INDSTILLING Direktionsmøde den 25. november 2020 Dagsordenens punkt 3.2.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSTILLING Direktionsmøde den 25. november 2020 Dagsordenens punkt 3.2.1"

Transkript

1 Rektorsekretariatet INDSTILLING Direktionsmøde den 25. november 2020 Dagsordenens punkt november 2020 Sag: Måltal for bygningsomkostninger Bilag: Sagsindhold: Direktionen behandlede den 5. november 2020 fempunktsplanen vedr. lokaler/bygninger. Direktionen konkluderede, at det fortsat skal være et fælles ledelsesmæssigt ansvar at sikre en effektiv udnyttelse af universitetets lokaler med henblik på at sikre en sund langsigtet bygningsøkonomi, og at dette ansvar ikke hensigtsmæssigt kan understøttes af en incitamentsstruktur for de enkelte omkostningsbærende enheder. Direktionen konkluderede desuden, at direktionen proaktivt skal fastlægge et ambitionsniveau for størrelsen af bygningsomkostningerne, og at Fællesområdet og fakulteterne på den baggrund skal udarbejde en masterplan for at tilpasse SDU s arealer og bygningsomkostninger. Denne indstilling opstiller et ambitionsniveau for SDU s bygningsomkostninger. Først vises udviklingen i SDU s arealer, dernæst redegøres for styring af bygningsomkostninger, derefter opstilles et ambitionsniveau og endelig beskrives behovet for en samlet masterplan på SDU baseret på ambitionsniveauet. Udvikling af SDU s arealer, studerende og personale SDU s arealer er i perioden steget fra kvm i 2010 til kvm i Lejemål/areal m Odense Kolding Esbjerg Sønderborg Slagelse København I alt

2 I samme periode er antallet af studerende og personaleårsværk på SDU steget. Siden 2015 er bestanden af studerende faldet dog faldet. Studerende i hoveder Odense Kolding Esbjerg Sønderborg Slagelse Total Personaleårsværk Odense Kolding Esbjerg Sønderborg Slagelse København Total I samme periode er antallet af studerende og personaleårsværk på SDU forskudt fra de tørre områder (HUM og SAMF) til de våde områder (NAT, SUND og TEK). Studerende i hoveder Sundhedsvidenskab Naturvidenskab Teknik Våde, i alt Samfundsvidenskab Humaniora Tørre, i alt Total Personaleårsværk Sundhedsvidenskab Naturvidenskab Teknik Våde, i alt Samfundsvidenskab Humaniora Tørre, i alt Biblioteket Fællesområdet Fælles, i alt Total Side 2

3 Styring af bygningsomkostninger Bygninger med laboratorier, undervisningslokaler, kontorer og fællesarealer er en meget vigtig del af SDU s ressourcer, for at der kan udføres opgaver inden for forskning, uddannelse, administration og samarbejde. Universitetets bygningsomkostninger består af forskellige dele: Husleje (leje pr. kvm fordelt på forskellige lejemål) Øvrige bygningsomkostninger pr. lejemål o Ejendomsskatter o Forbrugsomkostninger (el, vand og varme) o Rengøring o Vagt, sikring mv. o Diverse udstyr (AV, netværk, kabling mv.) o Vedligehold og istandsættelse o Diverse serviceopgaver udført af personale fra Teknisk Service og SDU IT Bygninger opgøres i kvadratmeter (areal). Omkostningerne pr. kvadratmeter varierer ofte i forhold til alder samt arealtype. Laboratorie- og udstyrstunge arealer vil alt andet lige have højere omkostninger end undervisningslokaler og kontorer. Tilsvarende vil arealstørrelse også have betydning for de samlede omkostninger. Flere kvadratmeter vil alt andet lige have højere omkostninger end færre kvadratmeter. SDU lejer bygninger primært gennem Bygningsstyrelsen og i mindre grad gennem private udlejere. SDU ejer kun i meget begrænset omfang bygninger. Huslejeprisen på Bygningsstyrelsens arealer er reguleret ved SEA (senest reguleret ved SEA-reformen). Bygningsomkostninger er typisk vanskelige at tilpasse, da der er tale om kapacitetsomkostninger, som både tager lang tid at etablere (en byggesag er ofte flere år undervejs) og afvikle igen (typisk lange bindinger på huslejekontrakter). Kapacitetsomkostningen vil komme springvist, dvs. at, når en ny bygning står færdig, vil husleje og driftsomkostninger vise sig som en stor forhøjelse i universitetets samlede omkostninger. Det vil også være forbundet med engangsomkostninger at tage en ny bygning i brug eller at nedlukke et lejemål. Bygninger er dog ikke kun en omkostning, men giver også mulighed for, at universitetet kan fastholde og eventuelt øge indtægtsgrundlaget. Bygningerne skaber netop rammerne omkring universitetets forskning og uddannelse af studerende samt innovation i form af start-up og entreprenørskab. Nye og bedre bygningsfaciliteter giver mulighed for ny og bedre forskning og uddannelse. Dermed kan universitetet også sikre sig indtægter (fx eksternt finansierede forskningsprojekter og/eller højere uddannelsesindtægter (optag/gennemførsel)). I balancen mellem bygningsomkostninger og indtægter er den styringsmæssige udfordring, at bygningsomkostningerne vil være en fast langsigtet omkostning, mens indtægterne vil være mere usikre og varierer i forhold til aktiviteten i bygningerne og universitetets generelle konkurrencesituation. Derfor vil det alt andet lige altid være fornuftigt at tilstræbe en effektiv udnyttelse af bygningerne og reducere bygningsomkostningerne mest muligt, således universitetet har en sund økonomi med nogenlunde balance mellem omkostninger og indtægter. Udvikling i SDU s indtægter og bygningsomkostninger SDU s indtægter til uddannelse og forskning (ordinær virksomhed, finanslov) forventes at stige i perioden med ca mio.kr. På ekstern virksomhed er forventningen en stigning på 150 mio. kr. Der er dog væsentlig større usikkerhed om stigningen i ekstern virksomhed end ordinær virksomhed. På omkostningssiden Side 3

4 forventer SDU samlede omkostninger (ordinær og ekstern) på mio. kr. i 2020 og mio. kr. 2024, altså stort set uændret. I SDU s årsrapport opgøres SDU s omkostninger til samlet bygningsdrift på baggrund af formålsregnskabet. Bygningsomkostninger (husleje + driftsomkostninger) har de seneste år udgjort 17,5-18,5% af SDU s samlede omkostninger beregnet på baggrund af formålsregnskabet (før SEA-reform og inkl. interne elimineringer i regnskabet). SDU s bygningsomkostninger forventes efter planen at stige i de kommende år. Prognosen for udviklingen i SDU s huslejeudgifter viser, at nettoomkostningerne stiger med ca. 47,8 mio. kr./årligt fra 2020 til Det skyldes, at nye bygninger tages i brug, og gamle bygninger bliver udfaset. De øgede huslejenettoudgifter er bl.a. drevet af indflytning i Nyt Sund, bortfald af huslejeindtægter ifm. fraflytningen af J.B Winsløws Vej, midlertidig leje af pavillon til det tekniske fakultet, og nybyggeri i Esbjerg, Slagelse, MMMI, DIAS m.v. Huslejeomkostninger forventes at udgøre 8,3 procent af universitetets indtægter i 2020 stigende til 9,6% i 2023, hvorefter den lander på ca. 9% efter overgangen til Nyt SUND er helt gennemført. Den forventede udvikling mellem indtægter og omkostninger betyder, at SDU s bygningsomkostninger, herunder huslejeomkostninger, vil lægge et stadigt større beslag på SDU s indtægter i de kommende år. SDU i alt. (mio.k.r) Indtægter (mio.kr.) Husleje Husleje/indtægter 8,3% 8,1% 8,1% 9,6% 9,1% 9,0% Note: Huslejeprognose i budget (efter SEA-reform) I 2020 udgør huslejeomkostningerne 272 mio.kr. årlig, svarende til 8,3 procent af SDU s indtægter i I 2024 hvor Nyt Sund er taget i brug udgør huslejeomkostninger 319 mio.kr. svarende til 9,1%. Hvis ikke SDU lykkes med at øge indtægterne yderligere, vil udviklingen betyde, at SDU alt andet lige skal reducere andre omkostninger på universitetet. Ambition måltal og effektiviseringsmål For at skabe en sund bygningsøkonomi, hvor SDU s bygningsomkostninger ikke udgør en stadigt større del af SDU s økonomi, er det i direktionen aftalt, at der proaktivt skal fastlægges et ambitionsniveau for størrelsen af bygningsomkostningerne. Ambitionsniveauet kan fastlægges i to former: Enten som et måltal for hvor meget husleje-/bygningsomkostninger må udgøre i procent af indtægterne eller som et samlet kronemæssigt loft på SDU s husleje-/bygningsomkostninger. På baggrund af måltallet kan der herefter udledes et effektiviseringsmål i mio.kr. i forhold til den forventede prognose for husleje-/bygningsomkostninger. Det foreslås, at ambitionsniveauet fastlægges som et måltal i form af en procentandel mellem huslejeomkostninger/indtægter, da huslejeomkostningerne dermed vil kunne ses i relation til universitetets samlede aktiviteter udtrykt som indtægter. Side 4

5 Eksempel på ambitionsniveau og effektiviseringsmål 2024-niveau Scenarie 1 Scenarie niveau 2021-niveau Prognosetal (husleje/indtægter) 9,1% Måltal (husleje/indtægter) 8,7% 8,5% 8,3% 8,1% Effektiviseringsmål husleje (mio.kr.) Husleje (mio.kr.) Baseret på niveauet i 2020 og tillagt kendte bygningsmæssige udvidelser foreslås et måltal i 2024 på 8,5 procent af SDU s indtægter (3.524 mio.kr. i 2024). Det vil give en et årligt huslejeniveau på ca. 300 mio.kr. og et effektiviseringsmål på 19 mio.kr. i forhold til det aktuelle kendte og prognosticerede huslejeniveau i Hvis universitetet øger huslejeomkostningerne yderligere i perioden, vil SDU s direktion skulle finde en tilsvarende besparelse på husleje-/bygningsomkostninger for at kunne fastholde måltallet. Hvis indtægterne øges ud over det budgetterede i perioden, vil effektiviseringsmålet målt i kroner omvendt blive mindre, forudsat der sker en fortætning af aktiviteterne. Måltallet skal betragtes som et styringsmål omkring hvilket, der kan være enkelte +/- variationer over årene. Det skyldes ikke mindst, at der kan være ombygninger i den eksisterende bygningsmasse, som vil være huslejeudløsende, fx en fornyelse af laboratorier eller andre lokaler. Samtidig vil opsigelser også kunne give nedadgående spring i huslejeomkostningerne. Masterplan for SDU s bygningsmasse På baggrund af måltallet vil det være nødvendigt at udarbejde en samlet masterplan for SDU s bygningsmasse. Planen vil fastlægge, hvilke bygninger og lejemål SDU skal bevare, og hvilke bygninger og lejemål, som skal opsiges for at kunne nedsætte husleje-/bygningsomkostningerne under forudsætning af, at indtægterne ikke øges ud over det budgetterede. På baggrund af planen vil der skulle gennemføres omflytninger på tværs af fakulteter og fællesområdet. Masterplanen kan med fordel bygge på en række overordnede principper, som rammesætter den konkrete plan. Eksempler på principper kan være: SDU skal fortsat være på alle campusser X kvadratmeter pr. 100 ansatte Mindre lejemål søges opsagt før større lejemål eller vice versa Private lejemål før BYGST-lejemål Dyre lejemål pr. m2 først Lejemål med lav udnyttelsesgrad først Et eksempel på oversigt over mulige lejemål, som kan opsiges, så SDU fortsat er til stede på alle campusser og mindre lejemål søges opsagt før større lejemål: Side 5

6 Lejemål Årlig husleje Lejemål Årlig husleje Lejemål Årlig husleje (DKK) (DKK) (DKK) X ,92 X ,48 X ,00 X ,12 X ,00 X ,48 X ,15 X ,72 X ,80 X ,00 X ,16 X ,00 X ,00 X ,00 X ,32 X ,68 X ,00 X ,00 X ,31 X ,00 Hovedtotal ,14 Der kan være særlige tidsmæssige bindinger på enkelte lejemål. Opsigelse af lejemål må forventes at give en meget betydelig ledelsesmæssig og praktisk opgave med at sikre, at universitetets mange aktiviteter kan afvikles på færre kvadratmeter. Desuden kan opsigelse af lejemål påvirke SDU s samarbejdsrelationer og -muligheder. Masterplanen kan endelig indeholde forslag til arealer, som SDU kan fremleje til andre aktører inden for campuslovgivningens rammer og muligheder, med henblik på, at universitetet kan få indtægter til at reducere husleje- og afledte bygningsmæssige driftsomkostninger. Indstilling: Det indstilles, at direktionen Godkender, at det langsigtede måltal for SDU s huslejeomkostninger udgør 8,5% af universitetets indtægter, alt andet lige svarende til et effektiviseringsmål på 19 mio.kr. i forhold til den kendte prognose for husleje i Indstiller: Thomas Buchvald Vind Universitetsdirektør Sagsbehandler: Side 6

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1.

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Bilag 3 IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2008 Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Resultatet efter 2. kvartal af 2008 udviser et overskud

Læs mere

Perspektiv- og Investeringsplanen for bygningsområdet på KU Sagsbehandler: Koncern-økonomi og Campus Plan & Byg

Perspektiv- og Investeringsplanen for bygningsområdet på KU Sagsbehandler: Koncern-økonomi og Campus Plan & Byg K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 41, 15. september 2009 Pkt. 06 Bilag 3. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 7. SEPTEMBER 2009 Vedr.: Perspektiv- og Investeringsplanen

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 BUDGETOPFØLGNING 2004 20-10-2004 15:56 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 2-2004 (8 MD.) mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret primo 2004

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

01-22 Bispeparken. Forslag til budget Budgettet for din boligafdeling i 2020 skal drøftes på afdelingsmødet

01-22 Bispeparken. Forslag til budget Budgettet for din boligafdeling i 2020 skal drøftes på afdelingsmødet Forslag til budget 2020 01-22 Bispeparken Budgettet for din boligafdeling i 2020 skal drøftes på afdelingsmødet Dette er et sammendrag af budgettet, du kan hente et mere detaljeret budget på www.bispeparken.dk

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 7 Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 7 Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 7 Bilag 1. Bestyrelsen S A G S N O T A T 31. AUGUST 2010 Vedr.: Pkt. 7 Bilag 1 Campusplan 2010 og orientering om

Læs mere

REFERAT. Fredag den 15. december 2017, kl. 9. Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

REFERAT. Fredag den 15. december 2017, kl. 9. Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg 19. december 2017 J.nr. 17/175 JS/BF REFERAT Emne: Møde i SDU s bestyrelse Dato og tidspunkt: Fredag den 15. december 2017, kl. 9 Sted: Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg Referent: Jørgen Schou

Læs mere

REFERAT. 9. april 2018 J.nr. 18/189 JS/BF. Emne: Møde i SDU s bestyrelse. Tirsdag den 3. april 2018, kl. 14. Dato og tidspunkt: Sted:

REFERAT. 9. april 2018 J.nr. 18/189 JS/BF. Emne: Møde i SDU s bestyrelse. Tirsdag den 3. april 2018, kl. 14. Dato og tidspunkt: Sted: 9. april 2018 J.nr. 18/189 JS/BF REFERAT Emne: Møde i SDU s bestyrelse Dato og tidspunkt: Tirsdag den 3. april 2018, kl. 14 Sted: SDU, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Campusvej, Mødelokale Kuben,

Læs mere

Regnskab konsekvenser for budget 2011

Regnskab konsekvenser for budget 2011 Bilag 6a Dato 23. marts 2011 Initialer Regnskab 2010 - konsekvenser for budget 2011 1.0 Indledning Regnskabsresultatet for 2011 udviser et underskud på 34,4 mio. kr. Underskuddet skyldes dels en række

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

Notat. Husleje for Musikforeningen MONO. Kulturudvalget. Kopi: til: Aarhus Kommune. Den 12. September 2013

Notat. Husleje for Musikforeningen MONO. Kulturudvalget. Kopi: til: Aarhus Kommune. Den 12. September 2013 Notat Emne: Til: Kopi: til: Husleje for Musikforeningen MONO Kulturudvalget Den 12. September 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Husleje for Musikforeningen MONO MKB-Kulturforvaltningen Resume

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 9. oktober 2017, kl. 15. Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 9. oktober 2017, kl. 15. Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense 9. oktober 2017 J.nr. 17/175 NAH/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 9. oktober 2017, kl. 15 Sted: Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen. Ø K O N O M I & P E R S O N A L E Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen SAGSNOTAT 1. SEPTEMBER 2008 Vedr.: Kvartalsrapport Q2 2008 Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Læs mere

Bilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering 2014-17. Aarhus Kommune

Bilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering 2014-17. Aarhus Kommune Bilag 3 Emne Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering Aarhus Kommune I indstillingen Prioritering af RULL midler i perioden 2014-2017, samt finansiering

Læs mere

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber 25. juni 2013 J.nr. 2012-3200-07 Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte

Læs mere

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 5. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse BILAG 1 SAGSNOTAT 16. JANUAR 2017 Vedr. Sagsbehandler Campus Service Nyt væksthus til

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018 FOR PERIODEN 1/10 2017-30/9 2018 Familieboliger: Huslejen er uforandret Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 12 945,60 997.920 1.055,33 1.055,33 3 rum 35

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt SAGSNOTAT 12. MARTS 2015 Vedr.: Sagsbehandler: KU Udgiftsneutralitet og bygningstilskud i relation til bygningsmæssigt selveje.

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,54% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,54% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2020 Afdeling 1 Højvangen Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget.

Læs mere

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5b. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 19. OKTOBER 2015 Vedr.: KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

Orientering om husleje- og arealreduktion på KU: Campusplan

Orientering om husleje- og arealreduktion på KU: Campusplan K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 41, 15. september 2009 Pkt. 06 - Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse 07. SEPTEMBER 2009 Vedr.: Orientering om husleje- og arealreduktion

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 Aarhus Universitet BUDGETOPFØLGNING 2004 10:50 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 1. kvartal 2004 mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,95% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,99% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger

Læs mere

Notat. for plejeboliggarantien

Notat. for plejeboliggarantien Notat Vedrørende: Løsningsscenarier for realisering af beredskabsplan for plejeboliggarantien Notatet redegør muligheder for at etablere midlertidige aflastningsboliger, frem til at kunne opretholde plejeboliggarantien,

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016.

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. Aktstykke nr. 135 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 135 Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. a. Transport- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Grøn satsning på Københavns Universitet

Grøn satsning på Københavns Universitet DFM: Morgenmad med mening Grøn satsning på Københavns Universitet Lisbet Michaelsen, projektleder, Grøn Campus http://klima.ku.dk/groen_campus/ 1. Lidt om Københavns Universitet 2. Universitetets klimaindsats

Læs mere

Resumé af opgørelse af studentertal for 2002/03

Resumé af opgørelse af studentertal for 2002/03 AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 2-04 Pkt.: 9 Bilag: C.2 Resumé af opgørelse af studentertal for 2002/03 Baggrund Universitetets bevillinger til undervisning stammer hovedsageligt fra taksametertilskud

Læs mere

Budget Afdeling 15. Huslejeforhøjelse 5,78% Lavendelvej, Violvej m.fl.

Budget Afdeling 15. Huslejeforhøjelse 5,78% Lavendelvej, Violvej m.fl. Budget 2020 Afdeling 15 Lavendelvej, Violvej m.fl. Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 2 rum 32 2.400,00 2.866.000 1.194,17 1.167,50

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 19. september 2016, kl. 15. Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 19. september 2016, kl. 15. Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense 29. september 2016 J.nr. 16/314 JS/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 19. september 2016, kl. 15 Sted: Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden

Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 11. MARTS 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,72% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 4 240,00 209.352 872,30 849,20

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december Aktstykke nr. 52 Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december Aktstykke nr. 52 Folketinget Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 52 Offentligt Aktstykke nr. 52 Folketinget 2018-19 52 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december 2018. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019 FOR PERIODEN 1/10 2018-30/9 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 1,59% Ældreboliger Huslejeforøgelsen udgør: 1,17% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Aktstykke nr. 56 Folketinget Afgjort den 1. februar Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. januar 2018.

Aktstykke nr. 56 Folketinget Afgjort den 1. februar Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. januar 2018. Aktstykke nr. 56 Folketinget 2017-18 Afgjort den 1. februar 2018 56 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. januar 2018. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2018-31/12 2018 Ældreboliger Huslejeforøgelsen udgør: 7,00% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Ældreboliger 1 rum 16 1.105,40 1.453.223 1.314,66 1.228,70 Ældreboliger

Læs mere

HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø. Sagsbehandler: Tanja Busk Sloth Telefon:

HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø. Sagsbehandler: Tanja Busk Sloth Telefon: HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Tanja Busk Sloth Telefon: 9940 38 90 E-mail: tbs@adm.aau.dk Dato: 08-12-2016 Dagsorden for ekstraordinært møde i Fælles Samarbejds og Arbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetningen 2009

Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetningen 2009 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 15. OKTOBER 2009 Vedr.: Aktivitetsindberetningen

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019 FOR PERIODEN 1/10 2018-30/9 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 1,85% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 47 3.713,00 4.042.057 1.088,62 1.068,87

Læs mere

Køb botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner 162,0 80,0 75,0 70,

Køb botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner 162,0 80,0 75,0 70, Ledelsesinformation ultimo oktober 217 Egne tilbud, køb og salg Botilbud 15, 17 og 18 Årets priser Årets priser Årets priser 215 153,4 522.317 56.121 215 156,2 668.64 647.349 215 77,4 657.941 637.54 216

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 3,38% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 3 186,00 165.652 890,60 861,48

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 Forslag til AAU s budget for 2016 Præsentation

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE AUGUST 2014

MEDARBEJDERMØDE AUGUST 2014 MEDARBEJDERMØDE AUGUST 2014 LONE DIRCKINCK -HOLMFELD & JØRGEN STIGEL Det Humanistiske Fakultet: Udvikling i indtægter 2010-2014 Engagerede medarbejdere & ledere Stor tak til alle samarbejde og deltagelse

Læs mere

Uddannelsesrådet Dagsorden d. 17. august 2017

Uddannelsesrådet Dagsorden d. 17. august 2017 Uddannelsesrådet Dagsorden d. 17. august 2017 Uddannelsesrådet Sagsnr. 17/298/alun Tid: Torsdag d. 17. august 2017 kl. 16.30-19.30 Sted: Deltagere: Rektors mødelokale Bjarne Graabech Sørensen (prorektor,

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019 FOR PERIODEN 1/10 2018-30/9 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 1,93% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 12 945,60 1.017.185 1.075,70 1.055,33

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,4% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 19 1.330,99 1.566.804 1.176,94

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A

Læs mere

Opdatering af KU s Campusplan CAMPUS PLAN & BYG. Sagsbehandler: Campus Plan & Byg NØRREGADE 10

Opdatering af KU s Campusplan CAMPUS PLAN & BYG. Sagsbehandler: Campus Plan & Byg NØRREGADE 10 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 53, 28. april 2011 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 10. MARTS 2011 Vedr.: Opdatering af KU s Campusplan

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Uændret leje Ældreboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 48 3.220,80 2.609.236

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetning 2012

Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetning 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 9. NOVEMBER 2012 Vedr.: Aktivitetsindberetning

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK

Tal og tabeller Facts and Figures UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Tal og tabeller Facts and Figures 2014 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,36% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 3 216,00 147.236 681,65 672,50

Læs mere

Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE

Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 97, d. 6. dec. 2018 Pkt.4a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2018 Vedr. Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2012 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,53% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 2 rum 60 3.900,00 4.207.000 1.078,72 1.051,94

Læs mere

Budget Afdeling 62 Tusindfryd. Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 62 Tusindfryd. Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2019 Afdeling 62 Tusindfryd Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til

Læs mere

Budget Afdeling 16 Lupinvej Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 16 Lupinvej Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2019 Afdeling 16 Lupinvej 18-96 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 2 rum 10 752,00 768.000 1.021,28 1.021,28 Ældreboliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/5 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 6,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 12 1.009,64 981.000 971,60 914,19

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 4,22% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 3 236,40 192.962 816,25 783,20

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 4,83% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 1 75,20 65.301 868,36 828,35

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,05% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 14 857,50

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019 FOR PERIODEN 1/10 2018-30/9 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 10,80% Ungdomsboliger Huslejeforøgelsen udgør: 10,96% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 AAU s budget for 2016 Præsentation af AAU s strategi

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,51% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 5 390,60 312.507 800,07 788,17

Læs mere

Bilag 1 Hovedretning for budget 2017 og rammerne for Bestyrelsen

Bilag 1 Hovedretning for budget 2017 og rammerne for Bestyrelsen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 4, bilag 1 Bilag 1 Hovedretning for budget 2017 og rammerne for 2017-2020 Bestyrelsen SAGSNOTAT 7. OKTOBER 2016 Vedr. Hovedretning for

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 915.434 930.000 893.292 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere