FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2020 FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet

2 Daglig Drift 2020 er året hvor COVID-19 pandemien ramte og Aarhus Universitet har været både helt og delvist nedlukket som følge heraf. På trods af restriktioner har det stadig i perioder været muligt at oplære nye forskere samt sortere celler for de brugere, der havde behov for dette. En god nyhed i året er ansættelsen af bioanalytiker Sune Keidser-Nilsson i september. Sune er både hurtig til at lære nyt, omhyggelig, pligtopfyldende og bidrager med nye kompetencer. Grundet årets begrænsninger har færre brugere end de sidste par år brugt FACS Core Faciliteten. I alt har 146 individuelle forskere brugt faciliteten i 2020 (Figur 1) Brugere per år Figur 1: Udvikling i antal brugere af FACS Core Faciliteten over tid Ud over brugere fra Aarhus Universitet har tre private virksomheder benyttet sig af vores kompetencer (Figur 2A). Der har ikke været brugere fra andre universiteter i år, hvilket nok hænger sammen med den generelle begrænsede mobilitet i hele landet/verden. De øvrige år har fordelingen internt på AU været ca. 80% Health og 20% Natural Sciences. I 2020 har fordelingen været 90% Health brugere og 10% brugere fra Natural Sciences (Figur 2B). Den ændrede fordeling i år er sandsynligvis et resultat af den delvise nedlukning. Det har været nemmere for forskere på Institut for Biomedicin at bruge os i det omfang, det var muligt, end for forskere, der kommer fra andre bygninger på AU.

3 side 2 A B 2% 10% 98% 90% Aarhus Universitet Privat virksomhed Health Natural Sciences Figur 2: Fordeling af brugere (A, 143 fra AU, 3 fra private virksomheder) og fordeling på fakulteter blandt AU-brugerne (B). Når brugernes fordeling på institutter undersøges, viser det sig, at 78% af årets brugere kom fra Institut for Biomedicin, hvor faciliteten fysisk er lokaliseret. Der var færre brugere fra alle andre institutter, end der plejer at være (Figur 3). 12% 1% 2% 1% 6% Institut for Biomedicin Institut for Klinisk Medicin Insitut for Retsmedicin 78% Institut for Molekylærbiologi og Genetik Institut for Biologi Institut for Kemi Figur 3: Fordeling af brugere på institutter.

4 side 3 Under den fulde og delvise nedlukning i foråret arbejdede FACS Core Facilitetens personale hjemmefra på forskellige forskrifter og guidelines til facilitetens brugere. Dette havde længe havde været et ønske, men først i år var der tid til dette arbejde. Følgende guidelines er nu tilgængelige på facilitetens hjemmeside ( Controls in Flow Cytometry Titration in Flow Cytometry Panel Design in Flow Cytometry Compensation in Flow Cytometry Cell Cycle in Flow Cytometry Bacterial Analysis in Flow Cytometry Cell Death in Flow Cytometry Extracellular Vesicle Analysis in Flow Cytometry Tiden med hjemmearbejde blev også brugt på webinarer og online undervisning indenfor flowcytometri. De to FACSAriaIII cellesortere er blevet brugt næsten lige meget i Til gengæld er det besluttet ikke længere at bruge tid på MoFloAstrios sorteren, som er placeret på Blodbank og Immunologi, AUH. 19% Institut for Biomedicin Institut for Klinisk Medicin 2% 5% 1% 46% Institut for Retsmedicin Institut for Molekylærbiologi og Genetik Privat firma 27% FACS Core, undervisning og vedligehold Figur 4: Fordeling af totalt antal timer brugt på begge FACSAriaIII cellesortere fordelt på institutter, privat firma, og FACS Core Faciliteten selv.

5 side 4 Når det totale antal sorteringstimer opgøres for begge FACSAriaIII ses, at 46% af sorteringerne er for forskere på Institut for Biomedicin, 27% for forskere fra Institut for Klinisk Medicin, 1% Institut for Retsmedicin, 5% fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, 2% private virksomheder, og de sidste 19% bruger enheden selv på undervisning og vedligehold (Figur 4). Det er vigtigt, at udstyr som cellesortere står i en core facilitet, hvor der er tid til fast vedligehold og rengøring. Som det fremgår, udgør vedligehold en stor andel af det samlede forbrug, men det sikrer, at forskerne kommer til instrumenter som er rene og fungerer optimalt. Det er hovedsagligt FACS Core Facilitetens personale, der står for sorteringerne. I 2020 har der været to selvstændige operatører fra Institut for Klinisk Medicin og tre fra Institut for Biomedicin. Når forbruget på analyseinstrumenterne opgøres, ses et fald på 13% i forhold til Pandemien taget i betragtning vurderes dette fald som forholdsvis lille (Figur 5A). Hvis man ser på hvor mange timer, de enkelte instrumenter har kørt, ses det, at facilitetens Quanteon flowcytometer er det foretrukne valg, og ligefrem er blevet brugt 47% mere i 2020 end i 2019 (Figur 5B). Quanteon flowcytometeret er det nyeste og mest sensitive af de eksisterende flowcytometre i core faciliteten. Der er en tendens til, at forskerne gerne vil lave mere komplekse forsøg, med detektion af flere parametre samtidigt, eller ønsker at undersøge små partikler, som ekstracellulære vesikler eller bakterier. A Hours per year B LSRFortessa NovoCyte ImageStream Quanteon NovoCyte kl. II Figur 5: Totalt antal timer per år analyseret på alle facilitetens analyseinstrumenter (A). Fordeling af totalt antal timer brugt på hvert analyseinstrument (B).

6 side 5 Generelt for alle analyseinstrumenterne er, at de har kørt stabilt og uden store problemer/nedbrud i For at blive bruger på FACS Core Facilitetens instrumenter skal man igennem en oplæring, som resulterer i et kørekort til det givne instrument. Facilitetens brugere er meget gode til at holde maskinerne rene, rydde op efter sig, og følger de givne forskrifter. 4-laser LSRFortessa er facilitetens ældste flowcytometer (7 år gammelt). Instrumentet har haft 26 brugere i 2020 (mod 57 i 2019). Nye brugere fravælger sandsynligvis dette instrument grundet kompliceret software og mere tidskrævende opstart og nedlukning. 3-laser NovoCyte (6 år gammelt) var i 2019 facilitetens foretrukne instrument med hele 91 brugere. I 2020 er brugerne gået fra NovoCyten til Quanteonen det kan ses ved et fald fra 1000 timer i 2018 til godt 500 timer i 2019 og kun 300 timer i 2020 (Figur 5B). NovoCyten har 3 lasere mod Quanteonens 4 lasere, hvilket giver mulighed for inklusion af flere markører/parametre i det enkelte forsøg 4-laser Quanteon (2 år gammelt) har i 2020 analyseret prøver i 800 timer. Det er blevet forskernes foretrukne instrument, og er i perioder så booket, at der ikke er plads til spontane analyser. Mere end 90 forskere har i 2020 brugt dette instrument. En sensor i sample loader er blevet udskiftet under garantien. 2-laser NovoCyte (2 år gammelt), som står i GMO klasse II laboratoriet, er kun for brugere, der også har deres gang i dette klassificerede laboratorium. Instrumentet har 30 brugere. I alt 19 forskere har kørekort til ImageStream (5 år gammelt), det kombinerede flowcytometer og mikroskop, og der er stadig plads til flere brugere af dette instrument. I årets løb er der investeret i ny software til databehandling af disse data. Den nye software giver mulighed for avanceret dataanalyse baseret på machine learning og artificial intelligence. Anja har fået det arrangeret således, at oplærte forskere kan tilgå vores store databehandlingscomputer med tilhørende software hjemmefra. En mindre reparation er foretaget i årets løb, grundet slanger som lækkede væske. Undervisning Den daglige undervisning med oplæring af nye brugere på instrumenterne er stadig en helt central og vigtig del af core facilitetens undervisning. Til open office kommer brugerne med alverdens spørgsmål relateret til flowcytometri. Her findes den fornødne tid til at de får løst deres problem og forstår løsningen. Løbende undervisning foregår ved instrumenterne, når brugerne kører egne prøver.

7 side 6 FACS Core Faciliteten står for Health s 5-dages PhD kursus i flowcytometri, alt personale deltager i undervisningen. FACS Core Faciliteten giver et 2-dags flowcytometri-kursus for Molekylær Medicin studerende på 7. semester. FACS Core Faciliteten giver halvårligt et 2-timers flowcytometri-symposium for 5. semesters Medicin studerende. Møder, seminarer og kongresser To fysiske seminarer blev gennemført i Primo februar afholdt FACS Core en ImageStream workshop med både forelæsninger og praktiske øvelser. Der var 16 deltagere fra AU, AUH og KU. Ultimo februar var FACS Core sammen med Imaging Core medværter for et velbesøgt Helios/Hyperion (kombineret flowcytometri-massespek-mikroskopi) seminar. Resten af årets møder foregik virtuelt. Hele FACS Core deltog i Dansk Selskab for Flowcytometri s (DSFCM) møde om eksotisk flowcytometri samt generalforsamling. Anja sidder i bestyrelsen i DSFCM. Det fælles nordiske flowcytometrimøde blev udsat. Anja og Charlotte deltog i det internationale flowcytometrimøde CYTO2020, som var et virtuelt 2- dagsmøde i august. Charlotte sidder i en international komite for International Society for Advancement of Cytometry (ISAC), Shared Resource Lab (SRL) Services Committee. Der holdes månedlige online møder for at udvikle viden og bedre forhold for core faciliteter globalt. Forskning og udvikling I 2020 er der publiceret over 34 artikler, hvor FACS Core Faciliteten er takket i acknowledgements. Der er i alt udkommet flere end 185 artikler hvor FACS Core har bidraget. Artiklerne kan ses på facilitetens hjemmeside: Herudover udkommer hvert år mange specialer, forskningsårsrapporter og PhDafhandlinger, som FACS Core Faciliteten har været involveret i.

8 side 7 Faciliteten har et samarbejdsprojekt med Denis Selnihhin fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, hvor nedre detektionsgrænse af instrumenterne testes ved hjælp af DNA prober med et veldefineret antal fluoroforer. I relation til dette udarbejdes retningslinjer for arbejde med meget små partikler, såsom ekstracellulære vesikler. Desuden har faciliteten et igangværende samarbejde med Nicklas Heine Staunstrup fra Blodbank og Immunologi (tidligere Institut for Klinisk Medicin), hvor mekanisk sortering med MACSQuant Tyto sorteren sammenlignes med elektrostatisk dråbebaseret sortering på FACSAriaIII. Forsøg blev færdige i 2020 og artiklen er under udarbejdelse. FACS Core Faciliteten har været beta-testere for ISAC s SRL recognition program. Kun core faciliteter, som lever op til internationale krav om uddannelse, kvalitet, og sikkerhed vil blive akkrediteret. FACS Core Faciliteten på Aarhus Universitet fik en meget fin evaluering og bl.a. organisering med styregruppe, jævnlige møder, årsrapporter og oplæring af brugere roses. Eneste kritikpunkt er på sikkerhedssiden: Facilitetens 10 år gamle cellesortere er ikke i sikkerhedskabinet eller har nogen form for aerosolkontrol så sortering af humant materiale på de eksisterende sortere lever ikke op til internationale krav. Økonomi Årets omsætning har ikke levet op til det forventede for 2020 men ligesom omsætningen har været lavere har driftsudgifter også været mindre. Derfor ender bundlinjen for regnskabet for 2020 tæt på det budgetterede. For alle detaljer henvises til Regnskab 2020 og Budget Anja og Charlotte skrev en stor ansøgning til Novo Nordisk Fondens Infrastruktur opslag. Sammen med Uffe Birk Jensen blev der søgt om nye instrumenter og ekstra personale. Ansøgningen kom videre til eksternt review, men endte desværre med afslag. Ansøgningen havde fået et meget grundigt og konstruktivt review, som Novo Nordisk har sendt til os. Det kan bruges til at gøre næste ansøgning bedre. Fremtidsudsigter FACSAriaIII cellesorterne er 10 år gamle og er ikke indesluttet i et sikkerhedskabinet. Denne løsning lever ikke op til internationale retningsliner om sortering af bl.a. humant materiale. Det er derfor afgørende at få mindst én af disse sortere udskiftet med en ny sorter, som enten ikke laver aerosoler eller som er indkapslet i et godkendt sikkerhedskabinet. Der er derudover et langvarigt og stort ønske om at kunne sortere levende celler fra GMO klasse II laboratoriet. Det har meget høj prioritet at skaffe midler til en ny og sikker sorter.

9 side 8 Desuden er forbruget på Quanteon en så højt, at brugerne er trætte af, at den er så booket og der ingen plads er til spontane forsøg så der er også behov for en udvidelse af analysekapaciteten Spektrale flowcytometre vinder hastigt frem blandt kolleger rundt om i verden. Vi er overbevist om, at fordelene ved spektral flowcytometri berettiger, at faciliteten kigger i denne retning ved nyanskaffelser. Det er afgørende, at faciliteten fortsat kan tilbyde stateof-the-art udstyr, der dækker brugernes ønsker og behov for at kunne detektere flere parametre på samme tid. Der skal derfor også søges penge til et spektralt flowcytometer. Steno Diabetes Center afser plads til en satellit-enhed af FACS Core i Forum på Aarhus Universitetshospital. Det er et ønske fra mange brugere fra Institut for Klinisk Medicin at FACS Core Faciliteten har en satellit enhed lokalt.

ÅRSRAPPORT. ImageStream analyse af celler (Thomas Lange/Anja Bille Bohn) FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet

ÅRSRAPPORT. ImageStream analyse af celler (Thomas Lange/Anja Bille Bohn) FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet 2016 ÅRSRAPPORT ImageStream analyse af celler (Thomas Lange/Anja Bille Bohn) FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet Daglig Drift Det går forsat godt i FACS Core Faciliteten. Der er mange, og et stadig

Læs mere

ÅRSRAPPORT. FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet. Re#analyse)af)sorteret) posi/v)popula/on) Re#analyse)af)sorteret) nega/v)popula/on) 70.

ÅRSRAPPORT. FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet. Re#analyse)af)sorteret) posi/v)popula/on) Re#analyse)af)sorteret) nega/v)popula/on) 70. 2014 ÅRSRAPPORT SSC-A 250K 200K 150K 100K 50K 0 70.5 0 50K 100K 150K 200K 250K FSC-A PI-A 10 5 10 4 10 3 10 2 0 52.9 38.9 0 10 2 10 3 10 4 10 5 450/40-A 10 5 Re#analyse)af)sorteret) nega/v)popula/on) 10

Læs mere

ÅRSRAPPORT FACS CORE FACILITETEN. Aarhus Universitet

ÅRSRAPPORT FACS CORE FACILITETEN. Aarhus Universitet 2013 ÅRSRAPPORT FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet Daglig Drift FACS Core Faciliteten har haft et godt år med både gamle og nye brugere af faciliteten. Vi har haft en tilgang på 37 brugere af faciliteten

Læs mere

ÅRSRAPPORT FACS CORE FACILITETEN. Health Aarhus Universitet

ÅRSRAPPORT FACS CORE FACILITETEN. Health Aarhus Universitet 2012 ÅRSRAPPORT FACS CORE FACILITETEN Health Aarhus Universitet Daglig Drift FACS Core Faciliteten har haft et godt og travlt år med rigtig mange forskellige brugere af faciliteten. Vi har i alt haft 82

Læs mere

ÅRSRAPPORT. FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet

ÅRSRAPPORT. FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet 2015 ÅRSRAPPORT FACS CORE FACILITETEN Aarhus Universitet Daglig Drift Den daglige drift i FACS Core Faciliteten er stabil. Udstyret bliver løbende vedligeholdt og kvalitetskontrolleret, herunder regelmæssigt

Læs mere

STATUTTER FOR FACS CORE FACILITETEN (FCF) VED AARHUS UNIVERSITET

STATUTTER FOR FACS CORE FACILITETEN (FCF) VED AARHUS UNIVERSITET STATUTTER FOR FACS CORE FACILITETEN (FCF) VED AARHUS UNIVERSITET Kapitel 1 Baggrund og formål 1 Forskere ved Aarhus Universitets (AUs) basale og kliniske institutter skal have adgang til celle-/partikel-sorteringer

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service. Bo Martin Bibby. 17. januar Aarhus Universitet

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service. Bo Martin Bibby. 17. januar Aarhus Universitet Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 17. januar 218 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service) blev

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 215 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 8. januar 216 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET

AARHUS AU UNIVERSITET AU UNIVERSITET VELKOMMEN TIL HEALTH INTRODUKTIONSSEMINAR DITTE JUEL ADOLFSEN LØHMANN Læge siden 2010 Ph.d. studerende ved børneafdelingen, AUH Forsker i børneleukæmi, bivirkninger og genetik. PROGRAMMET

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY 12. JUNI 2013 NYT FRA DEKANEN. Allan Flyvbjerg. Professorsammenslutningen. 12. juni 2013 HEALTH

AARHUS UNIVERSITY 12. JUNI 2013 NYT FRA DEKANEN. Allan Flyvbjerg. Professorsammenslutningen. 12. juni 2013 HEALTH NYT FRA DEKANEN Allan Flyvbjerg Professorsammenslutningen 12. juni 2013 HEALTH EMNER I. Strategiproces ved Health og AU II. Wie gehts? III. IV. Fokus på ekstern fundraising Personalemæssige tiltag V. Spørgsmål

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN MAJ/JUNI 2019 Københavns

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Nanoscience og nanotechnology: Infrastructure in the future

Nanoscience og nanotechnology: Infrastructure in the future UBST Aarhus September 2010 Nanoscience og nanotechnology: Infrastructure in the future Flemming Besenbacher fbe@inano.au.dk Interdisciplinary Nanoscience Center Interdisciplinary Nanoscience Center Aarhus

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 16. august 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus

Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus Den 29. september 2008 Dias 1 Dagens program 12:40 Velkommen til Nørre Campus og universitetet, ved Bodil Nyboe Andersen Hvorfor nybyggeri på Nørre

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

Evaluering af kursus i medicinsk genetik. 2. semester bachelor, medicin. Foråret 2015

Evaluering af kursus i medicinsk genetik. 2. semester bachelor, medicin. Foråret 2015 Evaluering af kursus i medicinsk genetik 2. semester bachelor, medicin Foråret 2015 Læsevejledning: Alle skalaspørgsmål præsenteres ved to diagrammer, først en tabel med gennemsnittet for det samlede spørgsmål

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN PRIMO JUNI 2017 Til

Læs mere

Model for forskeransættelser fra postdoc til forskningslektor i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for forskeransættelser fra postdoc til forskningslektor i Psykiatrien i Region Syddanmark Telepsykiatrisk Center Netværkssekretariat for Psykiatrisk Forskning Dato: 10. januar 2018 Udarbejdet af: Ewa Lizis- Younes E-mail: Ewa.Lizis.Younes@rsyd.dk Model for forskeransættelser fra postdoc til

Læs mere

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Københavns Universitetshospitals bestyrelse MØDEREFERAT - ENDELIGT 10. MARTS 2017 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt Fredag

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Notat om rebudgettering, Pædagogik og formidlingstiltag Oktober 2015

Notat om rebudgettering, Pædagogik og formidlingstiltag Oktober 2015 Notat om rebudgettering, Pædagogik og formidlingstiltag Oktober 2015 Der er i DIGHUMLABs budget afsat midler til Pædagogik og formidlingstiltag (aktivitetsnr. 89516 'Pedagogical/learning employee' og 89518

Læs mere

Astrid spurgte til hvordan LSU gerne vil spørges, hvordan MUS skulle evalueres.

Astrid spurgte til hvordan LSU gerne vil spørges, hvordan MUS skulle evalueres. Møde den: Fredag d. 28. februar 2014, kl. 13.00-15.00 Bygning 1327, lokale 326 Ordinært LSU møde Institut for Marketing og Organisation REFERAT Deltagere: Karen Brunsø, Lone Larsen, Steffen Korsgaard,

Læs mere

Udgiften i hele lejeperioden afholdes af AU.

Udgiften i hele lejeperioden afholdes af AU. Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 105 Offentligt Aktstykke nr. 105 Folketinget 2018-19 105 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 19. marts 2019. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Opstillingsgrundlag. Nikolaj Stegeager Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet. Kære DUN-medlemmer

Opstillingsgrundlag. Nikolaj Stegeager Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet. Kære DUN-medlemmer Nikolaj Stegeager Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Jeg er Lektor i voksenuddannelse ved Aalborg Universitet og leder af Learning Lab AAUs enhed for pædagogisk kompetenceudvikling. Jeg

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. praktikophold i udlandet

Evalueringsrapport vedr. praktikophold i udlandet Evalueringsrapport vedr. praktikophold i udlandet Denne evalueringsrapport vil give Aalborg Universitet vigtig information om dit praktikophold, som vil komme andre studerende til gode og samtidig kan

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon.) Navn på universitet i udlandet: University of Southampton Land: United Kingdom Periode: Fra: September 2011 Til: Januar

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Health Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C. Tlf.:

AARHUS UNIVERSITET. Health Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C. Tlf.: Prioritering af strategimidler 2013 pr. 20. december 2012 På baggrund af institutternes og SKT s ønsker om tildeling af strategimidler 2013 og hovedområdets tiltag, der kræver finansiering, har dekanatet

Læs mere

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Program for den 18.- 20. april 2012 i København (3 dage) Mødetidspunkt: Kl. 1000 den 18. april 2012. Sted: Forhallen i Teilumbygningen,

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

Maria og bioanalytikeren

Maria og bioanalytikeren Maria og bioanalytikeren Maria får undersøgt sine nyrer Af: Anette Riis og Martina Jürs Anette Riis og Martina Jürs Maria og bioanalytikeren Maria får undersøgt sine nyrer Copyright 2015 Danske Bioanalytikere

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Referat: Oeconrådsmøde - mandag den

Referat: Oeconrådsmøde - mandag den Referat: Oeconrådsmøde - mandag den 09.05.2016 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Marie Referent: Louise 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 11.04.2016 Referat fra mødet d. 11.04.2016:

Læs mere

Godkendelse af ny uddannelse. Godkendelse af ny bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kunstig intelligens og data) Afgørelsesbrev

Godkendelse af ny uddannelse. Godkendelse af ny bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kunstig intelligens og data) Afgørelsesbrev Afgørelsesbrev Danmarks Tekniske Universitet dtu@dtu.dk Godkendelse af ny uddannelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Danmarks Tekniske Universitets

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Strategi for Digital Arts Initiative

Strategi for Digital Arts Initiative Af Christian Ulrik Andersen. Associate Professor, Ph.D Head of Digital Arts Initiative, Arts, Aarhus University Opdateret efter behandling i fakultetsledelse, Digital Arts Initiative og Akademisk Råd.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Københavns Universitetshospitals bestyrelse MØDEREFERAT 15. DECEMBER 2015 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt: Fredag den

Læs mere

Principper for ansættelse af VIP medarbejdere ved Health

Principper for ansættelse af VIP medarbejdere ved Health Principper for ansættelse af VIP medarbejdere ved Health Baggrund de syv normer, evaluering af ansættelsesprocedurer samt audit Aarhus Universitet ønsker at blive et endnu stærkere internationalt og forskningsintensivt

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

Speciallæge Børne- og Ungdomspsykiatri

Speciallæge Børne- og Ungdomspsykiatri Speciallæge Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatri og Social www.skarpehjerner.dk Bliv speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri FORDI speciallægerne indenfor psykiatri gør en forskel for meget syge mennesker,

Læs mere

science sci ence SCIENCE.AU.DK ELEMENTER 2009 INTRODUKTION

science sci ence SCIENCE.AU.DK ELEMENTER 2009 INTRODUKTION INTRODUKTION Designlinien til Det Naturvidenskabelige Fakultet tager udgangspunkt i seks forskellige designelementer, som består af følgende: logo, webadresse, 5. element, farven, ikoner og collager. Elementerne

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Referat. Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand

Referat. Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand , HEALTH Referat Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl. 9.00 12.00 Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand Anette Andersen studiesekretær Khoa Manh Dinh stud.med. Maria Ervardian

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011 Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til 2009 28. juli 2011 Retningslinier for overgangsordning: Studerende der er startet i 2004 på 5,5 års kandidatuddannelse afslutter efter 2005 studieordningeren

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Til BSU platformene 23. november 2012 J.nr. 2010-6330-04 AS Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Udenrigsministeriet

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

ITU PROFESSIONAL COURSES. Styrker din professionelle faglighed inden for specifikke it-relaterede områder.

ITU PROFESSIONAL COURSES. Styrker din professionelle faglighed inden for specifikke it-relaterede områder. ITU PROFESSIONAL COURSES Styrker din professionelle faglighed inden for specifikke it-relaterede områder. 1 ITU PROFESSIONAL COURSES ER KORTE, INTENSIVE KURSER PÅ HØJT FAGLIGT NIVEAU HENVENDT TIL IT-PROFESSIONELLE.

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

EUPATI. Europæisk Patient Akademi

EUPATI. Europæisk Patient Akademi EUPATI Europæisk Patient Akademi EUPATIS formål At bidrage til paradigmeskift for patientinvolvering og partnerskaber At udvikle videnskabelig korrekt, troværdig og opdateret information om medicinsk forskning

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold E

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold E Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold E MANDAG NANOSCIENCE 9.00 9.15 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D3 09.15-09.45

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2012 Til:

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Godkendt 7. juni Årsrapport 2017

Godkendt 7. juni Årsrapport 2017 Godkendt 7. juni 2018 Årsrapport 2017 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Punkt 2: Til orientering og godkendelse: Formandens orientering om akademisk råds arbejde og godkendelse af mødeplan for 2018

Punkt 2: Til orientering og godkendelse: Formandens orientering om akademisk råds arbejde og godkendelse af mødeplan for 2018 Referat Akademisk Råd Akademisk råd 02/21/2018 14:30-02/21/2018 17:30 Bygning 1520-737. Sky Lounge Fysik Punkt 1: Mødeinformation Ingen tilføjelser Punkt 2: Til orientering og godkendelse: Formandens orientering

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

Bedre indblik i data kan redde ældre fra lungebetændelse

Bedre indblik i data kan redde ældre fra lungebetændelse Bedre indblik i data kan redde ældre fra lungebetændelse - En del af artikelserien: Data redder liv Fakta om lungebetændelse Hvert år rammes ca. 70.000 danskere af lungebetændelse. Ca. 15.000 bliver behandlet

Læs mere

ERHVERVSFORSKER ET TÆT SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHED OG UNIVERSITET

ERHVERVSFORSKER ET TÆT SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHED OG UNIVERSITET ERHVERVSFORSKER ET TÆT SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHED OG UNIVERSITET UNIVERSITETS Som universitetsvejleder synes jeg, at samarbejde med en virksomhed omkring en erhvervsph.d. både kan være godt til at starte

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28 januar 2013 Til:7 juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere