Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Udbetaling Danmark - Fiskeribanklån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Udbetaling Danmark - Fiskeribanklån"

Transkript

1 Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Udbetaling Danmark - Fiskeribanklån 1

2 INDHOLD 1 INTRODUKTION FORDRINGSTYPESANERING Overblik over tidligere fordringstyper som Udbetaling Danmark varetager på statens vegne Gennemgang af fordringstyper Det retlige grundlag for fordringstyper Udbetaling Danmark varetager på statens vegne FORDRINGSTYPER I DEN NYE INDDRIVELSESLØSNING Fiskeribanklån (DFIFISK) Risiko- og administrationsbidrag, fiskeribanklån (RAIFISK) Kreditrente (REIFISK) %-gebyr, fiskeribanklån og ø-støttelån (GEFIOES) Morarente (MOIFISK) Fakturakrav (CIVFISK) Opkrævningsrente (OPKRÆTV) Gebyr efter renteloven (CVRYKOP)

3 1 Introduktion Formålet med dette orienteringsmateriale er at informere om, hvordan Udbetaling Danmark skal indberette deres egne fordringer til inddrivelse via fordringshaverportalen til den nye inddrivelsesløsning. Derudover informerer orienteringsmaterialet hvorledes Udbetaling Danmark skal indberette fordringer som varetages på vegne af staten. Kan Udbetaling Danmark ikke leve op til de krav, der stilles i dette materiale, skal det tilkendegives overfor Gældsstyrelsen på Orienteringsmaterialet indeholder følgende: Overblik over tidligere fordringstyper som Udbetaling Danmark varetager på statens vegne Fordringstypesaneringen, herunder gennemgang og vurdering af fordringstyper Fordringstyper i den nye inddrivelsesløsning, herunder beskrivelser af, hvordan stamdatafelterne i fordringshaverportalen skal udfyldes samt betydning af filterreglerne for den pågældende fordringstype Rykkerprocedure samt orientering af skyldner Før Udbetaling Danmark må indtaste fordringen i fordringshaverportalen, skal Udbetaling Danmark foretage følgende handlinger: 1) gennemføre sædvanlig rykkerprocedure, hvis skyldneren ikke har betalt efter påkrav, ikke har indgået et frivilligt forlig, ikke har opnået henstand eller ikke har overholdt betalingerne i henhold til en afdragsordning, og 2) orientere skyldneren om overdragelsen af fordringen til inddrivelse. Denne orienteringsproces kan ske som led i opkrævningsproceduren, eksempelvis ved i opkrævnings- eller rykkerskrivelse at beskrive, at såfremt det skyldige beløb ikke indbetales rettidigt, vil fordringen blive overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM). Inddrivelse af gæld til det offentlige varetages af Gældsstyrelsen i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 med senere ændringer om inddrivelse af gæld til det offentliges regler herom (herefter gældsinddrivelsesloven). Udbetaling Danmark må desuden ikke indberette en fordring til inddrivelse på skyldners anmodning, inden sidste rettidige betalingsdato er overskredet. Dette gælder uanset, om skyldneren allerede efter den første opkrævning henvender sig til Udbetaling Danmark med henblik på at få fordringen indberettet til inddrivelse. Ansvar for indberetning i portalen Det er til enhver tid Udbetaling Danmarks ansvar, som administrerer lånene samt relaterede fordringer på vegne af staten, at retningslinjerne for indberetning af en fordring i portalen overholder såvel kravene i Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) samt de oplistede stamdatakrav i dette 3

4 materiale. Såfremt indtastning af fordringerne som Udbetaling Danmark varetager sker af tredjemand på vegne af Udbetaling Danmark, skal tredjemand til enhver tid overholde kravene til indtastning, men ansvaret for overholdelse af de nævnte retningslinjer påhviler fortsat Udbetaling Danmark som fordringshaver. Opbevaring af dokumentation Udbetaling Danmark skal opbevare dokumentationen for en fordring og dens data også efter overdragelse til inddrivelse. Udbetaling Danmark skal være opmærksom på, at der også efter overdragelse til inddrivelse skal kunne forevises dokumentation for en fordring og dens data. Baggrunden herfor er blandt andet, at dokumentation forudsættes ved senere henvendelser fra skyldner eller Gældsstyrelsen, fx for at kunne afgøre tvivlsspørgsmål. Det fremgår således af gældsinddrivelseslovens 2, stk. 5, at Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ved kendskab til eller mistanke om datafejl, der kan henføres til forhold hos fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, helt eller delvis suspendere inddrivelse af fordringer, der efter restanceinddrivelsesmyndighedens skøn kan være berørt af fejlen. Restanceinddrivelsesmyndigheden ophæver suspensionen, når fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, har identificeret og tilbagekaldt de fordringer, som efter en undersøgelse gennemført af fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, har vist sig at være berørt af fejlen. Har fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, ikke inden for en af restanceinddrivelsesmyndigheden fastsat frist identificeret og tilbagekaldt de fordringer, der er berørt af fejlen, kan restanceinddrivelsesmyndigheden tilbagesende samtlige fordringer med renter og gebyrer, der omfattes af suspensionen. Af bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige 8, stk. 1, fremgår det videre, at Fremkommer skyldneren efter fordringens overdragelse med indsigelser om fordringens eksistens eller størrelse, sender restanceinddrivelsesmyndigheden skyldnerens indsigelser til fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, til afgørelse af indsigelserne. Begge bestemmelser forudsætter således, at Udbetaling Danmark har opbevaret dokumentation for en fordring - også efter overdragelse til inddrivelse. Når fordringen er betalt, tilbagekaldt, forældet, eftergivet eller lignende, kan der fortsat være behov for opbevaring af dokumentation. Dette afhænger af den konkrete situation og de relevante arkiveringsregler hos Udbetaling Danmark. For fordringerne omfattet af dette orienteringsmateriale, der knytter sig til enten et pantebrev eller et gældsbrev, skal Udbetaling Danmark være opmærksom på at opbevare dokumentation for de 4

5 enkelte pantebreve og gældsbreve for de fordringer, der indberettes til inddrivelse i fordringshaverportalen. Dette er særligt relevant for at kunne dokumentere forældelsesfristens beregning. Oplysninger på Fordringshaver Navn & Adresse: Udbetaling Danmark Portal, Kongens Vænge 8 Postnummer og by: 3400 Hillerød. CVR: SE-nummer: FH ID: 2643 Registrering af morarenter Fordringshaver har, grundet den måde, hvorpå fiskeribanklån administreres, ønsket at kunne registrere morarente sammenlagt til op til 6 måneder ad gangen. Dette begrundes med, at der i et standardhændelsesforløb potentielt skal registreres op til 33 renteposter for en terminsydelse, såfremt morarenten skal registreres på månedsbasis. Fiskeribanklån løber i mange år, og lån kan have flere ubetalte terminsydelser. Der påløber morarente på terminsydelserne, såfremt skyldner misligholder sin betalingsforpligtigelse, og indtil betaling finder sted eller at lånet overgår til inddrivelse. På baggrund af fordringshavers ønske og fordringshavers administrative hensyn, accepteres det, at fordringer på morarente kan opgøres for en periode på op til 6 måneder, da fordringshaver er indforstået med, at fordringshaver bærer den procesrisiko det medfører, at domstolene en dag måtte indtage et standpunkt, som ikke er i overensstemmelse med den ønskede model, og eventuelle konsekvenser heraf. 2 Fordringstypesanering 2.1 Overblik over tidligere fordringstyper som Udbetaling Danmark varetager på statens vegne Fordringstyper Udbetaling Danmark varetog inden tilslutning til den nye Fordringshaverportal Personlig fordring fra misligholdte lån og garantier (DFPFMLG) Indfriede fiskeribanklån (DFINDFI) Personlig fordring opstået hos kautionister (ved tidligere fiskeribank/jordbrugslån) (DFPFOHK) 2.2 Gennemgang af fordringstyper Udbetaling Danmark har besvaret et spørgeskema, der har haft til formål at kortlægge Udbetaling Danmarks behov for at kunne indberette fordringer i den nye fordringshaverportal. Udbetaling Danmark har desuden løbende besvaret supplerende spørgsmål om disse fordringer. 5

6 I forbindelse med gennemgangen af Udbetaling Danmarks svar og de fordringstyper, der har været tilgængelige i EFI, er lovgivningen blevet gennemgået for at sikre en hensigtsmæssig opdeling af fordringerne i den nye inddrivelsesløsning. Det har medført en række ændringer i fordringstyperne. Disse ændringer udspringer af et øget fokus på at sikre, at fordringernes stamdata er udfyldt korrekt og efterlever retningslinjerne i Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM). Det betyder, at de fordringstyper, der har været tilgængelige i EFI, enten udgår eller fastholdes, ligesom der er oprettet en række nye fordringstyper. Ændringerne fremgår af nedenstående tabel. Resultatet af fordringstypesaneringen Fordringstype Ændring Begrundelse Personlig fordring fra misligholdte lån og garantier (DFPFMLG) Udgåede fordringstyper Indfriede fiskeribanklån (DFINDFI) Personlig fordring opstået hos kautionister (ved tidligere fiskeribank/jordbrugslån) (DFPFOHK) Fordringstyperne udgår Fordringstyperne udgår, da fordringer af denne type fremover skal oprettes i én af nedenstående fordringstyper under Nye fordringstyper i den nye inddrivelsesløsning. Nye fordringstyper Fiskeribanklån (DFIFISK) Kreditrente, fiskeribanklån (REIFISK) 2%-gebyr, fiskeribanklån og ø-støttelån (GEFIOES) Morarente, fiskeribanklån (MOIFISK) Oprettelsen af fordringstypen skyldes et behov for et mere beskrivende fordringstypenavn. Fordringer på kreditrente for fiskeribanklån blev tidligere indberettet i fordringstypen for fiskeribanklån. Oprettelsen af en selvstændig fordringstype skyldes et behov for at kunne opdele fordringer baseret på forskellige retlige grundlag i mere beskrivende fordringstyper. Fordringer på 2%-gebyrer for fiskeribanklån og ø- støttelån blev tidligere indberettet i forskellige fordringstyper sammen med en række øvrige lån. Oprettelsen af selvstændige fordringstyper skyldes et behov for at kunne opdele fordringer baseret på forskellige retlige grundlag i mere beskrivende fordringstyper. Oprettelsen af fordringstyperne skyldes, at Udbetaling Danmark efter det oplyste har behov for at kunne 6

7 Risiko- og administrationsbidrag, fiskeribanklån (RAI- FISK) indberette disse typer af fordringer til inddrivelse via fordringshaverportalen i den nye inddrivelsesløsning. Fakturakrav (CIVFISK) Opkrævningsrente (OPKRÆTV) Gebyr efter renteloven (CVRYKOP) Særlige rentefordringer Procesrenter under opkrævning (PROCREN) Rente tidligere påløbet under inddrivelse (REINDGI) Orienteringsmaterialet til brug for indberetning af fordringer omfattet af REINDGI samt PROCREN fremgår ikke af dette dokument. REINDGI samt PRO- CREN kan findes i et selvstændigt orienteringsmateriale. 2.3 Det retlige grundlag for fordringstyper Udbetaling Danmark varetager på statens vegne Fordringstyperne er omfattet og reguleret af følgende regler og lovgivning (ikke udtømmende): Bekendtgørelse nr. 974 af 26. juli 2013 om gebyrer for Statens Administrations finansforvaltningsopgaver som ændret ved bekendtgørelse nr af 25. oktober 2016 Lov nr. 54 af 17. februar 1978 om Kongeriget Danmarks fiskeribank med senere ændringer Lovbekendtgørelse nr. 32 af 4. januar 2017 om Kongeriget Danmarks Fiskeribank Bekendtgørelse nr af 29. september 2016 om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks statslige finansforvaltningsopgaver vedrørende fiskeribanklån Cirkulære nr af 18. maj 1999 Vedtægt for Kongeriget Danmarks Fiskeribank Bekendtgørelse nr af 1. december 2008 om statens overtagelse af Fiskeribankens udlån og om afgørelse vedrørende støtte til yngre fiskeres førstegangsetablering(historisk) Bekendtgørelse nr af 22. september 2016 om ophævelse af visse bekendtgørelser vedrørende låne- og garantiordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet. Fiskeribanklån fremsendt af Udbetaling Danmark d. 19. november 2018 Lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 7

8 De enkelte fordringstyper er blevet gennemgået, og det er blevet fastlagt, hvordan stamdata skal udfyldes. Der er taget udgangspunkt i ovenstående regler og lovgivning. I de tilfælde, hvor fordringernes stamdata ikke er reguleret af lovgivning, er kravene til stamdata fastlagt ud fra retningslinjerne i Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) 3 Fordringstyper i den nye inddrivelsesløsning Fordringstyper tilgængelig for Udbetaling Danmark i den nye inddrivelsesløsning Hovedfordringer Fiskeribanklån (DFIFISK) Risiko- og administrationsbidrag, fiskeribanklån (RAIFISK) Fakturakrav (CIVFISK) Relaterede fordringer Kreditrente, fiskeribanklån (REIFISK) 2%-gebyrer for fiskeribanklån og ø-støttelån (GEFIOES) Morarente, fiskeribanklån (MOIFISK) Opkrævningsrente (OPKRÆTV) Gebyr efter renteloven (CVRYKOP) Opsummering af fordringstyper På de følgende sider gennemgås hver af de fordringstyper, som Udbetaling Danmark fremadrettet kan anvende i den nye inddrivelsesløsning via fordringshaverportalen. Formålet med gennemgangen er at give et overblik over fordringstypernes indhold, afgrænsning og kendetegn. Gennemgangen af hver fordringstype omfatter: 8

9 Fordringstypekategori: Beskrivelse af, om fordringstypen er en hovedfordring eller en relateret fordring Fordringer som kan indtastes i fordringstypen i den nye inddrivelsesløsning: Beskrivelse af, hvilke typer fordringer som kan indtastes i fordringstypen i den nye inddrivelsesløsning Afgrænsning af fordringstypen: Beskrivelse af hvad der ikke er indeholdt i fordringstypen Korrekt udfyldelse af stamdatafelter i den nye inddrivelsesløsning: Oversigt over, hvordan de enkelte stamdatafelter skal udfyldes Regler i indgangsfilteret i den nye inddrivelsesløsning: Oversigt over de regler, som fordringstypen skal overholde for at kunne modtages til inddrivelse samt konsekvensen af hver enkelt regel, hvis den ikke overholdes 9

10 3.1 Fiskeribanklån (DFIFISK) Fordringstypekategori Hovedfordring Fordringer som kan indtastes i fordringstypen i den nye inddrivelsesløsning Fordringstypen omfatter fordringer på misligholdte lån ydet af Kongeriget Danmarks Fiskeribank i henhold til lov nr. 54 af 17. februar 1978 om Kongeriget Danmarks Fiskeribank (herefter fiskeribankloven ) med senere ændringer. Disse lån betegnes herefter som fiskeribanklån. Udbetaling Danmark har fremsendt et eksemplar på et pantebrev med et fiskeribanklån ydet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 956 af 4. december 1992 om Kongeriget Danmarks Fiskeribank. Udbetaling Danmark har oplyst, at det fremsendte eksempel er udtryk for et standard pantebrev med standardiserede lånevilkår, der anvendes for de omfattede fiskeribanklån. Det pågældende eksempel på pantebrev er vedlagt dette orienteringsmateriale. Af 1, stk. 1, i fiskeribankkloven fremgår følgende: Kongeriget Danmarks Fiskeribank har til formål at yde lån til dansk fiskeri og akvakultur. Det følger videre af 3, stk. 1, i fiskeribankloven, at: Bankens bestyrelse kan optage og yde lån efter regler, der fastsættes i bankens vedtægter. Af 8 i cirkulære nr af 18. maj 1999 om vedtægt for Kongeriget Danmarks Fiskeribank (herefter bankens vedtægter ) fremgår følgende: Lån ydes mod pant i fiskerfartøjer, fast ejendom eller løsøre, mod kaution eller mod anden sikkerhed. Der kræves normalt første prioritets panteret og/eller anden efter bestyrelsens skøn passende sikkerhed - herunder garanti fra et pengeinstitut. Kongeriget Danmarks fiskeribank blev nedlagt i 2008, og i den forbindelse overtog staten bankens aktiver og passiver og indtrådte i alle dens rettigheder og forpligtelser, jf. 8 a, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 32. af 4. januar 2017 om Kongeriget Danmarks Fiskeribank. Det betyder efter det oplyste, at der ikke er ydet fiskeribanklån i perioden efter 2008, og at staten som kreditor er indtrådt i retten til betaling af alle de eksisterende fiskeribanklån. Af 8 b, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 32. af 4. januar 2017 om Kongeriget Danmarks Fiskeribank følger, at: Administrationen af de aktiver og passiver, som staten overtager fra Kongeriget Danmarks Fiskeribank, varetages af Udbetaling Danmark ( ). 10

11 Det er en forudsætning for at Udbetaling Danmark kan indberette fordringer på fiskeribanklån til inddrivelse i fordringshaverportalen, at det pantsikrede aktiv er søgt fyldestgjort og forfaldent til betaling som følge af ejerskifte eller at lånet er opsagt over for skyldner på det tidspunkt, der efter bestemmelserne i de enkelte pantebreve er forudsat/påkrævet. Det er desuden en forudsætning, at lånevilkårene i pantebrevene for de fordringer, der indtastes i fordringstypen, er identiske med lånevilkårene i det vedlagte eksempel på pantebrev. Hvis lånevilkårene afviger, skal Udbetaling Danmark rette henvendelse til Gældsstyrelsen med henblik på at indgå i en dialog om, hvorvidt de pågældende fordringer må indtastes i fordringstypen. Afgrænsning af fordringstypen Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende): Andre lån end fiskeribanklån. Risiko- og administrationsbidrag, fiskeribanklån. Renter eller gebyrer, som beregnes eller pålægges fordringen. Fordringer på fiskeribanklån, renter, risikobidrag eller gebyrer med en kautionist som skyldner. Korrekt udfyldelse af stamdatafelter i den nye inddrivelsesløsning Stamdatafelt Korrekt udfyldelse for fiskeribanklån (DFIFISK) Feltet Hæfter 1 skal indeholde en indberetning af Udbetaling Danmarks information om skyldner. Hæfter 1 Skyldneren er i dette tilfælde den fysiske eller juridiske person, som har indgået låneaftale om fiskeribanklån. Identiteten på skyldneren skal angives med CPR/CVR/SE-nummer. Alle rykkede og orienterede skyldnere (medhæftere) kan indberettes til inddrivelse. Eget referencenummer Feltet skal angive Udbetaling Danmarks entydige identifikation af fordringen i form af et unikt ID, der kan bestå af både tal og/eller bogstaver. Dette kan eksempelvis være et journalnummer eller fakturanummer, som Udbetaling Danmark har oprettet specifikt for fordringen. Såfremt der anvendes (eksempelvis) samme fakturanummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx ved brug af et løbenummer i tilknytning til fakturanummeret eller ved hjælp af en efterfølgende tekst. Der kan maksimalt angives 20 tegn i feltet. 11

12 Feltet skal indeholde datoen for fordringens stiftelsestidspunkt. Stiftelsestidspunktet er tidspunktet for den retsstiftende begivenhed. Den retsstiftende begivenhed er det tidspunkt, hvor kravet efter lovgivningen opstår. Stiftelsesdato En (låne)aftale anses som udgangspunkt for stiftet ved aftalens indgåelse. Stiftelsesdatoen skal derfor angives med datoen for skyldners underskrivelse af lånedokumentet/pantebrevet. Periode start Periode slut Feltet Periode start skal ikke udfyldes. Feltet Periode slut skal ikke udfyldes. Feltet Oprindelig hovedstol angiver fordringens oprindelige pålydende på tidspunktet for dens stiftelse. Beløbet må ikke indeholde renter, risikobidrag eller gebyrer og er desuden ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet i Beløb til inddrivelse. Beløbet skal angives i kroner og øre. En fordrings oprindelige størrelse er kr. Der er betalt kr., inden at fordringen bliver indtastet i fordringshaverportalen. Det betyder, at feltet Oprindelig hovedstol skal angives med kr. Oprindelig hovedstol Solidarisk hæftelse Ved solidarisk hæftende skyldnere skal den samlede hovedstol indtastes for alle skyldnere samlet, og fordringens hovedstol skal således ikke deles forholdsmæssigt op mellem skyldnere. Vær opmærksom på, at der alene skal indtastes ét krav, uanset hvor mange skyldnere der hæfter. Alle skyldnere skal indtastes på det samlede krav med de relevante oplysninger for den enkelte skyldner. Det oprindelige krav er kr. Der foreligger solidarisk hæftelse blandt to skyldnere, og den ene skyldner har betalt en del af fordringen på kr. Feltet Oprindelig hovedstol skal angives med fordringens fulde hovedstol, dvs kr. 12

13 Feltet Beløb til inddrivelse skal indeholde fordringens beløb (restgæld og ikke betalte afdrag) på det tidspunkt, hvor Udbetaling Danmark indtaster fordringen i fordringshaverportalen. Det er et krav, at fordringer til enhver tid indtastes individuelt og ikke lægges sammen i ét samlet beløb. Beløbet skal svare til fordringens værdi, efter eventuelle indbetalinger er fratrukket, dvs. hovedstolen fratrukket eventuelle delindbetalinger modtaget inden indtastning i fordringshaverportalen. Beløbet må ikke indeholde renter, risikobidrag eller gebyrer og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet i feltet Oprindelig hovedstol. Beløbet skal angives i kroner og øre. Beløb til inddrivelse En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er kr. Der er betalt kr., inden at fordringen bliver indtastet i fordringshaverportalen. Det betyder, at feltet Beløb til inddrivelse skal angives med kr. Solidarisk hæftelse Ved solidarisk hæftende skyldnere skal det fulde fordringsbeløb indtastes for alle skyldnere samlet, og beløbet skal således ikke deles forholdsmæssigt op mellem skyldnere. Vær opmærksom på, at der alene skal indtastes ét krav, uanset hvor mange skyldnere der hæfter. Alle skyldnere skal indtastes på det samlede krav med de relevante oplysninger for den enkelte skyldner, fx oplysning om indgået forlig. Det oprindelig krav er kr. Der foreligger solidarisk hæftelse blandt to skyldnere, og den ene skyldner har betalt en del af fordringen med kr. Feltet Beløb til inddrivelse skal angives med fordringens fulde restbeløb, dvs kr. Feltet Renteregel angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen eller Udbetaling Danmark, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner Gældsstyrelsen inddrivelsesrenter. Renteregel Hvis Rentesatskoden udfyldes med Procesrente, og Gældsstyrelsen skal beregne renten, skal Renteregel udfyldes med 001 = Gældsstyrelsen beregner og tilskriver renter. Udbetaling Danmark skal ikke udfylde feltet. Rentesatskode Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen. Der beregnes automatisk inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet Rentesatskode ikke er udfyldt. Feltet skal derfor som udgangspunkt 13

14 ikke udfyldes, da den aftalte morarente ikke afviger fra inddrivelsesrenten. Såfremt der i pantebrevet er en morarente der afviger fra inddrivelsesrenten skal rentesatskode 03 Ren merrentesats p.a. vælges og rentesatsen indberettes. I det omfang fordringen er baseret på en dom eller et forlig, gælder følgende: Ved dom Hvis dommen tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med Procesrente. Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke udfyldes. Ved forlig Hvis fordringen er baseret på et frivilligt forlig, skal feltet ikke udfyldes. Beskrivelse Beskrivelsesfeltet skal udfyldes med reference til lånedokumentet. Eksempelvis: Lån Domsdato Såfremt der foreligger en dom, skal feltet Domsdato angives med datoen for domsafsigelsen. Feltet må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse, jf. forældelseslovens 5, stk. 1, nr. 3. Såfremt der foreligger et forlig, skal feltet Forligsdato angives med den dato, hvor forliget er underskrevet og dateret. Feltet må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens 5, stk. 1, nr. 3. Forligsdato I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato, som Udbetaling Danmark har påført det frivillige forlig ved udsendelse til skyldner. Såfremt forliget er underskrevet og dateret d. 5. januar 2019, skal feltet Forligsdato angives med d. 5. januar Hvor forliget er modtaget d. 5. januar 2019 underskrevet, men ikke dateret, angives feltet med den dato, hvor Udbetaling Danmark har fremsendt forliget til skyldneren, eksempelvis d. 2. januar Forfaldstidspunktet er lig med det tidligste tidspunkt, hvor Udbetaling Danmark kan kræve fordringen betalt. Forfaldsdato Ejerskifte: I feltet forfaldsdato skal angives datoen for ejerskiftet af båden. Datoen for ejerskiftet er datoen hvor salgsaftalen underskrives. Anden misligholdelse: 14

15 I feltet Forfaldsdato skal angives datoen for opsigelsen af lånet, dvs. datoen for betalingsfristen i den opsigelse, der sendes til skyldner. Sidste rettidige betalingsdato(srb) Feltet angiver det seneste tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen uden at misligholde kravet. SRB kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte SRB. Hvis der foreligger en særlig situation, fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den SRB, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder SRB. SRB i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse. Udbetaling Danmark skal indberette datoen for opsigelsen af lånet, dvs. enten datoen for ejerskiftet, eller betalingsfristen i den opsigelse, som Udbetaling Danmark sender til skyldner, uanset om lånet forfalder til betaling som følge af betalingsmisligholdelse eller anden misligholdelse. Feltet skal angive den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs. den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. For fordringer på fiskeribanklån er udgangspunktet en 10-årige forældelsesfrist. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er afhængig af, om lånet er opsagt som følge af betalingsmisligholdelse eller anden misligholdelse af lånets vilkår. Forældelsesdato Opsigelse som følge af ejerskifte Når lånet forfalder som følger af ejerskifte jf. 13, stk. 1, i gældende cirkulære nr af 18. maj 1999 vedtægter for Kongeriget Danmarks Fiskeribank, skal forældelsen beregnes fra datoen for helt eller delvist ejerskifte, da dette er forfaldsdatoen. Opsigelse som følge af betalingsmisligholdelse Når lånet opsiges på grund af betalingsmisligholdelse, skal forældelsen beregnes fra det misligholdte afdrag, der ligger til grund for opsigelsen. Eksempel Låntager misligholder første gang betalingen for et afdrag på lånet d. 1. oktober Kreditor rykker efterfølgende for afdraget. Låntager betaler stadig ikke afdraget, men kreditor opsiger ikke lånet på dette tidspunkt. Låntager misligholder anden gang betalingen for et afdrag på lånet d. 1. april Kreditor rykker efterfølgende for det misligholdte afdrag nr. 2. Låntager betaler heller ikke afdrag nr. 2. Kreditor opsiger som følge heraf lånet med frist d. 15. maj 2019 til indfrielse af restgælden inkl. de misligholdte afdrag. 15

16 Forældelsen skal beregnes fra d. 1. april 2019, dvs. tidspunktet for det misligholdte afdrag, der ligger til grund for opsigelsen. Feltet Forældelsesdato skal angives med d. 1. april Opsigelse som følge af anden misligholdelse af lånets vilkår Forældelsen skal beregnes fra datoen for opsigelsen af lånet, dvs. datoen for betalingsfristen i den opsigelse, der sendes til skyldner (forfaldsdatoen), når lånet opsiges på grund af anden misligholdelse end betalingsmisligholdelse. Eksempel Låntager betaler afdragene på lånet rettidigt. D. 10. januar 2019 begynder låntager imidlertid at anvende skibet til andet formål end fiskeri (forfaldsgrund efter det vedlagte eksemplar på pantebrev for fiskeribanklån). Dette konstaterer kreditor først d. 2. februar 2019, hvorefter kreditor straks opsiger lånet med frist samme dag d. 2. februar 2019 til indfrielse af restgælden. Forældelsen skal regnes fra d. 2. februar 2019, dvs. samme dato som forfaldsdatoen. Feltet Forældelsesdato skal angives med d. 2. februar Udbetaling Danmark skal være opmærksom på, at opsigelsen af lånet skal være sket på det tidspunkt, der i pantebrevet for fiskeribanklån konkret er forudsat/påkrævet. Hvis forældelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, d. 24. eller 31. december, skal forældelsesdatoen udskydes til den førstkommende hverdag. Vær opmærksom på, at forældelsesafbrydende skridt, såsom anmeldelse i konkurs, indgåelse af visse afdragsordninger eller hvor der på skyldners anmodning er ydet henstand, udskyder forældelsesfristens begyndelsestidspunkt. Det er Udbetaling Danmarks ansvar, at en opdatering af forældelsesdatoen i opkrævningen konkret har forældelsesafbrydende virkning i henhold til forældelsesloven. Ved konkurs Forældelsesfristen afbrydes ved anmeldelse i et konkursbo. Afbrydelsen forudsætter, at konkursdekret bliver afsagt, og at boet anerkender fordringen. Hvis forældelsesfristen afbrydes, og fordringen anerkendes i boet, løber en ny forældelsesfrist med samme længde som den afbrudte. Konkursboets anerkendelse er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at tilvejebringe særligt retsgrundlag for fordringen. 16

17 Den nye forældelsesfrist regnes fra boets slutning, forudsat at fordringen er anerkendt i konkursboet. Boets slutning er som hovedregel det tidspunkt, hvor skifteretten stadfæster udkast til regnskab og udlodning. Hvis fordringen anmeldes i boet, men betingelserne for afbrydelse af forældelsesfristen ikke er opfyldt, sker der en foreløbig afbrydelse. Kreditor har herefter en frist på 1 år til at iværksætte egentlig afbrydelse. D. 14. februar 2018 er der afsagt konkursdekret, fordringen er anmeldt i boet og anerkendt af boet. Fordringens forældelse er derfor afbrudt. Konkursboet afsluttes d. 20. marts Den nye forældelsesfrist regnes fra boets slutning. Forældelsesdatoen skal således angives med d. 20. marts Ved dom Omfattet af et særligt retsgrundlag Hvor kravets størrelse er udtrykkeligt fastslået i dommen, skal Udbetaling Danmark beregne forældelsesdatoen som datoen for domsafsigelsen plus 10 år. Såfremt datoen for domsafsigelsen er d. 1. marts 2019, skal feltet Forældelsesdato angives med d. 1. marts Ved forlig Såfremt forliget er underskrevet og dateret d. 5. januar 2019, skal feltet Forligsdato angives med d. 5. januar Forældelsesdato skal angives med d. 5. januar Hvor forliget er modtaget d. 5. januar 2019 underskrevet, men ikke dateret, angives feltet med den dato, hvor Udbetaling Danmark har fremsendt forliget til skyldneren, eksempelvis d. 2. januar Forældelsesdato skal angives med d. 2. januar Ved afdragsordning Såfremt der er indgået en afdragsordning med skyldner, kan forældelsens begyndelsestidspunkt udskydes, og forældelsesdatoen skal i så fald beregnes fra det senest betalte afdrag. Afdragsordningen løber eksempelvis fra d. 1. januar 2019 til d. 30. juni 2019, og afdragene med betalingsfrist d. 1. januar og d. 1. februar er betalt rettidigt. Afdraget i marts måned betales ikke, og dermed skal forældelsens begyndelsestidspunkt regnes fra betalingen af afdraget i februar, dvs. d. 1. februar Feltet Forældelsesdato angives dermed som d. 1. februar

18 Hvor der foreligger dom/forlig, der udtrykkeligt fastslår fordringens eksistens og størrelse, og der efterfølgende er indgået en afdragsordning, skal forældelsesdatoen tillægges 10 år fra sidste rettidige betalingsdato i det senest betalte afdrag, dvs. d. 1. februar Ved henstand Såfremt Udbetaling Danmark har ydet henstand på skyldners anmodning, udskydes forældelsens begyndelsestidspunkt, og forældelsesdatoen skal dermed regnes fra dagen efter henstandens udløb. Såfremt der er ydet henstand fra d. 1. januar 2019 til og med d. 31. januar 2019, skal forældelsesfristen beregnes fra d. 1. februar 2019, og feltet Forældelsesdato skal dermed angives med d. 1. februar Hvor der foreligger dom/forlig, der udtrykkeligt fastslår fordringens eksistens og størrelse, og der efterfølgende er givet henstand med fordringen, skal forældelsesdatoen tillægges 10 år fra dagen efter henstandens udløb, dvs. d. 1. februar Bobehandling Note på skyldner Feltet Bobehandling skal angive, om fordringen er omfattet af en igangværende bobehandling, fx dødsbo, konkurs m.v. Her vælges enten Ja eller Nej. Feltet Note på skyldner skal alene udfyldes, såfremt Udbetaling Danmark ligger inde med yderligere bemærkninger, som synes at være relevante for sagens behandling hos Gældsstyrelsen. Vær her opmærksom på, at såfremt feltet udfyldes, vil fordringen blive sendt til manuel sagsbehandling, og der vil ikke ske inddrivelse, før noten er behandlet. Regler i indgangsfilteret i den nye inddrivelsesløsning Formålet med indgangsfilteret er at sikre, at de fordringer, der modtages til inddrivelse, er retskraftige og har korrekte stamdata, så Gældsstyrelsen kan administrere og inddrive fordringerne i overensstemmelse med gældsinddrivelsesloven. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen. Hvis fordringen afvises, oprettes fordringen ikke til inddrivelse, og Udbetaling Danmark skal derfor indtaste fordringen på ny med de korrekte oplysninger. Hvis fordringen sendes i høring, skal Udbetaling Danmark undersøge, om de indtastede oplysninger er korrekte. Hvis dette er tilfældet, skal Udbetaling Danmark godkende indberetning af fordringen og indtaste en begrundelse herfor, og Gældsstyrelsen vil herefter tage stilling til, hvorvidt fordringen må oprettes til inddrivelse. Såfremt Udbetaling Danmark konstaterer, at de indtastede oplysninger er forkerte, skal Udbetaling Danmark fortryde indberetning af fordringen, og indtaste fordringen på ny med de korrekte oplysninger. 18

19 Regel Filterregler for DFIFISK (Fiskeribanklån) Konsekvens hvis reglen ikke overholdes R_1_1 Fordringsartkoden skal være "INDR" R_1_2 Fordringen skal altid være en hovedfordring R_2_1a Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato R_2_1b Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato Fordringen sendes i høring R_2_1 Forældelsesdato skal være udfyldt R_2_3a Forældelsesdato skal tidligst ligge 9 år og 8 måneder efter Forfaldsdato Fordringen sendes i høring R_2_3 Forældelsesdato skal senest ligge 10 år efter Forfaldsdato Fordringen sendes i høring R_3_1 R_4_1 Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer) R_4_2 Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med kr. Fordringen sendes i høring R_4_4 Beløb skal være større end eller lig med 0 kr. R_4_7 Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse R_5_1 Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato R_5_2 Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato R_5_3 Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato R_6_1 Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato R_6_2 Sidste rettidige betalingsdato skal senest ligge 6 måneder efter Forfaldsdato Fordringen sendes i høring R_6_3 Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato R_6_4 Forfaldsdato skal senest ligge 20 år efter Stiftelsesdato Fordringen sendes i høring R_7_1 Stiftelsesdato skal være udfyldt R_7_2 Forfaldsdato skal være udfyldt R_7_3 Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt R_7_9 Periode start må ikke være udfyldt R_7_10 Periode slut må ikke være udfyldt R_7_11 Beskrivelsesfelt skal være udfyldt R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt 3.2 Risiko- og administrationsbidrag, fiskeribanklån (RAIFISK) Fordringstypekategori Hovedfordring 19

20 Fordringer som kan indtastes i fordringstypen i den nye inddrivelsesløsning Fordringstypen omfatter fordringer på risiko- og administrationsbidrag for fiskeribanklån, der er ydet af Kongeriget Danmarks Fiskeribank efter fiskeribankloven. Disse fordringer betegnes herefter som risiko- og administrationsbidrag. Der henvises til bemærkningerne i afsnit 3.1 om fiskeribankloven og Udbetaling Danmarks rolle med at varetage administrationen af de aktiver og passiver, som Staten har overtaget fra Kongeriget Danmarks Fiskeribank. Udbetaling Danmark har fremsendt et eksempel på et pantebrev med et fiskeribanklån ydet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 956 af 4. december 1992 om Kongeriget Danmarks Fiskeribank. Udbetaling Danmark har oplyst, at det fremsendte eksempel på pantebrev, er udtryk for et standardpantebrev med standardiserede lånevilkår, der anvendes for de omfattede risiko- og administrationsbidrag for fiskeribanklån. Det pågældende eksempel på pantebrev er vedlagt dette orienteringsmateriale. Om risiko- og administrationsgebyret for fiskeribanklån fremgår af pantebrevet, at: "Bidraget betales med p.t. 1,3% p.a. af den til enhver tid værende obligationsrestgæld. Bidraget kan til enhver tid ændres af fiskeribankens bestyrelse, jf. 2 i Fiskerbankens vedtægt og udlånsreglement. Bidraget opkræves halvårligt med renteterminen. I lånets første termin opkræves bidrag fra udbetalingsdagen til udgangen af terminsperioden." Pantebrevet fastslår endvidere, at risiko- og administrationsgebyr for fiskeribanklån indgår i terminsydelsen, og bliver opkrævet hermed: Lånet er afdragsfrit indtil terminen pr. 1. oktober 2017, hvor det forfalder i sin helhed. Ydelserne, der består af rente og administrationsbidrag, beregnes halvårligt for perioden til l. maj og l. november og forfalder til betaling bagud henholdsvis l. oktober og l. april. Ifølge Udbetaling Danmark er ikke alle fiskeribanklån afdragsfri. Såfremt der foretages løbende afdrag på et fiskeribanklån, indgår disse afdrag efter det oplyste ligeledes i terminsydelserne sammen med kreditrente og risiko- og administrationsbidrag. Afgrænsning af fordringstypen Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende): Fordringer på misligholdte fiskeribanklån (DFIFISK). Renter eller gebyrer, som beregnes eller pålægges fordringen. Disse fordringer er omfattet af fordringstyperne: - Kreditrente (REIFISK) - 2%-gebyr, fiskeribanklån og ø-støttelån (GEFIOES). - Morarente, fiskeribanklån (MOIFISK) Fordringer på kreditrente for fiskeribanklån med en kautionist som skyldner. Korrekt udfyldelse af stamdatafelter i den nye inddrivelsesløsning 20

21 Stamdatafelt Korrekt udfyldelse for Risiko- og administrationsbidrag, fiskeribanklån (RAIFISK) Feltet Hæfter 1 skal indeholde en indberetning af Udbetaling Danmarks information om skyldner. Skyldneren er i dette tilfælde den fysiske eller juridiske person, som har indgået låneaftale om fiskeribanklån. Hæfter 1 Udbetaling Danmark skal indberette enten CPR-nummer eller et CVR/SE-nummer. Såfremt der er flere debitorer, skal der indberettes et CPR-nummer eller CVR/SE-nummer for hver debitor. Alle rykkede og orienterede skyldnere (medhæftere) kan indberettes til inddrivelse. Feltet skal angive Udbetaling Danmarks entydige identifikation af fordringen i form af et unikt ID, der kan bestå af både tal og/eller bogstaver. Dette kan eksempelvis være et journalnummer eller fakturanummer, som Udbetaling Danmark har oprettet specifikt for fordringen. Eget referencenummer Såfremt der anvendes (eksempelvis) samme fakturanummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx ved brug af et løbenummer i tilknytning til fakturanummeret eller ved hjælp af en efterfølgende tekst. Der kan maksimalt angives 20 tegn i feltet. Feltet skal indeholde datoen for fordringens stiftelsestidspunkt. Stiftelsestidspunktet er tidspunktet for den retsstiftende begivenhed. Den retsstiftende begivenhed er det tidspunkt, hvor kravet efter lovgivningen opstår. Stiftelsesdato For bidrag opkrævet ved første termin antages stiftelsesdatoen således at være sammenfaldende med udbetalingsdatoen for fiskeribanklånet. For bidrag opkrævet efter første termin antages stiftelsesdatoen at være sammenfaldende med periodens start for de pågældende perioder, dvs. enten den 1. maj eller den 1. november. Feltet Periode start skal indeholde den første dato i den terminsperiode, som Risiko- og administrationsgebyret for fiskeribanklån vedrører. Periode start Udbetaling Danmark skal indberette den 1. maj som periode start for så vidt angår Risiko- og administrationsgebyret for fiskeribanklån, der følger terminsydelsen for den 1. maj til 31. oktober. 21

22 Udbetaling Danmark skal indberette den 1. november som periode start for så vidt angår Risiko- og administrationsgebyret for fiskeribanklån, der følger terminsydelse for den 1. november til 30. april. For så vidt angår Risiko- og administrationsgebyret for et fiskeribanklåns første termin, er periodens start sammenfaldende med datoen for udbetaling af fiskeribanklånet. Feltet Periode slut skal indeholde den sidste dato i den terminsperiode, som Risiko- og administrationsgebyret vedrører. Udbetaling Danmark skal indberette den 31. oktober som periode slut for så vidt angår Risiko- og administrationsgebyret, der følger terminsydelsen for den 1. maj til 31. oktober. Periode slut Udbetaling Danmark skal indberette den 30. april som periode slut for så vidt angår Risiko- og administrationsgebyret, der følger terminsydelse for den 1. november til 30. april. I tilfælde af misligholdelse, hvor der i løbet af en terminsperiode foretages en opsigelse, skal periode slut være sammenfaldende med datoen for opsigelsen. Feltet Oprindelig hovedstol angiver fordringens oprindelige pålydende på tidspunktet for dens stiftelse. Det er et krav, at fordringer til enhver tid indtastes individuelt og ikke lægges sammen i ét samlet beløb. Risiko- og administrationsgebyr udgør en selvstændig fordring. Det betyder, at Udbetaling Danmark skal indberette hvert Risiko- og administrationsgebyr selvstændigt i fordringshaverportalen. Beløbet må ikke indeholde eventuelle renter til Risiko- og administrationsgebyret for fiskeribanklån, risikobidrag eller gebyrer og er desuden ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet i Beløb til inddrivelse. Beløbet skal angives i kroner og øre. Oprindelig hovedstol Solidarisk hæftelse Ved solidarisk hæftende skyldnere skal den samlede hovedstol indtastes for alle skyldnere samlet, og fordringens hovedstol skal således ikke deles forholdsmæssigt op mellem skyldnere. Vær opmærksom på, at der alene skal indtastes ét krav, uanset hvor mange skyldnere der hæfter. Alle skyldnere skal indtastes på det samlede krav med de relevante oplysninger for den enkelte skyldner. Det oprindelige krav er kr. Der foreligger solidarisk hæftelse blandt to skyldnere, og den ene skyldner har betalt en del af fordringen på kr. Feltet Oprindelig hovedstol skal angives med fordringens fulde hovedstol, dvs kr. 22

23 Feltet Beløb til inddrivelse skal indeholde fordringens beløb (restgæld) på det tidspunkt, hvor Udbetaling Danmark indtaster fordringen i fordringshaverportalen. Fordringens beløb er således sammenfaldende med hovedstolen, medmindre der er foretaget delindbetalinger. Det er et krav, at fordringer til enhver tid indtastes individuelt og ikke lægges sammen i et samlet beløb. Beløbet skal svare til fordringens værdi, efter eventuelle indbetalinger er fratrukket, dvs. hovedstolen fratrukket eventuelle delindbetalinger modtaget inden indtastning i fordringshaverportalen. Beløbet må ikke indeholde renter eller gebyrer, og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet i feltet Oprindelig hovedstol. Beløbet kan angives i kroner og ører. Beløb til inddrivelse En fordrings oprindelige størrelse er kr. Der er betalt kr., inden at fordringen bliver indtastet i fordringshaverportalen. Det betyder, at feltet Beløb til inddrivelse skal angives med kr. Solidarisk hæftelse Ved solidarisk hæftende skyldnere skal den samlede hovedstol indtastes for alle skyldnere samlet, og fordringens hovedstol skal således ikke deles forholdsmæssigt op mellem skyldnere. Vær opmærksom på, at der alene skal indtastes ét krav, uanset hvor mange skyldnere der hæfter. Alle skyldnere skal indtastes på det samlede krav med de relevante oplysninger for den enkelte skyldner. Det oprindelig krav er kr. Der foreligger solidarisk hæftelse blandt to skyldnere, og den ene skyldner har betalt en del af fordringen med kr. Feltet Beløb til inddrivelse skal angives med fordringens fulde restbeløb, dvs kr. Renteregel Feltet skal ikke udfyldes. Feltet skal ikke udfyldes, da der automatisk beregnes inddrivelsesrenter af fordringen. I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder følgende: Rentesatskode Dom: Hvis dommen tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med Procesrente. Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke udfyldes. Beskrivelse Beskrivelsesfeltet skal udfyldes med reference til hvilken terminsydelse der er tale om samt lånedokumentet. Eksempelvis: Terminsydelse for april 2019 for Lån

24 Domsdato Såfremt der foreligger en dom, skal feltet Domsdato angives med datoen for domsafsigelsen. Feltet må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse, jf. forældelseslovens 5, stk. 1, nr. 3. Såfremt der foreligger et forlig, skal feltet Forligsdato angives med den dato, hvor forliget er underskrevet og dateret. Feltet må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens 5, stk. 1, nr. 3. Forligsdato I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato, som fordringshaver har påført det frivillige forlig ved udsendelse til skyldner. Såfremt forliget er underskrevet og dateret d. 5. januar 2019, skal feltet Forligsdato angives med d. 5. januar Hvor forliget er modtaget d. 5. januar 2019 underskrevet, men ikke dateret, angives feltet med den dato, hvor Udbetaling Danmark har fremsendt forliget til skyldneren, eksempelvis d. 2. januar Forfaldstidspunktet er lig med det tidligste tidspunkt, hvor Udbetaling Danmark kan kræve fordringen betalt. Forfaldsdatoen for Risiko- og administrationsgebyr følger terminsydelserne. Forfaldsdato Udbetaling Danmark skal indberette den 1. oktober som forfaldsdato for så vidt angår Risiko- og administrationsgebyret, der følger terminsydelsen for den 1. maj til 31. oktober. Udbetaling Danmark skal indberette den 1. april som forfaldsdato for så vidt angår Risiko- og administrationsgebyret, der følger terminsydelsen for den 1. november til 30. april. I tilfælde af misligholdelse, hvor der i løbet af en terminsydelse/periode foretages en opsigelse, eller der forekommer et ejerskifte, skal Udbetaling Danmark angive datoen for opsigelsen af lånet/ejerskiftet, dvs. datoen for betalingsfristen i den opsigelse, der sendes til skyldner eller datoen for underskrift af salgsaftalen. Sidste rettidige betalingsdato(srb) Feltet angiver det seneste tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen uden at misligholde kravet. SRB kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte SRB. Hvis der foreligger en særlig situation, fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den SRB, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder SRB. SRB i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse. 24

25 Udbetaling Danmark skal indberette datoen i henhold til lånedokumentet. Dvs. at datoen ved fulde terminsperioder skal være enten d XX eller XX. Såfremt terminens er en lørdag, søndag, helligdag eller grundlovsdag, skal førstkommende hverdag indberettes i feltet. Såfremt der er tale om en afbrudt terminsperiode grundet opsigelse af lånet, eller ejerskifte, skal Udbetaling Danmark indberette datoen for opsigelsen af lånet, eller datoen for ejerskiftet, dvs. betalingsfristen i den opsigelse, som Udbetaling Danmark sender til skyldner, eller datoen hvor salgsaftalen er underskrevet. Feltet skal angive den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs. den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. For fordringer på Risiko- og administrationsgebyr for fiskeribanklån er udgangspunktet en 3-årig forældelsesfrist fra SRB, ved fulde terminsperioder, da der er tale om aftalt SRB i lånedokumentet. Ud fra et filterhensyn er det ICIs opfattelse, at det sikreste, er at regne forældelsen fra forfald. Dermed skal forældelsen regnes 3 år fra forfaldsdatoen. Når der er tale om afbrudte terminsperioder, fordi lånet bliver opsagt eller forfalder midt i en terminsperiode, skal forældelsen for risiko- og administrationsgebyret ved denne opbrudte terminsperiode regnes fra forfaldsdatoen, som er datoen for opsigelsen. Forældelsesfristens længde kan være 10 år, hvis der foreligger en dom eller frivilligt forlig. Denne frist gælder dog kun, såfremt fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået i dommen/forliget. Forældelsesdato Hvis forældelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, d. 24. eller 31. december, skal forældelsesdatoen udskydes til den førstkommende hverdag. Vær opmærksom på, at forældelsesafbrydende skridt, såsom anmeldelse i konkurs, indgåelse af visse afdragsordninger eller hvor der på skyldners anmodning er ydet henstand, udskyder forældelsesfristens begyndelsestidspunkt. Det er Udbetaling Danmarks ansvar, at en opdatering af forældelsesdatoen i opkrævningen konkret har forældelsesafbrydende virkning i henhold til forældelsesloven. Ved konkurs Forældelsesfristen afbrydes ved anmeldelse i et konkursbo. Afbrydelsen forudsætter, at konkursdekret bliver afsagt, og at boet anerkender fordringen. Hvis forældelsesfristen afbrydes, og fordringen anerkendes i boet, løber en ny forældelsesfrist med samme længde som den afbrudte. 25

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Teleankenævnets tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang af

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Geodatastyrelsens tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Den Nationale Videnskabsetiske Komités

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Skatteministeriets Departements tidligere fordringstyper...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Justitsministeriets Departements tidligere fordringstyper...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over politikredsenes tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang af

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 4 2.1 Overblik over a-kassernes fordringstyper... 4 2.2 Det retlige grundlag for a-kassernes

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over politikredsenes tidligere fordringstyper... 5 2.2 Det retlige

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER A-KASSERNES FORDRINGSTYPER... 3 2.1 Fordringstypesanering... 5 3 FORDRINGSTYPER I DEN NYE INDDRIVELSESLØSNING...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over fordringshavers fordringstyper... 5 2.2 Det retlige

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET DAGINSTITUTION... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4 3 FORDRINGSTYPER

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Lejeret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET LEJERET... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4 3 FORDRINGSTYPER EFTER ONBOARDING...

Læs mere

Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD BILAG 40 PARKERINGSAFGIFT (KFPAFGI)... 4 2 3 Bilag 41 Parkeringsafgift (KFPAFGI) 1. FORDRINGSTYPEN 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Socialret".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Socialret. Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Socialret". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og genoptage jeres besvarelse

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Service, sundhed og sygedagpenge Delområde 1: Tandpleje, sygedagpenge, anbringelse af børn og unge samt tilbagebetalingskrav efter servicelovens

Læs mere

Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BILAG 13 DAGINSTITUTION, BETALING (KFDAGIN)... 4 BILAG 14 SKOLEFRITIDSORDNING (KFSKOLF)... 22 BILAG 15 EFTERREGULERING

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET SOCIALRET... 4 2.1 Fordringstypesanering... 5 3 TVÆRGÅENDE AFKLARINGER

Læs mere

Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OPDATERINGER PR. 16. SEPTEMBER 2019... 4 2.1 Ændret tilgang til oprettelse af fordringstyper...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET FORBRUG OG RENOVATION... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4

Læs mere

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BILAG 13 FORDRINGER VEDRØRENDE DAG-, FRITIDS- OG KLUBTILBUD SAMT ANDRE SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD EFTER DAGTILBUDSLOVENS

Læs mere

Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 4 2.1

Læs mere

Fordringstypebilag 1/10-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Fordringstypebilag 1/10-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Fordringstypebilag 1/10-19 Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD BILAG 3.1 PARKERINGSAFGIFT (KFPAFGI)... 4 BILAG 3.2 OPKRÆVNINGSGEBYR, KOMMUNALE PARKERINGSAFGIFTER (GEPAKOM)...

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Forbrug og renovation".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Forbrug og renovation. Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Forbrug og renovation". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og genoptage

Læs mere

Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD BILAG 41 PARKERINGSAFGIFT (KFPAFGI)... 4 BILAG 3.2 OPKRÆVNINGSGEBYR, KOMMUNALE PARKERINGSAFGIFTER (GEPAKOM)...

Læs mere

Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BEMÆRK: OPDATERINGER EFTER OPSAMLING... 3 BILAG 2.1 DAGINSTITUTION, BETALING (KFDAGIN)... 5 BILAG 2.2 SKOLEFRITIDSORDNING

Læs mere

Nuværende fordringstyper behandlet under forretningsområdet Service, sundhed og sygedagpenge

Nuværende fordringstyper behandlet under forretningsområdet Service, sundhed og sygedagpenge Kære Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Service, sundhed og sygedagpenge". Spørgeskemaet omhandler delområde 1: Tandpleje, sygedagpenge, anbringelse

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Daginstitution".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Daginstitution. Page 1 of 61 Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Daginstitution". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og

Læs mere

Opsamling 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Opsamling 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Opsamling 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 4 2.1 Emne 1: Bortfaldsregler...

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Fordringshaverservice og -rådgivning 9. november 2018 Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Side 1 / 20 Indledning Som fordringshaver skal du forholde dig til kravene i dette dokument for at sikre, at

Læs mere

Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD BILAG 4.1 TILBAGEBETALING EFTER KAPITEL 12 I AKTIVLOVEN (KTTIBAK)... 4 BILAG 4.2 TILBAGEBETALING AF BOLIGINDSKUD ELLER LIGNENDE

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Opsamling Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM FORMÅLET MED SPØRGESKEMAET PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 3

Læs mere

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Opsamling Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 4 2.1 Emne 1: Generel

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Notat 19. december 2018 Version 3.1.0. Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Indhold Indledning... 3 Datakrav (generelle formkrav til data)... 5 Datakrav 1: Hovedfordringer må ikke indeholde renter og

Læs mere

Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Vand, spildevand og statsafgifter".

Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Vand, spildevand og statsafgifter. Page 1 of 52 Kære Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Vand, spildevand og statsafgifter". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet

Læs mere

Fordringstypebilag 26/6-19 Forretningsonboarding af kommuner

Fordringstypebilag 26/6-19 Forretningsonboarding af kommuner Fordringstypebilag 26/6-19 Forretningsonboarding af kommuner Service, sundhed og sygedagpenge Delområde 1: Tandpleje, sygedagpenge, anbringelse af børn og unge samt tilbagebetalingskrav efter servicelovens

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 226 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj til

Forslag. Til lovforslag nr. L 226 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj til Til lovforslag nr. L 226 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre

Læs mere

Generel information Forsyningsselskaber

Generel information Forsyningsselskaber Generel information Forsyningsselskaber 1 1 Om dette dokument Med denne generelle information får I viden om, hvordan I korrekt og lovligt indsender fordringer til den nye inddrivelsesløsning. Den generelle

Læs mere

Fordringstypebilag 26/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret

Fordringstypebilag 26/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret Fordringstypebilag 26/3-19 Forretningsonboarding af kommuner Lejeret 1 INDHOLD BILAG 1.1 LEJE M.V. EFTER LEJELOVEN (DFHUSLE)... 4 BILAG 1.2 LEJE M.V. EFTER ALMENLEJELOVEN (DFHUSAL)... 22 BILAG 1.3 LEJE

Læs mere

Spørgsmål til service, sundhed og sygedagpenge

Spørgsmål til service, sundhed og sygedagpenge 1. Af materialet fremgår det, at fordringstypekoden KFETAND indeholder krav vedr. omsorgstandpleje og specialtandpleje. Vi har også patienter, der går på Socialmedicinsk Tandklinik. For at gå her skal

Læs mere

VILKÅR FOR TELMORES AFDRAGSORDNING. August 2013

VILKÅR FOR TELMORES AFDRAGSORDNING. August 2013 VILKÅR FOR TELMORES AFDRAGSORDNING August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalen 3 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugeren 3 2. Aftalens parter 3

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Parkeringsafgifter".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Parkeringsafgifter. Page 1 of 5 Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Parkeringsafgifter". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs

Læs mere

Fordringstypebilag 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Fordringstypebilag 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Fordringstypebilag 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD BILAG 4.1 FORSØRGELSESHJÆLP PERSONER UNDER 30 ÅR MELLEM UDDANNELSER (KTBRMUD).... 4 BILAG 4.2 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB-

Læs mere

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande Retten i Århus DOM afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling i sagen BS 5.3024/2003 mod Sagens baggrund, påstande I 1998 kautionerede sagsøgte,., for et billån, som hans tidligere samlever,

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Notat 12. november 2018 Version 3.0.0. Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Indledning Dokumentet indeholder de krav, der gælder for alle fordringshavere, der skal onboardes til Gældsstyrelsens nye

Læs mere

Aftale. mellem. [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM )

Aftale. mellem. [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM ) Aftale mellem [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) og Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM ) om overdragelse og inddrivelse af fordringer i medfør af 3 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter

Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF FORSYNINGSSELSKABERNES

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Fordringstypebilag 1/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Fordringstypebilag 1/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Fordringstypebilag 1/3-19 Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD BILAG 5.1 MILJØGEBYRER (DGMILJØ)... 4 BILAG 5.2 GENBRUGSPLADSER, DAGRENOVATION M.V. BETALING PR. GANG (KFRENPG)...

Læs mere

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD BILAG 24 FORSØRGELSESHJÆLP PERSONER UNDER 30 MELLEM UDDANNELSER (KTBRMUD).... 4 BILAG 25 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB-

Læs mere

Låneaftale Lånenummer: L DanskNet A/S Markedsgade Holbæk CVR-nr.:

Låneaftale Lånenummer: L DanskNet A/S Markedsgade Holbæk CVR-nr.: Låneaftale Lånenummer: L-10091234 DanskNet A/S Markedsgade 8 4300 Holbæk CVR-nr.: 25945697 Låntagers navn Anders Andersen Låntagers adresse Andersensvej 123, 1234 Andersby Låntagers personnummer 123456-1234

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

Låneaftale Lånenummer: L Dansk Net A/S Markedsgade Holbæk CVR-nr.:

Låneaftale Lånenummer: L Dansk Net A/S Markedsgade Holbæk CVR-nr.: Låntagers navn Låntagers adresse Låntagers personnummer Låntagers e-mailadresse Låntagers mobilnummer Låneaftale Lånenummer: L- 10010000 Dansk Net A/S Markedsgade 8 4300 Holbæk CVR-nr.: 25945697 Ovennævnte

Læs mere

Informationspakke til kommunerne

Informationspakke til kommunerne Informationspakke til kommunerne 1 1 Om denne informationspakke Med denne informationspakke bliver I klædt på til, hvordan I korrekt og lovligt oversender fordringer til den nye inddrivelsesløsning. Informationspakken

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 703 af 27/05/2015 Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Senere ændringer

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0126 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav: 3 x 25 kr. i rategebyr

Læs mere

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning Gældsstyrelsen Teglgårdsparken 112 5500 Middelfart Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Skatteministeriet har den 9. februar 2017 fremsendt ovennævnte udkast til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 9. februar 2017 fremsendt ovennævnte udkast til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2018 Høring - lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg

Læs mere

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Fordringstypebilag 5/9-19 Forretningsonboarding af forsyningsselskaber. Vand, spildevand og statsafgifter

Fordringstypebilag 5/9-19 Forretningsonboarding af forsyningsselskaber. Vand, spildevand og statsafgifter Fordringstypebilag 5/9-19 Forretningsonboarding af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter 1 INDHOLD BILAG 1.1 SPILDEVAND, VANDAFLEDNINGSBIDRAG M.V., SKØNNET (FOSPACS)... 4 BILAG 1.2 SPILDEVAND,

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

KONVERTIBELT GÆLDSBREV. Mellem [långiver] og Erria A/S

KONVERTIBELT GÆLDSBREV. Mellem [långiver] og Erria A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV Mellem [långiver] og Erria A/S Mellem ERRIA A/S CVR-nr. 15 30 05 74 Torvet 21, 2. 4600 Køge (i det følgende benævnt Selskabet ) og [långiver] CVR-nr. * [adresse] (i det følgende

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 01.07.2016-1007414077 Pantebrev: Senest påtegnet: 01.07.2016 14:34:18 Ejendom: Adresse: Ved Møllen 9 Landsejerlav: Rørvig By, Rørvig Matrikelnummer:

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Fordringstypebilag 6/6-19 Forretningsonboarding af forsyningselskaber. Vand, spildevand og statsafgifter

Fordringstypebilag 6/6-19 Forretningsonboarding af forsyningselskaber. Vand, spildevand og statsafgifter Fordringstypebilag 6/6-19 Forretningsonboarding af forsyningselskaber Vand, spildevand og statsafgifter 1 INDHOLD BILAG 1.1 SPILDEVAND, VANDAFLEDNINGSBIDRAG M.V., SKØNNET (FOSPACS)... 4 BILAG 1.2 SPILDEVAND,

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. marts 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 12.05.2014-1005333220 Pantebrev: Nordea Prioritet Privat med afvikling (variabel rente) Senest påtegnet: 12.05.2014 09:26:29 Ejendom: Adresse: Asynjevej

Læs mere

Servicedeklaration for opkrævning

Servicedeklaration for opkrævning Servicedeklaration for opkrævning Indhold 1. Generelt Formål 3 Forebyggelse af ubetalte opkrævninger.. 3 Rykkerskrivelser og rykkergebyr. 3 Renter 4 2. Opkrævning af ejendomsskat, byggetilladelser og andre

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J.nr. 2017-3491 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 1 I bekendtgørelse nr. 300 af 29. marts 2017 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

31/ / mill mill.

31/ / mill mill. en Status pr. 31.12. Opkrævningsafdelingens sammensætning af medarbejdere: Afdelingens sammensætning af medarbejdere består overvejende af tidligere autoriserede pantefogeder med mangeårig erfaring indenfor

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Bilag [nr.] Trepartsaftale

Bilag [nr.] Trepartsaftale J.nr.: 7501417 MPE/KRM Bilag [nr.] Trepartsaftale Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk Trepartsaftale INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

"Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre".

Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre. 1. august 2007 EM 2007/35 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxx 2007 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige (Én landsdækkende inddrivelsesmyndighed)

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd , cvr , Gl Køge Landevej 26, Postboks 304, 2500 Valby

Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd , cvr , Gl Køge Landevej 26, Postboks 304, 2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 601-221-3588 Lånenr: 0040-671-059 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 044-0, cvr. 0026769671, Gl Køge Landevej 26, Postboks

Læs mere