FORSLAG TIL BESLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BESLUTNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Mødedokument B7-0187/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA (2013/2558(RSP)) Vital Moreira for Udvalget om International Handel RE\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 B7-0187/2013 Europa-Parlamentets beslutning om EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA (2013/2558(RSP)) Europa-Parlamentet, der henviser til den fælles erklæring fra topmødet mellem EU og USA af 28. november 2011 og den fælles erklæring fra EU og USA's transatlantiske økonomiske råd af 29. november 2011, der henviser til den endelige rapport fra Højniveaugruppen vedrørende Beskæftigelse og Vækst (højniveaugruppen) af 11. februar , der henviser til den fælles erklæring af 13. februar 2013 fra den amerikanske præsident Barack Obama, Kommissionens formand José Manuel Barroso og formanden for Det Europæiske Råd Herman Van Rompuy 2, der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den februar , der henviser til sine tidligere beslutninger, især beslutning af 23. oktober 2012 om økonomiske og handelsmæssige forbindelser med USA 4, der henviser til den fælles erklæring fra det 73. interparlamentariske møde for den transatlantiske dialog mellem lovgivere, der blev afholdt i Washington den 30. november og 1. december 2012, der henviser til Centre for Economic Policy Research's (London) endelige projektrapport fra marts 2013 med titlen "Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment" 5, der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, A. der henviser til, at EU og USA er verdens to største globale handelsblokke og investorer, der tilsammen tegner sig for næsten halvdelen af verdens BNP og en tredjedel af verdenshandelen; B. der henviser til, at EU's og USA's markeder er dybt integrerede, og at der i gennemsnit handles bilateralt for omkring 2 mia. EUR i varer og tjenester hver dag, hvilket således understøtter millioner af arbejdspladser i begge økonomier; der henviser til, at EU's og USA's investeringer er den virkelige drivkraft bag den transatlantiske forbindelse, idet de samlede bilaterale investeringer udgjorde mere end billioner EUR i 2011; Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2012) PE v /7 RE\ doc

3 C. der henviser til, at et ambitiøst og omfattende transatlantisk handels- og investeringspartnerskab, når det er blevet gennemført fuldstændigt, ifølge den konsekvensanalyse, som Kommissionen har udarbejdet på basis af en rapport fra Centre for Economic Policy Research, kan medføre betydelige økonomiske gevinster som helhed for både EU (119,2 mia. EUR om året) og USA (94,9 mia. EUR om året); der henviser til, at EU's eksport til USA følgelig kan stige med 28 %, og EU's samlede eksport kan stige med 6 %, hvilket således vil være til fordel for EU-eksportører af varer og tjenesteydelser samt for EU-forbrugere; D. der henviser til, at EU og USA deler fælles værdier, sammenlignelige retssystemer og høje, omend forskellige, standarder for beskyttelse af arbejdstagere, forbrugere og miljø; E. der henviser til, at den globale økonomi står over for udfordringer og fremkomsten af nye aktører, og at både EU og USA skal udnytte det fulde potentiale af et tættere økonomisk samarbejde med henblik på at udnytte fordelene ved international handel for at overvinde den økonomiske krise og opnå en holdbar global økonomisk genopretning; F. der henviser til, at højniveaugruppen på baggrund af topmødet mellem EU og USA i november 2011 pålagdes at udfinde muligheder for øget handel og investering til støtte for gensidig fordelagtig jobskabelse, økonomisk vækst og konkurrenceevne; G. der henviser til, at højniveaugruppen i fællesskab analyserede en lang række muligheder for at udvide transatlantisk handel og investering, og i sin endelige rapport nåede den frem til den konklusion, at en omfattende handels- og investeringsaftale vil give de største fordele for begge økonomier; H. der henviser til, at EU er overbevist om, at en udvikling og styrkelse af det multilaterale system er den afgørende målsætning; der henviser til, at dette ikke udelukker bilaterale aftaler, der går ud over WTO-forpligtelserne og supplerer de multilaterale regler, eftersom både regionale aftaler og frihandelsaftaler medfører øget harmonisering af standarder og en bredere liberalisering til fordel for det multilaterale handelssystem; I. der henviser til, at Kommissionen den 12. marts 2013 foreslog, at der gives bemyndigelse til at indlede forhandlinger og udarbejde udkast til forhandlingsdirektiver med henblik på drøftelse i Rådet; Den strategiske, politiske og økonomiske kontekst 1. mener, at den strategiske betydning af den økonomiske forbindelse mellem EU og USA bør bekræftes på ny og styrkes, og at EU og USA bør udarbejde fælles strategier for global handel, investering og handelsrelaterede spørgsmål, som f.eks. standarder, normer og forskrifter, med henblik på at udvikle en bredere transatlantisk vision og et fælles sæt strategiske målsætninger; 2. mener, at det er afgørende for EU og USA at udnytte det uudnyttede potentiale, der findes i et reelt integreret transatlantisk marked, med henblik på at skabe flest mulige ordentlige arbejdspladser og stimulere et intelligent, stærkt, bæredygtigt og afbalanceret vækstpotentiale; er af den opfattelse, at dette i høj grad er aktuelt set i lyset af den aktuelle økonomiske krise, de finansielle markeders og finansieringsvilkårenes tilstand, den store RE\ doc 3/7 PE v01-00

4 offentlige gæld, den høje arbejdsløshedsprocent og de beskedne vækstprognoser på begge siden af Atlanterhavet samt de fordele, der er forbundet med en reel koordineret tilgang til disse fælles problemer; 3. mener, at EU bør trække på sin store erfaring med at forhandle vidtgående og omfattende bilaterale handelsaftaler for at opnå endnu mere ambitiøse resultater med USA; Den endelige rapport fra højniveaugruppen 4. glæder sig over offentliggørelsen af den endelige rapport fra højniveaugruppen og støtter fuldt ud anbefalingen om at indlede forhandlinger om en omfattende handels- og investeringsaftale; 5. glæder sig over, at der i den endelige rapport lægges vægt på: (i) en ambitiøs forbedring af den gensidige markedsadgang for varer, tjenesteydelser, investering og offentlige indkøb i alle forvaltningsled (ii) mindskelse af ikke-toldmæssige hindringer og forøgelse af overensstemmelsen mellem de forskellige reguleringsordninger og (iii) udarbejdelse af fælles regler med henblik på håndtering af fælles globale handelsudfordringer og -muligheder; 6. støtter det synspunkt, at nøglen til at udløse det transatlantiske forholds potentiale i betragtning af de allerede eksisterende lave gennemsnitlige toldsatser består i at bearbejde de ikke-toldmæssige hindringer, der hovedsageligt omfatter toldprocedurer, tekniske standarder og reguleringsmæssige restriktioner bag grænserne; støtter det mål, som højniveaugruppen har foreslået, om at bevæge sig gradvist i retning af en endnu mere integreret transatlantisk markedsplads; 7. glæder sig over anbefalingen om at undersøge nye metoder til begrænsning af unødvendige omkostninger og administrative forsinkelser, der skyldes lovgivning, samtidig med at der opnås de niveauer for sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse, som begge sider finder passende, eller samtidig med at legitime forskriftsmæssige målsætninger i øvrigt opfyldes; Forhandlingsmandat 8. gentager sin støtte til en vidtgående og omfattende handels- og investeringsaftale med USA, som vil støtte skabelsen af arbejdspladser af høj kvalitet for europæiske arbejdstagere, direkte gavne de europæiske forbrugere, åbne nye muligheder for EU's virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), således at de kan sælge varer og tjenesteydelser i USA, sikre fuld adgang til markederne for offentlige indkøb i USA og forbedre mulighederne for EU-investeringer i USA; 9. opfordrer Rådet til at følge op på anbefalingerne i den endelige rapport fra højniveaugruppen og til at bemyndige Kommissionen til at indlede forhandlinger om en transatlantisk handels- og investeringspartnerskabsaftale med USA; 10. understreger, at en transatlantisk handels- og investeringspartnerskabsaftale bør være ambitiøs og bindende på alle forvaltningsniveauer på begge sider af Atlanterhavet, herunder alle lovgivere og andre kompetente myndigheder; understreger, at aftalen bør PE v /7 RE\ doc

5 føre til en varig reel gensidig åbning af markedet og lettelse af handlen på det praktiske niveau, og at der i aftalen bør lægges særlig vægt på, hvordan der strukturelt kan opnås større transatlantisk lovgivningsmæssig konvergens; mener, at aftalen ikke bør kunne skade Unionens kulturelle og sproglige mangfoldighed, bl.a. inden for sektoren for audiovisuelle og kulturelle tjenester; 11. anser det for absolut nødvendigt, at EU og medlemsstaterne fortsat har mulighed for at bevare og udvikle deres kulturpolitik og politik på det audiovisuelle område, og at de kan gøre dette inden for rammerne af deres gældende lovgivning, standarder og aftaler; opfordrer således til at sikre, at undtagelsen vedrørende kulturelle og audiovisuelle tjenester, herunder online, fremgår klart af forhandlingsmandatet; 12. understreger, at intellektuel ejendom er en af drivkræfterne for innovation og kreativ virksomhed og udgør en søjle i den videnbaserede økonomi, og at aftalen bør indeholde en omfattende beskyttelse af præcist og klart definerede områder for intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder geografiske betegnelser, og bør være i overensstemmelse med gældende internationale aftaler; mener, at andre uoverensstemmelser vedrørende de intellektuelle ejendomsrettigheder bør løses i overensstemmelse med internationale beskyttelsesstandarder; 13. mener, at aftalen bør sikre fuld overholdelse af EU's standarder for grundlæggende rettigheder; gentager sin støtte til et højt beskyttelsesniveau for persondata, som bør gavne forbrugere på begge sider af Atlanterhavet; mener, at der i aftalen bør tages højde for bestemmelserne i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) vedrørende beskyttelsen af persondata; 14. minder om betydningen af transportsektoren med henblik på vækst og beskæftigelse og især inden for luftfartssektoren, hvor EU's og USA's markeder tegner sig for 60 % af verdens lufttrafik; understreger, at forhandlingerne på meningsfuld vis bør behandle de nuværende restriktioner på sø- og lufttransportstjenester, der ejes af europæiske virksomheder, herunder i forbindelse med udenlandsk ejerskab af luftfartsselskaber og gensidighed med hensyn til cabotage, samt maritim screening af last; 15. fremhæver værdien af risikobaserede vurderinger og informationsudveksling mellem begge parter for så vidt angår markedsovervågning og identificering af forfalskede varer; 16. glæder sig især over, at højniveaugruppen anbefaler, at EU og USA behandler de miljømæssige og beskæftigelsesmæssige aspekter vedrørende handel og bæredygtig udvikling; mener, at der bør tages højde for erfaringerne fra EU's tidligere handelsaftaler og de langvarige forpligtelser mellem EU og USA for at styrke udviklingen og håndhævelsen af arbejdsmarkeds- og miljølovgivning og arbejdsmarkeds- og miljøpolitikker samt fremme de grundlæggende standarder og benchmarks, som er fastlagt af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), og ordentlige job og bæredygtig udvikling; tilskynder til, at standarderne for virksomhedernes sociale ansvar harmoniseres; anerkender, at etableringen af fælles standarder formentlig vil være forbundet med både tekniske og politiske udfordringer, og understreger, at den fælles målsætning bør være at sikre, at de miljømæssige ambitioner ikke sænkes; 17. understreger den følsomme karakter af visse forhandlingsområder, som f.eks. RE\ doc 5/7 PE v01-00

6 landbrugssektoren, hvor opfattelsen af genetisk modificerede organismer (GMO'er), kloning og forbrugersundhed ofte er forskellig i USA og EU; ser en mulighed i et forstærket samarbejde inden for handel med landbrugsprodukter og understreger betydningen af et ambitiøst og afbalanceret resultat på dette område; understreger, at aftalen ikke må underminere de to handelspartneres grundlæggende værdier, som f.eks. EU's forsigtighedsprincip; opfordrer USA til at ophæve sit importforbud mod EU's oksekødsprodukter som en tillidsforanstaltning; 18. understreger, at finansielle tjenesteydelser skal medtages i forhandlingerne om en transatlantisk handels- og investeringspartnerskabsaftale, og opfordrer i denne forbindelse til, at der lægges særlig vægt på overensstemmelse, gensidig anerkendelse, konvergens og eksterritorialitet, eftersom disse punkter er centrale overvejelser for begge parter; understreger, at konvergens i retning af fælles finansielle lovgivningsrammer mellem EU og USA vil være gavnligt; fremhæver, at tilsynsprocesser er absolut nødvendige for at opnå reel konvergens, selv om markedsadgang skal betragtes som et positivt skridt; understreger, at de negative konsekvenser af eksterritorialitet bør mindskes og ikke bør have mulighed for at aflede fra en konsekvent tilgang til regulering af finansielle tjenesteydelser; 19. bekræfter sin støtte til nedbrydelsen af unødvendige reguleringsmæssige hindringer og opfordrer Kommissionen og den amerikanske regering til at lade aftalerne (herunder det opadgående reguleringssamarbejde på et tidligt stadie) omfatte mekanismer med sigte på at forebygge fremtidige hindringer; mener, at en bedre lovgivning og en mindskelse af reguleringsbyrden og den administrative byrde skal prioriteres under forhandlingerne om en transatlantisk handels- og investeringspartnerskabsaftale, og at en større transatlantisk regelkonvergens bør medføre en mere strømlinet regulering, som er nem at forstå og anvende, navnlig for SMV'er; 20. gentager sin overbevisning om, at en omfattende handels- og investeringsaftale mellem EU og USA kan føre til en situation, hvor alle vinder, og som er til fordel for begge økonomier, og at en dybere grad af integration vil øge fordelene for begge økonomier betydeligt; er overbevist om, at en harmonisering af EU's og USA's reguleringsmæssige tekniske standarder, hvor det er muligt, vil sikre, at EU og USA fortsat vil fastsætte globale standarder og bane vejen for internationaler standarder; er af den faste overbevisning, at denne aftales fordele for så vidt angår international handel og standardisering skal overvejes og formuleres nøje; 21. minder om, at der er behov for, at Kommissionen har en proaktiv tilgang og en vedvarende og gennemsigtig dialog med en lang række interesseparter, bl.a. repræsentanter for erhvervslivet, miljøet, landbruget, forbrugerne, arbejdstagerne og andre områder, under hele forhandlingsprocessen for at sikre faktabaserede drøftelser, opbygge tillid i forhandlingerne, modtage forholdsmæssig input fra forskellige parter og fremme den offentlige støtte ved at tage hensyn til interesseparternes synspunkter; tilskynder alle interesseparter til aktivt at deltage og forelægge initiativer og oplysninger, der er relevante for forhandlingerne; 22. gør opmærksom på, at kvaliteten bør prioriteres frem for tidsaspektet, og har tillid til, at forhandlerne ikke forhaster sig til en aftale, der ikke medfører konkrete og væsentlige PE v /7 RE\ doc

7 fordele for vores virksomheder, arbejdstagere og borgere; Parlamentets rolle 23. ser frem til, at der indledes forhandlinger med USA, og til at følge dem nøje samt til at bidrage til et vellykket resultat; minder Kommissionen om dennes forpligtelse til straks og fuldt ud at holde Parlamentet orienteret i alle faser af forhandlingerne (før og efter forhandlingsrunderne); er fast besluttet på at behandle de lovgivningsmæssige og forskriftsmæssige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med forhandlingerne og den fremtidige aftale; gentager sit grundlæggende ansvar om at repræsentere EU-borgerne og ser frem til at fremme inklusive og åbne drøftelser under forhandlingsprocessen; forpligter sig til at påtage sig en proaktiv rolle med hensyn til at samarbejde med de amerikanske kolleger, når der indføres nye bestemmelser; 24. er fast besluttet på at arbejde tæt sammen med Rådet, Kommissionen, den amerikanske kongres, den amerikanske regering og interesseparterne for at opnå det fulde økonomiske, sociale og miljømæssige potentiale af den transatlantiske økonomiske forbindelse og styrke EU's og USA's førerposition for så vidt angår liberalisering og regulering af handel og udenlandske investeringer; går ind for at fremme et dybere bilateralt samarbejde mellem EU og USA for at befæste deres førerposition inden for både international handel og investering; 25. minder om, at Parlamentet vil blive anmodet om at give sit samtykke til den fremtidige transatlantiske handels- og investeringspartnerskabsaftale, som fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og at der derfor bør tages behørigt hensyn til dets holdning i alle faser; 26. minder om, at Parlamentet vil bestræbe sig på at overvåge gennemførelsen af den fremtidige aftale; o o o 27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt den amerikanske regering og den amerikanske kongres. RE\ doc 7/7 PE v01-00

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Samlenotat EU/USA-frihandelsforhandlinger KOM-dokument foreligger ikke. Revideret notat 1. Resumé Kommissionen anbefaler åbning af forhandlinger

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 8.6.2012 0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING jf. forretningsordenens artikel 120 om handelsforbindelserne mellem EU og Rusland efter Ruslands tiltrædelse af WTO Robert

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2015/0009(COD) 6.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Budgetudvalget

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 15.5.2012 B7-0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2012 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0557/2018 5.12.2018 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om pakken om det indre marked

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 4.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 15.7.2014 B8-0051/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 10.4.2013 B7-000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-000/2013 og B7-000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115,

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0009/55. Ændringsforslag. Marine Le Pen for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0009/55. Ændringsforslag. Marine Le Pen for ENF-Gruppen 27.1.2016 A8-0009/55 55 Betragtning A A. der henviser til, at der med TISAforhandlingerne bør opnås effektiv international regulering, ikke mindre indenlandsk regulering; A. der henviser til, at TISAforhandlingerne

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning)

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0091 Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand

VEDTAGNE TEKSTER. Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0064 Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand Europa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2016 om indledning

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0447/2017 28.6.2017 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0319/2017 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om opbygning

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 9.1.2015 ARBEJDSDOKUMENT med henblik på udarbejdelsen af udkast til betænkning om Parlamentets henstillinger til Kommissionen vedrørende forhandlingerne

Læs mere

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. februar 2016 (OR. en) 6622/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: RÅDET (KONKURRENCEEVNE) delegationerne Tidl. dok. nr.: 6260/16 Vedr.: MI 111 COMPET 103

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.1.2019 COM(2019) 16 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale med Amerikas Forenede Stater om afskaffelse

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 18.12.2014 2014/2228(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2015/2089(INI) 18.5.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked (2015/2089(INI))

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0238/10. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0238/10. Ændringsforslag 2.9.2015 A8-0238/10 10 Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf Punkt E E. der henviser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) 9892/19 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ENV 525 CLIMA 152 AGRI 283 PECHE 269 ECOFIN

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 17.4.2015 2014/2228(INI) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om International Handel om henstillinger til Kommissionen

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea

VEDTAGNE TEKSTER. Gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2017)0225 Gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea Europa-Parlamentets beslutning af 18. maj 2017 om gennemførelsen

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Letlands Saeima om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2014 COM(2014) 636 final 2014/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions og Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU's handels- og investeringspolitik som vedtaget af Rådet den 27. november 2015.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU's handels- og investeringspolitik som vedtaget af Rådet den 27. november 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. november 2015 (OR. en) 14708/15 WTO 257 SERVICES 45 FDI 21 COMER 151 DEVGEN 247 RELEX 977 COMPET 549 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen 18.5.2015 B8-0455/3 3 Punkt 23 23. er af den opfattelse, at der i tråd med EU's engagement i retsstatsprincippet og grundlæggende værdier er presserende behov for reformer i Tyrkiet inden for hhv. retsvæsenet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 29.8.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om status for Dohaudviklingsdagsordenen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Betragtning A A. der henviser til, at Australien og New Zealand er blandt EU's ældste og tætteste partnere, deler fælles værdier

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.5.2012 2011/0299(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/2104(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN VEDRØRENDE FREMTIDEN FOR HANDELSFORBINDELSERNE MELLEM EU OG USA

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN VEDRØRENDE FREMTIDEN FOR HANDELSFORBINDELSERNE MELLEM EU OG USA EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 SWD(2013) 69 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN VEDRØRENDE FREMTIDEN FOR HANDELSFORBINDELSERNE MELLEM EU OG

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. marts 2018 (OR. en) EUCO 1/18 CO EUR 1 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (22. marts 2018)

Læs mere

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 3.6.2013 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 COM(2018) 138 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.11.2007 B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Joseph Daul, Daniel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2016/2075(INI) 9.12.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 22.4.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, Europa-Parlamentets

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne 1 de retningslinjer, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd (artikel 50) på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne 1 de retningslinjer, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd (artikel 50) på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. marts 2018 (OR. en) EUCO XT 20001/18 BXT 25 CO EUR 5 CONCL 2 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Det Europæiske Råd (artikel 50) (23.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 15251/15 ADD 2 JUSTCIV 290 CONSOM 220 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 10. december 2015 til:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem partnerlandene

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 1 Punkt 2, led 4 tackle udfordringer vedrørende balancen mellem arbejds- og privatliv og den kønsbestemte forskel i løn og pension; tackle den kønsbestemte forskel i løn og pension

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/0120(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoya-Kuala Lumpurtillægsprotokollen

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 25.11.2014 B8-0311/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om revision af Kommissionens

Læs mere

P7_TA-PROV(2013)0325 Indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om tjenesteydelser

P7_TA-PROV(2013)0325 Indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om tjenesteydelser P7_TA-PROV(203)0325 Indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om tjenesteydelser Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 203 om indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0496 Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 23.10.2014 2014/2036(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0175/14. Ændringsforslag. Yannick Jadot, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0175/14. Ændringsforslag. Yannick Jadot, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen 3.6.2015 A8-0175/14 14 Punkt 1 litra b nr. xi a (nyt) (xi) at fremsætte forslag til direktiv om bekæmpelse af udhuling af beskatningsgrundlaget og overførsel af fortjeneste under hensyntagen til det arbejde,

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0610/2016 10.5.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om handelsforbindelserne

Læs mere

7727/16 gng/aan/ikn 1 DGG 3A

7727/16 gng/aan/ikn 1 DGG 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 2016 (OR. en) 7727/16 COMPET 145 RECH 89 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Udkast til Rådets konklusioner - Bedre regulering med

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem partnerlandene i Det Østafrikanske

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2018/0384(NLE) 3.1.2019 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det litauiske parlament om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/2011(BUD) 5.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Budgetudvalget om : Den Europæiske

Læs mere

Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP)

Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP) 13. marts 2015 Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP) Verdens vigtigste handelsrelation USA er Danmarks vigtigste marked uden for EU TTIP igangsat i 2013 1. Baggrund EU og USA's handelsrelationer er

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/794. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/794. Ændringsforslag 22.3.2019 A8-0206/794 794 Betragtning 12 f (ny) (12f) Når de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, i overensstemmelse med national lovgivning, traditioner og

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2016/0307(NLE) 20.2.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.5.2017 JOIN(2017) 19 final This document was downgraded/declassified Date 25.1.2018

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2017/2068(INI) 13.6.2017 HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2017/0193(NLE) 13.11.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2014/2006(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2012 COM(2012) 293 final 2012/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Almindelige Råd

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final 2017/0259 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget

Læs mere

Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) status

Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) status Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) status 27. april 2016 27. april 2016 Baggrunden/rammerne for forhandlingerne Verdens mest integrerede økonomiske forbindelser er mellem Den

Læs mere

2. Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalg

2. Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalg Notat om tilvalg af forordningen om indførelse af en procedure for forhandling og indgåelse af visse aftaler mellem medlemsstater og tredjelande vedrørende lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den KOM(2011) 685 endelig

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den KOM(2011) 685 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 685 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en, de)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en, de) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2016/0206 (NLE) 2016/0220 (NLE) 2016/0205 (NLE) 13463/16 LIMITE PUBLIC WTO 294 SERVICES 26

Læs mere