Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af Kobbelgrøften på Fredericia Golf Clubs arealer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af Kobbelgrøften på Fredericia Golf Clubs arealer"

Transkript

1 Afsender: Gothersgade 20, 7000 Fredericia Fredericia Golf Club Stenhøjvej Fredericia Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af Kobbelgrøften på Fredericia Golf Clubs arealer Fredericia Kommune meddeler hermed tilladelse til regulering af Kobbelgrøften på Fredericia Golf Clubs arealer på matr. nr. 146a, Fredericia Kobbeljorder. Tilladelsen gives efter vandløbslovens 17 (lovbekendtgørelse nr af 25. november 2019), jævnfør 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v Doknr /20 Sagsnr. 20/5861 Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Reguleringen af Kobbelgrøften gennemføres som beskrevet nedenfor i reguleringssagen. 2. Senest en måned efter at projektet er gennemført, skal ansøger indsende en som udført-tegning til Fredericia Kommune. 3. Det skal sikres at udvaskning af sand, grus, sten og jord begrænses mest muligt under og efter anlægsarbejdet. 4. Hvis der under anlægsarbejdet stødes på ting, der har arkæologisk interesse, skal arbejdet straks stoppes og museet skal kontaktes (tlf.: eller Tilladelsens gyldighed Tilladelsen er gældende fra den dag, den er modtaget, men den må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder tilladelsen. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Baggrund Fredericia Golf Club har i brev af 25. maj 2020 ansøgt Fredericia Kommune som vandløbsmyndighed om at ændre profilet i Kobbelgrøften indenfor golfklubbens arealer for at sikre bedre afledning af vand til Ullerup Bæk. Der er ved fysisk ændring af Kobbelgrøftens profil tale om en vandløbsregulering, som kræver godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser om vandløbsregulering. Projektbeskrivelse Lokalitet Gothersgade Fredericia W: CVR: Kontaktperson Thomas Løbner Maigaard M: E: Fredericia Kommune Side 1 af 6

2 Fredericia Golfbane er beliggende vest for Fredericia og imellem Ullerupdalvej og Ydre Ringvej på bl.a. matr. nr. 146a 293, Fredericia Kobbeljorder. På Figur 1 fra ansøgningen ses et oversigtskort over placeringen af den strækning af Kobbelgrøften, som reguleres efter denne tilladelse. Figur 1: Strækning af Kobberbækken, der reguleres (fra ansøgningen). Eksisterende forhold Kobbelgrøften afvander dele af golfbanen og fører via afløb drænvand mod Ullerup Bæk. I øjeblikket er bunden af grøften meget ujævn med højdeforskelle, der gør, at vand bliver dæmmet op og ikke kan føres videre til afløbet. Siderne af grøften er så stejle, at det er svært at holde dem pænt klippet uden at komme ud i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Projektet Ved projektet reguleres Kobbelgrøftes bund, således at forhøjninger i bunden fjernes, skråningsanlægget i Kobbelgrøften etableres med anlæg 1:3, rørlægges dele af grøften med Ø 150 mm rør. Rørlægningen af Kobbelgrøften gennemføres på de strækninger, der er angivet med røg streg på Figur 2. Fredericia Kommune Side 2 af 6

3 Rørene i Kobbelgrøften placeres med ensartet fald og således at ind- og udløb placeres med samme bundkote som i den eksisterende grøft. Figur 2: Strækning, der rørlægges med rørdimension Ø 150 mm, er angivet på kortet med en rød streg (fra ansøgningen). Ejendomme i projektområdet Følgende matrikler indgår i projektet med regulering af Kobbelgrøften: Matr. nr. og ejerlav 146a, Fredericia Kobbeljorder Fredericia Kommune ejer alle arealer, der er beliggende ved Kobbelgrøften på projektstrækningen. Fredericia Kommune er indforstået med en realisering af reguleringsprojektet. Det er dog Fredericia Golf Club, der er bygherre på projektet og forestår anlægsarbejderne. Økonomi Alle udgifter til reguleringen af Kobbelgrøften afholdes af Fredericia Golf Club. Tidsplan Arbejdet forventes udført, så snart de nødvendige tilladelser er indhentet. Ledningsejere Det er ansøgeres ansvar at undersøge ledningsforløb i LER-registret og aftale eventuelle nødvendige omlægninger af ledningsforløb med de pågældende ledningsejere i det omfang, det måtte være relevant. Fredericia Kommunes vurdering (vandløbsmyndigheden) Afstrømningsmæssige konsekvenser Fredericia Kommune Side 3 af 6

4 Fredericia Kommune kan konstatere, at reguleringen af Kobbelgrøften ikke påvirker afstrømningsmæssige interesser uden for golfbanens område, som fastholdes uændret. Miljømæssige konsekvenser Fredericia Kommune bemærker, at Kobbelgrøften og de nuværende hoveddrænledninger ikke er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3 eller miljømålsat i statens vandområdeplan. Ullerup Bæk, som modtager vandafledningen fra Koppelgrøften, er miljømålsat i vandområdeplanen med god økologisk tilstand. Ifølge planen må der ikke ske forringelse af aktuel tilstand, herunder for de enkelte kvalitetselementer. Den samlede aktuelle tilstand er dog ukendt. Tilledning af vand fra Kobbelgrøften til Ullerup Bæk er med reguleringen uændret. Det forventes derfor at projektet ikke har negativ indflydelse på miljømålsætningen og de tilhørende kvalitetselementer for Ullerup Bæk. På tilsvarende vis vil tilledningen af vand ikke påvirke naturbeskyttelsen af Ullerup Bæk. Natura 2000 og Bilag IV Idet det ansøgte vurderes ikke at have nogen natur- eller miljømæssig påvirkning af nærområdet, vurderes det ansøgte heller ikke at have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for beskyttede Natura 2000-områder eller på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Afsluttende bemærkninger Fredericia Kommune lægger derfor samlet set til grund på det foreliggende grundlag, at der i overensstemmelse med 18 i ovennævnte bekendtgørelse er taget behørigt hensyn til samtlige afvandingsinteresser omkring grøften samtidig med, at afvandingen af naboarealer til projektområdet ikke påvirkes negativt. Projektet er videre foreneligt med miljømæssige interesser i Ullerup Bæk. Projektet anses derfor at være foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf, jf. lovens 1. Der kan på baggrund heraf meddeles afgørelse efter vandløbsloven til at gennemføre reguleringsprojektet med regulering af Kobbelgrøften. Lovgrundlag Vandløbsloven Gennemførelse af projektet med regulering af Kobbelgrøften kræver tilladelse efter vandløbslovens 17 (lovbekendtgørelse nr af 25. november 2019) og efter 3 (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.). Et reguleringsprojekt med ændring af vandløbets profil skal behandles efter reglerne i ovennævnte bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. Efter 18 i ovennævnte bekendtgørelse skal vandløbsmyndigheden ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet. Okkerloven Fredericia Kommune Side 4 af 6

5 Sagen er behandlet efter okkerloven (LBK nr af 10/12/2015). Projektområdet ligger ikke indenfor områder omfattet af okkerklasse I-III. Anden lovgivning Tilladelse efter vandløbsloven fritager ansøger ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning. Offentlig høring Efter ovennævnte bekendtgørelse er reguleringsprojektet sendt ud i offentlig høring i perioden fra den 8. juli 2020 til og med den 5. august 2020, hvor sagens parter, borgere og interesseorganisationer har haft mulighed for at indsende bemærkninger til projektet. Offentliggørelsen sker ved annoncering på kommunens hjemmeside i ovennævnte periode og i Elbobladet den 21. juli Endvidere er relevante interessenter og interesseorganisationer informeret herom direkte. Offentliggørelse Den endelige afgørelse offentliggøres på Fredericia Kommunes hjemmeside den DATO og i Elbobladet den DATO. Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne tilladelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tilladelsen kan påklages af: den afgørelsen er rettet til Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger, og en klage skal indgives inden den DATO. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredericia Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredericia Kommune. Hvis Fredericia Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredericia Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på tlf eller mail Venlig hilsen Fredericia Kommune Side 5 af 6

6 Thomas Løbner Maigaard Natur- og vandløbsmedarbejder, biolog Kopi til: Miljøstyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund, og Dansk Fritidsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, hovedforening, Danmarks Naturfredningsforening, lokal, Friluftsrådet København, Friluftsrådet, Fredericia, Vejlemuseerne, Museerne i Fredericia, Kystdirektoratet, Dansk Botanisk Forening, DOF hovedforening, DOF lokal, Fiskeridirektoratet, Fiskeriinspektorat Øst - Afdelingen i Kolding, Fredericia Kommune Side 6 af 6

Kommunens vurdering Ved regulering af vandløb skal vandløbsmyndigheden vurdere projektet i forhold til vandafledning og miljømæssige forhold.

Kommunens vurdering Ved regulering af vandløb skal vandløbsmyndigheden vurdere projektet i forhold til vandafledning og miljømæssige forhold. Fredericia Spildevand og Energi A/S Røde Banke 16 7000 Fredericia Att.: Max J. Friis 14-11-2017 Sags id.: 17/5883 Sagsbehandler: Thomas Løbner Maigaard Tilladelse til rørlægning af tilløb til Erritsø Bæk

Læs mere

Projektets formål Formålet med projektet er at sikre fortsat adgang til matrikelnummer 13d, Harritslevgård Hgd., Skovby fra Harritslevvej.

Projektets formål Formålet med projektet er at sikre fortsat adgang til matrikelnummer 13d, Harritslevgård Hgd., Skovby fra Harritslevvej. Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur Natur og miljø 24. januar 2019 Sagsnummer S2019-424 Dokument nr. D2019-6644 Udkast til vandløbsgodkendelse - Harritslevvej Vandløbsgodkendelse

Læs mere

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr. 7a og 1a Hvidsteen by, Gassum

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr. 7a og 1a Hvidsteen by, Gassum John Andersen Asfergvej 9 8981 Spentrup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 29-06-2018 / 06.02.03-G00-6-18 Endelig tilladelse

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted. Thomas Lund Brogårdsvej 3 7755 Bedsted Thy Plan- og Miljøafdelingen 7. august 2017 BrevID.: 2623148 Medarbejder: KKN Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Læs mere

Tilladelsens gyldighed Tilladelsen er gældende fra den dag, hvor afgørelsen er modtaget, men den må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Tilladelsens gyldighed Tilladelsen er gældende fra den dag, hvor afgørelsen er modtaget, men den må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Ejlskov A/S Att.: Markus Plass Jensen Jens Olsens Vej 3 8200 Århus N Dispensation til oprensning af beskyttet regnvandsbassin Fredericia Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3,

Læs mere

Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å.

Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 15. november 2017 J.nr. 15/5678 Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr 1a og 7h, 7g, 7i og 7a Hvidsten by, Gassum

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr 1a og 7h, 7g, 7i og 7a Hvidsten by, Gassum XXXXXXXXXXXXXX Ejstrup Møllevej 15 8990 Fårup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 10-10-2018 / 06.02.03-G01-1-18

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Natur & Miljø 9. april 2018 Sagsnummer 480-2018-9362 Dokument nr. 480-2018-107908 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse - Stenbækken Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

8382 Hinnerup Tlf

8382 Hinnerup Tlf Peter Møller Skanderborgvej 156 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til regulering af vandløb på matriklel

Læs mere

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet.

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet. Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej 5 Att. Jette Sørensen 23. oktober 2017 Tilladelse til fjernelse af bro over Felding Bæk Skive Kommune godkender hermed fjernelse af bro over Felding Bæk i station 858-862

Læs mere

1: LBK nr. 127 af 26. januar : BEK nr. 834 af 27. juni : LBK nr. 448 af 10. maj : LBK nr. 934 af 27. juni

1: LBK nr. 127 af 26. januar : BEK nr. 834 af 27. juni : LBK nr. 448 af 10. maj : LBK nr. 934 af 27. juni Plan- og Miljøafdelingen 6. august 2018 SagsID.: 06.02.03-K08-4-18 Medarbejder: myde Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 47 til forlængelse af overkørsel ved matriklerne 2u og 11d, Østerild By, Østerild

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven samt VVM Screening til forlægning af vandløb på matr. nr. 62b, Torning, Tyrstrup ved Allervej

Tilladelse efter vandløbsloven samt VVM Screening til forlægning af vandløb på matr. nr. 62b, Torning, Tyrstrup ved Allervej BlueKolding A/S Kolding Åpark 3 6000 Kolding 5. september 2019 - Sagsnr. 19/19573 Løbe nr. 155077/19 Tilladelse efter vandløbsloven samt VVM Screening til forlægning af vandløb på matr. nr. 62b, Torning,

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Vandpleje Fyn Att: Søren Knabe Teknik, Erhverv og Kultur 18. januar 2018 Sagsnummer 480-2017-35613 Dokument nr. 480-2018-21001 Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning

Læs mere

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59.

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59. JC Ejendomme Aps Strandvejen 133 8300 Odder Sendt pr. mail: mail@jctegnogbyg.dk Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse efter vandløbsloven. Etablering af bro og sti langs Odder Å Afgørelse Odder

Læs mere

Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft. Skovvej Hinnerup. Sendt pr. mail:

Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft. Skovvej Hinnerup. Sendt pr. mail: Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft Skovvej 20 8382 Hinnerup Sendt pr. mail: mtof@favrskov.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ Mathias Breitenstein Hviidsvej 3 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 11-06-2018 / 01.05.08-P25-10-18

Læs mere

Favrskov Forsyning. Torvegade Hammel. Att: Christian Bækgaard

Favrskov Forsyning. Torvegade Hammel. Att: Christian Bækgaard Favrskov Forsyning Torvegade 7 8450 Hammel Att: Christian Bækgaard Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse efter vandløbsloven

Læs mere

Tilladelse til forlængelse af rørunderføringen under Hvidstensvej i Spentrup Hastrup Bæk matr. nr. 2b Spentrup by, Spentrup

Tilladelse til forlængelse af rørunderføringen under Hvidstensvej i Spentrup Hastrup Bæk matr. nr. 2b Spentrup by, Spentrup Att. Thomas Stampe Langballe Randers Kommune Sekretariat og Veje Laksetorvet E.2.42 8900 Randers Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1611 amw@randers.dk

Læs mere

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Plan- og Miljøafdelingen 15.maj 2017 BrevID.: 2528898 Medarbejder: kbd Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering

Læs mere

Projektets formål Projektet har til formål at give mulighed for at krydse vandløbet i forbindelse med et stiforløb i ådalen.

Projektets formål Projektet har til formål at give mulighed for at krydse vandløbet i forbindelse med et stiforløb i ådalen. Plan- og Miljøafdelingen 5. juli 2019 SagsID.: 06.02.16-K08-2-19 Medarbejder: myde Tilladelse til bro over privat strækning af Visby Å Thisted Kommune har den 28. maj 2019 modtaget en ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Fredericia Spildevand og Energi A/S Att. Max Friis Røde Banke Fredericia

Fredericia Spildevand og Energi A/S Att. Max Friis Røde Banke Fredericia Fredericia Spildevand og Energi A/S Att. Max Friis Røde Banke 16 7000 Fredericia Dato: 20. december 2018 Dispensation til oprensning af regnvandsbassin ved Ballesvej i Erritsø Fredericia Kommune giver

Læs mere

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017.

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017. Favrskov Kommune Torvegade 7 8450 Hammel Att: Carsten Monsrud Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af

Læs mere

Ansøger: Hans Pedersen, LIFA A/S, Landinspektører på vegne af EnergiMidt Net A/S

Ansøger: Hans Pedersen, LIFA A/S, Landinspektører på vegne af EnergiMidt Net A/S LIFA A/S, Landinspektører Att.: Hans Pedersen Fremsendt digitalt til: hap@lifa.dk Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Høringsbrev om tilladelse til rørlægning af åben grøft i oplandet til Dalby Møllebæk

Høringsbrev om tilladelse til rørlægning af åben grøft i oplandet til Dalby Møllebæk Til Høringsberettigede 9. maj 2018 - Sagsnr. 18/8458 - Løbenr. 102536/18 Høringsbrev om tilladelse til rørlægning af åben grøft i oplandet til Dalby Møllebæk Kolding Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

UDKAST - Tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af 375 m vandløb samt sløjfning af mindre grøfter i Helstrup Enge

UDKAST - Tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af 375 m vandløb samt sløjfning af mindre grøfter i Helstrup Enge Tilladelse til regulering af vandløb Matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Denne tilladelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Vejen og Billund Kommuner. Vejen og Billund Kommune ønsker at udskifte den eksisterende

Læs mere

Tilladelse til etablering af en overkørsel over privat vandløb mellem mat. Nr. Tind By, Gerning - 8c og mat. Nr. Nøddelund By, Gullev - 10e.

Tilladelse til etablering af en overkørsel over privat vandløb mellem mat. Nr. Tind By, Gerning - 8c og mat. Nr. Nøddelund By, Gullev - 10e. Finn Svenstrup Vesterbro 5 8850 Bjerringbro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af en overkørsel over

Læs mere

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet / G Endelig tilladelse efter vandløbsloven for rørlægning af grøft

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet / G Endelig tilladelse efter vandløbsloven for rørlægning af grøft Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 25-04-2019

Læs mere

Jesper Søgaard Lerbjergvej Hadsten. Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling Å

Jesper Søgaard Lerbjergvej Hadsten. Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling Å Jesper Søgaard Lerbjergvej 20 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling

Læs mere

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 18-03-2019

Læs mere

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6325 m Dato: 6. juni 2019 Du har den 20. maj 2019 søgt om tilladelse til etablering af en bro/spang over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6.325 m mellem

Læs mere

ENIIG A/S Att.: Karsten Kvistgaard Fremsendt digitalt til:

ENIIG A/S Att.: Karsten Kvistgaard Fremsendt digitalt til: ENIIG A/S Att.: Karsten Kvistgaard Fremsendt digitalt til: kkk@energimidt.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Godkendelse

Læs mere

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail:

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail: Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Fremsendt pr. mail: ar@arconsulting.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Sønderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed tilladelse i forbindelse

Læs mere

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard 17. januar 2019 Sagsnr. S2018-7371 Dok.nr. D2018-34977 Teknisk forvaltning Samsø Kommune Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti)

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 25. september 2017.

2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 25. september 2017. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Eniig Att.: Jacob Folke Nielsen Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Sendes til: Jafni@eniig.dk Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Kølsen Møllebæk

Læs mere

Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé Hillerød

Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé Hillerød Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Høring af forslag til reguleringstilladelse af 3 rørlagte vandløb beliggende ved Overdrevsvejen og Hestehavevej i Hillerød Høring

Læs mere

Favrskov Kommune. Plan, Byg og Ejendomme. Torvegade Hammel. ATT: Heidi Sønderby

Favrskov Kommune. Plan, Byg og Ejendomme. Torvegade Hammel. ATT: Heidi Sønderby Favrskov Kommune Plan, Byg og Ejendomme Torvegade 7 8450 Hammel ATT: Heidi Sønderby Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse

Læs mere

Vest for det omlagte vandløb etableres en afvandingsgrøft, som tilsluttes vandløbet, se figur 1.

Vest for det omlagte vandløb etableres en afvandingsgrøft, som tilsluttes vandløbet, se figur 1. BaneDanmark Anlæg att. Klaus V Larsen kvl@bane.dk Ringsted- Femeren Banen Karsten Nuerbuhrs Gade 43 1577 København V Dato: 14. februar 2019 HØRING af udkast til godkendelse efter vandløbsloven til forlægning

Læs mere

Omlægning af dræn bliver betragtet som et vandløbsreguleringsprojekt i henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering Side 1 af 6

Omlægning af dræn bliver betragtet som et vandløbsreguleringsprojekt i henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering Side 1 af 6 Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Anne.J@svendborg.dk Tilladelse til vandløbsregulering af privat drænledning beliggende matrikel 5s, Tved By, Tved. 17. december

Læs mere

Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore.

Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore. Teknik, Erhverv og Kultur 158. januar 2018 Sagsnummer 480-2014-132983 Dokument nr. 480-2017-289275 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme Stenløse. Krydsningstilladelse Den

Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme Stenløse. Krydsningstilladelse Den Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16 3660 Stenløse Krydsningstilladelse Den 16-05-2018 Egedal Kommune giver hermed tilladelse til krydsning af Stenløse Å mellem station 5.050 5.100 i forbindelse med nedgravning

Læs mere

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Præstevænget Brande. 13. februar 2019

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Præstevænget Brande. 13. februar 2019 Brande Fjernvarme A.m.b.a. Præstevænget 11 7330 Brande 13. februar 2019 Tilladelse til krydsning af Goldbækken st. 1535 m med fjernvarmeog kølevandsledning Brande Fjernvarme A.m.b.a har ansøgt Ikast-Brande

Læs mere

Tilladelse efter vandløbslovens 17 og 47 til etablering af overkørsel over grøft, matr. 5t og 6u, Harring By, Harring.

Tilladelse efter vandløbslovens 17 og 47 til etablering af overkørsel over grøft, matr. 5t og 6u, Harring By, Harring. Afsender: Thisted Kommune Jon Dalbøl Pedersen Tøvlingvej 5 7752 Snedsted Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 19. august 2014 CPR/CVR: BrevID.: 1731782 Medarbejder: KKN Tilladelse efter vandløbslovens

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at etablere en overkørsel over Eltang Bæk, nordvest for Birkemosevej 63

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at etablere en overkørsel over Eltang Bæk, nordvest for Birkemosevej 63 Nils Ladegaard Birkemosevej 63 6000 Kolding Sendt elektronisk til: nl@birkemosevej63.dk 16. februar 2018 - Sagsnr. 2017/20733 Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

Ifølge 36 skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt, offentliggøres.

Ifølge 36 skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt, offentliggøres. Frijsenborg Biogas Linen 62 8450 Hammel Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 14. januar 2019 Afgørelse om at projektet om rørlægning

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej Hurup Thy Att. Tobias Geertsen

Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej Hurup Thy Att. Tobias Geertsen Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Att. Tobias Geertsen Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Tilladelse efter vandløbsloven til forlængelse af eksisterende

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

3. Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet følger fortsat eksisterende partsfordeling af 17. februar 1983 (bilag 2).

3. Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet følger fortsat eksisterende partsfordeling af 17. februar 1983 (bilag 2). Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Christian Søndergaard Faldborgvej 8 8840 Rødkærsbro Sendes til: kjaersoendergaard@gmail.com Tilladelse til medbenyttelse af rørlagt vandløb Viborg

Læs mere

I/S Vejstrupgård v/kaare og Carsten Thomsen Vejstruprød Landevej Sjølund.

I/S Vejstrupgård v/kaare og Carsten Thomsen Vejstruprød Landevej Sjølund. I/S Vejstrupgård v/kaare og Carsten Thomsen Vejstruprød Landevej 3 6093 Sjølund. Sendt elektronisk via mail: vejstrupgaardlandbrug@gmail.com 30. august 2019 - Sags nr.: 19/19765 Tilladelse efter vandløbsloven

Læs mere

Formålet med fjernelsen af rørbroen var, at den var delvist brudt sammen og derfor delvist forhindrede vandgennemstrømningen gennem broen.

Formålet med fjernelsen af rørbroen var, at den var delvist brudt sammen og derfor delvist forhindrede vandgennemstrømningen gennem broen. Lis Tobiasen Løgeskov 15 5771 Stenstrup Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge lene.pedersen@svendborg.dk Lovliggørende tilladelse til fjernelse af bro over Hundstrup

Læs mere

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering.

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering. Ejer af matrikel 13b Dalbyneder by, Dalbyneder Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 Esben.Husted.Kjaer@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbroer over grøft

Tilladelse til etablering af rørbroer over grøft Ole Stjärnqvist Trondhjemsgade 13,2. th 2100 København Ø 9. maj 2019 Tilladelse til etablering af rørbroer over grøft Margueritevej _ Odsherred Kommune har modtaget en ansøgning fra Jord, Beton og Anlæg

Læs mere

Begrundelsen for opgravningen af den rørlagte strækning er hyppig tilstopning af det lille rør, formodentlig pga. rødder.

Begrundelsen for opgravningen af den rørlagte strækning er hyppig tilstopning af det lille rør, formodentlig pga. rødder. Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Vand og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk

Læs mere

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften.

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften. Carl Åge Nielsen Høybergvej 26 Visby 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-10-16 KS: KK dd. mm. 2017 Udkast til tilladelse til at rørlægge ca.

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af del af Blokhus Bæk på matr.nr. 69a Hune By, Hune

Tilladelse til rørlægning af del af Blokhus Bæk på matr.nr. 69a Hune By, Hune Strandhotellet Blokhus Aps. Hans Broges Gade 2 8000 Aarhus C Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Banedanmark Carsten Niebuhrs Gade København V Att.: Mette Daugaard Petersen

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Banedanmark Carsten Niebuhrs Gade København V Att.: Mette Daugaard Petersen Banedanmark Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Att.: Mette Daugaard Petersen Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Næstved Kommune 5588 5588 www.naestved.dk Dato 21-12-2018 Sagsnr. 06.02.16-K08-2-18

Læs mere

Udkast til tilladelse til regulering af det private vandløb Kanal 97a, mellem matriklerne 1224 Tønder og 20a Tved under Tønder.

Udkast til tilladelse til regulering af det private vandløb Kanal 97a, mellem matriklerne 1224 Tønder og 20a Tved under Tønder. Miljø og Natur Ecco Sko A/S Ecco Alleen 4 6270 Tønder Att. Mai Nielsen mes@ecco.com Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-10-17 Ks: KK dd.mm. 2018 Udkast til tilladelse til

Læs mere

Hjørring Kommune. Jens Orlemann Sejlstrupvej Løkken Hjørring den

Hjørring Kommune. Jens Orlemann Sejlstrupvej Løkken Hjørring den Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Jens Orlemann Sejlstrupvej 140 9480 Løkken orlemann@live.dk Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk Hjørring den 20-12-2018

Læs mere

Høring i henhold til vandløbsloven

Høring i henhold til vandløbsloven Høring i henhold til vandløbsloven Høring i henhold til vandløbsloven: projekt vedrørende etablring af overkørsel i Brandstrup bæk I forbindelse med at Favrskov kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej Viby J Att: Gitte Kjærsgaard Sørensen

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej Viby J Att: Gitte Kjærsgaard Sørensen Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Kommune Teknik og Miljø Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1 8260 Viby J Att: Gitte Kjærsgaard Sørensen Side 1 af 6 Godkendelse efter

Læs mere

Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen.

Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen. Birch & Co Ejendomme Aps Sortenborgvej 2 8600 Silkeborg 10. december 2018 Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen. Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om

Læs mere

Dapsi International ApS Att.: Katie Snowball. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard København K

Dapsi International ApS Att.: Katie Snowball. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard København K Dapsi International ApS Att.: Katie Snowball Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København K Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af datacenter med tilhørende infrastrukturanlæg

Læs mere

Vandpleje Fyn. Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i Vandløb fra Egense

Vandpleje Fyn. Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i Vandløb fra Egense Vandpleje Fyn Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i

Læs mere

Tilladelse til etablering af overkørsel over vandløbet Ilsig fra matr. nr. 23e til 16h, Hune By, Hune.

Tilladelse til etablering af overkørsel over vandløbet Ilsig fra matr. nr. 23e til 16h, Hune By, Hune. Jan Sten Jensen Vesterhavsvej 90 9492 Blokhus Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 3. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 3. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 3. august 2016 Tilladelse til omlægning af to rørbroer i Kåstrup Bæk Skive Kommune har den 3. august 2016 i henhold til

Læs mere

Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal

Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal Plan- og Miljøafdelingen 9. februar 2017 BrevID.: 2465538 Medarbejder: kbd Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal Thisted Kommune modtog d. 7. februar 2017 udfyldt

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af kreaturovergang over Skiveren Nord, matr. 5f og 6v, Hov By, Sennels, Sennelsvej 143, 7700 Thisted.

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af kreaturovergang over Skiveren Nord, matr. 5f og 6v, Hov By, Sennels, Sennelsvej 143, 7700 Thisted. Thisted Kommune Kirkevej 9 7760 Hurup Thy RigKilde, LIFE LIFE14 NAT / DK / 000 606 Plan- og Miljøafdelingen 3. april 2018 SagsID.: 06.02.03-P19-1-18 Medarbejder: jaaj Tilladelse efter vandløbsloven til

Læs mere

Lars Oddershede Søgård Mark 3, Nors 7700 Thisted

Lars Oddershede Søgård Mark 3, Nors 7700 Thisted Lars Oddershede Søgård Mark 3, Nors 7700 Thisted Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Tilladelse efter vandløbslovens 17 og 47 til etablering af ny overkørsel over grøft, matr. 6a og 12a, Nors

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje til ny kantine- og kontorbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til krydsning af Karup Å mellem matr. nr. 14a og 6z, Vridsted By, Vridstedved med elmast (bilag 1).

Midlertidig tilladelse til krydsning af Karup Å mellem matr. nr. 14a og 6z, Vridsted By, Vridstedved med elmast (bilag 1). Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Knud Jørgen Svenson Elmebakken 16 7800 Skive Midlertidig tilladelse til krydsning af Karup Å med elmast ved Vridsted bro i forbindelse med pudekamp

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Tilladelse efter vandløbslovens

Læs mere

Dispensation og tilladelse til Placering af skulptur i Gudenåen

Dispensation og tilladelse til Placering af skulptur i Gudenåen Randers Kommune Att. Helga Hjerrild Helga.hjerrild@randers.dk Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1657 soren.karmark.obel@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato: 10-07-2017 Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til etablering af enfamiliehus på Lærke Alle 3, 7260 Sønder

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej Hjørring. Hjørring den Tilladelse til regulering af tilløb til Vinstrup Bæk

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej Hjørring. Hjørring den Tilladelse til regulering af tilløb til Vinstrup Bæk Hjørring Kommune Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

3. Spanget ejes og vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer af matrikel nr. 18l Krabbesholm, Skive Jorder.

3. Spanget ejes og vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer af matrikel nr. 18l Krabbesholm, Skive Jorder. 18. maj 2017 Tilladelse til etablering af spang i Felding Bæk Skive Kommune godkender hermed etablering af spang i Felding Bæk. Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

9. Skive Kommune skal orienteres senest 1 måned efter anlægsarbejdets afslutning.

9. Skive Kommune skal orienteres senest 1 måned efter anlægsarbejdets afslutning. Svend Fredholm Grynderupvej 44 7870 Roslev 27. februar 2018 Godkendelse til at nedlægge del af privat grøft ved Grynderup Sø Skive Kommune godkender hermed reguleringsprojekt i en privat grøft, som afvander

Læs mere

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af halvtag til maskinhus Du har søgt om fornyet tilladelse til, at anlægge tilbygning af halvtag til maskinhus på matr. nr. 4a, Klink By,

Læs mere

Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Att.: Claus Hansen. 17. oktober Tilladelse til krydsning af grøft med kloakledning

Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Att.: Claus Hansen. 17. oktober Tilladelse til krydsning af grøft med kloakledning Skive Vand A/S Norgesvej 5 7800 Skive Att.: Claus Hansen 17. oktober 2016 Tilladelse til krydsning af grøft med kloakledning Skive Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse til krydsning af en grøft

Læs mere

KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej Hesselager. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken, Vormark by, Hesselager

KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej Hesselager. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken, Vormark by, Hesselager KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej 11 5874 Hesselager Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse vedrørende lovliggørelse

Læs mere

Ole Ibsen Nørregade Spøttrup. 1. november Godkendelse til etablering af kreaturvandingssted i Balling Bæk

Ole Ibsen Nørregade Spøttrup. 1. november Godkendelse til etablering af kreaturvandingssted i Balling Bæk Ole Ibsen Nørregade 73 7860 Spøttrup 1. november 2018 Godkendelse til etablering af kreaturvandingssted i Balling Bæk Skive Kommune godkender anlæg af drikkested til kreaturer i Balling Bæk. Godkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt med mail til: ma@silkeborg.dk 19. juni 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning. Rådhuspladsen Skive. 20. juli Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk

Skive Kommune Teknisk Forvaltning. Rådhuspladsen Skive. 20. juli Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive 20. juli 2017 Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk Skive Kommune meddeler hermed godkendelse til regulering af bundkoten på

Læs mere

Organic Agro A/S Udbyneder Østergade 14, Udbyneder 8970 Havndal / P

Organic Agro A/S Udbyneder Østergade 14, Udbyneder 8970 Havndal / P Organic Agro A/S Udbyneder Østergade 14, Udbyneder 8970 Havndal Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 Esben.Husted.Kjaer@randers.dk

Læs mere

Drænene etableres som beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse.

Drænene etableres som beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse. Niels Blem Sørensen Knudsbølvej 36 6064 Jordrup By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310471 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Tilladelse efter Vandløbsloven til krydsning af Spang Å med kreaturbro

Tilladelse efter Vandløbsloven til krydsning af Spang Å med kreaturbro TBF EJENDOMME ApS Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Att.: Thom Blond Frank Tilladelse efter Vandløbsloven til krydsning af Spang Å med kreaturbro Fredericia Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning

Læs mere

Flemming Søndergaard Nielsen Bredgade Hurup Thy

Flemming Søndergaard Nielsen Bredgade Hurup Thy Flemming Søndergaard Nielsen Bredgade 213 7760 Hurup Thy Plan- og Miljøafdelingen 11. april 2018 SagsID.: 06.02.00-G01-121-99 Medarbejder: KKN Tilladelse ift. Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

PERITSHAVE ApS Dyssen Aarhus. Sendt på til: Helene Simoni Thorup; og Kresten Krab Thorup;

PERITSHAVE ApS Dyssen Aarhus. Sendt på  til: Helene Simoni Thorup; og Kresten Krab Thorup; PERITSHAVE ApS Dyssen 1 8200 Aarhus Sendt på e-mail til: Helene Simoni Thorup; helene@simoni.dk og Kresten Krab Thorup; krab@humio.com Tilladelse til etablering af rørbro/markoverkørsel i Møgeleng Bæk

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af rørbro over Stokkemosegrøften st til st. 1836

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af rørbro over Stokkemosegrøften st til st. 1836 Den 7.juli 2017 Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af rørbro over Stokkemosegrøften st. 1830 til st. 1836 Kommunen har haft udkastet til afgørelsen i 4 ugers offentlig høring i henhold til

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt, rørlægning af 25 m privat vejgrøft langs Makholmvej

Høring af forslag til reguleringsprojekt, rørlægning af 25 m privat vejgrøft langs Makholmvej POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK DATO: 29-06-2018 Struer Kommune Østergade 13 7600 Struer JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-1-18 RÅDHUSET,

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup, Syddjurs Kommune

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup, Syddjurs Kommune 1 of 5 Jørgen Laursenl dato Brunbakkevej 4 Sagsnr.: 12/26600 8420 Knebel Sagsbehandler: Morten Hundahl Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup,

Læs mere

Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup

Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup Henrik Detlefsen Mjang Bygade 23 6470 Sydals Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup Sønderborg Kommune, Vand og Natur, giver hermed

Læs mere

1. Projektet skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt og projektbeskrivelsen.

1. Projektet skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt og projektbeskrivelsen. Center Natur og Miljø Bent Rytter Gammel Viborgvej 27 Øster Hornum 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.10-P20-3-18 Ref.: Mette

Læs mere

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag.

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag. Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning Dato: 13-06-2019 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning på, matr. nr. 7 GA, STENDERUP BY, ANSAGER. Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato: 11-07-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af carport og garage på 92 m 2 på Skovbrynet 5, 7260 Sønder

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Afsender: Plan og Arkitektur. Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Fredericia Kommune Vej & Park. Gothersgade Fredericia

Afsender: Plan og Arkitektur. Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Fredericia Kommune Vej & Park. Gothersgade Fredericia Afsender: Gothersgade 20, 7000 Fredericia Fredericia Kommune Vej & Park Gothersgade 20 7000 Fredericia Afgørelse om at projekt for cykelstiforbindelse mellem Skærbæk og Erritsø ikke er omfattet af krav

Læs mere

GODKENDELSE TIL RØRLÆGNING AF 25 M PRIVAT VEJGRØFT LANGS MAK- HOLMVEJ

GODKENDELSE TIL RØRLÆGNING AF 25 M PRIVAT VEJGRØFT LANGS MAK- HOLMVEJ POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 09-08-2018 Struer Kommune Østergade 13 7600 Struer JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-1-18 RÅDHUSET,

Læs mere

Projektet sendes i offentlig høring og fremlæggelsen sker i henhold til 15 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 16.

Projektet sendes i offentlig høring og fremlæggelsen sker i henhold til 15 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 16. Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Projektbeskrivelse for Rørlægning af privat tilløb til Kildemosen

Læs mere