OPSTARTSFORLØB I PSYKIATRIEN 2020 VI STILLER SKARPT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSTARTSFORLØB I PSYKIATRIEN 2020 VI STILLER SKARPT"

Transkript

1 OPSTARTSFORLØB I PSYKIATRIEN 2020 VI STILLER SKARPT

2 DEFINITION PÅ OPSTARTSFORLØB Opstartsforløb er en fordanskning af den teoretiske term onboarding. Onboarding er en proces, der handler om at få den nye medarbejder til at høre til. DEN GODE VELKOMSTKULTUR Hele afdelingen blev gjort opmærksom på, at der var nye medarbejdere kommet til afdelingen, og navnene og titlerne på nyansatte stod tydeligt på tavlen i kaffestuen, så man følte sig meget velkommen og ventet. Der var desuden morgenbrød til alle, fordi der var nye medarbejdere. En rigtig fin velkomst. Der blev vist rundt i afdelingen og udleveret relevant information, og vi modtog et fint individualiseret introduktionsprogram for de kommende uger den første dag. (citat fra nyansat i Region Nordjylland)

3 BAGGRUND OG DATA Spørgeskema udsendes den 1. i hver måned til alle de nyansatte, der har været ansat i 3 måneder på det tidspunkt. Spørgeskemaer er udsendt til alle medarbejdere, der er startet i Undersøgelsen indeholder både kvantitative og kvalitative svar. De kvalitative svar bruges til at understøtte og præcisere de kvantitative fund. Alle svar bliver behandlet anonymt. Enheder med mere end 5 besvarelser modtager et datasæt. Der har været 123 gennemførte spørgeskemaer i Psykiatrien i 2020.

4 2020 ET ÅR MED CORONA 2020 har været præget af ekstraordinært mange ansættelser i covid-19 regi. Corona har generelt set skabt udfordringer blandt medarbejderne, både i form af nye opgaver og et forandret arbejdsmiljø. Det forventes, at disse omstændigheder i nogen grad betyder en lavere svarprocent, og måske påvirker nogle af resultaterne negativt. Dog angiver en del nyansatte i de kvalitative besvarelser, at de har stor forståelse for, at opstarten har været anderledes på grund af corona. Det kan derfor ikke med baggrund i undersøgelsens kvalitative besvarelser konkluderes, at corona i nogen stor grad har påvirket opstartsforløbene negativt.

5 Grundet coronasituationen har der ikke rigtig været mulighed for et socialt arbejdsliv, men jeg føler mig trods det taget godt imod. Selvfølgelig var min start præget af corona. Jeg startede 1. april under nedlukningen, så første arbejdsdag var på skype. Min første "fysiske" arbejdsdag var præget af første dag efter nedlukningen. Men jeg synes, jeg er blevet taget godt imod. Det var lige i starten af coronanedlukningen, så det var lidt ustruktureret, men det gik. Jeg blev ansat under coronanedlukningen, så det er helt forståeligt, at der ikke var et stort og forkromet program og plan fastlagt. Dygtigt personale og kollegaer. På trods af corona har de gjort alt for, at jeg kan arbejde og være en del af fællesskabet.

6 ET OPSTARTSFORLØB HOS OS VARER 90 DAGE

7 ANALYSE OG ANBEFALINGER

8 OPBYGNING AF ANALYSE OG ANBEFALINGER Rapporten lægger ud med den samlede vurdering af tilfredsheden med opstartsforløbet. Herefter kommer 7 overordnede anbefalinger, som foldes ud enkeltvis. Anbefalingerne er enslydende med Enkelte steder er der stillet skarpt på konkrete indsatser til forbedringer. Tallene fra 2019 fremgår til sammenligning under hver anbefaling.

9 HVOR TILFREDS ER DU MED OPSTARTSFORLØBET I DIT JOB

10 SAMLET VURDERING AF TILFREDSHED MED OPSTARTSFORLØB 85% vurderer, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med det opstartsforløb, de har haft i deres nye job i Psykiatrien. Der var forud for undersøgelsen sat et mål om, at 90% af de nyansatte skulle være tilfredse eller meget tilfredse med opstarten. Det samlede tal for Region Nordjylland er 84%. Sammenligning 2019 Tallet for Psykiatrien er uændret fra 2019.

11 OVERORDNEDE ANBEFALINGER 1 Alle ledere skal sende relevant information ud før 1. arbejdsdag: til den nye medarbejder. til kollegerne. 2 Alle ledere er ansvarlige for, at der foreligger en plan for første arbejdsdag og en plan B, hvis plan A ikke kan gennemføres. 3 Alle ledere er ansvarlige for, at den nyansatte får en god og fyldestgørende introduktion til deres opgaver og har adgang til løbende hjælp og faglig sparring. 4 Alle ledere skal afholde opstarts- og opfølgningssamtaler med den nyansatte. 5 Alle nye medarbejdere kan med fordel tilknyttes en mentorordning. 6 Inddrag de fantastiske kollegaer. De gør en forskel. 7 Det giver god værdi for den nyansatte at vide, han/hun er en del af noget større. Vær lokalt opmærksom på, hvordan dette bedst gøres.

12 1 HAR DU INDEN 1. ARBEJDSDAG MODTAGET INFORMATION FRA NÆRMESTE LEDER OM:

13 1 VAR DER INFORMATION, DU MANGLEDE INDEN DIN FØRSTE ARBEJDSDAG

14 1 ANALYSE: INDEN FØRSTE ARBEJDSDAG 98% af de nyansatte får information fra kommende leder inden opstart. 12% mangler information, dvs. nogle af de 98% får ikke tilstrækkelig information. Det er bemærkelsesværdigt, at kun 68% angiver at have modtaget praktisk info som løninfo og vagtplan, og 70% angiver at have modtaget information om første dag på jobbet. Alle medarbejdere bør modtage denne type af information inden første arbejdsdag. Nærmeste leder har et særligt ansvar for at sikre, at det sker.

15 1 ANBEFALINGER: INDEN FØRSTE ARBEJDSDAG Det giver en tryg opstart, og en følelse af at være ventet og velkommen, når den nyansatte modtager information fra leder inden 1. arbejdsdag. Derfor skal 100% have hørt fra nærmeste leder inden 1. arbejdsdag. Psykiatrien ligger tæt på 100%, men det er værd at bemærke, at mailen skal indeholde de rigtige informationer. Velkomstmail kan indeholde: Mødetid og -sted første arbejdsdag Vagtplan 4 uger frem Komme- gåtider Plan for introforløb Orienter altid medarbejderne, så de ved, der kommer en ny kollega.

16 2 1. ARBEJDSDAG I hvilken grad oplevede du, at din afdeling/dit kontor var klar til din ankomst den første dag? Oplevede du, at der var en fast plan for din første arbejdsdag?

17 2 ANALYSE: 1. ARBEJDSDAG 78% oplevede i høj eller meget høj grad, at deres enhed var klar til deres ankomst den 1. arbejdsdag. 82% oplevede, at der var en fast plan for 1. arbejdsdag. Ud fra de kvalitative besvarelser kan vi se, at langt de fleste får en varm velkomst, var ventede og er blevet taget godt imod.

18 2 1. ARBEJDSDAG Der var lagt introprogram, hvilket fungerede rigtig godt. Jeg har følt mig taget godt i mod, alle i min afdeling har været hjælpsomme og imødekommende, og der har været styr på alle praktiske ting. Oplevede at være "i vejen" på sengeafsnit - er usikker på, om afsnittet var klar over, at jeg skulle starte den dag. Jeg blev taget rigtig godt imod, og blev koblet på en dygtig kollega som føl de første par dage.

19 2 ANBEFALINGER TIL 1. ARBEJDSDAG For mange nyansatte er 1. arbejdsdag at sammenligne med 1. skoledag. Derfor skal alle nyansatte opleve, at deres arbejdsplads er klar, når de kommer. Der skal ligge en plan for 1. arbejdsdag, f.eks.: Rundvisning Præsentation af kolleger og enhed Samtale med leder Gennemgang af opgaver og intro til IT-systemer Præsentation af mentor Lederen skal have en plan B klar for 1. arbejdsdag i tilfælde af at den oprindelige plan ikke kan gennemføres.

20 3 INTRO TIL OPGAVER OG FAGLIG SPARRING I hvor høj grad oplevede du, at du fik en god introduktion til løsningen af dine arbejdsopgaver? I hvor høj grad oplever du, at du løbende får tilstrækkelig faglig hjælp eller sparring?

21 3 ANALYSE: INTRO TIL OPGAVER OG FAGLIG SPARRING 68% oplever, at de i høj grad eller meget høj grad har fået en god introduktion til deres arbejdsopgaver. 77% oplever, at de i høj grad eller meget høj grad får løbende faglig hjælp eller sparring. Flere af de nyansatte peger på, at der mangler skriftlige instrukser/struktureret materiale over opgaverne. Sammenligning med 2019 I 2019 oplevede 61% at få en god introduktion. Det er en fremgang på 7 procentpoint. I 2019 oplevede 69% at få løbende hjælp og sparring. Det er en fremgang på 7 procentpoint.

22 3 INTRO TIL OPGAVER OG FAGLIG SPARRING I ambulatoriet oplevede jeg nogenlunde introduktion til arbejdsopgaver, men på sengeafsnittet var der, og er stadig, usikkerhed ift., hvad jeg skal, hvordan og hvorfor. Det er vanskeligt som ny på området at skulle "opfinde" sine egne opgaver. Jeg er blevet opfordret til at spørge om hjælp, men det er vanskeligt, når man er på rimelig bar bund ift., hvilke opgaver der skal varetages og hvordan. Kunne godt savne organiserede skriftlige instrukser, men jeg har selv lavet dem hen ad vejen.

23 3 ANBEFALINGER: INTRO TIL OPGAVER OG FAGLIG SPARRING Alle nyansatte skal opleve, at de får en god og fyldestgørende introduktion til deres opgaver og har adgang til løbende hjælp og faglig sparring. Det kræver følgende: Giv den nyansatte klarhed over, hvad der kommer til at ske i opstartsperioden. F.eks. opgaveoverblik, tidsplan og go-to personer ved spørgsmål. Lav f.eks. et kompetencekort, der viser, hvordan og hvornår den nyansatte er oplært i de forskellige opgaver. Se desuden anbefalinger vedr. leders og mentors ansvar (pkt 4 og 5).

24 4 SAMTALE MED LEDER Har du haft en opstartssamtale med din nærmeste leder? Har du været til opfølgningssamtale med din nærmeste leder? I hvor høj grad vidste du, hvad der forventedes af dig i forhold til løsningen af dine arbejdsopgaver?

25 4 ANALYSE: SAMTALE MED LEDER 76% har opstartssamtale med nærmeste leder. 52% har opfølgningssamtale med nærmeste leder. 57% vidste i høj eller meget høj grad, hvad der forventedes af dem i løsningen af deres opgaver. Det er bemærkelsesværdigt, at 68% oplever at få en god introduktion og 77% oplever at få hjælp og sparring, mens kun 57% angiver at vide, hvad der forventes af dem. Et svar kan være, at forventningsafstemning og feedback fra leder mangler. Det er leders ansvar at afholde både opstartssamtale og opfølgningssamtaler. Det er vigtigt for at sikre forventningsafstemning, feedback, og at den nyansatte oplever sig set og hørt. Sammenligning 2019 I 2019 havde 72% en opstartssamtale. Det er en fremgang på 4 procentpoint. I 2019 havde 42% en opfølgningssamtale. Det er en fremgang på 10 procentpoint. I 2019 vidste 59% hvad der forventedes af dem. Det er en tilbagegang på 2 procentpoint.

26 4 SAMTALE MED LEDER Jeg har følt mig meget forberedt til mit arbejde, og kan altid spørge mine kollegaer eller leder efter hjælp. Det er dejligt, at når jeg laver nogle småfejl, fx den måde jeg dokumenterer på, at lederen hiver fat i mig og snakker om det, uden at det føles som en skideballe. Lederen er anerkendende for, at jeg har været i praktik på andre afdelinger, hvor der dokumenteres anderledes, men at jeg så bliver guided og får nogle dage med min mentor til at øve og rette op. Dette har jeg været meget glad for. Jeg manglede og mangler fortsat en tydelig jobbeskrivelse. Det har været tydeligt, at mine og min leders forventninger til, hvilken opgaver jeg skal løse, og hvordan, har været utydelig.

27 4 ANBEFALINGER: SAMTALE MED LEDER For både opstarts- og opfølgningssamtaler er anbefalingen, at 100% af de nyansatte har disse samtaler med deres nærmeste leder. Det anbefales, at der planlægges et antal kortere feedbackmøder eller kaffemøder ud fra medarbejderens behov. Det er et lederansvar at sikre, at nye medarbejdere føler sig klædt på til deres opgaver, taget godt imod og ved, hvad forventningen til dem er.

28 5 MENTOR Har du været tilknyttet en mentor? I hvor høj grad har du være tilfreds med din mentor?

29 5 MENTOR Jeg er tilknyttet en mentor, men vores vagtplan gør, at vi sjældent har vagt samtidig. og når der er, så er der ofte ikke tid til, at vi kan gå fra i en kort tid til at samle op. Den var rigtig fin, jeg fulgte min mentor, faktisk i 10dage, dette gav meget stor følelse for sikkerhed og lære stedet og de forskellige opgaver at kende. Mega glad. Thumbs up! Jeg er blevet tilknyttet en mentor, men min mentor har ikke henvendt sig til mig, og jeg vidste først, hvem min mentor var lang tid efter første dag.

30 5 ANALYSE OG ANBEFALINGER: MENTOR 73% har haft en mentor. 85% er i høj grad eller meget høj grad tilfredse med deres mentor. Der er stor tilfredshed med mentorordningen, dog er der 2 udfordringer, man skal være opmærksom på: 1. Mentor og nyansat skal have sammenfaldende arbejdstider. 2. Mentor skal have tid til at gennemgå de faglige spørgsmål, den nyansatte må have. Det kan klart anbefales, at alle nye medarbejdere uanset faggruppe bliver tilknyttet en mentor. Sammenligning 2019 Der er markant fremgang på 18 procentpoint i andelen af nyansatte, der har haft en mentor fra 2019, hvor tallet var 55%. Tilfredsheden er stort set uændret fra 2019, hvor tallet var 84%.

31 6 KOLLEGER I hvor høj grad oplever du, at du er blevet taget godt imod af dine kollegaer?

32 6 KOLLEGER Tiderne er lidt usædvanlige nu hvor der er Corona, men før det var der god stemning på arbejdet, specielt i forbindelse med frokost. Alle mine kollegaer har overskud til at hjælpe mig, både i starten og nu. Det er dejligt, at man kan stole på sine kollegaer, det giver en dejlig ro og sikkerhed. Jeg føler mig taget godt imod. Personale er meget imødekommende og jeg kan være mig selv. Jeg modtager ofte på tilfældige tidspunkter komplimenter af mine kollegaer og har ad flere gange fået at vide at mine kollegaer er glade for at jeg er en del af personalegruppen.

33 6 KOLLEGER 86% føler sig godt taget imod af deres nye kolleger. Sammenligning 2019 I 2019 følte 92% sig godt modtaget af kolleger. Det er en tilbagegang på 6 procentpoint. Dette kan skyldes corona, da flere nyansatte nævner, at det sociale har lidt under corona.

34 7 INFO OM ARBEJDSPLADS OG ITOP I hvor høj grad er du blevet introduceret til dit eget område, lokale strategier, politikker m.m.? I hvor høj grad er du blevet introduceret til Region Nordjyllands ITOP-værdier (Indflydelse, Tillid, Ordentlighed, Professionalisme)?

35 7 INFO OM ARBEJDSPLADS OG ITOP 50% er i høj eller meget høj grad introduceret til planer og strategier for eget område. 32% har hørt om de personalepolitiske ITOPværdier. For mange nyansatte giver det god værdi at kende til sin egen rolle, muligheder samt opgaveløsning i den større sammenhæng, fx det konkrete hospital eller sektor. Undersøgelsen viser, at den nyansatte i meget lille grad har kendskab til dette. Det er op til den lokale ledelse at vurdere, hvordan og i hvilket omfang denne information skal gives. Sammenligning 2019 I 2019 kendte 50% til planer og strategier. Tallet er uændret. I 2019 havde 35% hørt om ITOP. Det er en tilbagegang på 3 procentpoint.

36 REGIONALE INDSATSER På PersonaleNet findes værktøjer til at forbedre enhedens opstartsforløb: Der er i gangsat et forbedringsprojekt med TR, afsnitsledende sygeplejersker, lønkonsulenter og forhandlere mhp. at optimere den nyansattes kendskab til lønforhold og vagtplaner inden opstart i jobbet. Der er i regi af Kompetenceforum igangsat et arbejde med at udvikle en regional mentorordning for alle medarbejdere i Region Nordjylland. Der er udviklet et nyt modul til Kursusportalen, som fra den 1. juni 2021 sender notifikationer ud til nyansattes leder og den nyansatte for at understøtte strukturen i opstartsforløbet.

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Kommentarsamling. Ambulante patienter. Fertilitetsklinikken. Kvindesygdomme og Fødsler Hospitalsenhed Midt. LUP Somatik 2017 DEFACTUM

Kommentarsamling. Ambulante patienter. Fertilitetsklinikken. Kvindesygdomme og Fødsler Hospitalsenhed Midt. LUP Somatik 2017 DEFACTUM LUP Somatik 2017 Kommentarsamling Ambulante patienter Fertilitetsklinikken Kvindesygdomme og Fødsler Hospitalsenhed Midt DEFACTUM Social, sundhed & arbejdsmarked LUP Somatik 2017 Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i de forskellige klinikker i Hjertecentret Kvik rapport

Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i de forskellige klinikker i Hjertecentret Kvik rapport Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i de forskellige ker i Hjertecentret 2012 - Kvik rapport BAGGRUND Respondenter (N): Antal 25 13 12 Hvilken faggruppe tilhører du? Læge 48% 8% 34%

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Fra uddannelses - sted til fremtidig arbejdsplads

Fra uddannelses - sted til fremtidig arbejdsplads Fra uddannelses - sted til fremtidig arbejdsplads / Kim Maskell Uddannelse / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Rekruttering - hvordan går det? Status: Mange vælger SUF 2017 2. halvår Antal færdiguddannede

Læs mere

Lederens guide til introduktion af nye medarbejdere

Lederens guide til introduktion af nye medarbejdere Lederens guide til introduktion af nye medarbejdere Juni 2016 Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Mentorrollen... 3 Introduktionens faser... 3 Før tiltrædelse... 3 Første arbejdsdag... 4

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Socialtilsyn For Stokholtbuens Aflastningstilbud Torvevej den Udviklingspunkter samt Handleplan 2017.

Socialtilsyn For Stokholtbuens Aflastningstilbud Torvevej den Udviklingspunkter samt Handleplan 2017. Socialtilsyn For Stokholtbuens Aflastningstilbud Torvevej den 1.12.2017 Udviklingspunkter samt Handleplan 2017. Indsats: Rekruttering: Gennem deltagelse i, og sparring med Stokholtbuens stående ansættelsesudvalg,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen 1. Selve ansættelsen 2. Forbered modtagelsen 3. Den første dag 4. De første 3 måneder Drejebog for ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere Yes! Sådan tænker

Læs mere

Guide til en god introduktion

Guide til en god introduktion Guide til en god introduktion www.randers.dk Oktober 2013 - til alle arbejdspladser i Randers Kommune A5_8s_tryk_farve.indd 1 26-09-2013 13:35:52 Man skal føle sig velkommen i Randers Kommune. Derfor bestræber

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Modtagelse af ny medarbejder i BUF - guiden

Modtagelse af ny medarbejder i BUF - guiden Modtagelse af ny medarbejder i BUF - guiden Indledning En god modtagelse øger motivationen og engagementet i arbejdet og har betydning i forhold til fastholdelse. Modtagelse begynder allerede når medarbejderen

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse august Patient Pårørende Begge i fællesskab

Patienttilfredshedsundersøgelse august Patient Pårørende Begge i fællesskab Patienttilfredshedsundersøgelse august 2018 1. Hvem udfylder skemaet - sæt kryds Patient Pårørende Begge i fællesskab 323 13 14 2. Er du (sæt kryds) Mand Kvinde 130 221 3. Hvor gammel er du - sæt kryds

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 04.04 10.04.2018 Antal tilbagemeldinger: 184 ud af 204 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken var

Læs mere

Udkast En plads i fællesskabet En af os Din fremtid i fælleskabet

Udkast En plads i fællesskabet En af os Din fremtid i fælleskabet Udkast En plads i fællesskabet En af os Din fremtid i fælleskabet - Koncept for onboarding af nye ledere og medarbejdere Dato 22. maj 2018 Sagsnr.: 81.00.00-A26-2-17 Din reference Pernille Bang Tlf: +4587947119

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Socialtilsyn For Stokholtbuens aflastningstilbud Torvevej den Udviklingspunkter samt Handleplan 2017.

Socialtilsyn For Stokholtbuens aflastningstilbud Torvevej den Udviklingspunkter samt Handleplan 2017. Socialtilsyn For Stokholtbuens aflastningstilbud Torvevej den 1.12.2017 Udviklingspunkter samt Handleplan 2017. Status. Nærværende handleplan er udarbejdet i forlængelse af anmeldt tilsyn december 2017.

Læs mere

meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega Faglig Fælles Akasse

meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega Faglig Fælles Akasse www.3f.dk meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega 8 Faglig Fælles Akasse NY MEDARBEJDER I 3F/3FA Kontaktperson for din nye kollega Det kan være forvirrende i starten, når man er ny. Derfor

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2018

BRUGERUNDERSØGELSE 2018 BRUGERUNDERSØGELSE 2018 VIA NOVA Handicap, Social og Psykiatri Struer Kommune Udarbejdet af Casper Linding Lauridsen Indholdsfortegnelse Indledning Resumé Spørgeskema ( 103) Svarfordeling ( 103) Indekstal

Læs mere

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017 Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening Evaluering 2017 Dansk Psykolog Forening Oktober2017 Indhold Kort Fortalt... 2 Resumé... 3 Tilgang til evaluering af lønforhandling... 5 Metodisk bemærkning til

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK-Klubben Aalborg Universitet 9. maj 2017

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK-Klubben Aalborg Universitet 9. maj 2017 Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen HK-Klubben Aalborg Universitet 9. maj 2017 Hvem er jeg? Mads Kristoffer Lund, Projektleder og udviklingskonsulent Arbejdsmiljøsekretariatet,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Ballerup 2017

Borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Ballerup 2017 Borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Ballerup 2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 10. oktober 2017 www.ballerup.dk Dagsorden for punktet ØBaggrund ØResultater ØVidere proces ØMetode 2 Baggrund

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på mødet med pædiatripatienten for medicinstuderende på 4. semester

Evaluering af klinikophold med fokus på mødet med pædiatripatienten for medicinstuderende på 4. semester Evaluering af klinikophold med fokus på mødet med pædiatripatienten for medicinstuderende på 4. semester 16.03 21.03 2017 Antal tilbagemeldinger: ud af 101 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold og opbygning... 2.0 Elevernes valg af Tech College...

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed. December Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel

Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed. December Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed December 2017 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Socialpædagogers ytringsfrihed Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel December

Læs mere

Evaluering af praktikpladser, Forår 2018 Distribueret: 6 respondenter Gennemførte besvarelser: 5 besvarelser

Evaluering af praktikpladser, Forår 2018 Distribueret: 6 respondenter Gennemførte besvarelser: 5 besvarelser Evaluering af praktikpladser, Forår 2018 Distribueret: 6 respondenter Gennemførte besvarelser: 5 besvarelser Hvilken position har du i relation til praktikforløbet Hvilken kontakt har du haft til praktikanten?

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø Trivsel 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvad gør os særligt tilfredse? Hvad gør os mindre tilfredse? Giv gerne nogle konkrete eksempler. 2. Føler du dig motiveret og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale boformer

Læs mere

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 5. Bilag 1 Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Resultater fra trivsels- og tilfredshedsmåling for ansatte gennemført for anden gang i november 2014

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 46 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 35% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Kiropraktorer - Rapport over indkommende evalueringer fra 2018 og frem

Kiropraktorer - Rapport over indkommende evalueringer fra 2018 og frem Kiropraktorer - Rapport over indkommende evalueringer fra 2018 og frem Denne rapport indeholder alle evalueringer fra kiropraktorklinikker i 2018 og frem til nu, som er indkommet via det elektroniske spørgeskema,

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Evaluering af forsøg med samtaler under sygefravær

Evaluering af forsøg med samtaler under sygefravær Evaluering af forsøg med 1-5-14 samtaler under sygefravær Forsøg er kørt over 16 uger og gennemført i 2015. 49 arbejdspladser har deltaget i forsøget. 1 Som led i sygefraværsindsatsen besluttede direktionen

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

GOD MODTAGELSE AF NYE KOLLEGAER - Koncept for modtagelse af nye ledere og medarbejdere

GOD MODTAGELSE AF NYE KOLLEGAER - Koncept for modtagelse af nye ledere og medarbejdere GOD MODTAGELSE AF NYE KOLLEGAER - Koncept for modtagelse af nye ledere og medarbejdere 2 - God modtagelse af nye kollegaer Indhold Indledningen Principper for den gode modtagelse De tre programmer Kontrakt-

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 12. og den 13. november 2013.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 12. og den 13. november 2013. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 12. og den 13. november 2013. Antal tilbagemeldinger: 179 af 183 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema Spørgeskema septemper Kære kollega! På vores personalemøde i maj blev I præsenteret for et projekt, som i dette efterår skal udspille sig i vores afdeling i et samarbejde med sygeplejeskolen i Vejle. Projektet

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Grunduddannelse som anklager

Grunduddannelse som anklager Grunduddannelse som anklager Indhold 3 Velkommen 4 Hvorfor grunduddannelse? 8 Hvordan lærer man bedst? 11 Om uddannelsen 14 De enkelte moduler 16 Hjælp til dig 18 Dit ansvar men støtte undervejs 20 Praktiske

Læs mere

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013 Styrkeprofil iflok Din arbejdsplads som helhed Udarbejdet for Din Arbejdsplads af iflok marts 213 Målet er at vise og bringe fokus på det, I er rigtig gode til på Din Arbejdsplads En sådan feedback giver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere