Miljøgodkendelse husdyrbrugloven 16 b den 30. november 2020 Kragemosevej 24, 4900 Nakskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse husdyrbrugloven 16 b den 30. november 2020 Kragemosevej 24, 4900 Nakskov"

Transkript

1 Tilladelse efter lv m husdyrbrug g anvendelse af gødning 16 b Anvendelse af staldanlæg til svin samt udvidelse af eks. stald på Kragemsegård, Kragemsevej 24, 4900 Nakskv Llland Kmmune, Jernbanegade 7, 4930 Marib Sags nr Meddelt den 30. nvember

2 DATABLAD Titel: Tilladelse efter lv m husdyrbrug g anvendelse af gødning 16 b Anvendelse af staldanlæg til svin samt udvidelse af eks. stald på Kragemsegård, Kragemsevej 24, 4900 Nakskv. Lvgivning: Lvbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 m husdyrbrug g anvendelse af gødning m.v. Bekendtgørelse nr af 29. nvember 2019 m gdkendelse g tilladelse til husdyrbrug Bekendtgørelse nr af 23. juli 2020 m miljøregulering af dyrehld g m pbevaring g anvendelse af gødning. Dat fr afgørelsen: 30. nvember 2020 Ansøger: I/S Nrdlundegård, Kragemsevej 24, 4900 Nakskv CVR nr.: CHR nr.: Ejendm: Kragemsevej 24, 4900 Nakskv g ejendms.nr Matrikelnummer staldanlæg: 8a Kntaktpersn angående driften: Thmas Andersen Ansøgers knsulent: Heidi Ledskv, VKST , Gdkendelses- g tilsynsmyndighed: Llland Kmmune, Teknik- g Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby Sagsbehandler: Miljøsagsbehandler Martin Benjamin Westen Kvalitetssikring: Fagkrdinatr Drthe Prip Lahrmann Miljøsagsbehandler Catarina Jensen : 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad... 1 Indhldsfrtegnelse Ansøgning, tilladelse g vilkår Ansøgningen m miljøtilladelse Samlet vurdering g afgørelse Vilkår Denne tilladelse Biaktivitet Offentlighed g klagevejledning Meddelelsespligt ved ændringer, ejerfrhld g uheld Gyldighed g andre gdkendelser Retsbeskyttelse g revurdering Beskrivelse af husdyrbruget g det ansøgte Husdyrhld, stalde g prduktinsareal miljøteknlgi i stalde Husdyrgødning prduktin, pbevaring g håndtering Energi- g vandfrbrug Ventilatin Ammniak fra anlægget g BAT krav Beliggenhed g de landskabelige værdier Afstandskrav, bygge- g beskyttelseslinjer, fredninger m.v Planmæssige frhld g beplantning Ammniak Ammniak fra anlægget Ammniakfølsmme lkaliteter Ammniak g særligt beskyttede dyre- g plantearter Ammniak g internatinale naturbeskyttelsesmråder Jrd, grundvand g verfladevand Jrd g grundvand Overfladevand g drikkevandsspild g vaskevand Frurening fra anlægget Lugt Skadedyr Affald

4 6.4 Støj g vibratiner Transprt Andre påvirkninger Egenkntrl Bilag Bilag 1. Prduktinsareal - staldtegninger Bilag 2. Beredskabsplan Bilag 3. Situatinsplan Bilag 4. Artsanbefalinger til læ - g naturbeplantning

5 1. ANSØGNING, TILLADELSE OG VILKÅR I dette kapitel beskrives det ansøgte, g her er den samlede vurdering g afgørelse samt tilladelsens vilkår g beskrivelse af ffentlighed samt juridiske frhld mkring tilladelsen. 1.1 ANSØGNINGEN OM MILJØTILLADELSE Der er søgt m miljøtilladelse til frtsat drift af eksisterende smågrisestald, samt til etablering af ny staldbygning til smågrise. Der er ikke tidligere givet miljøtilladelse eller gdkendelse til besætningen på ejendmmen, der tidligere er anmeldt efter dagældende regler inden den 1. januar SAMLET VURDERING OG AFGØRELSE Llland Kmmune meddeler hermed jf. husdyrbruglven 1 16 b tilladelse til det ansøgte på baggrund af ansøgers plysninger g på betingelse af, at tilladelsens vilkår verhldes. Det er Llland Kmmunes samlede vurdering jf. husdyrgdkendelsesbekendtgørelsen 1 34, at det ansøgte kan gennemføres uden væsentlig virkning på miljøet i frhld til mgivelsernes sårbarhed g kvalitet, samt at det ansøgte byggeri er nødvendig fr ejendmmens drift sm landbrugsejendm. 1.3 VILKÅR 2.1 Husdyrhld, stalde g prduktinsareal 1. Den på krt g tabel viste stald kaldet eks. klimastald med et plyst prduktinsareal på 784 m 2 må anvendes til klimastald til smågrise på delvist spaltegulv. 2. Den på krt g tabel viste stald kaldet eks. klimastald med et plyst prduktinsareal på 112 m 2 må anvendes sm flexgruppe til klimastald til smågrise / slagtesvin på delvist spaltegulv. 3. Den på krt g tabel viste stald kaldet ny klimastald med et plyst prduktinsareal på 224 m 2 må anvendes til klimastald til smågrise på delvist spaltegulv. 4. Den på krt g tabel viste stald kaldet ny klimastald med et plyst prduktinsareal på 224 m 2 må anvendes sm flexgruppe til slagtesvin/ smågrise på delvist spaltegulv. 1 Bekendtgørelse nr af 29. nvember 2019 m gdkendelse g tilladelse til husdyrbrug 4

6 5. Den på krt g tabel viste stald kaldet hestestald med et plyst prduktinsareal på 90 m 2 må anvendes til hld af løsgående heste på dybstrøelse. 6. Der må i det samlede staldanlæg maksimalt være 2000 stipladser til slagtesvin. 2.3 Husdyrgødning prduktin, pbevaring g håndtering 7. Det skal sikres, at drænvand fra mfangsdræn m gyllebehldere ikke kan ledes til dræn eller vandløb. 8. Omrøring af gylle i gyllebehlderne må først ske umiddelbart, inden udkørsel af gylle. 2.6 Ventilatin 9. Staldventilatiner skal rengøres g vedligehldes efter prducentens anvisninger, således at de ikke giver anledning til unødvendig lugt i mgivelserne samt at strømfrbruget minimeres. 10. Ventilatrer skal renhldes g rengøres ved hver staldrengøring. 11. Nødventilatin af samtlige stalde g sektiner skal kunne ske manuelt. 3.2 Planmæssige frhld g beplantning 12. Beplantningsbæltet, skal ved etablering minimum bestå af et 6 meter bredt, 3-rækkers beplantningsbælte, med 1,5 meter mellem hver række g 1,25 meter mellem hver plante indtil beplantningsbæltet slutter tæt. 13. Beplantningsbæltet, skal når det er færdigt etableret / nået sin sluthøjde, kunne slutte tæt til min. 10 meters højde. 14. Beplantningsbæltet skal bestå af en blanding af hjemmehørende lkalitetstilpassede træer g buske jf. Følgende egnskarakteristiske buske, alm. syren, kræge, mirabel g rød krnel, kan iblandes men de må maksimalt udgøre 30 % af planterne. 15. Beplantningsbæltet må tyndes g vedligehldes efterhånden sm træer g buske vkser sig større, men beplantningen skal frtsat kunne slutte tæt, i løbet af 3 vækstsæsner. 16. Beplantningsbæltet må kun ryddes, hvis det erstattes af et nyt beplantningsbælte, i første plantningssæsn efter rydning. 5

7 6.1 Lugt 17. Der skal til stadighed prethldes en gd staldhygiejne, herunder sikres, at stalde g fdringsanlæg hldes rene. 6.2 Skadedyr 18. Der skal veralt på ejendmmen fretages effektiv fluebekæmpelse i verensstemmelse med retningslinjerne fra Institut fr Plantebeskyttelse g Skadedyr, Aarhus Universitet (Statens Skadedyrslabratrium). 19. Øvrig bekæmpelse af skadedyr på ejendmmen skal ske efter retninslinier fra Institut fr Agrøklgi - Aarhus Universitet. 6.3 Affald 20. Stre kadaver skal pbevares på fast plads under kadaverkappe, mens mindre kadaver skal pbevares i lukket cntainer. 21. Kadaverplads g kappe samt cntainer til kadaver skal renhldes, så der ikke pstår uhygiejniske frhld. 6.4 Støj g vibratiner 22. Driften af ejendmmen må hs naber ikke give anledning til støj, der verstiger de på enhver tid vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning m ekstern støj fra landbrug. 23. Såfremt Llland Kmmune ved en rienterende støjmåling vurderer, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er verskredet, skal der gennemføres en støjkrtlægning af et autriseret firma efter Miljøstyrelsens retningslinjer. Støjkrtlægningen skal bekstes af ejendmmens ejer eller driftsherre g skal - undtagen pfølgende målinger -maksimalt ske 1 gang årligt. 24. Er den vejledende støjgrænse verskredet, skal der ske afhjælpende franstaltninger, g en ny støjkrtlægning skal dkumenterer, at støjgrænsen efterfølgende er verhldt. 7. Egenkntrl 25. Denne tilladelse skal være let tilgængelig på ejendmmen sm trykt eksemplar eller elektrnisk. 26. Nedenstående dkumentatin skal pbevares på husdyrbruget i mindst 5 år g fremvises fr tilsynsmyndigheden, hvis denne anmder m det. 6

8 Husdyrgødning prduktin, pbevaring g håndtering (afsnit 2.3) 27. Det skal ved effektivitetsrapprt eller anden dkumentatin samt gødningsplan kunne dkumenteres, at der er tilstrækkelig kapacitet til pbevaring af den på ejendmmen prducerede gylle g dybstrøelse. Skadedyr (afsnit 6.2) 28. Der skal være en sikringsaftale med et autriseret firma til frebyggelse af rttetilhld på ejendmmen. Affald (afsnit 6.3) 29. Til dkumentatin fr aflevering af affald, skal der freligge kvitteringer fr aflevering af affald, miljøfarligt affald g kadaver. 1.4 DENNE TILLADELSE Denne tilladelse er pbygget kapitler i henhld til de punkter, sm Llland Kmmune skal vurdere g m nødvendigt stille vilkår til jf. husdyrgdkendelsesbekendtgørelsen 34, stk. 1 g 36, stk. 1. I hvert af kapitlerne 2 6 er ansøgers beskrivelse, Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering af frhldet samt evt. de nødvendige vilkår fr den ansøgte drift. Kapitel 7 indehlder beskrivelse, vurdering samt vilkår m egenkntrl jf. vurderinger g vilkår i tidligere kapitler. Kapitel 8 indehlder bilag til miljøtilladelsen. 1.5 BIAKTIVITET Der er ingen biaktivitet i frbindelse med den ansøgte drift. 1.6 OFFENTLIGHED OG KLAGEVEJLEDNING Høring m udkast til miljøgdkendelse Udkast til denne miljøtilladelse blev den 13. ktber 2020 sendt i 2 ugers høring hs ansøger g dennes knsulent. 7

9 Ejer g lejer af ejendmme, sm ligger indenfr den i ansøgningen beregnede knsekvenszne 2, skal ligeledes høres i mindst 2 uger, inden den endelig afgørelse træffes. Lugtknsekvensznen er beregnet til at være 549 meter fra et i ansøgningen beregnet lugtcentrum. Det er Llland Kmmunes vurdering, at der ikke skal ske høring af andre, da de ejendmme, sm påvirkes af driften af ejendmmen, vurderes at ligge inden fr knsekvensznen. Krt Knsekvenszne g høring af naber Naberne sm er beliggende inden fr den beregnede lugt knsekvensznen er Kragemsevej 22, 4900 Nakskv, Kragemsevej 20, 4900 Nakskv g hvr Kragemsevej 20 er den nærmeste blig i samlet bebyggelse. Se venstående krt med gul ring. Høringssvar g bemærkninger hertil Llland Kmmune har den 9. nvember 2020 sendt partshøringsbrev til de berørte naber sm ligger inde fr lugt knsekvensznen. Bemærkningsfristen var den 23. nvember Llland Kmmune har ifm. partshøringen ikke mdtaget bemærkninger, sm har kunnet ændre på Llland Kmmune afgørelse m meddelelse af gdkendelse af svineprduktinen på Kragemsevej Knsekvensmråde er det mråde indenfr hvilket, at man peridevis kan udsættes fr væsentlige gener i frm af lugt fra staldanlæg g gødningspbevaringsanlæg på en given ejendm med husdyrprduktin. Området beregnes i det elektrniske ansøgningssystem sammen med beregning af lugt fr enkelt blig i landzne, samlet bebyggelse g byzne. 8

10 Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Miljø- g Fødevareklagenævnet ifølge Husdyrbruglvens 76, stk. 1. Klagefrist Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen ffentliggøres, regnes klagefristen dg altid fra ffentliggørelsesdaten. Udløber fristen på en lørdag eller helligdag, frlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage ver denne afgørelse skal indgives inden 29. december Hvem er klageberettigede Klageberettigede er alle med en væsentlig individuel interesse i afgørelsen samt en række rganisatiner fastlagt i lven se nedenstående. Sådan klager du Du klager via klageprtalen, sm du finder via Nævnenes Hus. Du lgger på klageprtalen med Nem- ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig fr Llland Kmmune via klageprtalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. fr privatpersner g kr. fr virksmheder, rganisatiner g ffentlige myndigheder. I klageprtalen sendes din klage autmatisk først til Llland Kmmune. Hvis kmmunen fasthlder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet. Du får besked m videresendelsen. Miljø- g Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden m klageprtalen, medmindre du er blevet fritaget fr brug af klageprtalen. Hvis du ønsker at blive fritaget fr at bruge klageprtalen, skal du sende en begrundet anmdning til Miljø- g Fødevareklagenævnet, sm afgør, m du kan fritages. Llland Kmmune giver besked til den, sm har fået denne afgørelse, m at den er blevet påklaget. Opsættende virkning Ifølge Husdyrgdkendelseslven 81, stk. 1/stk. 3 har en klage ver denne afgørelse ikke psættende/psættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet. (Landskabs vurdering/vilkår => psættende virkning). Miljø- g Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse m at fravige lvgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. Civilt søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved dmstlene, skal søgsmål jf. Husdyrgdkendelseslven 90 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 9

11 Gdkendelsen er fremsendt til følgende: I/S Nrdlundegård Heidi Ledskv, VKST , Styrelsen fr patientsikkerhed Danmarks Naturfredningsfrening (DN) Det Øklgiske Råd Dansk Ornitlgisk Frening (DOF) Danmarks Sprtsfisker Frbund Danmarks Fiskerifrening Ferskvandsfiskerifreningen Friluftsrådet Friluftsrådet Strstrømmen Dansk Btanisk Frening 1.6 MEDDELELSESPLIGT VED ÆNDRINGER, EJERFORHOLD OG UHELD Alle ændringer g udvidelse af driften g prduktinen på ejendmmen, der ligger ud ver det, der er givet mulighed fr med denne tilladelse, skal frelægges Llland Kmmune til vurdering af, m ændringen eller udvidelsen kræver tilladelse, gdkendelse eller er anmeldelsespligtig. Den driftsansvarlige skal desuden underrette Llland Kmmune, såfremt der sker ejerskifte eller udskiftning af den driftsansvarlige, eller hvis husdyrprduktinen hel eller delvis phører i en peride. Llland Kmmune skal ligeledes underrettes, såfremt der er hændelser på ejendmmen, sm har væsentlig miljømæssig betydning. 1.7 GYLDIGHED OG ANDRE GODKENDELSER Der er i 2004 anmeldt en prduktin på stk. smågrise (7,2 32 kg). der freligger derfr ingen egentlig tilladelse eller gdkendelse. Denne tilladelse skal være fuldt udnyttet senest 6 år efter den er meddelt ellers brtfalder dele af tilladelsen jf. reglerne i husdyrbruglven. Hvis tilladelsen efterfølgende ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, brtfalder dele af tilladelsen jf. reglerne i husdyrbruglven. Bedriften skal til enhver tid leve p til gældende regler i lvgivningen, selvm disse regler kan være skærpede i frhld til denne tilladelse. Llland Kmmune gør desuden pmærksm på, at det er ansøgers eget ansvar at indhente evt. andre relevante tilladelser g dispensatiner efter anden lvgivning herunder byggetilladelse. 10

12 Det er desuden ansøgers eget ansvar at kntakte Llland Vand angående muligheden fr øget levering af vand til bedriften. 1.8 RETSBESKYTTELSE OG REVURDERING Med denne gdkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen udløber derfr i 2028 på samme dat, sm denne gdkendelse er givet. Da der ikke er tale m et IE- husdyrbrug (mindre end 750 stipladser til søer), skal denne tilladelse ikke revurderes. Llland Kmmune kan dg i særlige tilfælde jf. husdyrbruglven 40, stk. 2 meddele frbud eller påbud før de 8 år er frløbet. Llland Kmmune den 30. nvember 2020 Martin Benjamin Westen Miljøsagsbehandler 11

13 2. BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE I dette kapitel beskrives stalde g dyrehld, husdyrgødning samt andre drifts frhld af miljømæssig betydning. 2.1 HUSDYRHOLD, STALDE OG PRODUKTIONSAREAL I/S Nrdlundegård ønsker at udvide prduktinen på ejendmmen fra stk. smågrise 7,2 32 kg til ca stk. smågrise. I den frbindelse ønskes den eksisterende smågrisestald frlænget med 24 meter med øst. Se nedenstående krt Der ansøges derfr m miljøtilladelse efter 16 b til hele prduktinen på ejendmmen. Der ansøges m et samlet prduktinsareal på 1008 m 2 til smågrise g 336 m 2 til fleks gruppen slagtesvin/ smågrise. Derudver er der et mindre hestehld på ejendmmen med et prduktinsareal på 90 m 2. Hestene går udendørs det meste af tiden. Efter den nye gdkendelsesbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. august 2017, skal ejendmmens prduktin fremadrettet alene vurderes efter størrelsen af prduktinsarealet g ikke antallet g vægtintervallet af dyr. Men skal naturligvis verhlde alle gældende regler fr pladskrav g dyrevelfærd mv. Krt fra den elektrniske ansøgning med angivelse af stalde g anlæg til husdyrgødning Tabel fra den elektrniske ansøgning ver pbevaringskapacitet på Kragemsegård 12

14 Tabel fra den elektrniske ansøgning med plysninger m ansøgt drift. Samlet prduktinsareal er således med 1434 m 2. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Der er ansøgt m en tilladelse, der ikke er mfattet af IE-direktivet dvs. maksimalt 2000 stipladser til slagtesvin stilles der vilkår m dette. Prduktinsarealerne fremgår af staldtegning / skitse i bilag 1. Vilkår m egenkntrl g dkumentatin fremgår af kapitel 7. Ellers stilles der vilkår m dyretype g prduktinsarealer. 13

15 Vilkår Den på krt g tabel viste stald kaldet eks. klimastald med et plyst prduktinsareal på 784 m2 må anvendes til klimastald til smågrise på delvist spaltegulv. Den på krt g tabel viste stald kaldet eks. klimastald med et plyst prduktinsareal på 112 m2 må anvendes sm flexgruppe til klimastald til smågrise / slagtesvin på delvist spaltegulv. Den på krt g tabel viste stald kaldet ny klimastald med et plyst prduktinsareal på 224 m2 må anvendes til klimastald til smågrise på delvist spaltegulv. Den på krt g tabel viste stald kaldet ny klimastald med et plyst prduktinsareal på 224 m2 må anvendes sm flexgruppe til slagtesvin/ smågrise på delvist spaltegulv. Den på krt g tabel viste stald kaldet hestestald med et plyst prduktinsareal på 90 m2 må anvendes til hld af løsgående heste på dybstrøelse. Der må i det samlede staldanlæg maksimalt være 2000 stipladser til slagtesvin. 2.2 MILJØTEKNOLOGI I STALDE Ansøger plysninger BAT kravet er verhldt med 16 kg N/år. På baggrund heraf er der ikke udarbejdet en BAT redegørelse fr valg g fravalg af øvrig BAT teknlgi. Ud ver, at svinene går på delvist spaltegulv, sm gså er en teknlgi jf. Miljøstyrelsens teknlgiliste. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Da BAT fr ammniak se afsnit er verhldt kan Llland Kmmune ikke stilles krav m nedsættelse af ammniak emissinen fra ejendmmens stalde. 2.3 HUSDYRGØDNING PRODUKTION, OPBEVARING OG HÅNDTERING Ansøgers plysninger Der frventes en prduktin på ca stk. smågrise med mulighed fr flexgruppe til smågrise / slagtesvin i en del af eks. stald g ny stald samt et mindre hestehld. Det vil være muligt at prducere ca stk. slagtesvin årligt i fleksgruppe - sektinerne såfremt der kun er slagtesvin i disse sektiner, dette vil dg medføre en nget mindre årlig prduktin af smågrise ift. hvis der kun var smågrise i staldene. 14

16 Behlder Type Overdækning Kapacitet, m3 Gyllebehlder Betnbehlder Flydelag Gyllekanaler + frbehlder Betn - Ca. 200 m m3 Samlet kapacitet - - Ca m3 Tabel viser versigt ver husdyrbruget pbevaringsanlæg Smågrise ca stk. x 0,124 t/gris = t, svarende til 223 t/mdr. samt 4 stk. heste x 4,52 t/dyr = 18 t dybstrøelse, svarende til 31 m3/år. Det betyder, at der på ejendmmen er ca. 13,6 mdrs. pbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning. Mængden af dybstrøelse er i praksis mindre end venfr beregnet, da hestene har adgang til fldarealer størstedelen af tiden. Dybstrøelsen udbringes direkte eller placeres i gyllebehlderen sm flydelag. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Llland Kmmune har ingen bemærkninger til ansøgers beregninger. Llland Kmmune har ikke mulighed fr at stille vilkår i relatin til kapacitet til pbevaring af husdyrgødning. Frhldet tages p i frbindelse med miljøtilsyn. Der stilles vilkår m, at det skal sikres, at drænvand fra mfangsdræn m gyllebehldere ikke kan ledes til dræn eller vandløb, samt at mrøring af gylle først må ske umiddelbart inden udkørsel af gylle. Vilkår m egenkntrl g dkumentatin fremgår af kapitel 7. Vilkår Det skal sikres, at drænvand fra mfangsdræn m gyllebehldere ikke kan ledes til dræn eller vandløb. Omrøring af gylle i gyllebehlderne må først ske umiddelbart, inden udkørsel af gylle. 15

17 2.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG Ansøgers plysninger Energifrbrug.: Der sørges fr jævnlig inspektin g rengøring af ventilatinskanaler g ventilatrer. Der sørges fr, at unødig belysning g anden energispild undgås. Der vil ved den nrmale daglige drift ikke være arbejdsprjekter på ejendmmen. Udskiftning til LED belysning fregår løbende. Med den ansøgte prduktin vurderes energifrbruget at blive ca kwh/år, hvilket er lidt mere end nuværende på ca kwh/år. Der er tilknyttet en lietank på 1200 liter til ejendmmen. Vandfrbrug.: Der fretages højtryksvask af stalde mellem hvert hld af grise. Drikkenipler placeres ver fdertrug, så spild undgås. Stalde sættes i blød inden vask, hvilket nedsætter frbruget af vand. Drikkenipler m.m. efterses g udskiftes når det skønnes nødvendigt. Vandfrbruget registreres g mniteres løbende fr at frebygge spild g fr at sikre at ødelagte vandrør pdages. Vandfrbruget på ejendmmen frventes at blive ca m3/år, hvilket er lidt mere end det nuværende på ca m3/år. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Llland Kmmune har ingen bemærkninger. Ansøger skal selv kntakte Llland Vand angående evt. større vandfrbrug. Da der ikke er tale m et IE-brug stilles der ingen vilkår. 2.5 VENTILATION Ansøgers plysninger Ansøger har ikke plyst særskilt m ventilatin af staldene. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Llland Kmmune finder det fr væsentligt, at staldventilatiner rengøres g vedligehldes, så de ikke giver anledning til unødvendig lugt i mgivelserne. 16

18 Der stilles et vilkår m, vedligehldelse g rengøring af ventilatinssystemet, samt vilkår m, at der skal kunne ske manuelt nødventilatin i alle stalde. Vilkår m egenkntrl g dkumentatin fremgår af kapitel 7. Vilkår Staldventilatiner skal rengøres g vedligehldes efter prducentens anvisninger, således at de ikke giver anledning til unødvendig lugt i mgivelserne samt at strømfrbruget minimeres. Ventilatrer skal renhldes g rengøres ved hver staldrengøring. Nødventilatin af samtlige stalde g sektiner skal kunne ske manuelt. 2.6 AMMONIAK FRA ANLÆGGET OG BAT KRAV Ansøgers plysninger Ammniakfrdampningen fra staldanlæg g lager udregnes i det digitale ansøgningssystem. Tabel Skema med resultat af beregning BAT angående ammniak fra den digitale ansøgning Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Jf. husdyrgdkendelsesbekendtgørelsen skal ansøgere m miljøgdkendelser eller tilladelse af husdyrbrug med en ammniakemissin højere end 750 kg NH 3-N pr. år redegøre fr, at der er truffet de nødvendige franstaltninger til at frebygge g begrænse ammniakfrureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Ansøger har ikke redegjrt særskilt fr franstaltninger til begrænsning af ammniakemissinen fra stalde g anlæg til pbevaring af husdyrgødning. Da der er tale m eksisterende anlæg med en mindre tilbygning, hvr stierne er g vil blive indrettet med delvist spaltegulv g da BAT kravet fr ammniak er verhldt, har Llland Kmmune ingen bemærkninger, g der stilles ingen vilkår. 17

19 3. BELIGGENHED OG DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I dette kapitel beskrives anlægget i frhld til diverse afstandskrav, samt husdyrbrugets beliggenhed i frhld til frskellige bygge- g beskyttelseslinjer, fredninger mv. Desuden beskrives husdyrbrugets placering i landskabet med hensyn til landskabelige værdier samt beplantning. 3.1 AFSTANDSKRAV, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER, FREDNINGER M.V. Det skal vurderes, m placering af staldanlægget g anlæg til husdyrgødning verhlder de i lvgivningen fastsatte afstandskrav 3, samt m placeringen er i strid med bygge- g beskyttelseslinier samt fredninger. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Alle afstandskrav i husdyrbruglvens 6 g 8 verhldt. Husdyrbruget anlæg er beliggende ca. 4 km nrdøst fr Nakskv i åbent landbrugsmråde. Ejendmmen ligger uden fr diverse byggelinier g er desuden ikke i knflikt med fredninger. Nærmeste fredning er Halsted Klster sm er beliggende mere end 1,8 km derfra. Nærmeste nabbebelse er Kragemsevej 22, der ligger med en gennemsnitsafstand på ca. 152 m fra det nærmeste husdyranlæg på ejendmmen g ca. 70 meter fra gyllebehlder. Den samlede bebyggelse ligger ca. 232 meter fra ejendmmen. Nærmeste byzner er Halsted By, der ligger mere end 1,8 km fra ejendmmen. Ejendmmen ligger i mråde med særlige drikkevandsinteresser, uden fr indsatsmråde fr drikkevand samt uden fr mråde med aktiv vandindvinding. Nærmeste vandindvinding er en indvinding til havevanding sm ligger mere end 1,8 km fra husdyranlægget. Der stilles ingen vilkår. 3.2 PLANMÆSSIGE FORHOLD OG BEPLANTNING Det skal vurderes, m brug af stalden er i strid med de planmæssige frhld, sm beskrevet nærmere i Llland Kmmunes kmmuneplan. Ansøgers plysninger Ejendmmen er afskærmet af beplantning md nrd g md vest. 3 Afstandskrav i husdyrbruglven lvbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 m husdyrbrug g anvendelse af gødning m.v

20 Den nye smågrisestald, sm ønskes etableret i umiddelbar frlængelse af den eksisterende smågrisestald, vil blive pført i samme dimensiner, farver g materialer sm den eksisterende stald. Desuden ønskes etableret beplantning øst g nrd fr den nye stald, sm etableres i direkte frlængelse af den eksisterende beplantning nrd fr ejendmmen. Sm følge heraf vil den afskærmende beplantning dække en større del af ejendmmen end i nudriften. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Staldanlæg g gyllebehlder ligger i frhld til udpegninger i Llland kmmunes kmmuneplan uden fr friluftsmråder, gelgiske interessemråder, kulturarvsarealer samt større sammenhængende landskaber. Det samlede anlæg ligger derimd inden fr jrdbrugsmråder med særlige natur- g landskabsværdier, samt meget tæt på mråde, der er betegnet sm øklgiske frbindelse. Da den nye staldtilbygning pføres i samme dimensiner, farver g materialer sm den eksisterende staldbygning, giver venstående ikke anledning til særlige vilkår. Krt krt ver jrdbrugsmråde med særlig natur g landskabsværdier 19

21 Krt angiver ansøgers plysninger m ny beplantningsbælte, se gråmarkeret beplantning md nrd g øst Llland kmmune her ingen bemærkninger til ansøger plysninger mkring ny beplantning. Det er ligeledes Llland Kmmunes vurdering, at der bør etableres beplantning ifm. etableringen af ny staldtilbygning. Der stilles derfr vilkår m etablering af beplantningsbælte md nrd g øst, sm plyst i ansøgningen, samt m vedligehldelse af både ny g gammel beplantning mkring ejendmmen. Ved valg af arter til beplantningen, skal anvendes egnsspecifikke arter fra hjemmesiden med valg af læ- g naturplantning. Skærmprint fra fr det aktuelle mråde fremgår af bilag 4. Vilkår Beplantningsbæltet, skal ved etablering minimum bestå af et 6 meter bredt, 3-rækkers beplantningsbælte, med 1,5 meter mellem hver række g 1,25 meter mellem hver plante indtil beplantningsbæltet slutter tæt. 20

22 Beplantningsbæltet skal, når det er færdigt etableret / nået sin sluthøjde, kunne slutte tæt til min. 10 meters højde. Beplantningsbæltet skal bestå af en blanding af hjemmehørende lkalitetstilpassede træer g buske jf. Følgende egnskarakteristiske buske, alm. syren, kræge, mirabel g rød krnel, kan iblandes men de må maksimalt udgøre 30 % af planterne. Beplantningsbæltet må tyndes g vedligehldes efterhånden sm træer g buske vkser sig større, men beplantningen skal frtsat kunne slutte tæt, i løbet af 3 vækstsæsner. Beplantningsbæltet må kun ryddes, hvis det erstattes af et nyt beplantningsbælte, i første plantningssæsn efter rydning. 21

23 4. AMMONIAK I dette kapitel beskrives ammniak fra anlægget g dets betydning fr natur herunder særligt ammniakfølsm natur g internatinale naturbeskyttelsesmråder, samt beregning i frhld til renere teknlgi. 4.1 AMMONIAK FRA ANLÆGGET Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering I ansøgt drift er ammniakemissinen fra det samlede anlæg på kg ammniak pr. år, mens den i nudrift g i driften fr 8 år siden er 836 kg ammniak pr. år. En stigning på 533 kg ammniak pr. år, der hvedsagelig skyldes etablering af den nye klimastald, men gså bedre udnyttelse af den eksisterende svinestald pga. fleksgruppe. Der er ikke frskel på ammniakemissinen i nudrift g i driften fr 8 år siden. Tabel Tabel fra angående samlet ammniakemissin Sm det fremgår af afsnit 2.6 pfylder den faktisk beregnede ammniak emissin BAT. Llland Kmmune har ingen bemærkninger til beregningen, g der stilles ingen yderlige vilkår. 4.2 AMMONIAKFØLSOMME LOKALITETER Her skal Llland Kmmune vurdere, m ammniak fra anlægget påvirker ammniakfølsmme lkaliteter kategri 1, - 2 g kategri 3 natur. Kategrierne, grænseværdierne samt beregning af ammniak fra anlægget på de enkelte kategrier beskrives nærmere i husdyrgdkendelsesbekendtgørelsen 4 2 stk. 1 samt Kategri 1 natur er særlig ammniak følsmme naturtyper mfattet af Naturbeskyttelseslven 3 g beliggende i internatinale naturbeskyttelsesmråde (Natura 2000) - husdyrgdkendelsesbekendtgørelsen 2, stk. 1, pkt. 1. Kategri 2 natur er særlig ammniak følsmme naturtyper mfattet af Naturbeskyttelseslven 3 g beliggende uden fr internatinale naturbeskyttelsesmråder - husdyrgdkendelsesbekendtgørelsen 2, stk. 1, pkt Bekendtgørelse nr af 30. nvember 2017 m gdkendelse g tilladelse til husdyrbrug 22

24 Kategri 3 natur er andre ammniakfølsmme naturtyper mfattet af Naturbeskyttelseslven 3 samt ammniakfølsmme skve - husdyrgdkendelsesbekendtgørelsen 2, stk. 1, pkt. 3. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Nærmeste kategri 1 natur er naturtypen Ege blandskv, der ligger i Natura 2000 mråde nr ca. 2 km syd - sydøst fr ejendmmen. Ammniakemissinen på nærmeste kategri 1 natur er i den elektrnske ansøgning i ansøgt drift beregnet til ttalt 0,0 kg ammniak pr. ha pr. år. Der sker derfr ikke en stigning i emissinen i ansøgt drift. Krt Kragemsevej 24 i frhld til kategri 1 natur i Natura 2000 mråde nr. 178 Nærmeste kategri 2 natur ligger ved Rødbyhavn mere end 24 km fra anlæg på ejendmmen. I den elektrniske ansøgning beregnes det, at mrådet ikke mdtager ammniak fra anlæg på ejendmmen i hverken nudrift eller i ansøgt drift. Nærmeste kategri 3 natur, der ikke er skv, er 2 msemråder, der begge ligger ca. 1,7 km sydøst fra anlæg på ejendmmen. Ammniakemissinen på de 2 mser, er i den elektrnske ansøgning i både nudrift g ansøgt drift beregnet til ttalt 0,0 kg ammniak pr. ha pr. år. 5 N178 Halsted Klster Dyrehave 23

25 Krt Kragemsevej 24 i frhld til kategri 3 natur, der ikke er skv Nærmeste skv, der betegnes sm kategri 3 natur er skv 1, 9 km nrdøst g 1,9 km nrdvest fr ejendmmen. Der er tale m henhldsvis gammel skvbund g naturligt tilgret lysåben areal. Ammniakemissinen på det nrdligste af de 2 skvmråder Hintse Skv er i ansøgt drift 0,1 kg ammniak pr. ha. pr. år, mens depsitinen på den sydligste af de 2 skve i ansøgt drift er 0,0 kg ammniak pr. år pr. ha. I begge tilfælde er der jf. beregning i den elektrniske ansøgning ingen depsitin fra ejendmmen i den nuværende drift g i driften fr 8 år siden. Krt Kragemsevej 24 i frhld til kategri 3 natur, der er skv 24

26 Jf. husdyrgdkendelsesbekendtgørelsen er grænseværdien fr ammniak på kategri 1 natur målt sm ttaldepsitin 0,1 0,7 kg ammniak pr. ha pr. år afhængig af antallet af andre brug, der påvirker samme mråde. Da det er beregnet, at ejendmmen ikke bidrager med ammniak til nærmeste kategri 1 natur er kravet under alle mstændigheder verhldt. Jf. husdyrgdkendelsesbekendtgørelsen er grænseværdien fr ammniak på kategri 2 natur målt sm ttaldepsitin. Da det er beregnet at ejendmmen heller ikke her bidrager med ammniak til nærmeste kategri 2, er kravet verhldt. Jf. husdyrgdkendelsesbekendtgørelsen er grænseværdien fr ammniak på kategri 3 natur målt sm meremissin i ansøgt drift 1 kg ammniak pr. ha pr. år. Da ammniakdepsitin iansøgt drift maksimalt er på 0,1 kg ammniak pr. ha pr. år, er karvet verhldt. Det er Llland Kmmunes vurdering, at der ikke er øvrig naturlkaliteter mfattet af naturbeskyttelseslven 3 undtager søer, der jf. beregninger i den elektrniske ansøgning påvirkes direkte af ammniak fra ejendmmen i hverken ansøgt eller i nudrift. 4.3 AMMONIAK OG SÆRLIGT BESKYTTEDE DYRE- OG PLANTEARTER Her skal Llland Kmmune vurdere, m der er arter mfattet af Habitatdirektivet, sm er de samme arter, sm er mfattet af Habitatbekendtgørelsen bilag IV (bilag IV arter eller særligt beskyttede dyreg plantearter). Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Det er Llland Kmmunes vurdering, at der ikke er bilag IV planter, der kan påvirkes af den ansøgte drift af husdyrbruget, da der ikke er registreret sådanne planter i mrådet. Af bilag IV dyr, er det Llland Kmmunes vurdering, at det alene er padder tilknyttet søer nær ejendmmen, sm kan blive påvirket af ammniak fra det ansøgte staldanlæg. Påvirkning kan ske ved, at søerne hurtigere grr til g dermed bliver uegnede sm yngle- g levested fr de særligt beskyttede padder. I den elektrniske ansøgning kan det beregnes, at de 7 nærmeste søer i ansøgt drift årligt fra anlæg på ejendmmen vil mdtage mellem 0,1 g 0,3 kg ammniak pr. ha, hvilket maksimalt er 0,2 kg ammniak pr. ha. pr. år mere end i nudrift. Det vurderes, at den ansøgte drift af ejendmmen ikke har en negativ indflydelse på livet i g ved de 7 søer i frhld til den nuværende drift, da den maksimale merdpsitin er på 0,2 kg ammniak pr. ha pr. år. 25

27 Krt Kragemsevej 24 i frhld til de 7 nærmeste søer mfattet af naturbeskyttelseslvens 3 Der stilles ingen vilkår. 4.4 AMMONIAK OG INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER Her skal Llland Kmmune vurdere ammniak fra anlæggets påvirkning af internatinale naturbeskyttelsesmråder - kaldet Natura Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Nærmeste Natura 2000 mråde er Natura 2000 mråde nr ca. 2 km sydøst fr anlæg på ejendmmen. I den elektrniske ansøgning er det beregnet, at den årlige ammniak depsitin på grænsen til mrådet er på 0,0 kg ammniak pr. ha. 6 N178 Halsted Klster Dyrehave 26

28 Krt Kragemsevej 24 i frhld til Natura 2000 Det er derfr Llland Kmmunes vurdering, at den ansøgte drift ikke har en negativ indflydelse på Natura 2000 mråder i frhld til nudriften. Der stilles ingen vilkår. 27

29 5. JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND I dette kapitel beskrives anlægget i frhld til jrd, grundvand g verfladevand. 5.1 JORD OG GRUNDVAND Her skal Llland Kmmune vurderer, m den ansøgte drift giver anledning til risik fr frurening af jrd eller grundvand. Ansøgers plysninger Ansøger har ikke plyst særskilt m driften i frhld til jrd- g grundvand. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Stald g gyllebehlder er etableret efter retningslinier i lvgivningen, sm bl.a. fremgår af husdyr-gødningsbekendtgørelsen g byggelvgivningen. Det er Llland Kmmunes vurdering, at verhldelse af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen sikre, at staldanlæg g gyllebehldere ikke giver anledning til frurening af jrd g grundvand. Der stilles derfr ingen vilkår. 5.2 OVERFLADEVAND OG DRIKKEVANDSSPILD OG VASKEVAND Her skal Llland Kmmune vurderer, m den ansøgte drift giver anledning til væsentlig påvirkning af verfladevand. Ansøgers plysninger Vaske- g drikkevandsspild stiger fra ca. 200 m 3 til ca. 300 m 3. drikkevandsspild g vaskevand ledes til gyllebehlderen g er medregnet i nrm fr gyllemængde. Spildevand fra stuehuset ledes til ffentlig klak. Overfladevand fra tage ledes til dræn estimeret mængde ca. 1800m 3. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Ejendmmen ligger i et mråde der er spildevandsklakeret. Regnvand skal derfr afledes lkalt, dvs. på egen grund ved brug af LAR løsninger (Lkal Afledning af Regnvand). Det er plyst, at tagvandet fra den eksisterende bygning afleder til dræn eller jrdverfladen. Tagvandet fra udvidelsen kan afledes på samme måde: afledning af tagvand til jrdverfladen kræver ikke tilladelse, men må ikke give gener fr nabarealer eller være til skade fr bygninger. Tagvandet kan gså ledes til eksisterende dræn, g såfremt der ikke ændres på dimensineringen af de eksisterende rør g 28

30 dræn, kræver det ikke en tilladelse. Hvis der ændres på dimensineringen af de eksisterende rør g dræn, eller der etableres en ny udledning i frbindelse med afledningen af tagvandet fra ejendmmen, skal Llland Kmmune kntaktes med henblik på, m ændringen kræver særskilt udledningstilladelse. Da frhldene på ejendmmen i frbindelse med afledning af verfladevand er lvlige, g der ingen ændringer sker, har Llland Kmmune ingen bemærkninger. I afsnit 2.3 m pbevaring af gylle er der stillet vilkår m, at det skal sikres, at drænvand fra mfangsdræn m gyllebehldere ikke kan ledes til dræn eller vandløb. Der stilles ingen yderligere vilkår. 29

31 6. FORURENING FRA ANLÆGGET I dette kapitel beskrives anlæggets direkte påvirkning af mgivelserne undtagen ammniak g samt påvirkning af jrd, grundvand g verfladevand, sm behandles særskilt. 6.1 LUGT I den elektrniske ansøgning er der lavet en lugtberegning. Der er beregnet en lugtgenegrænse i frhld til fr enkelt beliggende bebelser uden landbrugspligt, g sm ikke ejes af ansøget (maksimalt 15 OUE 7 ), samlet bebyggelse g mråder i landzne, hvr der ved lkalplan er fastlagt mråder med bebelse eller samlet bebyggelse (maksimalt 7 OUE)samt byzne (maksimalt 5 OUE). Ansøgers plysninger Emissinen af lugt er beregnet i den elektrniske ansøgning. Beskyttelsesniveauet er efter disse beregninger verhldt, til naber, samlet bebyggelse g smmerhusmråder/byzner. Tabel Beregning af lugt fra den elektrniske ansøgning Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Tabellen skal læses således, at der skal være mindst 129 m mellem stalden (beregnet lugtcentrum) til den nærmeste enkelt beliggende blig uden landbrugspligt, Kragemsevej 22, g der er reelt 152 m. Kravet er derfr verhldt. Er den krrigerede geneafstand (beregnet) mindre end den vægtede gennemsnitsafstand (den faktiske afstand fra et beregnet lugtcentrum), er kravet verhldt. Angående samlede bebyggelser tager de beregnede afstande udgangspunkt i den blig, sm ligger tættest på staldanlæg m.v. Her er det ejendmmen Kragemsevej 20, der ligger i samlede bebyggelse. Lugtgeneafstanden er i den elektrniske ansøgning beregnet til at være verhldt til både enkeltbeliggende blig i landzne, der ikke er landbrug samt til samlet bebyggelse g byzne. 7 OUE = dur units (lugtenheder) 30

32 Kumulatin betyder skærpede krav, hvis der er andre større dyrehld, der påvirker de samme bliger g bebyggelser. Llland Kmmune har ingen bemærkninger til ansøgers vurdering af kumulatin. Der stilles vilkår m gd staldhygiejne, da det er væsentligt i frhld til den reelle lugt fra staldene fra ejendmmen. Vilkår Der skal til stadighed prethldes en gd staldhygiejne, herunder sikres, at stalde g fdringsanlæg hldes rene. 6.2 SKADEDYR Ansøgers plysninger Fder vil blive pbevaret i sil, hvr det ikke er muligt fr skadedyr at kmme ind. Regelmæssig rengøring af stalde g pbevaringsanlæg til fder vil være med til at begrænse gener fra skadedyr. Der sørges fr at der ikke er uhygiejniske frhld ved de døde dyr. Døde dyr vil blive pbevaret i cntainere bag beplantning, tæt på vejen. Fluer vil blive bekæmpet ved rvfluer i gyllekanalerne. Bekæmpelse af rtter vil fregår via aftale med firma. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering I frhld til skadedyr finder Llland Kmmune det væsentligt, at der ikke skabes gunstige frhld fr skadedyr sm fluer g rtter, hvilket sikres ved, at der på ejendmmen hldes så rent fr husdyrgødning, fderspild samt diverse plag, sm det er muligt. Opstår der prblemer med skadedyr finder Llland Kmmune det væsentligt, at bekæmpelsen af disse sker i verensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut fr Agrøklgi, fastsatte retningslinjer, der pdateres løbende. Llland Kmmune finder det desuden væsentligt, at ansøger fasthldes i frebyggelse af fluer samt rttetilhld. Angående rttetilhld ved altid at have en sikringsaftale med et autriseret rttebekæmpelsesfirma. I kapitel 7 m egenkntrl stilles der vilkår m en sikringsaftale med et autriseret firma til frebyggelse af rttetilhld på ejendmmen. 31

33 Vilkår Der skal veralt på ejendmmen fretages effektiv fluebekæmpelse i verensstemmelse med retningslinjerne fra Institut fr Plantebeskyttelse g Skadedyr, Aarhus Universitet (Statens Skadedyrslabratrium). Øvrig bekæmpelse af skadedyr på ejendmmen skal ske efter retninslinier fra Institut fr Agrøklgi - Aarhus Universitet. 6.3 AFFALD Ansøgers plysninger Døde dyr pbevares i cntainer g afhentes ca. 1 gang ugentligt eller efter behv. Døde dyr afhentes af DAKA. Afhentningstidspunktet vil sm regel være inden fr en nrmal arbejdsdag. Placering af døde dyr fremgår af situatinsplan. Fr øvrige affald gælder, at det srteres, pbevares på anden ejet ejendm g køres på genbrugspladsen. Affaldsfraktiner g mængder fremgår af ansøgning m miljøgdkendelse. bilag 3. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Llland Kmmune finder det tilstrækkeligt, at gældende lvgivning m pbevaring g brtskaffelse af affald samt Llland Kmmunes affaldsregulativer verhldes. Angående kadaver, vil Llland Kmmune fasthlde ansøger i, at der ved pbevaring af kadaver anvendes kadaverkappe til større dyr, sm ikke kan være i cntaineren g lukket cntainer til mindre dyr. Angående brtskaffelse af kadaver finder Llland Kmmune gældende lvgivning g mdtager firmaets retningslinier fr tilstrækkelige. Vilkår Stre kadaver skal pbevares på fast plads under kadaverkappe, mens mindre kadaver skal pbevares i lukket cntainer. Kadaverplads g kappe samt cntainer til kadaver skal renhldes, så der ikke pstår uhygiejniske frhld. 6.4 STØJ OG VIBRATIONER Ansøgers plysninger Generelt frventes støjen fra anlægget at være mindre end miljøstyrelsens angivelser (55 dag/ 45 aften / 40 nat dba). 32

34 I frbindelse med udvidelsen af husdyrhldet på ejendmmen vurderes det ikke, at der vil frekmme øgede støjgener inden fr ejendmmens grænser. Støj fra staldanlægget vil kunne frekmme fra dyr g staldmekanik samt interne g eksterne transprter til g fra ejendmmen. der vil være begrænset støj fra dyr g fderanlæg uden fr bygningerne. Herunder.: - Spidsbelastning af støj i frbindelse med ind g udlevering af grise. - Almindelig støj fra den daglige pasning af grisene. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Det er Llland Kmmunes vurdering, at Miljøstyrelsens vejledning m støj fra landbrug til enhver tid skal verhldes. Desuden stilles der vilkår m, at evt. støjmåling skal ske efter Miljøstyrelsens retningslinier. Det frventes ikke, at driften af ejendmmen giver anledning til viberatiner, der kan være til gene fr naberne eller de mkringliggende mråder. Vilkår Driften af ejendmmen må hs naber ikke give anledning til støj, der verstiger de på enhver tid vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning m ekstern støj fra landbrug. Såfremt Llland Kmmune ved en rienterende støjmåling vurderer, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er verskredet, skal der gennemføres en støjkrtlægning af et autriseret firma efter Miljøstyrelsens retningslinjer. Støjkrtlægningen skal bekstes af ejendmmens ejer eller driftsherre g skal - undtagen pfølgende målinger -maksimalt ske 1 gang årligt. 33

35 Er den vejledende støjgrænse verskredet, skal der ske afhjælpende franstaltninger, g en ny støjkrtlægning skal dkumenterer, at støjgrænsen efterfølgende er verhldt. 6.5 TRANSPORT Ansøgers plysninger Med prjektet vurderes der at pstå et lidt øget behv fr transprt, i frhld til nudriften, da antallet af smågrise øges. Da der tages hensyn til mkringbende, frventes ingen støv eller støjgenre i frbindelsen med tranprterne, lige sm der heller ikke frventes gener i frm af vibratiner fra stre køretøjer. Der kan undtagelsesvis frekmme transprter på alle tider af døgnet, men så vidt muligt planlægges transprt inden fr nrmal arbejdstid. Tidsrummet fr udkørsel af husdyrgødning planlægges nrmalt at fregå i hverdagene, g vil hvedsageligt fregå m fråret g m efteråret. Den ønskede ændring af prduktinen på ejendmmen giver samlet set et lidt højere antal gylletransprter ift. det nuværende niveau. Alle øvrige transprter kører bare med lidt større læs. Gylletransprter, Maks. 135 læs/år (min 20 tngyllevgn) de fleste gylletransprter kører maks. 0,5 km ad landevej, da gylle udbringes på egene arealer lige mkring ejendmmen. Afhentning af døde dyr, efter behv ca. 1 2 gange /ugeligt. Fder leveres ca. hver 3 uge. Levering af grise 1 gang / ugeligt. Afhentning af smågrise 2 gange/mdr. Krntransprt i høst 1 gang m mdr. (4 læs). Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Llland Kmmune har ingen bemærkninger til venstående. Det er Llland Kmmunes vurdering, at til - g frakørsel frhldene på ejendmmen ikke giver anledning til væsentlig gene fr naberne. Der stilles ingen vilkår. 34

36 6.6 ANDRE PÅVIRKNINGER Ansøgers plysninger Der vil ved den nrmale daglige drift ikke være arbejdsprjektør på ejendmmen. I frbindelse med udvidelsen af dyrehldet på ejendmmen vurderes det, at der ikke vil frekmme øgede støvgener inde fr ejendmmens grænser. Selvm dyrehldet øges lidt, så vil management ikke ændres, g der vil frtsat blive taget hensyn til naberne. Det vurderes derfr, at dyrehldet kan ændres uden at medføre væsentlige gener hs naberne. Prblemer med støv kan hvedsageligt pstå ved håndtering af fder. Fderhåndteringen fregår dg kun indendørs. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Det er Llland Kmmunes vurdering, at der i ansøgt drift ikke vil være gener fr naberne i frm af støv eller lys fra det samlede anlæg på ejendmmen. Det er ligeledes Llland Kmmunes vurdering, at der ikke er andre driftsfrhld, sm vil give anledning til nabgener. Der stilles derfr ingen vilkår. 35

37 7. EGENKONTROL I dette kapitel er krav m egenkntrl fra de fregående kapitler samlet. Llland Kmmunes bemærkninger g vurdering Fr verblikkets skyld har Llland Kmmune valgt at samle vilkår m egenkntrl i dette afsnit i stedet fr under de enkelte afsnit, hvr egenkntrl er relevant i de afsnit henvises i stedet fr til dette kapitel. En del egenkntrller, sm har betydning fr miljø g tilsyn med denne miljøtilladelse er frtsat reguleret i gældende lvgivning, g indgår derfr ikke i denne tilladelse. Det anbefales dg, at f.eks. dkumentatin fr behlderkntrller m.v. kan findes g ses sammen med nedenstående egenkntrller g dkumentatin. Vilkår Denne tilladelse skal være let tilgængelig på ejendmmen sm trykt eksemplar eller elektrnisk. Nedenstående dkumentatin skal pbevares på husdyrbruget i mindst 5 år g fremvises fr tilsynsmyndigheden, hvis denne anmder m det. Husdyrgødning prduktin, pbevaring g håndtering (afsnit 2.3) Det skal ved effektivitetsrapprt eller anden dkumentatin samt gødningsplan kunne dkumenteres, at der er tilstrækkelig kapacitet til pbevaring af den på ejendmmen prducerede gylle. Skadedyr (afsnit 6.2) Der skal være en sikringsaftale med et autriseret firma til frebyggelse af rttetilhld på ejendmmen. Affald (afsnit 6.3) Til dkumentatin fr aflevering af affald, skal der freligge kvitteringer fr aflevering af affald, miljøfarligt affald g kadaver. 36

38 8. BILAG Bilag 1: Prduktinsareal - staldtegninger Bilag 2: Beredskabsplan Bilag 3: Situatinsplan Bilag 4: Artsanbefalinger til læ - g naturbeplantning 37

39 BILAG 1. PRODUKTIONSAREAL - STALDTEGNINGER 38

40

41 BILAG 2. BEREDSKABSPLAN 39

42

43 BILAG 3. SITUATIONSPLAN 40

44

45 BILAG 4. ARTSANBEFALINGER TIL LÆ - OG NATURBEPLANTNING 41

46 42

47 43

Jan Dalsgaard Risvej Skanderborg. Afgørelse for anmeldelse om en gyllebeholder på Risvej 100, 8660 Skanderborg

Jan Dalsgaard Risvej Skanderborg. Afgørelse for anmeldelse om en gyllebeholder på Risvej 100, 8660 Skanderborg Jan Dalsgaard Risvej 100 8660 Skanderbrg Afgørelse fr anmeldelse m en gyllebehlder på Risvej 100, 8660 Skanderbrg Skanderbrg kmmune har den 31. juli 2017 mdtaget en anmeldelse m pførelse af en gyllebehlder

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere

Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dato 070313

Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dato 070313 LandbNrd Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dat 070313 Oplysninger m ejendmmen Åstrupvej 42 Krt beskrivelse Ansøger søger m en udvidelse af kvægprduktinen på ejendmmen fra 292,25 DE til 509,42 DE. Udvidelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af slagtesvinesvineproduktionen Bøgelund, Højrebyvej 40, 4920

Miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af slagtesvinesvineproduktionen Bøgelund, Højrebyvej 40, 4920 Miljøgdkendelse efter Lv m miljøgdkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af slagtesvinesvineprduktinen Bøgelund, Højrebyvej 40, 4920 Søllested Llland Kmmune, Jernbanegade 7, 4930 Marib Sags nr. 298649

Læs mere

Revurdering af husdyrbrug

Revurdering af husdyrbrug Revurdering af husdyrbrug 1 Oplæg til revurdering indehlder: nedbringe frureningen set i lyset af den teknlgiske udvikling krav m BAT fr ammniak g fsfr ingen ændringer af størrelse g sammensætning af dyrehldet

Læs mere

Miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af smågrise- og slagtesvinesvineproduktionen Kaahavegaard, Kaahavevej

Miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af smågrise- og slagtesvinesvineproduktionen Kaahavegaard, Kaahavevej Miljøgdkendelse efter Lv m miljøgdkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af smågrise- g slagtesvinesvineprduktinen Kaahavegaard, Kaahavevej 8, 4920 Søllested Llland Kmmune, Jernbanegade 7, 4930 Marib

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby Tilladelse til udledning af spildevand til Kmmune vandløb 23, Hleby fra vaskeplads på Kærstrup Hvedgård 4960 Hleby 02-02-2016 Brevid: 3729516 Sagsnr.: 320213 Llland Kmmune Teknik- g Miljømyndighed Pstadresse

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Ansøger anmodede om fornyet VVM-tilladelse den , da den tidligere VVM-tilladelse udløb den

Ansøger anmodede om fornyet VVM-tilladelse den , da den tidligere VVM-tilladelse udløb den Ecpartner ApS Egå Havvej 21 8250 Egå Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Att. Erling Olesen Frnyet VVM-tilladelse pstilling af 3 vindmøller i Trrild Odder Kmmune meddeler hermed frnyet VVM-tilladelse

Læs mere

Kaj Munk. Hestehavevej Ryslinge LANDZONETILLADELSE SVENDBORGVEJ 102A (5762) - LANDZONETILLADELSE TIL NYT MENIGHEDSHUS. Sagsnr.

Kaj Munk. Hestehavevej Ryslinge LANDZONETILLADELSE SVENDBORGVEJ 102A (5762) - LANDZONETILLADELSE TIL NYT MENIGHEDSHUS. Sagsnr. Kaj Munk Hestehavevej 45 5856 Ryslinge Erhverv, Blig g Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendbrg LANDZONETLLADELSE SVENDBORGVEJ 102A (5762) - LANDZONETLLADELSE TL NYT MENGHEDSHUS Sagsnr.: 2017-0223

Læs mere

Oplysninger om ejendommen: Skiffergårdens svineproduktion, Thisted Landevej 101, 9430 Vadum

Oplysninger om ejendommen: Skiffergårdens svineproduktion, Thisted Landevej 101, 9430 Vadum Bilag 1 Ansøgningsnr. 73.589. g 73.443 Dat 24.04.2015 Oplysninger m ejendmmen: Skiffergårdens svineprduktin, Thisted Landevej 101, 9430 Vadum Krt beskrivelse Ansøger, Jens Hedermann Pedersen, ønsker med

Læs mere

Redegørelse Ansøgning Du har søgt om tilladelse til at opføre et udhus på 53 m² som erstatning for et ældre udhus på 36 m² (BBR bygning 4).

Redegørelse Ansøgning Du har søgt om tilladelse til at opføre et udhus på 53 m² som erstatning for et ældre udhus på 36 m² (BBR bygning 4). Peder Jørgensen Gammelskvvej 3 6400 Sønderbrg Landznetilladelse til at pføre et udhus på 53 m² sm erstatning fr et ældre udhus på 36 m² på ejendmmen matr.nr. 36 Bjskv, Ullerup, der ligger på Gammelskvvej

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Matr. nr: 25DA, HOLBÆK MARKJORDER Ejd. nr.: Ejendom: 850 Beliggenhed: Blomsterhaven 7, 4300 Holbæk Bygn. nr.: 1 Andreasskolen

Matr. nr: 25DA, HOLBÆK MARKJORDER Ejd. nr.: Ejendom: 850 Beliggenhed: Blomsterhaven 7, 4300 Holbæk Bygn. nr.: 1 Andreasskolen Kirsten Srnum HOLBÆK KOMMUNE Kullegaard A/S 10, 2.sal 4300 Hlbæk Att. Sille Ltzfeldt Dat: 21-03-2017 Sagsb.: Kirsten Srnum Sagsnr.: 17/1019 Telefn: 7236 4917 E-mail: kirs@hlb.dk Byggetilladelse Matr. nr:

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 2. november 2016 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af MILJØGODKENDELSE

Revurdering af MILJØGODKENDELSE SØREN OG KNUD MADSEN BOLDINGVEJ 10 6752 GLEJBJERG NATUR, MILJØ OG BYG Dat: 29.03.2010 Sags nr.: 09/34873 Kntaktpersn: Helle Kalmayer Hansen Revurdering af MILJØGODKENDELSE Dir. tlf.: 7996 6177 E-mail:

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på Mellemvej 17 7790 Thyholm 7. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr.

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkebrg Den 13. marts 2015 Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge Skive Kmmune har den 3. marts 2015 mdtaget en ansøgning fra Energi-

Læs mere

Borg 8, 6261 Bredebro

Borg 8, 6261 Bredebro 2018 Miljøtilladelse af husdyrbrug Borg 8, 6261 Bredebro INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Afgørelse om tilladelse...4 3 Vilkår...5 3.1. Generelle forhold...5 3.2. Stalde og anlæg...5 3.3. Lugtgener...6

Læs mere

NY HUSDYRLOV GØR DET MIN HVERDAG NEMMERE?

NY HUSDYRLOV GØR DET MIN HVERDAG NEMMERE? NY HUSDYRLOV GØR DET MIN HVERDAG NEMMERE? Chefknsulent Bent Ib Hansen 24. ktber 2017 Herning Kngrescenter Ny husdyrlv gør det min hverdag nemmere? Ændringslv ikke en ny lv Adskilt regulering af areal g

Læs mere

Anmeldelse af ændret dyrehold efter 29 på ejendommen Hanerupvej 17, 4420 Regstrup

Anmeldelse af ændret dyrehold efter 29 på ejendommen Hanerupvej 17, 4420 Regstrup Henrik Larsen Mørkøv Kirkeby 10 4440 Mørkøv VIRKSOMHED OG MILJØ Dato: 11. december 2017 Sagsb.: Henrik Rasmussen Sagsnr.: 17/29078 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: heras@holb.dk Anmeldelse af ændret dyrehold

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Dat: 11.10.2012 Frans Vind Thmsen Ravnhltgyden 5 6600 Vejen Sagsnr.: 12/12867 E-mail: teknik@vejenkm.dk Web: www.vejenkm.dk Tlf: 7996 5000 Revurdering af miljøgdkendelse Ravnhltgård

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Containerterminal med håndtering af farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn

Containerterminal med håndtering af farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn Cntainerterminal med håndtering af farligt gds på Østhavnen, Aarhus Havn Grundlag g frudsætninger Miljøstyrelsen har i december 2014 udstedt kmmuneplantillæg fr cntainerterminal med håndtering af farligt

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Dat: 28.10.2013 Niels K. Skau Sagsnr.: 13/12836 Tøndervej 9 6630 Rødding E-mail: Web: Teknik@vejenkm.dk www.vejenkm.dk Tlf: 7996 5000 Revurdering af miljøgdkendelse Fr ejendmmen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

VVM-screen i ngsskema

VVM-screen i ngsskema Gribskv Kmmune VVM-screen i ngsskema Prjekt Ldret jrdvarme, Srtebakken 4, 3220 Tisvildeleje Generelle plysninger m prjektet Prjekt beskrivelse - jfanmeldelsen 2 vertikale bringer a 180 meter, med hver

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

16 b MILJØTILLADELSE. Slagtekalve Gl. Ranselvej 5, 7700 Thisted 29. marts 2019

16 b MILJØTILLADELSE. Slagtekalve Gl. Ranselvej 5, 7700 Thisted 29. marts 2019 16 b MILJØTILLADELSE Slagtekalve Gl. Ranselvej 5, 7700 Thisted 29. marts 2019 Indhldsfrtegnelse 1 REGISTRERINGSBLAD... 2 2 RESUMÉ... 3 Tidligere afgørelser... 3 3 AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE... 5 Vurdering...

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

16 b MILJØTILLADELSE. Økologisk malkekvæg Tømmerbyvej 53, 7741 Frøstrup Dato

16 b MILJØTILLADELSE. Økologisk malkekvæg Tømmerbyvej 53, 7741 Frøstrup Dato 16 b MILJØTILLADELSE Øklgisk malkekvæg Tømmerbyvej 53, 7741 Frøstrup Dat Indhldsfrtegnelse 1 REGISTRERINGSBLAD... 2 2 RESUMÉ... 3 Tidligere afgørelser... 3 3 AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE... 4 Vurdering...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Lundgård, Hjermvej 98, 7560 Hjerm den 25. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på husdyrbruget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Nørgård, Rødebrovej 6, Linde, 7600 Struer den 31. august 2017 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse. Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre projektet.

Varde Kommunes afgørelse. Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre projektet. Teknik g Miljø Bytften 2, 6800 Varde 79947400 12-01-2017 Afgørelse m etablering af afvandingsprjekt Per Knldsvej Knud Jhanssn har på vegne af Blåvand Grundejerfrening, Vejlaug Vest d. 28. juli 2016 søgt

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbrug ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbrug ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr Jørgen Pedersen Siø 12 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-07-2017 J. nr. 17/5233 Ref:

Læs mere

12 tillægsgodkendelse af. Holmhuse 22, 7860 Spøttrup

12 tillægsgodkendelse af. Holmhuse 22, 7860 Spøttrup 12 tillægsgdkendelse af Hlmhuse 22 7860 Spøttrup efter 12, stk. 2 i Lvbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 m miljøgdkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 15. august 2016 Tillæg til miljøgdkendelse

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev. Den 25. juli 2017

Ole Nannerup Jungetvej Roslev. Den 25. juli 2017 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev Den 25. juli 2017 Nørengvej 3, 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 30 - med nabohøring Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på V. Thorupvej 16, 9330 Dronninglund

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på V. Thorupvej 16, 9330 Dronninglund #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 07-09-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-6-15 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

16 b MILJØTILLADELSE. Slagtesvineproduktion Mærkedalvej 11, 7700 Thisted 9. juli 2018

16 b MILJØTILLADELSE. Slagtesvineproduktion Mærkedalvej 11, 7700 Thisted 9. juli 2018 16 b MILJØTILLADELSE Slagtesvineprduktin Mærkedalvej 11, 7700 Thisted 9. juli 2018 Indhldsfrtegnelse 1 REGISTRERINGSBLAD... 2 2 RESUMÉ... 3 3 AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE... 3 Vurdering... 3 Retsvirkning...

Læs mere

Ole Olsen Nordbjergvej Ringsted

Ole Olsen Nordbjergvej Ringsted Ole Olsen Nordbjergvej 32 4100 Ringsted Dato: 11.august 2017 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved udvidelse af dyrehold i eksisterende stald på Nordbjergvej 32 og accept af anmeldelsen Du har anmeldt

Læs mere

Dannie Feldbak Lykkensprøve Ikast. 19. februar Anmeldelse af dyrehold af hobbybetonet karakter, Lykkensprøve 4, 7430 Ikast

Dannie Feldbak Lykkensprøve Ikast. 19. februar Anmeldelse af dyrehold af hobbybetonet karakter, Lykkensprøve 4, 7430 Ikast Dannie Feldbak Lykkensprøve 4 7430 Ikast 19. februar 2019 Anmeldelse af dyrehold af hobbybetonet karakter, Lykkensprøve 4, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. januar 2019 modtaget en anmeldelse

Læs mere

16 b MILJØTILLADELSE. Slagtesvin Aalborgvej 120, 7700 Thisted 6. februar 2019

16 b MILJØTILLADELSE. Slagtesvin Aalborgvej 120, 7700 Thisted 6. februar 2019 16 b MILJØTILLADELSE Slagtesvin Aalbrgvej 120, 7700 Thisted 6. februar 2019 Indhldsfrtegnelse 1 REGISTRERINGSBLAD... 2 2 RESUMÉ... 3 3 AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE... 4 Vurdering... 4 Retsvirkning... 4

Læs mere

Der er i nedenstående miljøvurdering foretaget en vurdering af, om disse betingelser er opfyldt.

Der er i nedenstående miljøvurdering foretaget en vurdering af, om disse betingelser er opfyldt. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø AMH 09 ApS Mullerupvej 43 5540 Ullerslev e-mail: asgermhansen@gmail.com Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig Dato: 29-06 2018 Billund Kommune modtog den 8. juni 2018 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Norvej 28 - Afgørelse om udvidelse af dyrehold TEKNISK FORVALTNING

Norvej 28 - Afgørelse om udvidelse af dyrehold TEKNISK FORVALTNING Ny Krejbjerggaard v/peter Bach Stisen Åbakken 43 7860 Spøttrup CVR-nr.: 17 01 50 95 14. september 2017 Norvej 28 - Afgørelse om udvidelse af dyrehold Skive Kommune har modtaget en anmeldelse efter 30 om

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Andelsboligforeninger

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Andelsboligforeninger Dat 19. juni 2018 Privatlivsbeskyttelsesplitik fr Andelsbligfreninger Vi tager din persndatabeskyttelse alvrligt Dataansvarlighed Andelsbligfreninger behandler persndata g har derfr vedtaget denne privatlivsbeskyttelsesplitik,

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Bjørnbækvej 78, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Bjørnbækvej 78, 9320 Hjallerup #split# GÅRDEJER POUL NØRGAARD NIELSEN Bjørnbækvej 78 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr.: 15633174 Kopi sendt til LandboNord, att. Allan K. Olesen Plan og Miljø Dato:

Læs mere

Screening for miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-screening) Projekt for naturgenopretningen af Aarhus å ved Hørning

Screening for miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-screening) Projekt for naturgenopretningen af Aarhus å ved Hørning Screening fr miljøvurdering af knkrete prjekter (VVM-screening) i henhld til 21, stk. 1 & 2 g bilag 6 i lvbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 m miljøvurdering af planer g prgrammer g knkrete prjekter

Læs mere

Hegnsloven Infografik

Hegnsloven Infografik Hegnslven Infgrafik Undgå knflikter med din nab. Sådan fungerer hegnslven: Intr De fleste fretrækker et gdt nabskab - en hyggelig snak ver hækken søndag eftermiddag g fælles løsninger på hverdagens prblemer.

Læs mere

16 b MILJØTILLADELSE. Malkekvæg Dover Møllevej 14, 7760 Hurup 13. juni 2019

16 b MILJØTILLADELSE. Malkekvæg Dover Møllevej 14, 7760 Hurup 13. juni 2019 16 b MILJØTILLADELSE Malkekvæg Dver Møllevej 14, 7760 Hurup 13. juni 2019 Indhldsfrtegnelse 1 REGISTRERINGSBLAD... 2 2 RESUMÉ... 3 Tidligere afgørelser... 3 3 AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE... 4 Vurdering...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 Møllevej 2, Jegindø

Læs mere

Forskrift for Sorø Kommune. Om visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Forskrift for Sorø Kommune. Om visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder Frskrift fr Srø Kmmune Om visse miljøfrhld ved midlertidige bygge- g anlægsarbejder Frskrift fr visse miljøfrhld ved midlertidige bygge- g anlægsarbejder i Srø Kmmune Vedtaget af Teknik g Miljøudvalget

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31. Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4.

Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31. Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4. Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31 Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4. marts 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af

Læs mere

16 b MILJØTILLADELSE. Slagtesvin Horsfeldvej 20, 7755 Bedsted Dato

16 b MILJØTILLADELSE. Slagtesvin Horsfeldvej 20, 7755 Bedsted Dato 16 b MILJØTILLADELSE Slagtesvin Hrsfeldvej 20, 7755 Bedsted Dat Indhldsfrtegnelse 1 REGISTRERINGSBLAD... 2 2 RESUMÉ... 3 Tidligere afgørelser... 3 3 AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE... 4 Vurdering... 4 Retsvirkning...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Nygård, Vilhelmsborgvej

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde (fulde stalde) på ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr

Afgørelse om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde (fulde stalde) på ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr Jørgen Pedersen Siø 12 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 26-06-2017 J. nr. 17/5199 Ref:

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Sendt til din virksomheds e-boks CVR nr. 7376 0615 Afgørelse om anmeldelse af plansilo på Rankenbjergvej 9, 6623 Vorbasse Dato: 30. august 2018 Billund Kommune har den 17. august 2018 modtaget en anmeldelse

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE

TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE DPL Vålse Vesterskovvej 28a 4840 Nørre Alslev CVR nr. 20365404 7. MATRS 2017 TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE Guldborgsund Kommune har den 2. marts 2017 modtaget

Læs mere

16 b MILJØTILLADELSE. Slagtesvin Holmevej 3, 7700 Thisted 24. august 2018

16 b MILJØTILLADELSE. Slagtesvin Holmevej 3, 7700 Thisted 24. august 2018 16 b MILJØTILLADELSE Slagtesvin Hlmevej 3, 7700 Thisted 24. august 2018 Indhldsfrtegnelse 2 RESUMÉ... 3 3 AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE... 3 Vurdering... 3 Retsvirkning... 4 4 VILKÅR... 5 5 BEGRUNDELSE

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

16 b MILJØTILLADELSE. Kvæg Starkærvej 5, 7700 Thisted 7. august 2019

16 b MILJØTILLADELSE. Kvæg Starkærvej 5, 7700 Thisted 7. august 2019 16 b MILJØTILLADELSE Kvæg Starkærvej 5, 7700 Thisted 7. august 2019 Indhldsfrtegnelse 1 REGISTRERINGSBLAD... 2 2 RESUMÉ... 3 Tidligere afgørelser... 3 3 AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE... 4 Vurdering... 4

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg til 12 miljøgodkendelse til kvægproduktionen I/S Kokkenborg Hønborgvej Dronninglund

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg til 12 miljøgodkendelse til kvægproduktionen I/S Kokkenborg Hønborgvej Dronninglund BRØNDERSLEV KOMMUNE Tillæg til 12 miljøgodkendelse til kvægproduktionen I/S Kokkenborg Hønborgvej 9 9330 Dronninglund Godkendelsesdato: 11. april 2016 REGISTRERINGSBLAD Titel: Tillæg til 12 miljøgodkendelse

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev. CVR-nr Den 26. juli Jungetvej 25, 7870 Roslev - anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Ole Nannerup Jungetvej Roslev. CVR-nr Den 26. juli Jungetvej 25, 7870 Roslev - anmeldelse 29 Skift i dyretype. Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 20 97 83 09 Den 26. juli 2017 Jungetvej 25, 7870 Roslev - anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype på Jungetvej

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Erik Bach Stisen Ballingvej Spøttrup. 14. juli Ballingvej 11 - Afgørelse om udvidelse af dyrehold

Erik Bach Stisen Ballingvej Spøttrup. 14. juli Ballingvej 11 - Afgørelse om udvidelse af dyrehold Erik Bach Stisen Ballingvej 11 7860 Spøttrup 14. juli 2017 Ballingvej 11 - Afgørelse om udvidelse af ehold Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om udvidelse af slagtesvin i eksisterende stalde. Anmeldelsen

Læs mere

Afgørelse om skift mellem dyretyper på Pebersmarkvej 31, 6372 Bylderup- Bov

Afgørelse om skift mellem dyretyper på Pebersmarkvej 31, 6372 Bylderup- Bov Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 06-06-2017 Sagsnr.: 17/13494 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Privatlivspolitik for

Privatlivspolitik for Privatlivsplitik fr Kntaktplysninger: Døssing & Partnere, Revisinsinteressentskab Rskildevej 12 a 3400 Hillerød Telefn +45 48247314 CVR: 54879911 Telefn 48247314 Fax 48247310 Mail dssing@dssing.dk Kmmune

Læs mere

Vurdering af overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen i aktive svineproduktioner

Vurdering af overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen i aktive svineproduktioner Vurdering af verhldelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen i aktive svineprduktiner med IØ medfinansiering Opfølgningsrapprt, Juni 2006 Udgivet : 27. juni 2006 Udarbejdet : Jens Murmann g Pul

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Dat: 12.12.2011 Lars Erik Garder Sagsnr.: 11/25741 Vimtrupvej 6 6660 Lintrup E-mail: Web: Teknik@vejenkm.dk www.vejenkm.dk Tlf: 7996 5000 Revurdering af miljøgdkendelse Fr

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Samtidig er der søgt om dispensation til ikke at etablerer en inspektionsbrønd i forbindelse med hver boring.

Samtidig er der søgt om dispensation til ikke at etablerer en inspektionsbrønd i forbindelse med hver boring. Returadresse: Køge Kmmune, Miljø Trvet 1, 4600 Køge Jens Osvald Erfurth Østervang 22 4100 Ringsted Dat Teknik- g Miljøudvalget Klik her fr at angive tekst. Tilladelse til etablering af t dybe jrdvarmebringer

Læs mere

Hurtig-byggesagsbehandling af ukomplicerede byggesagstyper i Kalundborg kommune.

Hurtig-byggesagsbehandling af ukomplicerede byggesagstyper i Kalundborg kommune. Hurtig-byggesagsbehandling af ukmplicerede byggesagstyper i Kalundbrg kmmune. 1. Hvad er byggeri af begrænset kmpleksitet, der ikke skal teknisk byggesagsbehandles g hvad er fuldt plyst i denne sammenhæng?

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF ENSILAGESILO

TILLADELSE TIL ETABLERING AF ENSILAGESILO TILLADELSE TIL ETABLERING AF ENSILAGESILO efter 11 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Malkekvæg Bjerregårdsvej 5, 7760 Hurup 5. september 2019 Generelle forhold Anmeldelse

Læs mere

Privatlivsbeskyttelsespolitik for E/F

Privatlivsbeskyttelsespolitik for E/F Dat 25.05.2018 Privatlivsbeskyttelsesplitik fr E/F Dataansvarlighed Vi tager din persndatabeskyttelse alvrligt E/F behandler persndata g har derfr vedtaget denne privatlivsbeskyttelsesplitik, der frtæller

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af svinebruget, Demstrupvej 42A, Demstrup, 8970 Havndal

Tillæg til miljøgodkendelse af svinebruget, Demstrupvej 42A, Demstrup, 8970 Havndal 1 - Tillæg til miljøgodkendelse Hører til journalnummer: 09.17.18-P19-3-17 DEMSTRUP SVINEPRODUKTION ApS Demstrupvej 42 A 8970 Havndal Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende staldanlæg på ejendommen Houmarksvej 18, 7130 Juelsminde

Afgørelse vedr. anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende staldanlæg på ejendommen Houmarksvej 18, 7130 Juelsminde Niels Jørgen Kjærgaard Jeppesen Houmarksvej 18 7130 Juelsminde Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 619-L02-000051

Læs mere

Bilag 1 Ansøgningsnr. 41251 Dato 15.06.2012

Bilag 1 Ansøgningsnr. 41251 Dato 15.06.2012 LandbNrd Bilag 1 Ansøgningsnr. 41251 Dat 15.06.2012 Oplysninger m ejendmmen Østergaard, Neestvej 40, 9480 Løkken Krt beskrivelse Gdr. Allan Sand Christensen, Neestvej 40, 9480 Løkken søger m en udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 Grudsgård Ibstedvej

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere