Udbudsvilkår for Ejendommen Toftehøjgrunden med tilhørende vejareal tilsammen benævnt Ejendommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsvilkår for Ejendommen Toftehøjgrunden med tilhørende vejareal tilsammen benævnt Ejendommen"

Transkript

1 Udbudsvilkår for Ejendommen Toftehøjgrunden med tilhørende vejareal tilsammen benævnt Ejendommen

2 Indhold Udbudsvilkår for Ejendommen Toftehøjgrunden med tilhørende vejareal tilsammen benævnt Ejendommen Indledning Udbudsvilkår Mindstepris Ejendomsbeskrivelse... 5 a. Almindelig beskrivelse... 5 b. Spildevand... 5 c. Drikkevand... 6 d. Affald... 6 e. Lokalplan... 7 f. Nedsivnings potentiale Grundejerforening Krav til fælleshus og Byens Rum Miljøforhold... 9 a. Bygning... 9 b. Grund Geotekniske forhold Fortidsminder Veje Parkering Tingbog Ledning Skat og moms Byggepligt Købesum og garanti Berigtigelse Ansvarsfraskrivelse Bilag Tilbudsblanket... 19

3 1. Indledning Ejendommen ligger centralt i forlængelse af Ølstykke Stationsbys hovedgade over for biblioteket og byparken. Kort afstand til stationen og det kommende anlæg af Frederikssundsmotorvejen tilbyder Ejendommen med denne beliggenhed gode muligheder for boligudvikling. Samtidig har Toftehøjskolegrunden potentiale til at understøtte aktiviteter i centrum af Ølstykke Stationsby. Ejendommen er godt m 2 og rummer et bebygget areal på m 2, hvoraf størstedelen er skolebygninger. Dertil findes der på arealet et fjernvarmeanlæg og en pedelbolig. De ubebyggede arealer anvendes i dag som boldbaner og legepladser samt til parkering. Der henvises i det hele til kortbilag 1 i lokalplan 65 Ølstykke som vedlægges som bilag 1.1. Ejendommen er ikke udstykket, og den endelige størrelse af Ejendommen kendes derfor først ved endelig udstykning. Gennemførelse af udstykningen af ejendommen påhviler Køber. 2. Udbudsvilkår Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Ejendommen udbydes med de muligheder der forligger i forslag til lokalplansforslag 65 Ølstykke. Udbuddet er derfor betinget af, at det af Byrådet på møde af 26. maj 2021 godkendte lokalplansforslaget, vedtages endeligt og uden væsentlige ændringer efter endt høringsperiode. Vedtages lokalplan 65 Ølstykke ikke endeligt uden væsentlige ændringer, vil udbuddet blive annulleret. Dette sker af hensyn til ligebehandlingsprincippet om, at alle potentielle budgivere skal have mulighed for at byde på lige vilkår. Sælger er berettiget til at kræve bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab for den tilbudte købesum, som betingelse for at tage tilbuddet i betragtning. Udkast til bankgarantiserklæring vedlægges som bilag 2.1. Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. Ejendommen udbydes med frist til den 11. november 2021 kl. 12:00 for afgivelse af tilbud. På denne baggrund forventes salget forelagt til politisk beslutning i december Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Tilbud afgives ved at benytte nedenstående tilbudsblanket, jf. afsnit 20 Tilbudsblanket. Tilbuddet scannes og sendes herefter som til: og mærkes Toftehøjgrunden. Ejendommen udbydes med en mindstepris, se nærmere herom under punkt 3 Mindstepris. Valg af vindende tilbud sker ud fra højeste tilbud.

4 Sælger gøres særskilt opmærksom på, at der er indrømmet NSF IV Denmark Advisory ApS en forkøbsret til arealet. NSF IV Denmark Advisory ApS eller ordre kan indtil 4 uger efter udbudsfristens udløb vælge at indtræde i højeste bud og dermed vinde udbuddet. Foruden købesummen skal Køber senest 24 måneder efter overtagelsesdagen, eller på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse stille en anfordringsgaranti på kr (skriver tyvemillionerkroner 00/100). Den fulde anfordringsgaranti skal komme til udbetaling, hvis Køber ikke overholder den under afsnit 15 beskrevne byggepligt til opførelse af fælleshus og Byens Rum. Fra tidspunktet for modtagelse af tilbud har Sælger 6 måneders acceptfrist. Købers tilbud er dermed bindende indtil udløbet af denne acceptfrist. Ejendommen er ikke udstykket, og det påhviler Køber at gennemføre udstykningen for egen regning. Sælger giver ved accept af købstilbud fuldmagt til, at Køber kan gennemføre udstykning for området på Sælgers vegne. Køber behøver således ikke afvente overtagelsesdagen før Køber kan igangsætte udstykningen. Salget er betinget af Egedal Kommunes Byråds godkendelse. Købstilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted. 3. Mindstepris Mindsteprisen er foreløbigt fastast til kr eks. moms pr. m 2 byggeret, for en ren og ryddet grund. Den mindste pris der kan bydes på Ejendommen er således samlet kr I mindsteprisen er der taget højde for nedrivningsomkostninger på baggrund af miljøscreeningsrapport, jf. bilag 7.a.1. I mindsteprisen er der yderligere taget højde for Ejendommens miljømæssige stand på baggrund af miljøundersøgelsen, jf. bilag 7.b.1. Endeligt er der i mindsteprisen taget højde for den fornødne ekstrafundering og jordarbejder på Ejendommen, som følge af de foretagende jordbundsundersøgelser, jf. bilag 8.1. Endelig mindstepris vil tilgå i et rettelsesblad. Udgiften til ekstrafundering og jordarbejder er foreløbigt kun vurderet på baggrund af et overslag og ikke to, som er kutymen. Når Sælger har modtaget det sidste overslag for ekstrafundering på Ejendommen, vil der kunne forekomme en mindre tilretning i mindsteprisen. Sælger fraligger sig på denne baggrund ethvert ansvar for udgifter til nedrivning, miljøsanering og jordbundsforhold, da der er taget højde for disse forhold i prisfastsættelsen.

5 4. Ejendomsbeskrivelse a. Almindelig beskrivelse Ejendommen på hjørnet af Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej rummer unikke muligheder for byudvikling med sine knap 5,5 ha og placering centralt i Ølstykke Stationsby ved hovedgaden, Byparken og biblioteket. Med 600 m til Ølstykke Station og udsigt til, at Frederikssundsmotorvejen snart bliver anlagt, er København under en time væk. Samtidig omgives Ølstykke Stationsby af de smukke naturområder Storesø Lyngen og Skenkelsø Sø. På ejendommen ligger en lukket skole, og der frigøres dermed et attraktivt areal til byudvikling. Det seneste år har Egedal Kommune samarbejdet med et udviklingsteam om en helhedsplan for området, der rammesætter den fremtidige benyttelse samt taler ind i Helhedsplanen for Ølstykke Stationsby. Udviklingsplanen viser samtidig, hvordan visionen for området med at skabe en mere sammenhængende by med flere mødesteder i bymidten, kan realiseres. Denne plan er herefter mundet ud i lokalplanforslag 65 Ølstykke, der er gældende for ejendommen. Ølstykke Stationsby er, med sine godt indbyggere, Egedals tredje største bysamfund. Byen ligger i kommunens vestlige del i et let kuperet landskab tæt på skønne naturområder. De store attraktive naturområder giver hurtig og nem adgang til bynære rekreative områder. Mange af de funktioner man mødes om, og som giver liv og uformelle møder mellem mennesker såsom skoler, institutioner og kultur- og idrætsfaciliteter, ligger uden for bymidten. Det betyder, at en del af hverdagslivet i Ølstykke Stationsby foregår i periferien af byen. Ølstykke Stationsby har dog et aktivt lokalmiljø med initiativrige ildsjæle. Der er således masser af potentiale og vilje til at holde gang i et levende lokalmiljø. Bymidten er koncentreret omkring Rådhus Allé, der strækker sig fra stationen i nord til Byparken mod syd og rummer bl.a. to dagligvarebutikker, et bageri, pizzeria og restauranter. Nye handelsmønstre og forbrugsvaner gør, at der skal satses på andet og mere end detailhandel for at skabe en levende bymidte. b. Spildevand I henhold til Egedal Kommunes spildevandsplan er matr. nr. 3an, 3az og dele af 3aæ, Udlejre By, Ølstykke en del af kloakopland V1HC, som er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Ølstykke renseanlæg og regnvandet ledes til Udlejregrøften. Kloakopland V1HC har en afløbskoefficient på 0,3. Overskrides denne koefficient skal den overskydende del håndteres på Ejendommen ved fx nedsivning, forsinkelse eller fordampning. Anlæggene skal udformes efter BAT-principperne for regnvandsanlæg, og der skal indhentes tilladelse fra spildevandsmyndigheden i Egedal Kommune. Lokalplanen stiller krav om, at regnvand fra tage, der ikke udformes som grønne tage, tagterrasser eller parkering, skal opsamles til anvendelse ved wc-skyl, tøjvask mv. På Ejendommen ligger der en offentlig spildevands- og regnvandsledning, hvoraf flg. brønde og ledningsstræk vil blive deklareret, så de ligger med en fravigelse af gæsteprincippet: Brønde V1I810S, V1I809R, V1I802S og V1I801R, samt ledningsstræk mellem disse, og et ledningsstræk til og fra disse brønde fra Frederiksborgvej. Dette fastlægges ifm. ledningsomlægningen. Deklarationsbæltet er 2,5 m til hver side fra ledningsmidte. Resten af de offentlige spildevands- og regnvandsledninger på Ejendommen vil fortsat ligge på gæsteprincippet, og kan derfor på grundejers forlangende blive omlagt, når betingelser herfor

6 er opfyldt. Udover selve Ejendommen forsyner ledninger på Ejendommen også andre matrikler, og må derfor ikke fjernes før der er etableret nye ledninger til erstatning. Fra matrikelforhold og bebyggelsesplan ligger fast, må køber forvente, at der minimum går 9 måneder til ledningsomlægningen kan være færdig, og at de eksisterende offentlige spildevands- og regnvandsledninger på Ejendommen kan nedlægges. Dette er forudsat at hele Ejendommen bliver ét samlet ejendom som der hidtil er planlagt, og at bebyggelsesforholdene er som angivet i vedtaget forslag til lokalplan for området. Ændres der i dette kan det medføre behov for ændringer i planlægningen, og dermed udskydelse af ledningsomlægningen. Hvis matrikelforhold og bebyggelsesplan er endeligt fastlagt i december i år, kan det dermed tidligst forventes, at de offentlige regn- og spildevandsanlæg på Ejendommen kan nedlægges i september Ejendommen forventes forsynet via hovedledning i/ved Frederiksborgvej. Tilslutningspunkt fastlægges endeligt af Novafos i dialog med bygherre, når ledningsomlægningen er fastlagt. c. Drikkevand Førend eksisterende bygninger nedrives, skal eksisterende drikkevandsforsyning afbrydes på byggemodners regning ved hovedledning. Novafos har i situationer, hvor en erhvervsejendom udstykkes, valgt at vedkende sig forsyningspligt til de udstykkede ejendommes grundgrænse og dermed afholde udgifterne til at føre hoved- og stikledningerne frem, selvom Novafos med det nuværende lovgrundlag ikke kan opkræve tilslutningsbidrag i forbindelse hermed. Denne praksis pågår indtil videre i perioden fra Østre Landsrets dom den 28. januar 2020 i sagen om Grønttorvet og med virkning til Højesterets forventede dom medio august Såfremt Østre Landsrets dom af 28. januar 2020 (BS 30468/2018-ØLR) vedrørende forsyning af det tidligere Grønttorvet i Valby ikke stadfæstes af Højesteret, forbeholder Novafos sig retten til at ændre praksis, så den er i overensstemmelse med Højesterets afgørelse for så vidt angår spørgsmålet om betaling ved overtagelse af Spildevandsanlægget. Spørgsmålet om fastsættelse af Spildevandsanlæggets værdi kan i denne situation i mangel af enighed mellem parterne om anlæggets værdi indbringes for taksationsmyndighederne i overensstemmelse med spildevandsbetalingslovens bestemmelser herom. Skal Novafors overtage et allerede eksisterende Spildevandsanlæg forudsætter dette, at anlægget lever op til de af Novafos fastlagte principper og vilkår. Disse vilkår omfatter blandt andet tekniske forudsætninger og krav til Spildevandsanlæggets stand. d. Affald Alle husstande skal minimum have mulighed for at kunne sortere i ti affaldsfraktioner: Restaffald, Madaffald, Metal, Plast, Glas, Papir, Tekstil, Pap, Føde- og drikkevarekartoner samt Farligt Affald tæt ved husstanden. Vi får opdateret vores regulativ for husholdningsaffald primo 2022 med de nye fraktioner. Derudover skal der afsættes plads til Storskrald, gerne i et skur, hvor skabe til Farligt affald også kan stå. Der anbefales plads svarende til 0,5 m 2 pr. bolig til Storskrald. Typen af affaldsmateriel vælges og købes af Egedal Kommune. Planlægning og placering skal ske i samarbejde med affaldsmyndigheden. Kontakt os på allerede i idefasen om bygninger. Denne fase har stor betydning for type af materiel samt antal af materiel.

7 Materiel til rest- og madaffald skal muligvis etableres som semi-nedgravede beholdere. I den forbindelse har Køber etableringsforpligtigelser, ligesom belægning generelt ifm. de andre affaldsfraktioner. Grundet dette, er det vigtigt, at køber tager kontakt til affaldsmyndigheden tidligt i planlægningen, så vi sammen kan få det med i planlægningen. e. Lokalplan Ejendommen er omfattet af lokalplanforslaget 65 Byudvikling ved Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej, jf. bilag 1.1. Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at opføre et boligområde med dertilhørende fællesbebyggelse i en struktur, der bestående af mindre boligklynger. Lokalplanområdet opdeles derpå i to delområder; delområde A og B. Delområde A må anvendes til boligformål og delområde B skal anvendes til fælleshus og Byens Rum samt rekreativ anvendelse. Boligerne i de enkelte klynger orienteres mod et fælles centralt udeareal og skaber derved et mødested for den enkelte klynge. De enkelte klynger skal bestå af en blanding af boligtyperne; rækkehuse i op til 2 etager og etageboliger i op til 4 etager med varierende boligstørrelser. Etageboligerne skal placeres nordligst på grunden i en bymæssig sammenhæng, mens rækkehusene skal placeres mod de eksisterende parcelhusområder som vist i de angivne byggefelter 1-5 på Lokalplan 65-Ølstykke, kortbilag 2, jf. bilag 1.1. Lokalplanen fastlægger, at Ejendommens bebyggelsesprocent højst må være 35 % for lokalplanområdet under ét. For nærmere beskrivelse af fordeling at etageareal henvises til lokalplanens 7. Ejendommen kan bebygges inden for byggefelt 1-6. Inden for byggefelt 1-5 skal tæt-lav boliger og etageboliger placeres i klyngestruktur, i princippet som vist på kortbilag 2. De enkelte boliger må opføres med følgende maks. antal etager og maks. bygningshøjde: Rækkehuse må opføres med maksimalt 2 etager og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Etageboliger må opføres med maksimalt 4 etager med maks. bygningshøjde på 14 m. Bebyggelsen skal fremstå varieret i forhold til rytme, materialevalg og formgivning. Etageboligerne skal udføres med flade tage og facaderne skal udføres med en kombination af træ og tegl. Murværk skal bearbejdes med murdetaljering og facaderne må ikke filses eller males. Træ skal bruges på facaden ved fælles opholdsarealer som eksempelvis trappeopgang og fælles altaner. Rækkehusene skal opføres med symmetrisk saddeltag uden valm. Taghældningen skal være min. 20 grader og maks. 40 grader og skal opføres i uglaserede teglsten. Facaderne udføres i tegl, der skal bearbejdes med murdetaljering og må ikke filses eller males. Der skal til hver bolig med direkte adgang fra terræn etableres privat terrasse. Der skal etableres altan ved hver etagebolig. Der kan desuden etableres fælles altan til hver etageejendom. Herudover skal lokalplanen sikre vejadgang, parkering, boligveje og stier i området, som kobles til byens eksisterende forbindelser og derved skaber sammenhæng mellem det nye boligområde og resten af Ølstykke Stationsby. Lokalplanen skal yderligere sikre, at det nordøstlige hjørne (Toftegårdshjørnet) af lokalplanområdet åbnes op i skrænten, således at der skabes adgang og man inviteres ind på grunden fra Rådhus Allé. f. Nedsivnings potentiale

8 På ejendommen er der af Jord og Miljø A/S udført 7 nedsivningstest. Rapport af 11. december 2020 fra af Jord og Miljø A/S vedlægges som bilag 4.f.1 Rapporten konkluderer sammenfattende: Måling i udgravning N1, N3, N4 og N5, ligger under de anbefalede retningslinjer. Det vurderes således, at området omkring N1, N3, N4 og N5 som udgangspunkt er uegnet til nedsivning omkring 0,7 m u.t. Den hydrauliske ledningsevne målt i N2, N6 og N7 er indenfor den anbefalede hydrauliske ledningsevne for faskiner /2/, dog stadig i den lave ende. Det vurderes således, at jorden på ejendommen ikke alle steder er egnet til nedsivning. Sælger har ikke yderligere kendskab til jordbundsforholdene på Ejendommen. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for nedsivningsevnen på Ejendommen. Ønsker en potentiel Køber at gennemføre yderligere nedsivningsundersøgelser af Ejendommen før afgivelse af tilbud, stiller Egedal Kommune efter forudgående aftale Ejendommen til rådighed, således at undersøgelserne kan gennemføres, under forudsætning af, at den potentielle Køber deler sine resultater med Egedal Kommune, og at Egedal Kommune må offentliggøre disse resultater. 5. Grundejerforening I henhold til Lokalplan 65 Ølstykke 13 skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for delområde A, såfremt der sker en udstykning inden for delområde A. Grundejerforeningen skal forestå driften og vedligeholdelse af områdets fællesarealer og fællesanlæg, herunder fælleshuset og Byens Rum. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. Grundejerforeningen kan desuden varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, som hører under foreningens område. 6. Krav til fælleshus og Byens Rum Overholdelse af deklarationen om byggepligtens punkt 6 forudsætter, at nedenstående krav til Fælleshus og Byens Rum overholdelse.

9 Overholdes nedenstående krav til byggeri ikke, vil forpligtelsen i deklarationens punkt 6 ikke være overholdt, og Sælger vi have ret til at aktivere anfordringsgarantien, og kræve delområde B jf. kortbilag 2 til Lokalplan 65 Ølstykke tilbageskødet vederlagsfrit Fælleshus Ud over boligklyngerne, er formålet med lokalplanen også at der skal opføres et fælleshus til beboerne med forskellige servicefunktioner som f.eks. fitnessrum, multisal, spisesal med tilhørende storkøkken, værksted, kontorfaciliteter, børne-/legerum og gæsteværelser. Her er plads til kreativitet, sport og bevægelse, fællesspisning, festligholdelse og fejring af familie samt øvrige fælles begivenheder. Fælleshuset skal ligge i delområde B, herunder byggefelt 6, og der skal desuden etableres uderum og væksthus, også kaldet Byens Rum. Køber forpligtelser sig i henhold i til lokalplanen at opføre fælleshuset, som minimum skal være 600 m 2. Fælleshuset skal som minimum indeholde følgende: - Fælles spisesal og produktionskøkken til minimum 80 spisende gæster - Multihal med sportsgulv til boldspil inkl. mål og basketkurv, badminton, biograf (lærred, projektor og lyd) - Kontor til evt. personale - Min. 3 gæsteboliger med egne badeværelser - Legerum - Værksted, udstyret med værktøj til snedkerarbejder, cykler og metalarbejder Fælleshuset skal udføres i træ og beton. Træet skal som min. udgøre 20% af facaden. Facaden skal have vertikale trælameller med en dybde på min. 250 mm på alle fire facader. Byens Rum Byens Rum skal understøtte og bidrage til at fremme fællesskaber for områdets beboere og byens øvrige borgere. Byens Rum består af to dele: et overdækket uderum, hvor der er mulighed for boldspil, rulleskøjteløb og events, som loppemarked. Den anden del består af et væksthus, hvor der er mulighed for dyrkningsfællesskaber, som eksempelvis dyrkning af egne grøntsager. Intentionen er at bevare og genbruge dele af den gamle skoles bygningskonstruktion, som et overdækket uderum samt bevare del af den centrale skolegård som byrum i Byens Rum. Byens Rum, som består af væksthus og overdækket uderum, må maks. være på m² samlet set og have en maks. bygningshøjde på 10 m. Byens Rum skal opføres så vidt muligt ved genanvendelse af eksisterende bygningskonstruktioner fra den gamle skoles bygninger og gårdmiljø. Ny bebyggelse må dog opføres som overdækket udeareal i træ og stål, og som væksthus i hovedsageligt glas og stål. 7. Miljøforhold a. Bygning

10 På Ejendommen har Dansk Miljø Analyse foretaget en miljøscreening af de eksisterende bygninger, dateret til den 24. september 2020, som vedlægges som bilag 7.a.1. Rapporten indeholder ikke en kortlægning og mængdeopgørelse af de fundne miljøfarlige stoffer, men tager udgangspunkt i stikprøver og visuelle registreringer af de enkelte materialer. Afgrænsninger af forekomster af miljøfarlige stoffer kan ske ved supplerende prøvetagning. Materialeprøverne er udtaget af DMA på baggrund af tegningsmateriale og oplysninger fra rekvirenten om nedrivningsprojektet, samt hvor der erfaringsmæssigt kan findes miljøproblematiske stoffer i materialer og bygningsdele. Der er udført prøvetagninger af generelt forekommende overflader og konstruktioner. Prøverne er generelt analyseret for PCB og 7 metaller (cadmium, krom, kobber, nikkel, bly, zink og kviksølv), og fugeprøver er endvidere analyseret for klorerede paraffiner. Der er desuden undersøgt for asbest i vindueskit, vinyl- og linoleumsgulve med klæber, udvendige fuger ved vinduer og dilatationsfuger, pakning i branddør, gulv- og vægfliser med klæber, gulvmosaik, eternitplader, vindstopplade og tag dug. Der er undersøgt for PAH i sokkelmaling, tag dug og faldstammemaling. Sælger har ud over bilag 7.a.1 ikke videre kendskab til bygningernes miljøforhold. Sælger fraskriver sig på denne baggrund ethvert ansvar for bygningernes miljøforhold. På baggrund af Miljøscreeningsrapport bilag 7.a.1 har P. Olesen A/S og Søndergaard A/S givet overslag på sanering og nedrivning af bygningerne på ejendommen. P. Olesen A/S overslag af 23. november 2020 vedlægges som bilag 7.a.2. Søndergaard A/S overslag af 2. juli 2021 vedlægges som bilag 7.a.3. De to fremlagte overslag er uden ansvar for Sælger og det garanteres ikke, at nedrivning vil kunne gennemføres til de overslåede priser. Ønsker en potentiel Køber at gennemføre yderligere undersøgelser af bygningerne før afgivelse af tilbud, stiller Egedal Kommune efter forudgående aftale Ejendommen til rådighed, således at undersøgelserne kan gennemføres, under forudsætning af, at den potentielle Køber deler sine resultater med Egedal Kommune, og at Egedal Kommune må offentliggøre disse resultater. Skulle yderligere miljøundersøgelser vise en større miljøudfordring, end antaget i bilag 7.a.1, vil mindsteprisen ikke blive reguleret. Yderligere vil en evt. senere konstateret merudgift til miljøforhold være Sælger uvedkommende. b. Grund

11 På Ejendommen har Jord og Miljø A/S foretaget en miljøundersøgelse. Undersøgelsen har resulteret i Jord og Miljø A/S rapport af 17. december 2020, vedlagt som bilag 7.b.1. Sammenfattende konkludere rapporten: På baggrund af de analyserede jordprøver skal der regnes med, at langt størstedelen af fyldjorden og alt den intaktjord er rent. Der er dog påvist forurenet jord i den øverste del af fyldjord. I boring B1, B2, B4 og B14 er der påvist klasse 4 jord i de øverste 0-0,33 m u.t. og 0,33-0,66 m u.t. I boring B8 er der påvist klasse 2 fra 1,0-1,66 m u.t. I boring B18 er der fundet klasse 3 fra 0-0,33 m u.t. I jordprøverne der blev analyseret fra miljøboringerne omkring de 3 olietanke, blev der ikke på vist hverken total kulbrinter eller BTEX er. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil vise sig at være olieforurenet på siderne og i bunden af udgravningen i forbindelse med fjernelse af olietankene. Der er desuden påvist total ulbrinter i vandprøven fra boring M2, svarende til en overskridelse på faktor 3. Sælger har indhentet Ejendomsdatarapport (bilag 7.b.2-7.b.4), Forureningsattest (bilag 7.b.5-7.b.7), samt kort over vejforsyning (bilag 7.b.8-7.b.10). Sælger har udover bilag 7.b.1 ikke videre kendskab til miljøforholdene på Ejendommen. Sælger fraskriver sig på denne baggrund ethvert ansvar for Ejendommenes miljøforhold. Ønsker en potentiel Køber at gennemføre undersøgelser af Ejendommen før afgivelse af tilbud, stiller Egedal Kommune efter forudgående aftale Ejendommen til rådighed, således at undersøgelserne kan gennemføres, under forudsætning af, at den potentielle Køber deler sine resultater med Egedal Kommune, og at Egedal Kommune må offentliggøre disse resultater. Skulle yderligere miljøundersøgelser vise en større miljøudfordring, end antaget i bilag 7.b.1, vil mindsteprisen ikke blive reguleret. Yderligere vil en evt. senere konstateret merudgift til miljøforhold være Sælger uvedkommende. 8. Geotekniske forhold Ejendommen er undersøgt af Jord Teknik A/S. Dog er der kun foretaget 20 prøver spredt ud over ejendommen jf. Indledende jordbundsundersøgle på bebygget grund af 17. december 2020, bilag 8.1. Rapporten konkludere: Der er konstateret meget varierende lagfølger fra boring til boring. Ellers er der generelt truffet relativt gode jordbundsforhold i hovedparten af de udførte boringer med fyldjord konstateret til mellem 0,2 og 1,3 meter u.t.. For boring B8, B16, B18 og B20 fortsætter fyldjorden til mellem 2,0 og 3,4 meter u.t.

12 I fastsættelsen af mindsteprisen punkt 3 er der medtaget udgifter til ekstrafundering, på baggrund af bilag 8.1 s oplysninger. Udgifter til eventuel ekstrafundering/pilotering i forbindelse med byggeri afholdes således af Køber, og er derfor Sælger uvedkommende. Sælger har ikke yderligere kendskab til jordbundsforholdene på Ejendommen. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for jordbundsforholdene på Ejendommen, dette værende bæreevne mv. Ønsker en potentiel Køber at gennemføre yderligere geotekniske undersøgelser af Ejendommen før afgivelse af tilbud, stiller Egedal Kommune efter forudgående aftale Ejendommen til rådighed, således at undersøgelserne kan gennemføres, under forudsætning af, at den potentielle Køber deler sine resultater med Egedal Kommune, og at Egedal Kommune må offentliggøre disse resultater. Skulle mere dybdegående geotekniske undersøgelser vise et større behov for ekstrafundering, end antaget i bilag 8.1, vil mindsteprisen ikke blive reguleret. Yderligere vil en evt. senere konstateret merudgift til ekstrafundering være Sælger uvedkommende. 9. Fortidsminder En stor del af Ejendommen er bebygget, hvorfor der ikke er foretaget arkæologiske forundersøgelser. Findes der under det kommende byggeri en usædvanlig naturhistorisk genstand, skal arbejdet standses, i det omfang, det berører genstanden. Fundet skal herefter straks anmeldes til Kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte naturhistoriske museum, jf. Museumslovens Veje Veje og stier skalanlægges efter principperne for vejprofiler angivet i Lokalplan 65, kortbilag 5 jf. bilag 1.1. Ejendommens veje skal anlægges med en vejbredde på maks. 7 m. Vejareal som ikke grænser op til parkeringsareal kan have en mindre bredde, således at vejen indsnævres og kan anvendes som fartnedsænkende foranstaltning. Vejene skal anlægges med fast belægning, som f.eks. asfalt, fliser, betonsten eller lignende. Køber er bekendt med, at det påhviler Køber at anlægge den nødvendige vejføring inden for egen grund. Yderligere er Køber forpligtet til at bekoste alle overkørsler ved tilslutning til vej uden for Ejendommen. 11. Parkering Der skal anlægges én parkeringsplads pr. bolig. Parkering skal anlægges som fælles parkeringsareal i forbindelse med vejareal, i princippet som vist på lokalplanens Kortbilag 3 og/eller i forbindelse med en bolig som vist på lokalplanens kortbilag 6. Parkering skal anlægges med græsarmering, dog må parkering ved Byens Rum, parallelparkering og parkering ved egen bolig også anlægges med fast belægning, som f.eks. asfalt, fliser, betonsten eller lignende.

13 Der skal derudover udlægges areal til etablering af min. 0,5 p-plads pr. tæt-lav bolig samt min. 6 p-pladser i tilknytning til Byens Rum og Fælleshuset, som skal anlægges efter behov. Parkeringsudlæg skal placeres, i princippet som vist på kortbilag 3. Der skal anlægges 4 handicappladser og der skal anlægges handicapbusplads efter behov. Herudover må der opsættes ladestandere til el-biler. 12. Tingbog Ejendommen består af matrikelnummer 3an, 3az og 3aæ Udlejre By, Ølstykke. Matr.nr. 3az og 3aæ er ikke behæftet med servitutter. Matr.nr. 3aæ er behæftet med nedenstående to servitutter. Dato/Løbenummer Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 10A 10X Jørlunde By Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering Tingbog for henholdsvis matr.nr. 3an, 3az og 3aæ vedlægges som bilag Ovennævnte servitutter er bilagt som bilag Sælger gør yderligere potentielle Køber opmærksom på, at der inden overtagelsesdagen vil blive tinglyst to servitutter vedrørende ledninger. Disse servitutter vil betyde at de kommende ledninger ikke vil ligge på gæsteprincippet. Ønsker kommende Køber at flytte disse, vil en sådan omlægning ske for Købers regning. Sælger gør dog opmærksom på, at disse ledninger ikke være uforenelige med de byggefelter som er bestemt i Lokalplan 65 Ølstykke. 13. Ledning Sælger er ikke i besiddelse af nyeste LER-oplysninger, ligesom Sælger ikke har det fuldstændige overblik over ledninger på Ejendommen. Køber opfordres på denne baggrund til at gøre sig bekendt med ledningsforholdene i området inden afgivelse af bud, herunder selv at undersøge forholdene i LER. 14. Skat og moms Som bilag vedlægges ejendomsskatteoplysninger for matr.nr. 3an, 3az og 3aæ i form af ejendomsvurderinger fra år Heraf fremgår det, at - matr.nr. 3an er vurderet til at have en ejendomsværdi på kr hvoraf grundværdien er vurderet til kr matr.nr. 3az er vurderet til at have en ejendomsværdi på kr hvoraf grundværdien er vurderet til kr

14 - matr.nr. 3an er vurderet til at have en ejendomsværdi på kr. 0 hvoraf grundværdien er vurderet til kr. 0. Ejendomsvurderingerne er foretaget på baggrund af de fulde ejendomme, og ikke den kommende Ejendoms endelige størrelse. Ovenstående vurdering er dermed kun af vejledende karakter. Sælger kan hverken nu eller i fremtiden gøres ansvarlig for den endelige fastlæggelse af Ejendommens ejendomsskatter, ligesom at den endelige fastlæggelse af ejendomsskatter ikke kan medføre, at køber kan gøre et erstatningskrav gældende mod sælger, eller kræve forholdsmæssigt afslag. Endvidere kan køber ikke kræve handlet ophævet som følge af den endelige fastlæggelse af ejendomsskatten på ejendommen. Ejendommen er i dag bebygget hvorfor der ikke forventes at skulle svares moms af salget. Skulle det vise sig at salget vil blive pålagt moms, er Køber dog forpligtet til at refundere en af Sælger betalt moms. 15. Byggepligt Køber er forpligtet til at realisere den med Lokalplan 65 muliggjorte bebyggelse. Køber er yderligere forpligtet til at opføre ovenfor beskrivende fælleshus og Byens Rum på Ejendommen, som nævnt i afsnit 6 Krav til fælleshus og Byens Rum Der henvises i det hele til deklaration, bilag Køber er forpligtet til at tinglyse deklarationen på ejendommen. Nedenfor ses udsnit af deklarationen: 1. Ejendommen må ikke uden Egedal Kommunes godkendelse sælges eller på anden måde videreoverdrages i ubebygget stand. 2. Inden for 2 år efter overtagelsesdato er køber forpligtet til at tilvejebringe en byggetilladelse, som modsvarer den med lokalplan 65 muliggjorte bebyggelse. Køber er yderligere forpligtet til at opnå en foreløbig ibrugtagningstilladelse inden 3 år og 6 mdr. efter overtagelsesdagen. Byggetilladelse såvel som ibrugtagningstilladelse skal omfatte alle de på grunden mulige etagemeter. Disse frister kan mellem parterne forlænges med op til 12 måneder, hvis Sælger finder at der er tilstrækkelig fremgang i Købers byggeri. 3. Såfremt byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse ikke er tilvejebragt inden for de under pkt. 2 fastsatte frister, har Egedal Kommune en tilbageskødningsret til samme pris, som kommunen oprindelig solgte Ejendommen for, dog med fradrag i købesummen på 3 % p.a. Køber har ikke krav på godtgørelse af renter og andre omkostninger, han har afholdt vedrørende parcellen og ej heller krav på erstatning for de af ham eventuelt på parcellen udførte arbejder. 4. Udover den i punkt 3 beskrevne tilbagekøbsret, har Egedal Kommune ret til at kræve en eventuel ubebygget del af Ejendommen tilbageskødet. Tilbagekøbssummen

15 fastsættes til den aktuelle markedspris, dog højst samme købesum/ forholdsmæssig andel af købesummen, som ejendommen oprindelig er solgt til. Den fastsatte tilbagekøbssum fradrages med 3% p.a. Tilbagekøbsretten er gældende ved enhver form for overgang af ejendomsretten til Ejendommen, også i tilfælde af tvangsauktion over denne, og ved overdragelse af majoritetsandel i det selskab, der er registreret som ejer i tingbogen. 5. Køber er forpligtet til at tilvejebringe en byggetilladelse til opførelse af fælleshus og Byens Rum senest samtidig med modtagelsen af byggetilladelsen for den øvrige bebyggelse på Ejendommen. 6. Køber er forpligtet til at tilvejebringe en foreløbig ibrugtagningstilladelse af fælleshus og Byens Rum senest samtidig med modtagelsen af ibrugtagningstilladelsen for den øvrige bebyggelse på Ejendommen. 7. Overholder Køber ikke ovenstående punkt 6, har Egedal Kommune ret til at kræve delområde B jf. kortbilag 2 til Lokalplan 65 Ølstykke tilbageskødet vederlagsfrit. Udstykning og tilbageskødning gennemføres af Egedal Kommune for Købers regning. 8. Overholder Køber ikke ovenstående punkt 6, har Egedal Kommune ret at få udbetalt den fulde dækning på den af Køber stillede anfordringsgaranti. Dette sker med henblik på Egedal Kommunes etablering fælleshus og Byens Rum. 9. Sker der under punkt 8 udbetaling af anfordringsgarantien, har Køber ikke krav på at få tilbagebetalt et evt. overskud efter Egedal Kommunes opførelse af fælleshusene i delområde B. 10. Kravet om anfordringsgaranti ophører først, når Egedal Kommune har godkendt byggeriet af fælleshus og Byens Rum. 16. Købesum og garanti Senest 5 hverdage efter, at Sælger har meddelt Køber accept på tilbud, skal Køber stille bankgaranti for betaling af købesummen. Garantien skal være gældende frem til overtagelsesdagen. Senest på overtagelsesdagen deponeres købesummen i Sælgers pengeinstitut, Nordea, Roskilde Erhvervsafdeling konto nr Køber kan også vælge, at foretage deponering af hele købesummen. I så fald skal købesummen deponeres senest 5 hverdage efter, at Sælger har meddelt køber accept på tilbud. Deponering skal ske i Sælgers pengeinstitut Nordea, Roskilde Erhvervsafdeling konto nr

16 Foruden købesummen skal Køber stille en anfordringsgaranti på kr senest på det tidspunkt, der kommer først af 1) 24 måneder efter overtagelsesdagen eller 2) tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse. Den fulde anfordringsgaranti skal komme til udbetaling, hvis Køber ikke overholder den beskrevne byggepligt for opførelse af fælleshuse. Der henvises i det hele til afsnit 15 Byggepligt. Såfremt bankgaranti eller deponering af købesummen ikke foreligger senest 5 hverdage efter Sælgers accept på tilbud, er Sælger berettiget til at hæve handlen. Sælger er ligeledes berettiget til, at hæve handlen, såfremt evt. garanti ikke er erstattet af deponering på overtagelsesdagen. Endeligt er Sælger berettiget til at hæve handlen, såfremt anfordringsgarantien ikke stilles på det ovenfor anførte tidspunkt. Hæves handlen er Køber forpligtet til vederlagsfrit at tilbageskøde ejendommen til Sælger uden ugrundet ophold. Hæves handlen har Køber ingen krav om erstatning eller kompensation som følge af Købers arbejde på Ejendommen frem til tidspunktet hvor anfordringsgarantien skulle have været stillet. De påløbende renter i deponeringsperioden frem til overtagelsesdagen tilfalder Køber. Købesummen frigives, når endeligt skøde foreligger tinglyst uden anmærkninger. Renter af den deponerede købesum tilfalder Sælger fra overtagelsesdagen. 17. Berigtigelse Køber sørger for berigtigelse af handlen, herunder udfærdigelse af skøde og refusionsopgørelse. Køber afholder alle omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til advokat, tinglysningsafgift, garantistillelse m.v. Udkast til skøde skal forelægges til Sælgers godkendelse og underskrift senest på overtagelsesdagen. Overholdes fristen ikke, er Sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af Sælger udpeget advokat for Købers regning og medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen. Overtagelsesdag Ejendommene overtages den 1. i måneden efter følgende betingelser er opfyldt: Egedal Kommunes Byråd og Økonomiudvalgets godkendelse. Endelig vedtagelse af Lokalplan 65, Ølstykke. Egedal Fjernvarmes nedlukning af fjernvarmeanlæg på Ejendommen På ønske fra Køber kan der dog indledes forhandlinger om en overtagelse før endelig nedlukning af fjernvarmeanlægget. Fra overtagelsesdatoen henligger Ejendommen for Købers egen regning og risiko i enhver henseende.

17 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger Køber sædvanlig refusionsopgørelse vedr. Ejendommens indtægter og udgifter. Saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt tillægges renter efter renteloven fra overtagelsesdagen. På tidspunktet for udbuddets offentliggørelse forventes det, at Egedal Fjernvarme kan slukke for fjernvarmeanlægget på Ejendommen pr. den 1. oktober Ansvarsfraskrivelse Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af Ejendommen. Sælger er ikke ansvarlig for, at Ejendommen på nuværende tidspunkt, eller på et hvilket som helst fremtidigt tidspunkt, kan anvendes såvel retligt som faktisk til det af Køber ønskede formål. En konstatering af en for Køber retligt og/eller faktisk begrænsning er derfor Sælger uvedkommende. Bortset fra vanhjemmel påtager Sælger sig intet ansvar for Ejendommen, herunder for men ikke begrænset til forurening, jordbundforholdene, miljøforhold og grundenes beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Sælger som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af Ejendommen, herunder kan Køber ikke kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, erstatning eller kræve handlen ophævet. Sælger er ikke i besiddelse af andre oplysninger end de i nærværende udbudsmateriale anførte, og Sælger fralægger sig ethvert ansvar som følge af en af Sælger ukendt eventuel forurening af ejendommene, såvel som fund af unormale jordbundsforhold, i forbindelse med såvel Sælgers som tidligere ejeres anvendelse af Ejendommen. Køber accepterer, at der hverken nu eller senere kan gøre krav gældende mod sælger i anledning af en mulig forurening, eller på grund af unormale jordbundsforhold, det være sig i form af forholdsmæssigt afslag i købesummen eller erstatning, ligesom handlen heller ikke vil kunne være som følge heraf. Som følge af Sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres Køber til, inden afgivelse af tilbud, at gennemgå samtlige forhold vedrørende Ejendommen med en byggesagkyndig samt en juridisk rådgiver. Sælger giver Køber mulighed for at gennemføre fysiske undersøgelser på ejendommene under forudsætning af, at køber deler resultaterne af undersøgelserne med sælger, og at sælger opnår ret til at offentliggøre disse resultater. Køber er indforstået med, at der i købsprisen er taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse, hvorfor Køber må påregne at skulle afholde alle nødvendige udgifter til eventuel ekstrafundering, eventuel oprensning af Ejendommen og evt. nedrivning af eksisterende ejendomme udover købsprisen for Ejendommen. 19. Bilag

18 Bilag 1.1: Lokalplan 65 Ølstykke med kortbilag 1-6 Bilag 2.1: Udkast til bankgaranti Bilag 4.f.1: Nedsivningstest, rapport af 11. december 2020 fra Jord og Miljø A/S Bilag 7.a.1: Miljøscreening, rapport af 24. september 2020 fra Dansk MiljøAnalyse, Bilag 7.a.2: Tilbud fra P. Olesen A/S af 23. november 2020 Bilag 7.a.3: Tilbud fra Søndergaard A/S af 2. juli 2021 Bilag 7.b.1: Miljøundersøgelse, rapport af 17. december 2020 fra Jord og Miljø A/S Bilag 7.b.2 7.b.4: Ejendomsdatarapport Bilag 7.b.5 7.b.7: Forureningsattest Bilag 7.b.8 7.b.10: Kort over vejforsyning Bilag 8.1: Indledende jordbundsundersøgelse, rapport af 17. december 2020 fra Jord og Miljø A/S, Bilag 12.1: Tingbog 3an, Udlejre By, Ølstykke Bilag 12.2: Tingbog 3az, Udlejre By, Ølstykke Bilag 12.3: Tingbog 3 aæ, Udlejre By, Ølstykke Bilag 12.4: Servitut 001 lyst , dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 10A 10X Jørlunde By Bilag 12.5: Servitut 002 lyst , dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering Bilag 14.1: Ejendomsvurdering på matr.nr. 3an Bilag 14.2: Ejendomsvurdering på matr.nr. 3az Bilag 14.3: Ejendomsvurdering på matr.nr. 3aæ Bilag 15.1: Deklaration om byggepligt

19 20. Tilbudsblanket Undertegnede tilbudsgiver ønsker hermed at afgive tilbud på Ejendommen Toftehøjgrunden, på de af Egedal Kommune udarbejdede ovenstående udbudsvilkår. Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb, være uden forbehold og underskrevet på en udskrift af dette dokument i sin helhed. Navn og adresse: CVR.nr.: Tlf.: Samlet bud inkl. moms kr. Undertegnede: Underskrift Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være underskrevet af tegningsberettigede, samt være ledsaget af tegningsudskrift, der ikke må være mere end 1 måned gammel. Tilbudsgiver erklærer at have gennemlæst hele udbudsmaterialet med tilhørende bilag grundigt og er bekendt med, at ejendommen udbydes i henhold til kommunestyrelseslovens 68 og bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 396 af 3. marts Egedal Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud og annullere udbuddet. Tilbuddet scannes og sendes som til: og mærkes Toftehøjgrunden.

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Ved forsinket betaling tillægges der renter efter den gældende rentelov.

K Ø B S A F T A L E. Ved forsinket betaling tillægges der renter efter den gældende rentelov. K Ø B S A F T A L E Vedr. Jernbanegade 13-9610 Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe del af matr.nr. 1nq Nøragergård hovedgård, Durup, beliggende

Læs mere

Det vil også være muligt at etablere parkeringsarealer til brug for enten private virksomheder eller offentlige funktioner i området.

Det vil også være muligt at etablere parkeringsarealer til brug for enten private virksomheder eller offentlige funktioner i området. Indhold Grunde på Strømmen 11, 15 og 17... 2 Plangrundlag... 2 Grundenes størrelse... 2 Randers Kommunes krav til byggeriet... 2 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse:... 3 Supplerende bestemmelser

Læs mere

Udbudsmateriale. Oktobervej Søborg

Udbudsmateriale. Oktobervej Søborg Udbudsmateriale Oktobervej 119 2860 Søborg Udbudsmaterialet indeholder følgende: 01. Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommen 02. Annonce 03. Ejendomsdatarapport 04. Ejendomsdatarapport resumé 05.

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Udbudsvilkår vedr. salg af kommunalejet ejendom. Ejendommen er beliggende på: Symfonivej Herlev

Udbudsvilkår vedr. salg af kommunalejet ejendom. Ejendommen er beliggende på: Symfonivej Herlev 09.09.2019 Udbudsvilkår vedr. salg af kommunalejet ejendom. Ejendommen er beliggende på: Symfonivej 27 2730 Herlev 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 2. Om udbuddet... 3 3. Tilbudsafgivelse...

Læs mere

E J E N D O M S B E S K R I V E L S E Storparcel 96 Matrikelnummer Matrikel 40ay Stenløse By, Stenløse.

E J E N D O M S B E S K R I V E L S E Storparcel 96 Matrikelnummer Matrikel 40ay Stenløse By, Stenløse. EGEDAL KOMMUNE Udbyder ejendommene, matrikelnummer 40ay Stenløse Syd, Stenløse, til salg U D B U D S V I L K Å R Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Charlotte Amalievej i Ålum 2. etape. Salgsvilkår

Charlotte Amalievej i Ålum 2. etape. Salgsvilkår Charlotte Amalievej i Ålum 2. etape Salgsvilkår De 9 grunde ligger i Ålum, vest for Randers og er placeret i den vestlige udkant af Ålum by. Udstykningen ligger tæt ved skoven og med udsigt ud over marker.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene For salg af ejendommene matr. nr. 1mn og 1mm, Buddinge, beliggende Søborg Hovedgade 79 og Wergelands Allé 3, 2860 Søborg gælder følgende: Oplysninger om

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Udbudsvilkår for Kærdalen 6, 3660 Stenløse. september 2018

Udbudsvilkår for Kærdalen 6, 3660 Stenløse. september 2018 Udbudsvilkår for Kærdalen 6, 3660 Stenløse september 2018 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Lokalplan... 3 3.0 Forsyningsforhold og tilslutning... 4 4.0 Regnvandshåndtering... 4 5.0 Ledningsoplysninger...

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Købsaftale. for. Ringsted Kommunes salg af storparcel i Kasernebyen

Købsaftale. for. Ringsted Kommunes salg af storparcel i Kasernebyen Købsaftale for Ringsted Kommunes salg af storparcel i Kasernebyen Matr.nr. 60bz, 60ea og 60bt INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTERNE... 3 2 EJENDOMMEN... 3 3 SERVITUTTER OG DEKLARATIONER... 3 4 OVERTAGELSE OG

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller Gældende for storparcel ved Ole Geislers Vej i Hornslet 1. Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Juni 2015 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 22ch Stenløse By, Stenløse, beliggende Sikaleddet 8, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken, på

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Bispemosevej 3, Rosmus, 8444 Balle Tidligere pedelbolig til Rosmus Skole. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Bispemosevej 3, Rosmus, 8444 Balle Tidligere pedelbolig til Rosmus Skole. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Bispemosevej 3, Rosmus, 8444 Balle Tidligere pedelbolig til Rosmus Skole i offentligt udbud Ejendommen fremvises tirsdag den 17. juli 2018 mellem 13.30 og 15.00 eller efter aftale

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune Sælger ejendommen beliggende Borgergade 66, 8600 Silkeborg

UDBUD. Silkeborg Kommune Sælger ejendommen beliggende Borgergade 66, 8600 Silkeborg UDBUD 2 byggefelter med etage areal på i alt ca. 1.600 m 2, heraf ca. 250 m 2 erhvervsareal Grundareal 1.742 m 2 Sælges til blandet bolig og erhverv Tilbudsfrist mandag den 16. december 2013 kl. 12.00

Læs mere

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejerlejlighed nr. 5 på matr.nr. 39p, Udenbys Vester Kvarter, København, beliggende Vesterbrogade 114, ST. TV., 1620 København V, til

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for udstykningen Martin Madsens Vej og J.C. Danielsens Vej i Hornslet. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. 1. Købesummen og dens berigtigelse. Undertegnede. Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.:

K Ø B S A F T A L E. 1. Købesummen og dens berigtigelse. Undertegnede. Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret på vedhæftede oversigtskort. Oversigtskortet

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

CAFÉBÅDEN I AMAGER STRANDPARK UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

CAFÉBÅDEN I AMAGER STRANDPARK UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår CAFÉBÅDEN I AMAGER STRANDPARK UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder Cafébåden beliggende ved bolværket på matr.nr. 4528 Sundbyøster, København, beliggende Havkajakvej 16, 2300 København

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Dalgårdsvej 35, Thorsager 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af kommunale byggegrunde til opførelse af byhuse på Fionagrunden i Bogense Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

GIV ET BUD. Parcel på Søndervænget, Jebjerg, 7870 Roslev. Jordstykke på ca m2 udbydes til salg

GIV ET BUD. Parcel på Søndervænget, Jebjerg, 7870 Roslev. Jordstykke på ca m2 udbydes til salg GIV ET BUD Parcel på Søndervænget, Jebjerg, 7870 Roslev Jordstykke på ca. 2.450 m2 udbydes til salg Søndervænget, Jebjerg, 7870 Roslev. Skive Kommune udbyder et areal, som er en del af matr.nr. 16a Jebjerg

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling Frederiksdalvej 4. etape er på ca.120.000 m 2 Plan Området er omfattet af lokalplan nr. 501, Frederiksdalvej 3-4 etape. Anvendelse og bebyggelse Området er udlagt til erhvervsformål, såsom industri og

Læs mere

GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE

GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE Ballerup Kommune tilbyder en attraktiv grund til boligformål i Ballerup Bymidte, med adressen Linde Alle 9, 2750 Ballerup. Ballerup Bymidte er under stærk forandring

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Korsør. Erhvervsarealer ved Møllevangen 12A og 12B K Ø B S A F T A L E

Korsør. Erhvervsarealer ved Møllevangen 12A og 12B K Ø B S A F T A L E Korsør Erhvervsarealer ved Møllevangen 12A og 12B K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR-nr./CPR-nr.: Køb og Salg Caspar Brands Plads 6, 1. sal 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 ejendomme@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom matr.nr. 8b Vindbyholt by, Roholte sogn, beliggende

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom matr.nr. 8b Vindbyholt by, Roholte sogn, beliggende K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom

Læs mere

Grunden har et areal på m 2.

Grunden har et areal på m 2. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 19-04-2018 Sagsid 07/36451 Gældende for Ladegårdsparken 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24.

Læs mere

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejerlejlighed nr. 4 på matr.nr. 1964, Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Willemoesgade 56, 3., 2100 København Ø, til salg.

Læs mere

der er bekendt med udbudsmaterialet samt de vilkår der stilles i dette materiale, tilbyder herved Silkeborg kommune at købe grunden:

der er bekendt med udbudsmaterialet samt de vilkår der stilles i dette materiale, tilbyder herved Silkeborg kommune at købe grunden: KØBSTILBUD Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb og være uden forbehold. Tilbuddet skal fremsendes med en udskrift af dette dokument som købstilbud i sin helhed. Dokumentet skal være underskrevet

Læs mere

TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive

TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive Undertegnede Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: tilbyder hermed køb af: Matr.nr.: Beliggende: Bilstrupparken, 7800 Skive Af

Læs mere

GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG

GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG Ballerup Kommune tilbyder en attraktiv grund til bolig og eller erhvervsformål i det eftertragtede Egebjerggård, med adressen Egebjerg

Læs mere

Betinget købsaftale Del af Brofæstet.

Betinget købsaftale Del af Brofæstet. Betinget købsaftale Del af Brofæstet. Viborg Kommune [Dato] Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Projektet... 3 4. Grunden... 3 5. Bebyggelsesmuligheder og planbestemmelser... 3 6.

Læs mere

TILBUDSBLANKET for jordparcel på Glyngørevej, 7800 Skive

TILBUDSBLANKET for jordparcel på Glyngørevej, 7800 Skive TILBUDSBLANKET for jordparcel på Glyngørevej, 7800 Skive Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået følgende aftale om tilkøb af del

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsvilkår for Hede Enge 29, 2765 Smørum. Oktober 2018

Udbudsvilkår for Hede Enge 29, 2765 Smørum. Oktober 2018 Udbudsvilkår for Hede Enge 29, 2765 Smørum Oktober 2018 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ejendommen... 3 3.0 Planforhold... 3 4.0 Forsyningsforhold... 4 5.0 Forsikring... 4 6.0 Bortforpagtet areal... 5

Læs mere

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev Indhold 1. Udbud 2. Overtagelse 3. Betalingsbetingelser 4. Afmærkning af skel 5. Byggetilladelse 6. Kulturarv 7. Skader i

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen KØGE KOMMUNE 2017-003770-22 TORVET 1 4600 KØGE STORPARCEL Herfølge Syd KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, CVR-nr. 29 18 93 74, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget storparcel,

Læs mere

Sørbymagle. Grund på Håndværkervænget (Lokalplan 21) Grunden er beliggende Håndværkervænget i Sørbymagle, jf. vedlagte oversigtskort, bilag 1.

Sørbymagle. Grund på Håndværkervænget (Lokalplan 21) Grunden er beliggende Håndværkervænget i Sørbymagle, jf. vedlagte oversigtskort, bilag 1. Sørbymagle Grund på Håndværkervænget (Lokalplan 21) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 CVR nr.: Tlf. nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE 2008-18417-69 TORVET 1 4600 KØGE SPÆTTEVÆNGET, EJBY EJBY NORD 3. ETAPE KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel matr.

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 03-04-2017 J.nr. 17/7050 Gældende for Vendehøj 20, Hornslet 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 26.06.2017 Sagsid 14/38190 Gældende for Dalgårdsvej, Thorsager 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg.

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. 2 Februar 2016 Sagsnr. 2014-0194772 Henvendelse og spørgsmål

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

UDBUDSVILKÅR. for. Matr.nr. 3l, Hornelund By, Horne af samlet areal m 2. Rolighedsvej 8, Horne, 6800 Varde

UDBUDSVILKÅR. for. Matr.nr. 3l, Hornelund By, Horne af samlet areal m 2. Rolighedsvej 8, Horne, 6800 Varde UDBUDSVILKÅR for Matr.nr. 3l, Hornelund By, Horne, af samlet areal 1.501 m 2. Rolighedsvej 8, Horne, 6800 Varde Beliggenhed og zoneforhold Ejendommene er beliggende Rolighedsvej 8, Horne, 6800 Varde. Matr.nr.

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom matr.nr. 4r Orup by, Roholte sogn, beliggende

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom matr.nr. 4r Orup by, Roholte sogn, beliggende K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom

Læs mere

KØBSAFTALE - tilbudsformular indtil underskrevet af sælger

KØBSAFTALE - tilbudsformular indtil underskrevet af sælger Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Stevnstrup By, Grensten 7x Randersvej 88E, 8870 Langå KØBSAFTALE - tilbudsformular indtil underskrevet af sælger 1 - Parterne...1 2 Det solgte...2 3 Købesummen...2 4 Overtagelsesdag....2

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. projektgrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. projektgrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes projektgrunde Udbud af projektgrunde til opførelse af boliger på Fionagrunden i Bogense Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

2. Ejendomsbeskrivelse Matrikelnummer Matrikel 2bh, Smørumnedre By, Smørum

2. Ejendomsbeskrivelse Matrikelnummer Matrikel 2bh, Smørumnedre By, Smørum EGEDAL KOMMUNE Udbyder ejendommen, matrikelnummer 2bh, Smørumnedre By, Smørum til salg 1. Udbudsvilkår Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud

Læs mere

EJERLEJLIGHED (KÆLDERRUM) UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår. Københavns Kommune udbyder tre kælderrum ejerlejlighed nr. 2 på matr.nr.

EJERLEJLIGHED (KÆLDERRUM) UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår. Københavns Kommune udbyder tre kælderrum ejerlejlighed nr. 2 på matr.nr. Udbudsvilkår EJERLEJLIGHED (KÆLDERRUM) UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder tre kælderrum ejerlejlighed nr. 2 på matr.nr. 1276 Utterslev, København beliggende Bispebjergvej 43 og 51, KL, 2400 København

Læs mere

Vemmelev. Regionalt erhvervsområde ved Bildsøvej (Lokalplan 61) K Ø B S A F T A L E

Vemmelev. Regionalt erhvervsområde ved Bildsøvej (Lokalplan 61) K Ø B S A F T A L E Vemmelev Regionalt erhvervsområde ved Bildsøvej (Lokalplan 61) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. 1. Parterne. 2. Ejendommene

K Ø B S A F T A L E. 1. Parterne. 2. Ejendommene Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2015-003931-40 K Ø B S A F T A L E 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, CVR-nr. 29 18 93 74, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommene Den Køge Kommune tilhørende ubebyggede

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår Udbudsvilkår LILLE ISTEGADE 4 Københavns Kommune udbyder matr.nr. 202, Udenbys Vester Kvarter, København, beliggende Lille Istedgade 4, 1706 København V til salg. 1 af 11 Januar 2017 Sagsnr. 2016-0314464

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. En ubebygget erhvervsparcel matr.nr. Ølby by, Højelse, beliggende Lykkebækvej, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. En ubebygget erhvervsparcel matr.nr. Ølby by, Højelse, beliggende Lykkebækvej, 4600 Køge. KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2016-020298-36 Bellingeparken, Lykkebækvej, Køge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 1. Parterne 2. Ejendommen En ubebygget erhvervsparcel matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Fabriksvej, Håndværkervej mv. (Lokalplan 71)

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Fabriksvej, Håndværkervej mv. (Lokalplan 71) Skælskør Erhvervsgrunde ved Fabriksvej, Håndværkervej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 19-03-2019 Sagsid 17/34883 Gældende for storparcel ved Oldagervej i Rønde 1. Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Salgsbetingelser for boliggrunde på Stadion Alle 5 og 9 Hampen

Salgsbetingelser for boliggrunde på Stadion Alle 5 og 9 Hampen Salgsbetingelser for boliggrunde på Stadion Alle 5 og 9 Hampen 28-11-2016 1 I budrunde: S A L G S B E T I N G E L S E R for boliggrunde på Stadion Alle 5 og 9, Hampen i Ikast-Brande Kommune De enkelte

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået følgende aftale om køb

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejerlejlighed nr. 2 på matr.nr. 2012 Valby, København, beliggende August Wimmers Vej 12, st. 3, 2500 Valby til salg. April 2019 Sagsnr.:

Læs mere