Tilblivelsen af fagordbøger og termsamlinger i Island

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilblivelsen af fagordbøger og termsamlinger i Island"

Transkript

1 337 Tilblivelsen af fagordbøger og termsamlinger i Island Ágústa Þorbergsdóttir The aim of this article is to present the circumstances behind the compilation of dictionaries and databases for specialist and technical terms in Iceland, and to explain what parties have been involved in initiating this work. Also discussed is whether these resources were created for specific user groups, and if so, how these resources might fulfil the particular needs of these given user groups. The corpus of published specialist dictionaries and databases was surveyed and the motivation behind the creation of each resource was identified. The conclusions of this research show that there are various types of databases containing specialist terms in Icelandic and that the reasons for their existence can be diverse. Most prominently, it is seen that specific user groups were targeted when technical terms were compiled in conjunction with teaching. The conclusions also show that it is common for motivations behind the development of resources of this type to overlap and therefore that it can be difficult to determine what the primary or secondary motivation might be in each case. 1. Indledning Denne artikel omhandler tilblivelsen af fagordbøger og termsamlinger i Island. Dette emne er ikke blevet undersøgt tilstrækkeligt, og derfor er formålet med artiklen at opnå en bedre forståelse og nye erkendelser på det islandske fagsprogsområde. Mit hovedspørgsmål er: Hvorfor er fagordbøger og termsamlinger blevet publiceret i Island? For at kunne besvare dette spørgsmål opstilles tre underspørgsmål: Hvem tager initiativ til at udarbejde fagordbøger og termsamlinger? Hvilke motiver ligger bag tilblivelsen af disse ressourcer? Rettes fagordbøger og termsamlinger mod en speciel brugergruppe? For at besvare spørgsmålene har jeg anvendt den metode at gennemgå publicerede islandske fagordbøger, læse indledningskapitlerne i disse og eventuelle artikler om dem. Endvidere har jeg undersøgt om man kan finde motiv ud fra selve fagordsresurserne. Jeg benyttede mig af et register der omfatter 50 fag- Nordiska studier i lexikografi 15 (2020)

2 338 Þorbergsdóttir ordssamlinger fra artiklen Íslenskar íðorðaskrár (Baldur Jónsson 1987:21-24) som dækker 60 år ( ). Angående fagsprogsmateriale publiceret efter 1987 undersøgte jeg især trykte fagordbøger, f.eks. en publikationsserie fra Islandsk sprognævn, 1 og jeg har også gennemgået de godt 60 termsamlinger som findes i den islandske termbank (idord.arnastofnun.is). 2. Hvem tager initiativ til at udarbejde fagordbøger og termsamlinger? I Island er det almindeligt at såkaldte termudvalg tager sig af termarbejde, og mange sådanne udvalg er blevet oprettet indenfor de sidste årtier. Ligeledes er det ret almindeligt at enkeltpersoner har taget initiativ til at udarbejde termsamlinger, hvor i mod termsamlinger på myndighedernes initiativ er forholdsvis få Termudvalg og individier Allerede i 1890'erne foreslog digteren Einar Benediktsson at man oprettede et udvalg som havde den opgave at danne nye ord af islandske ordstammer. Tanken var at hvis mange personer hver for sig danner forskellige ord over det samme, er det usikkert om nogen af disse ord etablerer sig i sproget. (Einar Benediktsson 1891:56-57). Det har længe været en udbredt holdning i Island, at det er hensigtsmæssigt at en gruppe mennesker arbejder sammen om terminologien inden for de forskellige fag. I henhold til det blev det første af mange udvalg oprettet af Ingeniørforeningen Denne ordning eksisterer stadig, og det kan nævnes at det nyeste af den slags udvalg, som er inden for fagområdet historie, blev oprettet i Initiativ til at udarbejde fagordbøger og termsamlinger tages først og fremmest af disse termudvalg, og i Island har over 50 termudvalg eksisteret i længere eller kortere tid, og de kan være af forskellig slags. Det mest almindelige er at de personer der vælges til termudvalgene er nogle som man regner med at kunne have indflydelse på sprogbrug og termforrådets udvikling indenfor det pågældende område. Det er heller ikke ualmindeligt at specialister, universitetslærere eller oversættere udarbejder termsamlinger på eget initiativ, og ofte er det i forbindelse med deres arbejde (jfr. Sigrún Helgadóttir & Kristján Árnason 1991:8-10). Her kan som eksempel nævnes en termsamling i maskinteknik som lærere inden for området har udarbejdet primært for deres studerende (SJÓ-1998:3). 1

3 Tilblivelsen af fagordbøger og termsamlinger i Island Myndighederne Da de første udvalg blev oprettet, fandtes der ingen institutioner i Island, der havde kapacitet til at tage sig af termarbejde. Tiltaget måtte derfor komme fra individer, og man kan derfor sige, at termudvalg og individer har sat kursen, hvad termarbejdet angår (jfr. Sigurður Jónsson 2007:158, 162). Myndighedernes involvering af et såkaldt neologiarbejde 2 begyndte i 1950'erne, da Altinget (parlamentet) uddelte midler til dette arbejde. Som resultat af arbejdet udkom fire neologismehæfter (Nýyrði I-IV). De indeholdt først og fremmest fagord knyttet til søfart, landbrug og luftfart. Undervisningsministeriet publicerede disse hæfter og derudover en teknisk ordbog (Tækniorðasafn), der udkom i De islandske myndigheder oprettede i 1964 det islandske sprognævn der bl.a. havde til opgave at registrere nye ord (termer). Sprognævnet varetager ikke længere termarbejde, men udgav tidligere nogle fagordbøger i samarbejde med vedkommende termudvalg. Árni Magnússon-instituttet for islandske studier er center for termarbejde i Island og ifølge loven om instituttet (nr. 40/2006), skal det have samarbejde med termudvalg og andre som arbejder med fagspecifik terminologi. ÁM-instituttet administrerer en termbank (Íðorðabankinn) hvor de fleste islandske termsamlinger er publiceret, deriblandt termsamlinger fra termudvalg. Undtagelsesvis har myndighederne taget initiativ til at udarbejde termsamlinger. Ét eksempel på et sådant initiativ fra myndighederne er en fagordbog om luftfart (Flugorðasafn) som blev udgivet i kølvandet på en diskussion der startede i 1985 om at det engelske sprog prægede i stort omfang diskussionen om luftfart. 3. Motivation Jeg har gennemgået publicerede islandske fagordbøger og termsamlinger og forsøgt at analysere hvilken motivation ligger bag deres tilblivelse. Der findes ikke altid et indledningskapitel eller præcise informationer i disse værker, hvor man f.eks. kan få tydelige oplysninger om redaktørernes hensigt. Hensigten kan dog analyseres ud fra andre faktorer, f.eks. hvordan emnet fremstilles. Det undersøgtes også om motivationen har ændret sig gennem tiden, og om de i nogle tilfælde muligvis drejer sig om flere end en motivation der knyttes sammen i en ordbog eller om motivationen er afgrænset inden for hver enkelt publikation. 2 I Island blev der først efter 1980 skelnet mellem neologismer og termer. Indtil da blev det islandske ord nýyrði (nyord) brugt for såvel neologismer som termer. Nordiska studier i lexikografi 15 (2020)

4 340 Þorbergsdóttir 3.1. Sprogrensning Det ældste publicerede fagsprogsmateriale bærer præg af sprogrensning, men da disse blev udarbejdet, bekæmpede man aktivt dansk indflydelse på det islandske sprog. Der er tale om tosprogede ordlister uden definitioner hvor nye islandske ord er blevet foreslået i stedet for de danske ord som var udbredte i islandsk. Langt op i forrige århundrede førte man en sprogpolitik der gik ud på at friholde islandsk for påvirkning fra andre sprog, især dansk, men senere mest fra engelsk. Forestillingen om et rent sprog hvor neologismer, der er dannede af islandske ordstammer blev foretrukket frem for låneord, var almindelig. Det ovennævnte udvalg, som ingeniørforeningen oprettede, blev til at begynde med kaldt málhreinsunarnefnd (sprogrensningsudvalg), hvilket henviser til at det bekæmpede aktivt dansk indflydelse på islandsk og foreslog nye islandske ord i stedet for de danske ord som var udbredte i islandsk sprogbrug. Dette udvalg valgte senere selv at anvende betegnelsen orðanefnd (ordudvalg) (jfr. Guðmundur Finnbogason 1919:53-54). Sprogrensning er ikke længere drivkraft bag islandsk fagsprogsarbejde Udvidelse af ordforrådet Nye begreber tilføjes konstant med samfundsudviklingen og nye disciplin indenfor videnskaben, og den hensigt er tydelig at ordforrådet ønskes udvidet med islandske ord (termer) frem for låneord. Dette kan tydeligt ses i arbejdet med udvikling af ordforråd hos mange termudvalg som lægger stor vægt på at finde islandske ord for innovationer, og at forhindre brugen af låneord. Sprogrensning (málhreinsun) er tæt beslægtet med sprogrøgt (málrækt), men der kan dog skelnes mellem de to ideologier. Sprogrensning er purisme, og i denne sammenhæng har den til formål at bevare islandsk som et rent sprog, og finde nye islandske ord i stedet for udenlandske ord. Med sprogrøgt lægges der større vægt på at islandsk bør kunne anvendes på alle områder, men ikke kun at rense dansk eller engelsk fra det islandske sprog. Det er i overensstemmelse med islandsk sprogpolitik, hvor der lægges vægt på at bidrage til at der altid findes et ordforråd for at imødekomme nye forhold, og sikre så vidt som muligt at islandsk bliver brugt på så mange områder som muligt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2009). Som eksempler på termsamlinger, der har som hensigt at udvikle ordforrådet for at der kan skrives og diskuteres på fuldgyldigt islandsk kan her nævnes en IT-termsamling (TO-1983) og en miljøteknologisk termsamling (UÍO-2007). I indledningskapitlerne til disse termsamlinger (TO-1983:10; UÍO-2007:7) fremgår at målet er at brugerne kan anvende islandsk i disse fagområder.

5 Tilblivelsen af fagordbøger og termsamlinger i Island Dokumentation af sprogbrug og lettilgængelige termer Dokumentation af termer som anvendes på pågældende områder er undertiden formålet for termarbejdet. Specialiserede termer findes som regel ikke i almindelige ordbøger, og i indledningskapitler i mange fagordbøger og termsamlinger fremhæves betydningen af at islandske fagord findes registrerede. Det er f.eks. af stor betydning for studerende at kunne finde frem til islandske fagord og deres engelske ækvivalenter. I mange tilfælde har de islandske termer ingen lighed med de internationale ord, og derfor er det vigtigt at kunne slå dem op. Et eksempel på dette er en matematisk termsamling (EÍOS-1997). Det fremgår bl.a. af indledningen til denne samling at hvis termer ikke er tilgængelige vil følgen være upræcis brug af islandske termer, og derfor vil det være mere sikkert at bruge det udenlandske ord (EÍOS-1997:v) Koordinering og effektivt sprogbrug I indledningen til fagordbøger og termsamlinger nævnes konsekvent sprogbrug ofte som et formål. Her bestræber man at skabe sproglig klarhed på fagområder, og dermed at effektivisere kommunikationen. Holdningen til koordination er dog meget forskellig. Nogle redaktører er bevidste om at deres arbejde skal være normativt, og de lægger vægt på en terminologi hvor begrebsindhold er udtrykt ved definitioner, og at der er enighed om de foretrukne termer. Et eksempel på dette er den førnævnte miljøtekniske termsamling (UÍO-2007:7-10). Disse to sidste motivationer, dokumentation af sprogbrug og koordinering, knyttes ofte sammen. Publikationen i sig selv gør termerne tilgængelige, på den måde fører den til koordinering, hvor i mod at hvis termerne ikke findes registreret nogen steder kunne konsekvensen være upræcise islandske termer eller at man anvendte udenlandske ord Undervisning og indlæring Betingelsen for at alle fag kan undervises på islandsk er at der findes islandske termer. Det er grunden til tilblivelsen af nogle fagordbøger og termsamlinger. De skal være hensigtsmæssige hjælpemidler for dem der læser engelske fagbøger, men samtidig skal tilegne sig det islandske ordforråd. Her kan f.eks. nævnes en termsamling inden for maskinteknik der primært er beregnet til studerende, f.eks. med hensyn til valg af termer (SJÓ-1998). I tæt forbindelse med undervisning som baggrund for termarbejde er indlæring. Herunder hører fagordbøger eller termsamlinger som er rettet mod specifikke læringsmiljøer. Der er tale om en slags definitionsordbøger, som kan give Nordiska studier i lexikografi 15 (2020)

6 342 Þorbergsdóttir de studerende og andre interesserede mulighed for at fordybe sig i det pågældende emne. Eksempler på islandske termsamlinger, som kan være en støtte for indlæring er termsamlinger i skriftserien Íðorðarit Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (Ágústa Þorbergsdóttir 2018: ) Forbindelse med andre projekter Nogle termsamlinger er blevet udarbejdet i forbindelse med diverse nordiske eller internationale termprojekter, dvs. islandske termer bliver tilføjet til dem. I disse tilfælde drejer det sig om et organiseret termarbejde og en systematisk termdannelse inden for specifikke emneområder. Der dannes islandske ord som modsvarer fremmede ord på bestemte termlister, dvs. forudsætningen for denne udvikling er ikke at der er opstået et stærkt behov i samfundet for nøjagtig disse ord. Et eksempel på dette er den elektrotekniske termsamling Raftækniorð í Íðorðabankinn Tilfældige termsamlinger I termbanken findes der eksempler på termsamlinger som karakteriseres af en lidt tilfældig samling termer og ordforbindelser. Der er især tale om biprodukt af andre projekter, en slags ordlister fra oversættere, men ikke systematisk termarbejde. Selv om sådanne ordlister er ustrukturerede kan de være til gavn for brugere. I andre tilfælde er der tale om en arbejdsopgave som er blevet udført sideløbende med et andet projekt. Her kan fremfor alt nævnes forberedelsen til udgivelsen af en engelsk-islandsk ordbog omkring 1980 og den islandske encyklopædi omkring 1990 som blev ophav til nogle termsamlinger. For eksempel er grundlaget for termsamling i meteorologi i Íðorðabankinn, en termsamling på knap 500 ord, som blev bearbejdet til udgivelsen engelsk-islandsk ordbog omkring Publikationen af disse to førnævnte bøger har uden tvivl haft stor indflydelse på ordforråd i videnskab såvel som på andre områder med koordinering af islandske fagord hvor der før havde været stor inkonsekvens i brug af fagord mellem offentligheden og specialister inden for de forskellige fagområder (jf. Dóra Hafsteinsdóttir & Sigríður Harðardóttir 2001:19).

7 Tilblivelsen af fagordbøger og termsamlinger i Island Rettes fagordbøger og termsamlinger mod en speciel brugergruppe? Jeg har undersøgt om man kan registrere at fagordbøger eller termsamlinger er rettet mod en speciel brugergruppe og hvorvidt de svarer til dens individuelle behov. Efter min mening identificeres brugergruppen tydeligst i termsamlinger som har undervisning og indlæring som motiv. Det er meget tydeligt at de er rettede mod studerende. De færreste fagordbøger og termsamlinger har en en præcist afgrænset brugergruppe. Termsamling i statistik rettes f.eks. ikke kun mod studerende, men også dem der skriver om statistik i alle former for rapporter og artikler. Når der er tale om sundhedsområdet er specialiseret personale og klienter også en del af brugergruppen. I det hele taget er der behov for islandske fagord og at de findes registrerede og let tilgængelige. En brugerundersøgelse fra 2017 i forbindelse med Íðorðabankinn viste at foruden studerende er oversættere, forskere og specialister en rigtig stor brugergruppe (jfr. Ágústa Þorbergsdóttir 2017: ). 5. Konklusion Jeg har gennemgået tilblivelsen af fagordbøger og termsamlinger i Island. Som fremgår i nærværende artikel har de såkaldte termudvalg og deres arbejde været karakteristisk for islandsk termarbejde. Der er stadig intet der indikerer, at termudvalgene vil blive nedlagt inden for de næste mange år. Jeg har forsøgt at analysere hvilke motiver ligger bag islandske fagsprogsresurser, og ifølge min undersøgelse er der mange motiver. Man kan registrere, at motiverne har ændret sig i tidens løb. Karakteristisk for de ældste termsamlinger var, at de skulle bidrage til afskaffelse af danske ord i islandsk, for eksempel den ældste terminologisamling, udgivet i 1928 af ingeniørforeningens ordudvalg (Íðorðasafn). Nu lægger man større vægt på, at fagord er registrerede og dermed let tilgængelige. Oprettelsen af en islandsk termbank i 1997 var begyndelsen til en ny epoke, og gjorde publicering af termsamlinger lettere og billigere. Med termbanken blev det realistisk at publicere termsamlinger i det lille islandske sprogsamfund. Det var en stor ændring, og mange termsamlinger blev publiceret efterfølgende. Nordiska studier i lexikografi 15 (2020)

8 344 Þorbergsdóttir Figur 1: Motivationerne er forbundet med hinanden. Der lægges stor vægt på at man kan anvende islandsk på alle områder, og ordforrådet skal beriges med islandske ord i stedet for fremmedord. Der skal kunne tales og skrives om alt på det islandske sprog. I Island har man en lang tradition for at danne islandske ord frem for at bruge de internationale termer. Som vist i figur 1, er mange af motivationerne, som ligger bag islandske fagsprogsresurser forbundet med hinanden. Som eksempel herpå kan nævnes at koordination af islandske termer, som er en almindelig motivation for fagsprogsresurserne, medvirker til effektiv sprogbrug. I fagsprog er en præcis terminologi vigtig for en effektiv kommunikation uden misforståelser. Også de tilfældige termsamlinger som er opstået som biprodukter har en kobling til dokumentation på den måde at de fører til at termer findes tilgængelige. De forskellige motivationer kan være som to sider af samme mønt, og det kan gøre det vanskeligt at fastslå, hvad der er en primær eller sekundær motivation.

9 Tilblivelsen af fagordbøger og termsamlinger i Island 345 Litteratur Ordbøger og termresurser EÍSO-1997 = Ensk-íslensk stærðfræðiorðaskrá ásamt íslensk-enskum orðalykli. (1997): Reynir Axelsson (red.) Reykjavík: Íslenska stærðfræðafélagið. Háskólaútgáfan. Flugorðasafn. Íslenskt-enskt, enskt-íslenskt. (1993): Jónína M. Guðnadóttir (red.). (Rit Íslenskrar málnefndar 7.) Reykjavík: Íslensk málnefnd. Íðorðabankinn. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. < arnastofnun.is> (oktober 2019). Íðorðasafn (1928): Orðanefnd Verkfræðingafjelagsins. Sjerprentun úr Tímariti V.F.Í. Reykjavík. Nýyrði I-IV (1953, 1954, 1955, 1956): Sveinn Bergsveinsson (red. Nýyrði I), Halldór Halldórsson (red. Nýyrði II-IV). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. TO-1983 = Tölvuorðasafn. Íslenskt-enskt, enskt-íslenskt (1983): Orðanefnd Skýrslutæknifélags Íslands. (Rit Íslenskrar málnefndar 1.) Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag. Tækniorðasafn (1959): Sigurður Guðmundsson. Reykjavík: Menntamálaráðuneyti. UÍO-2007 = Umhverfistækni Íðorðabók (2007): Einar B. Pálsson (red.) Reykjavík: Háskólaútgáfan. SJÓ-1998 = Sjómennsku- og vélfræðiorðasafn: enskt-íslenskt, íslenskt-enskt. Eysteinn Sigurðsson, Franz Gíslason, Tryggvi Gunnarsson. Reykjavík: Iðnú. Anden litteratur Ágústa Þorbergsdóttir (2017): Brugeranalyse af ordbanken. I: Nordterm 20, Ágústa Þorbergsdóttir (2018): Íðorðarit Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. I: Orð og tunga 20, Ágústa Þorbergsdóttir (2019): Nye perspektiver og udfordringer for terminologi i en islandsk kontekst. I: Nordterm 21, Dóra Hafsteinsdóttir & Sigríður Harðardóttir (2001): Íslenska alfræðiorðabókin. Lýsing á viðamiklu orðabókarverkefni. I: Orð og tunga 5, Baldur Jónsson (1987): Íslenskar íðorðaskrár. I: Málfregnir 1, Einar Benediktsson (1891): Íslenzk orðmyndan. Sunnanfari, Reykjavík. Guðmundur Finnbogason (1919): Orðanefnd Verkfræðingafjelagsins. I: Tímarit Verkfræðingafjelags Íslands 4(6), Nordiska studier i lexikografi 15 (2020)

10 346 Þorbergsdóttir Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2009): Íslenska til alls. Tillögur Íslenskrar mál nefndar að íslenskri málstefnu samþykktar á Alþingi 12. mars <hdl.handle.net/10802/4405> (maj 2019). Sigrún Helgadóttir & Kristján Árnason (1991): Áætlun um tilhögun íðorðastarfsemi. Tillögur. Reykjavík: Íslensk málnefnd, Menntamálaráðuneytið. Sigurður Jónsson (2007): Det vilda tänkandet och det kultiverade. Isländsk fackspråklig språkvård med tyngdpunkt på första hälften av 1900-talet. Acta Wasaensia, Nr Vaasa: Universitas Wasaensis. Ágústa Þorbergsdóttir M.A. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Laugavegi 13 IS-101 Reykjavík

Terminologiske oplysninger som del af det almensproglige: webportalen málið.is

Terminologiske oplysninger som del af det almensproglige: webportalen málið.is Nordterm 2017 Kongsberg, Norge Tema: «Hvem er brukerne av terminologiske ressurser og hvordan når vi ut til dem?» Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir & Steinþór Steingrímsson Árni Magnússon-instituttet

Læs mere

Ny sprogpolitik, traditionelt sprogrøgtsarbejde. Vurdering af situationen i Island.

Ny sprogpolitik, traditionelt sprogrøgtsarbejde. Vurdering af situationen i Island. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Ny sprogpolitik, traditionelt sprogrøgtsarbejde. Vurdering af situationen i Island Ari Páll Kristinsson Kilde: Sprog i Norden, 2010, s. 33-38 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

ISLANDSK DATATERMINOLOGI FRA 1968 TIL 1998. Sigrún Helgadóttir Hagstofa Íslands

ISLANDSK DATATERMINOLOGI FRA 1968 TIL 1998. Sigrún Helgadóttir Hagstofa Íslands 185 ISLANDSK DATATERMINOLOGI FRA 1968 TIL 1998 Sigrún Helgadóttir Hagstofa Íslands Abstract In this article, the history of the Terminological Committee of the Icelandic Society for Information Processing

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

LexicoNordica. Islandske fagtermer og informationsteknologi. Kilde: LexicoNordica 5, 1998, s

LexicoNordica. Islandske fagtermer og informationsteknologi. Kilde: LexicoNordica 5, 1998, s LexicoNordica Titel: Forfatter: Islandske fagtermer og informationsteknologi Stefán Briem Kilde: LexicoNordica 5, 1998, s. 67-77 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive LexicoNordica

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

ELEVERS INTERESSE OG SELVTILLID I NATURFAGENE -OG I FREMTIDEN

ELEVERS INTERESSE OG SELVTILLID I NATURFAGENE -OG I FREMTIDEN ELEVERS INTERESSE OG SELVTILLID I NATURFAGENE -OG I FREMTIDEN 1. Oplæg på baggrund af artiklen: Nordic Students self-beliefs in science Publiceret som kapitel 4 i Northern Lights on TIMSS and PISA 2018

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 2. juni 2017, Reykjavík Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus Oversigt over foredraget: Hvor stammer projektet fra? Hvad er et ordklasseopmærket korpus? Hvordan

Læs mere

Abstract Inequality in health

Abstract Inequality in health Abstract Inequality in health The paper examines how Bourdieu s theory of capitals, habitus and social reproduction and environment, and how the Danish governments health regulation KRAM can explain why

Læs mere

Jens Olesen, MEd Fysioterapeut, Klinisk vejleder Specialist i rehabilitering

Jens Olesen, MEd Fysioterapeut, Klinisk vejleder Specialist i rehabilitering med specielt fokus på apopleksi. Jens Olesen, MEd Fysioterapeut, Klinisk vejleder Specialist i rehabilitering Foredrag på SDU 2013 baseret på Artikel publiceret i Fysioterapeuten nr. 10, 2010. Apropos

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.54 Artikler 25 artikler. viden Generel definition: overbevisning, der gennem en eksplicit eller implicit begrundelse er sandsynliggjort sand dokumentation Generel definition: information,

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1.

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1. MÁLFRÍÐUR 11 ISLEX Islandsk-skandinavisk webordbog Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier Projektet er for det meste finansieret af de fire landes

Læs mere

Islandsk i officiel teori og individuel praksis

Islandsk i officiel teori og individuel praksis 1 Islandsk i officiel teori og individuel praksis Guðrún Kvaran & Hanna Óladóttir Reykjavík Det er her meningen at tale lidt om nydannelse af ord i islandsk. Hvilken status den har i islandsk sprogpolitik,

Læs mere

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Sigrún Helgadóttir Árni Magnússon instituttet for islandske studier Leksikografisk afdeling Spåkteknologisk infrastruktur Nordiskt seminarium vid Wallenberg

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Reviewprocessen

Forskningsprojekt og akademisk formidling Reviewprocessen + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 20 Reviewprocessen + Læringsmål Forstå reviewprocessen ved videnskabelige artikler Kende til almindelige reviewkriterier Kunne udføre et review (inden for

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Digitalisering i Islands Nationalarkiv

Digitalisering i Islands Nationalarkiv Kære kolleger mine damer og herrer! Overskriften til denne konferense er Arkiven ut till folket. Digitalisering af arkivalier er en metode måske skulle jeg sige et forslag til en metode som vi kan bruge

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Artikler. Aktivitet er defineret med inspiration fra begrebet 'perdurant' i DOLCE (A Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering).

Artikler. Aktivitet er defineret med inspiration fra begrebet 'perdurant' i DOLCE (A Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering). 1 af 6 15-01-2015 12:49 Artikler 35 artikler. entitet Generel definition: hvad der kan erkendelses Entiteter kan være: - eksisterende (fx en reol, rengøring), tidligere eksisterende (fx en dinosaur, et

Læs mere

Studerendes viden om og forståelse af begrebet plagiat

Studerendes viden om og forståelse af begrebet plagiat Studerendes viden om og forståelse af begrebet plagiat Mikkel Willum Johansen Sektion for videnskabsteori, videnskabshistorie og videnskabsstudier Institut for Naturfagenes Didaktik Plagiering: Typer og

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Lidt om færøsk sprogrøgt Kaj T. Larsen Sprog i Norden, 1975, s. 53-56 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Dansk Sprognævn Betingelser

Læs mere

De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er:

De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er: De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er: 1. Lensforvaltningen i Island 1550 til 1682 og lensarkivet. numer to. Præsters og provsters arkiver i Nationalarkivet, et projekt som

Læs mere

Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities

Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities B I R G I T T E M A D S E N, P S Y C H O L O G I S T Agenda Early Discovery How? Skills, framework,

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Sprog i Norden. Sprogdeklaration, sprogkultur og parallelsproglighed. Kilde: Sprog i Norden, 2009, s

Sprog i Norden. Sprogdeklaration, sprogkultur og parallelsproglighed. Kilde: Sprog i Norden, 2009, s Sprog i Norden Titel: Forfatter: Sprogdeklaration, sprogkultur og parallelsproglighed Ari Páll Kristinsson Kilde: Sprog i Norden, 2009, s. 45-51 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

Ágústa Þorbergsdóttir

Ágústa Þorbergsdóttir Ágústa Þorbergsdóttir netfang: agusta.thorbergsdottir [hjá] arnastofnun.is RITASKRÁ 2017 Leiðsögumenn, gædar og fargátar. Alt for damen Dóra. Glanstímarit handa Halldóru Jónsdóttur sextugri 10. maí 2017,

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 1 What does it mean if sets A, B, C are a partition of set D? 2 How do you calculate P(A B) using the formula for conditional probability? 3 What is the difference between

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 6 09/06/2017 13.00 Artikler 35 artikler. borger Generel definition: person, der har pligter og rettigheder i forhold til en kommunalforvaltning, regionsforvaltning eller centraladministration viden

Læs mere

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger Annemette Wenzel Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret Temadag d. 8. maj 2008, Danmarks Biblioteksskole Danske e-ordbøger Termbase- og ordbogsprojekter

Læs mere

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene 117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene Program Hvem er vi? Hvem er I? Sprog og naturvidenskab Lærerens redskabskasse Elevens redskabskasse 3 workshops (1 time, prøv det hele eller nørd) Feedback

Læs mere

Hvorfor fastholde og udvikle et forråd af matematiske fagord på dansk... og hvordan!

Hvorfor fastholde og udvikle et forråd af matematiske fagord på dansk... og hvordan! Hvorfor fastholde og udvikle et forråd af matematiske fagord på dansk... og hvordan! Søren Eilers eilers@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag Københavns Universitet 20.11.08 Oversigt 1 Matematik på

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Retskrivning og normering i nutidens Island nogle tanker

Retskrivning og normering i nutidens Island nogle tanker Retskrivning og normering i nutidens Island nogle tanker Jóhannes B. Sigtryggsson I artiklen fortælles om nye islandske regler for retskrivning og tegnsætning fra 2016 og 2018, og det diskuteres om det

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af Folketingets intranet, november 2017

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af Folketingets intranet, november 2017 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af Folketingets intranet, november Endelig udgave Ref. 15-000950-74 1 Bilag 02 Kundens IT miljø, bl.a. afsnit 1.3.2: Det fremgår, at I/Folketinget benytter Microsoft

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Klarsprogsarbejdet i Island Ari Páll Kristinsson og Eygló S. Halldórsdóttir Klart språk i Norden, 1999, s. 16-19 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Eiríkur Rögnvaldsson Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Seminar om leksikografi og sprogteknologi Schæffergården 31. januar 2010 Foredragets emne Islandsk sprogteknologi omkring århundredskiftet

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Den reflekterende praktiker

Den reflekterende praktiker Den reflekterende praktiker Et forskningssamarbejde med lektor Søren Frimann og adjunkt Lone Hersted Center for Læring i Organisationer, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Anne Søbye

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

Problemformulering. Hvordan laver jeg en succesfuld præsentation til EAAA omkring akademisk rapportskrivning? (overordnet spørgsmål)

Problemformulering. Hvordan laver jeg en succesfuld præsentation til EAAA omkring akademisk rapportskrivning? (overordnet spørgsmål) 1 Problemformulering Hvordan laver jeg en succesfuld præsentation til EAAA omkring akademisk rapportskrivning? (overordnet spørgsmål) Hvem er jeg og hvad er Det Gyldne Overblik? (beskrivende underspørgsmål)

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan?

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? OKTOBER 2015 Forsvarsakademiet Svanemøllens Kaserne Ryvangs Allé 1 2100 København Ø Kontakt: Dekanatet, Anne-Marie Sikker Sørensen de-03@fak.dk

Læs mere

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum?

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Meget Godt 4 20,0% Godt 12 60,0% Gennemsnitligt 4 20,0% Dårligt 0 0,0% Meget Dårligt

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Også inden for forebyggelse er det nødvendigt at sætte sig klare mål - og gøre sig klart, hvordan man måler indsatsen.

Også inden for forebyggelse er det nødvendigt at sætte sig klare mål - og gøre sig klart, hvordan man måler indsatsen. STOF nr. 4, 2004 At sætte mål KUNSTEN AT SÆTTE MÅL Også inden for forebyggelse er det nødvendigt at sætte sig klare mål - og gøre sig klart, hvordan man måler indsatsen. AF PER HOLTH I Norge har Social-

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Dansk standard DS/OHSAS 18001 2. udgave 2008-01-14 Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Occupational health and safety management systems Specification DS/OHSAS 18001 København DS projekt: M224197

Læs mere

ISLEX - Islandsk-skandinavisk webordbog

ISLEX - Islandsk-skandinavisk webordbog Sammenfatning ISLEX er et elektronisk ordbogsværk hvor kildesproget er islandsk og målsprogene er dansk, svensk og norsk (både nynorsk og bokmål). Ordbogen genspejler islandsk sprogbrug i samtiden og den

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 30. august 2019 31. årgang SØKORTRETTELSER 34 DANISH CHART CORRECTIONS 2019 Rettelse nr. / Correction no. 470-474 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 118

Læs mere

SIMPLE OPGAVER GØR MATEMATIK SVÆRERE

SIMPLE OPGAVER GØR MATEMATIK SVÆRERE SIMPLE OPGAVER GØR MATEMATIK SVÆRERE Gennem tre årtier er sproget i de engelske eksamensopgaver i matematik ændret, så sætningerne nu er kortere, der er færre fagudtryk, og der bliver brugt færre matematiske

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

DANSK DANish helpdesk

DANSK DANish helpdesk DANSK DANish helpdesk CLARIN Videncenter om dansk sprog og sprogteknologi for dansk Seminar om Digitale Metoder i Humaniora 8. juni 2016, Claus Povlsen CLARIN primære opgave er til forskere at tilbyde

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Almen Studieforberedelse

Almen Studieforberedelse Studentereksamen Forside Opgaven Ressourcerum Almen Studieforberedelse Trailer Vejledning Gammel ordning Print Mandag den 29. januar 2018 gl-stx181-at-29012018 Alternativer ideer til forandring og fornyelse

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Danismernes indtogt og skæbne i islandsk

Danismernes indtogt og skæbne i islandsk Hugvísindasvið Danismernes indtogt og skæbne i islandsk Om sprogudvikling Ritgerð til B.A.-prófs Maí 2010 Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska Danismernes indtogt og skæbne i islandsk Om sprogudvikling

Læs mere

Emne og omfang: Steiner-HF Kompetencer og læringsmål: Grammatik og tale øves (løbende igennem hele skoleåret)

Emne og omfang: Steiner-HF Kompetencer og læringsmål: Grammatik og tale øves (løbende igennem hele skoleåret) STUDIEPLAN ENGELSK: 10. klasse (2 ugentlige timer = 51,75 timer) Emne og omfang: Steiner-HF Kompetencer og læringsmål: Grammatik og tale øves (løbende igennem hele skoleåret) Løbende og efter behov dykkes

Læs mere

Maskinsikkerhed Risikovurdering Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler

Maskinsikkerhed Risikovurdering Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler DS-information DS/ISO/TR 14121-2 2. udgave 2012-07-04 Maskinsikkerhed Risikovurdering Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler Safety of machinery Risk assessment Part 2: Practical guidance and examples

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU Læsevejledning På listen optræder en række publikationer, som Børne og Socialministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejde specifikt til

Læs mere

Automatiske metoder til excerpering af nye ord

Automatiske metoder til excerpering af nye ord Automatiske metoder til excerpering af nye ord Kristín Bjarnadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson Seminar om sprogrøgt og sprogteknologi København 29. oktober 2007 Foredragets emne Prototype af et værktøj for

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler

BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler I K K E K R O L F U A N P R Æ H Y P E R T E N S I O N G S M A O K E S B K O S Y L G T L Æ R D O G G U O M G E N E R I S K M

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere