Ml. Byggesag nr. Poul Christensen. Ejerens stilling og navn: Arkitekt Per Lindgård, Skt. Ols Gade 12, 4ooo Roskilde. Anmelderens stilling og 7 navn:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ml. Byggesag nr. Poul Christensen. Ejerens stilling og navn: Arkitekt Per Lindgård, Skt. Ols Gade 12, 4ooo Roskilde. Anmelderens stilling og 7 navn:"

Transkript

1 Byggesag nr Indgået den i?/?.. A?7.?.. Ejerens stilling og navn: Poul Christensen Anmelderens stilling og 7 navn: Arkitekt Per Lindgård, Skt. Ols Gade 12, 4ooo Roskilde Matr. nr.: Beliggenhed: 43 Bygrundene Algade 4o Andragendet omfatter: Ml. Ny tagkonstruktion med tegltag -&/& -<& ^^^^^.^ *&* #$. Sagen sendt til behandling: d. i.bygningsrådet.. d. /<%.//j^7% -byplanudvalget /ÉJsT^*^^ d. d. - byrådet - véj udvalget.. d. VLS<?~73> f^fé d. Bemærkninger: \?~?&~y.3... &. i 4 - ' /%'8o sfø<i4<1?clg/ v<jk <#, /. Sagsbehandler: Dispensation fra: Andragendet approberet d, Bygningsattest udstedt d, Servitutter nr _ Byplanvedtægt nr <P.-^... Bygge område: ^z.. :._.,

2 ._/ /9 andragende modtaget //<?. 2^^**2^p<a*7f sa^ygmst***^- '//Ø /Zfr- f?7l *V, t ' sti^faa*s&tø^wjc^. *j S juø+ts*'** * &/'*'. /ÆS Z,Z^^J/^^" % 'i r W**'!^??' * "*W&

3 MODT. OL TEW FORVALTNING Teknisk forvaltning, Bygningsinspektøren, Set* Olsstræde 3, 4ooo Roskilde. Roskilde, den 28. september 1973«Sag nr Ve dr ombygning Vedr. Algade hq, tilhørende herreekviperingshandler Poul Christensen, har bygningsinspektøren ønsket nærmere redegørelse for udvidelse af arealerne på første sal og tagetagen. Arealerne vist med rød skravering på vedlagte tegning er inddraget til udnyttet areal, grundet nuværende tagprofil og facade har uharmonisk udseende Grundet ovennævnte arealer inddrages kan opnås en gennemgående facadeflugt og en ubrudt tagflade Skulle ovennævnte oplysninger ikke være fyldestgørende, vil jeg foreslå et møde på stedet Roskilde

4 28/ S # *C$/AM Bygnlngeinepefcteren 7 37 lo Vadr. ombygning af ejendommen matr* nr, 43 Bygtnjndene, Algade 4o* Ved brev af 18. d.æ. ansøger De om tilladelee til ud«før ol ae af ny tagkonstruktion med tagdækningen udført af tegl. Således foranlediget udbeder man sig nærmere redegøreiso for den i det fremsendte projekt angivne ombygning* Idet don til* eyneladende aker an udvidelee af arealerne på førete al og i tagetagen«der vil ikke herfra blive foretaget yderligere 1 eagen fer ovennarvnte materiale er modtaget. Hed vonlig hilsen e#b.# Hr. arkitekt?*r Sot Olegade 12 fceoo Roskilde. Lindgård

5 4/lo-73 " 'V'- S-CS/lp Bygningsinspektøren '.737lp. Vedr. ombygning af ejendommen matr.nr. 43 Bygrundené, Algade 4q. Under henvisning til breve af 18, og 28. september. d.å., hvorved De ansøger om byggetilladelse til ovennævnte byggeri, kan det. herved meddeles, at sagen har varet forelagt facadeudvalget. Udvalget har på møde. den 4«d.m. vedtaget, at man ikke kan tiltræde den ansøgte udformning af facaden med træbeklædning mod St. Gråbrødrestræde, idet denne ikke udføres som foreskrevet i partiel byplanvedtægt nr. 31, der i f 4 bl.a. angiver følgende: "Hedmindre åndet godkendes af byrådet,, må udvendige bygnings sider kun opføres i blank mur, hvidtet, vandskuret eller pudset murværk 11. Forinden sagens færdigbehandling her, anmodes De om at fremsende revideret projekt, dér. er i overensstemmelse med.bestemmelserne i byplanvedtægten. Såfremt De ikke' kan acceptere den ttfifne afgørelse, men ønsker sagen forelagt for byrådet, bedes dette meddeles hertil samtidig med en nærmere begrundelse for udførelsen af den viste ydervæger konstruktion. Der vil.ikke herfra blive foretaget yderligere i sagen, før man hører.nærmere, fra Dem. ". Med, venlig hilsen.. ' ; ' " * '., e.b. Hr. arkitekt Per Lindgård Sankt Ols Gade 12 4ooo Roskilde

6 : "~'T ! Tekni sk forvaltning, bygningsinspektøren, Set. Olsstrrade 3» 4ooo Roskilde. P.oskilde, den. IS. september 1973«Sag nr Ve d r. osib y gni n%. 737]Q Som tidligere aftalt i forbindelse med ejendommen Algade ^2, hermed vedlagt projekt visende ny tag-konstruktion med tegltag, til ejendommen Algade 4o, tilhørende herreekviperingshandler Poul Christensen. Tilladelse til ny tagkonstruktion o,? oplægning af tegl søges hermed, det kan oplyses, at supplerende beregninger eftersendes., Arkitekt Per Lindgård Tegnestue Hf. (08) Sot Olegade Roskilde

7 *a 09. W. 73 TEKN.FORVALTNING mmmmmmhmmmié^m Teknisk forvaltning, Bygningsinspektøren, Set* 01sstræde 3» 4ooo Roskilde. IhSDGÅET KT.,* y BYGNINGSINSPEKTØREN Roskilde, den 8. oktober 1973?^7/2> Sag nr Vedr ombygning Vedr. Algade 42 tilhørende herreekviperingshandler Poul Christensen, kan det ikke accepteres at facaden mod St. gråbrødrestræde ikke må udføres i en let konstruktion. Grundet ejendommen er en ældre moderniseret bygning vil murværk belaste betydeligt mere end en let trækonstruktion som er ophængt i en lamineret drager der ligger af på 2 søjler placeret i ydermurene. Hvis der skal udføres muret facade bliver det en meget kompliceret og dyr løsning. Grundet der skal arbejdes i selve forretningen med blandt andet søjler, der skal stå på fundamenter ført til fast bund, hvilket på dette sted er ca, i 3 meters dybde. Ovennævnte arbejder vil give store gener i forretningen, med blandt andet støv, lukning m.m«, og det vil igen sige tabt fortjeneste. Sagen bedes forelagt byrådet med ovennævnte begrundelser, plus det godt kan accepteres at træbeklædningen males hvicl f.eks. eller der opsættes hvide glasalplader eller lignende. Herreekviperingshandler Poul Christensen vil oplægge tegltag og udføre ny facade, grundet der på begge sider er henholdsvis nye og moderniserede ejendomme. Jeg mener det må være det rigtigste, at give tilladelse til den lette beklædning, både af økonomiske og belastningsmæssige grunde samt ejendommen får et acceptabelt udseende. Venl Per Lindgård Arkitekt Per Lindgård Tegnestue Tit. (08) Set Olsgad 1 * f 4000 Roskilde

8 i ; /i 2o/ll 1973 Bygningsinspektøren "-"'; ; VB/AM 7371c Vedr«byggesag ur 7371o matr* ; nr* kj Bygrundene * Algade **o I hertil indsendte andragender har De ansøgt om tilladelse til pt ovennævnte ejendom at udføre byggearbejder, &QT om* fatter følgendet 1«etablering af ny tagkonstruktion med tagdækning af tegl«2«udvidelse af arealerne på ferste sal og i tagetagen* 3* ny facade mod Store Gråbrødrestræde nå første sal* k* beklædning af ny facade med træ«x den anledning har sagen været forelagt byplan- og ejundømsudvaiget, der har vedtaget principielt at give den ansøgt tilladelse på betingelse af«at træbeklædningen ud*» føres af lyst behandlet træ* Der ønskes fremsendt angivelse af farve* Byggetilladelse vil herefter kunne forventes udstedt, når supplerende beregninger fremsendes til approbation«med venlig hilsen Hr. arkitekt Per Lindgård Set,Olsgade 12 itooo Hoskilde«

9 ^OBS** ROSKILDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bygningsinspektøren 4000 ROSKILDE, d«n 23/lo 1973 Sankt Ols Strssda 3 T«l«fon (03) R#f S.-CS/AM lnd 9ået * 36i. 2 * OKTttTQ Byplanudv. nr. BWfcUJJ te 't. r Jr ved mi- t 'jlf-ft Vedr, om- og tilbygning på ejendommen matr. nr, 43-bygrundene, Algade ko, tilhørende Poul Christensen«Ved breve af 18«og 28. september d,å, samt af 8, og 15«d,m, ansøger arkitekt Per Lindgård om byggetilladelse til ovennævnte byggearbejder der omfatter følgende: 1, etablering af ny tagkonstruktion med tagdækning af tegl. 2. udvidelse af arealerne på første sal og i tagetagen, 3«ny facade mod Store Gråbrødrestræde på første sal«4, beklædning af ny facade med træ. Ejendommen er beliggende i et område der er omfattet af bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr«31 der i k bl.a. angiveri "Medmindre andet godkendes af byrådet må udvendige bygningssider kun opføres i blank mur, hvidtet, vandskuret eller pudset murværk 11 Den angivne træbeklædning på facaden mod Store Gråbrødrestræde kræver således en speciel godkendelse fra byrådet«sagen har været forelagt facadeudvalget der på møde den 11«d.m, har vedtaget,at man overfor byplan- og ejendomsudvalget vil anbefale, at man imødekommer ansøgningen om udførelse af hvidmalet træbeklædning på facaden mod Store Gråbrødrestræde, idet denne ændring af den ekst, facade vil passe bedre ind i ekst, og fremtidig facade mod Store Gråbrødrestræde, samt at det konstruktivt er en betydelig nemmere løsning end opførelse af muret ydervæg. Sagen fremsendes hermed til byplan- og ejendomsudvalget til afgørelse. Med venlig hilsen r + bilag Roskilde byråds byplan- og ejendomsudvalg, T e«b«*yøw*ø**? *v 6ry^x):V//V J Tilbage-

10 MPT., TEKN. FORVALTNING /. sendes til bygningsinspektøren med bilag, idet bemærkes,.at den omhandlede sag har været behandlet i udvalgets møde den 12-. d.m., hvor man vedtog at tiltræde facadecensurudvalgets indstilling, således at anmodningen fra Poul Christensen om tilladelse til-udførelse af en om- og tilbygning på ejendommen matr.nr. 43, Bygrundéne, Algade 4o, imødekommes.'-," Man' anmoder herefter bygningsinspektøren om at underrette ansøgeren om udvalgets afgørelse i sagen. BYPLAN-OG EJENDOMSUDVALGET, den 12. november P. u. v. / N. Borchersen ^V^ IrøDGÅET i 5'rav. "^ Vr*M I!N'O O'v <""?r '-

11 "*r*<=' : ~r'», i^»4.. ur ii~v r.- nj ' *.. 'il Beliggenhed: Algade 4o Appr. Påbegyndt Matr. nr. 43 Bygrundene Byggesag nr Byggeriet s ort Bygherre Tiliyn ol nyt tegltag j^vqi ^ - ^ Wu,^ Poul Christensen > Rekv. dan Syn nr. Foretaget af Anmærkning Grundudgravning Kloak» o i Fundamenter Etageadskillelse Dernbjælker ii i, ti Armeringsjern a t Tagværk Færdigsyn»«".

12 Beliggenhed Algade 4o Byggesag nr Matr. nr. Bygherre 43 Bygrundene Poul Christensen Anmeldt d. 19/ Byggeriets art Bebygg. areal Etageareal 1 V. f.køkk. 1 V. 2v. 3v. 4 v. 5v. 0. m. lait lejligh. App. den Bygn.att. den nyt tegltag ^^^0 - ffy^ - ^ /^»H^i f ( < < Bemærkninger:

13 Syggesag nr* s Matr«nr, 3 43 Bygrundene Skal forelægges afs«d» Modt»d< Bemærkninger Brandinspektøren Bntaaa Arbejdstilsynet Fredningsmyndighederne Byudviklingsudvalget S e rvi tutudvalget Kan approberes i Sarlige betingelser til byggetilladelsen, se bagsiden«

14 25/ ' 2171 $/lp -.:-. Eigil Hielsen Bygningsinspektøren Rekommanderet» Herreekviperingsforhandler Poul Christensen 'Algade '4o 4oqo Boskilde. Vectr.ejendoinraeniiiatr.nr. 43 Roskilde bygrunde, Algade 4o. Foranlediget af klage over nedstyrtende puds har man besigtiget Deres ejendom og konstateret, at der er fare for hedstyrtning af yderligere puds fra gesims ved udhæng og fra facaden. Desuden er der løse brædder, fra taget, der kan styrte ned hårsomhelst. 1 henhold til byggelovene 14 skal ejendomme holdes i forsvarlig stand, så der ikke opstår fare for ejendommens beboere eller andre. Endvidere skal ejendommen holdes i en. under hensyn til beliggenheden sømmelig stand. Jævnfør.S 17 påhviler det den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige forhold, som jar i strid med denne lov. Derfor påbydes det Dem straks at iværksatte udbedring af ovennævnte mangler. Arbejdet skal senest vare udført den l/5«82. Desuden påbydes De omgående at lade udføre af spærring eller anden sikring i fornødent omfang i henhold til byggelovens 18 om sikring mod fare for ejendommens beboere élier andre som følge af mangler. ved ejendommen. Såfremt de meddelte tidsfrister ikke overholdes, vil sagen uden yderligere varsel blive forelagt planlægnings^ og miljøudvalget med anmodning om, at der rejses tiltale mod Dem for overtrædelse af ét i henhold til byggelovens 17 af bygningsmyndigheden meddelt påbud. Med venlig hilsen /

15 4000 ROSKILDE, den 27/5-82 Sankt Ols Stræde 3 Postbox 100 Telefon (02) , lokal 2171 ROSKILDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Ref. EN/lp Sag nr D.K.351. Sagabehandler Eigil Nielsen Bygningsinspektøren Skrivelser adresseres til forvaltningen, ikke til navngivne personer Rekommanderet. Herreekviperingshandler Poul Christensen Algade 4o 4ooo Roskilde Vedr. ejendommen Algade 4o, matr.nr. 43 Roskilde bygrunde. Idet vi henviser til vor skrivelse af 25/3-82, skal vi herved meddele Dem, at sagen nu vil blive forelagt Planlægnings- og Miljøudvalget med anmodning om, at der rejses tiltale mod Dem for overtrædelse af et i henhold til Byggelovens 17 af bygningsmyndigheden meddelt påbud, da de i nævnte skrivelse krævede udbedringer endnu ikke er foretaget, og konstruktionen af den opsatte afskærmning, der skulle sikre for nedfald, ikke har vist sig at være tilstrækkelig stabil. De tynde masoniteplader har løsnet sig, og med søm i hjørnerne udgør de en yderligere fare for de personer, der befinder sig urider konstruktionen.

16 73710 AFUØBSSYSTtEM WMm^miM^ Bilag*

17 73710 Matr. nr. vej nr. Projekt Syn Bemærkning u u Afstand til vej Afstand til skel Højde mod vej Højde mod skel Skilt med husnr. og matr. nr. Udvendigt bygningsmål Niveauplan Fortovsreparation Parkeringsplads på grunden Str. af beboelsesrum, areal evt. vol. Str. af beboelsesrum, højde. Str. af birum Placering af beboelsesrum og birum Vinduesarealer Oplukkelige vinduer Vægge og gulv i bad og toiletrum Bærende konstruktioner, tag Bærende konstruktioner, vinduesoverl. Bærende konstruktioner, etageadskill. Bærende konstruktioner, skillerum Bærende konstruktioner, øvr. bær. dele Isolering af loft Isolering af etageadskillelser Isolering af gulv Isolering af ydervægge Skorsten, højde over tag Skorsten, placering Pejs Centralvarmeanlæg Ekspansionsbeholder Aftræk fra køkken Aftræk fra toilet Aftræk fra baderum Lufttilførsel til fyrrum Udv. trappe (gel., br., fri højde) Indv. trappe (gel., br., fri højde) Kloakstiks placering Kloak på grunden (ledn. fald, dim. mv. ) Kloakudluftning Kloakbrønd - dæksler Kloakbrønd - stigetrin Kloakbrønd - banketter Dekl. om bebyggelse, hegn m. v. Dekl. om ledn. på privat areal Dekl. om oversigtsareal Dekl. om evt. andet Garage/carport - højde og længde i skel S karnkas s e rum Skorstensattest 1. - Kedelattest 2. Landinspektør erklæring Oliefyranm. - godk. af jordtank Vandmåler Postkasse iiiiiiiui ni/ IIIIIIIUI IIIIIIIUI IIIIIIIUI IIIIIIIUI IIIIIIIUI IIIIIIIUI ' -

18 Teknisk forvaltning, Bygningsinspektøren, Set, Olsstræde 3> 4ooo Roskilde* BtøDGÅET Roskilde, den 15«oktober CKT l BVGNINGSINSPEKT^rr- Sag nr. 153«Vedr ombygning Hermed vedlagt facadeopstå.1 ter af St. Gråbrødre stræde 38-4o og k2 t bestilt af ingeniør Søren-Christian Sørensen«Venlig Arkitekt Per Lindgård Tegnestue tlf. (08) Set Olsgade Roskilde

19 1 NøOUOGANGSOtfR TIL TAG \ PRØVERUM 2 ii,.» * JSV*.»4 '.>.»-*»!»>»i'a te *= il._!;.x.~1.u' Acrsis-r: = = 1= K_.. ^» " ^r-' \ ' \ V ' SALGSLOKALE fr--- BRANDDØR *H \- V ; SPAR RACERE UNOERjHENSYNTAGEN t\l EKSILERENDE ivagge OG GAU UDE AF VINKEL" 'i i M h T i ' < I i! -il LAGER i I * } Kv' v ^ i.'ljjj;^j'''?jlt.* '-- ^É*»^*^-c4*fS(. I" *** *. «lr4m i f-vx/t^x**.*. r.*j-tt.»:*--«. A^VJIMV-V«!). f-v-b*'*. -?i^^jff 2.-V.1A-.-I i «u*v*t ««* «M» t *.'j*.-j-^jr.. J Jt*->_-j^l:ji.x-»T».i «M* '^*,T#J «**«*. *. $.*.Mu r * ^ i ^»;1M«^1 WiVjr t, -"-»~~ ; ', '! i : ; i s ; ' i '!! *! ' ; i! i - i ' i - : I *» : 1! - t : ; ' J i - ii i! i i' ; i I} I : ; i j i _ T?;; ; jifrritfr 11 H ; i ^4 --- i: i :!! I ;! ; i!'. - -»i li : i l-rh"! j M i? ' i. '! ' f! 1 I -1 ' 1. -.! l J-,.L.L.«.. I! 1! I r!» i ; i i r=4- < >! I,J, i! M i i I» \ vd v r FøRSfE SAL,4 f - -i- - å K> ' * - K KN \0 V \ * \ ISKUNK fag^age' \ M t=e,, - ' ^ / > Si/ Ilt-, ll0rsyn4$ MED LEMME SpM AOGAtøj ru jskunkfldti ' I --r-l - IS- -- n i.s i v\, :& I _juje, «'* ;**s»-iciji>cv.»ivcr-f-w».rs.-- ^ > FACADE HUO ALGAO f E >.k,»j.. i.t, Jti- ;fitsiv.! ^.*ut_j.«-^s. ^(n.s^-i.i.v«:«* < * '«^* : -* ;,jvr [Ki*..-i w--j»*jc f^wcj^vs*-.. Æ* j*v* 30x84 CM. sr" r f - i hj-; l & Vh&ÅS.''-' i 'S^T,QC's"0/ipfe Nftia^ 40.0'Q ROSKH-Qe, yi^(os)3^i3da.- p^jyaf fømé?3?a o Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm. J Dansk Scanning A/S

20 c* t \u o «c < > < i: o '.» UD LU <H <SI JL O JD O IU a -i JC UJ x: <t </) 22 UJ i- EKSISTERENDE ETAGEADSKILLELSE 2 STK; 1/2" BOLTE 2 STK. STJERNESAMLEJERN 5*5" FOOREM MONTERET MED SØMBESLAG OG SPIR -VENTILATIONSHULLER OVENLYS VELUX A/S 78*140 OM. TYPE 6GLN TRYKIMPRAGNERET 8EKLADNING SYSTEM 1P&2 NORSK PLØJNING VINDTAT PAP 3*6" L3SH0LTER "Jisi^^ FYRRETRASLOFT LOFTTILSLUTNINGSPLADER INDGÅET 1 9 SE? DYGNINGSlNSPEKTØrøN! m f.u: zzs så GALVANISERET NERET DRAGER FLADJERN 15 OM. ISOLERING - - 1*4" FORSKALLING ALU-KRAFT j 9 MM. KARLITPLAOER '- 9 MM. KARLI TPLADEIf - - TAPPE8EUGNING H3RDE PLADER A >.... 1" RU PL. 8RA0DER OPRETNING.-.-..\U U* - Æ v rr~- ^$m,mjal LODRET SNIT MUL 1: *50 CM. 3A<W 153 rggnbf SEPTEMBER 197- Rerrer CARL JACOBSENS EFff, POUL CHRISTENSEN ALOAOE ROSKILOE OMBYGNING LOOREf SNIT Arkitekt Per Llnclgårtl SCr.OLSGAOE Nft12, 40QO ftoskitoe rlf.(03) PHIVAT (03)35 KJ ti TEGNtffofnrr MAL I 111*1 t EGNET af: m O Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm. J Dansk Scanning A/S

21 NøOUOGANGSOøR TIL TAG. \ <U PRØVERUM l Vv -i r+ PRØVERUM 2 r PRØVERUM 3 PRØVERUM 4 4 ^-4 ' X' i # - ^ \ v 1 I I ' I ; _, i f li i', I i ( i'»"* A i rfipx 4. li: il ^ GENNEMGANGSRUM \ krcm. HCM. i LAGER i=z,t. - f c - xv, ^!& I ' \ 8* J*^ «.ia->å fc.-u- ^-d-j - + u. r -^ (BYGNirJGSINSf 19/3 r i,\ IliAGER 4E SrSTEREf TOILET )E ;':''! ''VI* T* f= t'. = ~-f K. n - '..s - H-'_ \ ft- N- V-1 : t l-^fc- : «=«= ' tf * T tj;# 3..,r-«r»».: = - "*-yx*~ P^T" {~T** T* \"*~"*~]*T-[-"r-^-r-T- f * ftrrrrrrr^rt 8RAN000R < O i \ SALGSLOKALE **" V. \ K i SPAR 'PLACERE^ UNDERjHENSYNTAGEN fll EKSISTERENDE! i i VAGGE OG QAN» UDE AF VINKEL " 1. M LAGER i < ; " 1 'V li iw *^>,..ijr^ J. yjwt.».nj. ;jfc. ***^»-%Ja*;*i#\fc\, kfc' *^*# A-^-v 1f' i»i» *~ JWi.'JW-^XVW fj»*#ra t*»>»tfjfi^a«^*'jrikr*'«' \( \ tu:! i \ -\ i i ^..- ; r. t l-^i.--' X: / 1' ^Æ-. il Ptr:-:.! ir; J i' i "vi i / ^ \ = \ i. [ h,v \. KV ^)i r<»i^n ^tf"^,. :'^C'A n, t L. " - 'i jj T.-;s.'i^«f-~-jtjr /»."!«. iii* ar-, i^v-rr-." vm FøRSfE SAL Æ &^1 F= jr(:-r ;- v iskunk TAGTTAGE" P0RSYNÉ$ MED LEMME SOM ADGANG TIL j$kunkr<m h t-~ - w~. : U ^ -» -»--/-««- ^Lll^i^dt FACADE MOO ALGADE f ^.V. ;: vr- ACA06 MOO Sf. i3ra8«udresfra0e x84 CM. ~»» /?>; ^v'»v»^.'..»» y».y..,">.»»»t"«'»t;i't^'yy;itjl,»"y^jy*>v*''t?*'* *****'*'> i iry'<y/»!>?'<"'* *"»'* ''* ' "'.,'* *" * / r" ; S lsmi»mi Mrrtf ""-' j ' T I " * ' A^Adg.Mitf'ia'aosimoe s : : i >Umå'.qo MaAQÉRy /^kita^;'.^.!^'llhjlgsrd. ; #...'-. ' SCT.OL^OAd^ DfrV^ 400Cf BQgKtLbe Tift(0 )3»td 30.- ^RJVAY(03)3573ySj,1(QNINQ.nr v Mit M gr*gh ETaf: Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm. J Dansk Scanning A/S

22 ».-.*-: w*t Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm. J Dansk Scanning A/S

Jens Hansen, Nørregade 91* Sindal, ansøger om tilladelse til at opføre en garage på matr. nr. 4^ Sindal by og sogn. Fra

Jens Hansen, Nørregade 91* Sindal, ansøger om tilladelse til at opføre en garage på matr. nr. 4^ Sindal by og sogn. Fra SINDAL KOMMUNE Sag vedrørende beskrivelse Sag nr. Journ. nr. 59/70 Jens Hansen, Nørregade 91* Sindal, ansøger om tilladelse til at opføre en garage på matr. nr. 4^ Sindal by og sogn. Indgået den 28.7.197O

Læs mere

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr.

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr. Vinderup kommune Teknisk forvaltning 7830 Vinderup Tlf. nr. (07) 44 16 00 BYGNINGSANMELDELSE INDGÅET - 4 AUS. 1975 Vinderup kommune Ejendommens matr. af Sjornlcjær, Sevel sogn beliggende (gade eller vej

Læs mere

%oma k s-l 15 9^ I L"k>ucj\"i*ci

%oma k s-l 15 9^ I Lk>ucj\i*ci %oma k s-l 15 9^520.71 I L"k>ucj\"i*ci KORSØR KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØRENS KONTOR RÅDHUSET, 4220 KORSØR TELF. 03 570800 LOKAL 53 Bygningsudvalget i Korsør (mim Horer til byggetill. af d. d. Tekniskforvaltning,

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar HILLERØD BYRÅD BYPLAN- & BYGNINGSUDVALGET HELSINGØRSGADE 6-8 3400 HILLERØD TLF. (03) 26 42 00, lok. 379 J. nr. 51o/77 Byggetilladelse Med ansøgning af a\igu>.t 1 7~7 har _..ilir.3.ten og Qvo.-.Qr-am søgt

Læs mere

Dato. OhiU'i. A ^ e//e. Tinglysning. Byplanvedtægt Grundareal m^ Bruttogrundareal m^ /\ndet

Dato. OhiU'i. A ^ e//e. Tinglysning. Byplanvedtægt Grundareal m^ Bruttogrundareal m^ /\ndet f ^ 3 9. Hanstholm kom m une Teknisk forvaltning r t 'i a o ^ Matr. nr. Ejendoms nr.: af OhiU'i Dato J Gennemgået af Beliggende Bygherre Arkitekt A ^ e//e Kopi Kopi Bebyggelsens art ^* < 0 Til. tiebyggelsesgrad

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE BYGNINGSMYNDIGHEDEN Løbe nr 4516 Matr. nr. 38 e Ledøje (2: Beliggenhed Risbyvej 7. Ledøje. 275o Ballfejup Ejnr Dan Rener Houtved, Risbyvej 7, Ledøje, 2 75o Ballerup ' Andrager Samme

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

Partiel byplan ROSKILDES JORDER. Nr. 5. for et område af. beliggende i. Svogerslev, Roskilde kommune ROSKILDE

Partiel byplan ROSKILDES JORDER. Nr. 5. for et område af. beliggende i. Svogerslev, Roskilde kommune ROSKILDE Nr. 5 Partiel byplan for et område af ROSKILDES JORDER beliggende i Svogerslev, Roskilde kommune ROSKILDE Felix Møllers Bogtrykkeri v/ S. og V. Pedersen 1972 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE

ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE Partiel byplan nr. 77 ODENSE KOMMUNE BYPLANVED ÆG FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF PJENTEDAMSGADE, RYTTERGADE, DANMARKSGADE, DE ØSTLIGE SKEL AF MATR. N R. 1 eq OG MATR. NR. 2014 OG SKT. JØRGENS GADE I medfør

Læs mere

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør ALBERTSLUND KOMMUNE Teknisk forvaltning Afd. for byplan og byggesager Kassekontrolapparatets afstempling mrk. A KM RST er 9Vldig kvittering BYGGETILLADELSE Initialer KJ/LB Journal nr. 2917/76 Løbe nr.

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /,

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /, Eks. bebygget areal: Nyt bebygget areal: Bebygget areal i alt: Eks. etageareal: Nyt etageareal: Etageareal i alt: Eks rumfang: Nyt rumfang: Rumfang i alt: Grundareal: Bebyggelsesprocent: Gebyrberegning:

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

MODTAGET. Mmsk foiotlfiiflg. SAGSRENSET.d.%/ øe><_. %7o7i) w&v- sogn. Ringive sogn 19/1.0

MODTAGET. Mmsk foiotlfiiflg. SAGSRENSET.d.%/ øe><_. %7o7i) w&v- sogn. Ringive sogn 19/1.0 Stempel MODTAGET Mmsk foiotlfiiflg Statistik 0 eenfamiliehus 0 flerfamilehus 0 erhvervsejendom 0 ikke erhvervsejendom O antal lejligheder 0 antal værelser D landbrug Jour. nr. 84478 Arkiv nr. 1-a, Elkjær,

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Byplanvedtægt nr. 1. Agerskov, Byggebjerg. Agerskov. Erhvervsformål. Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Byplanvedtægt nr. 1. Agerskov, Byggebjerg. Agerskov. Erhvervsformål. Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Byplanvedtægt nr. 1 Agerskov, Byggebjerg Agerskov Erhvervsformål 1971 Kongsbak Informatik 24.DEC.197. Dommerlconforei 6630 Rødding FORSLAG TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR ET

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET C021 S A G S R E G I S T R E R I N G. EJDNR: 084400 EJERL.ESR-NR: ADR. : Lindeparken 16 SAGSNR.: 084400-001 SAGSBHDL.: MHS ART: 2 BR-S ANMELDELSE INDH, STATISTIKFELT: CAll SORTERING: DIAM ANSØG.: Ruth

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Sagsnr Hørhusene 52, 4000 Roskilde tilbygning Oversigt over relevante byggesager

Sagsnr Hørhusene 52, 4000 Roskilde tilbygning Oversigt over relevante byggesager Indledning Dette notat indeholder en gennemgang af tidligere og nuværende byggesager for ejendommene Hørhusene 52 og 54 samt andre byggesager, der kan bruges som reference i dialogen med kommunen. En oversigt

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lb. or. 2 År Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21

Lb. or. 2 År Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21 Lb. or. 2 År 19 66 Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21 0022007 Gebyr for udstedelse af byggetilladelse kr. /^^ - regning den / 2-, Lb. nr. 19 66 Mal,, nr. 19-m og

Læs mere

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32.

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32. NOTAT - Indkomne bemærkninger til ansøgning om dispensation til opførelse af bolig, dalgade 34 Teknik & Miljø 9. januar 2019 Sags-ID: 18/6147 Sagsbehandler: Helle Aarre Notatet indeholder et resumé af

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

Maegårdsvænget 2. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vej kode 4824

Maegårdsvænget 2. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vej kode 4824 Vejnavn: Husnr: Maegårdsvænget 2 Vej kode 4824 Sag: Husnr: 111111 2 Vejkode: Index: 111111111111 4824 111111111111 0042 SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. ;:; j/ SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Rådhuset

Læs mere

Nr. 51. Partiel byplan. for et område af SVOGERSLEV BY. i Roskilde kommune ROSKILDE. Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V.

Nr. 51. Partiel byplan. for et område af SVOGERSLEV BY. i Roskilde kommune ROSKILDE. Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V. Nr. 51 Partiel byplan for et område af SVOGERSLEV BY i Roskilde kommune ROSKILDE Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V. Pedersen 1977 Indledning. Svogerslev landsby bestod oprindelig af en 'bebyggelse af

Læs mere

et område i Dragør kommunes sydlige del

et område i Dragør kommunes sydlige del BYPLANVEDTÆGT NR. 1A Byplanvedtægt for et område i Dragør kommunes sydlige del Partiel byplanvedtægt nr. l A for et område i Dragør kommunes sydlige del. Byplanvedtægt for et område mellem Krudttårnsvej,

Læs mere

Guide til byggesager

Guide til byggesager Guide til byggesager Et hurtigt overblik I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler, du skal huske på, før du går i gang med at bygge. Du finder også eksempler på de tegninger, du skal sende med

Læs mere

Pejs/Brændeovn. Da der nu foreligger endelig tilladelse til installationen, står det den enkelte beboer frit for at fortage en sådan installation.

Pejs/Brændeovn. Da der nu foreligger endelig tilladelse til installationen, står det den enkelte beboer frit for at fortage en sådan installation. Pejs/Brændeovn 10. september 1991 Til medlemmerne i Hallandsparken Endelig godkendelse af installation af pejs/brændeovn. Efter en sagsbehandling på godt og vel et par måneder og et passende antal rykkere

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT

SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT 4 Byggesag nr. 19 SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. /? 19 / ( / nr.,...^ r 2... matr. nr. Dato Byggesagens behandling, :... % ~ 3 -,t ^&réx-*yr~/?

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Furesø Kommune. Byggesagen har været udsat for brand, datatab kan derfor forekomme DANSK SCANNING A/S

Furesø Kommune. Byggesagen har været udsat for brand, datatab kan derfor forekomme DANSK SCANNING A/S Furesø Kommune Byggesagen har været udsat for brand, datatab kan derfor forekomme DANSK SCANNING A/S VÆRLØSE KOMMUNE ARKIVSAG SAGSBEHANDLER: 24 'f ANSV. AFD./ARKIVBETEGN./EMNE /Fe-Si/' SAGSOPDELING D.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Partiel byplan SVOGERSLEV. Kornerup- Svogerslev kommune Nr. 2. (Fra 1/ Roskilde kommune) for el omrade

Partiel byplan SVOGERSLEV. Kornerup- Svogerslev kommune Nr. 2. (Fra 1/ Roskilde kommune) for el omrade Kornerup- Svogerslev kommune Nr. 2 Partiel byplan for el omrade SVOGERSLEV beliggende syd tor hovedvejen i Svogerslev (Værkstedsområde vest) (Fra 1/4 1970 Roskilde kommune) KORNERUP-SVOGERSLEV KOMMUNE

Læs mere

KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER. 1. Generelle oplysninger. 4. Dør og vinduespartier

KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER. 1. Generelle oplysninger. 4. Dør og vinduespartier Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Væg i carport 4. Dør og vinduespartier 5. Tilbygninger 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen.

B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen. B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen. I overensstemmelse med nedenstående besvarelser og i henhold til medfølgende grundris udbedes jeg mig tilladelse til at opføre omhandlede bygning: Spørgsmål:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. BYPLANVEDTÆGT NR. 3. Annebergvej-Saxogade.

AALBORG KOMMUNE. BYPLANVEDTÆGT NR. 3. Annebergvej-Saxogade. AALBORG KOMMUNE. BYPLANVEDTÆGT NR. 3. Annebergvej-Saxogade. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende vest for jernba- nen omkring Annebergvej-Saxogade. I medfør af lov nr. 181 af 29. april

Læs mere

Frederiksberg Kommune København d Byggeri og Arkitektur Att.: Gregers Geppel

Frederiksberg Kommune København d Byggeri og Arkitektur Att.: Gregers Geppel Frederiksberg Kommune København d. 31.07.2017 Byggeri og Arkitektur Att.: Gregers Geppel grge01@frederiksberg.dk Byggeandragende På vegne af ejer I/S Havnstrup anmodes hermed om byggetilladelse til etablering

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre...

gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre... B Y G N I N G S V Æ S E N E T / A gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?.... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre...... X,iBeboelsesbygning Aflabsinstallation med w.c. Kontor, lager

Læs mere

Sørup Kirkevej 1. Vejkode 8194. Sag: Husnr: III III. Index: Vejkode: II ~ ll~1111

Sørup Kirkevej 1. Vejkode 8194. Sag: Husnr: III III. Index: Vejkode: II ~ ll~1111 Vejnavn: Husnr: Sørup Kirkevej 1 Vejkode 8194 Sag: Husnr: III III 1 Vejkode: Index: 111111111111 8194 II ~ ll~1111 0039 SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. jj/ 19~,7 ~/?. ~ /~ nr. ~ matr. nr. /cf'

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 52

Partiel byplanvedtægt nr. 52 Partiel byplanvedtægt nr. 52 for et område i Hundige mellem Hundige Centret og Hundige Strandvej Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde

Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde i Spjald by* I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 19?o) fastsættes følgende

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD

Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD D il 0 li D 5 IN Side I. Vedtægtens område...............................

Læs mere

Udvidelse af Roskilde Roklub

Udvidelse af Roskilde Roklub I det følgende redegøres for Udvidelse af Roskilde Roklub Byggefelt & ønsket placering Plantegning og princip for udvidelse Snit - princip med angivelse af højder og lysindtag Forslag til facader mod syd,

Læs mere

"VANDTÅRNSVEJ" Brønderslev Kommune. Området begrænses som vist på. 19dz 19mb samt dele af følgende 9. under Brønderslev samt alle parceller der

VANDTÅRNSVEJ Brønderslev Kommune. Området begrænses som vist på. 19dz 19mb samt dele af følgende 9. under Brønderslev samt alle parceller der Partiel Byplanvedtægt nr 7 "VANDTÅRNSVEJ" Brønderslev Kommune 1 medfør af lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr 63 af 20 februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Brønderslev

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Assentoft og Drastrup byer - Assentoft Øst, etape II. SØNDERHALD KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 4. for området syd for Havnevej. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 4. for området syd for Havnevej. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 4 for området syd for Havnevej Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i l omhandlede

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen SØREN YDE ApS Østerbro 2 7800 Skive yde@arkitektyde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m²

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

65 Matr. nr. i9-ni og 19-n, Skolegade 21 Haslev Håndværkerskole v/ark. Flemming Hansen. kr. 92,75

65 Matr. nr. i9-ni og 19-n, Skolegade 21 Haslev Håndværkerskole v/ark. Flemming Hansen. kr. 92,75 . 22 65 Matr. nr. i9-ni og 9-n, Skolegade 2 Haslev Håndværkerskole v/ark. Flemming Hansen Opførelse af midlertidig pavillon-j. t i l undervisningsbrug. 0022009 Gebyr for udstedelse af byggetilladelse kr.

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE BOGENSE KOMMUNE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE Ib Andersen og E.Juul Møller AIS Den 5.april 1974 ByplankonSulenter. Ax~kitektex~M.A.A 11 Sag nr.bgs 22.o

Læs mere

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad.

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. BYPLANVEDTÆGT for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. I medfør af lov, nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner med ændringer ifølge lov, nr, 211, af 23. april 1949, jfr. lovbekendtgørelse,

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område udlagt til centerudvidelsesområde i

Partiel byplanvedtægt nr. 9 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område udlagt til centerudvidelsesområde i Partiel byplanvedtægt nr. 9 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT For et område udlagt til centerudvidelsesområde i Assentoft by ved hovedvej A16, øst for Assentoft kirke. SØNDERHALD KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

kr.j^2jm= Ejer: John Jensen Beliggende: Præst øve g 4-6 A Matr. nr gk Vedrørende: Trægarage med redskabsrum Bebygget areal: 2^,2 Gebyrer

kr.j^2jm= Ejer: John Jensen Beliggende: Præst øve g 4-6 A Matr. nr gk Vedrørende: Trægarage med redskabsrum Bebygget areal: 2^,2 Gebyrer FAKSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Ejer: John Jensen Beliggende: Præst øve g 4-6 A Matr. nr. 165 - gk Vedrnde: Trægarage med redskabsrum Bebygget areal: 2^,2 Gebyrer kr.j^2jm= Anmeldt d. 7 / 6 ^0 Byggetill.

Læs mere

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007 BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE BREVEKSEMPEL 1: VARSEL AF PÅBUD ULOVLIG TILBYGNING I LANDZONE 3 BREVEKSEMPEL

Læs mere

byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE

byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr. 189 - C, Holstebro Bygrunde m.fl. Stempel: 25,d kr. HOLSTEBRO KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 38. STEMPELMÆRKE

Læs mere