Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG. EKG-triggermonitor IVY Biomedical Systems Inc. Alle rettigheder forbeholdes. REF: Rev.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG. EKG-triggermonitor IVY Biomedical Systems Inc. Alle rettigheder forbeholdes. REF: Rev."

Transkript

1 Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG EKG-triggermonitor Model 7800 vist 2020 IVY Biomedical Systems Inc. Alle rettigheder forbeholdes. REF: Rev.09 DA

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1.0 BRUGERANSVAR BRUGERHÅNDBOGENS REVISIONSHISTORIK GARANTI INDLEDNING SIKKERHED Væsentlig ydelse Elektrisk Eksplosion Patienttilslutninger MR-scanning Pacemakere Elektrokirurgisk beskyttelse Defibrilleringsbeskyttelse Signalamplitude EMC Tilbehør Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetisk immunitet Symboler Ordliste BESKRIVELSE AF MONITOREN Tilsigtet brug Patientpopulation Kontraindikationer Klassificering (i henhold til ANSI/AAMI ES ) Knapper og indikatorer Display Alarmmeddelelser Programmerbare knapper Menustruktur Bagpanel Sikringsspecifikationer Beskrivelse af bagpanel OPSÆTNING AF MONITOREN Installation af monitoren Opsætning af instrumentet til drift Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af QRS- og alarmlydstyrke Indstilling af alarmgrænser Indstilling af EKG-hastighed Standardindstillinger SYNKRONISERET UDGANG Synkroniseringsimpuls Triggermærke Polaritetslås (P-lås) EKG-MONITORERING Sikkerhedsovervejelser Patienttilslutninger EKG-elektroder Impedansmåling (kun model 7800) Brugerhåndbog til model 7600/7800 i

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 9.5 EKG-kurvens amplitude (størrelse) EKG-notch-filter Valg af afledning Meddelelse om lavt signal Pacemaker Alarmgrænser SAMMENKNYTTET SYSTEMDRIFT Røntgenstatusmeddelelser (kun model 7800) LAGRING OG OVERFØRSEL AF EKG-DATA Overførsel af EKG-data vha. USB-porten (kun model 7800) USB-port BETJENING AF RECORDEREN Ilægning af papir Recorderens tilstande Recorderens hastighed Udskriftseksempler ALARMMEDDELELSER Påmindelsessignaler Patientalarmer Tekniske alarmer Informationsmeddelelser TEST AF MONITOREN Intern test EKG-simulator Betjening af EKG-simulatoren FEJLFINDING VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Monitoren EKG-truncuskabler og afledningsledninger Forebyggende vedligeholdelse TILBEHØR EKG-truncuskabler Metalliske EKG-afledningsledninger Kulstof-EKG-afledningsledninger EKG-elektroder og hudforberedelse Monteringsløsninger Diverse tilbehør BORTSKAFFELSE WEEE-direktiv 2012/19/EF RoHS2-direktiv 2011/65/EF Den Kinesiske Folkerepubliks Standard for elektronikindustrien SJ/T SPECIFIKATIONER LOVGIVNINGSOVERENSSTEMMELSE ii Brugerhåndbog til model 7600/7800

5 BRUGERANSVAR 1.0 BRUGERANSVAR Dette produkt vil fungere i overensstemmelse med beskrivelsen i denne brugerhåndbog og medfølgende mærkater og/eller bilag, når det samles, betjenes, vedligeholdes og repareres i henhold til de foreliggende anvisninger. Produktet skal efterses regelmæssigt. Et defekt produkt må ikke anvendes. Defekte, manglende, slidte, deformerede eller kontaminerede dele skal straks udskiftes. Hvis en sådan reparation eller udskiftning bliver nødvendig, anbefaler Ivy Biomedical Systems, Inc., at man ringer eller sender en skriftlig anmodning om servicerådgivning til serviceafdelingen hos Ivy Biomedical Systems, Inc. Produktet og dets komponenter må kun repareres i overensstemmelse med anvisningerne fra personale, der har gennemgået et uddannelsesforløb hos Ivy Biomedical Systems, Inc. Produktet må ikke ændres uden forudgående skriftlig godkendelse fra kvalitetssikringsafdelingen hos Ivy Biomedical Systems, Inc. Brugeren af dette produkt er eneansvarlig for alle funktionsfejl, der skyldes forkert anvendelse, fejlagtig vedligeholdelse, uhensigtsmæssige reparationer, beskadigelse eller ændringer udført af andre end Ivy Biomedical Systems, Inc. FORSIGTIG: I henhold til USA's føderale lovgivning må denne enhed kun sælges efter bestilling fra en læge. Ivy Biomedical Systems, Inc. 11 Business Park Drive Branford, Connecticut USA FAX Flersprogede oversættelser af denne driftsvejledning kan findes på Ivy Biomedicals websted: Brugerhåndbog til model 7600/7800 1

6 BRUGERHÅNDBOGENS REVISIONSHISTORIK 2.0 BRUGERHÅNDBOGENS REVISIONSHISTORIK Revision Dato Beskrivelse november 2013 Første udgivelse marts 2015 Opdateret EMC Vejledning og producentens erklæring på siderne 8, 9 og 10. Tilføjet ESS symbol på brugerens ansvar afsnit på side 1. Opdateret alle henvisninger til WEEE-direktivet 2012/19/EU. Revideret alle henvisninger til sikringens mærkekapacitet og type T 0,5A, 250V september 2015 Revideret alle henvisninger til sikringens mærkekapacitet og type T 0,5AL, 250V juni 2016 Revideret afsnit 6,10 og 6, marts 2017 Revideret afsnit 19,0 til at omfatte yderligere lovmæssige standarder marts 2017 Revideret afsnit 5,0 i henhold til nye krav i IEC : juni 2018 Revideret afsnit 19,0 til at omfatte yderligere lovmæssige standarder februar 2019 Revideret afsnit 19,0 for at opdatere lovmæssige standarder oktober 2019 Revideret afsnit 5, september 2020 Opdateret til at overholde EU-MDR. 2 Brugerhåndbog til model 7600/7800

7 GARANTI 3.0 GARANTI Alle produkter fremstillet af Ivy Biomedical Systems, Inc. garanteres ved normal brug at være uden materiale- og fabrikationsfejl og at fungere inden for de angivne specifikationer i en periode på 13 måneder fra den oprindelige forsendelsesdato. Alt tilbehør, såsom EKG-truncuskabler og afledningsledninger, leveret af Ivy Biomedical Systems, Inc. garanteres ved normal brug at være uden materiale- og fabrikationsfejl og at fungere inden for de angivne specifikationer i en periode på 90 dage fra den oprindelige forsendelsesdato. Hvis det ved en kontrol hos Ivy Biomedical Systems, Inc. konstateres, at et eller flere af sådanne produkter eller komponentdele er defekte, er Ivys ansvar begrænset til reparation eller udskiftning af produkterne efter Ivys eget valg. Hvis et eller flere produkter skal returneres til producenten til reparation eller kontrol, skal kundeservicemedarbejderne hos Ivy Biomedical Systems kontaktes med henblik på at få et RMA-nummer (Return Material Authorization) samt anvisninger i korrekt emballering: Service/teknisk support: Telefon: eller Fax: Alle produkter, der returneres til reparation under garantien, skal sendes franko til: Ivy Biomedical Systems, Inc. Attn: Service Department 11 Business Park Drive Branford, CT USA Ivy betaler for forsendelsen af det reparerede eller udskiftede produkt til kunden. Brugerhåndbog til model 7600/7800 3

8 INDLEDNING 4.0 INDLEDNING Denne håndbog indeholder oplysninger om den korrekte anvendelse af EKG-triggermonitoren model 7600/7800. Det er brugerens ansvar at sørge for, at alle gældende regler for installation og drift af monitoren overholdes. Model 7600/7800 er et elektromedicinsk udstyr, der er beregnet til at monitorere patienter under lægelig supervision. Model 7600/7800-monitoren må kun betjenes af uddannet og kvalificeret medicinsk personale. Brug af denne håndbog Vi anbefaler, at denne håndbog læses inden betjening af udstyret. Håndbogen er udarbejdet med henblik på at omfatte alle funktioner. Hvis monitoren ikke indeholder alle funktioner, vises menuvalg og visningsdata for de pågældende funktioner ikke på monitoren. I afsnittet Beskrivelse af monitoren findes generelle beskrivelser af knapper og displays. Se afsnittet i håndbogen om brug af den relevante indstilling for at få yderligere oplysninger om brugen af de enkelte indstillinger. Navnene på knapper, der skal betjenes af brugeren, er angivet med fed skrift i teksten. Menuvalg, der bruges med de programmerbare knapper, er anbragt i firkantede parenteser [ ]. Producentens ansvar Producenten af dette udstyr er kun ansvarlig for udstyrets effekter på sikkerhed, pålidelighed og funktion, hvis: Indgreb, der vedrører samling, udvidelser, justeringer eller reparationer, udføres af personer, der er godkendt af producenten Den elektriske installation er i overensstemmelse med alle gældende regler Udstyret anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i denne håndbog Hvis brugeren anvender udstyret forkert eller ikke vedligeholder monitoren i overensstemmelse med retningslinjerne for korrekt vedligeholdelse, fritages producenten eller producentens repræsentant for alt ansvar i forhold til deraf følgende manglende overensstemmelse (f.eks. i forhold til specifikationer), beskadigelse eller personskade. Ivy Biomedical Systems, Inc. 11 Business Park Drive Branford, Connecticut eller Fax Denne håndbog indeholder beskrivelser af, hvordan model 7600/7800 opsættes og anvendes. Der er vigtige oplysninger om sikkerhed i hele håndbogen, hvor det er relevant. LÆS HELE AFSNITTET MED SIKKERHEDSOPLYSNINGER, FØR DU ANVENDER MONITOREN. 4 Brugerhåndbog til model 7600/7800

9 SIKKERHED 5.0 SIKKERHED 5.1 Væsentlig ydelse Liste over væsentlige ydelsesfunktioner (defineret i IEC testrapport): At monitorere og vise patientens puls nøjagtigt (inden for grænserne i ). At monitorere og vise patientens EKG-bølgeform nøjagtigt (inden for grænserne på ). At producere en R-bølge-gating outputpuls for at give korrekt, nøjagtig og pålidelig udløsning. At producere et alarmsignal, når operatørindgreb er påkrævet. 5.2 Elektrisk Dette produkt er beregnet til drift via en lysnetstrømkilde med følgende nominelle værdier: V~ eller V~, 50/60 Hz og et maksimalt strømforbrug på 45 VA. ADVARSEL: For at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes et forsyningsnet med jordforbindelse. Tilslut kun monitoren til en jordet stikkontakt med tre ledere, der er beregnet til hospitalsudstyr. Det trebenede stik skal sættes i en korrekt installeret stikkontakt med tre ledere. Hvis der ikke forefindes en tilgængelig stikkontakt med tre ledere, skal en sådan installeres af en uddannet elektriker i overensstemmelse med de gældende regler. stik. ADVARSEL: Fjern under ingen omstændigheder den elektriske leder med jordforbindelse fra det elektriske ADVARSEL: Strømkablet, der følger med udstyret, yder den nødvendige beskyttelse. Forsøg ikke at fjerne denne beskyttelse ved at ændre kablet eller ved at bruge adaptere eller forlængerkabler uden jordforbindelse. Den elektriske ledning og stikket skal være intakte og må ikke være beskadigede. Udstyret afbrydes fra lysnettet ved at tage den elektriske ledning ud af stikkontakten. ADVARSEL: Udstyret må ikke sluttes til en stikkontakt, der betjenes via en kontakt på væggen eller en lysdæmper. ADVARSEL: Hvis der er nogen som helst tvivl om integriteten af den beskyttende jordlederinstallation, må monitoren ikke anvendes, før vekselstrømskildens beskyttende leder er fuldstændig funktionsdygtig. ADVARSEL: Ved strømafbrydelser på over 30 sekunder skal monitoren tændes manuelt ved at trykke på kontakten Tænd/standby. Når strømmen til monitoren er genoprettet, vender monitoren tilbage til producentens STANDARD-indstillinger. (Der findes en funktion, som gør det muligt at benytte de sidst anvendte eller GEMTE indstillinger). ADVARSEL: For at undgå uacceptabel RISIKO forårsaget af strømafbrydelser skal monitoren forbindes med en passende uafbrydelig strømforsyning (UPS), der er godkendt til medicinsk brug. Brugerhåndbog til model 7600/7800 5

10 SIKKERHED ADVARSEL: Anbring ikke monitoren på en sådan måde, at den kan falde ned på patienten. Løft ikke monitoren i den elektriske ledning eller EKG-truncuskablet. ADVARSEL: Udvis forsigtighed ved føring af monitorkablerne (EKG-truncuskabler, strømkabler, osv.) for at mindske risikoen for at snuble i dem. ADVARSEL: Placér ikke monitoren på en sådan måde, at det kan gøre det vanskeligt for operatøren at afbryde strømkilden. ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød! Fjern ikke dæksler eller paneler. Servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere. ADVARSEL: Afbryd monitoren fra strømkilden, når den skal serviceres. Servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere. ADVARSEL: Alle udskiftelige dele skal udskiftes af uddannet og kvalificeret servicepersonale. ADVARSEL: For at undgå elektrisk stød skal monitoren kobles fra strømkilden før udskiftning af sikringer. Udskift kun sikringer med samme type og nominelle værdier: T 0,5AL, 250V. ADVARSEL: Rengør ikke monitoren, mens den er tilsluttet en strømkilde. ADVARSEL: Hvis enheden utilsigtet skulle blive våd, skal monitoren straks kobles fra strømkilden. Anvend ikke modulet, før det er tørt igen, og test derefter, at enheden fungerer korrekt, før den anvendes på en patient. ADVARSEL: Denne enhed benytter en fælles isolationssti til EKG-afledningerne og elektroderne. EKGafledninger og/eller -elektroder må ikke komme i kontakt med andre ledende dele, herunder jord. Tilslut aldrig ikkeisoleret tilbehør til EKG-indgangen, når den er tilsluttet en patient, da enhedens sikkerhed dermed kan kompromitteres. Når enheden er tilsluttet andre apparater, skal det sikres, at den samlede lækstrøm fra alle enheder ikke overstiger 300 μa. ADVARSEL: Den synkroniserede udgangsimpuls er ikke beregnet til at synkronisere en defibrillatorudladning eller en kardioverteringsprocedure. ADVARSEL: For at sikre tilstrækkelig ventilation af monitoren må den ikke bruges uden fødder på bunddækslet eller den valgfri monteringsplade til bunddækslet. ADVARSEL: Dette udstyr må ikke ændres uden tilladelse fra producenten. 5.3 Eksplosion ADVARSEL: Eksplosionsfare! Brug ikke dette udstyr i nærheden af brændbare anæstetika eller andre brændbare stoffer kombineret med luft, iltberigede miljøer eller lattergas. 6 Brugerhåndbog til model 7600/7800

11 SIKKERHED 5.4 Patienttilslutninger ADVARSEL: Udvis forsigtighed ved føring af EKG-truncuskablerne for at reducere risikoen for, at patienten bliver viklet ind i eller stranguleres af ledningerne. Patienttilslutningerne er elektrisk isoleret. Brug isolerede sensorer til alle tilslutninger. Undgå, at patienttilslutningerne berører andre ledende dele, herunder jordforbindelsen. Se anvisningerne for patienttilslutninger i denne håndbog. Monitorens lækstrøm er internt begrænset til mindre end 10 μa. Tag dog altid højde for akkumuleret lækstrøm, der kan forårsages af andet udstyr, der anvendes på patienten samtidig med denne monitor. Anvend kun de EKG-truncuskabler, der er angivet i denne håndbog, for at sikre, at lækstrømsbeskyttelsen forbliver inden for specifikationerne. Monitoren leveres med beskyttede afledningsledninger. Anvend ikke kabler og afledninger med ubeskyttede afledningsledninger, som har eksponerede ledere i enden af kablet. Ubeskyttede afledningsledninger og kabler kan udgøre en uforholdsmæssig risiko med negative konsekvenser for helbredet eller dødsfald til følge. Monitortransienter fra ledningsisolationen kan ligne faktiske EKG-kurver og dermed hindre udløsningen af hjertefrekvensalarmer. Dette problem minimeres ved at sikre, at elektroderne er placeret korrekt, og at kablernes føring ligeledes er korrekt. Hvis der opstår en alarmtilstand, mens alarmen er deaktiveret, vil der hverken forekomme visuelle eller akustiske alarmer. 5.5 MR-scanning ADVARSEL: MR-usikker! Udsæt ikke Model 7600 og Model 7800 for et magnetisk resonansmiljø (MR). Model 7600 og model 7800 kan udgøre en risiko for projektilskader på grund af tilstedeværelsen af ferromagnetiske materialer, som kan tiltrækkes af MR-magnetkernen. ADVARSEL: Termisk skade og forbrændinger kan forekomme på grund af enhedens metalkomponenter, som kan blive varme under MR-scanning. ADVARSEL: Enheden kan generere artefakter i MR-billedet. ADVARSEL: Enheden fungerer muligvis ikke korrekt på grund af de stærke magnetiske felter og radiofrekvensfelter genereret af MR-scanneren. 5.6 Pacemakere ADVARSEL PACEMAKERPATIENTER: Frekvensmålere kan fortsætte med at måle pacemakerens frekvens under hjertestop og visse former for arytmi. Stol ikke fuldstændigt på ALARMSIGNALER fra frekvensmålere. Pacemaker-PATIENTER skal holdes under nøje overvågning. Se afsnittet SPECIFIKATIONER i denne håndbog for at få oplysninger om instrumentets kapacitet for afvisning af impulser fra pacemakeren. Afvisning af AV-sekventielle og dobbeltkammer-pacemakerimpulser er ikke blevet evalueret. Stol ikke på afvisning af pacemakerimpulser hos patienter med dobbeltkammer-pacemakere. Brugerhåndbog til model 7600/7800 7

12 SIKKERHED 5.7 Elektrokirurgisk beskyttelse Dette udstyr er testet i henhold til EN Dette udstyr er beskyttet mod strøm fra elektrokirurgiske instrumenter. Sørg for, at det elektrokirurgiske returkredsløb er korrekt tilsluttet som beskrevet i producentens anvisninger for at undgå risikoen for elektrokirurgiske forbrændinger på monitoreringssteder. Ved forkert tilslutning kan visse elektrokirurgiske enheder sende energi tilbage gennem EKG-elektroderne. Dette udstyr vender tilbage til normal drift på mindre end 10 sekunder. 5.8 Defibrilleringsbeskyttelse Dette udstyr er beskyttet mod en defibrillatorudladning på op til 360 J. Monitoren er internt beskyttet for at begrænse strømmen gennem elektroderne og dermed forhindre personskade på patienten og beskadigelse af udstyret, så længe defibrillatoren bruges i overensstemmelse med producentens anvisninger. Brug kun tilbehør, der er specificeret af Ivy (se Tilbehør). 5.9 Signalamplitude ADVARSEL: Den mindste signalamplitude for patientens fysiologiske "R-tak" er 0,5 mv. Brug af model 7600/7800 under ovennævnte amplitudeværdi kan medføre unøjagtige resultater EMC Dette udstyr er certificeret til at være beskyttet mod emissioner og immunitet i henhold til IEC : 2014 til brug på hospitaler og små klinikker. FORSIGTIG: Der skal tages særlige forholdsregler for medicinsk udstyr hvad angår elektromagnetisk kompatibilitet, og udstyret skal installeres og tages i drift i overensstemmelse med oplysningerne om elektromagnetisk kompatibilitet i brugerhåndbogen. FORSIGTIG: Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke elektromedicinsk udstyr. ADVARSEL: Denne enhed er ikke testet til brug i nærværelse af forskellige potentielle EMC/EMI-kilder såsom diatermi, radiofrekvensidentifikation (RFID), elektromagnetiske sikkerhedssystemer (f.eks. metaldetektorer) osv. Der skal udvises forsigtighed, hvis denne enhed betjenes under tilstedeværelse af sådanne enheder. ADVARSEL: Model 7600/7800 må ikke anvendes i nærheden af eller stablet sammen med andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at bruge model 7600/7800 i nærheden af eller stablet sammen med andet udstyr, skal det kontrolleres, at den fungerer normalt i den konfiguration, hvor den skal bruges Tilbehør ADVARSEL: Brug af andet tilbehør end det, der er angivet i afsnittet Tilbehør i denne håndbog, kan medføre øgede emissioner fra eller reduceret immunitet for udstyret. 8 Brugerhåndbog til model 7600/7800

13 SIKKERHED 5.12 Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner Monitoren model 7600/7800 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af model 7600/7800 skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø. Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø - vejledning RF-emissioner CISPR 11 udstrålet RF-emissioner CISPR 11 ledet Harmoniske emissioner IEC Spændingsfluktuationer/flimmeremissioner IEC Gruppe 1 Klasse B Klasse B Klasse A Klasse A Model 7600/7800 anvender kun RFenergi til interne funktioner. Derfor er RF-emissionerne meget lave og vil sandsynligvis ikke medføre interferens i elektronisk udstyr i nærheden. Model 7600/7800 er egnet til brug alle andre steder end i private hjem samt steder, der er direkte tilsluttet den offentlige lavspændingsstrømforsyning, som leverer strøm til private hjem. Brugerhåndbog til model 7600/7800 9

14 SIKKERHED 5.13 Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetisk immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetisk immunitet Monitoren model 7600/7800 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af model 7600/7800 skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Elektrostatisk udladning (ESD) IEC Hurtige transienter/ bygetransienter IEC ± 8 kv kontakt ± 15 kv luft ± 2 kv for strømforsyningsledninger ± 1 kv for indgangs-/ udgangsledninger ± 9 kv kontakt ± 15 kv luft ± 3 kv for strømforsyningsledninger ± 1,5 kv for indgangs-/ udgangsledninger Gulvene skal være af træ, beton eller med keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket af et syntetisk materiale, skal den relative fugtighed være mindst 30 %. Kvaliteten af strømmen fra forsyningsnettet skal være som i et typisk kommercielt eller hospitalsmiljø. 100 khz gentagelsesfrekvens 100 khz gentagelsesfrekvens Spændingsbølge IEC Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsudsving i strømforsyningsledninger IEC Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC ±1 kv differentialtilstand ±2 kv fælles tilstand 0 % U T: 0,5 cyklus ved 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 og 315 grader. 0 % U T: 1 cyklus og 70 % U T; 25/30 cyklusser. Enkelt fase: ved 0 grader 0 % U T; 250/300 cyklusser. 30 A/m 50 Hz eller 60 Hz ±1,5 kv differentialtilstand ±3 kv fælles tilstand 0 % U T: 0,5 cyklus ved 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 og 315 grader. 0 % U T: 1 cyklus og 70 % U T; 25/30 cyklusser. Enkelt fase: ved 0 grader 0 % U T; 250/300 cyklusser. 30 A/m 50 Hz og 60 Hz Kvaliteten af strømmen fra forsyningsnettet skal være som i et typisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Kvaliteten af strømmen fra forsyningsnettet skal være som i et typisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af model 7600/7800 har behov for kontinuerlig drift af udstyret under en afbrydelse af hovedstrømforsyningen, anbefales det, at model 7600/7800 tilføres strøm fra en uafbrydelig strømforsyning. Magnetfelter med netfrekvenser skal ligge på niveauer, der er karakteristiske for en typisk placering i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. 10 Brugerhåndbog til model 7600/7800

15 SIKKERHED Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetisk immunitet Monitoren model 7600/7800 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af model 7600/7800 skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på nogen del af model 7600/7800, herunder kabler, end den anbefalede separationsafstand, der er beregnet ud fra ligningen, der gælder for senderens frekvens. Anbefalet separationsafstand Ledet RF IEC Vrms 150 khz til 80 MHz 6 Vrms i ISM-bånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz 80 % 2 Hz 5 Vrms 150 khz til 80 MHz 6 Vrms i ISM-bånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz 80 % 2 Hz d = 1,2 d = 1,2 d = 2,3 p p 80 MHz til 800 MHz p 800 MHz til 2,7 GHz Hvor p er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) iht. producenten, og d er den anbefalede separationsafstand i meter (m). Udstrålet RF IEC , inklusive afsnit 8.10, tabel 9, til nærhed til trådløse enheder. 3 V/m 80 MHz til 2,7 GHz 80 % 2 Hz 10 V/m 80 MHz til 2,7 GHz 80 % 2 Hz Feltstyrken fra faste RF-sendere, som angivet af en elektromagnetisk undersøgelse på stedet a, skal være under det maksimalt tilladte niveau i hvert frekvensområde b Inklusive afsnit 8.10, tabel 9, for nærhed til trådløse enheder Inklusive afsnit 8.10, tabel 9, for nærhed til trådløse enheder Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde. NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorbering og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker. a Feltstyrker fra stationære sendere såsom basestationer til radiotelefoner (mobile/trådløse), landmobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelse samt tv-udsendelse kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. En elektromagnetisk undersøgelse af stedet bør overvejes med henblik på vurdering af det elektromagnetiske miljø i forhold til faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor model 7600/7800 anvendes, overskrider det gældende maksimalt tilladte RF-niveau, der er nævnt ovenfor, bør model 7600/7800 kontrolleres for at sikre, at udstyret fungerer korrekt. Hvis unormal drift konstateres, kan yderligere tiltag være nødvendige, såsom at dreje eller flytte model 7600/7800. b Over frekvensområdet 150 KHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være under 3 V/m. Brugerhåndbog til model 7600/

16 SIKKERHED 5.14 Symboler, Ordliste Standardreferencenummer og titel ISO referencer 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, og 5.4.4: Medicinsk udstyr Symboler, der skal bruges sammen med etiketter til medicinsk udstyr, mærkning og information, der skal leveres Del 1: Grundlæggende krav ISO 7010 reference W001: Grafiske symboler Sikkerhedsfarver og sikkerhedsskilte Registrerede sikkerhedsskilte IEC referencer 5009, 5016, 5017, 5021, 5032, 5034, 5035, 5036, 5336 og 5448: Grafiske symboler til brug på udstyr ISO 7000 reference 5576: Grafiske symboler til brug på udstyr, registrerede symboler IEC reference 7.3.3: Standardpraksis for mærkning af medicinsk udstyr og andre genstande af sikkerhed i magnetisk resonansmiljø Symbol Titel Forklarende tekst Standardreferencenummer Angiver behovet for, at brugeren skal læse brugsanvisningen eifu-indikator Se brugerhåndbogen Når det bruges til at angive en instruktion til at konsultere elektroniske brugsanvisninger (eifu), ledsages dette symbol af en eifu-indikator (eifuwebsted) og placeres ved siden af symbolet ISO reference Generelt advarselsskilt Angiver en generel advarsel ISO 7010 reference W001 Forsigtig Angiver behovet for, at brugeren konsulterer brugsanvisningen for vigtige advarselsoplysninger såsom advarsler og forholdsregler, der af forskellige årsager ikke kan være til stede på selve det medicinske udstyr ISO reference Defibrillatorsikker type CF anvendt del Identificerer en defibrillatorsikker type CF-anvendt del, der overholder IEC IEC reference Brugerhåndbog til model 7600/7800

17 SIKKERHED Symbol Titel Forklarende tekst Standardreferencenummer Ækvipotential jordforbindelse Jordforbindelse Sikringstype/- specifikationer Udgangssignal Indgangssignal Indgangs-/ udgangssignal Vekselstrøm Tænd/standby Alarm fra Identificerer de terminaler, der, når de er forbundet, bringer de forskellige dele af et udstyr eller et system til det samme potentiale, ikke nødvendigvis som jordpotentialet (jorden) Identificerer en jordterminal i tilfælde, hvor hverken symbolet 5018 eller 5019 udtrykkeligt er krævet Identificerer sikringsbokse eller deres placering Identificerer en udgangsterminal, når det er nødvendigt at skelne mellem indgange og udgange Identificerer en indgangsterminal, når det er nødvendigt at skelne mellem indgange og udgange Identificerer et kombineret input-/ outputstik eller - tilstand Angiver på typeskiltet, at udstyret kun er egnet til vekselstrøm Identificerer switchpositionen ved hjælp af hvilken, en del af udstyret er tændt, for at bringe det i standbytilstand Identificerer styringen, hvorved en klokke kan slukkes, eller indikerer klokkens driftsstatus IEC reference 5021 IEC reference 5017 IEC reference 5016 IEC reference 5035 IEC reference 5034 IEC reference 5448 IEC reference 5032 IEC reference 5009 ISO 7000 reference 5576 Brugerhåndbog til model 7600/

18 SIKKERHED Symbol Titel Forklarende tekst Standardreferencenummer Katalog eller nummer Producent Produktionsdato Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres Angiver producenten af medicinsk udstyr som defineret i EU-direktiverne 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF Angiver datoen, hvor det medicinske udstyr blev fremstillet ISO reference ISO reference ISO reference CE-mærke Angiver, at enheden overholder gældende europæiske regler MDD 93/42/EØF bilag XII Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab ISO reference Medicinsk udstyr Angiver, at varen er et medicinsk udstyr Ikke anvendelig RoHS RoHS-overholdelse RoHS-direktiv 2011/65/EU MR-usikker Identificerer et emne, der udgør uacceptable risici for patienten, medicinsk personale eller andre personer i MR-miljøet IEC reference Overholder WEEE Angiver overholdelse af direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr WEEE-direktiv 2012/19/EF Farlig spænding Indikerer farer som følge af farlig spænding IEC reference Brugerhåndbog til model 7600/7800

19 BESKRIVELSE AF MONITOREN 6.0 BESKRIVELSE AF MONITOREN Model 7600/7800 er en brugervenlig EKG-triggermonitor, der er udstyret med en LCD-berøringsskærm med klare farver. Model 7600/7800 viser to samtidige EKG-vektorer og patientens hjertefrekvens. Trigger-EKG-vektoren (den øverste EKG-kurve) kan vælges fra afledningerne I, II III eller Auto. Den anden EKG-vektor (den nederste EKG-kurve) kan vælges fra afledningerne I, II eller III. Derudover kan alarmgrænserne for høj og lav hjertefrekvens indstilles til at markere grænser for patientens hjertefrekvens, således at en overskridelse af disse grænser medfører en akustisk og visuel angivelse af denne overskridelse. Farvedisplayet på model 7600/7800 har dobbelte EKG-kurver, store hjertefrekvenstal og alfanumeriske tegn for andre data, alarmmeddelelser, menuer og brugeroplysninger. Model 7600/7800-monitoren er primært beregnet til brug til patienter i de sammenhænge, hvor en nøjagtig R-taksynkronisering er nødvendig, f.eks. ved timede scanningsundersøgelser. Model 7600/7800 indeholder en funktion til AUTOMATISK valg af afledning (kun triggerafledning). Når denne funktion vælges, vil den afgøre hvilken afledning (I, II eller III), der giver det bedste EKG-signal og dermed også en mere pålidelig EKG-trigger. Model 7600/7800 har et elektrisk isoleret RS-232 mikro-d-stik, som giver tovejskommunikation mellem monitoren og den eksterne konsol til overførsel af EKG-data. Der fås forskelligt ekstraudstyr til model 7600/7800. Det er ikke alt ekstraudstyr, der er inkluderet i alle monitorer. Som ekstraudstyr fås en integreret recorder. Recorderens funktioner konfigureres via menuerne på monitorens berøringsskærm. Model 7600/7800 er egnet til brug i forbindelse med elektrokirurgi. Model 7600/7800 er ikke beregnet til brug sammen med andre fysiologiske monitoreringsenheder. Model 7600/7800 må kun bruges på én patient ad gangen. Kun model 7800: Model 7800 har speciel hardware og software, som giver mulighed for måling af hud-tilelektrodeimpedans. Model 7800 giver adgang til to Ethernet-kanaler fra et enkelt RJ45-stik. Den første kanal giver tovejskommunikation mellem monitoren og CT-konsollen, så der kan overføres EKG-data, triggertimingdata og modtages patient-id-oplysninger. Den anden kanal leverer EKG-data til displayet på CT-gantryet. Disse funktioner virker kun, når model 7800 er elektrisk forbundet til en CT-konsol og et CT-gantry, der kan vise EKG-data. Model 7800 har et USB-drev, der giver operatøren mulighed for at lagre og hente EKG-data på en USB-nøgle. Model 7800 har et ekstra 9-benet D-subminiature-stik, der udgør en brugerdefineret grænseflade til bestemte installationer. Brugerhåndbog til model 7600/

20 BESKRIVELSE AF MONITOREN 6.1 Tilsigtet brug EKG-triggermonitoren fra Ivy Biomedicals model serie er et letanvendeligt instrument til overvågning af EKG og hjertefrekvens. Den er udviklet til brug på intensivafdelinger, kommunikationsstyreenheder og operationsstuer. Den kan udsende en alarm, når hjertefrekvensen falder uden for forudindstillede grænser. Den giver en udgangsimpuls, der er synkroniseret med R-takken i de sammenhænge, hvor en nøjagtig R-taksynkronisering er nødvendig. 6.2 Patientpopulation EKG-triggermonitoren fra model 7000-serien er beregnet til EKG-monitorering og detektering af R-takimpulser hos voksne, pædiatriske og neonatale patienter. R-taksynkronisering anvendes typisk til gating af nukleare scannere, CT-scannere eller andre billeddiagnostiske enheder. 6.3 Kontraindikationer Model 7000-serien er begrænset til brug af uddannet og kvalificeret medicinsk personale. Denne enhed er ikke beregnet til brug som livsunderstøttende udstyr eller til hjertediagnostik. Produktet er ikke beregnet til brug i hjemmeplejeovervågning eller til brug i et MR-miljø. 6.4 Klassificering (i henhold til ANSI/AAMI ES ) Beskyttelse mod elektrisk stød: Klasse 1. Graden af beskyttelse mod elektrisk stød: Graden af beskyttelse mod skadelig vandindtrængen: Rengøring og vedligeholdelse: Grad af sikkerhed ved påføring i nærvær af en brandfarlig bedøvelsesmiddelblanding med luft eller ilt eller lattergas: Driftstilstand: Type CF anvendt del. Defibrillatorsikker: EKG Almindeligt udstyr IPX1 i henhold til IEC Se afsnittet Vedligeholdelse og rengøring i denne håndbog Udstyr, der ikke er egnet til brug i nærvær af en brandfarlig bedøvelsesmiddelblanding Kontinuerlig 16 Brugerhåndbog til model 7600/7800

21 BESKRIVELSE AF MONITOREN 6.5 Knapper og indikatorer Basisknapper Når monitoren tilsluttes en vekselstrømskilde, forsynes monitorens elektroniske kredsløb med strøm, når der trykkes på knappen Tænd/standby. Tryk på knappen igen for at afbryde strømmen til monitorens elektroniske kredsløb. ADVARSEL: Monitoren afbrydes fra lysnettet ved, at vekselstrømsledningen tages ud af stikkontakten. Kontakten Alarm fra deaktiverer lydalarmerne. Tryk endnu en gang på denne knap for at indstille alarmerne til normal drift. Hjertefrekvens (SPM) Knappen Measure Impedance (Mål impedans) (Kun model 7800) Impedansmålinger i kω (Kun model 7800) EKG-simulator med 4 afledninger, RA, RL, LL, LA Røntgenstatus (Kun model 7800) Dobbelte, samtidige EKG-kurver med valg af afledning Stik til 6-benet EKG-truncuskabel Kontakten Tænd/standby (basisknap) Lysdiodeindikator for lysnettet Kontakten Alarm fra (Basisknap) Model 7800 vist Programmerbare knapper Brugerhåndbog til model 7600/

22 BESKRIVELSE AF MONITOREN 6.6 Display HJERTEFREKVENS: Vises med store tal som slag pr. minut (SPM) på den øverste del af skærmen. EKG: Dobbelte, samtidige EKG-kurver, der bevæger sig fra venstre mod højre, vises på skærmen. EKG-triggermønsteret vises i toppen og den anden EKG-kurve i bunden. OPSÆTNING: De ønskede valg foretages via berøringsskærmens menuer. Valg af afledning vises til højre for deres respektive mønstre. Filter ON/OFF (Filter til/fra) vises i displayets øverste højre hjørne. Alarmgrænser vises direkte under hjertefrekvensen. Impedansmåling (kun model 7800): Viser den målte impedans mellem patientens hud og den enkelte EKG-elektrode (RA, LA, LL, RL). Impedansmålingerne er placeret i displayets øverste venstre hjørne. Røntgenstatus (kun model 7800): Viser status for CT-scannerens røntgen. Statusmeddelelsen for røntgen er placeret i displayets øverste venstre hjørne. Den viste meddelelse er enten: XRAY OFF (Røntgen fra), XRAY ON (Røntgen til), eller XRAY DISCONNECT (Røntgen afbrudt). 6.7 Alarmmeddelelser ALARM MUTE (Alarm fra): Et PÅMINDELSESSIGNAL, der angiver, at de akustiske alarmer er slået fra. Bemærk: ALARM MUTE (Alarm Fra) svarer til AUDIO OFF (Lyd Fra). Følgende alarmindikationer vises som omvendt video. Alarmer vises midt på skærmen og blinker én gang pr. sekund. LEAD OFF (Ledn. fra): En TEKNISK ALARM, der angiver, at en afledning er blevet afbrudt. Alarmmeddelelsen LEAD OFF (Ledn. fra) vil blive vist inden for 1 sekund efter, at afbrydelsen er detekteret. CHECK LEAD (Tjek afledning): En TEKNISK ALARM, der angiver, at der er detekteret en ubalance mellem afledningerne. Alarmmeddelelsen CHECK LEAD (Tjek ledning) vil blive vist inden for 1 sekund efter, at behovet for kontrol er detekteret. HR HIGH (HF høj): HR LOW (HF lav): ASYSTOLE: En PATIENTALARM, der angiver, at grænsen for høj hjertefrekvens er blevet overskredet i tre sekunder. En PATIENTALARM, der angiver, at grænsen for lav hjertefrekvens er blevet overskredet i tre sekunder. En PATIENTALARM, der angiver, at intervallet mellem hjerteslag overstiger seks sekunder. ADVARSEL: Når monitoren startes op, er akustiske alarmer altid på pause i 30 sekunder. Andre konfigurationsindstillinger er tilgængelige efter anmodning. 6.8 Programmerbare knapper Ved tryk på en programmerbar knap vises andre menuniveauer, eller en relevant funktion aktiveres. Menufunktioner er beskrevet i menustrukturen. 18 Brugerhåndbog til model 7600/7800

23 BESKRIVELSE AF MONITOREN 6.9 Menustruktur MEASURE IMPEDANCE MAIN MENU: DISPLAY EKG OPTIONS FREEZE PRINT MENU MENU MENU DIRECT TRIGGER SIZE Date/Time QRS VOL AUTO 10 MM/MV OFF SECOND FILTER NEXT ALARM VOL LEAD I TIL MEDIUM SPEED P-LOCK REC MODE CLEAR 25 MM/SEC TIL DIRECT MEMORY Alarm Limits TEST PACER DET MODE COPY TO MENU TIL LOW ADULT USB DRIVE MAIN MAIN MAIN MAIN MENU MENU MENU MENU HIGH SIM RATE USB OFF FINE TUNE FINE TUNE INTERNAL TEST OFF MAIN MENU DISPLAYMENU Trigger: Afledning I II III AUTO: Second: Afledning I II III Speed: 25 mm/s og 50 mm/s TASTEVALG MENU VALGMENU QRS-lydstyrke: Off, Low, High Alarmlydstyrke: Low, Medium, High Recorder-tilstand: Direkte, tidsindstillet, forsinkelsestilstand: Adult, Ped/Neo ECG MENU (EKG-MENU) Størrelse: 5, 10, 20, 40mm/mV Filter: On, Off Valgmuligheder kun model 7800: P-Lock: Tænd sluk Mål impedans Pacer Detect: Tænd sluk USB-menu Brugerhåndbog til model 7600/

24 BESKRIVELSE AF MONITOREN 6.10 Bagpanel EKG-simulator med 4 afledninger, RA, RL, LL, LA BNC-stik SYNKRONISERET UDGANG RJ45-stik ETHERNET (Kun model 7800) 9-benet micro-d RS-232 ¼ stereo-jackstik EKG-UDGANG 9-benet D-subminiaturestik AUXILIARY (Ekstra) (Kun model 7800) Serienummer/ UDI-mærkat PEQjordforbindelse Sikringer (Bag panelet) Strømindgangsmodul Strømindgang Dato for fremstillingsmærkat Model 7800 vist 6.11 Sikringsspecifikationer Sikringerne er placeret bag dækslet på strømindgangsmodulet. Tag vekselstrømsledningen ud ved udskiftning af sikringerne. Fjern strømindgangsmodulet, og udskift kun sikringen/sikringerne med sikringer af samme type: T 0,5 AL, 250 V. 20 Brugerhåndbog til model 7600/7800

25 BESKRIVELSE AF MONITOREN 6.12 Beskrivelse af bagpanel Følgende komponenter er placeret på bagpanelet. LYSNETINDGANG: Stik til en standard vekselstrømsledning. FORSIGTIG: Når monitoren sluttes til et andet stykke udstyr, skal det altid kontrolleres, at hver enkelt tilsluttet udstyrsdel har sin egen separate jordforbindelse. Forsøg ikke at tilslutte kablerne til disse tilslutninger uden først at kontakte den lokale tekniske afdeling med speciale i biomedicinsk udstyr. Dette er for at sikre, at tilslutningen overholder kravene til lækstrøm i henhold til en af følgende gældende standarder: ANSI/AAMI ES :2005, CAN/CSA-C22.2 Nr :08 og CE-MDD 93/42/EØF. Den maksimale ikke-destruktive spænding, der kan anvendes på disse stik, er 5 V. SYNKRONISERET UDGANG: Et stik af BNC-typen med et udgangssignal, der er synkroniseret med R-takkens top. Synkroniseringsimpulsens amplitude konfigureres fra fabrikken: 0 til +5 V, +5 V til 0 V, -10 V til +10 V eller +10 V til -10 V. Tilgængelige synkroniseringsimpulsbredder: 1 ms, 50 ms, 100 ms og 150 ms. PEQ-JORDFORBINDELSE: Spændingsudligning - En jordforbindelse, der kan bruges til at sikre, at der ikke opstår spændingsforskelle mellem dette udstyr og andet elektrisk udstyr. SIKRING: Udskift kun med en sikring af samme type og med samme specifikationer som angivet på sikringens mærkat: T 0,5 AL, 250 V. EKG-UDGANG: Dette er et ¼" stereostik, hvor udgangssignalet for den analoge EKG-kurve er på spidsen, det synkroniserede impulssignal på ringen og fælles på bøsningen. Begrænset til en båndbredde på 100 Hz. RS-232: Elektrisk isoleret RS-232 micro-d-stik til kommunikation mellem enheder. RS-232-stikket leverer 6 V og -6 V med en maksimal strøm på 20 ma. AUXILIARY (Ekstra) (Kun model 7800): 9-benet D-subminiature-stik, der udgør en brugerdefineret grænseflade til bestemte installationer. Den ekstra udgang leverer +5 V og -12 V med en maksimal strøm på 12 ma. ETHERNET (kun model 7800): Dette er en to-kanals Ethernet-udgang, som giver en Ethernet-protokol (10Base-T, IEEE 802.3) fra et enkelt RJ45-stik. Med den første kanal forbindes model 7800 og CT scanner-konsollen, så de kan dele data og kontroloptioner. Med den anden Ethernet-kanal fra det samme stik leveres EKG-data til displayet på CT-gantryet. SERIENUMMER/UDI-MÆRKAT: Serienummeret/UDI-mærkaten giver et unikt id og serienummer for produktet i både menneske- og maskinlæsbar form (stregkode). DATO FOR FREMSTILLINGSMÆRKAT: Datoen for fremstillingsmærkaten angiver den dato, hvor monitoren blev fremstillet. Fremstillingsdatoen er kodet ved hjælp af formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. ADVARSEL: Brugen af TILBEHØR, der ikke overholder de relevante sikkerhedskrav til dette udstyr, kan medføre en lavere grad af sikkerhed for det samlede system. Overvejelser vedrørende valg af tilbehør skal omfatte: Brug af tilbehøret i NÆRHEDEN AF PATIENTER. Dokumentation for at sikkerhedscertificeringen af TILBEHØRET er sket i overensstemmelse med den gældende harmoniserede, nationale standard IEC og/eller IEC Brugerhåndbog til model 7600/

26 OPSÆTNING AF MONITOREN 7.1 Installation af monitoren 7.0 OPSÆTNING AF MONITOREN FORSIGTIG: Underwriters Laboratory (UL) har ikke testet/godkendt model 7600/7800 med rullestativ (Ivy-REF: ) som et system. 1. Montér rullestativet (Ivy-REF: ) ved at følge monteringsvejledningen til GCX Light Duty Roll Stand (DU-RS ). 2. Justér monitoren og dens adapterplade med rullestativets monteringsadapter (Fig. 1). Fig. 1 Fig Træk sikkerhedsstiften ned, og skub monitoren på plads på rullestativets monteringsadapter (Fig. 2). Slip sikkerhedsstiften, og sørg for, at den går i hak i monitorens adapterplade. (Adapterpladen har et hul til stiften til sikring af monitoren). 4. Spænd de to nylonskruer på rullestativets monteringsadapter ved at dreje dem med uret. 7.2 Opsætning af instrumentet til drift 1. Tilslut den medfølgende aftagelige strømledning, der er godkendt til hospitalsbrug, til monitoren. Slut den anden ende til en vekselstrømskilde ( V~ eller V~). FORSIGTIG: En pålidelig jordforbindelse kan kun opnås, når udstyret sluttes til en tilsvarende stikkontakt, der er "godkendt til hospitalsbrug". 2. Tryk på kontakten Tænd/standby på venstre side af frontpanelet for at tænde for strømmen. 3. Tilslut EKG-truncuskablet til EKG-stikket på sidepanelet. ADVARSEL: Udvis forsigtighed ved føring af monitorkablerne (EKG-truncuskabler, strømkabler, osv.) for at mindske risikoen for at snuble i dem. 22 Brugerhåndbog til model 7600/7800

27 OPSÆTNING AF MONITOREN 7.3 Indstilling af dato og klokkeslæt Anvend nedenstående fremgangsmåde til indstilling af QRS- og alarmlydstyrke. Klokkeslættet angives i øverste højre hjørne af displayet. 1. Tryk på knappen [OPTIONS MENU] (Valgmenu) i hovedmenuen. 2. Tryk på knapperne og under DATE/TIME (Dato/tid) for at vælge MONTH (Måned). 3. Tryk på [NEXT -- >] (Næste) for at gå til indstillingen DAY (Dag). Brug knapperne og til at øge eller mindske indstillingen for dag. 4. Tryk på [NEXT -- >] (Næste) for at gå til indstillingen YEAR (År). Brug knapperne og til at øge eller mindske indstillingen for år. 5. Tryk på [NEXT -- >] (Næste) for at gå til indstillingen HOUR (Time). Brug knapperne og til at øge eller mindske indstillingen for timer. 6. Tryk på [NEXT -- >] (Næste) for at gå til indstillingen MINUTE (Minut). Brug knapperne og til at øge eller mindske indstillingen for minutter. 7.4 Indstilling af QRS- og alarmlydstyrke Anvend nedenstående fremgangsmåde til indstilling af QRS- og alarmlydstyrke. 1. Tryk på knappen [OPTIONS MENU] (Valgmenu) i hovedmenuen. 2. Tryk på knappen [QRS VOL] (QRS-lydst.) for at vælge QRS-lydstyrken. Valgmulighederne er OFF (Fra), LOW (Lav) eller HIGH (Høj). 3. Tryk på knappen [ALARM VOL] (Alarmlydst.) for at vælge alarmlydstyrken. Valgmulighederne er: LOW (Lav), MEDIUM (Medium) eller HIGH (Høj). Tryk på [MAIN MENU] (Hovedmenu), når alle indstillinger for dato, klokkeslæt og lyd er korrekte, for at vende tilbage til monitorens startskærmbillede. 7.5 Indstilling af alarmgrænser 1. Tryk på knappen [OPTIONS MENU] (Valgmenu) i hovedmenuen. 2. Tryk på knapperne HR LOW (HF lav) og under ALARM LIMITS (Alarmgrænser) for at vælge grænseværdier for lav hjertefrekvens. Valgmulighederne er fra 10 SPM til 245 SPM i intervaller på 5 SPM. 3. Tryk på knapperne HR HIGH (HF høj) og under ALARM LIMITS (Alarmgrænser) for at vælge grænseværdier for høj hjertefrekvens. Valgmulighederne er fra 15 SPM il 250 SPM i intervaller på 5 SPM. 7.6 Indstilling af EKG-hastighed 1. Tryk på knappen [DISPLAY MENU] (Skærmmenu) i hovedmenuen. 2. Tryk på knappen SPEED] (Hastighed) for at vælge EKG-hastighed. Valgmulighederne er 25 og 50 mm/sek. FORSIGTIG: Knappen [SPEED] (Hastighed) ændrer også recorderens hastighed. Brugerhåndbog til model 7600/

28 OPSÆTNING AF MONITOREN 7.7 Standardindstillinger Monitoren nulstilles til standardindstillingerne ved at trykke på kontakten Tænd/standby for at slukke for monitoren og derefter tænde monitoren igen ved atter at trykke på kontakten Tænd/standby. Indstilling Indledende standard Sprogindstilling Engelsk (afhængigt af konfigurationen) EKG-størrelse 10 mm/mv Triggerafledning II eller Auto (afhængigt af konfigurationen) Anden afledning I Filter TIL Impedansgrænse 50kΩ (afhængigt af konfigurationen) Hjertefrekvens, lav grænse 30 Hjertefrekvens, høj grænse 120 EKG-hastighed 25 mm/sek Recorder Direkte QRS-lydstyrke Fra Alarmlydstyrke Medium Intern test Fra Simulatorfrekvens Fra Alarmer 30 sekunder eller Fra (afhængigt af konfigurationen) Triggerpolaritet Positiv eller negativ (afhængigt af konfigurationen) P-lås Til eller Fra (afhængigt af konfigurationen) Pacerdetektering Til eller Fra (afhængigt af konfigurationen) Standard-/gemte indstillinger kan tilpasses (password kræves) af en ansvarlig organisation. Kontakt Ivy Biomedical Systems på for oplysninger om, hvordan denne funktion aktiveres. 24 Brugerhåndbog til model 7600/7800

29 8.1 Synkroniseringsimpuls 8.0 SYNKRONISERET UDGANG (Trigger) SYNKRONISERET UDGANG Den synkroniserede EKG-udgang frembringer en triggerimpuls, der starter ved spidsen af hver R-tak, som er tilgængelig på BNC-stikket SYNCHRONIZED OUTPUT (Synkroniseret udgang) og på stikket ECG OUTPUT (EKG-udgang) (ringen på ¼" stereostikket) på monitorens bagpanel. Forbind den synkroniserede udgang på monitoren med den enhed, der skal synkroniseres. Herunder vises triggerimpulsens timing i forhold til EKG-kurven. 5 V 0 V Trigger-Spot R-takkens spids 100 ms Trigger Mark Triggermærke 8.2 Triggermærke Den synkroniserede triggerudgang er altid aktiv. En del af EKG-kurven, der svarer til synkroniseringsimpulsens timing, er fremhævet med rødt. Hvis triggerfunktionen forekommer at være uregelmæssig, skal følgende sikres: At afledningen med den højeste amplitude, typisk afledning II eller AUTO (Automatisk) er valgt. At EKG-elektroderne er placeret korrekt. EKG-elektroderne skal muligvis placeres andre steder. At der stadig er fugtig, ledende gel på EKG-elektroderne. 8.3 Polaritetslås (P-lås) På visse patienters EKG'er matcher formen på en høj T-tak eller en stejl S-tak nogle gange kriteriet, der anvendes til at detektere R-takken. Når denne situation forekommer, detekterer monitoren R-takken korrekt, men detekterer T-takken eller S-takken forkert, hvilket medfører dobbelt trigning. Polaritetskontrolalgoritmen (P-lås) reducerer antallet af falske triggere, når høje T-takker eller stejle S-takker forekommer. Algoritmen for P-lås gør det muligt for model 7600/7800 kun at detektere og trigge ved R-takkens spids og dermed udelukke de fleste af de høje T-takker og stejle S-takker, der kunne have medført falske triggere. Følg fremgangsmåden nedenfor for at slå P-låsen Til eller Fra: 1. Tryk på knappen [ECG MENU] (EKG-menu) i hovedmenuen. 2. Tryk på knappen [P-LOCK] (P-lås) for at vælge P-LOCK (P-lås). Valgmulighederne er ON (Til) og OFF (Fra). Brugerhåndbog til model 7600/

30 EKG-MONITORERING 9.0 EKG-MONITORERING Dobbelte samtidige EKG-kurver bevæger sig over skærmen fra venstre mod højre. Den øverste kurve (Trigger) bruges til EKG-trigning. Den nederste kurve (Anden) bruges kun til visning. Valg af afledninger vises til højre for de respektive kurver. Hjertefrekvensen og alarmgrænser for hjertefrekvens vises på den øverste del af skærmen. Alarmer vises midt på skærmen og blinker én gang pr. sekund. Der er også et hjertesymbol, der blinker, hver gang et hjerteslag registreres. 9.1 Sikkerhedsovervejelser ADVARSEL: Monitoren leveres med beskyttede afledningsledninger. Anvend ikke kabler og afledninger med ubeskyttede afledningsledninger, som har eksponerede ledere i enden af kablet. Ubeskyttede afledningsledninger og kabler kan udgøre en uforholdsmæssig risiko med negative konsekvenser for helbredet eller dødsfald til følge. FORSIGTIG: EKG-elektroder er kun beregnet til at blive brugt én gang. Forsøg ikke at genbruge dem. FORSIGTIG: EKG-patientstikkene er elektrisk isolerede Type CF. Brug isolerede sensorer til EKG-stikkene. Undgå, at patienttilslutningerne berører andre ledende dele, herunder jord. Se anvisningerne for patienttilslutninger i denne håndbog. FORSIGTIG: Monitorens lækstrøm er internt begrænset til mindre end 10 μa. Tag dog altid højde for akkumuleret lækstrøm, der kan forårsages af andet udstyr, der anvendes på patienten samtidig med denne monitor. FORSIGTIG: Model 7600/7800 er kompatibel med HF-elektrokirurgiske enheder. Når udstyret bruges med HF-elektrokirurgiske enheder, er de dele af udstyret, der kommer i kontakt med patienten, beskyttet for at undgå forbrænding af patienten. Sørg for, at det elektrokirurgiske returkredsløb er korrekt tilsluttet, som beskrevet i producentens anvisninger, for at undgå at der kan forekomme elektrokirurgiske forbrændinger på EKGmonitoreringssteder. Ved forkert tilslutning kan visse elektrokirurgiske enheder sende energi tilbage gennem elektroderne. FORSIGTIG: Monitortransienter fra ledningsisolationen kan ligne faktiske EKG-kurver og dermed hindre udløsningen af hjertefrekvensalarmer. Dette problem minimeres ved at sikre, at elektroderne er placeret korrekt, og at kablernes føring ligeledes er korrekt. 26 Brugerhåndbog til model 7600/7800

31 EKG-MONITORERING 9.2 Patienttilslutninger Brug de EKG-truncuskabler, der leveres af Ivy Biomedical Systems (se Tilbehør) for at sikre, at specifikationerne for sikkerhed og funktion overholdes. Andre kabler giver muligvis ikke de samme pålidelige resultater. Brug kun sølv/sølvchlorid-ekg-elektroder af høj kvalitet eller tilsvarende. Den bedste EKG-funktion opnås med de EKG-elektroder, der leveres af Ivy Biomedical Systems (se Tilbehør). Følg denne fremgangsmåde ved EKG-monitorering: 1. Klargør hvert elektrodested, og påsæt elektroderne. 2. Tilslut et EKG-truncuskabel med 4 afledninger til monitorens EGK-indgang. 3. Tilslut afledningerne til EKG-truncuskablet. 4. Tilslut afledningerne til elektroderne, som vist nedenfor. Sammenligningstabel med farvekoder for patientafledninger: Afledningstype US (AHA) farvekode EU (IEC) farvekode RA Højre arm Hvid Rød RL Højre ben Grøn Sort LL Venstre ben Rød Grøn LA Venstre arm Sort Gul Anbefalet placering af afledning: RA LA OS EU OS EU OS EU OS EU RL LL 5. Anvend nedenstående fremgangsmåde ved indstillinger af alarmgrænser, valg af afledning, amplitudejustering og aktivering eller deaktivering af filtret. Brugerhåndbog til model 7600/

32 EKG-MONITORERING 9.3 EKG-elektroder EKG-elektrodernes konstruktion og kvalitet er forskellig fra producent til producent. De kan imidlertid typisk inddeles i to hovedgrupper: elektroder til langtidsmonitorering og elektroder til korttidsmonitorering. Ivy anbefaler, at der anvendes elektroder til korttidsmonitorering, som stabiliseres hurtigere pga. deres højere indhold af chlorid. Se afsnittet Tilbehør i denne vejledning for EKG-elektroder anbefalet af Ivy. Før EKG-elektroderne sættes på patientens hud, anbefaler Ivy, at elektrodepåsætningsområdet klargøres ved at gnide huden med et tørt stykke gaze eller en hudklargøringsgel som f.eks. Nuprep-gel (Ivy REF: ). Alternativt kan det være nødvendigt at fjerne creme eller pudder fra patientens hud med varmt sæbevand. 28 Brugerhåndbog til model 7600/7800

33 EKG-MONITORERING 9.4 Impedansmåling (kun model 7800) Model 7800 er udstyret med unik hardware og software, der tillader måling og identifikation af impedansværdien mellem patientens hud og hver enkelt EKG-elektrode. (RA, LA, LL og RL). Formålet med impedansmålingen er at bekræfte, at huden er blevet klargjort korrekt, at EKG-elektroden er påsat korrekt, og at sikre et godt EKG-signal og dermed en pålidelig triggerimpuls. Ivy anbefaler, at impedansværdien for hver EKG-tilslutning er under Ω (50 kω). Brug af den forkerte type EKG-elektroder, forkert påsætning eller utilstrækkelig klargøring af huden kan øge elektrodeimpedansværdien. Dette medfører en ubalance mellem afledningerne, som kan forårsage støj i EKG-signalet og dermed føre til unøjagtige triggerimpulser. Impedansværdien for hver EKG-elektrode kan måles ved at trykke på knappen Measure Impedance (Mål impedans) på skærmen. Bemærk: EKG'et monitoreres ikke under impedansmålinger. EKG'et gendannes inden for 8 sekunder, efter at der er trykket på knappen Measure Impedance (Mål impedans). Impedansværdien vises i den øverste venstre del af displayet. Impedansværdier under 50 kω vises med blåt. Hvis en elektrodeimpedansværdi er over 50 kω, blinker den/de pågældende afledning(er) med rødt og angiver, at værdien er uden for det anbefalede område. Hvis målingerne vises med rødt, fjernes EKG-elektroderne, og huden rengøres med et stykke gaze eller med hudklargøringsgel som f.eks. Nuprep-gel (Ivy REF: ), før der påsættes en ny EKG-elektrode. Følg anvisningerne på emballagen til EKG-elektroderne for korrekt klargøring af huden. Mål hudens impedans igen 1-2 minutter efter, at elektroderne igen er blevet sat på patientens hud. Knappen Measure Impedance (Mål impedans) Impedansv ærdier i kω Brugerhåndbog til model 7600/

34 EKG-MONITORERING 9.5 EKG-kurvens amplitude (størrelse) Brug følgende fremgangsmåde for at justere den viste EKG-kurves amplitude (størrelse). 1. Tryk på knappen ECG MENU (EKG-menu) i hovedmenuen. Følgende menu vises. 2. Tryk på den første programmerbare knap [SIZE] (Størrelse) for at justere EKG-kurvens amplitude. Valgmulighederne er: 5, 10, 20 og 40 mm/mv. 3. Tryk på [MAIN MENU] (Hovedmenu) for at komme tilbage til hovedmenuen. EKG-notchfilterstatus: Knappen ECG SIZE (EKG-størrelse) Knappen ECG NOTCH FILTER (EKG-notch-filter) 9.6 EKG-notch-filter Brug følgende fremgangsmåde for at aktivere EKG-notch-filtret: 1. Tryk på knappen ECG MENU (EKG-menu) i hovedmenuen. Ovenstående menu vises. 2. Tryk på den anden programmerbare knap [FILTER] for at ændre valget af indstilling for EKG-notch-filtret. Vælg mellem FILTER ON (Filter Til) og FILTER OFF (Filter Fra). Indikatoren for FILTER-status vises i den øverste højre del af displayet. FILTRET indstiller frekvensresponsen for den viste kurve som følger: a. Filtreret: 1,5 til 40 Hz eller 3,0 til 25 Hz (afhængigt af konfigurationen) b. Ufiltreret: 0,67 til 100 Hz 3. Tryk på [MAIN MENU] (Hovedmenu) for at komme tilbage til hovedmenuen. 30 Brugerhåndbog til model 7600/7800

35 EKG-MONITORERING 9.7 Valg af afledning Model 7600/7800 indeholder en funktion til AUTOMATISK valg af afledning (kun triggerafledning). Når denne funktion vælges, vil den afgøre hvilken afledning (I, II eller III), der giver det bedste EKG-signal og dermed også en mere pålidelig EKG-trigger. Brug følgende fremgangsmåde til at ændre valg af afledning af Trigger-EKG-vektoren (øverste EKG-kurve) og den anden EKG-vektor (nederste EKG-kurve). 1. Tryk på knappen [DISPLAY MENU] (Skærmmenu) i hovedmenuen. Følgende menu vises. Valg af triggerafledning Valg af anden afledning Knappen TRIGGER LEAD SELECT (Vælg triggerafledning) Knappen SECOND LEAD SELECT (Vælg anden afledning) 2. Tryk på den første programmerbare knap [TRIGGER] for at vælge den ønskede EKG-afledning til den øverste EKG-kurve. Valgmulighederne er: Lead I, Lead II, Lead III og AUTO. Den valgte afledning vises til højre for den øverste EKG-kurve. 3. Tryk på den anden programmerbare knap [SECOND] (Anden) for at vælge den ønskede EKG-afledning. Valgmulighederne er: Lead I, Lead II og Lead III. Den valgte afledning vises til højre for den nederste EKG-kurve. 4. Tryk på [MAIN MENU] (Hovedmenu) for at komme tilbage til hovedmenuen. Brugerhåndbog til model 7600/

36 EKG-MONITORERING 9.8 Meddelelse om lavt signal Hvis EKG-signalets amplitude er mellem 300 μv og 500 μv (amplitude på 3-5 mm ved størrelsen 10 mm/mv) i en periode på otte sekunder, vises meddelelsen "LOW SIGNAL" (Lavt signal) med gult. Hvis triggerfunktionen synes at være uregelmæssig, skal følgende kontrolleres, mens meddelelsen vises: At TRIGGER-afledningen med den højeste amplitude er valgt, typisk Lead II eller AUTO. At EKG-elektroderne er placeret korrekt. EKG-elektroderne skal muligvis placeres andre steder. At der stadig er fugtig, ledende gel på EKG-elektroderne. 9.9 Pacemaker Brug følgende procedure til at aktivere eller deaktivere funktionen til detektering af pacemaker: 1. Tryk på knappen ECG MENU (EKG-menu) i hovedmenuen. 2. Tryk på knappen [PACER DET] (Pacerdetekt) for at skifte mellem pacerdetektering ON (Til) og OFF (Fra). Når der detekteres en pacemaker, begynder et P at blinke i hjertesymbolet. Meddelelsen "PACER DETECT OFF" (Pacer-detekt Fra) vises med rød skrift, hvis pacerdetekteringskredsløbet ikke er aktivt. ADVARSEL PACEMAKERPATIENTER: Frekvensmålere kan fortsætte med at måle pacemakerens frekvens under hjertestop og visse former for arytmi. Stol ikke fuldstændigt på ALARMSIGNALER fra frekvensmålere. Pacemaker-PATIENTER skal holdes under nøje overvågning. Se afsnittet SPECIFIKATIONER i denne håndbog for at få oplysninger om instrumentets kapacitet for afvisning af impulser fra pacemakeren. Afvisning af AV-sekventielle pacemakerimpulser er ikke blevet evalueret. Stol ikke på afvisning af pacemakerimpulser hos patienter med dobbeltkammer-pacemakere. 32 Brugerhåndbog til model 7600/7800

37 EKG-MONITORERING 9.10 Alarmgrænser 1. Tryk på knappen [OPTIONS MENU] (Valgmenu) i hovedmenuen. Nedenstående menu vises. 2. Brug de programmerbare op/ned-piletaster til at indstille de høje og lave grænser for hjertefrekvens. Øger grænsen for HR LOW (HF lav) HR LOW (HF lav) Sænker grænsen for HR LOW (HF lav) Øger grænsen for HR HIGH (HF høj) HR HIGH (HF høj) Sænker grænsen for HR HIGH (HF lav) Hver gang der trykkes på en knap, ændres den tilsvarende grænse med 5 SPM. De aktuelle HF-grænser vises i den øverste del af displayet direkte under visningen af hjertefrekvensen. 3. Tryk på [MAIN MENU] (Hovedmenu) for at komme tilbage til hovedmenuen. Alarmtype Standardgrænse Lav hjertefrekvens 30 Høj hjertefrekvens 120 Brugerhåndbog til model 7600/

38 SAMMENKNYTTET SYSTEMDRIFT 10.0 SAMMENKNYTTET SYSTEMDRIFT 10.1 Røntgenstatusmeddelelser (kun model 7800) Når model 7800 tilsluttes en CT-scanner via stikket AUXILIARY (Ekstra) på bagsiden, kan monitoren gemme EKG-data og overføre disse data til et USB-drev. Der er tre RØNTGEN-statusmeddelelser: 1. XRAY ON (Røntgen til): CT-scannerens røntgenfunktion er aktiv eller "ON" (Til). Model 7800 vil gemme EKG-data i dette tidsrum. 2. XRAY OFF (Røntgen fra): CT-scannerens røntgenfunktion er "OFF" (Slået fra). 3. XRAY DISCONNECT (Røntgen afbrudt): Tilslutningen mellem model 7800 og CT-scanneren er IKKE korrekt. 4. STORING DATA (Gemmer data): EKG-data bliver gemt. RØNTGEN-status OPBEVARING AF DATA 34 Brugerhåndbog til model 7600/7800

39 LAGRING OG OVERFØRSEL AF EKG-DATA 11.0 LAGRING OG OVERFØRSEL AF EKG-DATA 11.1 Overførsel af EKG-data vha. USB-porten (kun model 7800) Model 7800 er udstyret med en USB-port, som brugeren kan bruge til tilslutning af et USB-drev og til at hente op til 200 EKG-hændelser og målte impedansdata, der er gemt i monitoren. EKG-dataene gemmes i monitorens hukommelse, når røntgensignalet fra CT-scanneren aktiveres. Lagringen af EKG-dataene stopper 10 sekunder efter deaktivering af røntgensignalet. EKG-data lagret (1 hændelse): 10 sekunder før røntgen, under røntgen og 10 sekunder efter røntgen EKG-dataene kan downloades til en hukommelsesnøgle (minimum 1 GB) på følgende måde: 1. Indsæt et USB-drev i USB-porten på siden af monitoren. 2. Tryk på knappen [USB MENU] (USB-menu) på menuen [OPTIONS MENU] (Valgmenu). 3. Tryk på knappen [COPY TO USB DRIVE] (Kopier til USB-drev). 4. Tryk på [CLEAR MEMORY] (Ryd hukommelse) for at slette EKG-dataene i monitorens hukommelse, når alle data er blevet downloadet til hukommelsesnøglen, eller tryk på MAIN MENU (Hovedmenu) for at vende tilbage til hovedmenuen USB-port FORSIGTIG: USB-porten på model 7800 bruges kun til overførsel af interne data til et eksternt medie ved hjælp af et standard USB-hukommelsesdrev (hukommelsesnøgle). Tilslutning af andre typer USB-enheder til denne port kan medføre beskadigelse af monitoren. ADVARSEL: USB-hukommelsesenheder, der indsættes i denne port, MÅ IKKE VÆRET TILSLUTTET EN EKSTERN STRØMKILDE. USB-port Brugerhåndbog til model 7600/

40 BETJENING AF RECORDEREN 12.1 Ilægning af papir 12.0 BETJENING AF RECORDEREN Udskift rullen med termopapir på følgende måde. (Recorderpapiret er Ivy REF: ) 1. Tryk på knappen til udskubning af papiret for at åbne lågen på recorderens forside. Træk i lågen, indtil den er helt åben, hvis den ikke åbnes helt i første omgang. Tryk her 2. Ræk ind, og tag den brugte papirrulle ud af recorderen ved at trække forsigtigt i den. 3. Anbring en ny rulle mellem de to runde tapper på papirholderen. 4. Træk lidt papir af rullen. Kontrollér, at den følsomme (blanke) side af papiret vender ind mod printerhovedet. Papirets blanke side vender normalt indad på rullen. 5. Tilpas papiret med klemrullen på lågen. Printhoved Klemrulle 6. Hold papiret ind mod klemrullen, og luk lågen. 36 Brugerhåndbog til model 7600/7800

41 BETJENING AF RECORDEREN 12.2 Recorderens tilstande Vælg den udskrivningstilstand, der skal anvendes, på følgende måde: Der kan vælges mellem DIRECT (Direkte), TIMED (Timet), DELAY (Forsink.) og X-RAY (Røntgen). 1. Tryk på knappen [OPTIONS MENU] (Valgmenu) i hovedmenuen. 2. Tryk på den tredje programmerbare knap [REC MODE] (Optagetilst.) for at vælge recorderens tilstand. Valg af recorderens tilstand Alle recordertilstande Tryk på knappen [PRINT] (Udskriv) i hovedmenuen for at udskrive. Tryk på [PRINT] (Udskriv) igen for at standse udskrivningen. Direkte Tryk på knappen [PRINT]) (Udskriv) i hovedmenuen for at udskrive i recordertilstanden DIRECT (Direkte). Tryk på [PRINT] (Udskriv) igen for at standse udskrivningen. Plottet indeholder parameterindstillinger og klokkeslæt/dato. Plottets hastighed og lodrette opløsning er den samme som displayets. Plottet mærkes med hastigheden i mm/s, recordertilstanden og parametrene. Timet Tilstanden TIMED (Timet) startes ved at trykke på PRINT (Udskriv), hvorefter der udskrives i 30 sekunder. Forsinket Tilstanden Delay (Forsinket) udskriver automatisk 30 eller 40 sekunder af EKG-kurven efter forekomsten af en alarmtilstand afhængigt af den valgte hastighed: 15 sekunder før og 15 sekunder efter ved 50 mm/s 20 sekunder før og 20 sekunder efter ved 25 mm/s Brugerhåndbog til model 7600/

42 BETJENING AF RECORDEREN RØNTGEN (kun model 7800) Tilstanden XRay (Røntgen) udskriver automatisk 20 sekunder af EKG-kurven efter aktivering af røntgen: 10 sekunder før og 10 sekunder efter aktivering af røntgen 12.3 Recorderens hastighed Brug følgende procedure til at ændre recorderens hastighed. Tryk på knappen [SPEED] (Hastighed) på menuen [DISPLAY MENU] (Skærmmenu) for at vælge recorderens hastighed. Valgmulighederne er 25 og 50 mm/sek. BEMÆRK: Knappen [SPEED] (Hastighed) ændrer også ændrer EKG-kurvens hastighed Udskriftseksempler Tilstanden DIRECT (Direkte): Tilstanden XRAY (Røntgen) (kun model 7800): 38 Brugerhåndbog til model 7600/7800

43 ALARMMEDDELELSER 13.1 Påmindelsessignaler 13.0 ALARMMEDDELELSER ADVARSEL: Når monitoren startes op, er akustiske alarmer altid på pause i 30 sekunder. Bemærk: Andre indstillinger er tilgængelige efter anmodning. De følgende meddelelser er PÅMINDELSESSIGNALER, der vises i det øverste venstre hjørne af monitorens display. Påmindelser vises i hvid skrift på en rød baggrund. PAUSE: ALARM MUTE (Alarm Fra): Angiver tiden (i sekunder), før akustiske alarmer aktiveres. Akustiske alarmer er deaktiveret. Bemærk: ALARM MUTE (Alarm Fra) svarer til AUDIO OFF (Lyd Fra). Knappen til afbrydelse af alarmen giver brugeren mulighed for at skifte mellem at sætte akustiske alarmer på pause i 120 sekunder og aktivere akustiske alarmer: 1. Tryk kortvarigt på tasten én gang for at sætte akustiske alarmer på pause i 120 sekunder. Bemærk: Alarmmeddelelsen PAUSE vises i displayets øverste venstre hjørne. 2. Tryk kortvarigt på tasten én gang for at genetablere akustiske alarmer. Knappen til afbrydelse af alarmen giver også brugeren mulighed for at deaktivere akustiske alarmer: 1. Tryk på og hold tasten nede i tre sekunder for at deaktivere akustiske alarmer. Bemærk: Påmindelsessignalet ALARM MUTE (Alarm Fra) vises i skærmens øverste venstre hjørne. 2. Tryk kortvarigt på tasten én gang for at genetablere akustiske alarmer. ADVARSEL: Alle alarmer har HØJ PRIORITET og kræver øjeblikkelig opmærksomhed Patientalarmer Følgende meddelelser er PATIENTALARMER, som vises direkte under hjertefrekvensen på monitorens skærm. Hvid skrift på en rød baggrund blinker én gang i sekundet med en akustisk alarmtone. HR HIGH (HF høj): HR LOW (HF lav): ASYSTOLE: Alarmgrænsen for høj hjertefrekvens er blevet overskredet i tre sekunder. Alarmgrænsen for lav hjertefrekvens er blevet overskredet i tre sekunder. Intervallet mellem hjerteslag overstiger seks sekunder. Brugerhåndbog til model 7600/

44 ALARMMEDDELELSER 13.3 Tekniske alarmer Følgende meddelelser er TEKNISKE ALARMER, som vises direkte under hjertefrekvensen på monitorens skærm. Hvid skrift på en rød baggrund blinker én gang i sekundet med en akustisk alarmtone. FRA: CHECK LEAD (Tjek afledning): SYSTEM ERROR (Systemfejl): En afledning er blevet afbrudt. Alarmmeddelelsen LEAD OFF (Ledn. fra) vil blive vist inden for 1 sekund efter, at afbrydelsen er detekteret. Der er registreret en ubalance mellem afledninger. Alarmmeddelelsen CHECK LEAD (Tjek ledning) vil blive vist inden for 1 sekund efter, at behovet for kontrol er detekteret. Der er registreret en monitorfejl. Kontakt kvalificeret servicepersonale Informationsmeddelelser Meddelelse om lavt signal Hvis EKG-signalets amplitude er mellem 300 μv og 500 μv (3-5 mm ved størrelsen 10 mm/mv) i en periode på otte sekunder, vises meddelelsen "LOW SIGNAL" (Lavt signal) med gult under EKG-kurven. (se afsnittet EKGmonitorering). Meddelelse om pacerdetektering Meddelelsen "PACER DETECT OFF" (Pacer-detekt Fra) vises med rød skrift, hvis pacerdetekteringskredsløbet slås FRA via EKG-menuen. Meddelelsen Tjek elektrode (kun model 7800) Meddelelsen "CHECK ELECTRODE" (Tjek elektrode) vises med gul skrift, hvis en elektrodes impedansværdi er over 50 kω. For den/de pågældende afledning(er) blinker værdien med rødt og angiver, at værdien er uden for det anbefalede område. 40 Brugerhåndbog til model 7600/7800

45 14.0 TEST AF MONITOREN TEST AF MONITOREN FORSIGTIG: Ved normal drift er ingen interne justeringer eller kalibreringer nødvendige. Sikkerhedstest må kun udføres af kvalificeret personale. Sikkerhedskontrollerne bør udføres regelmæssigt eller i overensstemmelse med de gældende regler på området. Kontakt kvalificeret servicepersonale, hvis der er behov for service Intern test Tænd for monitoren ved at trykke på Tænd/standby-knappen på frontpanelet. Lyt efter tre bipsignaler. Tryk på knappen DISPLAY MENU (Skærmmenu) i hovedmenuen. Tryk derefter på knappen TEST MENU (Testmenu). Tryk på knappen INTERNAL TEST (Intern test). Valgmulighederne er OFF (Fra) og ON (Til). Når funktionen INTERNAL TEST (Intern test) står på ON (Til), genererer den en 1 mv impuls ved 70 SPM, hvilket resulterer i en kurve og en 70 SPM angivelse på displayet og et signal ved bagpanelets stereo jack og BNC-stik. INTERNAL TEST (Intern test) verificerer monitorens interne funktion. En INTERN TEST bør udføres hver gang inden monitorering af en patient. Hvis nedenstående indikationer ikke er til stede, skal du kontakte kvalificeret servicepersonale. Test af visuelle og akustiske alarmer: Tryk på knappen for at slå alarmerne til, hvis de er på pause eller slået fra. Frakobl EKG-truncuskablet. Kontrollér, at meddelelsen LEAD OFF (Ledn. Fra) vises, og at den akustiske alarm er slået til. Kontrollér, at der sker følgende, når INTERNAL TEST (Intern test) er slået til: 1) Meddelelsen LEAD OFF (Ledn. Fra) forsvinder, og 2) monitoren begynder at tælle QRS EKG-simulator Model 7600/7800 har en integreret EKG-simulator, der bruges til at kontrollere integriteten af EKG-truncuskablet, afledningsledningerne og de elektroniske kredsløb, der er involveret i behandlingen af EKG-signalet. FORSIGTIG: EKG-truncuskablet og afledningsledningerne betragtes som forbrugsvarer, der med jævne mellemrum skal udskiftes. For at forhindre forstyrrelser ved monitorering af patienten anbefales det, at der altid er et ekstra sæt til rådighed. FORSIGTIG: EKG-simulatortesten bør udføres hver gang før monitorering af en patient. Hvis ovenstående indikationer ikke er til stede, skal du kontakte kvalificeret servicepersonale. Tænd for monitoren ved at trykke på Tænd/standby-knappen på frontpanelet. Lyt efter tre bipsignaler. Tilslut EKG-truncuskablet. Tilslut de fire afledningsledninger til simulatorstikkene, der er placeret på monitorens højre sidepanel. Stikkene har fire farvekodede mærkater for at lette identifikationen af dem. Simulatoren genererer et EKG-mønster og en hjertefrekvens inden for området SPM (kan indstilles af brugeren). Brugerhåndbog til model 7600/

46 TEST AF MONITOREN 14.3 Betjening af EKG-simulatoren Tænd for simulatoren, og indstil hjertefrekvensen ved hjælp af fremgangsmåden nedenfor: 1. Tryk på knappen DISPLAY MENU (Skærmmenu) i hovedmenuen. Tryk derefter på knappen [TEST MENU] (Testmenu). 2. Tryk på knappen [SIM RATE] (SIM-frekvens) for at slå simulatoren til og bladre gennem indstillingerne for hjertefrekvens. 3. Tryk på knapperne FINE TUNE (Finindstilling) for at ændre hjertefrekvensen i trin på én. 4. Kontrollér, at den viste hjertefrekvens svarer til den valgte Simulatorfrekvens. Kontrollér, at der vises to EKG-mønstre. BEMÆRK: Når simulatoren er tændt, vises meddelelsen "SIMULATOR ON" (Simulator Til) med gul skrift på skærmen. Meddelelsen SIMULATOR ON (Simulator Til) Test af visuelle og akustiske alarmer: Tryk på knappen for at slå alarmerne til, hvis de er på pause eller slået fra. 1. Indstil SIM RATE (Sim-frekvens) til OFF (Fra). Kontrollér, at alarmmeddelelsen ASYSTOLE (Asystoli) vises, og at den akustiske alarm er til stede. 2. Frakobl EKG-truncuskablet. Kontrollér, at meddelelsen LEAD OFF (Ledn. Fra) vises, og at den akustiske alarm er til stede. 42 Brugerhåndbog til model 7600/7800

47 FEJLFINDING 15.0 FEJLFINDING Problem Kontrollér, at: Enheden tænder ikke Lysnetledningen er tilsluttet monitoren og vekselstrømstikket Sikringerne ikke er sprunget Der er trykket på knappen ON (Til) Triggerimpulsen er ikke EKG-størrelsen er optimal (vælg Lead II eller AUTO) funktionsdygtig. Uregelmæssig EKG-kurve. Hjertefrekvensen tælles ikke. Amplituden for EKG-kurven er tilstrækkelig (vælg Lead II eller AUTO). Elektrodernes placering (se EKG-afsnittet med diagrammet vedr. korrekt placering). EKG-elektroderne har nok ledende gel. Den målte impedans < 50 kω. Udfør EKG-simulatortest. Udskift EKG-truncuskablet og/eller afledningerne efter behov. Intet EKG. EKG-truncuskablet er tilsluttet EKG-indgangen på monitoren. Afledninger er forbundet til EKG-elektroder. Udfør EKG-simulatortest. Udskift EKG-truncuskablet og/eller afledningerne efter behov. Brugerhåndbog til model 7600/

48 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 16.1 Monitoren 16.0 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Rengør efter behov monitorens udvendige overflader med en klud eller serviet, der er fugtet med vand. Undgå, at der kommer væske ind i apparatets indvendige dele. FORSIGTIG: Undgå autoklavering, sterilisation under tryk eller gassterilisation af monitoren. Lad ikke enheden stå i blød, og nedsænk den ikke i nogen form for væske. Brug kun meget små mængder rengøringsmiddelopløsning. Ved overdreven brug kan rengøringsmiddelopløsningen trænge ind i monitoren og beskadige de indvendige komponenter.. Undlad at berøre, trykke eller gnide på display og dæksler med slibende rengøringsmidler, instrumenter, børster, materialer med ru overflade eller på anden vis lade dem komme i kontakt med genstande, der kunne ridse displayet eller kapperne. Brug ikke opløsninger, der er baseret på mineralolie, acetone eller andre skrappe opløsningsmidler, til rengøring af monitoren EKG-truncuskabler og afledningsledninger FORSIGTIG: Autoklaver ikke EKG-truncuskabler eller afledningsledninger. Aftør kablerne med en klud, der er fugtet med vand. Nedsænk aldrig kablerne i nogen form for væske, og lad aldrig væske trænge ind i de elektriske forbindelser Forebyggende vedligeholdelse EKG-triggermonitoren, model 7600/7800, kræver ikke nogen forebyggende vedligeholdelse. Model 7600/7800 indeholder ingen dele, der skal serviceres. Kontrollér følgende før tilslutning af monitoren til en ny patient: EKG-truncuskabler og afledningsledninger er rene og intakte. Meddelelsen LEAD OFF (Ledn. Fra) vises, når EKG-truncuskablet og/eller afledningsledningerne ikke er tilsluttet. Tilslutning af EKG-truncuskablet og afledningsledninger til simulatoren får meddelelsen LEAD OFF (Ledn. Fra) til at forsvinde. 44 Brugerhåndbog til model 7600/7800

49 TILBEHØR 17.0 TILBEHØR 17.1 EKG-truncuskabler REF BESKRIVELSE EKG-TRUNCUSKABEL, 4-AFL., AFSKÆRMET, AHA, 10 FT EKG-TRUNCUSKABEL, 4-AFL., AFSKÆRMET, IEC, 10 FT EKG-TRUNCUSKABEL, 4-AFL., AFSKÆRMET, AHA/IEC, 40 IN EKG-TRUNCUSKABEL, 4-AFL., AFSKÆRMET, AHA/IEC, 5 FT EKG-TRUNCUSKABEL, 4-AFL., AFSKÆRMET, AHA/IEC, 10 FT 17.2 Metalliske EKG-afledningsledninger REF BESKRIVELSE EKG-AFLEDNINGSLEDNINGER, 4-AFL. SÆT, METALLISK, AHA, 24 IN EKG-AFLEDNINGSLEDNINGER, 4-AFL. SÆT, METALLISK, IEC, 24 IN EKG-AFLEDNINGSLEDNINGER, 4-AFL. SÆT, METALLISK, AHA, 30 IN EKG-AFLEDNINGSLEDNINGER, 4-AFL. SÆT, METALLISK, IEC, 30 IN EKG-AFLEDNINGSLEDNINGER, 4-AFL. SÆT, METALLISK, AHA, 36 IN EKG-AFLEDNINGSLEDNINGER, 4-AFL. SÆT, METALLISK, IEC, 36 IN 17.3 Kulstof-EKG-afledningsledninger REF BESKRIVELSE EKG-AFLEDNINGSLEDNINGER, 4-AFL. SÆT, RT KULSTOF, AHA, 30 IN EKG-AFLEDNINGSLEDNINGER, 4-AFL. SÆT, RT KULSTOF, IEC, 30 IN EKG-AFLEDNINGSLEDNINGER, 4-AFL. SÆT, RT KULSTOF, AHA, 36 IN EKG-AFLEDNINGSLEDNINGER, 4-AFL. SÆT, RT KULSTOF, IEC, 36 IN AHA farver: Hvid, grøn, rød, sort IEC-farver: Rød, sort, grøn, gul Brugerhåndbog til model 7600/

50 TILBEHØR 17.4 EKG-elektroder og hudforberedelse REF BESKRIVELSE EKG-ELEKTRODER, VOKSEN, 10x4/PK, 10 % KCI, POSE CS EKG-ELEKTRODER, VOKSEN, 15 POSER MED 40, 10 % KCl, ÆSKE EKG-ELEKTRODER, VOKSEN, 10x4/PK, 10 % KCI, POSE CS EKG-ELEKTRODER, VOKSEN, 15 POSER MED 40, 10 % KCl, ÆSKE NUPREP GEL, 4 oz. RØR 17.5 Monteringsløsninger REF BESKRIVELSE RULLESTATIV m/3 STEMPELPLADE, 7000-SERIE RULLESTATIV ACC, 3 MONTERINGSPLADESAMLING, 7000-SERIE 17.6 Diverse tilbehør REF BESKRIVELSE RECORDERPAPIR, 10 RULLER/PK RECORDERPAPIR, 100 RULLER/ÆSKE USB-NØGLE MED EKG-VISER Kontakt venligst kundeservice ved bestilling af tilbehør: Tlf.: Tlf.: Fax: Brugerhåndbog til model 7600/7800

51 BORTSKAFFELSE 18.1 WEEE-direktiv 2012/19/EF 18.0 BORTSKAFFELSE Bortskaffelse af enheder eller forbrugsprodukter skal ske i overensstemmelse med gældende love og regler. WEEE-direktiv 2012/19/EF Bortskaf ikke WEEE-produkter som almindeligt affald. Kontakt kundeservice hos Ivy Biomedical Systems Inc. ved slutningen af produktets levetid med henblik på vejledning i forbindelse med returnering RoHS2-direktiv 2011/65/EF Model 7600/7800 og tilbehørsdelene er i overensstemmelse med RoHS2-direktiv 2011/65/EU Den Kinesiske Folkerepubliks Standard for elektronikindustrien SJ/T Skema over giftige og farlige stoffer og elementer gældende for model 7600/7800 Delnavn Giftige eller farlige stoffer og elementer Pb Hg Cd Cr (VI) PBB PBDE Model 7600/7800 færdig enhed X O O O O O Emballage O O O O O O Tilbehør O O O O O O O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof, der findes i alle de homogene materialer i denne del, er under grænsekravene i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller farlige stof, der findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravene i SJ/T Dataene ovenfor er de mest pålidelige oplysninger, der var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. (EFUP) Environmentally Friendly Use Period - Miljøvenlig driftslevetid - 50 år Visse forbrugsprodukter eller OEM-dele kan have deres egen mærkat med en EFUP-værdi under systemets og er muligvis ikke vist i skemaet. Dette symbol angiver, at produktet indeholder farlige stoffer i koncentrationer, der overskrider grænserne i den kinesiske standard SJ/T Tallet angiver det antal år, produktet kan bruges under normale forhold, før de farlige stoffer kan medføre alvorlig skade på miljøet eller udgøre en sundhedsrisiko for mennesker. Dette produkt må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald og skal indsamles separat. Brugerhåndbog til model 7600/

52 SPECIFIKATIONER 19.0 SPECIFIKATIONER EKG Afledningsvalg: Triggerafledning: Anden afledning: EKG-truncuskabel: Isolering: CMRR: Indgangsimpedans: Frekvensrespons LCD-skærm og optager: LI, LII, LIII og AUTO menuen kan vælges. LI, LII og LIII menuen kan vælges. 4-afl. EKG-truncuskabel med 6-benet AAMI standardstik. Isoleret fra jordrelaterede kredsløb med >4 kv rms, 5,5 kv spids 90 db med truncuskabel og en ubalance på 51 kω/47 nf 20 MΩ ved 10 Hz med EKG-truncuskabel Filtreret: 1,5 til 40 Hz eller 3,0 til 25 Hz (afhængigt af konfigurationen) Ufiltreret: 0,67 til 100 Hz Frekvensrespons EKG-udgang: Ufiltreret: 0,67 til 100 Hz Indgangsformagnetiseringsstrøm: Hver afledning <100 na jævnstrøm maksimum Elektrodens offset-spænding: ±0,5 V jævnstrøm Sensorstrøm for afl. Fra: 56 na Støj: <20 µv peak-to-peak, refereret til input med alle afledninger forbundet via en 51 kω/47 nf til jord Defibrillatorbeskyttelse: Beskyttet mod 360 J afladning og elektrokirurgipotentialer Genopretningstid <5 sekunder Lækstrøm: <10 µa ved normal tilstand Elektrokirurgisk interferensbeskyttelse: Standard. Genoprettelsestid <5 sek Notch-filter: 50/60 Hz (automatisk). Måling af elektrodeimpedans (kun model 7800) Måleteknik: 10 Hz vekselstrømssignal <10 ua rms Måleområde: 200 kω pr. afledning Målenøjagtighed: ± 3 % ± 1 kω Måleafledninger: RA, LA, LL, RL Måletilstand: Brugervejledning Målingstid: <4 sekunder EKG-genopretning <8 sekunder Anbefalet minimum Elektrodeimpedans: <50 kω Anbefalet elektrode: Typen med 10 % kloridsvamp (Ivy REF: ) 48 Brugerhåndbog til model 7600/7800

53 SPECIFIKATIONER Cardiotach Område: Nøjagtighed: Løsning: Følsomhed: Hjertefrekvensmidling: 10 til 350 SPM (Pædiatrisk/neonatal) 10 til 300 SPM (Voksen) ±1 % ±1 SPM 1 SPM 300 µv-peak Eksponentielt gennemsnit beregnet én gang i sekundet med en maksimal responstid på 8 sekunder. Responstid Model 7600: - Ændring fra 80 til 120 SPM: 8 sekunder - Ændring fra 80 til 40 SPM: 8 sekunder Responstid Model 7800: - Ændring fra 80 til 120 SPM: 2 sekunder - Ændring fra 80 til 40 SPM: 2 sekunder Respons på uregelmæssig rytme: A1: 40 SPM, A2: 60 SPM, A3: 120 SPM, A4: 90 SPM (I henhold til IEC-specifikation , b-4) Høj T-bølgeafvisning: Afviser T-bølger 1,2 x R-bølge Pacerimpulsafvisning Bredde: Overskridelse: Deaktivering af detektor: 0,1 til 2 ms ved ± 2 til ± 700 mv Mellem 4 og 100 ms og ikke over 2 mv. Hurtige EKG-signaler: 1,73 V/s Kan vælges af brugeren. FORSIGTIG: Pacemakerimpulser findes ikke i udgangene på bagpanelet. Alarmer Høj frekvens: Lav frekvens: Asystole: Afledning Fra: Kontrollér afledning: Tid til alarm for Takykardi: B1 og B2: Alarmlydtryksniveau: Alarmtoner: Testtilstand Intern: EKG Simulator: EKG-kurvens amplitude: Simulatorrækkevidde: Simulatorrækkevidde: 15 til 250 SPM i intervaller på 5 SPM 10 til 245 SPM i intervaller på 5 SPM R til R-interval> 6 sekunder Afledning afbrudt Ubalance mellem afledninger > 0,5 V <10 sekunder Bemærk: B1 halv amplitude giver en advarselsmeddelelse for LOW SIGNAL (Lavt signal) i <5 sekunder (Ikke en alarm) (I henhold til IEC-specifikationer , b-6) 76 dba (Alarmlydstyrke indstillet til Lav) til 88 dba (Alarmlydstyrke indstillet til Høj) I overensstemmelse med IEC :2006 Tabel 3, Alarmer med høj prioritet 1 mv/100 ms ved 70 SPM 1 mv SPM. I trin på 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 og 240 SPM. Kan justeres i trin på 1 SPM Brugerhåndbog til model 7600/

54 SPECIFIKATIONER Display - Model 7600 Type: Berøringsfølsom aktiv matrix (TFT) LCD-farveskærm (640 x 480) Kurve: Dobbelte samtidige EKG-kurver med fryse -funktion Skærmstørrelse: 13,25 cm x 9,94 cm, 16,5 cm (6,5") diagonalt Sweep-hastighed: 25, 50 mm/s Display Model 7800 Type: Berøringsfølsom aktiv matrix (TFT) LCD-farveskærm (640 x 480) Kurve: Dobbelte samtidige EKG-kurver med fryse -funktion Skærmstørrelse: 17,09 cm x 12,82 cm, 21,36 cm (8,4") diagonalt Sweep-hastighed: 25, 50 mm/s USB-port og dataoverførsel (kun model 7800) Type: USB-flashdrev (USB-nøgle) EKG-lager: 200 seneste begivenheder Ethernetmodul (kun model 7800) Netværksgrænseflade: RJ45 (10BASE-T) Ethernet-kompatibilitet: Version 2.0/IEEE Protokol: TCP/IP Pakkehastighed: 250 ms EKG-datahastighed: 240 prøver/s Standard-IP-adresse: Kanaler: 2 Standardtemperatur: 0 til 70 C Størrelse: 40 mm x 49 mm Mekanisk Model 7600 Størrelse: Vægt: Mekanisk Model 7800 Størrelse: Vægt: Højde: 19,02 cm Bredde: 20,17 cm Dybde: 13,16 cm 1,80 kg Højde: 22,14 cm Bredde: 23,50 cm Dybde: 15,49 cm 2,54 kg 50 Brugerhåndbog til model 7600/7800

55 SPECIFIKATIONER Recorder Skrivemetode: Direkte termisk Antal kurver: 2 Tilstande: Direkte manuel optagelse Timet - Ved tryk på knappen Print (Udskriv) initialiseres 30 sekunders optagelse Forsinket Der optages 20 sekunder før og 20 sekunder efter en alarm ved 25 mm/s. Der optages 15 sekunder før og 15 sekunder efter en alarm ved 50 mm/sek. RØNTGEN: (kun model 7800) Der optages 10 sekunder før og 10 sekunder efter aktivering af røntgen Papirhastigheder: 25 og 50 mm/s Løsning: Lodret 200 prikker/in. Vandret 600 punkter pr. tomme ved 25 mm/s 400 punkter pr. tomme ved >25 mm/s Frekvensrespons: > 100 Hz ved 50 mm/s Datahastighed: 500 prøver Synkroniseret udgang (Trigger) Testindgangssignal ved EKG-afledninger: Udgangsudløserforsinkelse: R til R-triggernøjagtighed: Pulsbredde: Pulsamplitude: Polaritet for pulsamplitude: Udgangsimpedans: Følsomhed og tærskeljustering: Realtidsur Opløsning: Skærm: Strømkrav: Betingelser: ½ sinustak, 60 ms bredde, 1 mv amplitude, 1 impuls/sekund <2 ms ±75 µs typisk ved 1 mv-indgang 1 ms, 50 ms, 100 ms eller 150 ms (afhængigt af konfigurationen) 0 V til +5 V eller -10 V til +10 V (afhængigt af konfigurationen) Positiv eller negativ (afhængigt af konfigurationen) <100 Ω Fuldautomatisk 1 minut 24 timer Realtidsuret holder tiden, uanset om monitoren er tændt eller ej. Realtidsuret drives af et dedikeret litiumbatteri med en minimumslevetid på 5 år ved en temperatur på 25 o C Bemærk: Det dedikerede litiumbatteri til realtidsuret er en integreret del af SNAPHAT-pakken (ikke et isoleret batteri) og betragtes derfor som indeholdt i udstyret. Driftsbetingelser Temperaturområde: 5 C til 40 C Relativ luftfugtighed: 0 % til 90 % ikke-kondenserende Højde: -100 meter til meter Atmosfærisk tryk: mbar Beskyttelse mod indtrængning af væsker: IPX1 Beskyttelse mod lodret faldende vanddråber Opbevaringsbetingelser Temperaturområde: -40 C til +70 C Relativ luftfugtighed: 5 % til 95 % Højde: -100 meter til meter Brugerhåndbog til model 7600/

56 SPECIFIKATIONER Strømkrav Spændingsindgang: V ~; V ~ Linjefrekvens: 50/60 Hz Sikringsklasse og type: T 0,5 AL, 250 V Maksimalt vekselstrøms- Forbrug: 45 VA Strømgendannelse: Automatisk, hvis strømmen genetableres inden for 30 sekunder 52 Brugerhåndbog til model 7600/7800

57 LOVGIVNINGSOVERENSSTEMMELSE 20.0 LOVGIVNINGSOVERENSSTEMMELSE Enheden overholder eller overstiger specifikationer i: ANSI/AAMI ES : A1:2012, C1:2009/(R)2012 og A2:2010/(R)2012 IEC Udgave 3.1 (2012)/EN : A1: A12:2014 IEC udgave (2014) IEC :2010 (tredje udgave) + A1:2013; IEC 62366:2007 (første udgave) + A1:2014 IEC :2006 (Anden udgave) + Am.1:2012 IEC (2011) IEC 62304:2006 CAN/CSA-C22.2 nr :2014 CAN/CSA-C22.2 nr :2016 MDD 93/42/EØF CE 0413 ISO 13485:2016 RoHS2 2011/65/EU WEEE 2012/19/EU FDA/CGMP MDSAP Brugerhåndbog til model 7600/

58 LOVGIVNINGSOVERENSSTEMMELSE Medicinsk udstyr Med hensyn til elektrisk stød, brand og mekaniske farer kun i overensstemmelse med ANSI/AAMI ES (2005) + AMD 1 (2012), CAN/CSA C22.2 nr (2014), IEC (2011), IEC :2010 (tredje udgave) + A1:2013, IEC : 2006 (anden udgave) + Am.1: 2012 Ivy Biomedical Systems, Inc. erklærer, at dette produkt lever op til kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, når det anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i brugerhåndbogen og servicehåndbogen. EMERGO EUROPA Prinsessegracht AP Haag Holland Eurasian Conformity (EAC): Dette produkt bestod alle procedurer for overensstemmelsesvurdering (godkendelse), der svarer til kravene i gældende tekniske forskrifter i toldunionen. 54 Brugerhåndbog til model 7600/7800

Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG. EKG-triggermonitor. Model 7800 vist

Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG. EKG-triggermonitor. Model 7800 vist Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG EKG-triggermonitor Model 7800 vist 2018 IVY Biomedical Systems Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bestillingsnr. Bestillingsnr. 3232-03-162718-55-16 Rev.06 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG. EKG-triggermonitor. Model 7800 vist

Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG. EKG-triggermonitor. Model 7800 vist Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG EKG-triggermonitor Model 7800 vist 2015 IVY Biomedical Systems Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bestillingsnr. Bestillingsnr. 3232-03-162718-55-16 Rev.02 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugerhåndbog Model 3150-C CT-scannere fra GE Healthcare GE Part Number: EKG-triggermonitor Part ar N N

Brugerhåndbog Model 3150-C CT-scannere fra GE Healthcare GE Part Number: EKG-triggermonitor Part ar N N Model 3150-C Brugerhåndbog Konstrueret udelukkende til drift sammen med CT-scannere fra GE Healthcare GE Part Number: 5304770-2 EKG-triggermonitor 2010 IVY Biomedical Systems Inc. All Rights Reserved.

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TECHCONNECT SELECT BRUGERMANUAL

TECHCONNECT SELECT BRUGERMANUAL TECHCONNECT SELECT BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-select 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Styletto Charger. Brugsanvisning. Hearing Systems

Styletto Charger. Brugsanvisning. Hearing Systems Styletto Charger Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Før du starter 3 Tilsigtet brug 3 Sådan bruger du opladeren 4 Komponenter 5 Tænd og sluk for opladeren 6 Opladning og opladningsstatus 7 Opladning

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A-3250-0 Side 2 Tillykke med købet af dit nye vækkeur lisa DS-1/RF. Vi håber at du vil få mange års brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS X Tårn/Rackmonteret 2U 2000/2200/3000 VA

Installationsvejledning Smart-UPS X Tårn/Rackmonteret 2U 2000/2200/3000 VA Installationsvejledning Smart-UPS X Tårn/Rackmonteret 2U 2000/2200/3000 VA Vigtige sikkerhedsmeddelelser GEM DISSE INSTRUKTIONER - Denne vejledning indeholder vigtige instruktioner, der skal følges under

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874)

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Betjeningsvejledning Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Indhold 1. Sikkerhedsanvisninger... 2 1.1. Korrekt anvendelse...2 1.2. Driftssikkerhed...3 1.3. Elektromagnetisk kompatibilitet...4

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

S-650 Lydterapiapparat

S-650 Lydterapiapparat Sound Oasis DK BRUGERVEJLEDNING S-650 Lydterapiapparat Tak for dit køb af Sound Oasis S-650, som vi håber du bliver rigtig glad for. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: - læs alle instruktionerne. - for

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog CCS COMBO 2 ADAPTER Instruktionsbog ADVARSEL GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER. Dette dokument indeholder vigtige instruktioner og advarsler, som skal følges ved brug af CCS Combo 2-adapteren. Advarsel:

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugermanual Bolyguard SG520

Brugermanual Bolyguard SG520 Brugermanual Bolyguard SG520 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Bolyguard igennem GrejFreak.dk. Den danske importør af Bolyguard har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OVERSVØMMELSESALARM Produktnummer: 5101-002 Udviklet af CAVIUS Oversvømmelsesalarmen er designet til at opdage vandlæk fra vaskemaskiner, vandrør eller i vaskeskabe. Kan også benyttes til at advare

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD330 (Black) AD333 (White) DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

DESKRIPTION OG BRUG... 4 Vejledning til opsætningen... 4 Tilslutninger & Betjeningselementer... 5 Tilslutning til et lydkort... 6 Start...

DESKRIPTION OG BRUG... 4 Vejledning til opsætningen... 4 Tilslutninger & Betjeningselementer... 5 Tilslutning til et lydkort... 6 Start... Indhold: SIKKERHED OG SERVICE... 1 Driftssikkerhed... 1 Opstillingssted... 1 Omgivelsestemperatur... 2 Elektromagnetisk forenelighed... 2 Reparation... 2 Rengøring... 2 Leverancen inkluderer... 3 Tekniske

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

GC-1F Gen-set Controller

GC-1F Gen-set Controller BRUGERMANUAL GC-1F Gen-set Controller Trykknapper Lysdioder Ikonliste Displayvisninger Dokumentnr. 4189340645B Denne beskrivelse inkluder følgende versioner: GC-1F GC-1F/2 SW version 1.2x.x SW version

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Trådløs Euro Flash A

Trådløs Euro Flash A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Trådløs Euro Flash A-2414-0 230 V (+/- 10%) Strømforsyning Lysblinker LED-display til lisa-signaler Stik til vibrerende pude og moduler (specialtilbehør) Kanalvælger Side

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

CITATION SURROUND BRUGSANVISNING

CITATION SURROUND BRUGSANVISNING CITATION SURROUND BRUGSANVISNING / VIGTIGE SIKKERHED- SANVISNINGER Kontrollér netspændingen inden brug Citation-højttaleren er designet til brug med 100-240 volt, 50/60 Hz vekselstrøm. Tilslutning til

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

WOOFit Go BRUGERMANUAL

WOOFit Go BRUGERMANUAL WOOFit Go BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har valgt WOOFit Go Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person-

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis)

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis) PRÆSENTATION Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til opringning Tast til telefonsvarer Tast til genopringning (Bis) Tast interkommunikation/ venteposition med musik Program og

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installering. Powerline 500 Model XAVB5421

Installering. Powerline 500 Model XAVB5421 Installering Powerline 500 Model XAVB5421 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. Bemærk: Adaptere varierer fra region til region. Din adapter kan se anderledes

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug.

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. BRUGERVEJLEDNING Magic Remote Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. AN-MR18BA Copyright 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Sonic Traveller SBT600SS

Sonic Traveller SBT600SS Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Sonic Traveller SBT600SS Vigtigt Læs venligst denne brugervejledning grundigt, og gem den til senere brug. Brug kun den medfølgende strømforsyning. Advarsel For at mindske risiko

Læs mere

CHARGEit BRUGERMANUAL

CHARGEit BRUGERMANUAL CHARGEit BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne CHARGEit powerbank fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Dell Adapter - USB 3.0 til HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0

Dell Adapter - USB 3.0 til HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0 Dell Adapter - USB 3.0 til HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0 Brugermanual Model: DA100 BEMÆRK: BEMÆRK giver vigtig information, der hjælper dig med at få medst muligt ud af din computer. FORSIGTIG: FORSIGTIG indikerer

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Radiohøreværn m/ Bluetooth

Radiohøreværn m/ Bluetooth Original brugsanvisning Varenr.: 9051394 Radiohøreværn m/ Bluetooth Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Radiohøreværn m/bluetooth - Varenr. 9051394 Beskrivelse:

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem DK Brugervejledning Computerstyret injektionssystem / BUGEVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE CALAJECT! Læs denne vejledning grundigt inden, du tager CALAJECT i brug CALAJECT må kun anvendes af uddannede personer

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A-2473-0 Side 2 Tillykke med købet af din RF-alarmsender akustisk. Vi håber, at du vil få mange års betryggende brug ud af apparatet.

Læs mere

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat kan sammen med styreenheden AHC 8014 anvendes til styring af rum temperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/da/techconnect/tc2-hdmiaud 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere