Offentlig høring over lovforslag om ændring af retsplejeloven og almenlejeloven (Hurtigere udsættelse af lejere pga. utryghedsskabende kriminalitet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig høring over lovforslag om ændring af retsplejeloven og almenlejeloven (Hurtigere udsættelse af lejere pga. utryghedsskabende kriminalitet)"

Transkript

1 Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon , Fax , København d. 5. marts 2021 Offentlig høring over lovforslag om ændring af retsplejeloven og almenlejeloven (Hurtigere udsættelse af lejere pga. utryghedsskabende kriminalitet) BL har den 5. februar 2021 modtaget høring over lovforslag om ændring af retsplejeloven og almenlejeloven (Hurtigere udsættelse af lejere pga. utryghedsskabende kriminalitet) af Indenrigs- og Boligministeriet. BL har følgende bemærkninger til udkastet: Der er ingen tvivl om, at der er udfordringer med den kriminelle adfærd i nogle boligafdelinger. Det kan være svært at få beboere til at stå frem som vidne til problemerne i boligafdelinger, herunder bevise den påståede adfærd i retten, og det kan være svært at få sagerne hurtigt gennem retssystemet til stor frustration for boligorganisationerne og ikke mindst beboerne i en boligafdeling. BL deler regeringens opfattelse af, at der i dag kan gå lang tid, fra en kriminel beboer bliver dømt for grov, utryghedsskabende kriminalitet, til personen sættes ud af boligen. BL bakker således op om regeringens udspil, hvor regeringen lægger vægt på tryghed og i den sammenhæng har fokus på hurtigere udsættelse af kriminelle beboere samtidig med, at retssikkerheden ikke forringes. Det påtænkte lovforslag løser imidlertid ikke alle problemer med kriminelle og utryghedsskabende beboere i et boligområde. I høringssvaret vil BL derfor supplere bemærkningerne til den påtænkte ordning med et fokus på andre tiltag, der kan medvirke til at sikre de nødvendige trygge rammer for de almene beboere, der oplever kriminalitet i deres boligområde. Herunder at allerede eksisterende ordninger bør bringes til at fungere bedre og efter den oprindelige hensigt. 1. En ordning med et afgrænset virke Hensigten med lovforslaget er, at det fremover skal det være muligt at udsætte kriminelle beboere i umiddelbar forlængelse af, at de bliver dømt for en bestemt type af kriminelle handlinger ved at koble ophævelsen af lejemålet på straffesagen. Ordningen gælder imidlertid kun ophævelse efter lov om leje af almene boliger 90, stk. 1, nr. 10 altså ved dom for særlige typer af grovere kriminalitet foretaget indenfor 1 km fra boligafdelingen. Det drejer sig således om vold og trusler mod myndighedspersoner, grov forstyrrelse af ro på offentligt sted, brandstiftelse, ulovlig våbenbesiddelse under skærpede omstændigheder, voldtægt, drab, vold, hensynsløs fareforvoldelse, frihedsberøvelse, trusler, indbrudstyveri, afpresning, røveri, groft hærværk og salg af euforiserende stoffer. Den foreslåede ordning omfatter således kun grov kriminalitet, og hvor den pågældende person idømmes ubetinget straf og BL kan være bekymret for, om ordningen i praksis kun vil få et

2 side 2 meget afgrænset virke i sammenhæng med følgende: Lang sagsbehandlingstid i retten Hensigten med den foreslåede ordning er at sikre en hurtigere sagsbehandlingstid, hvilket ubetinget er godt. Det er imidlertid ikke givet alle sådanne straffesager kommer hurtigt gennem retssystemet. Tværtimod kan det tage flere år - særligt hvis straffesagen ikke kun drejer sig om det ene kriminelle forhold, der er foregået i boligafdelingen eller i tilknytning dertil. Der kan således være andre forhold, som politiet gerne vil have med i sagen, som samlet betyder en lang vej gennem retssystemet. Det kunne i princippet modvirkes, hvis politiet undlader at samle alle kriminelle forhold i én sag, men det vil i sig selv vil øge sagsmængden at udskille forhold i den enkelte sag, der er relateret til ophævelse. Derfor kan det virke usikkert, om ordningen rent faktisk kan sikre, at der fra den utryghedsskabende handling til ophævelse kun går kort tid. Ophævelse uden straffedom og vidnetryghed Der er sager, som hverken i dag eller fremover, kan afvente en straffesag. Hvis f.eks. en ejendomsfunktionær eller beboere trues på livet af en anden beboer, og der er flere vidner til episoden, så vil og bør boligorganisationen ophæve lejemålet til fraflytning straks uden at afvente en straffedom - og hvis fraflytning ikke sker, foretager fogedretten eller boligretten en vurdering af, om ophævelsen er berettiget, også uden en straffedom. Forudsætningen for gennemførelse af straksophævelse er, at der er vidner, som tør stå frem. Og netop dét kan ofte være et problem. Disse sager strander ofte på, at det ikke er muligt for boligorganisationen at løfte bevisbyrden, og at boligorganisationen må afvente, at der eventuelt falder en straffedom, som derefter kan danne grundlag for en ophævelse. Der kan også være sager, der handler om grov adfærd, men hvor adfærden ikke defineres som en direkte kriminel handling, men som alligevel kan være voldsomt utryghedsskabende f.eks. systematisk grov chikane af beboere. I disse situationer vil der også ske ophævelse, men den foreslåede ordning kan ikke anvendes, idet denne adfærd ikke er omfattet af lov om leje af almene boliger 90, stk. 1, nr. 10. Også i disse sager er der behov for at beboere vil medvirke som vidner for at kunne løfte bevisbyrden for at ophævelsen er berettiget. BL vil gerne opfordre til, at der netop med udgangspunkt i fokus på tryghed og hurtigere udsættelser - gøres overvejelser fra ministeriernes side om muligheden for at beskytte de beboere, der medvirker som vidner i disse sager. Det må kunne lade sig gøre at få oplyst sagerne og ført i retten, uden at de medvirkende beboere under sagen og efterfølgende skal gå i frygt for repressalier. Tilståelsessager ikke omfattet af ny ordning Den foreslåede ordning kan ikke anvendes ved tilståelsessager, idet ophævelsesdelen udgår af sagen, hvis straffen bliver mildere end ubetinget fængsel. Boligorganisationen risikerer således i

3 side 3 praksis at afvente en straffesag til ingen nytte, hvis den ikke fører til ubetinget fængsel. Det må lægges til grund, at det ikke er muligt for politiet at vurdere på forhånd om sagen kan ende med en betinget afgørelse og dermed er konsekvensen af en betinget afgørelse, at boligorganisationerne må påbegynde en almindelig ophævelsessag lang tid efter, at adfærden har fundet sted. Dette er både utrygt for de øvrige bebeboere og kan få konsekvenser for boligrettens vurdering af ophævelsen som berettiget. Underretning af boligorganisationen, men ikke i alle tilfælde Et afgørende element i den foreslåede ordning er, at politiet har pligt til at underrette en boligorganisation om den påtænkte tiltale, og boligorganisationen skal på den baggrund anmode om, at en ophævelsessag føres i umiddelbar forlængelse af straffesagen. Men underretningen kan undlades, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Det fremgår således af forslagets bemærkninger, at der i den sammenhæng tænkes på efterforskningsmæssige hensyn. Det betyder, at politiet kan foretage et skøn, som boligorganisationen ikke har indflydelse på. Det er vanskeligt på forhånd at vurdere, hvor ofte underretning vil blive undladt grundet efterforskningsmæssige forhold. Men det vil være vigtigt at få en vurdering af. Desuden eksisterer allerede i dag en ordning, hvorefter politiet under særlige omstændigheder kan underrette en boligorganisation, om en person er dømt. I praksis fungerer denne ordning ikke i alle politikredse grundet IT-udfordringer og manglende indarbejdelse af procedurer (se nærmere under punkt 3). Det må vurderes, om underretningen i den foreslåede ordning kan møde tilsvarende udfordringer. Strafferet og lejeret i samme sag BL er bekendt med, at Dommerforeningen har udtrykt skepsis over, at ophævelse af lejemålet bliver behandlet som en del af en straffesag, idet ordningen forventes at medføre et markant øget forbrug af ressourcer og gå ud over retssikkerheden; en dommer i en straffesag har ikke den nødvendige kompetence til at vurdere en sag om ophævelse af et lejemål som en dommer i fogedret eller boligret, og lovændringen vil øge omfanget af de enkelte straffesager. Endvidere har BL tidligere kontaktet justitsministeren og boligministeren for at sætte fokus på den nuværende retspraksis for ophævelser, hvor kriminelle lejere eller medlemmer af deres husstand uden tvivl har haft en utryghedsskabende adfærd, men hvor det efter boligrettens vurdering ikke er proportionalt at udsætte lejeren, og en ophævelse herefter er kendt uberettiget, fordi konkrete personlige forhold for lejeren har afgørende indflydelse på rettens vurdering. Det har givet et forskelligt udfald i sager, hvor den udviste adfærd umiddelbart virker ens. Hvis ophævelsen fremover skal vurderes af dommere, der ikke har den nødvendige kendskab til

4 side 4 lejeretten og retspraksis på området, risikerer man, at vurderingerne bliver endnu mere forskellige og fremfor at få en ensartet retning og retspraksis, vil der være en forøget risiko for, at afgørelserne kan fremstå som tilfældige. BL kan således være bekymret for, at den foreslåede ordning i realiteten ikke giver det fasttrack, som der sigtes efter. På baggrund af Dommerforeningens udtalelser vil BL henlede opmærksomheden på den nuværende fast track-ordning i fogedretten, hvor fogedretten har mulighed for at behandle visse ophævelsessager dvs. foretage en vurdering af om en ophævelse er berettiget og derefter foretage udsættelse af lejeren. Det kan fogedretten, hvis sagen kan belyses uden behov for større bevisførelse, altså hovedsageligt ved dokumentbevis, partsforklaring og måske én enkelt vidneforklaring. Denne ordning blev indført i 2011 med henblik på en hurtigere og smidigere sagsbehandling af egnede ophævelsessager. Realiteten har imidlertid været, at mange sager alligevel ikke behandles materielt af fogedretten, og ofte tager det tid for fogedretten at beslutte, om sagen henhører under fogedrettens behandling eller henhører under boligretten, hvor der er mulighed for at føre bevis i videre omfang. Boligorganisationen oplever således ikke ordningen fra 2011 som et egentligt fast-track, endda tværtimod! På den baggrund opfordrer BL til, at mulighederne for i praksis at behandle strafferet og boligret i samme sag drøftes nøje af Justitsministeriet og Dommerforeningen, så en gentagelse af ordningen undgås. 2. Forslag til hurtigere sagsbehandlingstid På baggrund af erfaringerne fra 2011-ordningen og Dommerforeningens skepsis foreslår BL, at regeringens forslag til nyt fast-track forsynes med en enkel, men vigtig praktisk forbedring. BL foreslår, at der i retsplejelovens 597 indsættes en supplerende bestemmelse, der understreger at fogedretten kan tillade den bevisførelse, der er nødvendig for at kunne afgøre om en ophævelse af et lejemål er berettiget i særdeleshed i relation til ophævelser på grund af grov kriminel adfærd, som der er faldet dom for (lov om leje af almene boliger 90, stk. 1, nr. 10), men også for øvrige forhold, hvor der er udvist en grov adfærd i øvrigt (f.eks. grov chikane efter lov om almene boliger 90, stk. 1, nr. 13). Dernæst foreslår vi, at denne type af sager kommer foran i køen i både fogedret og boligret for at sikre, at sagsbehandlingstiderne for disse typer af sager bliver kortest mulige. Det er en enkel løsning for at sikre, at der reelt kommer en fast track-ordning for sager, som den foreslåede ordning omfatter. 3. Politiets nuværende muligheder for at videregive oplysninger

5 side 5 BL vil endvidere pege på den mulighed, som politiet allerede har i dag for at videregive oplysninger til boligorganisationerne. Bestemmelsen i lov om almene boliger 63 d giver politiet mulighed for at videregive oplysninger om strafferetlige afgørelse til bl.a. almene boligorganisationer, hvis oplysninger handler om forhold, som en beboer har begået inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende bor i, eller mod en ansat i boligorganisationen, når videregivelsen må anses for nødvendig som led i en eksisterende tryghedsskabende indsats i det pågældende boligområde. Der er kommet retningslinjer fra Rigspolitiet for politiets udlevering af oplysninger om straffedomme til de almene boligorganisationerne. Retningslinjerne blev tilsendt de forskellige politikredse i sommeren De blev dog ikke offentliggjort. Nogle politikredse tilkendegiver at kende til retningslinjerne, og nogle få har orienteret boligorganisationerne i deres politikreds. Bestemmelsen indebærer ikke en pligt til videregivelse, og i praksis bliver oplysninger kun videregivet til boligorganisationerne, hvis de anmoder om dem, men ofte bliver boligorganisationer afvist. Politiets afvisning sker bl.a. med henvisning til, at politiet ikke har pligt til at videregive, eller at politiet i nogle politikredse af systemmæssige årsager ikke kan give de oplysninger, som organisationen beder om. Der er også sket afvisning med henvisning til, at boligområdet ikke er defineret som et udsat boligområde med en eksisterende tryghedsskabende indsats. Dette sker på trods af, at det af bestemmelsens ordlyd ikke fremgår, at der skal være tale om et udsat boligområde, jf. lov om almene boliger 61 a, og bestemmelsen heller ikke er afgrænset til alene at omfatte de af politiet udpegede særligt udsatte boligområder (SUB-områder). Det fremgår bl.a. udtrykkeligt af retningslinjerne fra Rigspolitiet, at politiet kan videregive oplysninger til boligorganisationerne mv. om beboeres strafferetlige afgørelser med henblik på, at boligorganisationerne i højere grad kan skride ind overfor lejere, som chikanerer og skaber utryghed for de øvrige beboere. det er boligorganisationens ansvar at sikre, at beboeres overtrædelse af god skik og orden hører op, herunder ved brug af opsigelse eller ophævelse af lejemålet i grove tilfælde. boligorganisationerne ofte oplever, at de mangler det bevismæssige grundlag for at forfølge disse sager, hvorfor oplysningerne fra politiet kan være af afgørende betydning for muligheden for håndtering af sagen samt tilvejebringelse af den fornødne dokumentation og at ordningen med videregivelse af oplysninger til boligorganisationer således skal understøtte anvendelsen af opsigelses- og ophævelsesgrundene i almenlejeloven dvs. lette dokumentationen for, at der foreligger misligholdelse af lejemålet.

6 side 6 politiets videregivelse af oplysninger efter almenboliglovens 63 d, stk. 1, kan både ske på politiets initiativ og på boligorganisationens initiativ (anmodning om oplysninger), og at det skønnes hensigtsmæssigt, at initiativet også kan udspringe fra politiets side, idet boligorganisationerne kan have svært ved at vide, hvornår en verserende straffesag er afgjort og altså time deres henvendelse til politiet. at politiet opfordres til løbende at gennemgå strafferetlige afgørelser meddelt til beboere i boligområder i politikredsen, hvor der pågår en tryghedsskabende indsats, for nærmere at vurdere, hvorvidt disse afgørelser vil være omfattet af ordningen i 63 d, og om de er relevante at videregive til en boligorganisation. politiet opfordres til en løbende dialog og samarbejde med boligorganisationerne mv. for at sikre, at hjemlen til at videregive oplysninger efter 63 d, bliver anvendt, hvor det konkret skønnes formålstjenligt som led i en tryghedsskabende indsats i et givent boligområde. dialog og samarbejde med øvrige aktører i de udsatte boligområder, herunder blandt andet kommunen og medarbejdere fra den boligsociale indsats, er væsentlig i forhold til anvendelse af hjemlen i 63 d. Det er således lagt op til, at politiet skal være opsøgende i deres samarbejde med de almene boligorganisationer for at sikre trygge boligområder, og der kunne med fordel ses nærmere i dette samarbejde. BL foreslår derfor, at bestemmelsen i lov om almene boliger 63 d suppleres med en bestemmelse om, at politiet har pligt til at videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser omfattet af lov om leje af almene boliger 90, stk. 1, nr. 10. BL foreslår, at ordet eksisterede slettes fra lov om almene boliger 63 d, stk. 1 for at indikere, at videregivelse også kan ske i f.eks. en opstartsfase/mindre formel tryghedsskabende indsats. BL foreslår, at de omtalte retningslinjer opdateres i overensstemmelse med lovændringen. BL foreslår, at videregivelse af afgørelse omfattet af lov om leje af almene boliger 90, stk. 1, nr. 10 ikke er omfattet af den nævnte to års-regel omkring aktualitet, der nævnes i retningslinjerne, da det ses, at alvorlig kriminalitet kan tage lang tid af efterforske. Endelig er det afgørende for BL at påpege nødvendigheden af, at alle politikredse er bekendt med retningslinjerne, således at der bliver etableret en ensartet praksis, hvor alle politikredse i nødvendigt omfang videregiver afgørelser både for forhold omfattet lov om almene boliger 90, stk. 10, og for andre forhold, som oprindeligt tiltænkt med bestemmelsen i lov om almene boliger 63d. 4. Almene lejeboliger contra private lejeboliger Den foreslåede ordning er alene tiltænkt for almene lejemål og dermed ikke for private lejeboliger. Det vil være hensigtsmæssigt, at der også er fokus på adfærd, der sker i og omkring

7 side 7 private lejemål særligt i boligområder med blandet byggeri, herunder hvor almene boliger er solgt og blevet til private udlejningsboliger som led i en udviklingsplan. I et blandet boligområde vil det ikke være en fordel, at en ny ordning alene gælder for de almene boliger. Det vil for beboerne ikke være afgørende, hvor den kriminelle bor, men afgørende, at der bor en kriminel, der medvirker til at gøre området utrygt. BL vil således foreslå, at en ordning omkring hurtigere udsættelser også tænkes ind i den private lejelov. 5. Lejeren contra fremlejetager Den foreslåede ordning gælder umiddelbart kun lejere og dennes husstand og ikke for kriminelle handlinger, der udføres af fremlejetagere. Det er imidlertid ikke afgørende for den enkelte beboer, der føler sig utryg, om den kriminelle eller utryghedsskabende handling er udført af lejere, en fremlejetager eller et husstandsmedlem til en af disse. BL foreslår således, at en ordning også omfatter en fremlejetager og dennes husstand. 6. BL s samlede anbefaling På baggrund af ovenstående bemærkninger foreslår BL, at det nøje overvejes, om den foreslåede ordning er tilstrækkelig at der justeres på den allerede gældende fast track ordning inden for det gældende retssystem for sager, der handler om grov utryghedsskabende adfærd i et boligområde, hvorefter fogedretterne har en tydelig kompetence og pligt til at påse, at disse typer sager bliver prioriteret og hurtigt behandlet. at politiet får en pligt til at videregive oplysninger indenfor den allerede gældende bestemmelse i lov om almene boliger 63d og retningslinjerne om politiets videregivelse af oplysninger opdateres. at en ordning skal gælde adfærd, der er udvist af en beboer, uanset om beboeren er lejer, fremlejetager eller husstandsmedlem, og den skal omfatte både almene og private lejemål. at det vurderes, om det er muligt at etablere en form for vidnetryghedspakke for beboere, der medvirker som vidner. Det er afgørende, at retssystem, politi og boligorganisationer i samspil kan sikre den nødvendige tryghed og orden i de almene boligafdelinger og øvrige boligområder. BL stiller sig gerne til rådighed for en nærmere uddybning og drøftelse herom. Med venlig hilsen

8 side 8 Bent Madsen Adm. direktør

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Notat. til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen af sager om udsættelse af lejere, der tilsidesætter god skik og orden

Notat. til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen af sager om udsættelse af lejere, der tilsidesætter god skik og orden Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Socialm. sagsnr. 2009-1438 Justits. sagsnr.: 2009-749-0465 Dato: 9. marts 2010 Notat til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2013/1 LSF 45 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-1397 Fremsat den 31.

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Retsudvalget L 211 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget L 211 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2008-09 L 211 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. maj 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0875 Dok.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.:

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.: Dato: 2. september 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-1397 Sagsbeh.: lhj/eb/pel Dok id: 412589 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.: (Ny identifikation af ghettoområder og videregivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Ny definition

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K Lovafdelingen Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Carsten Madsen Sagsnr.: 2006-730-0435

Læs mere

By- og Boligudvalget L 45 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget L 45 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2013-14 L 45 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato:15. oktober 2013 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2013-1397 Sagsbehandler: pel/eb Dok id: Høringsnotat vedrørende L 45 - forslag til lov om

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By Referat af møde den 16.april kl

Udvalget for Boligområder og Tryg By Referat af møde den 16.april kl Udvalget for Boligområder og Tryg By Referat af møde den 16.april kl. 16.00-18.00 Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511006 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk Dagsorden

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Indledning. Vi skal altid være på ofrenes side.

Indledning. Vi skal altid være på ofrenes side. RETFÆRDIGHED FOR OFRE Indledning Vi har pligt til at tage ordentlig hånd om de borgere, der har været offer for en forbrydelse. Vi skal sikre, at de får genoprettelse, genoprejsning, og de oplever at få

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Udkast til tale. Til brug ved besvarelsen af samrådsspørgsmål AE og AF fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del)

Udkast til tale. Til brug ved besvarelsen af samrådsspørgsmål AE og AF fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del) Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 589 Offentligt Dato: 5. marts 2009 Dok.: JJA40224 Sagnr.: 2009-792-0822 Udkast til tale Til brug ved besvarelsen af samrådsspørgsmål AE og AF fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. maj 2017 Sag 4/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Klaus Ewald, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Randers den 4. marts 2016

Læs mere

Vi anerkender fuldt ud ønsket om at finde og hjælpe udsatte børn tidligere end i dag. Det vil vi gerne bidrage til at finde gode løsninger på.

Vi anerkender fuldt ud ønsket om at finde og hjælpe udsatte børn tidligere end i dag. Det vil vi gerne bidrage til at finde gode løsninger på. Børne- og Socialministeriet Att. Bjarke Stensgaard Nielsen bjsn@sm.dk cc. p-boern@sm.dk Den 23. marts 2018 Ref.: mtd Sagsnr.: Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service (skærpet

Læs mere

Betingelserne for meddelelse af advarsel.

Betingelserne for meddelelse af advarsel. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11075 af 12. februar 1990 til politimestrene (politidirektøren i København) om behandlingen af sager om meddelelse af advarsler i henhold til straffelovens 265

Læs mere

Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Lovgrundlaget for opsigelse/ophævelse ved lejers tilsidesættelse af god skik og orden

Læs mere

Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse

Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse Enhed CPR- Administrationen Sagsbehandler Grete Kongstad Koordineret med Sagsnr. 2018-293 Doknr. 23490 Dato 01-10-2018 Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse

Læs mere

00580 ø E B 01< ~ /0, POLITI. Kurt Kristian Pedersen Ølsvej Hobro.

00580 ø E B 01< ~ /0, POLITI. Kurt Kristian Pedersen Ølsvej Hobro. NORDJYLLANDS Jyllandsgade 27 Postboks 161 9100 Aalborg POLITI 00580 ø E B 01

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Ministeren. Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2018-19 REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 299 Offentligt Ministeren Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget har den 11. januar 2019 stillet følgende spørgsmål

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. maj 2018 Sag 235/2017 (1. afdeling) Fyns Almennyttige Boligselskab (advokat Iben Lindhardt Olsson) mod L (advokat Vilhelm Dickmeiss, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V F O R S L A G O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V F O R S L A G O M Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark E-mail: strafferetskontoret@jm.dk W I L D E RS PLA D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F ON 3 2 6 9 8 8 8 8 M OB I L +45913 2 5626 C BA @

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere 1. Indledende bemærkninger Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside www.bovia.dk er Bovia, Engstien 2 A, 6000 Kolding, CVR

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

B O L I G S E L S K AB E T L AN G E L AN D

B O L I G S E L S K AB E T L AN G E L AN D B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E H O S B O L I G S E L S K AB E T L AN G E L AN D 1. Indledende bemærkninger... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Dataansvar... 3 2. Behandling

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 7. juli 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I F O R B I N D E L S E M E D H U S O R D E N S K L A G E R H O S A A B S I L K E B O R G

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I F O R B I N D E L S E M E D H U S O R D E N S K L A G E R H O S A A B S I L K E B O R G B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I F O R B I N D E L S E M E D H U S O R D E N S K L A G E R H O S A A B S I L K E B O R G Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL MV....

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER

OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER Indledende bemærkninger Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside er Foreningen Børglum Kollegiet, CVR 46973119, Børglumvej 2, 8240 Risskov

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 5 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. oktober 2009.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 5 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. oktober 2009. Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. december 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-1072

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015 Sag 182/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Næstved den 20. februar 2015 og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 112 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Brev- og besøgskontrol

Brev- og besøgskontrol Brev- og besøgskontrol Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: varetægtsfængsling; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 12.7.2017 Status: Gældende Udskrevet: 10.1.2019 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager? Boligforeningen AlmenBo afd. 15 I AlmenBo modtages rigtig mange klager på årsbasis. Afdelingsbestyrelsen i AlmenBo s afdeling 15, Frydenlund, har derfor udarbejdet

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Retsudvalget L 204 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Retsudvalget L 204 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 204 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 14. maj 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere i Frederikshavn Boligforening

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere i Frederikshavn Boligforening Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere i Frederikshavn Boligforening 1. Indledende bemærkninger Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside frederikshavnboligforening.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 23. januar 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K øbe n h a v n K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 6 7 3 M A

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra BL, Danmarks Lejerforeninger, Danske Studerendes Fællesråd, Datatilsynet,

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra BL, Danmarks Lejerforeninger, Danske Studerendes Fællesråd, Datatilsynet, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 1. Indledning Trafik-,

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2014-15 (1. samling) REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. november 2014

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 925 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 14. september 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 925 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 14. september 2012. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 925 Offentligt Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. oktober 2012 Kontor:

Læs mere

Hvordan går det med at understøtte, at Tingbjerg hjælpes ud af den statslige ghettoliste?

Hvordan går det med at understøtte, at Tingbjerg hjælpes ud af den statslige ghettoliste? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 17. maj 2019 Jakob Næsager, MB Sagsnr. 2019-0128033 Dokumentnr. 2019-0128033-5 Kære Jakob Næsager Tak for din henvendelse 9. maj 2019, hvor du stiller

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 373 Offentligt (03) Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. februar 2014 Kontor:

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Behandling af personoplysninger for boligsøgende, beboere samt fraflyttere

Behandling af personoplysninger for boligsøgende, beboere samt fraflyttere ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Behandling af personoplysninger for boligsøgende, beboere samt fraflyttere Formål Hos Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe vil vi løbende behandle forskellige persondata,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

2017/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag.

2017/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag. 2017/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2017-731-0005 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (ghettorepræsentanter)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (ghettorepræsentanter) Enhed Kommunaljura Sagsbehandler Lise Brandi- Hansen Koordineret med Sagsnr. 2018-362 Doknr. 19926 Dato 18-09-2018 KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 21. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0012 Dok.: 485968 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AH fra Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg den 7. juni 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AH fra Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg den 7. juni 2017 Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 434 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. juni 2017 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Sidsel Bøndergaard

Læs mere

Behandling af personoplysninger om beboere hos Hasseris Boligselskab

Behandling af personoplysninger om beboere hos Hasseris Boligselskab Behandling af personoplysninger om beboere hos Hasseris Boligselskab Behandling af personoplysninger om beboere hos Hasseris Boligselskab... 1 1. Indledende bemærkninger... 2 2. Behandling af persondata

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 501 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. juni 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Louise Hauberg Wilhelmsen

Læs mere