GULDVANGSPOSTEN. Medlemsblad for grundejerforeningen Guldvangen 41. årgang nr. 151 december Haps! Fiskehejrens frokost indtages i Tipperne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GULDVANGSPOSTEN. Medlemsblad for grundejerforeningen Guldvangen 41. årgang nr. 151 december Haps! Fiskehejrens frokost indtages i Tipperne."

Transkript

1 GULDVANGSPOSTEN Medlemsblad for grundejerforeningen Guldvangen 41. årgang nr. 151 december 2020 Haps! Fiskehejrens frokost indtages i Tipperne. 1

2 INDHOLD Referat fra bestyrelsesmøde 14. august 2020 Referat fra Generalforsamling 20. september 2020 Salgsstatistik Referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2020 Seneste Nyt fra hjemmesiden Vejledning til betaling af kontingent Lidt af hvert 2

3 Referat af bestyrelsesmøde den 14. august 2020 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat 3. Gensidig orientering 4. Økonomi 5. Generalforsamling 6. Vandudvalg 7. GuldvangsPosten 8. Veje & Stier 9. Retningslinjer ved dispensationer 10. Eventuelt 1. VELKOMST Formand Allan Nielsen bød traditionen tro velkommen til mødet med en fuldtallig bestyrelse. 2. GODKENDELSE AF REFERAT Referatet fra møde afholdt 15. maj blev godkendt uden kommentarer. 3. GENSIDIG ORIENTERING Der har som tidligere omtalt været vist interesse for at afholde loppemarked her på Guldvangen. Allan vil gerne afvente den kommende generalforsamling, for der at se, hvordan interessen er blandt medlemmerne. Det er også for at se, hvordan en eventuel ny bestyrelsessammensætning ser på sagen. Det blev igen drøftet, hvordan vi skal forholde os til hegn af tråd eller lignende opsat i skel. Vi drøftede, om vi skulle orientere om reglerne direkte til grundejerne eller tage det med som et punkt ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen får chancen for at kommentere på problemet. Vi har modtaget en mail stilet til bestyrelsen, omhandlende vores planlagte oprensning af grøfter, mailen henviser til bl.a. vandløbsloven. 3

4 Bestyrelsen har efterfølgende søgt råd og vejledning om foreningens ret til at handle ud fra bestyrelsens mening om, hvad der i bred forstand er i alles interesse. Oprensningen af grøfterne, vil ud fra princippet om solidaritet påføre alle en udgift. Fra kommunens side får vi at vide, at grøfter og grundvandssænkning er i juridisk forstand at betragte som et samlet hele. Dermed er vi jo mere eller mindre forpligtet til vedligeholdelse af ovennævnte. En grundejer med juridisk indsigt har også været så venlig at afgive kommentarer. Vi er fra bestyrelsens side glade for at grundejere udviser interesse for vores arbejd. 4. ØKONOMI Magnus gav os nuværende status af regnskabet. Der var kommentarer til de mange penge, der bliver brugt på rådgivning vedrørende oprensning af grøfter, men der er mange forhold, der skal belyses inden entreprenøren kan starte gravemaskinen. Allan har spurgt ind til ejerskabet af hjertestarteren ved postkassehuset ved Jeppesvej. Hjertestarteren er foreningens ejendom, vi har hidtil haft en serviceaftale med Falck, men vi tror en aftale med et andet selskab First Aid vil være bedre, Per Toftdahl vil sørge for det fornødne. I et tidligere referat her vi omtalt cybersikkerheden ved vores bankkonto. Vi formoder, at den sikkerhed der ligger i at der skal være to til at underskrive udbetalinger, er tilstrækkelig sikkerhed. Per vil efter hvert bestyrelsesmøde lave en back up på One Drive. Det er nu lykkedes at få alle kontingenter indbetalt efter den forvirring, der opstod ved ændringen af foreningens medlemsnumre. 5. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen 20. september vil blive afholdt efter reglerne i disse Corona tider. Allan har forespurgt myndighederne om retningslinjer ved et sådant møde. Der må deltage op til 500 personer, da det er et privat lukket møde, dog skal afstandskrav på en meter overholdes. Det forudsættes at deltagerne er siddende. Politiet skal underrettes fire dage før afholdelsen. Vi har fået major Stig Larsen fra forsvaret til at komme og orientere om det kommende tankvognsspor fra Oksbøl til Nymindegab. Han vil også komme ind på, hvad der vil være af aktiviteter ved øvelser. 4

5 Efter opfordring vil vi bede forsamlingen ved ikke skriftlige afstemninger, at række stemmesedlen i vejret, dette for ikke at der skal kunne rejses tvivl om afstemningen. Magnus vil sørge for trykning af stemmesedler. Husk alle er velkomne, men hvis I vil være sikre på mad efter generalforsamlingen, er I nødt til at tilmelde jer. 6. VANDUDVALG Allan og Egon har været til et møde med nogle lodsejere på Kirkeflod, der ønsker at dræne på grundene, vi kan dog ikke komme videre med deres ønsker inden generalforsamlingen. Aage Siig fra vandudvalget har været rundt og rådgive om private dræn. Det er en god mulighed for grundejerne til at skaffe sig værdifuld viden. 7. GULDVANGSPOSTEN Vi er særdeles tilfredse med GuldvangsPosten som den ser ud. 8. VEJE & STIER Vi talte om en pæl, som Per har lovet at opsætte ved enden af stamvejen for at få bilisterne til ikke at skyde genvej. Egon undrer sig over et hul i vejen ved starten af Højsvej, den bliver ved at genopstå. Det kan blive nødvendig med en opgravning. Vi er opmærksom på, at der er nogle der kører for hurtigt på vejene, iagttagelser tyder på, at udlejningsbureauerne og håndværkere, er blandt de mere travle. Det kunne måske være gavnligt at henvende sig direkte til nogle af dem. Ellers er det jo svært ikke at ramme alle med forskellige tiltag. Egon lovede at undersøge muligheder for hastighedsdæmpende tiltag på det sidste stykke af Guldvangen. Egon blev gjort opmærksom på, at der er knækket en stolpe ved en nummertavle på Hans Hansensvej. Egon kunne oplyse at kanterne er skrabet langs stamvejen, så vandet kan blive ledt bort. 5

6 9. RETNINGSLINJER VED DISPENSATIONER Per efterlyste mere faste regler for dispensationer ved overskridelser af byggelinjer eller krav til tagbelægning. Vi ser dog ikke mulighed for at lave faste regler, det vil altid være op til den siddende bestyrelse, hvordan de ser på sagerne. 10. EVENTUELT Dialogmødet for grundejerforeninger med deltagelse fra Din Forsyning og Naturstyrelsen plus folk fra kommunen afholdes den 8. oktober. Formanden er på ferie til den tid, så undertegnede - Anders Grimstrup - og måske Per Toftdahl vil træde til i stedet. Et medlem af foreningen har bedt os viderebringe et forbedringsforslag, ved ovennævnte møde, af forholdene ved Houstrup Strand for badegæster. Han foreslår at opsætte en udendørs bruser ved overdækningen til toiletbygningen på P pladsen ved Houstrup Strand, så gæsterne kan få skyllet sand og saltvand af efter turen til stranden. Næste møde aftales efter generalforsamlingen den 20. september Bestyrelsen vil vi gerne gøre opmærksom på vores Deklaration, punkt 26: Hegn i skel og mod veje, stier og fællesarealer må kun være levende. Disse ser ikke specielt levende ud. 6

7 Referat fra geralforsamling 20. september 2020 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af to stemmetællere 3. Valg af dirigent 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse af regnskab og budget 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Egon Ølgod Magnus Andersen To suppleanter 7. Valg af to revisorer 8. Fastsættelse af kontingent 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt 1. VELKOMST Generalforsamlingen 2020 er højst usædvanligt blevet afholdt 20. september i stedet for påskelørdag. Det skyldes som bekendt Corona-virus. På grund af ovennævnte virus kunne mødet heller ikke indledes med en sang, som vi ellers plejer. Borde og stole var placeret med behørig afstand. Formand Allan Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen og nævnte at han, på grund af de ekstraordinære omstændigheder, havde været i forbindelse med Corona hot-line og politiet for at blive bekræftet i, at mødet kunne holdes under disse forhold. Han nævnte også, at vi efter mødet ville blive orienteret om militærets kommende aktiviteter i naturstyrelsens arealer ud mod havet. 2. VALG AF TO STEMMETÆLLERE Foreningens revisorer Marius Trip og Flemming Toft blev valgt som stemmetællere. 7

8 3. VALG AF DIRIGENT Halfdan Andersen blev foreslået og valgt som mødets dirigent. Han takkede for valget, men kunne ikke sædvanen tro konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da Corona jo ikke er nævnt i vores vedtægter. Men han kunne videregive ordet til foreningens formand for at afgive bestyrelsens beretning, der vil blive vedlagt referentens beretning. 4. BESTYRELSENS BERETNING Indledning Det har været et alsidigt og anderledes år for bestyrelsen. Den usædvanlige militærøvelse i september efterlod sig nogle dybe spor Efterårets rekordstore nedbør gav ekstra job til flere. Det nye betalingssystem til kontingent, der betød at mange ikke fik betalt til tiden. Corona krisen betød, at vi måtte udskyde Generalforsamlingen. Et historisk brud på en hyggelig og tilbagevendende tradition i foreningen Påskelørdag, som markerer starten på foråret og en ny sæson. Strandrensningen i år måtte desværre aflyses. Medlemsforhold I 2019 blev der solgt i alt 25 sommerhuse. Her i år er vi nået over 30 huse indtil nu, en stigning der både skyldes Coronaen, men også en del generationsskifter, hvor sommerhuse overtages af familie/børn. Bestyrelsen vil gerne byde alle nye medlemmer hjerteligt velkommen og håber, at I vil nyde godt af vores dejlige natur og at I aktivt vil bidrage til sammenholdet her i foreningen. GuldvangsPosten og hjemmesiden Vores redaktør Conny Toftdahl har i årets løb ydet en stor indsats og stået for opsætning og udgivelse af vores nyhedsformidling via GuldvangsPosten. Hjemmesiden fungerer rigtig godt, tingene kommer hurtigt ud og medlemmerne har mulighed for at være velorienterede. At vi med kort varsel lykkedes at få udskydelse af generalforsamlingen rettet i bladet inden trykning er et godt eksempel. Tak for det gode samarbejde. 8

9 De 6 foreninger i Lønne Houstrup Vi er 6 lokale foreninger: Guldvangen, Frydenlund, Sommerhusbyen Houstrup, Gammelgab, Hejbøl og Gravensbjerg. Vi har et netværkssamarbejdet om fælles interesser fx: En cykelsti mellem Nr. Nebel og til Blåbjerg plantage. Høringssvaret til forsvaret Vidensdeling om myndighedsaktiviteter. Klimatilpasninger Nye sommerhusområder, fx Nymindegab med 112 huse. Strandrensning Kontingent De 28 sommerhusforeninger i Varde Kommune Her har vi nu fået et Fællesudvalg som har givet os en mere struktureret samlet indsats overfor Varde Kommune repræsentant for de 8500 sommerhusejere som vi er. Allan Junge fra Vejers er formand. Der arbejdes nu på at blive repræsenteret i et nyt destinationsfællesskab for Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner Destination Vesterhavet. Forsvaret Sidst i september blev vi vidner til militærøvelsen Operation Brave Lion, som foregik fra Oksbøl til Nymindegab og var en af de største i 15 år med 2000 danske soldater. Forsvarets Ejendomsstyrelse indledte efterfølgende en offentlige høring som vi indsendte et fælles høringssvar til fra de 6 lokale. Ved Påsketid var der stor aktivitet med at genoprette veje og stier i plantageområdet med ny belægning og stabilgrus på bl.a. Skel- og Engvejen. Vejen til stranden er nu blevet bedre end før. Økonomi Årets samlede resultat ligger på niveau med det budgetterede. Veje og stier var dog væsentlig højere end budget, hvorimod området for vandforhold var lavere. Den gamle BS-ordning skulle erstattes af et nyt og simplere system. Det viste sig dog ikke at være heeelt så simpelt at starte på en frisk og det gav en hel del ekstra ulejlighed for jer som ejere samt for bestyrelsen og det vil vi gerne vil 9

10 beklage men nu er alt på plads og alle har fået betalt. Tak for jeres forståelse og til alle som har bidraget. I de kommende år vil prioriteten fortsat være på fælles forhold med vand, veje og stier. Sidste års kontingentvedtagelse på kr. gav foreningen mulighed for at tilpasse budget for vedligehold i de kommende år. Bestyrelsen vil dog gerne slå et ekstra slaw for at fremme den ønskede fornyelse af asfaltbelægningen og hvis der er opbakning i generalforsamlingen også støtte en udbygning af grundvandssænkningen med flere brønde som fælles projekt. Veje og Stier Tidligere blev vores stier vedligeholdt på fælles arbejdsdage, men sidste forår prioriterede vi at få udført vedligeholdelsen af en professionel anlægsgartner. I starten af juni 2019 fik vi lavet en ny belægning på Jeppesvej og vi prioriterede samtidigt, at medtage Guldvangen fra asfaltvejens ophør og frem til P-pladsen til plantagen/stranden. Den nye belægning med granitskærver har vist gode erfaringer med lang holdbarhed i sommerhusområder. Den mindsker støvgener i tørre perioder, men kan friste til højere fart. Bestyrelsen undersøger p.t. egnede hastighedsnedsættende foranstaltninger på Guldvangen. Forsyningen På grund af Corona-situationen var genbrugspladsen i en periode lukket og flere kørte forgæves med deres trailere med grenaffald. Den ubemandede og døgnåbne grenaffaldsplads på Houstrupvej åbnede efter planen den 27. marts og har været flittigt benyttet. I efteråret åbnes igen fra fredag uge Legepladser Den store legeplads ved Jeppesvej er meget populær og benyttes meget hen over sæsonen. Det betyder slitage og vedligehold. Vi havde tidligt på året et 10

11 uanmeldt besøg på legepladsen af Teknik & Miljø i Varde kommune som efterfølgende påpegede vigtige fejl ved bl.a. på legetårnet og svævebanen. Fejlene blev omgående rettet og vi har nu aftalt en egenkontrol samt et årligt tjek og inspektion af en teknisk medarbejder fra Kommunen. Udlejningsbureauerne indberetter, hvis de får klager det er I også meget velkomne til, hvis I observerer noget. Almene forhold Hen over året har der været mange henvendelser fra Grundejere med ansøgninger om private dræn, med stigende tendens til at gå sammen i grupper med naboer. Endvidere ombygninger, udskiftning af tage samt gravetilladelser i forbindelse med fibernet plus reaktioner på efterårets militærøvelser. Der har været ekstra mange ønsker om nye nøgler til postkasser mest ifm. ejer skift. Stor tak til Jens Larsen for din store hjælp og gode service med at få nøgler fikset til alle. Der har været henvendelse om køb af Guldvangen 82 - P-pladsen. Den er dog ikke til salg! Vandudvalget Udvalget har i perioden ikke haft ressourcer til at fortsætte som selvstændigt udvalg. Men arbejdet har ikke ligget stille tværtimod. Især stor tak til Aage Siig Christensen som med sin faglighed har ydet en kæmpe indsats og været på mange besigtigelser og vejledt grundejere. Tak til de mange positive tilkendegivelser fra jer med ros og opbakning til fælles initiativer. Vi er nu spændte på at få gennemført projektet langs Guldvangen og Hundestien. Naturstyrelsen starter efter planen i september med at fælde bevoksningen langs med og nede i selve grøfterne, klar til oprensning af grøfterne. Der vil blive taget hensyn til det æstetiske, så visse træer og buske bevares, men der vil blive synlige spor. 11

12 Vi har været i kontakt med de grundejere som bliver berørte og har fået skriftligt accept til at foretage det, der skal til. Naturstyrelsen og foreningen vil efterfølgende fylde grus på stierne, hvor der skønnes behov og dermed gøre farbarheden bedre i ydersæsonerne. Frivillige hænder i arbejdsgrupper? Med flere frivillige til at give en hånd med, kan vi lave flere aktiviteter. Skriv til os og oplys hvilket emne I evt. gerne vil deltage i: 1. Legepladsaktiviteter 2. Koordinering af oplæg om træfældning på private grunde. 3. Afholdelse af loppemarked. 4. Deltage i Vandudvalgets arbejde. 5. Bestyrelsesarbejde generelt Hegn Til genopfriskning og til nye medlemmer vil vi gerne gøre opmærksom på vores Deklaration, hvor der under punkt 26 står at Hegn i skel og mod veje, stier og fællesarealer må kun være levende. Efter en tur rundt i området ser vi dog af og til nye hegn i skel, som ikke ser specielt levende ud. Alle i bestyrelsen synes hverken, at det klæder området eller ser pænt ud og de pågældende grundejere må derfor forvente at få en henvendelse. Tak til bestyrelsen for et flot arbejde. - Tak for ordet. Kommentar til beretningen fra bl.a. Eva Brammer, der til bestyrelsens kritik af hegn omkring parceller mener, at det er i orden at opstille hegn på egen grund for at holde hunden hjemme. Brammer spurgte også om foreningen er forsikret, hvis der sker uheld på legepladsen. Karen Jeppesen, Guldvangen spurgte hvad der kunne laves af hastighedsdæmpende tiltag på strækningen, hvor vi har fået lagt asfalt på. Allan svarede Brammer, at det formodentlig er tilladt med hegn på privat grund, men ikke i skel. Med hensyn til forsikring på legepladserne er vi trygge. Tidligere på året fik vi uanmeldt besøg af en medarbejder fra Teknik og Miljø, Varde kommune. Han påpegede et par fejl, som vi omgående udbedrede. Vi foretager 12

13 egenkontrol forud for bestyrelsesmøder og har aftalt et årligt besøg fra kommunen. Det har skabt den fornødne sikkerhed. Med hensyn til hastigheden på den forbedrede strækning af stamvejen, er det jo et svært dilemma. Vi er kommet støvgenerne til livs, men står så med et nyt problem, hastigheden. Vi går naturligvis efter løsninger. Tage Christensen, Jeppesvej spørger til kloakering af området, det er der for nuværende ingen planer om. Han er kritisk over for miler, der bliver brugt til det grå spildevand. Det er der dog ingen belæg for fik han til svar. Tidligere formand Chr. Møller svarede, at med hensyn til fremtidig kloakering, er det en kommunal opgave, der ikke kan belaste sommerhusejerne økonomisk. Eva Brammer støttede ham i dette. Da Christian nu var i gang, nævnte han, at der ud over de 6 grundejerforeninger vi deler interesser med i området, formodentlig kommer en syvende, Solvang. Det er det nye udstykningsområde med meget store huse øst for Houstrupvej. Chr. Møller er også meget kritisk overfor trådhegn i området, det er grimt, og forhindrer vildtets frie vandring i det naturområde, vi holder af. Peter Schelde, Højsvej mangler at få bekræftet at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Dirigenten svarer, at forsamlingen er beslutningsdygtig, vedtægterne har i sagens natur ikke kunnet forudse de restriktioner, vi nu må leve med. 5. FEMLÆGGELSE AF REGNSKAB OG BUDGET Regnskab og budget blev fremlagt af kasserer Magnus Andersen, budgettet er jo ikke normalt, da der ikke er meget tilbage af regnskabsåret. Regnskabet udviste et underskud, der kan forklares med ekstraordinære udgifter til forbedring af veje. Regnskabet blev sat til afstemning, hvor der var en stemme imod. Peter Schelde protesterer mod udgifterne til vandafledning. Efterfølgende tog Allan Nielsen ordet på vegne af vandudvalget. Han nævnte mange års manglende vedligehold af grøfter, der sammen med grundvandssænkningen er forudsætningen for en effektiv bortledning af vand fra området. Vi har fået et godt samarbejde med Naturstyrelsen, der administrerer de 13

14 tilstødende skovarealer om oprensning af grøfter i skel. Der vil i første omgang, her i efteråret, blive renoveret grøfter ved stamvejen fra Peter Larsensvej ud til, og langs med Hundevejen. De berørte lodsejere er blevet adviseret og er kun glade for oprensningen. Allan Nielsen nævnte også et tilfælde fra sidste vinter, hvor det nær var gået galt for en husejer med oversvømmelse i det pågældende område. Allan nævnte også muligheden for private dræn, der kan etableres, men tilladelse skal søges. Formanden fandt anledning til at nævne kontingentforhøjelsen, vi på grund af ovennævnte vedligehold af vandafledning, beder forsamlingen tage stilling til. Det fik Peter Schelde, der forud for generalforsamlingen har været i dialog med bestyrelsen omkring vores ageren med vedligehold af vandafledning, på benene. Schelde, der har haft hus siden 1980, talte om reglerne for betaling for bortledning af vand, om reglerne for byrdefordeling af udgifter og at der skal være enighed om dette. Han mener, det påhviler lodsejere der får fordel af eventuelle tiltag skal betale. Dermed anfægter han bestyrelsens ret til at hæve kontingentet for at bedre den fælles vandafledning, han truede med ikke fremover at betale kontingent. Formanden forbeholdt sig herefter ret til ikke at kende den eksakte jura i detaljer, men mener, at pligten til at betale det fastsatte kontingent er uomgængelig. Derefter forklarede Allan, at for at være på sikker grund havde han konsulteret kommunens sagkyndige på området og en grundejer her fra området, der er jurist. Herfra lyder det, at vi er i vores fulde ret. Tage Christensen, Jeppesvej gav her sin opbakning. Schelde gav udtryk for at bestyrelsen risikerer at stå med personlige modkrav, hvis de fremturer. Dette kan ikke ske, svarede Eva Brammer og tidligere formand Chr. Møller gav hende ret. Det foranledigede Schelde til at udtrykke kritik af den tidligere formand. Teija Vainio Pedersen fra Kirkeflod 20 præsenterede sig som ny husejer, spurgte om der var udsigt til yderligere forhøjelser af kontingentet i fremtiden, da det så måtte lægges ind i budgettet. Svaret er, at det ikke vil ske. 6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN På valg til bestyrelsen er Egon Ølgod og Magnus Andersen. Magnus ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår derfor Kay Vejdiksen, Peter Larsensvej 23, der har 14

15 lovet at modtage valg. De to blev valgt. Eva Brammer spurgte om det er en kasserer vi efterlyser, svaret er, at bestyrelsen først efter generalforsamlingen konstituerer sig. Suppleanter blev Aage Sig, Jeppesvej 4 og Bjarne W. Rasmussen, Peter Larsensvej 33. Aage er desuden kyndigt medlem af vandudvalget. 7. VALG AF TO REVISORER Som revisorer blev Marius Trip og Flemming Toft genvalgt. 8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Allan Nielsen argumenterede for en foreslået kontingentforhøjelse til kr. årligt. Der er behov for vedligehold af asfaltvejen indenfor et kort åremål, desuden mener bestyrelsen at der udover vedligehold af afledning af vand også vil være behov for en vis klimatilpasning pga. væsentlig mere nedbør. Kirkeflod 50 spurgte til prisen på grundvandssænkningen. Allan forklarede at vi gennem et godt samarbejde med kommunen får foretaget nødvendige spulinger, efter anmodning, for kommunens regning. Reparationer vil også være kommunens opgave, hvorimod større opgaver som fornyelser af hele stræk vil være på foreningens regning. En pris kan derfor ikke fastsættes, men det er klart at vi skal være rustet til opgaver af den art. Allan nævnte også muligheden for etablering af private dræn, prisen afhænger her af afstand til brønde i grundvandssænkningen. Eva Brammer spørger om vi har skøde på Guldvangen. Peter Schelde bekræfter, at foreningen har skøde på diskuterede områder. Eva vil gerne have et øremærket vejfond, det har bestyrelsen tidligere afvist, da en bestyrelse frit skal kunne disponere. Flemming Toft anbefaler at tage forhøjelsen i to tempi. Claus Boes, Kirkeflod 54, tidligere medlem af vandudvalget, der har skaffet sig stor viden om emnet vand, talte for at løfte i flok og at gøre det hurtigt, da vi har brug at komme i gang med klimaproblematikken. Til slut talte Allan imod at binde bestyrelsen med diverse fonde eller andre målrettede forhøjelser. 15

16 Forhøjelsen blev vedtaget med et stort flertal. 9. INDKOMNE FORSLAG Der er fremkommet forslag om et hastighedsdæmpende tiltag. Et billigt tiltag i form af sandfyldte brandslanger på tværs af kørebanen. Det kan vi jo afprøve. 10. EVENTUELT Fra P. Larsensvej 16 lød der en advarsel. Der er blevet affyret fyrværkeri i nytåret. Det er ikke blot farligt, men også ulovligt, der er vist ingen steder, at gældende afstandskrav kan overholdes. Allan sluttede generalforsamlingen med tak til forskellige hjælpere. Ikke mindst med en stor tak til afgående kasserer og bestyrelsesmedlem Magnus Andersen, der har bidraget med godt humør, administration af hjemmesiden og arrangeret fælles svampetur. Derefter introducerede Allan major Stig G. Larsen, der fortalte om forsvarets kommende brug af Naturstyrelsens arealer fra Nymindegab i nord ned mod Blåvand. Han fortalte om spor, der skal laves til brug under øvelser i fremtiden, om gener i form af støj og en voksende aktivitet året rundt. Dog lyder det til, at vi slipper forholdsvis billigt og at der altid vil være uhindret adgang til havet, men selvfølgelig skal der udvises forsigtighed ved krydsning af sporene under øvelser. Major Stig G. Larsen fortalte om forsvarets brug af Naturstyrelsens arealer. 16

17 Bemærk, at "solgt år til dato" er per overtagelsesdatoen. Kilde: Boliga.dk Naturstyrelsen rydder de fældede træer i og ved grøfter langs Hundevejen og Guldvangen. 17

18 Referat af bestyrelsesmøde den 25. oktober 2020 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat 3. Gensidig orientering 4. Byggesager 5. Økonomi 6. Vandudvalg 7. GuldvangsPosten 8. Veje & Stier 9. Eventuelt 1. VELKOMST Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev afholdt hos Egon Ølgod i Lønne. Formand Allan Nielsen AN, bød velkommen til en fuldtallig bestyrelse, en særlig velkomst til Kay Vejdiksen, det nye medlem, der afløser Magnus Andersen. 2. GODKENDELSE AF REFERAT Referatet fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen blev godkendt, endda med ros for godt arbejde. 3. GENSIDIG ORIENTERING Vi har fået anerkendelse for en god generalforsamling, der blev afholdt under usædvanlige omstændigheder i denne Corona-prægede tid. Der var jo beslutninger der skulle tages, som kunne have givet anledning til megen debat. Debatten med ikke-levende hegn i skel, (trådhegn eller lignende), havde vi igen oppe at vende. Der er ikke stor lyst fra bestyrelsens side, til at gå rundt i området og agere politi, men vi henstiller til grundejerne, at overholde vedtægterne, der jo bl.a. er lavet for at beskytte dyrelivet i området. 18

19 Bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen er vi enige om ikke at gøre tilgængelig på hjemmesiden. Det må være tilstrækkelig med referentens uddrag derfra. Allan Nielsen har været til fællesmøde med de lokale grundejerforeninger. Her var emnet naturligt nok strandrensningen, der i 2020 blev aflyst. Der er et ønske om i det kommende år at genoptage traditionen, men det store arbejde med at indsamle sponsorgaver, vil blive droppet. Dog vil vi af hensyn ikke mindst til børnene fortsat slutte dagen med slikposer, pølser og drikkevarer til alle. Det vil så blive bekostet af foreningerne. Conny Toftdahl vil lave et oplæg til et takkebrev til forretningerne, der har sponsoreret de gaver, der har været et festligt indslag ved afslutningen af strandrensningen gennem årene. Dialogmøde med deltagelse af grundejerforeninger og Varde Kommune er blevet aflyst et par gange. Kommunen har nu indbudt til et virtuelt møde den 16. november med en repræsentant fra hver forening. Der er 23 foreninger, som repræsenterer sommerhusejere. Allan deltager. 4. BYGGESAGER Der har været en enkelt byggesag fra Kirkeflod at tage stilling til. Det drejer sig om et byggeri uden for byggefelt. Svaret til kommunen er, at der ikke er grund til indsigelse fra Grundejerforeningen. 5. ØKONOMI Per Toftdahl, vores nye kasserer, kunne fortælle om ret meget bureaukrati fra banken i forbindelse med skift af kasserer. Han har efter Magnus Andersen overtaget et sindrigt system til opkrævning af kontingenter og medlemsregistrering, som Per udtrykte stor beundring for opbygningen af. Per ønsker dog for sin egen og fremtidige folk på opgavens skyld at få lavet et mere gennemskueligt og enkelt system. Økonomien ser fin ud, men der ligger nogle udfordringer forude. 19

20 6. VANDUDVALG I forbindelse med projektet oprensning af grøfter 2020, har Naturstyrelsen fældet rigtig mange træer. Træerne ligger der endnu, men vi håber at de hurtigt bliver fjernet, så Nr. Nebel Entreprenører der har opgaven med oprensning af grøfter, kan komme i gang. Aage Siig fra vandudvalget har været rundt og kigge i brøndene, der er i ret god stand. Han har lavet oplæg til Fuldendt, som laver spuleplan ud fra det. Skelgrøften mellem Frydenlund og Guldvangen, der er delvis rørlagt, skal føres tilbage til åben grøft. Det kræver dog tilladelse at åbne den rørlagte del. Når tilladelsen foreligger, er det meningen, at vi hurtigt går i gang med opgravningen. Økonomisk deles opgaven mellem de to grundejerforeninger. Flere har ansøgt om private dræn. Der er i dag 45 registrerede dræn, og der kommer helt sikkert flere. Vi fik på generalforsamlingen tilsagn om mulighed for at etablere brønde på steder, hvor afstanden til nærmeste brønd er stor. Det vil dog kræve accept fra kommunen. 7. GULDVANGSPOSTEN GuldvangsPosten forventes at udkomme ultimo november eller primo december. Det vil så være med referatet fra generalforsamlingen og denne beretning. Muligvis bliver det fra et andet trykkeri, men det overlader vi trygt til redaktøren, Conny Toftdahl. 8. VEJE & STIER Allan Nielsen er ikke imponeret af fartdæmpende foranstaltning i vejforskydningen ved Kirkeflod. Egon og Per lover at kigge nærmere på sagen. Hjertestarteren har vi kigget lidt nærmere på. Vi er ikke tilmeldt den fælles registrering af hjertestartere - godt for det, da det ved nærmere eftersyn viser sig, at den tilsyneladende ikke virker. Det skal vi nu have ordnet. Det vil sandsynligvis betyde, at der skal trækkes el-ledninger frem til placeringen. 20

21 Som tidligere omtalt er der et problem med hurtige biler på den nederste del af Guldvangen. Kay Vejdiksen vil til næste møde komme med et par løsningsforslag. Steen Hansen fra Peter Larsens Vej har kontakt til Hedeselskabet med et tilbud om fældning og fjernelse af træer. De ønsker at få flere pladser til oplagring af flis. Vi kan tilbyde pladsen på Hans Hansens Vej, der tidligere er blevet brugt. Hvis vi kommer i gang vil det ske i Et medlem fra Jeppesvej 74 har efter sigende gode ideer til forbedring af legepladsen. Referenten blev bedt om at tage kontakt. 9. EVENTUELT Jens Larsen, der gennem mange år har været nøgleansvarlig ved de fælles posthuse stopper, da han ikke mere er husejer. I den anledning talte vi om at droppe den udvendige lås. Det vil naturligvis give mulighed for at reklamer oversvømmer stedet, men det må vi så håndtere, hvis det tager overhånd. Problemet nu, er at avisbude ikke har adgang til postkasserne. Egon gør straks noget ved sagen og fjerner låsene. Næste møde blev aftalt til søndag den 24. januar 2021 kl Seneste nyt fra hjemmesiden 22-NOV-2020 INDBETALING AF KONTINGENT Nu nærmer januar sig, hvor kontingentet for 2021 opkræves. Der er tre muligheder: Enten er du allerede tilmeldt BetalingsService og i så fald behøver du ikke at foretage dig noget - din betaling sker automatisk. Hvis du ikke er tilmeldt BetalingsService, kan du gøre det via din bank, som tidligere beskrevet (se vejledning side 23). Såfremt du ikke ønsker at benytte BetalingsService vil der blive fremsendt et girokort i januar, som du derefter betaler manuelt. Vær opmærksom på, at du 21

22 skal være tilmeldt BetalingsService inden 31. december ellers er den manuelle løsning valgt. - Per Toftdahl 13-NOV-2020 RYDNING AF FÆLDEDE TRÆER Naturstyrelsen er i dag ved at rydde de fældede træer i og ved grøfter langs Hundevejen og Guldvangen. Se fotos på hjemmesiden under Galleri. 25-OKT-2020 KONSTITUERING AF BESTYRELSEN Efter generalforsamlingen den 20. september 2020 har bestyrelsen konstitueret sig som følger: Allan Nielsen, formand Egon Ølgod, næstformand Per Toftdahl, kasserer Kay Vejdiksen, teknisk service Anders Grimstrup, referent 29-SEP-2020 HENSTILLING FRA NATURSTYRELSEN Til orientering har Naturstyrelsens maskinfolk nu været i vores område og fældet en del bevoksning omkring grøfter langs Guldvangen og Hundevejen. Desværre er jorden lige nu så våd, at de har været nødsaget til at stoppe udkørslen af grenaffaldet, som derfor fortsat ligger i bunker flere steder. Nogle grundejere har set disse bunker som en mulighed for at komme af med sit private haveaffald. Det vil vi gerne bede jer om at undlade og samtidig indskærpe, at al privat haveaffald afleveres på de kommunale genbrugspladser. Alt det fældede træ bliver lavet til flis og genbrugt. Diverse hegnspæle, sten, jord o.a. som desværre nogle gange er blevet smidt i disse bunker har tidligere ødelagt flismaskiner. På forhånd tak for hjælpen. - Allan Nielsen 22

23 23

24 Lidt af hvert Svømmehallen er igen åben! For at holde afstandskravene vil der ikke være vand i bane 1, 3, 5 og 7. Jeg har justeret mine rejseplaner for 2020: - Doktor, jeg har hovedpine hver dag. Jeg forstår det ikke, jeg ryger ikke, drikker ikke, passer min sengetid, gør gymnastik hver morgen, får masser af frisk luft, spilder ikke tiden på fjernsyn og jeg spiser ikke mere end sundt er. Hvad kan der være galt? - Hmmm, måske sidder din glorie lidt for stramt! Jeg troede faktisk, at det var min tørretumbler, der var skyld i at alt mit tøj bliver mindre. Men det viser sig at være køleskabet. 24

25 Jeg læste et sted, at man kan blive meget sundere, hvis man kigger lidt på sin kost En københavner er blevet i viteret til jagt i Vestjylland og han vil sevfølgelig gerne imponere disse jyder. Så han tager en tur til Japan for at anskaffe sig en speciel jagthund. Det specielle ved denne hund er, at den kan gå på vand. Københavneren ankommer til Vestjylland og jagten kommer godt i gang. Jyderne skyder masser af ænder ned og deres hunde svømmer ud i søen og henter dem. Københavneren tænker, at det er på tide at imponere dem, så han skyder også en and. Da den er faldet ned, farer hans jagthun ud på søen for at hente den. Hunden kommer tilbage og den har selfølgelig kun våde poter. Men jyderne lader sig ikke imponere af det og skyder bare videre. Det forstår københavneren ikke, så han skyder endnu en and og hunden henter også den til ham. Jyderne reagerer stadig ikke. Op ad formiddagen drager alle jægerne op til den lokale kro, for at få kaffe. Her sætter københavneren sig mellem to jyder, hvorefter han spørger den ene om han ikke har set hans jagthund, som kan gå på vandet? Jyden svarer: Nåh, det er dig, der har en hund, der ikke kan svømme. 25

26 Grundet tvungne sparerunder og nedskæringer bliver vi nok desværre nødt til at sige farvel til Knud Konen: Lægen sagde, at jeg havde ben som en syttenårig. Manden: - Såh. Og hvad sagde han så om din femogtresårigehængerrøv? Konen: Vi snakkede slet ikke om dig. 26

27 Flettede julehjerter Ca. 12 stk. Mørk småkagedej: Lys småkagedej: 75 g hvedemel 75 g hvedemel 40 g flormelis 40 g flormelis 3 spsk. kakaopulver ½ tsk bagepulver ½ tsk. bagepulver ½ vanillestang (korn) 1 knsp. salt 1 knsp. salt 60 g blødt smør 60 g blødt smør Sådan gør du: 1. Saml begge småkagedje ved at blande de tørre ingredienser sammen med blødt smør skåret i tern. Er det svært at samle dejene kan man evt. tilsætte lidt mælk eller vand. 2. Form dejene til to kugler, én mørk og én lys. Pak dem ind i film og læg dem på køl i ½ time. 3. Tænd ovnen på 180 grader varmluft. Rul dejene ud på et meldrysset bord. Rul dem ikke for tyndt ud de skal være ca. 4-5 mm. 4. Lav en skabelon af bagepapir i den størrelse, du ønsker hjerterne skal have. Skær ud i henholdsvis lys og mørk dej og flet hjerterne. Læg dem på en plade med bagepapir og bag dem i 8-10 min. til de er let gyldne. 5. Lad dem afkøle på en bagerist og læg dem i en dåse, når de er blevet kolde. Kagerne holder sig sprøde i op til flere uger i en lufttæt beholder. Bestyrelsen ønsker alle en god og glædelig jul samt et flot og festligt nytår! 27

28 Afs.: Allan Nielsen, Hvedemarken 42, 6000 Kolding Bestyrelsen Formand: Allan Nielsen Hvedemarken Kolding m: e: Næstformand: Egon Ølgod Kærvej Billund t: eller m: e: Teknisk service: Kay Vejdiksen Bellahøjparken 13, Seest 6000 Kolding m: e: Kasserer: Per Toftdahl Stagebjergparken Almind m: Referent & hjemmeside: Anders Grimstrup Skodborg Engvej Rødding m: e: HUSK Foreningens hjemmeside: Bestyrelsen kan kontaktes på: Giv besked ved ændringer i adresse, betalingsform eller ved salg af ejendom. 28

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Østre Parkvej Ringsted

Referat af generalforsamling i Østre Parkvej Ringsted Referat af generalforsamling i Østre Parkvej Ringsted Den 5/3-2014 i Ringsted hallens cafeterias mødelokale. Tilstede: 12 personer fra ØP nr. 40, 48, 55, 73, 86, 91, 94, 115, 116, 122. Pkt 1: Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria

Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Punkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 3.1.2017 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2016 og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 8. april 2007 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamling 28. marts 2007 Mødested KAD i Karrebæksminde Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Overtagelse af fællesarealer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Wesselsvej

Grundejerforeningen Wesselsvej Grundejerforeningen Wesselsvej 27 marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Wesselsvejs ordinære generalforsamling tirsdag den 12 marts 2013 i fælleslokalet Fodbygårdsvej 16, Næstved. Velkomst ved formanden.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2019

Referat af generalforsamlingen 2019 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Den 18. april 2019 Referat af generalforsamlingen 2019 Generalforsamlingen blev afholdt skærtorsdag den 18. april 2019 kl. 10 i Nexø Boldklubs lokale, Stadionvej 20.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 17. maj 2017 kl i Slagslunde Forsamlingshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 17. maj 2017 kl i Slagslunde Forsamlingshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 18.30 i Slagslunde Forsamlingshus. Ud over bestyrelsen var der mødt 51 deltagere op repræsenterende 46 matrikler.

Læs mere

O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017

O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017 Tranbjerg, den 4. oktober 2017 O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SOGNEGÅRDEN KIRKETORVET ONSDAG DEN 4 OKTOBER. 2017 KL. 19.30 NB. Bestyrelsen er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Tre Lyngs generalforsamling langfredag den 30. marts 2018 kl på Højby Kro.

Referat af grundejerforeningen Tre Lyngs generalforsamling langfredag den 30. marts 2018 kl på Højby Kro. Referat af grundejerforeningen Tre Lyngs generalforsamling langfredag den 30. marts 2018 kl. 10.00 på Højby Kro. Dagsorden: Velkomst ved formanden. 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Svend-Erik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gøgebakken

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gøgebakken Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gøgebakken den 07-05-2017 på Kulhuse Kro. Generalforsamlingen havde samlet 28 deltagere, der repræsenterede 20 parceller. Foreningens formand

Læs mere

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening den 20. Marts Bestyrelsens beretning.

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening den 20. Marts Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening den 20. Marts 2018. Bestyrelsens beretning. Endnu engang vil jeg benytte lejligheden til fra bestyrelsens side at byde alle rigtig hjertelig velkommen

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HELSINGE VEST

GRUNDEJERFORENINGEN HELSINGE VEST Til Grundejerforeningens medlemmer. Referat af generalforsamlingen den 25. april 2017. Valg af dirigent: Valgt blev. Beretning fra formand : Helsinge juni 2016 Snerydningen har igen i år været tilfredsstillende,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Grønningen. Referat fra. Generalforsamling

Grundejerforeningen Grønningen. Referat fra. Generalforsamling Grundejerforeningen Grønningen Referat fra Generalforsamling Tidspunkt : Tirsdag d. 14. Marts 2017, kl. 19.30 i Stensballe hallens klublokale Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 15. juli 2017

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 15. juli 2017 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 15. juli 2017 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnebjerg

Grundejerforeningen Ørnebjerg Grundejerforeningen Ørnebjerg Indkaldelse til ordinær Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2018 i Kantinen på Toftehøjskolen, Frederiksborgvej 4 Kl. 19.30: 1. Valg af Dirigent. Generalforsamling starter.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Nr. 38 Jørgen R. Jensen (i det følgende kaldet formanden) bød velkommen til de 50 fremmødte, repræsenterende 42 grunde.

Nr. 38 Jørgen R. Jensen (i det følgende kaldet formanden) bød velkommen til de 50 fremmødte, repræsenterende 42 grunde. Referat Dato 16. oktober 2016 Sted Helberskov Forsamlingshus, "Thulstedhus" - Als Oddevej 2 Referent Nr. 174 Dagmar Rahbek/Martin Weier Christiansen. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

GULDVANGSPOSTEN. Medlemsblad for grundejerforeningen Guldvangen 40. årgang nr. 147 august Cykelliv og klitlandskab ved Nymindegab.

GULDVANGSPOSTEN. Medlemsblad for grundejerforeningen Guldvangen 40. årgang nr. 147 august Cykelliv og klitlandskab ved Nymindegab. GULDVANGSPOSTEN Medlemsblad for grundejerforeningen Guldvangen 40. årgang nr. 147 august 2019 Cykelliv og klitlandskab ved Nymindegab. 1 INDHOLD Referat fra Generalforsamling 2019 Ny topbelægning på Jeppesvej

Læs mere

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Tirsdag den 29. marts 2016 Bestyrelsens beretning ved formanden Fra bestyrelsens side vil gerne endnu engang byde jer rigtig hjertelig velkommen her til

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen Krogen

Generalforsamling Grundejerforeningen Krogen Ordinær generalforsamling Denne generalforsamling afholdtes den 19. maj 2018. Det foregik på Himmerlandsgården. Tilstede Med bestyrelsen var der lige godt 60 fremmødte, hvoraf de 37 var stemmeberettigede

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1 2008 Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 21.02. 2008 Deltagerantal 8 + 5 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Tirsdag den 24. marts 2015 Bestyrelsens beretning ved formanden. Vi vil fra bestyrelsens side endnu engang byde alle rigtig hjertelig velkommen her til

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Medlemmerne indkaldes hermed til. Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaards

Medlemmerne indkaldes hermed til. Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaards Medlemmerne indkaldes hermed til Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaards ordinære generalforsamling søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby. DAGSORDEN 1.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2019

Velkommen til generalforsamling 2019 Velkommen til generalforsamling 2019 Programmet og tidsrammen: 10.00 11.30 Generalforsamling 11.30 11.40 Kort pause 10 min. 11.40 12.05 Oplæg turistchef Kristian Hansen 12.05 12.30 Oplæg fmd. Jens Kaasgaard,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

GULDVANGSPOSTEN Medlemsblad for grundejerforeningen Guldvangen 39. årgang nr. 143 marts 2018

GULDVANGSPOSTEN Medlemsblad for grundejerforeningen Guldvangen 39. årgang nr. 143 marts 2018 GULDVANGSPOSTEN Medlemsblad for grundejerforeningen Guldvangen 39. årgang nr. 143 marts 2018 Værnenge i frost og solnedgang 1 INDHOLD Indkaldelse til Generalforsamling 2018 Regnskab for grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Lystgårdsparken

Grundejerforeningen Lystgårdsparken Referat fra generalforsamling den 31. oktober 2016 Til stede: Ole Storch, Karen Bak, Jens William Jensen, Else og Elo Hesselbjerg, Sonja og Børge Mønster, Birthe og Ove Nielsen, Ebba og Svend Aage Sørensen,

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 4. Indkomne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GENERALFORSAMLING 9. AUGUST, 2014 VIGEN 20.

GENERALFORSAMLING 9. AUGUST, 2014 VIGEN 20. Side 1 af 6 GENERALFORSAMLING 9. AUGUST, 2014 VIGEN 20. REFERAT 1: Valg af dirigent. Arne Lærkeborg valgt. Denne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. vedtægterne. 17 ud af 23

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

G/F Egemosegård Referat fra Generalforsamling på kursuscenter Smålandshavet. Søndag 3. juni 2018 kl

G/F Egemosegård Referat fra Generalforsamling på kursuscenter Smålandshavet. Søndag 3. juni 2018 kl G/F Egemosegård Referat fra Generalforsamling på kursuscenter Smålandshavet Søndag 3. juni 2018 kl. 10.00 Karrebæksminde 4. juni 2018 1 Valg af dirigent - bestyrelsens forslag Peder Sass Peder Sass valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET DEN 10. JUNI 2018

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET DEN 10. JUNI 2018 Grundejerforeningen SKELLET REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET DEN 10. JUNI 2018 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Østparken

Grundejerforeningen Østparken MØDEREFERAT SIDE 1/9 TITEL Grundejerforeningen Referat fra Generalforsamling 2016 DATO 20. april 2016 kl. 19 STED Næsbylund Kro, Bogensevej 105, 5270 Odense N DELTAGERE IKKE DELTAGET REFERENT JE, 20. april

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

ReferatfraGrundejerforeningenMusvågevejs Generalforsamling,2.marts2013

ReferatfraGrundejerforeningenMusvågevejs Generalforsamling,2.marts2013 ReferatfraGrundejerforeningenMusvågevejs Generalforsamling,2.marts2013 Sted: Ålbæk gl. Kro Velkomst Formand Kresten Gravgaard bød velkommen til de fremmødte fra Grundejerforeningen. 1.Valgafdirigent Kresten

Læs mere

Generelforsamling 2014

Generelforsamling 2014 Generelforsamling 2014 Formandens indledning: På bestyrelsens vegne, bydes alle fremmødte hjerteligt velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strand Vandværks ordinære generalforsamling 2014 Jeg vil tillade

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård« Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling Søndag d. 27. maj 2018 afholdt på Enghaveskolen, Frederiksværk Dagsorden: a. Registrering af

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Medlemmerne indkaldes hermed til

Medlemmerne indkaldes hermed til Rågeleje, 28 april 2016 Medlemmerne indkaldes hermed til Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaards ordinære generalforsamling lørdag den 21. maj 2016 kl. 11.00 i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 24. november 2013 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 24. november 2013 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 24. november 2013 kl. 14,30 på Færgekroen 19 personer til kaffebord, heraf 4 bestyrelsesmedlemmer (Henrik var syg). 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Ordrup Præmie Grunde

Generalforsamling Ordrup Præmie Grunde Generalforsamling Ordrup Præmie Grunde Dato: Søndag 28. maj 2017. Tid: Kl. 10.00. Sted: Cafeen i Ordrup. Tilstede: 47 medlemmer samt 2 parceller repræsenteret v/fuldmagt Pkt Dagsorden Valg af a) dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i G/F Henrikshave, Bakkehuset, 30/ ) Behandling af evt. indkomne forslag. Se vedlagte forslag fra bestyrelsen

Referat af generalforsamling i G/F Henrikshave, Bakkehuset, 30/ ) Behandling af evt. indkomne forslag. Se vedlagte forslag fra bestyrelsen Referat af generalforsamling i G/F Henrikshave, Bakkehuset, 30/9 2014. Følgende dagsorden var fremsendt: 1) Valg af dirigent 2) Aflæggelse af beretning for det forløbne år 3) Forelæggelse af regnskab for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Referat fra Garantloekkens generalforsamling

Referat fra Garantloekkens generalforsamling Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 16. marts 2013 kl. 14 i Løkken. Referat: Indledning ved Kristian Andersen.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 13.1.2018 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2017 og budget 2018. På første

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den

Referat fra generalforsamlingen den Referat fra generalforsamlingen den 4.5.2018 Der var fremmødt 61 personer til generalforsamlingen fra 34 matrikler. Formand Peter Bøgh bød velkommen, og efter at have sunget en enkelt sang gik vi over

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling MANDAG DEN 27. MARTS 2017 kl. 19.00 HOLLÆNDERHALLEN (mødelokale 3 & 4) DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal. Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl. 19.00 i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Bestyrelsesmøder 2008-2009

Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøde 06-05-2009 kl. 19.00 ved NC l: Godkendelse/opfølgning af referat fra 04. Februar 2009 2: Meddeleser/orientering fra formanden 3: Orientering fra kasserer 4: Orientering

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN Grundejerforeningen EGEN afholder ordinær generalforsamling Onsdag, den 29. marts 2017, kl.19.30 i Ry Hallen Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsen beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00

Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00 Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00 Et år er gået - en beretning skal aflægges på denne sommerdag - og det er igen dejligt at se så mange

Læs mere

Grundejerforeningen Stubbegård

Grundejerforeningen Stubbegård Grundejerforeningen Stubbegård Generalforsamling d. 22/4-2017 i Rudbjerghallen Formanden bød velkommen og bad forsamlingen, sammen med ham, om at holde 1/2 minuts stilhed til ære for foreningens mangeårige

Læs mere

HORNSVED GRUNDEJERFORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN

HORNSVED GRUNDEJERFORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN J.nr. 28-80033 HORNSVED GRUNDEJERFORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 22-04-2018 Referat År 2018, den 22. april kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hornsved Grundejerforening i Skovens

Læs mere

Albertslund Palle Larsen F58 blev valgt. Han konstateret at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

Albertslund Palle Larsen F58 blev valgt. Han konstateret at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Albertslund. 14-03-2005 Referat af ordinær generalforsamling 28. februar 2005 1. Valg af dirigent Palle Larsen F58 blev valgt. Han konstateret at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Fremmødt: 37

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej Ordinær generalforsamling - Grundejerforeningen Musvågevej Lørdag d. 1. marts 2008 Mamma s Pizza 1 Grundejerforening Musvågevej 2 1 Dagsorden Ovenstående er uddrag fra indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere