DE DANSKE STATSBANER. tste DISTRIKT, VEJLEDNING. Betjening af Kuludleveringsanlæget ved Maskindepotet, Københavns Godsbanegaard. Februar 1943.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE DANSKE STATSBANER. tste DISTRIKT, VEJLEDNING. Betjening af Kuludleveringsanlæget ved Maskindepotet, Københavns Godsbanegaard. Februar 1943."

Transkript

1 DE DANSKE STATSBANER. tste DISTRIKT, VEJLEDNING Betjening af Kuludleveringsanlæget ved Maskindepotet, Københavns Godsbanegaard. Februar 1943.

2 DE DANSKE STATSBANER. lste DISTRIKT, VEJLEDNING Betjening af Kuludleveringsanlæget ved Maskindepotet, Københavns Godsbanegaard. Februar f

3 Ford e I. in g. A dm i.nis lrnlionsk on lorc r Lokomolivmeslre Lok.omot.ivførere.. Molorføre re.. Lok omol:iv fy rbøde re Lokomolivfy rbøder-aspiran Le r Køredygtige I-Iaandvæ rkere.. Kø red yglige Remisearbejde re 0vrige Personale v ed M askindcpol:e l., Kø- be nha vns Godsbanegaard e fter Be hov. citer Be hov. m. p e rso n!. Eks pl. Beskrivelse af An læget. Under Kulsiloanlæget er der ført 4 Spor, der regnel fra Nord mod Syd benævnes Spor 221, 222, 223 og 224. Spor 221 er udelukkende beregnet til Rangering og Hensætning af Vogne for Aske m. v., og der kan ikke udleveres Kul paa dette Spor. Sporene 222 og 223 er Hovedindkørselssporene, og paa begge disse er der Mulighed for Udlevering af to forskellige Kulsorter (Waleskul og»sorte Kul«). idet der over hvert af disse Spor forefindes to Udleveringssteder. Det vil ved Opslag paa Be- Ljeningsskabene (jvfr. nedenfor) blive meddelt, hvilken Kulkvalilet der udleveres ved de t paagældende Udleveringssted. Spor 224 er fortrinsvis Reserve-Udkørselsspor, men kan ogsaa benyttes paa anden Maade efter nærmere Bekendtgørelse. Paa dette Spor forefindes eel Kuludleveringssted, hvor bl. a. udkørende Maskiner kan supplere Kulbeholdningen. I denne Forbindelse bemærkes, at Udkørselssporet langs Remisen fortsat er Hoved-Udkørselsspor, saaledes at Normalstillingen af Sporskifterne til Reserve-Udkørselssporet - saavel i delles østlige Ende som i den vestlige Ende ved Telefonhytten (Post L) - er til Hoved-Udkørselssporet, og til denne Stilling skal Sporskifterne altid stilles tilbag~~ efter Benyttelsen af Reserve-Udkørselssporet. Kulsiloen fyldes fra Ps-Vogne, der køres op paa Siloens Top, hvor de udtømmes i Siloens Indstyrtningsaabninger. Disse er forsynet med et Risteværk, der opfanger de Kulstykker, der er saa store, at de maa sønderdeles før Udleveringen til Lokomotiverne. Udleveringen af Kul fra Siloen til Lokomotiverne sker gennem Udløbet A (jvfr. Planen) til Fødeskuffen B. Ved Hjælp af Elektromotoren D og en Krumtapanordning sættes Fødeskuffen i frem- og tilbagegaaende Bevægelse. Under Bevægelsen fremad medtager Fødeskuffen et vis t. Kvantum Kul fra Siloudløbet, og under Bevægelsen

4 I C,L -~ 1T-:;::1 ~-+~w~ ~ ~ 1 'I forfaring AF SLIDSK

5 (j 1.ilbage skubbes delle Kvantum Kul ned paa en skraatslill e t. Slidsk C, hvorpaa det glider ned i Maskinens Tende r. Som vist paa Planen er der anbragt to i modsat Re tning skraalstillede Slidske C, hvoraf den ene benyt- Les af Maskiner, der kommer forlæns, og den anden af Maskiner, der kommer baglæns Lil Kuludleveringsanlæge l, idel Kullene altid lægges skraat fremad mod Maskinens Førerhus. De to Slidske C er anbragt paa en Vogn E, der ud fra Midtstillingen kan forfares 1 m til hve r Side, altsaa ialt 2 m i Spore ts Længderetning. Ved de nne Forfaring, der ligesom Slidskens Hævning og Sænkning kan ske unde r Kuludleveringen, opnaar man a l. kunne fylde Tenderen fuldstæ ndigt uden al maalle lly l.l.c Maskinen. For u. l: undgaa Sløvplage e r der anordne t. e l Vandingsil nlæ g, hvormed Kullene kan vandes, før de forlader Født!sk.uffe n. Ventilen Lil Be tjening af Vandingsanlægel: er Mtbragl. ved Siden af Betjeningsskabet. For saavel op- og nedadgaaende Bevægelse af Slids ke ne C som Forfaring af Vognen E, er der anbragt au- 1.omaliske Endest.op, de r afbryder de nævnte Deles Bevæ ~else i Yderstillingerne. Efter Standsning af Fødeskurll'n B og Hæ vning af Slidsken C køre r Vognen E automa tisk tilbage Lil Midtstillingen, saafreml: den har v æ - re t forfare l Lil en af Siderne. Fødeskuffen kan først startes, naar en af Slidskene er sæ nke L ned over Tenderen. M e llem Motorerne, de r hæ ver og sænker de to Slids ke, er de r e n saadan Afhæ ngighed, at den ene Slidsk kun k.an sæ nkes, naar den anden be l'indpr sig i s in øvers l.e Stil! ing..a nlæ ge L bel.jenes ved Trykknapper, der er anbragl pct c.1 en i et Betjeningsskab.indrette t Trykknapplade, der r:r visl nederst Lil venslre paa Planen. Trykknappladen,-~r forsyn e t med Paaskrifler, der angiver de forskellige Tryk.knappe rs Funktion, og Trykknapperne samt disses Tekst er e ndvidere anbragt saaledes paa Trykknappladen, al denne danner e t Billede af Udleveringsanlæget se l rra Be tj e ningsstedet (jvfr. Planen). Betjeningsskabet e r for hvert Udleveringssted anbragt paa Platformen ud for Micllen af de t paagæ ldende Udleveringsapparat og er fors yne t med et Jalousi, der kan skydes op, hvorved der samtid ig tæ ndes Lys i Be tjeningsskabet. Den udleverede Kulmæ ngde maales ved at lade Føde- 7 skuffen I.ræ kke et i Be t.j eningsskahe l. anbragt Tæ lleværk, de r optæ ller Fødeskuffens Slag og er indrelle t til Bille t- a fstempling. Tæ lleapparate t, der er vist nederst Lil højre paa Planen, er forsynet me d en Detailtæ ller C, der tæ l- ler Slagene ved den enkelte Udlevering og en Total- 1.æ ller D, der tæ ller den samlede Udlevering ved det paagæ ldende Udleveringssted. Ved Afslemplingen stilles De taillæ llere n C automatisk i Nulstilling. Tælleapparatet er udstyre t med e n Spalte A til Indføring af V ejebil - le tten (Rekvisitionen), der afstemples v ed at føre Haandlage l: B fremad. Rekvisitionen indføres i Tæ lleapparate l.s Spalle med Overkanten fremad og højre Side vendende mod højre altsaa saaledes, at ma n under Indfør ingen kan læ se Rekvisitionens Tekst. Rekvisitionen føres saa langt ind, at den saavel fremad som mod højre si.øder mod Stoppene i Tælleapparate t. V ed Be tjeningsskabe t e r anbrag l e n Samlekasse, hvori de a fst emplede Ve jebille lte r (R ekvisilioner) samles. Betjening af Anlæget. 1. Kuludle ve ringen fra Siloen til Lokomotivern e s ke r v ed Lokomolivpersonale ts Selvbe tjening af Anlæge t. 2. Maskine n bringes t il Standsning paa e l: passende Sted under del. paagæ ldende Udle ve ringssled, og Lokomol.ivpersonale t. begiver sig Lil de l 1.ilsvarendc Betje ningsskab paa Platformen. :l. De t e ft e rses, om Tæ lleapparalc\ l.s De la illæ ll c r slt1 a r paa Nul. Sa.afremt de tte ikke e r Tilfæ ldet, afsl.emples Apparatet: først: paa en af de i Betje nin gsskabet. a nbragte Ve jebillell.c r, de r udfyldes m ed N avn og l(lokkesle l. og nedlæ gges i Sam le kassen. 4. De n I.i l Maskinens Kørselsre tning svarende Slidsk sæ nkes ti l en passende Højde. Slidsken sæ nkes v ed al: I.rykke paa den tilsvarende Knap»N ed «, indtil rlen ønskede Stilling er naae l., idel dog bem a:) rkes, a l Slidsken kan forlsæ ljc Bevæ gelsen indtil 10 cm efter a t Knappen er sluppe t. Saafremt Slidsken ikke vil b evæ ge sig ned, kan det skyldes, at den modsatte Slidsk ikke er i sin øverste Stilling, hvorfor man i saa Fald kan prøve først at trykke paa dennes Knap for opadgaaende Be væ gelse

6 8 5. Eventuelt forfares Slidskevognen til højre eller venstre. Forfaringen sker ved at trykke paa den tilsvarende Knap for Forfaring, indtil den ønskede Stilling er naaet, idet dog bemærkes, at Slidskevognen kan fortsæ tte Bev æ gelsen indtil 10 cm efter a t: Kn appen er sluppe t. G. Der aabnes for Vandingsventilen. 7. Fødeskuffen startes ved at trykke paa Knappen»Føder Starl«. Denne Knap skal ikke holdes indtrykket, ide t: Fødeskuffens Bevæ gelse fortsæ ttes, indtil der trykkes paa Knappen»Føder Stop«. 8. Under Fødeskuffens Gang k an Slidskene eventuelt hæ ves elle r sænkes, henholdsvis forfares, dersom det a f Hensyn til Kullenes Placering paa Tenderen er ønskeligt. 9. Fødeskuffen standses ved a t trykke paa Knappen»Føder Stop«og h olde denne /rykke / ind i co..'i Sekunder. 10. Vandingsventilen lukkes. 11. Den beny ttede Slidsk køres op, idel d en lilsvuren- cl e Try kknap holdes indtrykket indlil Slidsken har nemet sin øverste Stilling, hvorved Slidskevognen a utoma tisk kører tilbage til Midtstillingen. 12. Rek visitionen fra M askinens Kulrekvisitionsbog udfyldes med Lokomotiv-Nummer, Dato og N avn, hv orpaa den afstemples i Tæ lleapparate t og nedlægges i Samlek assen. De tailtæ llere ns Udvisende (a f- stemple t: paa Rekvisitionen) indføres paa Rekvisi- tions bogens Stamme. Be tjeningsskabets J a lous i træ kkes ned. Bemærk: Under Hensyn til de alvorlige Uheld, der kan indtræffe, er det forbudt at forlade Anlæget, før de benyttede Slidske er kørt op i deres øverste Stilling, ligesom Kørsel med Maskinerne under Kulsiloen ikke er tilladt, saa længe Slidskene er sænkede. Indstilling af Slidsken i Maskinens Længderetning skal ske ved Forfaring af Slidskevognen og ikke ved Flytning af Maskinen. Beskadigelser eller svigtende Funktion af Anlæget skal straks anmeldes til Lokomotivmesteren. DE DANSKE STATSBANER. 1. DI S TRIKT. Februar Midlertidigt Tillæg til "Vejledning i Betjening af Kuludleveringsanlæget ved Maskindepotet, Københavns Godsbanegaard." Da de i omhandlede Vejledning omtalte til Kuludleveringsanlæ ge t indkøbte Tæ lleapparater med Billetafstempling endnu ikke har kunnet lev eres, vil der indtil videre til M aaling af den udlev erede Kulmæ ngde v æ re anbragt simple Slagtæ llere i Be tj eningsskabene. Saa læ nge disse er anbragt, sker der følgende midlerliclige Æ ndringer i de i V e jledningen anførte Be tjeningsforskrifter (Side 7-8): Punkt 3 erstattes af: Tæ lleapparatets Udvisende før gens Be gyndelse noteres paa nens h øj r e Halvdel udfor»tons Kul«. Kultagnin- Rekvisitio- Rubrikken Punkt 12 erstattes af: Tæ lleapparatets Udvisende efter Kultagningen note res paa Rekvisitionen n edenunder den første Aflæ sning (jfr. Punkt 3). Begge Aflæ sninger noteres paa Rekvisitionsbogens Stamme. Iøvrigt udfyldes Rekvisitionen paa sæ dvanlig Maade og nedlæ g- i Samlekassen. Betjeningsskabets Jalousi trækkes ned. Il OlH.l AL TRY KK ER I LT KØUFN HAVN

7 NOl'IMAL TRYKK fl!iet, KOO E NHAVN

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Combo Crunch. fitnessfaq.info

Combo Crunch. fitnessfaq.info Combo Crunch fitnessfaq.info Kombinationsboksen stykket læ gges væ gt på både den øvre og nedre region af maven. Selvom den fulde læ ngde af musklen er indgåelse af kontrakter, skal den øvelse skal udføres

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Limfjord - Bad - Afvist. Domme. Taksatio nskom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Limfjord - Bad - Afvist. Domme. Taksatio nskom miss io nen. 00530.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00530.00 Fredningen vedrører: Limfjord - Bad - Afvist Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

VEJLEDNING. De danske Privatbaner. TIL BRUG VED BEREGNING AF TOGENES STØRRELSE, TOGVÆGT, BREMSEV ÆGT, BREMSEPROCENT OG BREMSETAL

VEJLEDNING. De danske Privatbaner. TIL BRUG VED BEREGNING AF TOGENES STØRRELSE, TOGVÆGT, BREMSEV ÆGT, BREMSEPROCENT OG BREMSETAL P.M. V. Hoskiær. Birger Johannsen. Trafikministeriet, den 19. Februar 1944. Approberes 758 6 8 657 6 8 56 6 8 8 8 indtil 45 km i Timen 6 Aksler 18 Aksler 8 Aksler 12Aksler Største tilladte Hastighed 1

Læs mere

KAR RAN RUP AARHUS KØBENHAVN. Telf: 8666-8667 Telf: Palæ 8512-8513

KAR RAN RUP AARHUS KØBENHAVN. Telf: 8666-8667 Telf: Palæ 8512-8513 KAR RAN RUP AARHUS KØBENHAVN Telf: 8666-8667 Telf: Palæ 8512-8513 olive-b-bi Brugsanvisning for OLIVETTI DE LUXE Afb. l KUFFERTMASKINE Naar man har aabnet og aftaget Kuffertlaaget, b efries Maskineu fra

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER R70 Romaskine R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER Menu Bar 1. STOP = STOP status 2. MANUAL = Modstand 1~16 3. PROGRAM = P1~P12 4. WATT (W) = Ydelse 5. BRUGER PROGRAM = U1~U4 profiler 6. H.R.C. = 55% 75%

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad SIN-L Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 19 20 31 32 45 46 50 51 53 54 61 62 63 64 65 67 68 69 71 72 75 76 77 78 81 82 83 86 87 89 90 98 99 100 101 102 105 106

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Se d en paa B a g sid en tr y k te V ejlednin g'. Ansøgning om Rationeringsmærker for PETROLEUM

Se d en paa B a g sid en tr y k te V ejlednin g'. Ansøgning om Rationeringsmærker for PETROLEUM A. Se d en paa B a g sid en tr y k te V ejlednin g'. Ansøgning om Rationeringsmærker for PETROLEUM til Husholdning og andet privat Forbrug i Helaarsbolig. Undertegnede, boende Menstrup pr Hyllinge (B oligen

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

9DOJDIO JHPHGOHPPHU WLOSURYVWLXGYDOJ

9DOJDIO JHPHGOHPPHU WLOSURYVWLXGYDOJ 9DOJDIO JHPHGOHPPHU WLOSURYVWLXGYDOJ 8GI\OGHVDIYDOJEHVW\UHOVHQ Modtaget Dag Måned År Klokkeslæt Liste nr. Eventuel listebetegnelse Valgbestyrelsens formands underskrift.dqglgdwolvwh.dqglgdwolvwh Underskrevne

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

3 Sange med tekst af H. C. Andersen

3 Sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup 3 Sange med tekst af H. C. Andersen For lige stemmer 2004 3 sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 Poesien H. C. Andersen Soprano Alto

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

-- - Ringkjøbing-Nørre Omme Jernbane. De danske Statsbaner og Ringkjøbing -Nørre Omme Jernbane. Overenskomst. Nr. 14. Juul.

-- - Ringkjøbing-Nørre Omme Jernbane. De danske Statsbaner og Ringkjøbing -Nørre Omme Jernbane. Overenskomst. Nr. 14. Juul. for Bevillingshaverne : John Finsen. Rin g kjøbing, den 16. Oktober 19 11. De danske Statsbaners Generaldirektion, Kjøbenh a vn, den 26. Oktober 1911. Juul. lf:i. Denne Overenskomst udfærdiges i 2de ligelydende

Læs mere

Optanter for Tyskland

Optanter for Tyskland Optanter for Tyskland 90-. Af Knud Larsen. Versaillestraktaten af 8. 6. 99 indeholdt (foruden Reglerne i Art. om automatisk Erhvervelse af dansk Indfødsret som Følge af Bopæl i de sønderjydske Landsdele

Læs mere

bekæmpes med Arbejde! Arbejdsløsheden af, hvorledes Arbejdet kan gives til de Arbejds- Vi skal alle være Arbejdsgivere, der finder ud

bekæmpes med Arbejde! Arbejdsløsheden af, hvorledes Arbejdet kan gives til de Arbejds- Vi skal alle være Arbejdsgivere, der finder ud Det gælder en Samling af alle Landets levende Kræfter om den Opgave at opbygge vor Fremtid Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse Om dette Navn har Kvinder og Mænd fra alle Kredse dannet en Forening

Læs mere

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler banedanmark Trafikale regler 22.01.2018 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 05.02.2018 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2019 og 2020

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2019 og 2020 Pris- og produktivitetsudvikling Til brug i de økonomiske rammer for 2019 og 2020 Juli 2018 Pris- og produktivitetsudvikling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej

Læs mere

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling O lof Palm es Allé 15 8200 Århus N 1 R esultatdokum entation

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Hurtig installationsvejledning Dokument-id: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læ s disse sikkerhedsinstruktioner nøje før brugen, og opbevar denne vejledning

Læs mere

, DE DANSKE STATSBANER. Tillæg VI. til. Skematisk Fortegnelse. af den lste 'Juli der kan indlemmes i Statsbanernes Tog, samt

, DE DANSKE STATSBANER. Tillæg VI. til. Skematisk Fortegnelse. af den lste 'Juli der kan indlemmes i Statsbanernes Tog, samt DE DANSKE STATSBANER Tillæg V til Skematisk Fortegnelse af den lste 'Juli 1931 over P R V A T B A N E V O G < f'e " der kan indlees i Statsbanernes Tog samt PRVATBANEMO ~ TORVOGNE; der kan befare Statsbanernes

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

FRA OMSORG TIL RESSOURCER

FRA OMSORG TIL RESSOURCER FRA OMSORG TIL RESSOURCER JANNE HEDEGAARD HANSEN LEKTOR, PH.D. DPU, ÅRHUS FORHOLDET MELLEM POLITIK OG PÆDAGOGIK Socialpæ dagogisk arbejde er underlagt politisk formulerede mål - lovgivning Socia lpæ da

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B

U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B EN TREP RENØR se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør I N DH OLD SFORTEGN E LSE I NTRODUKTI ON......... 4 GODKEND I GANGSÆTTELS

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

BOLIGFORENINGEN VIBO

BOLIGFORENINGEN VIBO BOLIGFORENINGEN VIBO RÅDERET AFDELING 827 SAMUELS HUS STANDARDRÅDERET Råderet Afdelingsmødets beslutning Den enkelte afdeling har kompetence til, på et afdelingsmøde at fastsætte regler for råderetsforbedringer

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Gram Skole 2018 (Haderslev)

Gram Skole 2018 (Haderslev) GRAM SKOLE 2018 (HADERSLEV) / 10. DECEMBER 2018 Gram Skole 2018 (Haderslev) Gram Skole har udviklet Gramblomsten, der g ennem samarbejde og struktur har formået at skabe en alsidig og succesfuld holddeling,

Læs mere

Brugervejledning for mastekran i Aalborg Lystbaadehavn

Brugervejledning for mastekran i Aalborg Lystbaadehavn Brugervejledning for mastekran i Aalborg Lystbaadehavn Instruktion fredag d.28 September. KL 09.00 10.00 Instruktion lørdag d.29 September. KL 12.00 13.00 KL 14.00 15.00 Mødested: Ved mastekranen Mastekranen

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00365.00 Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00 Fredningen vedrører: Jomfruens Egede Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1932 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

BRUGERVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER BRUGERVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Manuelt betjente persienner....... Side 1 1.2 Manuelt betjente persienner med magnetdrift.... Side 3 2.1 Motorbetjente persienner med

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Classic Race Aarhus. Classic Race Aarhus. Hurtigste rute til: Aarhus S Aarhus V. Opsættes 50 m før højre svingbane. Opsættes 50 m før 3

Classic Race Aarhus. Classic Race Aarhus. Hurtigste rute til: Aarhus S Aarhus V. Opsættes 50 m før højre svingbane. Opsættes 50 m før 3 1P Opsættes 50 m før højre svingbane Classic Race 3 Hurtigste rute til: S V Opsættes 50 m før 3 Projekt: Infotavler r.: Side 11 Opsættes 50 m før højre svingbane 2P Classic Race 6 Hurtigste rute til: S

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Begræ nset garanti for Samsung SSD For alle Samsung SSD'er

Begræ nset garanti for Samsung SSD For alle Samsung SSD'er Begræ nset garanti for Samsung SSD For alle Samsung SSD'er Version 1.0. Gæ ldende fra: [dato]. Tak, fordi du har købt et SAMSUNG Solid State Drive ("Produktet"). SAMSUNG væ rdsæ tter dit køb og tilstræ

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord

1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord KORTENRØG Leggiero = 60 1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord yn - de - lig A yn - de - lig yn - de - lig dri - ver min T yn - de - lig dri - ver min yn - de - lig yn - de - lig dri - ver min - skor

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

JASOPELS SAVSMULDSVARMER

JASOPELS SAVSMULDSVARMER BRUGERMANUAL JASOPELS SAVSMULDSVARMER VARENR. 32500058 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 5 Symbolforklaring... 6 Maskine introduktion...

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

No. 5 I'm An Ordinary Man

No. 5 I'm An Ordinary Man Voice Keyoard MD Bass Clarinet in B 0 & & solo No 5 I'm An Ordinary Man Moderato q = 108 "jeg' en ganske enkel mand clarinet Moderato jeg or - lan - ger kun så lidt mit krav er li - ge- til at kun - ne

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten ,QYHVWHULQJ %HJUHEHU Kalkulationsrente: Virksomhedens subjektive tidspræferencerate. Typisk er dette alternativrenten, fx kassekreditrenten. Det er den rente virksomheden PLQGVW skal have i afkast ved

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If "r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r ø 8 1 ;?~;d 8' cl nge & Carmen nge & Lotte -, 5 6 l{ ~? q SD Allis & Vagn nge & Steen ~ 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 Y-& r Grete & Klara Else & Jannie Nini & Morten Lone & Paul (Subp ingen N N-S ø-v

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune Tillæg I til Lokalplan 04.5 For Frederiksværk Amtsgymnasium Marts 2006 Frederiksværk Kommune Tillæg 1 til lokalplan 04.5 Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Glance Del din skærm med op til 200 deltagere

Glance Del din skærm med op til 200 deltagere Glance Del din skærm med op til 200 deltagere Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Dine fordele: Skærmdeling er

Læs mere

TILLÆG. Januar Kvartal 1948' DE DANSKE STATSBANER. "

TILLÆG. Januar Kvartal 1948' DE DANSKE STATSBANER. DE DANSKE STATSBANER. " TILLÆG for Januar Kvartal 1948' til Fortegnelsen over DRIFTSMATERIELLET I. Fortegnelsen bestaar med Tillæg for Januar K vartal 1948 af følgende Blade, idet hertil hørende nyt ryk

Læs mere

DANMARK SOM FOREGANGSLAND, DEN OFFENTLIGE SATSNING 18. SEPTEMBER 2013

DANMARK SOM FOREGANGSLAND, DEN OFFENTLIGE SATSNING 18. SEPTEMBER 2013 DANMARK SOM FOREGANGSLAND, DEN OFFENTLIGE SATSNING 18. SEPTEMBER 2013 ELLER: HVORDAN KAN NATIONALE RAMMER VÆ RE MED TIL AT ACCELERERE DIGITALISERINGEN AF SUNDHEDSVÆ SENET 18. SEPTEMBER 2013 ELLER: HVORDAN

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1 Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF Udgivet den: 18.september 2016. Erstatter alle tidligere LGB-BOSF Side: 1 01 Ansvar. Ukendskab til regler og bestemmelser i disse forskrifter, fritager ikke for

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening 30 Marts 1999

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening 30 Marts 1999 Nyt fra Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening 30 Marts 1999 Ind kal delse til gen er al for sam ling i Storhøj Be boer foren ing fre dag den 23. april 1999 kl. 19.30 i Mårslet Sognehus

Læs mere

TILLÆG. Januar Kvartal A. Damplokomotiver. B. Motorlokomotiver. C. Motorvogne. D. Vogne.

TILLÆG. Januar Kvartal A. Damplokomotiver. B. Motorlokomotiver. C. Motorvogne. D. Vogne. D E D A N S K E S T A T S B A N E R. TILLÆG for Januar Kvartal 1947 tit PortegneI sen over DRIFTSMATERIELLET I. Litra J. Litra O. Litra R. Litra O. Litra F. A. Damplokomotiver. Nr. 5 har nu Trykluftbremse,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

SANGE fra musicalen RENOS RENE SKOV. Hør og download sangene på skraldiade.dk

SANGE fra musicalen RENOS RENE SKOV. Hør og download sangene på skraldiade.dk SANGE fra musicalen RENOS RENE SKOV Hør og download sangene på skraldiade.dk Renos sang Tekst: Kjerstine K Musik: Anders Mannov Jeg går og re - no - ve - rer i min ra - re skov og jeg gør det ik - ke så

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen.

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Kampregistrering I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Der skal nu være det antal spillere med, som er markeret under teknisk møde

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Brugsanvisning Risikovurdering

Brugsanvisning Risikovurdering Brugsanvisning Risikovurdering VEDRØRENDE : Mastekran fritstående SAG NR. : 16183 UFØRT AF : Alex Hansen DK Kraner REKVIRENT : ASC Aabenraa Sejl Club 1 12-05-2016 0.0 Indhold 0.0 Indhold...2 1.0 Anlægget...3

Læs mere

R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r. I a lt

R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r. I a lt Ta be l 1 P a tie ntre tte t fo re byg g e ls e R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r F o rm a lis e re t s a m a rbe jde m e d a ndre ko m m une r o m pa tie ntre tte de fo re byg g e ls

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

ESKY LAMA 2. Tillykke med din nye helikopter. 1. Justering

ESKY LAMA 2. Tillykke med din nye helikopter. 1. Justering ESKY LAMA 2 Tillykke med din nye helikopter Der er et væld af muligheder med en RC helikopter, som du ikke kan få andre steder med øvelse vil du være i stand til at hover (hænge stille i luften), flyve

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere