Kommunikation og sprog.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation og sprog."

Transkript

1 Kommunikation og sprog Side 1 af 10 Kommunikation og sprog. Revideret august 2020 Pædagogiske mål for læreplanstemaet Kommunikation og sprog Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kommunikation og sprog skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 7 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer. Foto: Majfest og høstfest 3.1 Vores sammenhæng og vores forudsætninger I forbindelse med Silkeborg kommunes ønske om, at den enkelte børnehave udarbejder handleplan i forhold til sprog- og læsestrategien, skal dette afsnit om sprog også ses som Tyttebærhuset handleplan. I afsnit 3.4 beskriver vi vores indsats på 3 niveauer: Den generelle indsats for alle børn, den fokuserede indsats og den særlige indsats for børn med et særligt behov for sprogstimulering og støtte. Det er vores opgave som pædagoger at holde øje med, at børnene udvikler alderssvarende sproglige og kommunikative kompetencer. Til at vurdere om et barns sproglige og kommunikative kompetencerne er alderssvarende bruger vi den digitale Sprogvurdering for 3-6-årige i Rambøll som redskab. Hvis der kræves en fokuseret eller særlig indsats ifølge sprogvurderingen, indkaldes forældrene til et fokus møde hvor man i

2 Kommunikation og sprog Side 2 af 10 samarbejde med pædagogen, lederen og tale hører læreren udarbejder en handleplan for hvordan der skal arbejdes med sproget hjemme, og i institutionen. Helt centralt i sprogstimulering er forældrenes indsats hjemme i det daglige. Vi har materialer i form af bøger og spil også kaldet sproggaven som vi i samarbejde med tale hører læreren kan udlåne som en hjælp til forældrene, og vi kan samtidig arbejde med det samme materiale i institutionen. Vi har en sprogpædagog, der løbende deltager i kommunes netværk om sprog. Sprogvurderinger laves af børnenes primærvoksne med sparring fra sprogpædagogen. Børnene udvikler deres sproglige og kommunikative færdigheder i et socialt fællesskab, både i forhold til jævnaldrende børn men i høj grad også i forhold til stimulerende samvær med gode sproglige rollemodeller i form af især forældre, og det pædagogiske personale. I løbet af børnehavetiden udvikles børnenes evne til at kommunikerer, og at bruge sproget i samspil med andre. Kommunikationen og sproget bliver mere og mere centralt i legen efterhånden som børnene bliver ældre og deres leg bliver mere rettet mod den sociale leg med andre. Mod slutningen af børnehavetiden mestrer de fleste børn at kommunikerer aftaler og rammen for en leg og mestre at forhandle undervejs i legen og til at løse konflikter. Børnene har brug for tid til leg for at sætte kommunikationen og sproget i spil overfor hinanden, men de har også brug for voksne rollemodeller der har tid og nærvær til at samtale og kommunikere om oplevelser i hverdagen. Vi bestræber os på at skabe et læringsmiljø hvor børnene får at stærkt Literacy fundament igennem de tiltage vi laver. Literacy indeholder fem grundelementer : tale, lytte, læse, skrive og vise (Clay1966;1982)(s 65 i bogen Samtale er guld, af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh) Foto: Der bliver skrællet kartofler til maden. Der bliver talt om, hvad vi skal have at spise den dag og mange andre ting. Og der bliver vandet have så vi kan høste de grønne bønner når de er store nok Centralt i børnehaven er vores Syslepædagogik, her sættes ord på de praktiske hverdagsting vi gør sammen med børnene. Det er vigtigt at lave noget meningsfyldt sammen. Børn reagerer på den virkelighed, de ser omkring sig, og hvad de lærer, afspejler den virkelighed de lever i (Penn,2005) Miljøet afspejler det liv, børnene lever, og de aktiviteter støtter børnene i at udvikle positiv identitet (s. 79, Samtale er guld, af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh)

3 Kommunikation og sprog Side 3 af 10 Vi tager gerne billeder af de aktiviteter børnene er en del af, dels som dokumentation overfor forældre, men også til at de voksne og børnene kan tale om oplevelser ud fra billederne. Foto: Vi har samlet valnødder fra vores valnøddetræ og nu skal de knækkes med hammer og spises. I Blåbærhuset er vi tæt på naturen og dette giver os helt særlige muligheder for samtaler om oplevelser i naturen. På denne måde læres der nye ord og de sættes ind i en sammenhæng for større forståelse. Vi har en medarbejder med særlige kompetencer i forhold til skovbørnehave som læringsrum. Når man selv har fanget og haft f.eks. en "violetrandet løbebille" i hånden, så huskes oplevelsen og det nye ord. "Kan den larve virkelig blive til en sommerfugl"? Foto: Vi finder sjove biller og en sjov lave Til jul er der en helt særlig tradition i Blåbærhuset. Tumlerummet forandres til et fortællerum med nisser og udstoppede fugle og dyr. Her lægges vægt på den levende fortælling. I Tyttebærhuset får alle børn besøg af en drillenisse i december. Forældrene sender billeder til børnehaven af hvad drillenissen har lavet hjemme hos det enkelte barn, og barnet fortæller ud fra disse billeder om besøget til de andre børn i gruppen.

4 Kommunikation og sprog Side 4 af 10 Foto: Vi er samlet i Julehulen Mads fortæller Foto: Børnene fortæller hvad nissen har lavet hjemme. Sprog og kommunikation er mere end det verbale sprog. Mennesker kan også udtrykke sig på andre måder. Vi er opmærksomme på Howard Gardners teori om at børn har forskellige læringstilgange og dermed skal præsenteres for mange forskellige læringsveje. I Tyttebærhuset er vi så heldige at have medarbejdere der er optagede af og er dygtige til både det billedlige og musiske udtryk. Vi har en medarbejder, der har et diplommodul i mediepædagogik. Og alle medarbejdere har adgang til en IPad som vi tilstræber at bruge kreativt og i dialog med børnene. Det kan f.eks. være små film, f.eks. I forbindelse med vores halvårs tema, tegninger i en app, små bøger i Book Creator m.v. Alle disse sprogstrategier tilsammen er med til at skabe glæde og interesse for det kommunikative og sproglige samvær. Det helt centrale i vores generelle sprogindsats er, at vi ved, at børn lærer allermest, ved selvoplevede oplevelser der involverer krop og sanser. Konkrete kropslige oplevelser, hvor man griber verden og rækker ud mod andre, er afgørende for den begrebsudvikling, der ligger forud for barnets sproglige udvikling (Litt.s 127 Læring med kroppen forrest af Kjeld Fredens) I disse år, er der meget fokus på evidens og vi er opmærksomme på, hvordan dette styrer pædagogikken. "Dialogisk læsning" for sprogsvage børn er et eksempel på dette. Vi anerkender, at det virker og er med til at styrke sprog og senere læsning. Hos os er det vigtigste dog: At skabe læringsrum, hvor børnene mærker og sanser verden sammen med nærværende voksne. På denne måde får de nye ord og begreber til at lagre sig i hukommelsen (den episodiske langtidshukommelse, Se artikel i Børn og Unge august 2014 om hukommelse og bogen "Sprogets milepæle" 2014 kap. 6 "Hukommelse") Altså: Vores sprogstrategi er derfor centreret omkring "dialogiske oplevelser". Ordforrådet påvirkes af børns erfaringsverden. De børn, som er fattige på oplevelser, bliver ofte også fattige på ord (Hagtved, s. 91 Samtale er guld af af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh)

5 Kommunikation og sprog Side 5 af 10 Eks. Når børnene har været på tur i skoven, og når man bagefter taler om det, så styrker det deres hukommelse for det, de har oplevet (fra s112 fra bogen Læring med kroppen forrest af Kjeld Fredens) Når en gruppe har været i Blåbærhuset og står og venter på bussen, benytter vi tiden til at snakke med børnene om hvad de har oplevet i løbet af dagen. Når forældrene henter, opfordrer vi børnene til selv at fortælle hvad de har lavet og vi støtter dem med stikord så de bedre kan huske det. Personalet skriver hver dag stikord i en spiralkalender, som forældre kan bruge til at spørge ind til for at hjælpe børnene med at huske og derefter fortælle. På den måde opstår der mange muligheder for at ord gentages i forskellige sammenhænge. 3.2 Mål: At give alle børn kommunikative kompetencer, så de kan udtrykke sig og blive forstået af andre. At lære at lytte til andre børn og voksne. At skabe opmærksomhed på, at der er mange måder at kommunikere på (mundtlig, skriftlig, billedmæssig/digital og kropslig kommunikation). At få øje på, og derefter gøre en indsats for de børn, der har brug for ekstra sprogstimulering. At der tages højde for individuelle forudsætninger og erfaringer hos børnene. Derfor skal der skabes et anerkendende sprogmiljø. At skabe læringsrum, hvor børnene mærker og sanser verden sammen med nærværende voksne. 3.3 Tegn: Til at vurdere, om et barn har behov for en mere fokuseret eller særlig indsats ser vi efter tegn på dette ved at benytte os af materialet i sprogmaterialet i Rambøll. Nedenstående er vores fokuspunkter inspireret af TRAS materialet og "Sprogets milepæle" 3-4 årige: At de har lyst til at kommunikere med andre. At de bruger sproget til at opnå kontakt med andre. At de kan aflæse hinandens kropssprog At deres talesprog for det meste er forståeligt for andre. At de viser interesse for billedbøger og kan fastholde opmærksomhed over for en aktivitet i kortere tid. 4-5 årige: At kunne begynde at bruge sproget i legen til forhandling og konfliktløsning At kunne bruge sproget til at udtrykke følelser og oplevelser At kunne huske de mest brugte rim, remser og sange. At barnets udtale er aldersvarende 5-6 årige: At være optaget af at børneskrive, tegne og stave. (Skriver sit eget navn) At være optaget af rim og remser og sprogets finurligheder. At kunne fortælle en historie og have overblik over en historie. At kunne lytte til højtlæsning eller historiefortælling uden at der støttes med billeder. At kunne planlægge og gennemføre en længerevarende leg med andre? At bidrage mundtligt med løsning af konflikter og uenigheder med andre.

6 Kommunikation og sprog Side 6 af Tiltag: Vi skal beskrive vores indsats på 3 niveauer: Den generelle indsats, den fokuserede indsats og den særlige indsats. Den generelle indsats: Sproget udvikles først og fremmest sammen med nærværende voksne, der samtaler med børnene om hverdagens oplevelser og gøremål. De voksne skal bruge et nuanceret hverdagssprog. På denne måde, hører børnene ord, som de ikke kender endnu, men som de kan forstå ud fra konteksten. Vi vil gerne se, at de voksne påtager sig rollen som mediator i konfliktsituationer mellem børnene, sådan at den enkelte kommer til orde og får sig forklaret. Sprogsvage børn har særlig brug for de voksnes sprogstøtte ved konflikter med andre. Det er vigtigt, at alle børn bliver mødt af en voksen med et "Go' morgen", når de kommer om morgenen. Ved dette møde vurderes også, om barnet har brug for støtte til at få sagt farvel til den der afleverer. Et barn der er ked af det skal mødes empatisk spejlende, så barnet føler sig set, accepteret og forstået. Sprogsvage børn skal ofte have hjælp til at sætte ord på følelser. Om morgenen er der ro til at læse bøger og spille spil. Vi bruger af og til "Skattekisterne" med bøger og spil fra biblioteket. I forbindelse med formiddagsmad, er der fælles opmærksomhed omkring fortælling, at synge sammen, rim og remser etc. Det er også her, vi giver besked om dagens og ugens aktiviteter. I vinterhalvåret har vi "morgenmustik" en dag hver uge i Tyttebærhuset. Dette er en blanding af musik, bevægelse og pædagogisk idræt. Til frokost spiser vi med så små grupper som det nu er muligt. En lille gruppe giver bedre mulighed for dialog og de voksne må sikre at alle kommer til orde. Foto: En lille gruppe spiser og taler sammen Foto: Fødselsdagsgave - årets spil og sang Hvert år laver vi "årets spil" som bruges til fødselsdagsgave til børnene. Det er altid spil med billeder fra vores hverdag i Tyttebærhuset og Blåbærhuset. Disse spil har givet anledning til mange fortællinger fra børnehaven derhjemme og dermed mulighed for at gå i dialog med børnene om dette.

7 Kommunikation og sprog Side 7 af 10 Vi bruger Ipads som et redskab til formidling til forældre. Laver små film og fotos og sætter dem på hjemmesiden. Dette giver også børn og forældre mulighed for at tale om oplevelser i børnehaven. Vi tager på udflugter for at opleve verden udenfor børnehaven og snakke om ting og fænomener, der ligger udenfor vores hverdag. Den fokuserede indsats og forældresamarbejde Hvis der er tegn på, at barnet har brug for en mere fokuseret sproglig indsats, er det meget vigtigt, at forældrene inddrages i en handlestrategi i forhold til dette. Vi laver en Sprogvurdering i Rambøll så vi kan se hvor barnets udfordringer ligger, det kan være: - Receptive vanskeligheder (forståelse) - Produktive vanskeligheder (at udtrykke sig) - Lydlig opmærksomhed (svært ved at skelne sproglyde) (obs. på hørelse). - Kommunikative vanskeligheder - svært ved at følge spilleregler for samtale og sproglig interaktion. Den særlige indsats og forældresamarbejde På baggrund af den vejledende samtale med tale-høre-lærer anbefales der evt. en særlig indsats for et enkelt barn. Der laves en indstilling til PPR om taleundervisning og forældrene inddrages i dette. Talehørepædagogen undersøger årsagen til sprogvanskelighederne og kommer med anbefalinger til handleplan. Barnet sprogvurderes igen inden skolestart. Sammen med forældrene aftaler vi møde med tale-høre-læreren om en vejledende samtale. I forhold til skolestart informeres skolen om de sproglige udfordringer ved overgangsbeskrivelsen lavet i samarbejde med forældrene. Barnets manglende sprogkompetencer kan også give vanskeligheder i samspillet med andre eller omvendt kan barnets generelle trivsel påvirke sproget. Her kan vi også søge hjælp til handleplan hos en vejledningspædagog. Både i forhold til den fokuserede indsats og den særlige indsats, er det meget nødvendigt, at forældrene er aktive medspillere omkring sprogstøtte til barnet og er sproglige rollemodeller. Forældrene har større mulighed for at være i dialog på tomandshånd med barnet end vi har i institutionen. Sprog er meget andet end det talte sprog: Billedsprog: Vi lader børnene udtrykke sig i billeder ved at tegne og male. Vi lægger vægt på børnenes egne udtryk. Ved strukturerede forløb, laver vi målbeskrivelse og arbejder med bevidst valg af materialer. Vi deltager i efterårsudstillingen i Multihuset i Sejs sammen med de lokale kunstnere. Musik-sproget: Vi synger, danser og spiller musik. Vi er mange, som kan lide at synge. Sang og rytme skaber fælles opmærksomhed på sproget, glæde og fællesskab. Det at lære og huske en sang, skaber opmærksomhed på sproget, når vi danser giver ordet danse mening. Når vi synger sammen, hører vi sammen. (s. 120 og s 128 Læring med Kroppen forrest af Kjeld Fredens)

8 Kommunikation og sprog Side 8 af 10 Foto: Børnene har fået til opgave at tegne deres familie. Billedet blev brugt til en lokal efterårsudstilling og senere til årets julegave til mor og far. (2020 i vinduerne i Tyttebærhuset) Foto: Hej! Buggi, vuggi, vuggi. Skriftsproget: Vi skal ikke lave skole i børnehaven, men vi skal understøtte børns udvikling af skriftsprog/early litracy. Forskningen har vist, at børn, som er opmærksomme på bogstaver og lyde, som kan skrive deres navn og evt. andre ord inden skolestart, klarer sig bedre i skolen. De ældste børn er meget optagede af skriftsproget, de børneskriver og vil gerne skrive ord, når det giver mening for dem. Foto: De ældste børn i børnehaven laver Hatteteater og skriver plakater og billetter inden forestillingen. De lærer noget om skriftsprogets anvendelse og det bliver brugt i en meningsfuld og motiverende sammenhæng Kropssproget: Børn lærer sprog gennem kroppen og sanserne. Derfor er det vigtigt med en kropslig og sansemæssig tilgang til sprog. Vi synger meget, også lange og svære sange f.eks. Omkring vores årstidsfester, og vi siger mange forskellige rim og remser med fagter og bevægelse og indimellem fortæller vi historier og dramatiserer f.eks. Et Eventyr.

9 Kommunikation og sprog Side 9 af 10 Foto: De 4-arige spiller teater om "Prinsessen der ikke ville vaske hænder" og de 5-årige laver Hatteteater for en yngre gruppe. Det digitale sprog: De 3-6-årige har allerede tilegnet sig kompetencer i at bruge digitale medier ogr kendskab til mange spil og hjemmesider, de kender allerede mange ord, der hører til "det digitale sprog". I børnehaven vil vi gerne bruge vores IPads kreativt og i et fællesskab med en lille gruppe. Sprogsvage børn bliver understøttet af muligheden for at arbejde med film og billeder omkring oplevelser. Der er meget sprog i at lave en tegnefilm sammen med en anden og skriftsproget får også en meningsfuld betydning, når vi laver bøger og film. Foto: Vi laver animationsfilm på ipad. Halvårstemaer Temaarbejdet betyder at barnet bliver udfordret sprogligt og lærer nye ord gennem de erfaringer de gør. Vi arbejder med et tema fra januar til juni. Årstidsfester Til børnehavens årstidsfester hører forskellige traditioner og ritualer som bliver i-tale-sat som fælles (gods) for store og små: Til majfesten synges Maj sange til høstfesten dramatiserer vi sangen om husbonden og Lasse til jul går vi Luciaoptog i kirken osv.

10 Kommunikation og sprog Side 10 af 10 Forud for disse begivenheder, spørger vi børnene om de kan huske noget fra året før f.eks.: Hvad var du sidste år til fastelavn? Brobygning Viden om det enkelte barns sproglige forudsætninger bringes sammen med forældrene videre på overleveringsmøde med skole og SFO-personale og anvendes i forbindelse med skolestart. Se i øvrigt brobygningsmateriale på børnehavens hjemmeside om overgangsaktiviteter og overlevering. I samarbejde mellem børnehaverne i Sejs-Laven er der f.eks. aftalt at alle kommende skolebørn lære en bestemt sang, som de kan synge sammen når de starter i skole På samme måde får alle børnene i Tyttebærhuset et foto-sang-hæfte med når de holder i Tyttebærhuset. Skolen får et eksemplar af dette. Evaluering og dokumentation: Der tages fotos og film af oplevelser, som vises på vores hjemmeside eller YouTube. Vi tager også små filmklip på vores IPads, som kan vises til forældre og børn, dette giver stof at samtale om. Næsten dagligt lægges der billeder på Aula, som forældrene kan se og evt. Downloade. På denne måde får vi respons fra både børn og forældre og vi kan registrere tegn på om vores indsats er lykkedes. Der evalueres, sammen med forældrene, på indsats/handleplan i forhold til børn med vanskeligheder. Hvis talepædagogen er inde i billedet, skal hun også deltage i denne evaluering. I forhold til børn, vi skønner der har brug for en særlig indsats bruger vi sprogvurderingen i Rambøll, til at registrere hvor der evt. skal gøres en særlig indsats for det enkelte barn. Der laves en ny Sprogvurdering, som evaluering af et sprogunderstøttende forløb. Se i øvrigt afsnittet om evaluering og dokumentation generelt. Foto: Vi taler om alle de oplevelser vi har Dialogisk oplevelse Eks. Tur til Himmelbjerget og Lucia

3. Sprog. 3.1 Vores sammenhæng og vores forudsætninger

3. Sprog. 3.1 Vores sammenhæng og vores forudsætninger 3. Sprog Ved du hvorfor det er vigtigt at læse højt, synge og fortælle historier i børnehaven? Fordi: Det styrker børns sproglige udvikling. Børn lærer at bruge sproget til at udtrykke følelser, tanker

Læs mere

3. Sprog. Det at beherske sproget er en vigtig faktor i videnssamfundet, siger Bente Sidenius i sin ekspertartikel til dette tema.

3. Sprog. Det at beherske sproget er en vigtig faktor i videnssamfundet, siger Bente Sidenius i sin ekspertartikel til dette tema. 3. Sprog Ved du hvorfor det er vigtigt at læse højt, synge og fortælle historier i børnehaven? Fordi: Det styrker børns sproglige udvikling. Børn lærer at bruge sproget til at udtrykke følelser, tanker

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

Handleplan for læse- og sprogstrategier.

Handleplan for læse- og sprogstrategier. Handleplan for læse- og sprogstrategier. Daginstitution Midtbyen. Daginstitutionen "Midtbyen" er en gruppe af vuggestuer og børnehaver, som ligger i Midtbyen og på Silkeborg Bad, 2 km fra centrum. Vi er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn og 3-6 årige, har vi udarbejdet en lokal handleplan for

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Blæksprutten - det kulturelle børnehus og Daginstitutionen Alderslyst: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Sprogarbejde i hele institutionen:

Sprogarbejde i hele institutionen: Sprogarbejde i hele institutionen: Sprog har stor betydning i vores pædagogiske arbejde på Fritidsinstitutionen ved Dyvekeskolen. Sprogarbejde er en del af den faglige bevidsthed i alt, hvad vi gør, da

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

6. Kultur, æstetik og fællesskab

6. Kultur, æstetik og fællesskab 6. Kultur, æstetik og fællesskab Revideret september 2017 6.1 Vores sammenhæng, forudsætninger og værdier i forhold til dette tema. I Tyttebærhuset lægger vi vægt på at skabe en kultur, hvor fællesskabet

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Velkommen til Skåde Dagtilbud hvor sproget danner basis for venskaber og læring

Velkommen til Skåde Dagtilbud hvor sproget danner basis for venskaber og læring S P R O G I S K Å D E D A G T I L B U D Velkommen til Skåde Dagtilbud hvor sproget danner basis for venskaber og læring I Skåde Dagtilbud er det en sprogvejleder og en sprogpædagog fra hver afdeling, der

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Indledning Børn er født til at lære. Gennem hele barndommen tilegner børn sig kompetencer, som gør, at de kan deltage i sociale fællesskaber og forstå sig selv og deres

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN I VUGGESTUEN BØRNEREDEN Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, og der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have

Læs mere

01-02-2012. Struktureret tematisk sprogarbejde. Hvad kan tematisk sprogarbejde? Sprogpakken. Struktureret tematisk sprogarbejde

01-02-2012. Struktureret tematisk sprogarbejde. Hvad kan tematisk sprogarbejde? Sprogpakken. Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde Sprogpakken Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde er det nyt? Pædagoger i dagtilbud har altid arbejdet med emner i kortere eller længere

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1 Læreplan for Huset på Bakken 2013-2014 Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Tage udgangspunkt i Sprogligt vil vi støtte udvikling At have indlevelse i andre barnets nærmeste børnene i at kunne

Læs mere

Daginstitutionen Ejbyvang

Daginstitutionen Ejbyvang Daginstitutionen Ejbyvang Pædagogiske mål og værdier: At barnet forlader Ejbyvang med så mange kompetencer som muligt, til at klare sig videre i livet Nærvær: Gennem anderkendelse, respekt, udfordring

Læs mere

Læreplan For Børnehaven

Læreplan For Børnehaven Læreplan For ehaven Barnets alsidige personlige udvikling Får kendskab til sig selv og udfolder sig som en unik og alsidig person Føler sig betydningsfuld og anerkendt som person Blive selvstændig og selvhjulpen

Læs mere

En god skolestart Maj 2017 www.hoejvangskolen.horsens.dk Højvangskolen, Højvangsalle 20, 8700 Horsens, tlf.: 7629 4040, mail: hojvangskolen@horsens.dk EN GOD SKOLESTART Børn fødes med et væld af ressourcer

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Tal med dit barn 3-6 år. - gode råd til forældre om sprogstimulering af børn

Tal med dit barn 3-6 år. - gode råd til forældre om sprogstimulering af børn Tal med dit barn 3-6 år - gode råd til forældre om sprogstimulering af børn Dit barns sprog Dit barns sproglige udvikling starter før fødslen og udvikles livet igennem. Når du bevidst bruger sproget i

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted Afdeling: Malurt Udfyldt af gruppe: Græsrødder Dato: 20-2-2106 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Fra børnehave til skole

Fra børnehave til skole Fra børnehave til skole Til forældre med børn, som skal i Rønbjerg Skole Handleplan for overgangen fra børnehave til skole. Beskrivelse af skoleparathed Rønbjerg Børnehave / Rønbjerg Skole Kære forældre

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

for Dagtilbuddet Skovvangen

for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Denne sprogpjece er udarbejdet af Dagtilbuddet Skovvangens sprogudvalg. Udvalget består af pædagoger og sprogvejledere fra

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning t for dit barn Dialogisk læsning At læse højt med sit barn er rigtig hyggeligt. Samtidig er det også en af de største sproggaver, du kan give

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN DAGPLEJEN KUNDBY BØRNEHUS

PÆDAGOGISK LÆREPLAN DAGPLEJEN KUNDBY BØRNEHUS KUNDBY BØRNEHUS INTEGRERET DAGINSTITUTION TRØNNINGEVEJ 11 B-C, KUNDBY, 4520 SVINNINGE KONTOR 72 36 72 10 BØRNEHAVE 72 36 76 13 FRITTER 72 36 76 18 DAGPLEJEN 72 36 76 16 E-MAIL: KUNDBYBOERNEHUS@HOLB.DK

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Pædagogisklæreplan. Institution: Dagplejen. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Pædagogisk leder : Marianne Heide

Pædagogisklæreplan. Institution: Dagplejen. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Pædagogisk leder : Marianne Heide Pædagogisklæreplan Institution: Dagplejen År og Dato: 1.4.2015 31.3 2017 Leder: Dorte Johannessen Pædagogisk leder : Marianne Heide Bestyrelsesformand: Dorte Skovlund. Evaluering af læreplansmål fra 1.4

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Ingen kan gøre alt hver dag, men alle kan gøre noget hver dag. Sproget er nøglen til livets muligheder.

Ingen kan gøre alt hver dag, men alle kan gøre noget hver dag. Sproget er nøglen til livets muligheder. Ingen kan gøre alt hver dag, men alle kan gøre noget hver dag. Sproget er nøglen til livets muligheder. Barnets sprog. Sproget er grundlaget for et godt socialt liv og en forudsætning for at tilegne sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere