Vejledning i gasprøveudtagning fra manuelle kamre til bestemmelse af lattergasemission

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i gasprøveudtagning fra manuelle kamre til bestemmelse af lattergasemission"

Transkript

1 Udgivet Revideret Vejledning i gasprøveudtagning fra manuelle kamre til bestemmelse af lattergasemission Ann Britt Værge a a Teknologisk Institut Denne vejledning omhandler installation af rammer og manuelle flux-kamre, samt udtagning af gasprøver fra kamrene til bestemmelse af lattergasudledning. Baggrund Lattergas (N 2O) er en af de såkaldte klimagasser. Fra dyrkningsjorden er lattergas den største kilde til landbrugets klimabelastning. Lattergas er en meget potent klimagas og svarer til 298 CO 2-ækvivalenter. Lattergas dannes ved biologiske processer (nitrifikation og denitrifikation), der udføres af bestemte grupper af mikroorganismer i jorden. Ved nitrifikation omdannes NH 3 til NO 2 - og evt. til N 2O og ved denitrifikation omdannes NO 3 - via NO 2 - til N 2 eller N 2O. Dette betyder, at der ses tidslig og rummelig variation i lattergasudledning. En forøgelse i lattergasudledning vil bl.a. kunne måles efter kvælstoftilførsel, ved nedbør efter en tør periode og efter forstyrrelse af jorden. Nogle af de overordnede faktorer, som har betydning for størrelsen af lattergasudledningen fra jorden, er jordens tekstur og struktur, vandstatus, forstyrrelse af jorden, temperatur, jordfugtighed, tilgængelighed af nitrat-n og kulstof. For at fange toppunkt for lattergasudledning fra marken, planlægges en prøveudtagningsstrategi, som tilpasses forsøgets grund- og forsøgsbehandlinger herunder jordbearbejdning, gødningstilførsel, såning m.m. Krav til forsøgsareal og forsøgsparceller Arealets dyrkningshistorie skal kendes for minimum de tre foregående dyrkningsår, heriblandt dyrket afgrøde, gødningstype og -tilførsel. Disse ting indberettes i PC Markforsøg under skema for Organisk gødning seneste 5 år under Grundbehandlinger jf. forsøgsplan. Bruttoparcellerne skal være tilpas lange, således, at der både er plads til høstparcellen og til ramme + kammer, der fylder ca. 2 x 3 m. Målekammer placeres i midten af parcellens bredde, og med buffer til begge sider, samt enden af parcellen, så de er placeret repræsentativt i parcellen uden samtidig at påvirke høstparcellen (Figur 1). Kamrene kan opbevares i marken ved forsøgsstedet. Kamrene kan stables og dækkes med en presenning. De må ikke stå sådan, at de skygger for forsøget.

2 Figur 1 Udsnit af forsøg i marken, hvor der er buffer mellem høstparcellen og området omkring kammeret, så hverken høstparcellen påvirkes af færdsel i parcellen i forbindelse med gasprøvetagning og at rammen samtidig er placeret repræsentativt i parcellen med buffer til naboparceller. Planlægning af forsøg Strategi for prøvetagning udarbejdes af Teknologisk Institut (TI) i forbindelse med forsøgsplanlægningen, da strategi for prøveudtagning afhænger af de specifikke forsøgsbehandlinger og grundbehandlinger i forsøget. TI udarbejder denne prøvetagningsplan (Figur 2) i et regneark, som deles i OneDrive. Dette gør det nemmere at justere prøvetagningstidspunkterne efter de specifikke datoer for udførsel, i stedet for de forventede/foreløbige datoer angivet i PC Markforsøg. Det er vigtigt, at der er en tæt dialog mellem forsøgsenhed (LFE) og TI omkring tidspunkt for behandlinger og markoperationer, da det har stor indflydelse på den efterfølgende prøvetagningsplan. Prøvetagningstidspunkter skal følge udtagningsstrategien, der angiver bestemte antal dage efter behandling, hvor gasprøver skal udtages for at fange toppunkt i lattergasudledning og for at undgå udtagning i weekender. 2

3 Figur 2 Eksempel på Prøvetagningsplan i et lattergasforsøg Forberedelse og prøvetagning i marken Opsætningen til udtagning af gasprøver til bestemmelse af lattergasudledning består af forskellige elementer (Figur 3). Før selve udtagning af gasprøver kan foretages, skal en ramme til kammeret installeres i hver parcel jf. vejledning nedenfor. Kun ved prøveudtagning sættes kammeret på rammen (75 x 75 cm eller majsforsøg: 60 x 60 cm), så der skabes et tætsluttet rum inde i kammeret, ved at kammeret spændes fast til rammen med stropper. På kammeret findes en udtagningsmembran(septum) hvorfra prøverne udtages. Inden i kammeret er installeret en blæser, som cirkulerer luften rundt inde i kammeret. Blæseren er koblet til et batteri. Figur 3 Manuelt målekammer med beskrivelse af detaljer. 3

4 Installation af rammer til kamrene Medbring følgende med installation af kamre: Rammer Forhammer Træplanker Vaterpas 1. Rammerne skal sættes i jorden minimum 24 timer før gasprøveudtagning kan foretages, for at reducere eventuelle jordforstyrrelser, der kan give støj i gasprøverne. 2. Rammer sættes ned i jorden midt i parcellens bredde med god afstand til høstparcellen og til enden af parcellen. Det er vigtigt, at rammerne placeres ens i hver parcel i forhold til afgrøden. Dvs. hvis afgrøden er korn, skal der være samme antal rækker indenfor hver ramme, således, at påvirkningen er ens. Hvis afgrøden er majs, placeres rammerne (60 x 60 cm) mellem de to midterste rækker. 3. Rammerne afsættes med GPS eller markeres i afgrøderækken ved siden af, så det er muligt at fjerne rammen og geninstallere den på samme sted, hvis der udføres markoperationer i løbet af prøvetagningsperioden. Det skal så vidt muligt undgås at skulle fjerne og geninstallere rammerne. En forskydning på 5-7 cm kan accepteres ved geninstallation af rammer efter eventuelle fjernelse i løbet af måleperioden. 4. Rammerne sættes i jorden ved at hamre på en flad trælægte (Figur 4). Ved installation af rammerne er det vigtigt at være forsigtig og undgå at påvirke prøvearealet med hammer, træplaner, eller ved at gå meget på arealet. Rammerne skal sættes ensartet i jorden, så de er i vatter og er banket lige langt ned i jorden. (Dette er vigtigt for at opnå samme rumfang inde i hvert kammer ved prøvetagning, da det har betydning for den senere udregning af lattergasudledningen.) (a) (b) Figur 4 Rammer sat I Jorden før prøvetagning. a) Rammerne sættes i jorden ved at hamre på en flad trælægte, b) Opsatte rammer. 4

5 Forberedelse til prøveudtagning Udstyrsliste Vials/hætteglas (6 ml) påført label opstillet i stativer (ud fra nedenstående vejledning) Ekstra vials Sprøjter Nåle (hav gerne lidt ekstra med) Stopur Tidsregistreringsark, der følger forsøgsdesign (fremsendes af TI) Underlag til papir (med mulighed for at dække til ved regnvejr) Skriveredskab Manuelle kamre Spændestropper Batterier (holdbarhed 3-4 prøvetagninger) Engangsservietter/klud Kasse til brugte nåle Forberedelse af materialer før prøveudtagning Det anbefales at sætte nåle på sprøjterne dagen før prøveudtagning for at spare tid i marken. Friktion mellem sprøjten og stemplet øges med antallet af injektioner. En sprøjte kan derfor maksimalt bruges til injektioner/stempelbevægelser, hvilket svarer til en udtagningsrunde for omkring 12 kamre. Nålen kan knække under injektion, derfor anbefales det at medbringe ekstra nåle. Vials kan kun anvendes én gang, da der skal være vakuum inde i glasset ved prøvetagning. De er fremstillet med vakuum og holdes tæt med en selvforseglende gummimembran i låget. Denne membran forsegler vialen selv efter at gasprøven er indsprøjtet. 5

6 Mærkning af vials Forud for prøveudtagning påklistres de tilhørende labels, som er fremsendt fra Teknologisk Institut, på vials. Da datoerne for prøveudtagning kan blive forskudt af forskellige årsager, anvendes et system, så 1. prøvetagningstidspunkt er angivet med M01, 2. prøvetagningstidspunkt med M02 osv. Det er derfor ikke muligt at referere P-tid i PC Markforsøg direkte med M-tid. Datoerne angivet i PC Markforsøg er derfor vejledende. Prøvestativerne skal være nummereret. Vials stilles op i prøvestativet (5 rækker x 10 kolonner) efter følgende anvisning: 1. Vials med label ID stilles op efter forsøgsdesignet i PC Markforsøg. Start med stativ Det første rum i stativets 1. række bør holdes tomt, mens vials stilles op til udtagning for hvert prøvetagningspunkt (,, T2, T3), som på Figur 5 nederst til venstre. 3. Herefter opstilles vials, som på Figur 5, hvor den første prøve, som skal udtages, er parcel 1,. 4. De resterende vials med samme T-tid, stilles i rækkefølge i stativet, som vist på figuren. 5. Vials til de andre T-tider stilles op på samme måde. Hvis der er plads til to T-tider i et stativ, skal der altid være én fri række mellem to T-tider. 6. Under prøveudtagning rykkes vials ét rum til venstre i stativet, når prøven er udtaget. På den måde er det muligt at følge med i hvor langt man er nået i prøveudtagningen. OBS! Det er vigtigt at medbringe ekstra vials og ekstra blanke labels ved udtagning, da nogle vials kan blive utætte og miste vakuumeffekten. Hvis dette sker, udskiftes vialen, og der skrives på label, hvilken prøve det er. Når glasset er intakt med vakuum, vil noget af prøven trækkes ned i vialen uden, at der trykkes på stemplet. Det vil ikke ske hvis glasset er utæt. 6

7 Parcel 6 Parcel 1 Parcel 2 Parcel 3 Parcel 4 Parcel 5 Parcel 6 Parcel 1 Parcel 2 Parcel 3 Parcel 4 Parcel 5 Figur 5 Opstilling af vials til prøveudtagning. Farverne indikerer prøver fra forskellige parceller. Figuren viser et eksempel kun med opstilling af hætteglas for og for forsøg med i alt 6 parceller. Figur 6 Gasprøver i vials med labels, opstillet i stativer. 7

8 Prøveudtagning Prøverne skal så vidt muligt udtages på samme tidspunkt af dagen ved alle prøveudtagninger fortrinsvis i tidsrummet kl Der udtages 4 gasprøver pr. kammer fordelt på 4 runder: = 1. runde, = 2. runde, T2 = 3. runde og T3 = 4. runde. Start med 1. parcel, 1. gentagelse jf. forsøgsplanen. Septum i kamrene skal skiftes efter hver 5. prøvetagningsdag, for at sikre at kammeret er tæt ved alle prøvetagninger, da septum kan blive slidt og utæt efter mange prøvetagninger. Figur 7 Her ses gasprøvetagning med sprøjte og nål fra et lukket kammer. 1. Når kamrene fragtes hen til forsøget, er det vigtigt at være opmærksom på, at septum ikke falder ud når man løfter kammeret tæt ved kroppen. Kamrene stilles klar ud for hver parcel med åbningen opad. Herefter kobles et batteri til hvert kammer. Kontroller om blæseren virker. 2. Pakningsfladen på kamrene og rammerne rengøres med engangsservietter, så det sikres at kammeret kan slutte helt tæt, når det monteres på rammen. 3. Placér kammeret på rammen og fastgør kammeret til rammen med stropperne i siderne. Straks efter montering af kammeret, noteres klokkeslættet for prøvetagningen i toppen af tidtagningsarket, start stopuret og udtag den første gasprøve med det samme (). 4. Udtagning af gasprøven fra kammeret udføres ved at føre sprøjtenålen gennem septum på oversiden af kammeret, hvorefter man trækker i stemplet helt op uden at tage nålen ud! Skub nu stemplet helt i bund, så prøven føres tilbage i kammeret. Gentag dette 3 gange, for at få blandet gasserne i kammeret og for at oprense sprøjten (Figur 7). 5. Før sprøjtens tages ud af kammeret, udtages en prøve på 12 ml, mens sprøjten forbliver i kammeret. Mens sprøjten sidder i kammerets septum, noteres tiden for prøveudtagningen for den respektive parcel og prøve. Tiden skrives op som tt:mm:ss (Figur 8) 6. Herefter tages nålen ud af kammeret. Ved en vial på 3 ml skubbes 7 ml ud af sprøjten, således der nu er 5 ml prøve tilbage i sprøjten. Ved en vial på 6 ml skubbes 2 ml ud af sprøjten, således der nu er 10 ml prøve tilbage i sprøjten. 7. Sæt nu nålen i det første vial. Hvis glasset er intakt med vakuum, vil noget af prøven trækkes ned i vialen uden, at der trykkes på stemplet. Den resterende prøve indføres i vialen ved at trykke stemplet i bund. 8

9 Hvis vials er defekte og der ikke er vakuum, vil vialen ikke automatisk trække gasprøven ned. I dette tilfælde skal prøven udtages på ny og indføres i en ny vial. 8. Efter udtagning af prøven, parcel 1, flytter man til næste kammer (, parcel 2), og udfører prøveudtagningen som anført ovenfor. 9. Efter 1. runde af prøveudtagning () i den sidste parcel, begynder man forfra på 2. runde () ved parcel 1. Afhængig af antallet af parceller i forsøget, bør tidsintervallet mellem afslutning af en runde til påbegyndelse af ny runde være 5-10 min. dette betyder at der skal være minimum 10 minutter mellem prøvetagning i Parcel 1 og prøvetagning i Parcel Fortsæt med prøvetagning i samme rækkefølge indtil den sidste prøve er udtaget i 4. runde (T3). 11. Det er vigtigt, at der tages et foto af tidsregistreringsarket, som forsikring, hvis papiret skulle gå tabt fra marken til kontoret. 12. Efter endt målekampagne, fjernes kamrene fra rammerne i parcellerne og batterier afkobles fra kamrene. Kamrene stables og dækkes med en presenning. Batterier opbevares et tørt sted ved stuetemperatur for at forlænge levetiden. 9

10 Figur 8 Eksempel på tidsregistreringsark. Bemærk at tiden angives som tt:mm:ss. 10

11 Efter hver udtagning af gasprøver Efter endt prøvetagning fordeles gasprøverne i 4 poser, hvor prøver fra hver runde puttes i hver deres pose, hhv. for,, T2 og T3. Vials opbevares tørt og ved stuetemperatur. Vials kan opbevares med gasprøverne i op til 2-3 måneder uden lækage. Det er derfor ikke et krav, at prøver sendes lige efter udtagning, men kan med fordel puljes og sendes hver 14. dag til adressen angivet i forsøgsplanen. En tidsregistreringsseddel sendes med som følgeseddel, hvor informationer øverst på arket er udfyldt, mens tidsregistreringen ikke udfyldes på denne. Hvis der er kommentarer til enkelte prøver, kan det angives i de tilhørende celler i skemaet, eksempelvis hvis blæseren stopper i måleperioden (kan noteres efter end målekampagne), kammeret er ikke fastgjort korrekt, prøve udtaget i forkert vial, septum trukket ud med nålen, skader på området i og omkring rammen pga. dyr eller andet, prøvetagning stoppet midlertidig pga. regn og startet op igen efter regn Dato for prøvetagning indsættes i den korrekte P-tid i PC Markforsøg De nedskrevne tidspunkter på tidsregistreringsarket overføres til tilsvarende ark i Excel og vedhæftes som dokument i PC Markforsøg. Send prøverne med track and trace Udtagning af andre prøver relateret til forsøg med lattergasprøveudtagning I forsøg, hvor der udtages gasprøver til lattergasbestemmelse, er der også behov for udtagning af andre prøver, som har afgørende betydning for forsøget: o o o Opsætning af vejrstation med temperatur- og nedbørsmålinger N-min jordprøver Jordtempetatur- og fugtighedsmåling i cm dybde. Ordliste P-tid: måletid i PC Markforsøg M-tid: tidspunkter for udtagning af lattergasprøver, nummereret i kronologisk rækkefølge, således, at M01 = 1. udtagning, M2 = 2. udtagning osv. Til hver M-tid registres datoen på tidtagningsarket. M-tid stemmer ikke nødvendigvis med datoer for P-tider i PC Markforsøg. T-tid: angiver runde for udtagning af i alt 4 gasprøver pr. kammer pr. prøvetagningsgang (M-tid), hhv.,, T2 og T3. Vial: hvor gasprøven trækkes ind i og opbevares i også omtalt som hætteglas 11

Vi anbefaler at så mange oplysninger som muligt tilpasses/indtastes, men tilpas som minimum forsøgsbehandlinger, forsøgsdesign og afgrøde.

Vi anbefaler at så mange oplysninger som muligt tilpasses/indtastes, men tilpas som minimum forsøgsbehandlinger, forsøgsdesign og afgrøde. Tilpas forsøget og forsøgsplanen Umiddelbart efter du har bestilt et forsøg på onfarmtrials.dk vil det fremgå af forsøgslisten i modulet PC- Markforsøg i Nordic Field Trial System (NFTS). I PC-Markforsøg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM FORSØGSPLANLÆGNING

NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM FORSØGSPLANLÆGNING NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM FORSØGSPLANLÆGNING Oprettelse af forsøgsplan... 3 Basis oplysninger... 4 Forsøgsdesign... 5 Planlagte grundbehandlinger... 6 Forsøgsbehandlinger... 7 Måletider og måleparametre...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtigt! Det beskrevne gravekassesystem må kun benyttes til det formål hvormed det er designet. Installationsvejledningen skal følges nøje og der må kun

Læs mere

VEJLEDNING OG GUIDE TIL OPSÆTNING AF VEJRSTATION

VEJLEDNING OG GUIDE TIL OPSÆTNING AF VEJRSTATION VEJLEDNING OG GUIDE TIL OPSÆTNING AF VEJRSTATION Vejrdata kan være afgørende for at få det fulde udbytte af moderne markforsøg. Derfor er det vigtigt at få opstillet vejrstationerne i forsøgene senest

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Spørgsmål om nationale emissionsfaktorer for lattergas og revision af IPCC guidelines

Læs mere

Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne.

Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne. Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne. Christen Duus Børgesen, AU-Agro Finn P Vinther, AU-AGRO Kristoffer Piil. SEGES Hans S. Østergaard. SEGES Helle Sønderbo, AU-AGRO

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Sølund Huse. Pakke nummer. Købers adresse:

Sølund Huse. Pakke nummer. Købers adresse: Pavillon PAV-3333 (Ø 337 cm) Pas godt på dette dokument! Dansk: huset du har købt, er blevet fremstillet ifølge høje kvalitets krav. Bygningselementerne er blevet omhyggeligt kontrolleret og pakket. For

Læs mere

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen.

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen. PRØVETAGNING Identifikation af patienten Identifikation følger Region Hovedstadens vejledning: Identifikation af patienter [1] Bed patienten om at oplyse fulde navn og CPR-nr. Det er ikke tilladt at bede

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSANVISNING CAL J250

BRUGSANVISNING CAL J250 BRUGSANVISNING CAL J250 Automatisk vanddybde måling Vandsensoren registrerer vand kontakt og starter måling af vanddybde automatisk. Maksimal vanddybde indikation Du kan se den maksimal vanddybde for sidste

Læs mere

Analyse af nitrat indhold i jordvand

Analyse af nitrat indhold i jordvand Analyse af nitrat indhold i jordvand Øvelsesvejledning til studieretningsforløb Af Jacob Druedahl Bruun, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Formålet med denne øvelse er at undersøge effekten

Læs mere

CAS CL5200j. Step by step: Køb og opsætning. Side 1 / 10

CAS CL5200j. Step by step: Køb og opsætning. Side 1 / 10 CAS CL5200j Step by step: Køb og opsætning Side 1 / 10 Opsætningsmuligheder Når du køber en af vores CAS CL5200J skal den naturligvis sættes op til din forretning. Vægteeksperten hjælper med en simpel

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen

Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen 2013/14 Side 2 Præsentation af udstyr Side 3 Prøvetagning fra drænudløb Side 4 Prøvetagning fra drænbrønd Side 6 Prøvetagning fra vandløb eller afvandingskanal/-grøft

Læs mere

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater.

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater. Slutrapport SAF 5 WP3: Hygiejnisk fedtendehåndtering og dampsugning af bækkengang Dato 15. december 2013 Proj.nr. 2000244-1 Version 01 HCh Indledning Baggrund og formål Et af de steder på slagtekroppen,

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013 Vinterman app til chaufførerne 22. November 2013 Indhold Vinterman app præsentation Formål Opsætning i Vinterman Installation på telefon Aktivering Chaufførens brug af app en Princip for automatisk start/stop

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Christian Bugge Henriksen (PhD-studerende), e-post: cbh@kvl.dk tlf 35 28 35 29 og Jesper Rasmussen (Lektor), e-post Jesper.Rasmussen@agsci.kvl.dk tlf: 35 28

Læs mere

Teknisk anvisning for måling af udbytter over sugeceller og i stationsmark

Teknisk anvisning for måling af udbytter over sugeceller og i stationsmark Titel: stationsmark Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: L07 Version: 1.1 Forfattere: Helle Holm og Gitte Blicher-Mathiesen TA henvisninger Gyldig fra: 01.05.2017 Sider: 13 Sidst ændret: 26.06.2018

Læs mere

Forberedelse af underlaget Alle overflader skal betragtes som værende beskidte, og skal afrenses, før der monteres dekorationer.

Forberedelse af underlaget Alle overflader skal betragtes som værende beskidte, og skal afrenses, før der monteres dekorationer. Datablad Forarbejdning og montering af 3M Controltac Plus 190-serien August 2004 Beskrivelse Denne bulletin giver instruktion i montering af 3M Controltac Plus 190-serien. Dekorationer kan monteres vandret

Læs mere

Breathe 55 Installationsguide

Breathe 55 Installationsguide Breathe 55 Installationsguide Anbefalinger installation af Breathe Den elektriske installation af Breathe 55 bør kun foretages af en autoriseret el-installatør eller af Sustain Solutions. Den elektriske

Læs mere

Modul No Urets programmer. Tidsprogrammet. Stopur

Modul No Urets programmer. Tidsprogrammet. Stopur Urets programmer Modul No. 2575 Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer kan displaylyset tændes med tryk på (L). Tidsprogrammet Tidsprogrammet bruges til at indstille

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side af 7 Skriftlig prøve, tirsdag den 6. december, 008, kl. 9:00-3:00 Kursus navn: ysik Kursus nr. 00 Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. "Vægtning": Besvarelsen

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Respiration og stofskifte

Respiration og stofskifte Respiration og stofskifte I Zoo skal I måle organismers respiration vha. to forskellige metoder, og derudfra beregne organismernes stofskifte. Formålet med forsøgene er at undersøge, hvad organismernes

Læs mere

SÅDAN GØR DU, NÅR DU KOMMER HJEM

SÅDAN GØR DU, NÅR DU KOMMER HJEM Du skal i gang med at måle CRP på apparatet Quik Read Go. Det er fødeafdelingen, der fortæller dig, hvor ofte du skal foretage CRP-måling og lave de øvrige undersøgelser, som du skal gennemføre på dig

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Kamme et alternativ til pløjning?

Kamme et alternativ til pløjning? et alternativ til pløjning? Christian Bugge Henriksen og Jesper Rasmussen Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole På Landbohøjskolen arbejder vi på at udvikle et jordbearbejdningssystem,

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Nordic Field Trial System. Forsøgsplanlægning

Nordic Field Trial System. Forsøgsplanlægning Nordic Field Trial System Forsøgsplanlægning Udarbejdelse af forsøgsplan... 3 Oprettelse af forsøgsplan... 4 Basis oplysninger... 5 Forsøgsdesign... 7 Planlagte grundbehandlinger... 8 Forsøgsbehandlinger...

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

Roerne en fantastisk miljøafgrøde? Kristoffer Piil, SEGES

Roerne en fantastisk miljøafgrøde? Kristoffer Piil, SEGES Roerne en fantastisk miljøafgrøde? Kristoffer Piil, SEGES Roer kvælstofudvaskning og klimaaftryk Forsøg med måling af udvaskning sådan virker sugeceller Udvaskning fra roer i forhold til andre afgrøder

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugsanvisning. VIGTIGT: Læs denne vejledning inden brug af Sprizer

Brugsanvisning. VIGTIGT: Læs denne vejledning inden brug af Sprizer Brugsanvisning VIGTIGT: Læs denne vejledning inden brug af Sprizer Indholdsfortegnelse Produktkomponenter 3 Sikkerhed 4 Anvendelse 5 Pakning og transport 12 Vedligeholdelse og fejlfinding 15 Tekniske data

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

VIPPEPORT. Montagevejledning

VIPPEPORT. Montagevejledning VIPPEPORT Montagevejledning 1. Vigtig information a) Installation bør foretages af en kyndig person. b) Læs hele vejledningen inden start. c) Kontroller alle mål inden montage påbegyndes. d) Åben ikke

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren.

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Calf-Tel De Luxe Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Polyethylen plast Indkøbt 2003, 2004 Dimensioner (lxbxh),

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL SPACEINVADER PALLESTATIV

INSTRUKTIONSMANUAL SPACEINVADER PALLESTATIV INSTRUKTIONSMANUAL SPACEINVADER PALLESTATIV BONUS SpaceInvader ApS Refshalevej 147, 1432 København K www.spaceinvader.com kontakt@spaceinvader.com 7070 7228 Instruktionsmanual til SpaceInvader pallestativ

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM ADMINISTRATION

NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM ADMINISTRATION NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM ADMINISTRATION Hvem ejer en forsøgsplan?... 3 Metoder til fordeling af forsøg... 3 Fordeles efter bestilling... 6 Fri bestilling... 6 2 Fordeling af forsøg i Nordic Field Trial

Læs mere

SUPERROOF SMART FENCE GARDEN Version

SUPERROOF SMART FENCE GARDEN Version SUPERROOF SMART FENCE GARDEN Version 0418-01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Superroof produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Superroof produkt indeholder mange små dele, gem

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Planforsænket Type PFE150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Planforsænket Type PFE150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Planforsænket Type PFE150-18 019D8467_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Planforsænket fordelingstavle PFE150-18. 2) Ark med

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 070400808 Alternativt koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

E G P Å S T R E. Vejledning til opstregninger

E G P Å S T R E. Vejledning til opstregninger L E G P Å S T R E G Vejledning til opstregninger Leg på streg Vejledning til opstregninger Se filmen Sådan streger du op på www.legpaastreg.dk Leg på streg er et koncept, som kombinerer fysisk aktivitet

Læs mere

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Opsætning af klikvæg Så enkelt klikker du plader og stålprofiler sammen Når en plade er klikket sammen med den forrige plade, trykkes stålprofilen

Læs mere

YOUR WEATHER - EVERYWERE

YOUR WEATHER - EVERYWERE YOUR WEATHER - EVERYWERE ENGLISH MANUAL DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG DANSK MANUAL SVENSK MANUELL SUOMEN KÄSIKIRJA PAGE 1 SIETE 11 SIDE 21 SIDA 31 PUOLI 41 INTRODUKTION Tillykke med din lonobox vejrstation.

Læs mere

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder!

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Kontroller målet på det nye vindue, og udtag herefter det gamle vindue og rens hullet for snavs og gammel fugemasse. I dette tilfælde er der

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL SPACEINVADER PALLESTATIV

INSTRUKTIONSMANUAL SPACEINVADER PALLESTATIV INSTRUKTIONSMANUAL SPACEINVADER PALLESTATIV BONUS SpaceInvader ApS Refshalevej 147, 1432 København K www.spaceinvader.com kontakt@spaceinvader.com 7070 7228 Instruktionsmanual til SpaceInvader pallestativ

Læs mere

Teknisk anvisning for analyse af jordvandsprøvernes holdbarhed i landovervågningen L-04

Teknisk anvisning for analyse af jordvandsprøvernes holdbarhed i landovervågningen L-04 Teknisk anvisning for analyse af jordvandsprøvernes holdbarhed i landovervågningen Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Ruth Grant og Gitte Blicher- Mathiesen, DMU, Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 020200808 Gødskning af vårsæd, forfrugt kløvergræs Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen er sidst opdateret

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Vejledning til. Skræmmekanon ZON MARK 4

Vejledning til. Skræmmekanon ZON MARK 4 Vejledning til Skræmmekanon ZON MARK 4 Installation og idriftsætning: - Efter at have fjernet indpakningen, isættes de medleverede plastpropper i enden af støttebenene. Fastgør venstre og højre støtteben

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Jeg blev aldrig tilfreds med antennen, da standbølgeforholdet var omkring 3:1 samt det kraftige støj forhold.

Jeg blev aldrig tilfreds med antennen, da standbølgeforholdet var omkring 3:1 samt det kraftige støj forhold. Lidt betragtninger omkring 40m antenne For få år siden købte jeg en W3-2000 antenne til 80 / 40m Den blev sat op efter forskrifterne fra Fritzel / Hofi som invertet-v antenne. Jeg blev aldrig tilfreds

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv. Nr 2 Vinterbygsorter. Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning

Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv. Nr 2 Vinterbygsorter. Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv Nr 2 Vinterbygsorter Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410

Læs mere

Samlevejledning Møbel - Høj

Samlevejledning Møbel - Høj TTICCO Samlevejledning Møbel - Høj Fritstående & indbygget Kommode, reol & skab Solo, duo & trio Godt i gang Husk Beskyt underlag og møbel? Værktøj? + = www.atticco.dk Tlf.: +45 23 29 79 47 Værktøj du

Læs mere

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE STANDARD

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Gyllenedfældning og klimaeffekt. Martin Nørregaard Hansen AgroTech A/S

Gyllenedfældning og klimaeffekt. Martin Nørregaard Hansen AgroTech A/S Gyllenedfældning og klimaeffekt Martin Nørregaard Hansen AgroTech A/S? Indhold Martin Nørregaard Hansen Gyllenedfældning og klimaeffekt Hvad er nedfældning og hvor meget benyttes teknologien Hvad er de

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere