LUPSomatik Afsnitsrapportforpatienterpå. Akutafsnit2. Akutafdelingen. HospitalsenhedMidt. UdarbejdetafDEFACTUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUPSomatik Afsnitsrapportforpatienterpå. Akutafsnit2. Akutafdelingen. HospitalsenhedMidt. UdarbejdetafDEFACTUM"

Transkript

1 LUPSomatik Afsnitsrapportforpatienterpå Akutafsnit2 Akutafdelingen HospitalsenhedMidt Akutindlagt UdarbejdetafDEFACTUM

2 Indledning Fraseptembertildecember2018blevpatienterfraetafsnit spurgtom deresoplevelseidenlandsdækkendeundersøgelserforpatientoplevelser(lupsomatik).stikprøven blevudtrukketblandtplanlagtogakutindlagtepatienterfra 4.augusttil31.oktoberogblandtdeambulantepatienter fra august, septemberog oktoberi Afsnitmedfærreend30patienteriinklusionsperiodeneler mindreend15besvarelserfårikkerapporteretderes resultaterpåafsnitsniveau.resultaterfradisseafsnitvildog indgåidesamlederesultaterforafdelingen. Dennerapportbeskriverpatienternessvarindenfordete afsnit. Datagrundlag Udleveredespørgeskemaer:274 Besvaredespørgeskemaer:115 Afsnittetssvarprocent: 42% Påtværsafdetrepatientgruppererderenfæ leskerneaf 15spørgsmålogsyvdimensioner,derkansammenlignes indbyrdes. Fra2017erdersyvfæ lesspørgsmålpåtværsaflup PsykiatriogLUPSomatik. Rapportensopbygning Rapportenharfølgendeopbygning: Indledning Overordnetgennemgangafspørgsmålene Gennemgangafdeenkeltespørgsmål Idenoverordnedegennemgangafspørgsmåleneerdet blandtandetmuligtatsammenligneafsnitetsresultaterpå deenkeltespørgsmålinddeltitemaermedafdelings-, hospitals-ogregionsresultatet. Idenefterfølgendegennemgangafdeenkeltespørgsmål præsenteresresultaternepåafsnitsniveau. Forhvertspørgsmålerderdesudenenfigur,som viser afdelingensaktionsdiagnoserfarvetefter Rapporterpåflereniveauer RapporterpåafsnitsniveauerudarbejdetafDEFACTUM i RegionMidtjyland. Rapporterpåafdelings-,hospitals-,regions-ognationalt niveauerudarbejdetafkompetencecenterfor PatientoplevelseriRegionHovedstaden.Rapporterfra KompetencecenterforPatientoplevelserkræverminimum 30patienteriinklusionsperiodenelerminimum 20 besvarelserforatfårapporteretderesresultaterpåde enkelteniveauer. Sammenligningmedsidsteår AfsnitetdeltogiLUPSomatiki2017ogsammenlignes Akutafsnit2deltogikkeiLUPSomatiki2017ogkan medakutafsnit2. derforikkesammenlignes. Formål Formåletmedundersøgelseneratbidragemedvidenom patienternesoplevelserafkvalitetpåafsnits-,afdelings-, hospitals-,regions-ognationaltniveauvedat: Identificereogsammenligneforskeleipatienters oplevelserindenforudvalgtetemaer. Giveinputtilatarbejdemedkvalitetsforbedringer. Kunnefølgeudviklingenipatienternesoplevelserog vurderingersystematiskovertid. Spørgsmåleneom patienternessamledeindtrykvisesførde øvrigetemaerispørgeskemaet.deårligetemaspørgsmål præsenteresefterdeøvrigetemaer. Kommentarsamlingerpåflereniveauer Patienterneskommentarerbliverikkefremstiletidenne rapport.dereristedetforudarbejdetseparate kommentarsamlingerpåafsnits-,afdelings-og hospitalsniveau.kommentarsamlingerneeruarbejdetaf DEFACTUM iregionmidtjyland. Undersøgelsenbestårafdetrepatinetgrupperplanlagte indlagte,akutindlagteogplanlagteambulantepatienter, som harhvertderesspørgeskema. Foto:NielsAageSkovbo -2-

3 Overblik:Hvilkespørgsmålhardethøjestegennemsnit? Spørgsmåleneifigurentilhøjreerrangordnetefter patienternesspørgsmålenemedde højestegennemsnitfremgårøverstifiguren. etermarkeretmedenhvidprikindei hverenkeltsøjle. Spørgsmålmedja/nejsvarkategorierfindespå næsteside. Hversøjleviserdesudensvarfordelingenpådet enkeltespørgsmål.parentesenforanhversøjle angiverdetsamledeantalsvar,derindgåri beregningen. 7.Varpersonaletvenligtogimødekommende? (n=109) 8% 34% 56% 1.Gikdethurtigt,fraankomsttilsygeplejerske/lægetilsådig? (n=111) 14% 39% 44% 24.Varderrentiafdelingenslokaler? (n=102) 13% 50% 44.Vardutrygveddelæger,dumødteunderdinindlæggelse? (n=105) 8% 48% 37% 38.Erdutilfredsmeddenpleje,som dumodtog? (n=105) 14% 37% 39% 25.Vardenmundtligeinformationunderindlæggelsenforståelig? (n=107) 17% 46% 30% 42.Havdedumulighedforatstiledespørgsmåldugernevileunderdinindlæg.? (n=100) 7% 19% 43% 30% 20.Fikdudækketditbehovformadogdrikke? (n=98) 19% 40% 27.Stemteinformationer,dufikfraforskeligtpersonaleoverens? (n=96) 19% 38% 34% 26.Fikdusvarpådinespørgsmål? (n=98) 18% 47% 28% 43.Lytedepersonalettildinebekymringerom dinsygdom/tilstand? (n=95) 6% 14% 48% 28% 8.Kunnedutalemedpersonaletom dinpleje,nårduhavdebehov? (n=94) 7% 16% 47% 28% 23.Fikdudækketditbehovforsmertelindring? (n=65) 8% 20% 42% 28% 22.Fikdudækketditbehovforpersonlighygiejne? (n=88) 7% 18% 42% 27% 39.Erdutilfredsmeddenbehandling,som dumodtog? (n=103) 9% 17% 38% 31% 40.Erdualtialttilfredsmedindlæggelsensforløb? (n=108) 7% 9% 17% 30.Blevduløbendeinformeretom,hvadderskuleforegå? 36.Samarbejdedeafdelingenogkommunenom dinudskrivelse? 2.Blevduvedankomstinformeretom,hvadderskuleforegå? 37.Fikdudeinformationer,som duhavdebrugfor? 29.Fikduløbendeinformationom resultater? 11.Spurgtepersonaletindtildineegneerfaringer? 10.Havdeén/flereperson(er)ansvarforditindlæggelsesforløb? 31.Fikduinfoom symptomer,duskuleværeopmærksom påefterfølgende? 15.Togpersonalethensyntildinebehovvedudskrivelse? 9.Kunnedutalemedenlægeom dinbehandling,nårduhavdebehov? 28.Fikduinformationom (bi)virkningervedmedicin,dufikmensindlagt? 33.Blevduinformeretom,hvorspørgsmålkunnestilesefterudskrivelse? 32.Blevduinformeretom denvidereplanforditforløb? 14.Havdedusamtalerom dinhåndteringafdinsygdom/tilstand? 21.Vardertilstrækkeligmedrotilhvileogsøvn? 12.Fikdumulighedforatdeltageibeslutninger? 34.Fikduinfoom (bi)virkningervednymedicintilefterfølgendebrug? 13.Fikpårørende(eftersamtykke)mulighedforatdeltageibeslutninger? 45.Sørgedepersonaletfor,atdinepårørendeblevinformeretunderindlæg.? (n=104) 7% 8% 21% 36% 29% (n=26) 12% 27% 31% 31% (n=108) 32% 24% (n=101) 7% 10% 21% 38% 25% (n=98) 9% 9% 23% (n=96) 9% 10% 26% (n=97) 7% 12% 25% (n=89) 11% 12% 20% (n=87) 11% 10% 22% (n=83) 8% 16% 27% (n=63) 17% 8% 22% (n=92) 13% 16% 15% (n=80) 16% 9% 24% (n=92) 14% 8% 34% (n=100) 12% 39% (n=62) 16% 11% 24% (n=41) 17% 12% 24% (n=55) 27% 16% (n=52) 23% 12% 12% 26% 29% 25% 35% 21% 30% 26% 23% 25% 24% 22% 30% 30% 25% 28% 24% 21% 24% 26% 17% 29% 19% 24% 22% 25% 27% 35% 19% 4,43 4,49 4,23 4,10 4,12 4,06 4,10 4,02 4,14 3,96 4,16 3,94 3,94 4,05 3,94 3,90 3,93 4,13 3,93 3,90 3,91 3,78 3,95 3,78 4,13 3,77 4,07 3,76 3,90 3,72 3,68 3,69 3,91 3,68 3,64 3,63 3,76 3,56 3,78 3,50 3,65 3,49 3,65 3,47 3,49 3,46 3,60 3,41 3,69 3,40 3,69 3,38 3,65 3,34 3,61 3,33 3,37 3,30 3,31 3,24 3,24 3,22 3,24 3,22 3,04 3,15-3-

4 Overblikfortsat Pågrundafandensvarskalaerspørgsmålmedja/nej svarkategoriersamtspørgsmåletom ventetid fremstiletpådenneside.forja/nejspørgsmåleneer detikkegennemsnit,menandelpostivesvar,som brugestiltidssammenligning. 4.Spurgtepersonaletindtilditforbrugafmedicinvedankomst? 17.Sketederfejliforbindelsemeddinindlæggelse? (n=102) (n=110) 12% 88% 88% 12% 88% 92% 88% 89% 16.Vardumedtilattræ febeslutningeridetomfang,duhavdebehovfor? (n=62) 26% 74% 74% 65% 5.BlevduindlagtviaAkutmodtagelsenpåsygehuset? (n=104) 28% 72% 72% 84% 3.Tilbødpersonaletatinformerepårørende,hvisduankom alene? (n=39) 46% 54% 54% 58% 19.Medførtefejlen,elerkunnedenhavemedført,skaderelermén?(todelt)(n=5) 40% 60% 40% 44% Nej Ja '17 '16-4-

5 Vigtighedogtilfredshed Dennesidepræsenterersammenhængenmelem de enkeltespørgsmålogdensamledetilfredshed,samt tilfredshedenpådetenkeltespørgsmål.dissetomåler vigtigeiforholdtil,hvilkeområderafsnitetskalvære opmærksom påidetløbendearbejdemedatforbedre ogfastholdedensamledetilfredshed(patientoplevede kvalitet). Søjlernevisergennemsnitetpådetenkeltespørgsmål, medundtagelseafspørgsmålmedja/nejsvarskala,da derikkeerudregnetgennemsnitfordisse.farvenpå søjlenindikerer,hvorstærksammenhængdetenkelte spørgsmålharmeddensamledejo mørkerefarvener,jostærkereersammenhængen melem detenkeltespørgsmålogdensamlede Sammenhængenmelem spørgsmåleneog detsamledeindtrykerundersøgtbivariat,og beregningerneer,foratfådetmestpræcisemålfor sammenhængen,foretagetsamletforhelelandetog ikkefordenenkelteafdelingelerregion. Forbedringsmulighederneiforholdtildensamlede tilfredshederstørstvedspørgsmålmedrelativt lavtgennemsnitogrelativstorsammenhængmeddet samledeindtryk.samtidigerdetvigtigtat fastholdespørgsmålmedrelativthøjtgennemsnitog relativstorsammenhængmeddetsamledeindtryk. Sedepræcisegammaværdieribilag1. 39.Erdutilfredsmeddenbehandling,som dumodtog? (n=103) 38.Erdutilfredsmeddenpleje,som dumodtog? (n=105) 37.Fikdudeinformationer,som duhavdebrugfor? (n=101) 43.Lytedepersonalettildinebekymringerom dinsygdom/tilstand? (n=95) 42.Havdedumulighedforatstiledespørgsmåldugernevileunderdinindlæg.? (n=100) 44.Vardutrygveddelæger,dumødteunderdinindlæggelse? (n=105) 26.Fikdusvarpådinespørgsmål? (n=98) 30.Blevduløbendeinformeretom,hvadderskuleforegå? (n=104) 7.Varpersonaletvenligtogimødekommende? (n=109) 27.Stemteinformationer,dufikfraforskeligtpersonaleoverens? (n=96) 8.Kunnedutalemedpersonaletom dinpleje,nårduhavdebehov? (n=94) 16.Vardumedtilattræ febeslutningeridetomfang,duhavdebehovfor? (n=62) 25.Vardenmundtligeinformationunderindlæggelsenforståelig? (n=107) 29.Fikduløbendeinformationom resultater? (n=98) 9.Kunnedutalemedenlægeom dinbehandling,nårduhavdebehov? (n=83) 15.Togpersonalethensyntildinebehovvedudskrivelse? (n=87) 17.Sketederfejliforbindelsemeddinindlæggelse? (n=110) 45.Sørgedepersonaletfor,atdinepårørendeblevinformeretunderindlæg.? (n=52) 14.Havdedusamtalerom dinhåndteringafdinsygdom/tilstand? (n=92) 23.Fikdudækketditbehovforsmertelindring? (n=65) 32.Blevduinformeretom denvidereplanforditforløb? (n=80) 12.Fikdumulighedforatdeltageibeslutninger? (n=62) 20.Fikdudækketditbehovformadogdrikke? (n=98) 33.Blevduinformeretom,hvorspørgsmålkunnestilesefterudskrivelse? (n=92) 31.Fikduinfoom symptomer,duskuleværeopmærksom påefterfølgende? (n=89) 28.Fikduinformationom (bi)virkningervedmedicin,dufikmensindlagt? (n=63) 22.Fikdudækketditbehovforpersonlighygiejne? (n=88) 2.Blevduvedankomstinformeretom,hvadderskuleforegå? (n=108) 10.Havdeén/flereperson(er)ansvarforditindlæggelsesforløb? (n=97) 34.Fikduinfoom (bi)virkningervednymedicintilefterfølgendebrug? (n=41) 13.Fikpårørende(eftersamtykke)mulighedforatdeltageibeslutninger? (n=55) 11.Spurgtepersonaletindtildineegneerfaringer? (n=96) 1.Gikdethurtigt,fraankomsttilsygeplejerske/lægetilsådig? (n=111) 36.Samarbejdedeafdelingenogkommunenom dinudskrivelse? (n=26) 24.Varderrentiafdelingenslokaler? (n=102) 3.Tilbødpersonaletatinformerepårørende,hvisduankom alene? (n=39) 21.Vardertilstrækkeligmedrotilhvileogsøvn? (n=100) 19.Medførtefejlen,elerkunnedenhavemedført,skaderelermén?(todelt) (n=5) 4.Spurgtepersonaletindtilditforbrugafmedicinvedankomst? (n=102) 5.BlevduindlagtviaAkutmodtagelsenpåsygehuset? (n=104) 3,77 4,02 3,63 3,93 3,94 4,10 3,93 3,72 4,43 3,94 3,90 3,96 3,56 3,41 3,46 3,15 3,33 3,78 3,34 3,24 3,94 3,38 3,47 3,40 3,78 3,68 3,49 3,22 3,22 3,50 4,23 3,69 4,12 3,30-5-

6 Spredningenpåspørgsmålene Figurentilhøjreviservariationenipatienternessvar påafsnitsniveau. Ifigurenergennemsnitetpåspørgsmålenevistfor hverafsnitiregionmidtjyland.afsnitetsresultater markeretmedenstorprik. Spørgsmålenevisestemavistmeddetsamledeindtryk som detførstetema.denlodretetekstydersttil venstreviser,hvilkettemaspørgsmålenehørerunder. Spørgsmålmedja/nejsvarkategorierfindespånæste side. Derertretemaersom erblevetforkortetpådenne side."overordnettil."erenforkortelsefor"overordnet tilfredshed","modta."erenforkortelsefor "Modtagelse"og"Sa."erenforkortelsefor "Samarbejde". Spredningsfigur Overordnettil. Modta. Personale Patientinvolvering Basaleforhold Information Udskrivelse Sa. Temaspørgsmål 40.Erdualtialttilfredsmedindlæggelsensforløb? 37.Fikdudeinformationer,som duhavdebrugfor? 38.Erdutilfredsmeddenpleje,som dumodtog? 39.Erdutilfredsmeddenbehandling,som dumodtog? 1.Gikdethurtigt,fraankomsttilsygeplejerske/lægetilsådig? 2.Blevduvedankomstinformeretom,hvadderskuleforegå? 7.Varpersonaletvenligtogimødekommende? 8.Kunnedutalemedpersonaletom dinpleje,nårduhavdeb. 9.Kunnedutalemedenlægeom dinbehandling,nårduhav. 10.Havdeén/flereperson(er)ansvarforditindlæggelsesforlø. 11.Spurgtepersonaletindtildineegneerfaringer? 12.Fikdumulighedforatdeltageibeslutninger? 13.Fikpårørende(eftersamtykke)mulighedforatdeltageib. 14.Havdedusamtalerom dinhåndteringafdinsygdom/tilsta. 15.Togpersonalethensyntildinebehovvedudskrivelse? 20.Fikdudækketditbehovformadogdrikke? 21.Vardertilstrækkeligmedrotilhvileogsøvn? 22.Fikdudækketditbehovforpersonlighygiejne? 23.Fikdudækketditbehovforsmertelindring? 24.Varderrentiafdelingenslokaler? 25.Vardenmundtligeinformationunderindlæggelsenforståe. 26.Fikdusvarpådinespørgsmål? 27.Stemteinformationer,dufikfraforskeligtpersonaleover. 28.Fikduinformationom (bi)virkningervedmedicin,dufikm. 29.Fikduløbendeinformationom resultater? 30.Blevduløbendeinformeretom,hvadderskuleforegå? 31.Fikduinfoom symptomer,duskuleværeopmærksom på. 32.Blevduinformeretom denvidereplanforditforløb? 33.Blevduinformeretom,hvorspørgsmålkunnestilesefter. 34.Fikduinfoom (bi)virkningervednymedicintilefterfølgen. 36.Samarbejdedeafdelingenogkommunenom dinudskrivels. 42.Havdedumulighedforatstiledespørgsmåldugernevil. 43.Lytedepersonalettildinebekymringerom dinsygdom/til. 44.Vardutrygveddelæger,dumødteunderdinindlæggelse? 45.Sørgedepersonaletfor,atdinepårørendeblevinformeret. -6-

7 Spredningenpåspørgsmålene Figurentilhøjreviservariationenipatienternessvar påafsnitsniveau. Ifigurenerdenpositiveandelafsvarenepåja/nej spørgsmålenevistforhverafsnit.afsnitetsresultater markeretmedenstorprik. Spørgsmålenevisestemavist.Denlodretetekst ydersttilvenstreviser,hvilkettemaspørgsmålene hørerunder. Derertotemaersom erblevetforkortetpådenne side."modtag."erenforkortelsefor"modtagelse"og "Pat."erenforkortelsefor"Patientinvolvering". Spredningsfigur Modtag. Pat. Fejl 3.Tilbødpersonaletatinformerepårørende,hvisduankom alene? 4.Spurgtepersonaletindtilditforbrugafmedicinved ankomst? 16.Vardumedtilattræ febeslutningeridetomfang,du havdebehovfor? 17.Sketederfejliforbindelsemeddinindlæggelse? 19.Medførtefejlen,elerkunnedenhavemedført,skadereler mén?(todelt) -7-

8 40.Erdualtialttilfredsmedindlæggelsensforløb? Tema:Overordnettilfredshed Svarpåspørgsmål:109(95% afbesvaredeskemaer) svar:vedikke= 1. RegionMidtjyland(n=6429) 15% 43% 4,08 4,12 HospitalsenhedMidt(n=1368) 6% 15% 35% 39% 3,97 4,11 Akutafdelingen(n=154) 7% 10% 15% 35% 3,79 3,96 Akutafsnit2(n=108) 7% 9% 17% 3,76 3,90 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,93 3,21 3,

9 37.Fikduinformationerom dinsygdom/tilstandogundersøgelse/behandling? Tema:Overordnettilfredshed Svarpåspørgsmål:107(93% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 2,Vedikke= 4. RegionMidtjyland(n=6154) 6% 20% 37% 3,90 3,94 HospitalsenhedMidt(n=1318) 6% 20% 39% 30% 3,85 3,96 Akutafdelingen(n=144) 7% 8% 22% 38% 26% 3,67 3,82 Akutafsnit2(n=101) 7% 10% 21% 38% 25% 3,63 3,76 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,71 3,38 3,

10 38.Erdutilfredsmeddenpleje,som dumodtog? Tema:Overordnettilfredshed Svarpåspørgsmål:107(93% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 2. RegionMidtjyland(n=6363) 11% 36% 47% 4,23 4,27 HospitalsenhedMidt(n=1354) 12% 37% 44% 4,17 4,28 Akutafdelingen(n=149) 5% 14% 36% 40% 4,03 4,18 Akutafsnit2(n=105) 6% 14% 37% 39% 4,02 4,14 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 4,12 3,70 4,

11 39.Erdutilfredsmeddenbehandling,som dumodtog? Tema:Overordnettilfredshed Svarpåspørgsmål:108(94% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 4,Vedikke= 1. RegionMidtjyland(n=6315) 12% 35% 46% 4,16 4,23 HospitalsenhedMidt(n=1340) 15% 36% 40% 4,02 4,22 Akutafdelingen(n=145) 9% 6% 17% 34% 3,77 4,12 Akutafsnit2(n=103) 9% 6% 17% 38% 31% 3,77 4,07 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,91 3,26 3,

12 1.Gikdethurtigt,fraankomsttilsygeplejerske/lægetilsådig? Tema:Modtagelse Svarpåspørgsmål:114(99% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 1,Vedikke= 2. RegionMidtjyland(n=6698) 15% 39% 41% 4,12 4,10 HospitalsenhedMidt(n=1429) 14% 40% 41% 4,17 4,15 DR55 Akutafdelingen(n=161) 15% 40% 42% 4,19 4,04 Akutafsnit2(n=111) 14% 39% 44% 4,23 4,10 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 4, , ,07 14 DR55 4,

13 2.Blevduvedankomstinformeretom,hvadderskuleforegå? Tema:Modtagelse Svarpåspørgsmål:112(97% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 1,Vedikke= 3. RegionMidtjyland(n=6324) 5% 7% 26% 34% 28% 3,72 3,74 HospitalsenhedMidt(n=1345) 7% 27% 34% 27% 3,73 3,79 DR55 Akutafdelingen(n=152) 8% 30% 32% 26% 3,66 3,70 Akutafsnit2(n=108) 6% 32% 24% 3,68 3,64 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3, , ,62 13 DR55 3,

14 3.Tilbødpersonaletatinformerepårørende,hvisduankom alene? Tema:Modtagelse Svarpåspørgsmål:113(98% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 67,Vedikke= 7. Nej Ja Figurenvisesikkepåja/nejspørgsmål. Andelpositive RegionMidtjyland(n=2502) 42% 58% 58% 58% HospitalsenhedMidt(n=537) 44% 56% 56% 56% Akutafdelingen(n=66) 48% 52% 52% 53% Akutafsnit2(n=39) 46% 54% 54% 58% Spredningiandelpositivepåafsnitsniveau Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor -14-

15 4.Spurgtepersonaletindtilditforbrugafmedicinvedankomst? Tema:Modtagelse Svarpåspørgsmål:114(99% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 4,Vedikke= 8. Nej Ja Figurenvisesikkepåja/nejspørgsmål. Andelpositive RegionMidtjyland(n=5826) 16% 84% 84% 85% HospitalsenhedMidt(n=1255) 15% 85% 85% 87% Akutafdelingen(n=146) 15% 85% 85% 87% Akutafsnit2(n=102) 12% 88% 88% 92% Spredningiandelpositivepåafsnitsniveau Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor -15-

16 5.BlevduindlagtviaAkutmodtagelsenpåsygehuset? Tema:Modtagelse Svarpåspørgsmål:113(98% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 4,Vedikke= 5. Nej Ja Figurenvisesikkepåja/nejspørgsmål. Andelpositive RegionMidtjyland(n=6140) 24% 76% 76% 75% HospitalsenhedMidt(n=1312) 28% 72% 72% 74% Akutafdelingen(n=149) 24% 76% 76% 78% Akutafsnit2(n=104) 28% 72% 72% 84% Spredningiandelpositivepåafsnitsniveau Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor -16-

17 7.Varpersonaletvenligtogimødekommende? Tema:Personale Svarpåspørgsmål:110(96% afbesvaredeskemaer) svar:vedikke= 1. RegionMidtjyland(n=6769) 7% 30% 61% 4,49 4,52 HospitalsenhedMidt(n=1441) 8% 32% 58% 4,46 4,55 Akutafdelingen(n=158) 9% 35% 54% 4,39 4,52 Akutafsnit2(n=109) 8% 34% 56% 4,43 4,49 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 4,44 4,43 4,

18 8.Kunnedutalemedpersonaletom dinpleje,nårduhavdebehov? Tema:Personale Svarpåspørgsmål:111(97% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 12,Vedikke= 5. RegionMidtjyland(n=6114) 5% 19% 37% 37% 4,02 4,06 HospitalsenhedMidt(n=1316) 6% 18% 38% 36% 4,00 4,09 Akutafdelingen(n=130) 8% 19% 39% 31% 3,88 3,95 Akutafsnit2(n=94) 7% 16% 47% 28% 3,90 3,91 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 4,07 3,45 3,

19 9.Kunnedutalemedenlægeom dinbehandling,nårduhavdebehov? Tema:Personale Svarpåspørgsmål:110(96% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 19,Vedikke= 8. RegionMidtjyland(n=5199) 11% 27% 30% 27% 3,64 3,66 HospitalsenhedMidt(n=1114) 5% 13% 27% 28% 26% 3,57 3,73 Akutafdelingen(n=116) 7% 17% 27% 25% 24% 3,42 3,75 Akutafsnit2(n=83) 8% 16% 27% 25% 24% 3,41 3,69 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,66 2,58 3,

20 10.Havdeén/flereperson(er)ansvarforditindlæggelsesforløb? Tema:Personale Svarpåspørgsmål:110(96% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 5,Vedikke= 8. RegionMidtjyland(n=6020) 9% 9% 22% 30% 31% 3,64 3,65 HospitalsenhedMidt(n=1284) 8% 12% 22% 31% 27% 3,59 3,71 Akutafdelingen(n=139) 8% 16% 22% 32% 22% 3,44 3,68 Akutafsnit2(n=97) 7% 12% 25% 35% 21% 3,49 3,65 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,52 3,52 3,

21 11.Spurgtepersonaletindtildineegneerfaringer? Tema:Patientinvolvering Svarpåspørgsmål:109(95% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 6,Vedikke= 7. RegionMidtjyland(n=5230) 8% 8% 27% 25% 3,58 3,59 HospitalsenhedMidt(n=1142) 9% 9% 27% 31% 25% 3,54 3,67 Akutafdelingen(n=135) 9% 10% 28% 25% 27% 3,52 3,70 Akutafsnit2(n=96) 9% 10% 26% 29% 25% 3,50 3,65 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,45 3,50 3,

22 12.Fikdumulighedforatdeltageibeslutninger? Tema:Patientinvolvering Svarpåspørgsmål:107(93% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 40,Vedikke= 5. RegionMidtjyland(n=3672) 15% 11% 26% 27% 22% 3,32 3,37 HospitalsenhedMidt(n=803) 13% 11% 26% 28% 22% 3,36 3,44 Akutafdelingen(n=90) 13% 12% 26% 28% 21% 3,31 3,37 Akutafsnit2(n=62) 16% 11% 24% 29% 19% 3,24 3,24 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,23 3,19 3,

23 13.Fikpårørende(eftersamtykke)mulighedforatdeltageibeslutninger? Tema:Patientinvolvering Svarpåspørgsmål:107(93% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 45,Vedikke= 7. RegionMidtjyland(n=3134) 26% 7% 16% 25% 26% 3,17 3,23 HospitalsenhedMidt(n=681) 26% 7% 16% 26% 25% 3,18 3,21 Akutafdelingen(n=70) 30% 6% 17% 21% 26% 3,07 3,06 Akutafsnit2(n=55) 27% 16% 25% 27% 3,22 3,04 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,13 3,88 3,

24 14.Havdedusamtalerom dinhåndteringafdinsygdom/tilstand? Tema:Patientinvolvering Svarpåspørgsmål:110(96% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 15,Vedikke= 3. RegionMidtjyland(n=5575) 11% 8% 24% 30% 27% 3,54 3,58 HospitalsenhedMidt(n=1193) 12% 8% 28% 26% 27% 3,49 3,62 Akutafdelingen(n=129) 12% 8% 34% 19% 26% 3,40 3,47 Akutafsnit2(n=92) 14% 8% 34% 21% 24% 3,33 3,37 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,41 3,14 3,

25 15.Togpersonalethensyntildinebehovvedudskrivelse? Tema:Patientinvolvering Svarpåspørgsmål:108(94% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 16,Vedikke= 5. RegionMidtjyland(n=5560) 9% 7% 19% 3,75 3,80 HospitalsenhedMidt(n=1185) 10% 8% 18% 31% 3,68 3,85 Akutafdelingen(n=122) 13% 11% 20% 32% 24% 3,43 3,73 Akutafsnit2(n=87) 11% 10% 22% 23% 3,46 3,60 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,48 3,40 3,

26 16.Vardumedtilattræffebeslutningerom dinundersøgelse/behandling? Tema:Patientinvolvering Svarpåspørgsmål:110(96% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 40,Vedikke= 8. Nej Ja Figurenvisesikkepåja/nejspørgsmål. Andelpositive RegionMidtjyland(n=3571) 27% 73% 73% 76% HospitalsenhedMidt(n=759) 26% 74% 74% 76% Akutafdelingen(n=94) 26% 74% 74% 73% Akutafsnit2(n=62) 26% 74% 74% 65% Spredningiandelpositivepåafsnitsniveau Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor -26-

27 17.Sketederfejliforbindelsemeddinindlæggelse? Tema:Fejl Svarpåspørgsmål:110(96% afbesvaredeskemaer) Nej Ja Figurenvisesikkepåja/nejspørgsmål. Andelpositive RegionMidtjyland(n=6613) 90% 10% 90% 90% HospitalsenhedMidt(n=1402) 88% 12% 88% 90% Akutafdelingen(n=158) 88% 12% 88% 91% Akutafsnit2(n=110) 88% 12% 88% 89% Spredningiandelpositivepåafsnitsniveau Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor -27-

28 19.Medførtefejlen,elerkunnedenhavemedført,skaderelermén?(todelt) Tema:Fejl Svarpåspørgsmål:7(6% afbesvaredeskemaer) svar:vedikke= 2. Nej Ja Figurenvisesikkepåja/nejspørgsmål. Andelpositive RegionMidtjyland(n=383) 54% 46% 54% 57% HospitalsenhedMidt(n=103) 54% 46% 54% 51% Akutafdelingen(n=8) 50% 50% 50% 36% Akutafsnit2(n=5) 40% 60% 40% 44% Spredningiandelpositivepåafsnitsniveau Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor -28-

29 20.Fikdudækketditbehovformadogdrikke? Tema:Basaleforhold Svarpåspørgsmål:112(97% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 14. RegionMidtjyland(n=6268) 13% 35% 45% 4,15 4,20 HospitalsenhedMidt(n=1331) 15% 37% 41% 4,08 4,21 Akutafdelingen(n=138) 6% 6% 22% 37% 30% 3,79 4,02 Akutafsnit2(n=98) 19% 40% 3,94 4,05 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 4,06 3,29 4,

30 21.Vardertilstrækkeligmedrotilhvileogsøvn? Tema:Basaleforhold Svarpåspørgsmål:112(97% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 11,Vedikke= 1. RegionMidtjyland(n=6197) 8% 24% 32% 3,81 3,74 HospitalsenhedMidt(n=1305) 7% 8% 28% 24% 3,59 3,71 Akutafdelingen(n=139) 10% 8% 31% 18% 3,39 3,57 Akutafsnit2(n=100) 12% 6% 39% 26% 17% 3,30 3,31 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,45 2,57 3,

31 22.Fikdudækketditbehovforpersonlighygiejne? Tema:Basaleforhold Svarpåspørgsmål:112(97% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 24. RegionMidtjyland(n=5808) 15% 41% 37% 4,05 4,08 HospitalsenhedMidt(n=1219) 6% 14% 43% 3,94 4,14 Akutafdelingen(n=118) 8% 9% 15% 40% 27% 3,68 4,06 Akutafsnit2(n=88) 6% 7% 18% 42% 27% 3,78 4,13 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,81 3,81 3,

32 23.Fikdudækketditbehovforsmertelindring? Tema:Basaleforhold Svarpåspørgsmål:112(97% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 46,Vedikke= 1. RegionMidtjyland(n=5057) 14% 39% 40% 4,09 4,11 HospitalsenhedMidt(n=1082) 5% 14% 39% 37% 3,99 4,16 Akutafdelingen(n=97) 10% 5% 19% 37% 29% 3,69 4,00 Akutafsnit2(n=65) 8% 20% 42% 28% 3,78 3,95 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 4,05 3,19 3,

33 24.Varderrentiafdelingenslokaler? Tema:Basaleforhold Svarpåspørgsmål:112(97% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 1,Vedikke= 9. RegionMidtjyland(n=6265) 14% 42% 40% 4,17 4,10 HospitalsenhedMidt(n=1329) 14% 46% 36% 4,14 4,17 Akutafdelingen(n=146) 13% 49% 35% 4,14 4,17 Akutafsnit2(n=102) 13% 50% 4,12 4,06 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 4,12 4,05 4,

34 25.Vardenmundtligeinformationunderindlæggelsenforståelig? Tema:Information Svarpåspørgsmål:110(96% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 3. RegionMidtjyland(n=6363) 15% 42% 40% 4,16 4,22 HospitalsenhedMidt(n=1357) 15% 44% 35% 4,08 4,27 Akutafdelingen(n=154) 5% 18% 44% 31% 3,95 4,28 Akutafsnit2(n=107) 6% 17% 46% 30% 3,96 4,16 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,94 3,91 4,

35 26.Fikdusvarpådinespørgsmål? Tema:Information Svarpåspørgsmål:110(96% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 8,Vedikke= 4. RegionMidtjyland(n=6221) 15% 41% 39% 4,12 4,16 HospitalsenhedMidt(n=1325) 16% 43% 34% 4,05 4,24 Akutafdelingen(n=140) 6% 19% 45% 29% 3,92 4,25 Akutafsnit2(n=98) 5% 18% 47% 28% 3,93 4,13 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,95 3,86 3,

36 27.Stemteinformationer,dufikfraforskeligtpersonaleoverens? Tema:Information Svarpåspørgsmål:107(93% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 4,Vedikke= 7. RegionMidtjyland(n=6008) 18% 41% 34% 3,99 3,98 HospitalsenhedMidt(n=1295) 19% 39% 34% 3,98 4,01 Akutafdelingen(n=136) 5% 20% 36% 36% 3,97 4,00 Akutafsnit2(n=96) 6% 19% 38% 34% 3,94 3,90 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 4,06 3,63 3,

37 28.Fikduinformationom (bi)virkningervedmedicin,dufikmensindlagt? Tema:Information Svarpåspørgsmål:109(95% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 42,Vedikke= 4. RegionMidtjyland(n=4722) 12% 10% 21% 30% 27% 3,49 3,50 HospitalsenhedMidt(n=973) 14% 10% 20% 30% 26% 3,43 3,58 Akutafdelingen(n=94) 18% 10% 21% 26% 26% 3,31 3,65 Akutafsnit2(n=63) 17% 8% 22% 22% 30% 3,40 3,69 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,35 3,15 3,

38 29.Fikduløbendeinformationom resultater? Tema:Information Svarpåspørgsmål:108(94% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 7,Vedikke= 3. RegionMidtjyland(n=5997) 5% 7% 19% 37% 32% 3,84 3,92 HospitalsenhedMidt(n=1288) 6% 8% 20% 35% 31% 3,77 3,93 Akutafdelingen(n=143) 9% 10% 22% 32% 27% 3,57 3,84 Akutafsnit2(n=98) 9% 9% 23% 26% 3,56 3,78 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,65 3,23 3,

39 30.Blevduløbendeinformeretom,hvadderskuleforegå? Tema:Information Svarpåspørgsmål:107(93% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 1,Vedikke= 2. RegionMidtjyland(n=6267) 7% 18% 37% 34% 3,90 3,95 HospitalsenhedMidt(n=1346) 8% 18% 37% 3,87 3,96 Akutafdelingen(n=149) 6% 9% 19% 34% 31% 3,74 3,79 Akutafsnit2(n=104) 7% 8% 21% 36% 29% 3,72 3,68 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,79 3,41 3,

40 31.Fikduinfoom symptomer,duskuleværeopmærksom påefterfølgende? Tema:Udskrivelse Svarpåspørgsmål:105(91% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 14,Vedikke= 2. RegionMidtjyland(n=5518) 13% 8% 19% 31% 29% 3,55 3,60 HospitalsenhedMidt(n=1169) 11% 9% 20% 32% 28% 3,58 3,64 Akutafdelingen(n=128) 12% 12% 21% 28% 27% 3,48 3,51 Akutafsnit2(n=89) 11% 12% 20% 30% 26% 3,47 3,49 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,51 3,52 3,

41 32.Blevduinformeretom denvidereplanforditforløb? Tema:Udskrivelse Svarpåspørgsmål:105(91% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 21,Vedikke= 4. RegionMidtjyland(n=5187) 10% 7% 19% 32% 31% 3,67 3,73 HospitalsenhedMidt(n=1105) 11% 8% 21% 32% 28% 3,59 3,78 Akutafdelingen(n=111) 15% 11% 25% 25% 23% 3,31 3,64 Akutafsnit2(n=80) 16% 9% 24% 28% 24% 3,34 3,61 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,37 3,19 3,

42 33.Blevduinformeretom,hvorspørgsmålkunnestilesefterudskrivelse? Tema:Udskrivelse Svarpåspørgsmål:105(91% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 12,Vedikke= 1. RegionMidtjyland(n=5774) 11% 7% 15% 34% 3,70 3,80 HospitalsenhedMidt(n=1238) 10% 10% 17% 32% 31% 3,63 3,84 Akutafdelingen(n=130) 14% 14% 18% 29% 25% 3,38 3,74 Akutafsnit2(n=92) 13% 16% 15% 30% 25% 3,38 3,65 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,44 3,29 3,

43 34.Fikduinfoom (bi)virkningervednymedicintilefterfølgendebrug? Tema:Udskrivelse Svarpåspørgsmål:105(91% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 63,Vedikke= 1. RegionMidtjyland(n=3434) 17% 11% 22% 27% 24% 3,30 3,37 HospitalsenhedMidt(n=717) 17% 11% 22% 26% 23% 3,28 3,38 Akutafdelingen(n=65) 17% 12% 23% 28% 20% 3,22 3,25 Akutafsnit2(n=41) 17% 12% 24% 24% 22% 3,22 3,24 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,27 2,83 3,

44 36.Samarbejdedeafdelingenogkommunenom dinudskrivelse? Tema:Samarbejde Svarpåspørgsmål:108(94% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 78,Vedikke= 4. RegionMidtjyland(n=2178) 14% 6% 17% 30% 34% 3,64 3,72 HospitalsenhedMidt(n=453) 13% 7% 18% 29% 3,61 3,82 Akutafdelingen(n=38) 18% 8% 24% 24% 26% 3,32 3,77 Akutafsnit2(n=26) 12% 27% 31% 31% 3,69 3,91 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 3,75 3,

45 42.Havdedumulighedforatstiledespørgsmål,som dugernevileunderdinindlæggelse? Tema:Temaspørgsmål Svarpåspørgsmål:106(92% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 4,Vedikke= 2. RegionMidtjyland(n=6114) 16% 40% 39% 4,10 HospitalsenhedMidt(n=1307) 6% 16% 40% 36% 4,05 Akutafdelingen(n=141) 9% 18% 40% 32% 3,92 Akutafsnit2(n=100) 7% 19% 43% 30% 3,94 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 4,05 3,59 4,

46 43.Lyttedepersonalettildinebekymringerom dinsygdom/tilstand? Tema:Temaspørgsmål Svarpåspørgsmål:106(92% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 9,Vedikke= 2. RegionMidtjyland(n=5855) 14% 40% 39% 4,10 HospitalsenhedMidt(n=1268) 14% 43% 36% 4,05 Akutafdelingen(n=140) 6% 15% 44% 31% 3,94 Akutafsnit2(n=95) 6% 14% 48% 28% 3,93 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 4,03 3,62 3,

47 44.Vardutrygveddelæger,dumødteunderdinindlæggelse? Tema:Temaspørgsmål Svarpåspørgsmål:107(93% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 1,Vedikke= 1. RegionMidtjyland(n=6357) 11% 36% 48% 4,25 HospitalsenhedMidt(n=1355) 11% 41% 42% 4,17 Akutafdelingen(n=151) 10% 44% 38% 4,08 Akutafsnit2(n=105) 8% 48% 37% 4,10 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 4,13 4,00 4,

48 45.Blevpårørendeløbendeinformeretom,hvaddersketeunderindlæggelsen? Tema:Temaspørgsmål Svarpåspørgsmål:106(92% afbesvaredeskemaer) svar:ikkerelevantformig= 49,Vedikke= 5. RegionMidtjyland(n=3716) 16% 8% 14% 30% 32% 3,53 HospitalsenhedMidt(n=776) 19% 11% 13% 29% 29% 3,39 Akutafdelingen(n=73) 26% 15% 11% 26% 22% 3,03 Akutafsnit2(n=52) 23% 12% 12% 35% 19% 3,15 Gruppermedmindreend5svarerblevetslåetsammentil"".Nedenfor 2,94 3,55 3,

49 Bilag1 Som målforsammenhængenmeddetsamledeindtryk anvendeskorrelationenmelem deenkeltespørgsmål ogpatienternessamledeindtryk.tospørgsmåler eksempelvisstærktkorreleret(storsammenhæng), hvispersoner,dersvarerpositivtpåspørgsmåla samtidighartendenstilatsvarepositivpåspørgsmål B. Sammenhængenmelem spørgsmåleneogdetsamlede indtrykerundersøgtbivariat,ogberegningerneer,for atfådetmestpræcisemålforsammenhængen, foretagetsamletforhelelandetogikkefordenenkelte afdelingelerregion. Gamma-koeficienten(γ)faldermelem -1og1.En gamma-koeficienttætpå1indikererenstærkpositiv sammenhængmelem svarene.detbetyder,atmange afdesvarpersoner,dersvarerpositivtpådet pågældendespørgsmål,ligeledesharetpositivtsamlet indtryk.engamma-koeficienttætpå0indikerer,at derikkeernogensammenhængmelem svarenepå spørgsmåletogdetsamledeindtryk. Gamma 39.Erdutilfredsmeddenbehandling,som dumodtog? (n=6325) 38.Erdutilfredsmeddenpleje,som dumodtog? (n=6373) 37.Fikdudeinformationer,som duhavdebrugfor? (n=6165) 43.Lytedepersonalettildinebekymringerom dinsygdom/tilstand? (n=5866) 42.Havdedumulighedforatstiledespørgsmåldugernevileunderdini. (n=6125) 44.Vardutrygveddelæger,dumødteunderdinindlæggelse? (n=6368) 26.Fikdusvarpådinespørgsmål? (n=6230) 30.Blevduløbendeinformeretom,hvadderskuleforegå? (n=6276) 7.Varpersonaletvenligtogimødekommende? (n=6781) 27.Stemteinformationer,dufikfraforskeligtpersonaleoverens? (n=6017) 8.Kunnedutalemedpersonaletom dinpleje,nårduhavdebehov? (n=6125) 16.Vardumedtilattræ febeslutningeridetomfang,duhavdebehovfor? (n=3576) 25.Vardenmundtligeinformationunderindlæggelsenforståelig? (n=6372) 29.Fikduløbendeinformationom resultater? (n=6006) 9.Kunnedutalemedenlægeom dinbehandling,nårduhavdebehov? (n=5211) 15.Togpersonalethensyntildinebehovvedudskrivelse? (n=5571) 17.Sketederfejliforbindelsemeddinindlæggelse? (n=6623) 45.Sørgedepersonaletfor,atdinepårørendeblevinformeretunderindlæ. (n=3722) 14.Havdedusamtalerom dinhåndteringafdinsygdom/tilstand? (n=5587) 23.Fikdudækketditbehovforsmertelindring? (n=5064) 32.Blevduinformeretom denvidereplanforditforløb? (n=5196) 12.Fikdumulighedforatdeltageibeslutninger? (n=3680) 20.Fikdudækketditbehovformadogdrikke? (n=6279) 33.Blevduinformeretom,hvorspørgsmålkunnestilesefterudskrivelse? (n=5785) 31.Fikduinfoom symptomer,duskuleværeopmærksom påefterfølgen. (n=5529) 28.Fikduinformationom (bi)virkningervedmedicin,dufikmensindlagt? (n=4730) 22.Fikdudækketditbehovforpersonlighygiejne? (n=5819) 2.Blevduvedankomstinformeretom,hvadderskuleforegå? (n=6334) 10.Havdeén/flereperson(er)ansvarforditindlæggelsesforløb? (n=6031) 34.Fikduinfoom (bi)virkningervednymedicintilefterfølgendebrug? (n=3441) 13.Fikpårørende(eftersamtykke)mulighedforatdeltageibeslutninger? (n=3140) 11.Spurgtepersonaletindtildineegneerfaringer? (n=5241) 1.Gikdethurtigt,fraankomsttilsygeplejerske/lægetilsådig? (n=6710) 36.Samarbejdedeafdelingenogkommunenom dinudskrivelse? (n=2181) 24.Varderrentiafdelingenslokaler? (n=6276) 3.Tilbødpersonaletatinformerepårørende,hvisduankom alene? (n=2507) 21.Vardertilstrækkeligmedrotilhvileogsøvn? (n=6207) 19.Medførtefejlen,elerkunnedenhavemedført,skaderelermén?(tod. (n=384) 4.Spurgtepersonaletindtilditforbrugafmedicinvedankomst? (n=5836) 5.BlevduindlagtviaAkutmodtagelsenpåsygehuset? (n=6149) 0,00 0,92 0,90 0,83 0,82 0,79 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,71 0,70 0,67 0,67 0,66 0,64 0,64 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0,60 0,59 0,59 0,58 0,56 0,54 0,48 0,47 0,41 0,39 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0-49-

50 Baggrundogorganisering Baggrund DenLandsdækkendeUndersøgelseafPatientoplevelser(LUP) erenårliglandsdækkendespørgeskemaundersøgelse.lup beståraffiredelundersøgelser:lupsomatik,luppsykiatri, LUPAkutmodtagelseogLUPFødende,dergennemførespå vegneafdefem regioner. Patienter,derentenharværetplanlagtindlagt,akutindlagt elerharhaftetplanlagtambulantbesøgpåetaflandets ofentligesomatiske,sygehuseindgårilupsomatik. Derudoverindgårplanlagtindlagteogambulantepatienter, dererbehandletpåprivathospitalerefterreglerneom udvidetfritsygehusvalg,ogsom dermederfinansieretaf regionerne. Organisering ProjektledelsenafLUPSomatikvaretagesaf KompetencecenterforPatientoplevelser iregion Hovedstaden,dersammenmedDEFACTUM iregion Midtjylandudgørprojektsekretariatet. ProjektledelsenafLUPSomatiksregionaledelvaretagesi RegionMidtjylandafDEFACTUM.Denregionaledelaf undersøgelsenhartilknytetenfagligarbejdsgruppe,som bestårafénrepræsentantfrahvertafregionenssomatiske hospitaler. StyregruppenforundersøgelsenerTemagruppenforKvalitet. Derudovererdernedsatenkompetenceenhedbeståendeaf etmedlem frahverafdefem regioner,danskeregioner, Sundheds-ogÆldreministerietsamtSekretariatetforLUP. Ønskerduatvidemere? På undersøgelseniregionmidtjyland. Påhjemmesidenfinderdufxafsnitsrapporterog spørgeskemaerm.v. Dukandulæsemereoverordnetom LUPSomatikpå

HjertemedicinskSengeafsnit

HjertemedicinskSengeafsnit LUPSomatik2017 24-03-2018 Afsnitsrapportforpatienterpå HjertemedicinskSengeafsnit HjertemedicinskAfdeling HospitalsenhedMidt Akutindlagt UdarbejdetafDEFACTUM Indledning Fraseptembertildecember2017blevpatienterfraet

Læs mere

Planlagtindlagt. Mave-ogTarmkirurgiskAfsnit. LUPSomatik Afsnitsrapportforpatienterpå. Mave-,Tarm-ogBrystkirurgi. HospitalsenhedMidt

Planlagtindlagt. Mave-ogTarmkirurgiskAfsnit. LUPSomatik Afsnitsrapportforpatienterpå. Mave-,Tarm-ogBrystkirurgi. HospitalsenhedMidt LUPSomatik201 24-03-2018 Afsnitsrapportforpatienterpå Mave-,Tarm-ogBrystkirurgi HospitalsenhedMidt Planlagtindlagt UdarbejdetafDEFACTUM Indledning Fraseptembertildecember201blevpatienterfraet afsnitspurgtom

Læs mere

SengeafsnitM2Kardiologisk

SengeafsnitM2Kardiologisk LUPSomatik2017 23-03-2018 Afsnitsrapportforpatienterpå SengeafsnitM2Kardiologisk MedicinskAfdeling HospitalsenhedenHorsens Akutindlagt UdarbejdetafDEFACTUM Indledning Fraseptembertildecember2017blevpatienterfraet

Læs mere

Ambulantepatienter. DagklinikforBrystkirurgi. LUPSomatik Afsnitsrapportforpatienterpå. Mave-,Tarm-ogBrystkirurgi. HospitalsenhedMidt

Ambulantepatienter. DagklinikforBrystkirurgi. LUPSomatik Afsnitsrapportforpatienterpå. Mave-,Tarm-ogBrystkirurgi. HospitalsenhedMidt LUPSomatik2017 24-03-2018 Afsnitsrapportforpatienterpå DagklinikforBrystkirurgi HospitalsenhedMidt Ambulantepatienter UdarbejdetafDEFACTUM Indledning Fraseptembertildecember2017blevpatienterfraet afsnitspurgtom

Læs mere

LUPPsykiatri2018. RegionNordjyland. Regionalrapport UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne

LUPPsykiatri2018. RegionNordjyland. Regionalrapport UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne LUPPsykiatri2018 Regionalrapport 08-01-2019 Ambulantepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2018blevpatienteribørne-ogungdomspsykiatriensambulatorierienspørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Pårørendetilindlagtepatienter

Pårørendetilindlagtepatienter LUPPsykiatri Regionalrapport 05-03-2019 Pårørendetilindlagtepatienter UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråretblevpårørendetilindlagtepatienterien spørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

Pårørendetilindlagtepatienter

Pårørendetilindlagtepatienter LUPPsykiatri Regionalrapport 05-03-2019 Pårørendetilindlagtepatienter UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråretblevpårørendetilindlagtepatienterien spørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

Forældretilindlagtepatienter,B&U

Forældretilindlagtepatienter,B&U LUPPsykiatri2018 Regionalrapport 08-01-2019 Forældretilindlagtepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2018blevforældretilpatienterpåbørne-og ungdomspsykiatriensdag-ogdøgnafsnitienspørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

Forældretilindlagtepatienter,B&U

Forældretilindlagtepatienter,B&U LUPPsykiatri2018 Regionalrapport 08-01-2019 Forældretilindlagtepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2018blevforældretilpatienterpåbørne-og ungdomspsykiatriensdag-ogdøgnafsnitienspørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

Pårørendetilambulantepatienter

Pårørendetilambulantepatienter LUPPsykiatri Regionalrapport 18-03-2019 Pårørendetilambulantepatienter UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråretblevpårørendetilambulantepatienterien spørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

Pårørendetilambulantepatienter

Pårørendetilambulantepatienter LUPPsykiatri Regionalrapport 18-03-2019 Pårørendetilambulantepatienter UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråretblevpårørendetilambulantepatienterien spørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

LUPPsykiatri2017. RegionMidtjyland. Regionalrapport UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne

LUPPsykiatri2017. RegionMidtjyland. Regionalrapport UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne LUPPsykiatri2017 Regionalrapport 05-01-2018 Ambulantepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2017blevpatienteribørne-ogungdomspsykiatriensambulatorierienspørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUPPsykiatri2018. RegionMidtjyland. Regionalrapport Indlagtepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne

LUPPsykiatri2018. RegionMidtjyland. Regionalrapport Indlagtepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne LUPPsykiatri2018 Regionalrapport 23-01-2019 Indlagtepatienter UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2018blevindlagtepatienterienspørgeskemaundersøgelsespurgtom deresoplevelseafkontaktenmed

Læs mere

LUPPsykiatri2017. RegionSjæ land. Regionalrapport UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne

LUPPsykiatri2017. RegionSjæ land. Regionalrapport UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne LUPPsykiatri2017 Regionalrapport 05-01-2018 Ambulantepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2017blevpatienteribørne-ogungdomspsykiatriensambulatorierienspørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Specialiseretretspsykiatri

Specialiseretretspsykiatri LUPPsykiatri2018 Regionalrapport 07-12-2018 Specialiseretretspsykiatri UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2018blevderpåspecialiserede retspsykiatriskeafsnitienspørgeskemaundersøgelsespurgt

Læs mere

LUPPsykiatri2018. Regionalrapport Indlagtepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne

LUPPsykiatri2018. Regionalrapport Indlagtepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne LUPPsykiatri2018 Regionalrapport 23-01-2019 Indlagtepatienter UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2018blevindlagtepatienterienspørgeskemaundersøgelsespurgtom deresoplevelseafkontaktenmed

Læs mere

Forældretilambulantepatienter,B&U

Forældretilambulantepatienter,B&U LUPPsykiatri2017 Regionalrapport 05-01-2018 Forældretilambulantepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2017blevforældretilpatienteribørne-og ungdomspsykiatriensambulatorierienspørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

Forældretilambulantepatienter,B&U

Forældretilambulantepatienter,B&U LUPPsykiatri2018 Regionalrapport 08-01-2019 Forældretilambulantepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2018blevforældretilpatienteribørne-og ungdomspsykiatriensambulatorierienspørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

Forældretilambulantepatienter,B&U

Forældretilambulantepatienter,B&U LUPPsykiatri2017 Regionalrapport 05-01-2018 Forældretilambulantepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2017blevforældretilpatienteribørne-og ungdomspsykiatriensambulatorierienspørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

LUPPsykiatri2018. Regionalrapport Ambulantepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne

LUPPsykiatri2018. Regionalrapport Ambulantepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne LUPPsykiatri2018 Regionalrapport 06-12-2018 Ambulantepatienter UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2018blevambulantepatienterien spørgeskemaundersøgelsespurgtom deresoplevelseaf

Læs mere

Forældretilindlagtepatienter,B&U

Forældretilindlagtepatienter,B&U LUPPsykiatri2017 Regionalrapport 05-01-2018 Forældretilindlagtepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2017blevforældretilpatienterpåbørne-og ungdomspsykiatriensdag-ogdøgnafsnitienspørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

LUPPsykiatri2017. RegionMidtjyland. Regionalrapport Indlagtepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne

LUPPsykiatri2017. RegionMidtjyland. Regionalrapport Indlagtepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne LUPPsykiatri2017 Regionalrapport 23-01-2018 Indlagtepatienter UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2017blevindlagtepatienterienspørgeskemaundersøgelsespurgtom deresoplevelseafkontaktenmed

Læs mere

Forældretilindlagtepatienter,B&U

Forældretilindlagtepatienter,B&U LUPPsykiatri2017 Regionalrapport 05-01-2018 Forældretilindlagtepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2017blevforældretilpatienterpåbørne-og ungdomspsykiatriensdag-ogdøgnafsnitienspørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

Indlagtepatienter,B&U

Indlagtepatienter,B&U LUPPsykiatri2017 Regionalrapport 03-01-2018 Indlagtepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2017blevindlagtepatienterien spørgeskemaundersøgelsespurgtom deresoplevelseaf

Læs mere

Forældretilindlagtepatienter,B&U

Forældretilindlagtepatienter,B&U LUPPsykiatri2017 Regionalrapport 05-01-2018 Forældretilindlagtepatienter,B&U UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2017blevforældretilpatienterpåbørne-og ungdomspsykiatriensdag-ogdøgnafsnitienspørgeskemaundersøgelsespurgtom

Læs mere

LUPPsykiatri2017. RegionMidtjyland. Regionalrapport Ambulantepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne

LUPPsykiatri2017. RegionMidtjyland. Regionalrapport Ambulantepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne LUPPsykiatri2017 Regionalrapport 08-12-2017 Ambulantepatienter UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2017blevambulantepatienterien spørgeskemaundersøgelsespurgtom deresoplevelseaf

Læs mere

LUPPsykiatri2017. RegionSjæ land. Regionalrapport Ambulantepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne

LUPPsykiatri2017. RegionSjæ land. Regionalrapport Ambulantepatienter. UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne LUPPsykiatri2017 Regionalrapport 08-12-2017 Ambulantepatienter UdarbejdetafDEFACTUM påvegneafregionerne Indledning Iefteråret2017blevambulantepatienterien spørgeskemaundersøgelsespurgtom deresoplevelseaf

Læs mere

VK#Galla#04/05# #2018#ankomster#

VK#Galla#04/05# #2018#ankomster# VK#Galla#04/05# #2018#ankomster# Tidspunkt# Par#og#Klasse# # 15.00.00# Karen&Holm&Jørgensen&(3.A)&&&Sara&Krarup&Møller&(3.E)&# 15.00.40# Christina&Skøtt&Juul&(3.E)&&&Trine&Nyborg&(3.E)&# 15.01.20# Julie&Munk&Vestergaard&(3.E)&&&Julie&Lund&Fisker&(3.E)&#

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015

Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015 Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015 Formål for patient- og pårørendeudvalget At inddrage patienter og pårørende i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: ildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dialyse-afsnittet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt FIURRAPPRT Planlagt indlagte patienters oplevelser: nkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Dagkirurgi Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på GERIATRISK AFD. G Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Audiologisk Lokalklinik PP Ørumsgade Audiologisk Afd. Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik Holter Afdeling For Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skade-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Medicinsk Sengeafsnit 4 - Randers Medicinsk Overafd. M Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium for Blodsygdomme Ambulatorium for Blodsygdomme Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Medicinsk Sengeafsnit 3 - Randers Medicinsk Overafd. M Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på CTP Center for Thyreoidea og Parathyreoidea - AUH Medicinsk Endokrinologisk Overafd. MEA Aarhus Universitetshospital

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Patienthotel NBG - AUH Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulderambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på V08 Karkirurgisk Sengeafsnit - RHV Karkirurgisk Sengeafdeling Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk Ambulatorium Skive Hjertemedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på ØJENAFDELING J Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgiske Dagpatienter Kirurgisk Afdeling P Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diagnostisk Ambulatorium - AUH Medicinsk Endokrinologisk Overafd. MEA Aarhus Universitetshospital Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertesygdomme Klinik Afdeling for Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyre-ambulatoriet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Mammaklinikken Mammaklinikken Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Kirurgisk Sengeafsnit 1 Herning - HEV Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Børne Akutmodtagelse - HEV Børneafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Afsnit for Kvindesygdomme Og Barslende - RHV Kvindesygdomme og Fødsler Hospitalsenhed Midt Den

Læs mere

Brugen af brugerundersøgelser - Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Brugen af brugerundersøgelser - Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Brugen af brugerundersøgelser - Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dansk Selskab for Surveyforskning den 31. januar 2018 v/ Specialkonsulent Brian Rimdal brian.rimdal@region.dk Kort om

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for Ambulante patienter på. ØJENAFDELING J Aarhus Universitetshospital

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for Ambulante patienter på. ØJENAFDELING J Aarhus Universitetshospital REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2014 Krydstabeller for Ambulante patienter på ØJENAFDELNG J Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere