Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer"

Transkript

1 Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Resume Ministerens mål Andel af arbejdsstyrken på offentlige forsørgelsesydelser Besparelsespotentiale Beskæftigelsesindsatsen: Aktiveringsomfang Beskæftigelsesindsatsen: Indsats til tiden

2 Resume Alle landets jobcentre skal en gang om året udarbejde en Resultatrevision, der viser resultaterne af indsatsen det forgangne år. I resultatrevisionen sammenlignes udviklingen i det enkelte jobcenter med udviklingen i en klynge af sammenlignelige jobcentre. Resultatrevisionen 2012 for Jobcenter Struer viser overordnet set tilfredsstillende resultater. Men der er dog også områder, der fremover skal være ekstra fokus på. For de forsikrede ledige har der det seneste år været en relativt stabil udvikling. Her konstateres det, at såvel arbejdskraftreserven som langtidsledigheden udvikler sig på niveau med udviklingen i sammenligningskommunerne. Med hensyn til kontanthjælpsmodtagerne er der i højere grad behov for ekstra fokus. For de Jobklare kontanthjælpsmodtagere har der været en større stigning i ledighedsniveauet end i resten af klyngen, ligesom der her også har været en større øgning i arbejdskraftreserven. Den stigende trend gælder også for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, mens der for de midlertidigt passive har været et større fald end i klyngen som helhed. Der er specielt behov for en særlig indsats for de unge, hvor der er dels er mange kontanthjælpsmodtagere i forhold til resten af klyngen, og hvor der samtidig ses en fortsat stigende tendens. I forhold til udviklingen i antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser kan det konstateres, at det i 2012 er lykkedes at nedbringe tilgangen til førtidspension. Endelig noteres det, at Jobcentret har haft held med at vende udviklingen på sygedagpengeområdet, hvor den stigende udvikling fra 2011 er blevet vendt, således at såvel antallet af sygedagpengemodtagere generelt som antallet af langvarige sager er blevet nedbragt markant. I forhold til indsatsen har jobcentret i 2012 prioriteret tidlig indsats, herunder screening af ledige, samt en fokuseret indsats for borgere i risiko for langtidsledighed. Jobcentret har prioriteret relevans og kvalitet i tilbud snarere end mange i tilbud af svag eller ingen beskæftigelsesrettet relevans. Jobcentret har således afsluttet brug af andre aktører for arbejdsmarkedsparate ledige i 2012, da det har været vurderingen, at jobsøgningskurser ikke har den fornødne effekt. Jobcentret har i 2012 prioriteret samtaler med borgere i risiko for langtidsledighed, herunder tættere kontakt og samarbejde med a-kasserne, hvilket blev videreført i akutindsatsen. Prioriteringen har betydet at der har været mindre fokus på rettidigheden i kontaktforløbet for stærkere ledige. Udviklingen er fulgt tæt og har afstedkommet en fokuseret indsats i 2013 på de borgere, der efter tidlig indsats ikke har omsat sig indenfor 2 måneder skønt de ikke umiddelbart er vurderet at være i risiko for langtidsledighed. 2

3 1. Ministerens mål Beskæftigelsesministeren har, efter indstilling fra beskæftigelsesrådet, udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i Målene er, at: 1. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål for Jobcenter Struer: let af personer med mindst tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses til 425 i december 2012, svarende til et fald på 13,7 procent fra december 2010 til december Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Mål for Jobcenter Struer: Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger skal begrænses til 85 i 2012, svarende til et fald på 18 procent i forhold til tilgangen i Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål for Jobcenter Struer: let af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 375, svarende til et fald på 13 % fra december 2010 til december Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål for Jobcenter Struer: let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 175 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 10 % fra december 2010 til december Arbejdskraftreserven Der var i december personer i arbejdskraftreserven i Struer kommune. Beskæftigelsesplanens mål om en arbejdskraftreserve på 425 personer blev dermed ikke nået. Tabel 1. Arbejdskraftreserven. - Udvikling i antal personer med min. 3 mdr. sammenhængende off. forsørgelse Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Anm.: Metodisk defineres arbejdskraftreserven som antal jobklare ledige a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (ledige og aktiverede) i den sidste uge af den valgte periode, som desuden har modtaget offentlig forsørgelse i de foregående 12 uger. Som det fremgår tabel 1 har der i Struer kommune været et uændret antal personer i arbejdskraftreserven i dec i forhold til samme måned året før, mens der i klyngen har været et fald på 6 %. 3

4 Det uændrede niveau i Struer kommune dækker over en udvikling, hvor antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er faldet med 9 %, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 50 %. I sammenligningsgrundlaget har der det seneste år været et gennemsnitligt fald i arbejdskraftreserven på 10 % for dagpengemodtagere, mens der har været en stigning på 11 % for kontanthjælpsmodtagere. Ser man på arbejdskraftsreservens andel af den samlede ledighed, har der for Struer vedkommende været et lille fald det seneste år, sådan at andelen i december 2012 ligger på 64,3 %, svarende til andelen i klyngen som helhed. Udviklingen har dog været ujævnt fordelt, idet der har været en faldende tendens for dagpengemodtagernes vedkommende, mens der har været en stigning for kontanthjælpsmodtagerne (se figur 2). Figur 1. Fig. 2. Udviklingen i a-reservens andel af den samlede ledighed Udviklingen i a-reservens andel af den samlede ledighed Kilde: Jobindsats.dk Kilde: Jobindsats.dk Jobcentret følger udviklingen i arbejdskraftreserven tæt, idet der fortsattes en strategi baseret på tidlig screening af de jobklare ledige efterfulgt af en individuel indsats (jf. Beskæftigelsesplan 2013). Permanente forsørgelsesordninger Der var i 2012 en tilgang til arbejdskraftreserven på 80 personer. Dermed blev beskæftigelsesplanens mål om at reducere tilgangen til 85 personer nået. Som det fremgår af tabel 2 har der i løbet af det seneste år været et fald på 1 % i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger, mens der i klyngen har været uændret niveau. Bag udvikling i Struer kommune ligger en stigning på 2 % for fleksjob og ledighedsydelse hhv. et fald på 2 % for førtidspension. 4

5 Tabel 2. Permanente forsørgelsesordninger Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Permanente forsørgelsesordninger Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Ser man på tilgangen til permanente forsørgelsesordninger har der det seneste år været et fald på 11 % i Struer kommune, mens der har været et fald på 10 % i klyngen. Udviklingen dækker over en stigning på 22 % i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse, og et fald på 29 % i tilgangen til førtidspension. Som det fremgår af figur 3 har været en faldende tilgang til førtidspension siden foråret 2012, tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse har været stigende gennem hele 2012 efter at der igennem 2011 var et kraftigt fald i tilgangen til disse ordninger. Sammenlignet med klyngen har der været en udvikling, hvor tilgangen pr 1000 indbyggere lå under klyngegennemsnittet i 2012, efter at den igennem 2011 lå over klyngegennemsnittet (se figur 4). Figur 3: Fig. 4: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Tilgang til permanent forsørg. pr 1000 indbyggere Jobcenteret har i 2012 haft særlig fokus på udviklingen på dette område og der er arbejdet med en række initiativet ikke mindst i forhold til håndteringen af de psykisk syge. 5

6 Ungemålet Tabel 3 viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner under 30 år på offentlig forsørgelse, i perioden fra dec til dec Der var i december personer i ungegruppen i Struer kommune. Beskæftigelsesplanen mål om at nå ned på 375 personer blev dermed ikke nået. Tabel 3. Udvikling i antallet af unge under 30 år på off. forsørgelsesydelser Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Unge under 30 år i alt Dec Som det fremgår af tabellen, har der i løbet af det seneste år samlet set været et fald på 2 % i gruppen af unge ledige under 30 år, svarende til udviklingen i klyngen som helhed. Der er dog forskel mellem de enkelte ydelsesgrupper i forhold til, hvordan udviklingen har været det seneste år. Figur 5 viser de unge offentligt forsørgedes andel af alle årige i befolkningen i Struer. Som det fremgår, har der gennem det seneste år været en stigning i andelen af unge offentligt forsørgede i Struer kommune. Stigningen hænger primært sammen med en øgning blandt unge på a-dagpenge, mens der har været et relativt stort fald i andelen af unge på sygedagpenge. Sammenlignes der med klyngen som helhed (figur 6), er der i klyngen 13,2 % af de unge der er offentligt forsørgede mod 14,6 % i Struer kommune. Det høje niveau i Struer kommune hænger primært sammen med at relativt mange er på kontanthjælp (8,0 % i Struer mod 6,5 % i klyngen). Der er stor fokus på den høje andel unge på kontanthjælp i Struer kommune. Her er der allerede iværksat en række initiativer, der bl.a. inkluderer etablering af en garanti-skole på Uddannelsescenter Holstebro med henblik på, at den unge fastholdes i uddannelse. Dette sker bl.a. ved etablering af mentorordning. Der er desuden etableret et "Brobygningforløb" på Uddannelsescenter Holstebro, hvor unge, der er usikre på udannelsesvalget, kan få lov at prøve forskellige retninger samtidig med, at der tages særlig hånd om deres evt. problemstillinger. Der er bl.a. via initiativet/projektet "Brug For Alle" særlig fokus på, at en tværfaglig indsats og også længere træningsforløb vil være nødvendig for de svagere unge i matchgrupperne 2 og 3. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere er der iværksat nytteaktivering og målrettet brug af uddannelsespålæg i 3 trin (planlæg- søg ind start). Her bruges virksomhedsrettede tilbud tilbud til at bibringe unge erfaring indenfor et gevent fag for at øge motivationen for at søge ind på uddannelse. 6

7 Fig. 5 Fig. 6 Off. forsørgedes andel af alle unge i Struer, dec11 - dec12 Off. forsørgedes andel af alle unge i Struer hhv. klyngen Ikke vestlige indvandrere og efterkommere Der var i december 2012 i alt 224 offentligt forsørgere indvandrere og efterkommere i Struer kommune. Beskæftigelsesplanen mål om at reducere antallet til 175 personer blev dermed ikke nået. Gennem det seneste år har der været en stigning på 5 % i denne gruppe, mens der i klyngen som helhed har været en stigning på 4 %. Tabel 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Jobcentret følger udviklingen, men finder ikke den giver anledning til yderligere initiativer i forhold til den indsats der allerede gennemføres. 7

8 Opsamling i forhold til beskæftigelsesministerens mål Der er udarbejdet et scorecard omfattende alle ministerens 4 mål, hvor jobcentrene i klyngen sammenlignes med hensyn til, hvordan udviklingen i de enkelte mål har været det seneste år. I denne rangering ligger Jobcenter Struer som nummer 7 ud af de 10 kommuner i klyngen. Scorecard - Struer Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Mariagerfjord 800 1, , , ,7 1 Rebild , , , ,7 2 Ikast-Brande , , , ,4 3 Skive , , , ,8 4 Silkeborg , , , ,2 5 Sønderborg , , , ,9 5 Struer 477-0, , , ,2 6 Syddjurs , , , ,5 7 Hjørring , , , ,8 8 Odsherred 755 4, , , ,4 9 Placering Hele klyngen , , , ,6. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Med hensyn til udformningen af scorecardet, bemærker jobcenteret, at det er konstrueret så det alene tager hensyn til udviklingen gennem det seneste år, mens der ikke ses på hvilket niveau denne udvikling tager udgangspunkt i. I forhold til udviklingen for de enkelte mål bemærker jobcenteret: - at der generelt ses en svagt positiv udviklingstendens i arbejdskraftsreserven i Struer kommune, men at udviklingen er svagere end i klyngen som helhed. Samtidigt konstateres det, at der har været en stor vækst i kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven - at der samlet set har været en gunstig udvikling i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger, samt at det i det seneste år er lykkedes at nedbringe tilgangen til førtidspension markant. - at ungeledigheden samlet set er faldet svagt det seneste år, men at kommunen fortsat har en udfordring i forhold til ledigheden blandt unge kontanthjælpsmodtagere, hvor der dels har været en svagt stigende tendens det seneste år og hvor der dels fortsat ses et niveau der ligger markant over klyngegennemsnittet. Jobcenteret følger udviklingen nøje på ovennævnte områder og vil fremover fortsat specielt have fokus på udviklingen for jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftserven samt gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere. 8

9 2. Andel af arbejdsstyrken på offentlige forsørgelsesydelser Den beskæftigelsespolitiske udfordring i jobcentrets geografiske område kan illustreres ved udviklingen i antallet af personer, der modtager offentlige forsørgelsesydelser og er omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Tabel 4 viser antallet af fuldtidspersoner på forskellige ydelser det seneste år. Samtidig kan man se ændringen i pct. i antallet af fuldtidspersoner i perioden samt ændringen i gennemsnittet samt den bedste udvikling for sammenlignelige jobcentre. Tabel 4. Resultatoversigt Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct A-dagpenge dec Kontanthjælp dec Sygedagpenge dec Revalidering dec Ledighedsydelse dec Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge dec Kontanthjælp dec Sygedagpenge dec Revalidering dec Ledighedsydelse dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp dec Sygedagpenge dec Revalidering dec Ledighedsydelse dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp dec Sygedagpenge dec Ledighedsydelse dec Forrevalidering - fuldtidspersoner dec Fleksjob - fuldtidspersoner dec Førtidspension - fuldtidspersoner jan Ukendt match fuldtidspersoner Som det fremgår af tabellen, har der i løbet af det seneste år været en uensartet tendens når man ser på antallet af personer i de forskellige ydelsesgrupper. Alt i alt har der i løbet af det seneste år været et fald i antallet af personer i de forskellige ydelsesgrupper på 3 %, mens der i sammenligningsgrundlaget har været et fald på 2 %. 9

10 Ser man på a-dagpengemodtagerne, lå ledigheden igennem 2012 måned for måned lidt under niveau fra året før. Dette gjaldt også i december 2012 hvor ledigheden i Struer kommune lå 6 % under niveauet fra dec I klyngen som helhed lå ledigheden i december 9 % under niveauet fra året før. For kontanthjælpsmodtagerne har der det seneste år været en stigning 15 %, mens der i klyngen har været en stigning på 11 %. Opdeles der på matchkategori bemærkes det, at der har været en stigning på 14 % i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere det seneste år, mens der i samme periode var en stigning på 6 % i klyngen som helhed. Samtidig bemærkes det, at der i samme periode har været en stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere på 28 %, mens antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere faldt med 35 %. Begge udsving er markant større end hvad der har været gældende for sammenligningsgrundlaget. På sygedagpengeområdet sås i 2011 en tendens med stigninger i såvel antallet af sygedagpengemodtagere generelt som antallet af langvarige forløb. Den skærpede fokus der har været på sygedagpengeområdet har i 2012 resulteret i en gunstig udvikling, hvor det er lykkedes igen at bringe andelen af sygedagpengesager generelt hhv. andel af langvarige sager ned under klyngegennemsnittet (se fig. 6 og 7). Fig. 7 Fig. 8 Udv. i sygegedappengemodtagere som andel af bef (16-66år) Udv i sygedp. forløb over 52 uger som andel af bef (16-66 år) Med hensyn til antallet af personer på revalidering har der i Struer kommune været en stigning på 28 % det seneste år, mens der har været et fald 7 % i klyngen som helhed. Det skal dog bemærkes, at det er en øgning på relativt få personer som ligger bag den relativt høje procentuelle stigning. Ser man på udviklingen for personer på fleksjob svarer udviklingen overordnet set omtrent til udviklingen i klyngen. Derudover ses der et fald i antallet af personer på ledighedsydelse på 7 %, hvor faldet i klyngen er på 15 % Endelig konstateres det, antallet af personer på førtidspension i Struer kommune er faldet med 2 % det seneste år, mens der i sammenligningsgrundlaget er et uændret niveau. Den gunstige udvikling på dette område hænger sammen med den indsats som har givet gode resultater i forhold til at mindske tilgangen til førtidspension (jf. afsnittet vedrørende ministermålet). 10

11 Fig. 9 Udvikling i antal personer på førtidspension i Struer kommune Fig. 10 Tilgang til førtidspension pr indb. (løbende årsgennemsnit) 11

12 3. Besparelsespotentiale Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at modtagere af offentlige forsørgelsesydelser hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller bliver selvforsørgende på anden vis. Mange personer på forsørgelsesydelse medfører høje udgifter til forsørgelse og aktivering samt færre skatteindtægter for stat og kommune. Besparelsespotentialet giver viden om, hvor mange penge kommunen kan spare på forsørgelse. Desuden bliver kommunen klar over hvilke forsørgelsesydelser, der kan opnås besparelser på ved at nedbringe antallet at fuldtidspersoner på ydelsen. Nedenfor antages det, at kommunen har mulighed for at opnå samme niveau for antallet af fuldtidspersoner på en forsørgelsesydelse, som det gennemsnitlige niveau i de sammenlignelige kommuner (klyngen). Hvis antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i en kommune er forholdsmæssigt større end gennemsnittet i klyngen vil det fremgå, at kommunen potentielt kan opnå besparelser. Besparelsespotentialet kan ifl. Arbejdsmarkedsstyrelsen indikere, at indsatsen kan ændres eller intensiveres, således at antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse nedbringes, og der opnås en besparelse. Tabel 5. Besparelsespotentiale Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. på ydelsen i pct. af befolkningen i af befolkningen i jobcentret klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge (a) 3,62 3, ,7 Kontanthjælp (b) 3,75 3, ,0 Revalidering, inkl. Forrevalidering (c) 0,23 0, ,2 Sygedagpenge (d) 2,58 2, ,5 Ledighedsydelse (e) 0,54 0, ,8 Fleksjob (f) 1,50 1, ,4 Førtidspension (g) 7,58 7, ,1 I alt (a+b+c+d+e+f+g) 19,81 19, ,9 I alt (a+b+d+g) ,3 Boks 1. Udregning af besparelsespotentiale Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i jobcentret er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentrets. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. 12

13 Vedrørende besparelsespotentiale I opgørelsen af besparelsespotentialet tages der udgangspunkt i, hvor stor en andel af befolkningen, der er på den givne forsørgelse og hvordan denne andel adskiller sig fra den andel der er i klyngen i øvrigt. Ved en sådan opgørelses skal man være opmærksom på, at der er mange faktorer som har betydning for, hvor mange personer som er på en given ydelse og hvordan denne bestand ændres over tid. Jobcenterets indsats kan medvirke til at påvirke afgangen fra de enkelte bestande, men der vil også være en tilgang som i høj grad afhænger af arbejdsmarkedsudviklingen. Jobcenterets kan med andre ord, gennem en aktiv og målrettet indsats, medvirke til, at den gennemsnitlige varighed på den enkelte ydelse reduceres. Men hvis der samtidig er en øgning i tilgangen til ydelsen, vil bestanden kunne stige, selv om jobcenteret yder en ekstra indsats i perioden. Det er således jobcenterets vurdering, at tabel 5 skal tolkes med varsomhed, idet den blot giver en indikation af, hvor der kunne være behov for en ekstra indsats.. Med ovennævnte forbehold kommenteres tabellen i de følgende for de enkelte ydelsesgrupper. Besparelsespotentiale for de enkelte ydelsesgrupper: Samlet set udgør gruppen af helårspersoner der indgår i jobcenterets målgrupper 19,59 % af befolkningen i Struer kommuner, mens de i sammenligningsgrundlaget udgør 19,11 %. Så samlet set er der altså en større del af befolkningen i Struer kommune i disse ydelsesgrupper, end i klyngen som helhed. Ser man på de enkelte grupper hver for sig, tegner der sig et lidt mere varieret billede. - For de forsikrede ledige der modtager a-dagpenge ligger niveauet i Struer kommune lidt over sammenligningsgrundlaget. Her ville en tilnærmelse til klyngeniveauet betyde et ledighedsfald på 16 personer og en deraf følgende mindre udgift 1,7 millioner kroner. - For kontanthjælpsgruppen vil en tilnærmelse til klyngeniveauet betyde en besparelse på 6,0 millioner kroner. Dette understreger, at andelen af kontanthjælpsmodtagere i Struer kommunefortsat er meget højt. Derudover har der, jf. tabel 4, været en relativt større stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Struer kommune end i sammenligningsgrundlaget det seneste år. - Med hensyn til antallet af personer på revalidering, vil der en ekstraudgift forbundet med at tilnærme sig gennemsnitsniveauet i klyngen ekstraudgiften vil her være på 2,2 millioner kroner. - Ser man på andelen af personer, der er på sygedagpenge, ligger Struer over sammenligningsgrundlaget. En tilnærmelse til klyngegennemsnittet vil derfor betyde en mindre udgift på 2,5 millioner kroner. Her har der dog været en positiv udvikling, hvor antallet af sygedagpengemodtagere mod slutningen af 2012 jf. figur 7 - bevægede sig under klyngegennemsnittet, for første gang i næsten to år. - Hvad angår personer på ledighedsydelse, ligger Struer med en lavere andel end sammenligningsgrundlaget, således at det vil betyde en ekstraudgift på 0,8 million kroner at nærme sig klyngegennemsnittet. 13

14 - Gruppen af personer i fleksjob udgør en klart lavere andel af befolkningen i Struer kommune end i resten af klyngen. En tilnærmelse til klyngeniveauet ville således koste kommunen 3,4 millioner kroner. - Endelig er der gruppen af personer på førtidspension. Her ligger andelen af personer i gruppen højere i Struer kommune end i sammenligningsgrundlaget, svarende til at der kunne spares i alt 6,1 million, hvis man kunne nå ned på samme niveau som i sammenligningsgrundlaget. Her er der dog en gunstig udvikling, idet der (jf. figur 9 og figur 10) i løbet af 2012 har været en faldende tilgang, som har betydet at antallet af personer på førtidspension har været faldende. Ser man på det samlede besparelsespotentiale som angivet i tabel 5, er der fire områder hvor en tilnærmelse til klyngeniveauet ville give besparelser for Struer kommune. Det gælder a-dagpenge, kontant, sygedagpenge samt førtidspension. Kunne man på disse områder nå klyngegennemsnittet ville det betyde en besparelse på 16,3 million for Struer kommune. Omvendt er der tre områder, hvor en det ville betyde en ekstraudgift, at nå samme niveau som resten af klyngen. Denne ekstraudgift ville i alt blive på 6,4 millioner kroner. 4. Beskæftigelsesindsatsen: Aktiveringsomfang Den aktive beskæftigelsesindsats skal bidrage til, at personer på offentlig forsørgelse kommer hurtigst muligt i arbejde eller bliver selvforsørgende på anden vis. I den sammenhæng forbedrer aktivering mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Tabel 6 viser i hvilket omfang de ledige aktiveres. Figuren viser aktiveringsgraden for personer på dagpenge samt kontant- og starthjælp. Aktiveringsgraden er den andel af et forløb på offentlig forsørgelse, hvor en person er i aktivering. Tabel 6. Aktiveringsgrad Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. samme Gnsn. niveau Ift. måneden før, klyngen niveau i måned året i klyngen i Procent før, pct. samme pct. point i samme point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Som det fremgår af tabellen ligger den samlede aktiveringsgrad i Struer (23 %) en anelse lavere end i resten af klyngen. Ser man på de enkelte forsørgelsesgrupper, gælder der for dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere at aktiveringsgraden ligger under klyngegennemsnittet, mens aktiveringsgraden for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ligger klart over klyngegennemsnittet. 14

15 5. Beskæftigelsesindsatsen: Indsats til tiden I Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der en række minimumskrav til, hvornår dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler og på at få tilbud om aktivering. Tabel 7 viser, hvor stor en andel af dagpenge - og kontanthjælpsmodtagerne, der i december måned manglede en samtale eller et tilbud om aktivering. I opgørelsen sammenlignes der med niveauet året før samt med klyngeniveauet. Tabel 7. Rettidighed i kontaktforløbet og aktiveringsindsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Opfyldelse af minimumskrav Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Højeste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Som det fremgår af tabellen, ligger rettidigheden for kontanthjælpsgruppen i Struer på mindst samme niveau som i sammenligningsgrundlaget i alle de viste målinger. I forhold de forsikrede ledige noteres det at der ikke foreligger tal for manglende aktive tilbud siden juni Det kan dog noteres via økonomiopfølgningen at rettidigheden ligger på et højt niveau. I forhold til kontaktforløbet har jobcentret prioriteret en styrket og hyppigere kontakt med risikogruppen for langtidsledighed. Denne prioritering har betydet, at der har været mindre fokus på rettidigheden i kontaktforløbet for stærkere ledige. Udviklingen følges tæt og har bl.a. afstedkommet en fokuseret indsats i 2013 på de borgere, der efter tidlig indsats ikke har omsat sig indenfor 2 måneder skønt de ikke umiddelbart er vurderet at være i risiko for langtidsledighed. Figur 3a - Dagpengemodtagere Andel personer der mangler et aktivt tilbud Figur 3b - Dagpengemodtagere Andel personer der mangler en jobsamtale Kilde: Jobindsats samt egne beregninger Kilde: Jobindsats samt egne beregninger 15

16 Figur 3a - Kontanthjælpsmodtagere Andel personer der mangler et aktivt tilbud Figur 3b - Kontanthjælpsmodtagere Andel personer der mangler en jobsamtale Kilde: Jobindsats samt egne beregninger Kilde: Jobindsats samt egne beregninger 16

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2013 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2012 for Jobcenter Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...3 2.1. Arbejdskraftreserven. Antallet af ledige med mere end tre måneders

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 12 1. Indledning Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultaterne i det foregående år. Jobcentrets

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

IKAST-BRANDE JOBCENTER

IKAST-BRANDE JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 IKAST-BRANDE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Kommentarer til resultatoversigten... 1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Indhold Baggrund... 1 Opbygning... 2 Resultatoversigt... 3 Besparelsespotentiale... 8 Scorecard for ministermål... 10 Indikatormodel... 12 Opsamling... 15 Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2009 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision 2009

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Kommentarer til resultatoversigten...1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatrevision for år 2009

Resultatrevision for år 2009 Resultatrevision for år 2009 Jobcenter Frederikssund 2010 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2008 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision 2008

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2008 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2008 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7 2.1.3. Unge under 30

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere