Sikkerhedsdatablad. (iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 med efterfølgende ændringer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. (iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 med efterfølgende ændringer)"

Transkript

1 Revideret dato: Katalog-nr.: Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator UFI: PX02-FMKA-6102-HQT Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet eller blandingen Til rensning, dekontaminering og fugtning af akutte/kroniske sår og forbrændinger 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Virksomhed: B. Braun Medical AG Gade: Seesatz 17 By: CH-6204 Sempach Informationsgivende afdeling: Zentrale Telefonnummer: +41 (0) 58 / Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: Leverandør Virksomhed: B. Braun Melsungen AG Gade: Carl-Braun-Straße 1 By: D Melsungen Informationsgivende afdeling: Zentrale Service-Bereiche / Logistik und Supply Chain Telefonnummer: +49 (0) 5661 / Nødtelefon: INTERNATIONAL: (0) , GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) Giftlinjen: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Forordning (EF) nr. 1272/2008 Farekategorier: Farlig for vandmiljøet: Aquatic Chronic 3 Risikosætninger: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger Mærkningselementer Forordning (EF) nr. 1272/2008 Faresætninger H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedssætninger P273 Undgå udledning til miljøet. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg.. Særlig mærkning af visse blandinger EUH208 Indeholder Polyhexamethylenbiguanid-hydroklorid. Kan udløse allergisk reaktion. Øvrige råd Produktet er ifølge artikel 1 (5) d) i EF forordning (EG) nr. 1272/2008 ikke mærkningspligtigt som produkt til medicinsk brug, fordi det anvendes under berøring af kroppen Andre farer I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), indeholder dette produkt ingen PBT-stoffer. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger

2 Revideret dato: Katalog-nr.: Side 2 af 8 Kemisk karakterisering Viskøse gel Farlige komponenter CAS-nr. Kemisk betegnelse EF-nr. Indeksnr. REACH-nr. GHS-Klassificering Polyhexamethylenbiguanid-hydroklorid X Carc. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H330 H302 H318 H317 H372 H400 H410 Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16. Mængde 0,1 - < 0,25 % PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Angivelserne i position 4 henviser til dels ikke til brugen og den korrekte anvendelse af produktet (se dertil brugs- og produktinformationen), men til frisættelsen af større mængder ved uheld og uregelmæssigheder. Fjern forurenet tøj, og vask dette før brug. Ved ildebefindende kontakt læge. Hvis det indåndes Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe fremkaldt ved overophedning eller antændelse. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling. I tilfælde af hudkontakt Søg læge ved vedvarende hudirritation. I tilfælde af øjenkontakt Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. Ved indtagelse Skyl munden og drik rigeligt med vand. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget. Tilkald straks læge. Lad lægen afgøre, om der skal udløses opkastning eller ej Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Kontakt med ojnene kan give irritation Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Symptomatisk behandling. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Produktet selv kan ikke brænde. Slukningsforholds-regler afstemmes til branden i omgivelserne. Uegnede slukningsmidler Fuld vandstråle Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved brand kan der opstå: Svidende/ætsende, brændbare samt giftige svidningsgasser Anvisninger for brandmandskab Brug luftforsynet åndedrætsværn. Andre informationer Udsatte beholdere afkøles med vandstråle. Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

3 Revideret dato: Katalog-nr.: Side 3 af 8 PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ved udvikling af dampe skal anvendes åndedrætsværn. Undgå kontakt med huden, øjnene og tøjet. Sørg for rigelig ventilation Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Oprenses med inaktivt absorberende materiale (d.v.s. sand, kiselgel, syrebindemiddel, universal bindemiddel). Opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse Henvisning til andre punkter Overhold sikkerhedsbestemmelserne (se afsnit 7 og 8). Informationer til bortskaffelse af affald, se punkt 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sikkerhedsinformation Hold beholderen tæt lukket. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Undgå kontakt med øjnene. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Kræver ingen specielle brandbeskyttende foranstaltninger Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser Opbevar kun i originalbeholderen. Yderligere information om opbevaringsforhold Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer Særlige anvendelser Til rensning, dekontaminering og fugtning af akutte/kroniske sår og forbrændinger PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Øvrige råd-kontrolparametre Produktet indeholder ingen stoffer i mængder over de koncentrationsgrænser, som der er fastlagt en arbejdspladsgrænseværdi for Eksponeringskontrol Hygiejniske foranstaltninger Angivelserne i position 8 henviser til dels ikke til brugen og den korrekte anvendelse af produktet (se dertil brugs- og produktinformationen), men til frisættelsen af større mængder ved uheld og uregelmæssigheder. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Undgå kontakt med øjnene. Fjern forurenet tøj, og vask dette før brug. Beskyttelse af øjne/ansigt Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendig. Håndværn Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendig. Hudværn Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendig. Åndedrætsværn Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendig.

4 Revideret dato: Katalog-nr.: Side 4 af 8 PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Viskøs Farve: Farveløst til gulligt Lugt: Lugtfri ph-værdien (ved 20 C): 4-9 Tilstand-ændringer Smeltepunkt: Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Sublimeringstemperatur: Blødgørelsespunkt: Flammepunkt: Selvopretholdende brændbarhed: Antændelighed fast stof: gas: Eksplosive egenskaber Produktet er ikke eksplosionsfarligt. Laveste Eksplosionsgrænser: Højeste Eksplosionsgrænser: Selvantændelsestemperatur: Selvantændelsestemperatur fast stof: gas: Dekomponeringstemperatur: Ingen selvopretholdende forbrænding Damptryk: Relativ massefylde (ved 20 C): ca. 1,0 g/cm³ Vandopløselighed: Blandbar (ved 20 C) Opløselighed i andre opløsningsmidler Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: Viskositet/dynamisk: mpa s (ved 25 C) Viskositet/kinematisk: Udløbstid: Relativ dampmassefylde: Fordampningshastighed: Separationstest af opløsningsmidler: Opløsningsmiddeldampe: 9.2. Andre oplysninger Ingen data PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen nedbrydning ved korrekt lagring og brug. 0 % 0 %

5 Revideret dato: Katalog-nr.: Side 5 af Kemisk stabilitet Stabil under normale betingelser Risiko for farlige reaktioner Der kendes ingen farlige reaktioner Forhold, der skal undgås For at undgå termisk oplosning undlad overophedning Materialer, der skal undgås Ingen specielle nævneværdige materialer Farlige nedbrydningsprodukter Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Der foreligger ingen toksikologiske data. CAS-nr. Kemisk betegnelse Eksponeringsvej Dose Polyhexamethylenbiguanid-hydroklorid oral dermal LD mg/kg LD50 > 5000 mg/kg Arter Rotte (hun) Rotte indånding damp ATE 0,5 mg/l indånding (4 h) LC50 0,37 mg/l Rotte aerosol Kilde Metode Irriterende og ætsende virkninger Sensibiliserende virkninger Indeholder Polyhexamethylenbiguanid-hydroklorid. Kan udløse allergisk reaktion. Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger Dyreforsøg har vist, at polyhexanid ikke er kræftfremkaldende og ikke frembringer nogen risiko for misdannelser hos mennesker. Enkel STOT-eksponering Gentagne STOT-eksponeringer Aspirationsfare Andre informationer til godkendelser Mærkningen er foretaget ifolge beregningsmetoden fastlagt i forordning (EF) Nr. 1272/2008. Praktiske erfaringer Andre iagttagelser Kontakt med ojnene kan give irritation. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Økologiske data foreligger ikke. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

6 Revideret dato: Katalog-nr.: Side 6 af 8 CAS-nr Kemisk betegnelse Akvatiske toksicitet Dose [h] [d] Arter Kilde Polyhexamethylenbiguanid-hydroklorid Akut fisketoksicitet Akut algetoksicitet Akut crustaceatoksicitet LC50 0,026 mg/l ErC50 0,0191 mg/l EC50 0,09 mg/l Crustaceatoksicitet NOEC 0,0084 mg/l Persistens og nedbrydelighed Ingen data Metode 96 h Oncorhynchus mykiss (Stillehavslaks) 72 h Pseudokirchneriela OECD 201 subcapitata 48 h Daphnia magna OECD d Daphnia magna OECD Bioakkumuleringspotentiale Ingen data Mobilitet i jord Ingen data Resultater af PBT- og vpvb-vurdering I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), indeholder dette produkt ingen PBT-stoffer Andre negative virkninger Svagt vandforurenende. Andre informationer Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Overvejelser ved bortskaffelse Kan deponeres som fast affald eller brændes i egnet forbrændingsanlæg i henhold til lokale foreskrifter. Affaldsnummer - overskud AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler; Andet affald, ikke andetsteds specificeret Bortskaffelse af forurenet emballage Tomme beholdere skal lokalt bringes til genanvendelse, genbrug eller til affaldsdeponering. Forurenede emballager tømmes bedst muligt og kan efter passende rensning genanvendes. Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet. PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport (ADR/RID) UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser UN-forsendelsesbetegnelse Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. Indenrigsskibstransport (ADN) UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser UN-forsendelsesbetegnelse Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

7 Revideret dato: Katalog-nr.: Side 7 af 8 Skibstransport (IMDG) UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser UN-forsendelsesbetegnelse Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR) UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser UN-forsendelsesbetegnelse Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser Miljøfarer MILJØFARLIGT: Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. Nej PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU oplysninger om regulering Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII): Indskrivning /42/EF (VOC): 0 % Oplysninger til direktiv 2012/18/EU Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III) (SEVESO III): National regulativ information Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof. PUNKT 16: Andre oplysninger Forkortelser og akronymer ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieur IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals CAS = Chemical Abstract Service EN = European norm ISO = International Organization for Standardization DIN = Deutsche Industrie Norm PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic vpvb = Very Persistent and very Bio-accumulative

8 Revideret dato: Katalog-nr.: Side 8 af 8 LD = Lethal dose LC = Lethal concentration EC = Effect concentration IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Klassificering Aquatic Chronic 3; H412 Klassificeringsprocedure Beregningsmetode Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst) H302 Farlig ved indtagelse. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H330 Livsfarlig ved indånding. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH208 Indeholder Polyhexamethylenbiguanid-hydroklorid. Kan udløse allergisk reaktion. Yderligere information Angivelserne i position 4 til 8 samt 10 til 12 henviser til dels ikke til brugen og den korrekte anvendelse af produktet (se dertil brugs- og produktinformationen), men til frisættelsen af større mængder ved uheld og uregelmæssigheder. Angivelserne beskriver udelukkende sikkerhedskravene for produktet/produkterne og støttes af vore nuværende viden. Leveringsspecifikationen bedes De se af de tilsvarende produktcirkulærer. De udgør ingen tilsikring af egenskaber for det beskrevne produkt/de beskrevne produkter ifølge lovforskrifterne om mangelansvar. (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt) (Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens sikkerhedsdatablad.)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Informationskilde. PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Informationskilde. PUNKT 2: Fareidentifikation PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Informationskilde. PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Informationskilde. PUNKT 2: Fareidentifikation PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

EF-nr. Indeksnr. REACH-nr. Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Polyhexanid < 0,1 %

EF-nr. Indeksnr. REACH-nr. Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Polyhexanid < 0,1 % PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet Sårskyllevæske til rensning, fugtning

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX BIKE MOUNTING FLUID. Katalog-nr.: Side 1 af 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX BIKE MOUNTING FLUID. Katalog-nr.: Side 1 af 7 Katalog-nr.: 00156-0441 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 506 0160, 506 0170, 506 4550, 506 4560, 593 5670, 593 5680

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA PM 9. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA PM 9. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Katalog-nr.: 026-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 66402-68-4 266-340-9 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 DENSO_BINDEN

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 DENSO_BINDEN Katalog-nr.: Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn DENSOPLAST Binde / DENSO-TEC Binde / DENSOFLEX Binde / DENSO-FEU

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA ENAMIC Blocs, Disc

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA ENAMIC Blocs, Disc Katalog-nr.: 270-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 RAW INTERIOR FINISH 5 ACR RAL9010

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 RAW INTERIOR FINISH 5 ACR RAL9010 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn B785361A RAW INTERIOR FINISH 5 5,000 BASE A 9701582 5710764337742 B785360A

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX LUBE LIQUID. Katalog-nr.: Side 1 af 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX LUBE LIQUID. Katalog-nr.: Side 1 af 7 Katalog-nr.: 00156-0052 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 5503, 593 5510, 593 0405 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. SOLIGNUM 100 Cubic Basen

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. SOLIGNUM 100 Cubic Basen Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: 3780-3721 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 ABM 75. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 ABM 75. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX FLUID. Katalog-nr.: Side 1 af 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX FLUID. Katalog-nr.: Side 1 af 7 Katalog-nr.: 00156-0261 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 514 2000, 3701, 593 0540, 3700, 593 5630, 593 5650, 593

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Bosch: 2.609.256.D30, 2.609.256.D31, 2.609.256.D32 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PEKASOLar 50

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PEKASOLar 50 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA SUPRINITY PC

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA SUPRINITY PC Katalog-nr.: 154-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 65997-17-3 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 2001, 593 2018, 593 2025, 593 2049, 593 2056 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Heavy Duty Oil

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Heavy Duty Oil Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DOMESTIC 50 Acryl Træ og Metall

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DOMESTIC 50 Acryl Træ og Metall Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Forkortelse: 3937 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 BCZ021. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 BCZ021. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Trykt dato: 14.12.2012 Katalog-nr.: Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA Karat Diamond Polishing Paste

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA Karat Diamond Polishing Paste Revideret dato: 15.02.2017 Katalog-nr.: 112-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn VITA Karat Diamantpolierpaste

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 0577, 5931521, 5931552, 593 1772, 593 1890 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn : 791442; 505534; 505532 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM 13. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM 13. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Katalog-nr.: 164-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 66402-68-4 266-340-9 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. RAW Primer Micro ACR

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. RAW Primer Micro ACR Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: 7913 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TIP TOP TIRE MOUNTING COMPOUND. Katalog-nr.: Side 1 af 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TIP TOP TIRE MOUNTING COMPOUND. Katalog-nr.: Side 1 af 7 Katalog-nr.: 00156-0405 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 5613 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX UNIVERSAL. Katalog-nr.: Side 1 af 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX UNIVERSAL. Katalog-nr.: Side 1 af 7 Katalog-nr.: 00156-0063 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 514 4860, 593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA INTERNO

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA INTERNO Katalog-nr.: 063-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITAPM Investment Liquid. Revideret dato: Katalog-nr.: 184-CLP Side 1 af 6

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITAPM Investment Liquid. Revideret dato: Katalog-nr.: 184-CLP Side 1 af 6 Revideret dato: 27.02.2017 Katalog-nr.: 184-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn VITAPM Einbettmassen Anmischflüssigkeit,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM MODELLING LIQUID

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM MODELLING LIQUID Katalog-nr.: 169-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA PASTE OPAQUE LIQUID

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA PASTE OPAQUE LIQUID Katalog-nr.: 010-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 5503, 593 5510, 593 0405 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TIP TOP MONT SHE 100. Katalog-nr.: Side 1 af 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TIP TOP MONT SHE 100. Katalog-nr.: Side 1 af 7 Katalog-nr.: 00156-0164 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 0773, 593 1033 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TIP TOP HANDCLEANER TOP CLEAN. Katalog-nr.: Side 1 af 8

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TIP TOP HANDCLEANER TOP CLEAN. Katalog-nr.: Side 1 af 8 Katalog-nr.: 00156-0097 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 2001, 593 2018, 593 2025, 593 2049, 593 2056 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA YZ Blocs, Discs. Revideret dato: Katalog-nr.: 303-CLP Side 1 af 6

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA YZ Blocs, Discs. Revideret dato: Katalog-nr.: 303-CLP Side 1 af 6 Revideret dato: 18.05.2018 Katalog-nr.: 303-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn VITA YZ T white, VITA

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM 11. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM 11. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Katalog-nr.: 103-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 65997-18-4 266-047-6 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Duo Cement Plus Base

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Duo Cement Plus Base Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX BLACK. Katalog-nr.: Side 1 af 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX BLACK. Katalog-nr.: Side 1 af 7 Katalog-nr.: 00156-0231 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 514 1632, 593 1765, 593 1766, 593 1767, 593 1780 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA TITANKERAMIK MARGIN

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA TITANKERAMIK MARGIN Katalog-nr.: 099-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX BLACK. Katalog-nr.: Side 1 af 8

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX BLACK. Katalog-nr.: Side 1 af 8 Katalog-nr.: 00156-0231 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 514 1632, 593 1765, 593 1766, 593 1767, 593 1780 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2092 CalVer 2

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2092 CalVer 2 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. JMC Daekmontagepasta 5 kg

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. JMC Daekmontagepasta 5 kg Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 5613 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 RAW SUPREME FINISH 50 ACR WHITE

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 RAW SUPREME FINISH 50 ACR WHITE Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn B782095002 RAW SUPREME FINISH 50 0,750 White 500N 9703411 5710764347000

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Accelerator 10

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Accelerator 10 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn ALFA D 2536 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX CREME-W-EM. Katalog-nr.: Side 1 af 8

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX CREME-W-EM. Katalog-nr.: Side 1 af 8 Katalog-nr.: 00156-0060 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 514 4460, 593 0539 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TIP TOP REMAFIX S. Katalog-nr.: Side 1 af 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TIP TOP REMAFIX S. Katalog-nr.: Side 1 af 7 Katalog-nr.: 00359-1125 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 525 2853, 525 2877, 590 3470 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA TITANKERAMIK Paste Bonder

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA TITANKERAMIK Paste Bonder Katalog-nr.: 105-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA CEREC POWDER

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA CEREC POWDER Katalog-nr.: 107-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DOMESTIC Robust og Vaskbar Mat 5 Extra

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DOMESTIC Robust og Vaskbar Mat 5 Extra Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: 9482-9483-9484 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX WAX H. Katalog-nr.: Side 1 af 8

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX WAX H. Katalog-nr.: Side 1 af 8 Katalog-nr.: 00156-0062 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 0553, 593 1507, 593 1569 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bazooka tattoo ink

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bazooka tattoo ink Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA NP BOND PASTE

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA NP BOND PASTE Katalog-nr.: 291-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX MONT Katalog-nr.: Side 1 af 8

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REMAXX MONT Katalog-nr.: Side 1 af 8 Katalog-nr.: 00156-0108 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 514 4301, 514 4318, 514 4325, 593 1428, 593 1435, 593 1840,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. RAPTOR Heldækkende

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. RAPTOR Heldækkende Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn B533880006 9688847 Raptor Heldækkende 1011 kalkhvid 5,000L 5701311071233

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Coltoflax mix

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Coltoflax mix Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Speedex Universal Activator

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Speedex Universal Activator Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 5931855 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator calcium hårdhe 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

CH-6204 Sempach +41 (0) 58 / Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet:

CH-6204 Sempach +41 (0) 58 / Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 0553, 593 1507, 593 1569 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 SIMALFA 309 UV

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 SIMALFA 309 UV Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Socko Skumdæmper WMK. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Socko Skumdæmper WMK. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 17.01.2017 Katalog-nr.: 172 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 0508 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Self-Etching Primer 1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Self-Etching Primer 1 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2028 Buffer Powder Pillows ph 4,01

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2028 Buffer Powder Pillows ph 4,01 Trykt dato: 28.01.2013 Katalognr.: L2028 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere