Notat. Statusnotat vedr. daginstitutionsprojekt på Saxtorphsvej,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Statusnotat vedr. daginstitutionsprojekt på Saxtorphsvej,"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Til Borgerrepræsentationen Statusnotat vedr. daginstitutionsprojekt på Saxtorphsvej, Valby Baggrund Forligskredsen bag Budget 2020 bestående af Socialdemokratiet (S), Enhedslisten (Ø), Alternativet (Å), Radikale Venstre (R), Socialistisk Folkeparti(SF) og Venstre (V) besluttede at afsætte 133,7 mio. kr. samlet på anlæg i til etablering af en 13 gruppers daginstitution ved Saxtorphsvej 11 i Valby, heraf 12 grupper ny kapacitet og 1 gruppe reetablering fra naboinstitution. Der er i dag placeret to daginstitutioner på i alt 16 grupper på Saxtorphsvej. Den nye daginstitution opføres på KK-ejet grund mellem de to daginstitutioner. Projektet vurderes til at være et sikkert projekt og daginstitutionen forventes at åbne april 2021 Sagsnummer Dokumentnummer Aktuel vurdering af behov for udbygning af daginstitutionskapacitet i Valby BUF udarbejder hvert år i maj/juni deres behovsprognose for udbygning af daginstitutionskapacitet frem til 2050 i de enkelte bydele i Københavns Kommune. BUFs behovsprognose bygger på Økonomiforvaltningens befolkningsprognose. I BUFs behovsprognose tages bl.a. også hensyn til status på anlægsprojekter er der projekter som ikke er mulige at realisere, fordi ejer ikke vil sælge eller leje til Københavns Kommune, eller er udviklingen af området udskudt eller sat i bero. Desuden tages pladsudbud og pladsefterspørgsel i den pågældende bydel i betragtning. BUFs behovsprognose 2021 forventes at foreligge i maj. Denne vil fastlægge udbygningsbehovet p.b.a. prognose Den nye befolkningsprognose 2021 viser en mindre stigning i børnetallet i Valby på kort sigt sammenholdt med prognosen for 2020, men børnene kommer dog, og seneste befolkningsprognose forudsiger flere børn i Valby end tidligere forudsagt, jf. tabel og kurvediagram nedenfor. Den seneste befolkningsprognose ændrer således ikke behovet for at tilvejebringe kapaciteten på Saxtorphsvej. Prognoseår for Valby Befolkningsprognose Befolkningsprognose Forskel 2020 & Ovenstående prognosetal illustreret på et kurvediagram.

2 Antal 0-5 årige Team Ejendomsoptimering 2/6 Prognosetal for 0-5 årige i Valby Prognose 2020 vs År Prognose 2020 Prognose 2021 Afsøgte alternative placeringer Der har løbende været ønsker fra både lokale borgere og Valby Lokaludvalg om at finde en anden placering til kapaciteten på Saxtorphsvej, bl.a. i Kulbanekvarteret. KK har undersøgt bydelen for alternative grunde, men det har ikke været muligt at finde egnede grunde, der kan imødekomme behovet i Valby på den korte bane. Flere lokaliseringsløsninger i Valby er usikre og har en lang tidshorisont frem mod Den nye daginstitution på Saxtorphsvej er kommunens bedste mulighed for at løse pasningsbehovet i de kommende år. Byggeriet er på KK-ejet grund, og der er tale om en sikker løsning, som vil kunne løse kapacitetsbehovet fra 2023 og frem. Følgende grunde i Valby er undersøgt og ikke vurderet mulige til at løse behovet i Valby på den korte bane som alternativ til Saxtorphsvej med opstart Dertil har en række grunde ikke vist sig egnet til daginstitutionsformål. Adresse/grunde Årsag Grunde beliggende i BUFs behovsområde Valby Nord Mosedalsvej 9-11 (4 grupper) Carl Langes Vej (6 grupper) Indledende dialog med developer om muliggørelse af 4 grupper i tilknytning til boliger. Løsningen forudsætter bl.a. nedlæggelse af areal udlagt i lokalplan til rekreativt areal, nedlæggelse af p-pladser samt salg af KK-grund ved offentligt udbud. Hertil usikkerhed om kvaliteten af daginstitutionsprojektet grundet projektets størrelse og tidlige fase samt berøring af eksisterende institutioner på naboareal. Vil medføre forøget trafik i området og betydelige trafikale udfordringer. Planlagt grøn cykelrute. KK-ejet.

3 Team Ejendomsoptimering 3/6 Vigerslev Allé 4-26/Ramsingsvej (10 grupper) Areal ved Danshøj Station Valby Langgade 119 Circle K Høffdingsvej 16 Dansk Blindesamfund ønsker ikke at sælge grunden. Lokaliseringssagen har tidligere indgået i kommunens planer for ny daginstitutionskapacitet i området. Manglende adgangsveje, vanskelige terrænforhold (stærkt skrånende grund), fredskov (forbud mod byggeri). Ejet af Banedanmark. Dårlig beliggenhed grund omkranset af stærkt trafikerede veje, støjplaget, forurening. Privatejet. Areal langs med banelegemet støjplaget. Ejer ønsker ikke at udleje tidligere erhvervsejendom til daginstitutionsformål. Grunde beliggende i BUFs behovsområde Valby Syd Torveporten Syd (5 daginstitutionsgrupper) Henriksgården, Vigerslev Alle (10 grupper) Margrethegården, Retortvej 49 (10 grupper) I tilknytning til et alment ungdomsboligprojekt (KAB). Dialog mellem KEID og KAB pågår om salg af areal og opførelse af daginstitution. Projektet kræver ny lokalplan. Tidsplan for projekt udestår. Dialog pågår med KAB om opførelse af ny daginstitution på areal ved Henriksgården med delvis ny kapacitet (max fem grupper forventes) samt overflytning af eksisterende institution og klub fra sydligt areal samt fortætning med boliger. Projektet forudsætter salg af KK-areal samt køb af nøglefærdig institution af KAB. Projektet er i sin indledende analysefase og tidsplan for projekt udestår. Den nye kapacitet forventes tidligst at kunne stå klar primo 2025 På langt sigt forventes potentiale for ny daginstitutionskapacitet på arealet ved ombygning og udvidelse af eksisterende daginstitution. Afventer omdannelse af Kulbanekvarteret. Tidsplan for projekt foreligger ikke. Grunde foreslået af Valby Lokaludvalg markeret indenfor sekskanten og cirkler (se kort nedenfor) Jernbanearealet ( Bananen ) (x) og Kulbanekvarteret/DXC (1) Genbrugspladsgrunden (3, cirklen) Ny lokalplan bekendtgjort 12. marts 2021 muliggør en 8 gruppers daginstitution i tilknytning af boliger og forventes købt af KK (på Bananen ). Forventet mulig ibrugtagning 2027/2028 afhængig af flytning af vej og byudvikling. Også foreslået af Valby Lokaludvalg. Lokalisering ikke mulig som byggegrund til daginstitution. Etablering af ny daginstitution vil forudsætte flytning af eksisterende genbrugsstation vanskeligt. Grunden er stærk forurenet pga. tidligere gasværk. Der skal være adgang til redningsskakten til Ringsted-banen. Radius har en transformerstation ved siden af arealet.

4 Team Ejendomsoptimering 4/6 Kulbaneparken (8, cirklen) Lokalisering ikke mulig som byggegrund til daginstitution. Udlagt til O1-område dvs. til offentlig park. Kulbaneparken må ikke bebygges, da den er overdækning til Ringsted-banen. Status på lokalplan- og byggeproces for Saxtorphsvej Der er senest afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 24. februar 2021 med deltagelse af kontorchefer og projektledere fra Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og Byggeri København (ByK) samt rådgivere (TRUST og Niras). Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 19. januar 2021 til 16. marts I lokalplanshøringen eller på borgermødet er der ikke dukket nye problemstillinger op, som tidligere ikke er blevet rejst af de lokale. Lokalplanen forventes bekendtgjort medio juni Det er planen, at byggetilladelse udstedes umiddelbart efter, og at udførelse inkl. nedrivning af eksisterende pavillon starter op primo juli 2021, og den nye daginstitution forventes klar til aflevering ultimo november Økonomi Der er forbrugt ca. 12 mio. kr. på sagen ved udgangen af marts Da der er indgået bindende entreprisekontrakt, er der risiko for, at totalentreprenøren vil rejse et betydeligt krav mod ByK ved

5 Team Ejendomsoptimering 5/6 standsning eller udskydelse. Hvis projektet standses eller udskydes på nuværende tidspunkt, er ByKs foreløbige vurdering, at kravet fra totalentreprenøren kan lande på mio. kr. KK risikerer således på nuværende tidspunkt (medio april 2021) en samlet udgift på op til 32 mio. kr., hvis projektet standses eller udskydes i Q Vurderingen af de anslåede økonomiske meromkostninger er belagt med en vis usikkerhed, da det vil afhænge af en forhandling mellem parterne ved frivillig standsning og eller udskydelse, og det tab totalentreprenøren kan dokumentere at have lidt ved en ophævelse af kontrakten. En følgevirkning vil være at BUF ikke opnår den bestilte merkapacitet i Dialogen med Lokaludvalg og grundejere Beslutningen om daginstitutionsbyggeriet på Saxtorphsvej har løbende mødt lokal modstand fra både forældre, grundejere og Valby Lokaludvalg, som dels mener, at trafik- og parkeringsforhold på Saxtorphsvej ikke tillader en tredje daginstitution, og dels ønsker at området opretholdes som grønt område. KK har gennem dialog og flere borgermøder med de lokale bestræbt sig på at finde frem til de bedste løsninger for alle parter. Trafik- og parkeringsforhold Kommunen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen gennemført en grundig trafikanalyse af Saxtorphsvej. Trafikanalysen har konkluderet, at den ekstra trafik, der vil komme med den nye daginstitution, godt kan håndteres. For at imødekomme den lokale bekymring kommer udflytterbussen til at stoppe med at køre på Saxtorphsvej og opsamlingsstedet flyttes. Det skulle give mulighed for, at den nye daginstitution kan etableres uden at belaste Saxtorphsvej trafikalt i væsentlig grad. Herunder undersøges muligheden for, at Saxtorphsvej lukkes for indkørsel fra Vigerslev Allé, og parkeringsforholdene søges forbedret ved etablering af en parkeringszone Saxtorphsvej og kommunale p-pladser (sandsynligvis medarbejder p-pladser) på KKs matrikel på Saxtorphsvej 1. Alternativ til grønt område Der har løbende været ønsker om at bevare det grønne areal mellem de to eksisterende daginstitutioner. Det grønne område har et par fodboldmål og der har også lokalt været ønske om at bevare muligheden for at spille bold i området.

6 Team Ejendomsoptimering 6/6 Den kommende lokalplan vil sikre, at udearealerne ved daginstitutionen, som er udlagt til legeplads, gøres offentligt tilgængelige udenfor daginstitutionens åbningstid. Der er i dag en 7-mands græsbane ved Carl Langes Vej 62 kun 350 m fra Saxtorphsvej og én ved Danshøjvej 49 ca. 1 km fra Saxtorphsvej. Kommunen etablerer en park med bl.a. en 8-mands kunstgræsbane ved Kulbanevej kun ca. 700 m fra Saxtorphsvej, som alle kan benytte. Kunstgræsbanen skal efter planen stå klar allerede inden sommer. Derudover kommer parken også til at rumme en bemandet aktivitetsplads for aldersgruppen 7-17 år og et helt nyt gadeidrætsanlæg, Kulgraven. Det skal stå færdigt omkring udgangen af året. Videre proces Lokalplanen forventes bekendtgjort medio juni Det er planen, at byggetilladelse udstedes umiddelbart efter, og at udførelse inkl. nedrivning af eksisterende pavillon starter op primo juli 2021, og den nye daginstitution forventes klar til aflevering ultimo november 2022/primo 2023.

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 4 16. april 2018 Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere Tirsdag

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan

Læs mere

På den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet.

På den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Budget 2014 - Dagtilbud 0-5 år (403,7 mio. kr.) I dette budgetnotat gennemgås behovet på 0-5 årsområdet og de heraf affødte budgetønsker på anlæg til budget 2014

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

N O T A T. Ansøgning om nyt boligområde i det østlige Skjern. Det ansøgte projekt

N O T A T. Ansøgning om nyt boligområde i det østlige Skjern. Det ansøgte projekt N O T A T Afdeling Plan Telefon 99741115 E-post juliane.l.jensen@rksk.dk Dato 22. marts 2017 Sagsnummer 17-006411 Ansøgning om nyt boligområde i det østlige Skjern Det ansøgte projekt Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kære Teknik- og miljø udvalg København den 27.august 2018

Kære Teknik- og miljø udvalg København den 27.august 2018 Kære Teknik- og miljø udvalg København den 27.august 2018 Vi vil gerne indstille til at I gennemlæser dette skriv inden i tager stilling til punkt 19 på dagsordenen vedr. Midlertidig dagsinstitution på

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Der har været gennemført forudgående offentlig høring fra den 13.08.09 til

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Indstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V.

Indstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 22. marts 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2019-0041852 Dokumentnr. 2019-0041852-9

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag dagtilbudsprognose 0-5 år Baggrund Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer set på 0-5 års området i sprognosen. Børne- og

Læs mere

Baggrund. Kort om regler vedrørende garantiventelisten

Baggrund. Kort om regler vedrørende garantiventelisten KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 1. februar 2019 Status på pasningsgarantien 1. februar 2019 Baggrund Sagsnr. 2017-0070626 Dokumentnr. 2017-0070626-68

Læs mere

Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede.

Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede. 005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr. NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede

Læs mere

Du har den 30. januar 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har den 30. januar 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F) Politikerspørgsmål om pasningsgaranti, prognoser mv. 5. februar 2018 Sagsnr. 2018-0047327 Dokumentnr.

Læs mere

UDKAST - Udbygningsaftale

UDKAST - Udbygningsaftale Viborg Kommune UDKAST - Udbygningsaftale Mellem Grundejer, Britta Hedegaard Egeskovvej 1 8800 Viborg ( Grundejer ) Geopartner Landinspektører A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg Tlf. 8668 2504 CVR-nr.

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2020/2021 ( ) 2

REFERAT. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2020/2021 ( ) 2 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 24.04.2019, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 4. Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2020/2021 (2019-0049565) 2 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4.

Læs mere

Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:

Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring

Læs mere

Kapacitet i daginstitutionerne

Kapacitet i daginstitutionerne ODDER KOMMUNE Byrådsservice Lokalnummer 3359 Kapacitet i daginstitutionerne Til : Byrådet Kopi til : Fra : Krista Kajberg Vedrørende : Kapacitet i daginstitutionerne i Odder Kommune Dato : 12. juli 2006

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2019 Rækkefølgeplanlægning Analyseresultater

Forslag til Kommuneplan 2019 Rækkefølgeplanlægning Analyseresultater Forslag til Kommuneplan 2019 Analyseresultater / Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Februar 2019 Agenda Sammenfatning Hvad er rækkefølgeplanlægningen? Arealbehov til boliger og erhverv i planperioden

Læs mere

BILAG NR. 3: NOTAT OM PLANFORHOLD OG VURDERING AF PROJEKTER

BILAG NR. 3: NOTAT OM PLANFORHOLD OG VURDERING AF PROJEKTER BILAG NR. 3: NOTAT OM PLANFORHOLD OG VURDERING AF PROJEKTER Ansøgninger Der foreligger følgende ansøgninger: Projekt Adresse Ansøgt A Vestervangsvej 12 1 dagligvarebutik på ca. 1.000 m² B Vævervej 1 2

Læs mere

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal BORGERREPRÆSENTATIONEN REFERAT for mødet den 15.06.2011, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 52. Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution ved Emdrup Vænge (2011-52338) 1 BORGERREPRÆSENTATIONEN

Læs mere

Bilag Oversigt over midlertidige løsninger, implementeringsplaner af 18. marts 2015 og løsninger der er undersøgt. Saxogården 800

Bilag Oversigt over midlertidige løsninger, implementeringsplaner af 18. marts 2015 og løsninger der er undersøgt. Saxogården 800 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Bilag Oversigt over midlertidige løsninger, implementeringsplaner af 18. marts 2015 og løsninger der er undersøgt Skole Den midlertidige løsning

Læs mere

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013 Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Læs mere

Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig

Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2018 Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1077, Arkitektskole

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende

Læs mere

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansierings-

Læs mere

15. marts Sagsnr Dokumenter med kommentar fra By & Havn til forkortet tidsproces. Dokumentnr

15. marts Sagsnr Dokumenter med kommentar fra By & Havn til forkortet tidsproces. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 15. marts 2018 Dokumenter med kommentar fra By & Havn til forkortet tidsproces Jakob Næsager (C) har forud for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Baggrund. Kort om regler vedrørende garantiventelisten

Baggrund. Kort om regler vedrørende garantiventelisten KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 1. august 2019 Status på pasningsgarantien 1. august 2019 Baggrund Sagsnr. 2017-0070626 Dokumentnr. 2017-0070626-107

Læs mere

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. juni 2018 Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler I dette notat redegøres først for fastlæggelse af parkeringsdækning

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012

Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Denne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud.

Denne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen sstyring NOTAT Bilag - skole og fritidsprognose Flere skolebørn Børne- og Ungdomsforvaltningen har beregnet behovet for skole og fritidskapacitet i København

Læs mere

Anlægsstatus juni/juli 2012 afrapportering

Anlægsstatus juni/juli 2012 afrapportering sstatus juni/juli 2012 afrapportering Rapporten er et udtræk af vedlagte projektoverblik. Projektoverblikket opdateres hver måned og er et dynamisk dokument, der viser et øjebliksbillede af status på igangsatte

Læs mere

11. marts Sagsnr

11. marts Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 2. Administrationsgrundlag for almene boliger - anvendelse af krav om almene boliger i lokalplaner og udmøntning

Læs mere

6 4 1 2 3 Forslag til nye placeringer Eksisterende kunstgræsbaner Eksisterende græsbaner 5 Bilag 1- Placering af kunstgræsbaner på Nørrebro 1 1. Nørrebroparken Forslag fra Nørrebro United Kunstgræsbane

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 9. oktober 2018 Bilag 5 Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget Sagsnr.

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d NOTAT Redegørelse/status for byggesager på dagtilbudsområdet 2013-2014 12. november 2013 Dok.nr.: 2013/0022727-1 Dagtilbudsafdeling Gravhunden, Magnoliavej 58 1.00 Hvad omfattede renoveringen/byggeprojektet?

Læs mere

IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER

IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER Assens Kommune en del af den fynske udvikling - StrategiFYN 2014-2017 - Ny strategifyn 2018-2021 på vej Vision 2018 Vi vil have flere til at bo i vores kommune, fordi Vision

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Bilag 3: Udfordringer med parkering i Nordvest, Valby og på Islands Brygge

Bilag 3: Udfordringer med parkering i Nordvest, Valby og på Islands Brygge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3: Udfordringer med parkering i Nordvest, Valby og på Islands Brygge Nordvest ved Fuglekvarteret og Lygten Området oplever

Læs mere

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan Gældende vedtagne tidsplan (n= 419, n2=

Læs mere

Skoler i Sydhavn og Ørestad

Skoler i Sydhavn og Ørestad Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Skoler i Sydhavn og Ørestad Dette notat indeholder de senest kendte bolig- og befolkningsprognoser fra Økonomiforvaltningen fra juni 2006 for henholdsvis Sydhavn og

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

NOTAT. Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger

NOTAT. Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger Bevaring af Tuen som naturområde De fleste indkomne henvendelser indeholder ønske om, at Tuen bevares

Læs mere

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer,

Læs mere

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( )

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( ) Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby (2012-2014) Børne- og Ungdomsudvalget ønsker hermed at ansøge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om i alt 600.000 kr. til

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR NY ELLEBJERG METROSTATION

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR NY ELLEBJERG METROSTATION FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR NY ELLEBJERG METROSTATION Borgerrepræsentationen har den 18. maj 2017 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 i offentlig høring. Høringen varer fra

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne

Læs mere

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen)

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Vurdering af midlertidige modeller for etablering af stofindtagelsesrum på Placering Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Kapacitet Hvis tilladelser indhentes fra Kulturstyrelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen,

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Styr på eksekvering Opfølgning december 2013

Styr på eksekvering Opfølgning december 2013 Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning december 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning december 2013 og september 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Læs mere

Bilag 6 Referat af borgermøde på AAU d. 9. december 2015

Bilag 6 Referat af borgermøde på AAU d. 9. december 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 10-10-2016 Bilag 6 Referat af borgermøde på AAU d. 9. december 2015 På AAU i Sydhavnen. Borgere til stede ca.: 48 Jacob Matzen (JM)

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 1. oktober 2018

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 1. oktober 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 7. februar 2019 Bilag 1 - Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Økonomiudvalget den 23. oktober 2018

Læs mere

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016 Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling

Læs mere

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2014

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2014 Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2014 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2014 og december 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2. halvår 2018 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2. halvår 2018 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2. halvår 2018 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 HENRIKSGÅRDEN S. 3-5 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD HENRIKSGÅRDEN, ANLÆGSSUM TILGÆNGELIGHED (fx elevatorer, niveaufri

Læs mere

Skrivelsen distribueres ligeledes til de ansvarlige udvalgsformænd og udvalg.

Skrivelsen distribueres ligeledes til de ansvarlige udvalgsformænd og udvalg. Fra: Til: Cc: Emne: Caroline Rasmussen Borgmesteren for BUF Anna Maria Hede Christensen (Borgerrepræsentationen); Annika Smith; Gorm Gunnarsen (Borgerrepræsentationen); Helle Bonnesen (Borgerrepræsentationen);

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området NOTAT Bilag 1: Behovsprognose 0-5 årsområdet. Overordnede konklusioner Hvad er et på 0-5 års området Behovsprognosen 2011 viser, at der er et for udbygning af 126 børnegrupper på 0-5 års området (en børnegruppe

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse vedrørende indstillingen ( ) udmøntning af anlægsmidler til to kunstgræsbaner

Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse vedrørende indstillingen ( ) udmøntning af anlægsmidler til to kunstgræsbaner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København KFF Fritid KBH Nyropsgade 1 1602 København V Att.: Michala Ahn Hultberg og Barbara Thybo Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse vedrørende indstillingen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kommunalbestyrelsen ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 20-12-2011 Dato: 21-11-2011 Sag nr.: KB 202 (ØU 253) (TMU 99) Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Notat. Placeringsmuligheder for udvidelse af plejeboligmassen i. Hørsholm Kommune

Notat. Placeringsmuligheder for udvidelse af plejeboligmassen i. Hørsholm Kommune Dato: 10.01.2018 Team Plan og Byudvikling Kontakt Rikke Krogsgaard rkj@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 2472 Placeringsmuligheder for udvidelse af plejeboligmassen i Den eksisterende plejeboligmassen er i

Læs mere

Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Rådhuset 1559 København v. Att: Jakob Hjortskov Jensen

Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Rådhuset 1559 København v. Att: Jakob Hjortskov Jensen Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Rådhuset 1559 København v. VALBY LOKALUDVALG Valby Kulturhus, 1. sal Valgårdsvej 4-8 2500 Valby www.valbylokaludvalg.kk.dk Att: Jakob Hjortskov Jensen Høringssvar

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Indledning For at kunne forudse det fremtidige behov for kommunale ydelser, udarbejder Økonomisk Sekretariat hvert år en befolkningsprognose.

Indledning For at kunne forudse det fremtidige behov for kommunale ydelser, udarbejder Økonomisk Sekretariat hvert år en befolkningsprognose. Økonomisk Sekretariat Notat om befolkningsprognosen 2019-2034 NOTAT Dato: 29-07-2019 Af: Signe Skovgaard Mortensen/Flemming Jensen Sag/journal nr.: 18-15-00.01.00-P10 Indledning For at kunne forudse det

Læs mere

Placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger forudsætter et nyt plangrundlag i form af lokalplan og evt. kommuneplantillæg.

Placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger forudsætter et nyt plangrundlag i form af lokalplan og evt. kommuneplantillæg. Notat om placering af nyt bofællesskab Notatet her indeholder primært en gennemgang af muligheder for placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger for voksne personer med varig nedsat psykisk og

Læs mere

Masterplan Hersted Industripark

Masterplan Hersted Industripark Masterplan Hersted Industripark 1. Fastlæggelse af bebyggelsesprocenter 2. Modeller for privat medfinansiering af byudvikling i HIP 3. Scenarie for byudvikling i HIP 4. Udkast til masterplan Parametre

Læs mere

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar

Læs mere

Følager. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har to ejendomme på i Valby til salg.

Læs mere

UDKAST BETINGET UDBYGNINGSAFTALE vedrørende Grønttorvsområdet. Baggrund

UDKAST BETINGET UDBYGNINGSAFTALE vedrørende Grønttorvsområdet. Baggrund 15. maj 2017 BILAG 5 UDKAST BETINGET UDBYGNINGSAFTALE vedrørende Grønttorvsområdet mellem Ny Valby Udvikling A/S c/o FB Gruppen A/S Grønttorvet 6, 1. sal. 2500 Valby Cvr. Nr. 37438979 (herefter benævnt

Læs mere

Tre skolebyggerier i Københavns Kommune

Tre skolebyggerier i Københavns Kommune Tre skolebyggerier i Københavns Kommune / Kasper Graa Wulff byggechef; Lene Solvang Jensen - kontorchef Trine Gammelgaard, Urd Nørgård-Nielsen, Lasse Søager - projektchefer Byggeri København 4. oktober

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet. Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Partshøring og naboorientering

Partshøring og naboorientering 1 - Partshøring og naboorientering TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf.

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål vedrørende Lersø Parkallé. Kære Niels E. Bjerrum,

Svar på politikerspørgsmål vedrørende Lersø Parkallé. Kære Niels E. Bjerrum, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Niels E. Bjerrum, MB Svar på politikerspørgsmål vedrørende Lersø Parkallé 18. maj 2018 Sagsnr. 2018-0129076 Dokumentnr. 2018-0129076-2 Kære

Læs mere