Moms Fast Ejendom Salg efter successiv ombygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms Fast Ejendom Salg efter successiv ombygning"

Transkript

1 Udskriftsdato: 22. juli 2021 AFG nr af 20/12/2016 (Gældende) Moms Fast Ejendom Salg efter successiv ombygning Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer:

2 Moms - Fast Ejendom - Salg efter successiv ombygning Spørger planlægger at ændre en ejendoms anvendelse fra momspligtig udlejning til momspligtig etablering af ejerlejligheder med henblik på salg. Skatterådet bekræfter, at spørgers ændring af anvendelsen af ejendommen ikke har indflydelse på, hvorvidt de på ejendommen allerede udførte arbejder skal tages i betragtning, når det skal vurderes, om ombygnings-/forbedringsarbejdet er væsentligt efter 25/50 pct.-reglen. Skatterådet bekræfter i den forbindelse, at de til-/ombygningsarbejder, der er foretaget på en ibrugtaget bygning, for mere end 5 år siden, ikke skal medregnes, når det skal vurderes, om størrelsen af de successivt udførte til-/ombygningsarbejder er væsentlige efter 25/50 pct.-reglen. Da størrelsen af udgifterne til den eventuelle fremtidige ombygning til ejerlejligheder ikke foreligger, kan spørgsmålet ikke besvares uden forbehold, idet der i væsentlighedskriteriet vil skulle indgå dels de ombygnings-/forbedringsudgifter, der allerede er foretaget 5 år tilbage samt de fremtidige ombygningsudgifter til etablering af ejerlejlighederne. Skatterådsmøde 20. december 2016, SKM SR Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at et salg efter ombygning af Ejendommen ikke er omfattet af momspligten, da der ikke er tale om en successiv ombygning, og ombygningsudgifterne ikke overstiger 25 % af salgsprisen? Svar 1. Nej se dog begrundelsen Beskrivelse af de faktiske forhold Det spørgende selskab, A ApS erhvervede i juli 2009 Ejendommen og har siden erhvervelsen og frem til 31. december 2015 udlejet ejendommen til B A/S, der er koncernforbundet med A ApS. Ejendommen har været frivilligt momsregistreret. A ApS ejer d.d. Ejendommen, en beboelsesejendom samt 50 % af selskabet C ApS. C ApS s eneste aktivitet er, at fungere som holdingselskab for B A/S. 1

3 B A/S har aktiviteter indenfor IT området. Ejendommen blev fraflyttet af B A/S den 31. december 2015 idet B A/S af forretningsmæssige hensyn har valgt at flytte til lejede lokaler i en anden by. I ejerperioden har lejer og ejer lavet følgende væsentlige ting på ejendommen for at ejendommen har kunnet anvendes til drift af IT-virksomhed. Ejendommen havde tidligere været anvendt til beboelse, hvorfor det var nødvendigt at ændre på ejendommen: Klargøring ved indflytning i form af alarmanlæg, persienner, tæpper, klimaanlæg i kælder flytning af døre og vægge, lamper mv. Asfaltering af eksisterende parkeringsarealer Ombygning fra beboelse til erhverv, herunder brandalarmer og brandvægge Etablering af mødefaciliteter i form af mødelokale på 1. sal Etablering af parkeringsareal i have (gårdhave) for at skaffe mulighed for parkering af personalets biler samt forretningsforbindelser Etablering af køkken Etablering af mødelokale i kælderen Udskiftning af gamle installationer Spørger har til SKAT fremsendt en oversigt over udført arbejde i perioden Det har efter B A/S s fraflytning af ejendommen vist sig umuligt at udleje ejendommen til erhvervsmæssig anvendelse til en attraktiv leje, ligesom salg af ejendommen med den nuværende status og indretning ikke er mulig til en tilfredsstillende pris. Spørger har derfor undersøgt alternative muligheder. 2

4 Det vil således være muligt at få tilladelse til at inddele ejendommen i fire ejerlejligheder til beboelse. Disse fire ejerlejligheder skal efter inddeling/ombygning til beboelse sælges. Spørger er i den forbindelse blevet opmærksom på, at et salg af den ombyggede erhvervsejendom til beboelsesejendom kan medføre, at et salg af ejendommen eller de enkelte lejligheder vil medføre en pligt til at betale moms, jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 9, litra a. Spørger vil med anmodningen sikre sig, at afholdte udgifter til istandsættelse af ejendommen til brug for den tidligere lejers benyttelse (IT-virksomhed) ikke skal indgå som en del af grundlaget for ombygningsarbejder, jf. momsbekendtgørelsens 55, stk. 2 og stk. 3. Spørgers opfattelse og begrundelse Repræsentanten er af den opfattelse, at der ikke er tale om en sammenhængende ombygning hvor istandsættelsesarbejder/omkostninger vedrørende den tidligere udlejningsvirksomhed skal indgå i beregningen, jf. momsbekendtgørelsens 55. Ejendommen har faktuelt undergået en istandsættelse med det formål at kunne anvendes til erhvervsmæssig udlejning siden erhvervelsen. Disse omkostninger er dels afholdt af ejer og dels af lejer. De første istandsættelsesudgifter er afholdt inden 1. januar De afholdte indretningsudgifter er endvidere alene afholdt med det formål at lejer kunne drive IT-virksomhed i hele ejendommen, og dermed må disse anses for "separate" ombygningsudgifter som momsmæssigt skal behandles uafhængigt af de kommende ombygningsudgifter til beboelse. Efter repræsentantens opfattelse skal der i forbindelse med forståelsen og anvendelsen af momsbekendtgørelsens 55 sondres mellem omkostninger som tjener et bestemt formål, og en egentlig ombygning som tjener et helt andet formål. Den kommende ombygning (hvor tidligere istandsættelser vil fjernes) tjener et selvstændig formål eftersom ombygningen gennemføres for at tilføre ejendommen en anden værdi og brug over for en kommende køber. De tidligere afholdte udgifter skal således efter repræsentantens opfattelse betragtes som forhold, der alene relaterer sig til gavn for den tidligere lejer. SKATs indstilling og begrundelse Spørgsmål 1 Det ønskes bekræftet, at et salg efter ombygning af ejendommen ikke er omfattet af momspligten, da der ikke er tale om en successiv ombygning, og ombygningsudgifterne ikke overstiger 25 % af salgsprisen. Lovgrundlag Momsloven (LBK nr. 760 af 21/06/2016) 3, stk. 1 Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Momsloven 4, stk. 1 Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. Momsloven 13, stk. 1, nr. 9 3

5 Følgende vare og ydelser er fritaget for afgift: 9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke: 1. Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord. 2. Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund. Momsloven 13, stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af fast ejendom i henhold til stk. 1, nr. 9. Bekendtgørelsen til momsloven (BEK nr. 808 af 30/06/2015) 54 Ved begrebet bygning i momslovens 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning. Stk. 2. En bygning jf. stk. 1 er ny, inden første indflytning. En bygning er også ny på dagen for første levering efter indflytning, hvis leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for bygningens færdiggørelse. Bekendtgørelsen til momsloven 55 En bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejde, anses for at være en ny bygning, inden første indflytning. En bygning omfattet af 1. pkt., er også ny på dagen for første levering af bygningen efter indflytning når leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for til-/ombygningens færdiggørelse. Stk. 2. Der er i væsentligt omfang udført til-/ombygningsarbejde på en bygning, når værdien ekskl. afgift heraf overstiger 50 pct. eller 25 pct. af beregningsgrundlaget, jf. stk. 4, ved første levering af bygningen som henholdsvis ny bygning og ny bygning med tilhørende jord. Stk. 3. Værdien af til-/ombygningsarbejdet opgøres som summen af en normalværdi af virksomhedens eget arbejde og materialerne vedrørende om bygningen, inkl. almindelig avance, jf. momslovens 28, stk. 3, og værdien ekskl. afgift af det håndværksarbejde m.v., som virksomheden har fået leveret af andre leverandører. Stk. 4. Beregningsgrundlaget efter stk. 2 er ejendommens værdi som fastsat af SKAT ved den seneste ejendomsvurdering før til-/ombygningen, jf. lov om vurdering af landets faste ejendomme, med tillæg af værdien af udført til-/ombygningsarbejde som opgjort efter stk. 3. Stk. 5. Hvis beregningsgrundlaget efter stk. 4 er mindre end den opnåede salgspris ved leveringen af ejendommen, jf. stk. 1, kan salgsprisen anvendes som beregningsgrundlag, jf. stk. 2. Det er en betingelse, at salget er sket til en med sælger uafhængig tredjepart, jf. momslovens 29, stk. 3. Forarbejder Af bemærkningerne til lovforslaget, L203, vedtaget som Lov nr. 520 af 12. juni 2009, fremgår, at der foreslås en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde herunder særskilt levering af bebyggede grunde. 4

6 Af punkt 2.1.2, Forslagets indhold, fremgår det bl.a.: "Endelig foreslås det at bemyndige skatteministeren til at fastsætte nærmere regler for, hvorledes afgrænsningen mellem det afgiftsfrie og det afgiftspligtige område bliver, idet der nu bl.a. skal sondres mellem»nye«og»gamle«ejendomme m.v. Skatteministeren vil fastsætte afgrænsningen mellem det afgiftsfrie og det afgiftspligtige område med udgangspunkt i det nedenfor anførte i en senere ændring af momsbekendtgørelsen. Ved en bygning forstås enhver grundfast konstruktion. Levering af dele heraf anses for at være levering af en bygning eksempelvis salg af hver enkelt ejerlejlighed i en ejendom. En bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til- og ombygningsarbejde, og som sættes til salg, vil være i direkte konkurrence med nye bygninger til salg, som efter forslaget skal leveres med moms. På den baggrund anses en bygning, på hvilken der i væsentligt omfang er udført til- og ombygningsarbejde, også for at være en ny bygning, når den til-/ombyggede bygning leveres inden første indflytning, dvs. før bygningen tages i brug. For igen at undgå omgåelse af momsreglerne anses bygningen også for ny på dagen for første levering af bygningen, når leveringen sker mindre end fem år efter dagen for til-/ombygningens færdiggørelse. Med til- og ombygningsarbejde i væsentligt omfang menes, når værdien af til- og ombygningsarbejdet overstiger 50 pct. af salgssummen ved en første levering af en bygning eller 25 pct. af salgssummen ved en første levering af en bygning med tilhørende jord. Værdien af til- eller ombygningsarbejdet fastsættes som summen af en normalværdi af virksomhedens eget arbejde og materialerne vedrørende bygningen inklusiv almindelig avance, jf. momslovens 28, stk. 3, og værdien af det håndværksarbejde m.v., som virksomheden har fået leveret af andre leverandører. Praksis SKM SR Skatterådet tager stilling til, om visse ombygningsomkostninger skal indgå i 25/50 pct.-reglen ved væsentlighedsvurderingen. SKM SR Skatterådet bekræfter, at udgifter til arkitekter, ingeniører og andre rådgivere ikke skal medregnes til værdien af udført ombygningsarbejde på Spørgers ejendom, når det skal vurderes om en ombygning er væsentlig efter [den nugældende] momsbekendtgørelse 55. Den juridiske vejledning Afsnit D. A , Definition: Fast ejendom Afsnit D. A , Levering af bygninger, der er til- og ombygget Begrundelse Ifølge momslovens 4, jf. 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra er bl.a. levering af fast ejendom, jf. 13, 5

7 stk. 1, nr. 9, litra a, dog undtaget levering af nye bygninger samt bygninger, på hvilke der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejder. Nye bygninger - Til-/ombyggede bygninger Ifølge bekendtgørelsen til momsloven 54, stk. 1 og bemærkningerne til lovforslaget forstås ved en bygning grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning, eksempelvis salg af hver enkelt ejerlejlighed i en ejendom. En bygning anses som ny, hvis den leveres inden første indflytning. Bygningen anses også som ny ved levering efter første indflytning, hvis den leveres første gang mindre end 5 år efter dagen for bygningens færdiggørelse, jf. momsbekendtgørelsens 54, stk. 2. Ifølge bemærkningerne til loven, vil en bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejde og som sættes til salg, være i direkte konkurrence med nye bygninger til salg, som skal leveres med moms. På den baggrund anses en bygning, på hvilken der i væsentligt omfang er udført til-/ ombygningsarbejde, også for at være en ny bygning. Hvis bygningen leveres første gang mindre end 5 år efter dagen for til-/ombygningens færdiggørelse anses den ligeledes som ny. Se også momsbekendtgørelsens 55, stk. 1. Overstiger værdien af til-/ombygningsarbejdet 25/50 pct. af beregningsgrundlaget for en bygning med tilhørende jord henholdsvis en bygning uden tilhørende jord, anses den pågældende bygning for at være ny, jf. momslovens 55, stk. 2 (også kaldet 25/50 pct.-reglen eller væsentlighedskriteriet). Af Den Juridiske Vejledning, afsnit D. A , under Ad b) Levering efter indflytning, fremgår, at 5 års fristen regnes fra færdiggørelsen af arbejdet, når første levering af bygningen sker efter første indflytning. Successiv ombygning Videre fremgår det af DJV, afsnit D. A , at det ved visse ombygningsarbejder vil forekomme, at ombygningsarbejdet udføres etapevis over en årrække. Der er som udgangspunkt tale om ombygningsarbejder, som set over perioden, hvor byggearbejderne foregår, udgør ombygningsarbejde. De samlede successivt udførte ombygningsarbejder skal dermed vurderes samlet i forhold til væsentlighedskriteriet (25/50 pct.-reglen). Vurdering af successive ombygningsarbejder er aktuel ved ombygning af allerede ibrugtagne bygninger, hvor det ikke er relevant at tale om første indflytning. Formålet med at anse ombyggede bygninger som nye er, at ligestille dem med nybyggede bygninger i en salgssituation, således at der i begge tilfælde vil skulle betales moms, fordi de leveres i direkte konkurrence med hinanden. Set i lyset heraf, er det SKATs opfattelse, at tidsperioden, for hvilken udgifterne til de successivt udførte ombygningsarbejder skal medtages i beregningen af væsentlighedskriteriet (25/50 pct.-reglen) ved vurderingen af, om der leveres en ny bygning, skal være 5 år - i lighed med tidsperioden hvori en nybygget bygning anses som ny, jf. momsbekendtgørelsens 55. stk. 1. Det vil sige, at de til-/ombygningsarbejder, der er foretaget på en ibrugtaget bygning, for mere end 5 år siden, ikke skal medregnes, når det skal vurderes, om størrelsen af de successivt udførte til-/ombygningsarbejder er væsentlige efter 25/50 pct.-reglen. 6

8 Til-/ombygningsarbejder Som til-/ombygningsarbejder anses arbejder på den faste ejendom, der ikke kan karakteriseres som normal vedligeholdelse, så som almindelig vedligeholdelse med maling ind-/udvendig tapetsering og lignende. Til-/ombygningsarbejder omfatter opførelse, tilbygning, udvidelse, ændring og ombygning af en bygning, eller udførelse af enhver teknisk eller anden operation i, på, over eller under de pågældende arealer med henblik på at tilpasse bygningen til en eksisterende eller ændret anvendelse. Som til-/ombygningsarbejde anses tillige forbedringsarbejder på fast ejendom, f.eks. etablering af ny facade-/tagbelægning, nye vinduer/døre, ombygning af bad/toilet, køkken og lignende, og etablering af nyt centralvarmeanlæg, når til-/ombygningsarbejdet i øvrigt er af væsentlig omfang. Se DJV, afsnit D. A samt SKM SR og SKM SR. SKATs vurdering Indeværende anmodning vedrører en ejendom, der ejes af A ApS (Spørger). Spørger er frivillig registreret for udlejning af fast ejendom, og ejendommen har været udlejet momspligtigt til B A/S fra erhvervelsen af ejendommen i juli 2009 til 31. december Ejer og lejer er koncernforbundne, idet Spørger foruden ejendommen også ejer 50 % af C ApS, der ejer 100 % af B A/S (lejer). Spørger har uden held forsøgt at sælge ejendommen efter lejers fraflytning. Derfor overvejes det, at ombygge og opdele ejendommen i 4 ejerlejligheder med henblik på salg. Det er oplyst, at det er tale om en beboelsesejendom, hvorfor ejendommen fra juli 2009 til december 2015 er blevet væsentligt ændret, for at den har kunnet anvendes til drift af lejers IT-virksomhed. Såvel ejer som lejer har foretaget ændringer. Hovedparten af ændringerne er oplyst som følgende, med angivelse af anskaffelsesåret: Klargøring ved indflytning i form af alarmanlæg, persienner, tæpper, klimaanlæg i kælder flytning af døre og vægge, lamper mv. (2009) Asfaltering af eksisterende parkeringsarealer (2009) Ombygning fra beboelse til erhverv, herunder brandalarmer og brandvægge (2010) Etablering af mødefaciliteter i form af mødelokale på 1. sal (2011) Etablering af parkeringsareal i have (gårdhave) for at skaffe mulighed for parkering af personalets biler samt forretningsforbindelser (2012) Etablering af køkken (2011) Etablering af mødelokale i kælderen (2014) Udskiftning af gamle installationer (2015) SKAT forstår spørgsmålet således, at der spørges til, om de ombygningsudgifter, der er afholdt i forbindelse med at tilpasse Ejendommen til den tidligere lejers behov, skal medregnes ved vurdering af væsentlighedskriteriet (25/50 pct.-reglen), hvis Spørger efter lejemålets ophør ønsker at ændre ejendommens anvendelse til en aktivitet, der består af etablering af ejerlejligheder med henblik på salg. Det er SKATs opfattelse, at de ændringer der er foretaget på ejendommen, som Spørger har oplyst ovenfor, er omfattet af definitionen af til-/ombygningsarbejder, idet der med til-/ombygningsarbejder bl.a. forstås ændring og ombygning, eller udførelse af enhver teknisk eller anden operation i, på, over eller under de pågældende arealer med henblik på at tilpasse bygningen til en eksisterende eller ændret anvendelse. Det er oplyst i denne sag, at Spørger fra anskaffelsen i 2009 til 31. december 2015 har lejet ejendommen ud til en IT-virksomhed (B A/S, der er 100 % ejet af det holdingselskab, som Spørger ejer 50 % af). Gen 7

9 nem hele perioden har der været foretaget ombygnings-/forbedringsarbejder af varieret omfang. Udgifterne til ombygnings-/forbedringsarbejderne har dels været afholdt af Spørger og dels af lejer (B A/S). Som nævnt ovenfor i afsnittet Successiv ombygning, anses en etapevis ombygget/forbedret bygning også som en væsentligt til-/ombygget bygning, hvis værdien af til-/ombygningen overstiger 25 pct. af beregningsgrundlaget for en bygning med tilhørende jord, jf. momsbekendtgørelsens 55, stk. 2. Derfor skal de hidtidige foretagne successivt udførte ombygnings-/forbedringsarbejder medtages, når det, jf. væsentlighedskriteriet i momsbekendtgørelsens 55, stk. 2, skal vurderes, om bygningen skal anses som salg af en momspligtig ny bygning efter momslovens 13, stk. 1, nr. 9, litra a. I denne konkrete anmodning, har såvel ejer som lejer afholdt udgifter til ombygning/forbedring af ejendommen. Idet ejer og lejer er koncernforbundne, er det SKATs opfattelse, at det er uden relevans, om det er ejer eller lejer, der har afholdt udgiften, når det skal vurderes, om de udførte arbejder skal anses som successivt udførte ombygnings-/forbedringsarbejder, idet det er bygningens (ombyggede/forbedrede) tilstand, der skal lægges til grund. Der er i Spørgers ejerperiode blevet udført ombygnings-/forbedringsarbejde på Ejendommen. Det forhold, at Spørger planlægger at ændre ejendommens anvendelse fra én momspligtig anvendelse til en anden momspligtig anvendelse, nemlig fra momspligtig udlejning til momspligtig etablering af ejerlejligheder med henblik på salg, ændrer ikke på, at de udførte arbejder skal tages i betragtning, når det skal vurderes, om ombygnings-/forbedringsarbejdet er væsentligt efter 25/50 pct.-reglen. Videre er det SKATs opfattelse, at det alene er udgifterne til de successivt udførte til-/ombygningsarbejder, der er under 5 år gamle, der skal medregnes, når det skal vurderes, om en til-/ombygning er væsentlig efter momsbekendtgørelsens 55, stk. 2. Det vil sige, at kun de ombygnings-/forbedringsarbejder, der er udført fra 5 år før salgstidspunktet, skal medgå i væsentlighedskriteriet. SKAT bemærker, at der i denne anmodning ikke er taget stilling til overdragelse af reguleringsforpligtelsen af de af lejer afholdte udgifter i forbindelse med til-/ombygningen af den faste ejendom til brug for lejers momspligtige IT virksomhed. Da størrelsen af udgifterne til den eventuelle fremtidige ombygning til ejerlejligheder ikke foreligger, kan spørgsmålet ikke besvares uden forbehold, idet der i væsentlighedskriteriet vil skulle indgå dels de ombygnings-/forbedringsudgifter, der allerede er foretaget 5 år tilbage samt de fremtidige ombygningsudgifter til etablering af ejerlejlighederne. Indstilling SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares nej, se dog begrundelsen. Skatterådets afgørelse og begrundelse Skatterådet tiltræder SKATs indstilling. 8

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for købsmoms ved tilbygning - integreret del af logen - momsfritagelse

Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for købsmoms ved tilbygning - integreret del af logen - momsfritagelse KEN nr 9670 af 17/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. Landsskatteretten, j. nr. 11-02108 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Landsskatteretskendelse

Læs mere

Bindende svar - Udførsel som rejsegods af rejsende med bopæl i Norge

Bindende svar - Udførsel som rejsegods af rejsende med bopæl i Norge AFG nr 9568 af 26/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: 16-0231630 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Bindende svar - Udførsel som rejsegods af

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

POWERPOINT TEMPLATE TITLE

POWERPOINT TEMPLATE TITLE POWERPOINT TEMPLATE TITLE Få styr på MOMS ved køb og salg af fast ejendom v/advokat Tine Seehausen, den 2.11.2015 Ejendomsforeningen Fyn A focused subheading Date Fast ejendom og moms A. Moms ved køb og

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Moms- og afgiftsregler for byggebranchen

Moms- og afgiftsregler for byggebranchen Moms- og afgiftsregler for byggebranchen 2018 Succes skaber vi sammen... Byggebranchen er underlagt komplekse regler, hvilket betyder, at mange virksomheder ikke behandler moms og afgifter hverken korrekt

Læs mere

Bindende Svar - Vederlag for markedsføring af forsikringer gennem søgemaskine er momspligtigt

Bindende Svar - Vederlag for markedsføring af forsikringer gennem søgemaskine er momspligtigt AFG nr 9978 af 27/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: 14-4922703 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Bindende Svar - Vederlag for markedsføring

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt J.nr. 2009-211-0009. Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum

Læs mere

14. januar 2011 mbl (X:\Udvalg\MOMSARBG\2010\Moms på fast ejendom- Supplerende henvendelse.doc)

14. januar 2011 mbl (X:\Udvalg\MOMSARBG\2010\Moms på fast ejendom- Supplerende henvendelse.doc) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: winnie.jensen@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) 2008/1 LSF 203 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-211-0009 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2019 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Vi er et uafhængigt medlem af det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning... 3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg... 4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis Moms i forbindelse med fast ejendom Opdatering på udviklingen i praksis Indhold Salg af udlejningsejendomme Seneste nyt om praksis, muligheder og risici Praksis omkring salg af gamle bygninger SKATs udvidelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og udvidet lønsumsafgift for den

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

7.2 Delvis fradragsret

7.2 Delvis fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.2 Delvis fradragsret Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende delvis fradragsret har følgende indhold:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Parcelhusreglen salg af bolig nr. 2

Parcelhusreglen salg af bolig nr. 2 AFG nr 9104 af 17/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., SKAT, j.nr. 08-078062 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Parcelhusreglen salg

Læs mere

Specialeseminar KU 28. september 2017

Specialeseminar KU 28. september 2017 Specialeseminar KU 28. september 2017 Specialeemner 1. Offentlig forsyningsvirksomhed og renovation: Analyse af, om der er overensstemmelse mellem national praksis i Momslovens 3, stk. 2, nr. 2 og Momssystemdirektivets

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis Moms i forbindelse med fast ejendom Opdatering på udviklingen i praksis Indhold Salg af udlejningsejendomme Seneste nyt om praksis, muligheder og risici Momsfri virksomhedsoverdragelse Ny praksis nu også

Læs mere

Salg af fast ejendom (moms) 2011

Salg af fast ejendom (moms) 2011 Salg af fast ejendom (moms) 2011 Vejledning Forord Som led i Skattereformen blev den hidtidige momsfritagelse for salg af fast ejendom delvist ophævet med virkning fra 1. januar 2011. Det betyder, at der

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde DECEMBER 2010 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 26 Indhold Indledning...........................................................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Østergade 130, 6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Edison Park 4, 6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Bredgade 29, 7160 Tørring Tlf. 75 80 19 33 Voldbjergvej 16, 2. sal, 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Banegårdsgade

Læs mere

Momslovens anvendelsesområde

Momslovens anvendelsesområde Moms for foreninger Agenda Momslovens anvendelsesområde Moms og tilskud Momsfritagelser Moms af kursusaktiviteter Udlejning af fast ejendom Den generelle momsfradragsret Energi- og lønsumsafgift Kantinemoms

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på salg af byggegrunde, H

Høring om styresignal vedrørende moms på salg af byggegrunde, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 8. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på salg af byggegrunde, H318-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR

Læs mere

Momsretlige regler for levering af fast ejendom

Momsretlige regler for levering af fast ejendom Kandidatafhandling 1. august 2014 Momsretlige regler for levering af fast ejendom Forfattere: Thi Thuy Uyen Tran (402685) Andreas Frost Hamann (300590) Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud

Læs mere

Moms ved handel med fast ejendom

Moms ved handel med fast ejendom Moms ved handel med fast ejendom Momskursus hos EY 24. november 2014 Agenda Velkomst Salg af fast ejendom Udlejning Overordnet gennemgang af momsreglerne for salg af fast ejendom Definitioner af fast ejendom

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * I sag 173/88, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1)

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1) BEK nr 825 af 25/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0430208 Senere ændringer til forskriften BEK nr 808 af 30/06/2015

Læs mere

Afståelse af andelsbeviser parcelhusreglen - blandet benyttede ejendomme - SKM SR.

Afståelse af andelsbeviser parcelhusreglen - blandet benyttede ejendomme - SKM SR. 1 Afståelse af andelsbeviser parcelhusreglen - blandet benyttede ejendomme - SKM2009.294SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 24/3 2009, at avance

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014

Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014 Skatter og afgifter ved fast ejendom v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Moms ved salg af fast ejendom Med fokus på salg af fast ejendom Til udviklere Til andre myndigheder 3

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 *

DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 * DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 * I sag C-63/92, angående en anmodning, som Value Added Tax Tribunal, London Tribunal Centre, i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning... 3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg... 4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM. Lersø Parkalle København Ø. Telefon

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM. Lersø Parkalle København Ø. Telefon MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Lersø Parkalle 112. 2100 København Ø. Telefon 39 29 08 00 www.buusjensen.dk. buusjensen@buusjensen.dk Indhold Indledning... 3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg... 4 Momspligtige

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Dansk Skattevidenskabelig Forening

Dansk Skattevidenskabelig Forening www.pwc.dk Dansk Skattevidenskabelig Forening Moms og fast ejendom status på en 7 år lang tur med rutschebanen Revision. Skat. Rådgivning. Hvem er jeg? Asger Hauchrog Engvang Director Tlf: 8932 5555 /

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde Skatteministeriet J.nr. 2017-7370 Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens 54 I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes:

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Genanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom

Genanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom AFG nr 9645 af 19/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. august 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., SKAT, j.nr. 08-134888 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Genanbringelse af

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

175 m 2 lyse kontorer til leje på Hvidsværmervej i Rødovre

175 m 2 lyse kontorer til leje på Hvidsværmervej i Rødovre L4407-PG 175 m 2 lyse kontorer til leje på Hvidsværmervej i Rødovre Kun ca. 500 m fra Jyllingevej og Danmarks største motorvejskryds ved Motorring 3 og 4. Hvidsværmervej 147, 1. sal, 2610 Rødovre Side

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet. BEK nr 1083 af 07/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-5153175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 46/

TimeTax NYHEDSBREV 46/ Kontante betalinger over 10.000 kr. Side 1 Fakta - info Afgørelser skat - skatterådet Afgørelser moms - skatterådet Side 2 Side 3 Side 4 Afgørelser - landsretterne Side 4 Afgørelser - landsskatteretten

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Momsmæssige aspekter ved ejendomsadministration. v/advokat Tine Seehausen

Momsmæssige aspekter ved ejendomsadministration. v/advokat Tine Seehausen Momsmæssige aspekter ved ejendomsadministration v/advokat Tine Seehausen Program Generelt om momspligtens omfang og hjemmelsgrundlag Systemmomsdirektivets art 371 & bilag X Momslovens 13 stk. 1. nr. 8

Læs mere

VESTRE LANDSRET KENDELSE

VESTRE LANDSRET KENDELSE VESTRE LANDSRET KENDELSE afsagt den 15. maj 2017 Sag BS-82/2016-VLR (3. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) mod A (advokat Kaspar Bastian) Landsdommerne Lisbeth

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT har d. 27. november 2014 fremsendt ovennævnte udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

Bindende svar - Sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen

Bindende svar - Sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen AFG nr 9408 af 26/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: 15-3079061 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Bindende svar - Sikkerhedsstillelse -

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Ejendomsanparter køb og videresalg avanceopgørelse Vestre Landsrets dom af 22/8 2012, jr. nr. V.L. B

Ejendomsanparter køb og videresalg avanceopgørelse Vestre Landsrets dom af 22/8 2012, jr. nr. V.L. B - 1 Ejendomsanparter køb og videresalg avanceopgørelse Vestre Landsrets dom af 22/8 2012, jr. nr. V.L. B-2129-11 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 22/8

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Genanbringelse anvendelse af eksisterende og nyopførte landbrugsbygninger til udlejning til andre formål end landbrugsvirksomhed etablering af lejligheder til bondegårdsferie TfS 2008, 1135, TfS 2008,

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 36 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 36 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 36 Offentligt Aktstykke nr. 36 Folketinget 2017-18 36 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 28. november 2017. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder

Læs mere

Bindende svar - Momsfritagelse af fodterapeutydelser og undervisning af fodterapeuter

Bindende svar - Momsfritagelse af fodterapeutydelser og undervisning af fodterapeuter AFG nr 9076 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: 15-2507130 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Bindende svar - Momsfritagelse af fodterapeutydelser

Læs mere

Chokoladeafgift - genoptagelse - styresignal

Chokoladeafgift - genoptagelse - styresignal SKR nr 9597 af 07/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: 15-2653752 Senere ændringer til forskriften Ingen Chokoladeafgift - genoptagelse - styresignal

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen:

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen: Aktstykke nr. 11 Folketinget 2017-18 Afgjort den 29. juni 2017 Tidligere fortroligt aktstykke AA af 29.6 Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4.10 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Læs mere

Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2006-411-0070 Dato: 14. november 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget L 33- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere