NATURSKIFER BYFORNYELSEN I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSKRIFTER FOR MATERIALER, UDFØRELSE OG KVALITETSSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURSKIFER BYFORNYELSEN I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSKRIFTER FOR MATERIALER, UDFØRELSE OG KVALITETSSIKRING"

Transkript

1 BYFORNYELSEN I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSKRIFTER FOR MATERIALER, UDFØRELSE OG KVALITETSSIKRING PLANDIREKTORATET BOLIGSTØTTEKONTORET RÅDHUSPLADSEN 77, 1550 KØBENHAVN V, TLF SEPTEMBER 1999

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 1 FORORD BAGGRUNDEN FORSKRIFTER GENERELT FORSKREFTER FOR IMATERIALER NATURSKIFER ØVRIGE MATERIALER FORSKRIFTER FOR UDFØRELSE FORSKRIFTER FOR KVALITETSSIKRING GENERELT LABORATORIEMÆSSIGE AFPRØVNINGER OG VURDERINGER KONTROL PÅ PLADSEN PRØVER SIKITSER 15

3 2 FORORD Foranlediget af erfaringer og et deraf følgende behov for kvalitativt at kunne vurdere ansøgninger om anvendelse af nye skiferprodukter, tog Byfornyelsessektionen under Stadsarkitektens Direktorat i begyndelsen af 1998 initiativet til udarbejdelsen af nærværende forskrifter. Arbejdet er afsluttet i maj 1999 under ansvar af Boligstøttekon-toret under Plandirektoratet i Københavns Kommune. Arbejdet er udført af arkitekt Per Jacobsen fra Projekteringsafdelingen under Stadsarkitektens Direktorat i samarbejde med Byfornyelsessektionen, nu Boligstøttekontorets arkitekter, velvilligt bistået af interesserede skiferimportører og håndværkere, gennemlæst og kritiseret af faglærere fra Gladsaxe Tekniske Skole og arkitekter fra Byggeskadefonden og flere offentlige bygherrer/institutioner.

4 3 1. BAGGRUNDEN Offentlig støtte til byfornyelsen i Københavns Kommune finder i stor udstrækning sted i ejendomme der i en eller flere henseender er fundet bevaringsværdige. Principielt søges bygningernes oprindelige arkitektoniske udtryk bevaret med anvendelse af materialer og udførelsesmetoder så tæt på de oprindelige som økonomisk og teknisk rimeligt. Til skifertagene, der er kendetegnende for store dele af brokvartererne fra sidste halvdel af 1800-tallet, har været anvendt blågrå skifre fra forskellige walisiske brud der efter udskibningshavnen gik under fællesbetegnelsen Port Madoc. Skifre der udover holdbarheden har udmærket sig ved at være finkornede og ensartede i overfladestruktur og tildannelse, således at tagene på trods af nedslidningen stadig fremtræder som præcise plane flader af beskeden materialevirkning.

5 4 2. FORSKRIFTER GENERELT Med nærværende forskrifter for materialer, udførelse og kvalitetssikring sigtes mod at fastholde de oprindelige skifertages tekniske og æstetiske kvaliteter også efter byfornyelsens tagudskiftninger. Forskrifterne har i vidt omfang karakter af at være udfaldskrav uden normative værdiangivelser, og de overlader således et vist råderum til individuelle skøn. Det har ikke været målet at opstille en vejledning i skiferdækning og tilgrænsende fagområder, og supplerende viden må derfor søges i producenters og leverandørers anvisninger, dansk og udenlandsk faglitteratur, branchens pjecer, på fagskolerne og sidst, men ikke mindst, hos håndværkere med speciale og erfaring i arbejdet med naturskifer. Anvendelsen og overholdelsen af forskrifterne fritager ikke byggeriets udførende parter for ansvar end sige overfører ansvaret eller dele af dette til Boligstøttekontoret eller andre kontrollerende myndigheder. Plandirektoratets Boligstøttekontor behandler byggesagerne som enkeltsager. At en skifer opfylder forskrifternes krav kan ikke betragtes som en typegodkendelse eller anbefaling der må benyttes med henvisning til Plandirektoratets Boligstøttekontor. Endelig skal bemærkes at forskrifterne må forventes at blive justeret efterhånden som praktiske erfaringer og nye forudsætninger fremkommer, herunder vedtagelsen af en europæisk norm der i dag kun foreligger i udkast.

6 5 3. FORSKRIFTER FOR MATERIALER. 3.1 Naturskifer Naturskifer, materialets oprindelse og sammensætning. Naturskifer er en ensartet, hård, uigennemsigtig bjergart der let kan spaltes. Den består af finkornede leraflejringer der i større eller mindre grad er omdannet i forbindelse med bevægelser i jordskorpen eller på grund af de over-liggende massers vægt. Processen betegnes geologisk/mineralogisk som en metamorfose og har fundet sted ved forholdsvis lave temperaturer og tryk, hvorunder lermineralerne er rekrystalliseret og orienteret vinkelret på trykretningen. Det er denne ensretning der giver mulighed for spaltningen i tynde, stærke plader. Farverne spænder fra grå over blågrå til sort, men forekommer også i rødlige og grønlige toner, alt efter indholdet af kul- jern- og kloritforbindelser. De dominerende mineraler i skiferen er stabile, men styrken og holdbarheden kan svækkes af forskellige nedbrydelige bestanddele, eksempelvis ikke-omdannede lermineraler, carbonater, calciumforbindelser og en gruppe metalsulfider under fællesbetegnelsen oksiderende pyritter. Ikke alle former for pyrit nedbrydes i normale omgivelser, andre meget hurtigt Skifrene skal være fri for årer, andre uregelmæssigheder og mineraler der kan forårsage brud, utæthed, ændring i overfladernes struktur, misfarvning eller skæmmende patinering, jf. pkt , , , og Overfladerne skal være finkornede, ensartet glatte og jævne uden væsentlige afvigelser og afskalninger. Strukturens hovedretning skal være sammenfaldende med skifrenes længderetning Kanterne skal være rette og ensartede uden væsentlige afvigelser i tildannelsen Hjørnerne skal være hele og retvinklede. Afskæringer er kun tilladt hvis dette på forhånd er godkendt og kun indenfor 1/3 af bredden og 1/3 af højden regnet langs kanterne fra de øverste dækkede hjørner Farven skal være ensartet grå - blågrå indenfor samme leverance Størrelsen skal være som de eksisterende skifre, sædvanligvis 12x24" (ca. 300x600 mm) og 14 x 24" (ca. 350x600 mm). Afvigelse fra den opgivne nominelle længde og bredde max. plus/minus 1 mm.

7 Tykkelsen skal principielt være som de eksisterendes skifres oprindelige tykkelse, sædvanligvis 4,5-6,0 mm. Tykkelsen skal være tilstrækkelig i forhold til skiferstørrelsen, lægteafstanden og bøjningstrækstyrken. Den enkelte skifer skal principielt være ensartet i tykkelse i hele sin udstrækning. Tykkelsesvariationen må ikke være større end at en tilfredsstillende dækning kan opnås. Afvigelse fra den opgivne nominelle tykkelse max. plus/minus 10 % for 20 skifre i stak og max. plus/minus 25 % for enkeltskifre. De maximale afvigelser er inclusive knopper og buler Knopper og buler kan kun tillades hvis dette på forhånd er godkendt. De må ikke være til gene for oplægning og fastgørelse. De skal kunne indeholdes indenfor de maximale afvigelser fra den nominelle tykkelse. Fladhed. Skifrene skal være plane, evt. med en let, jævn krumning i længderetningen med den hule side nedad, max. 1 % af skiferlængden. Vindskævhed kan ikke tillades. Klang. Ved slag på skiferen skal lyden være klar, porcelænsagtig. Massefylde min kg/m3. Vandabsorption max. 0,4 % i gennemsnit. Bøjningstrækstyrke efter belgisk standard for naturskifer STS min. 45 N/mm² i gennemsnit i længderetningen og min. 25 N/ mm² i gennemsnit i tværretningen. Jf. pkt Resultaterne gælder for opfugtede skifre. Bøjningstrækstyrke efter fransk norm for naturskifer NF P min. 70 MPa i gennemsnit for tørre skifre og min. 45 MPa i gennemsnit for opfugtede skifre. Jf. pkt Resultaterne henviser til bøjningstrækstyrken i skifrenes længderetning Indhold af calciumcarbonat max. 3.0 % i gennemsnit. Hvis skiferen indeholder pyrit der iltes, dog max. 0.5 % i gennemsnit. Indholdet skal være jævnt fordelt, det må ikke forekomme i klumper eller årer Frostprøve. I teknisk godkendelse fra BUtgb-UBAtc skal afprøvningen betegnes som tilfredsstillende.

8 7 Afprøvet efter NF P skal det gennemsnitlige massetab skal være mindre end 0.1 % Opfugtnings- og udtørringsprøve. Prøven anvendes til identifikation af mineraler der iltes i form af rustpletter og rustudsivninger. I henhold til STS må mineraler der kan iltes ikke forekomme. I teknisk godkendelse fra BUtgb-UBAtc skal afprøvningen betegnes som tilfredsstillende. I henhold til NF P skal der redegøres for alle ændringer af urenheder, herunder alle udsivninger og rustdannelser. Hvis skiferen indeholder pyrit der iltes skal der redegøres nøje for denne Svovlsyreprøven. Prøven anvendes til identifikation af mineraler der iltes og carbonater der ændres til gips. I teknisk godkendelse fra Butgb-UBA skal afprøvningen betagnes som tilfredsstillende. Prøven indgår ikke i NF P Pyrit, svovlkis, er et mineral der består af svovl og metaller, som oftest jern. Det nedbrydes i større eller mindre grad, men ved anvendelse af opfugtningsog udtørringsprøverne skelnes mellem former der iltes og former der ikke iltes, oxiderende og ikke oxiderende pyritter. Pyrit optræder hovedsageligt på følgende måder: a. Kubisk pyrit er regulære krystaller der ses som messinggule terninger, oktaedre eller pentagonaldodekaedre, populært kaldet snydeguld, fools gold, katzengold. Krystallerne bliver matte i overfladen i løbet af et par måneder efter oplægningen, erfaringsmæssigt uden senere rustdannelse eller dybere forvitning. Kubiske pyriter bør ikke være gennemgående i skiferens tykkelse, og de må ikke være gennemgående i flader der bliver synlige efter oplægning - ej heller i dækkede områder der udsættes for indirekte vand påvirkning. Ved en taghældning på 45o kan dette ansættes til mm fra overliggende fuger og kanter. Jf. pkt Se skitse 6.1. Ved taghældninger mindre end 45o og under udsatte forhold skal dette mål forøges, og ved større hældninger kan det nedsættes efter produ centens anvisninger. b. Mikropyritter kan gennemtrænge, imprægnere, hele skiferen eller enkelte lag i denne. De kan være vanskelige at få øje på, men ruster sædvanligvis i løbet af få måneder.

9 8 Mikropyritter må ikke forekomme. c. Pyritter i granulater eller uregelmæssige klumpdannelser er ofte blandet med andre urenheder. De ruster og kan medføre huller, hvis de er gen nemgående. Pyritter af denne type bør ikke forekomme, og de må de ikke fore komme på skifrenes oversider. I henhold til belgisk standard STS må naturskifer som nævnt ikke indeholde mineraler, der iltes, jf. pkt og pkt Den franske norm NF P inddeler skiferen efter kvalitet i klasse A, B og C, med klasse A som den bedste. Kædet sammen med en række andre krav begrænses det tilladte indhold af pyrit i type og lokali sering ligesom der er begrænsninger for skifrenes anvendelse. Skifre med pyrit der iltes må således kun indeholde calciumcarbonater i reducerede mængder, jf. pkt , og de må kun anvendes til dobbeltdækning. Pyritindholdet identificeres ved hjælp af opfugtnings- og udtørrings prøven, jf. pkt Skifre ringere end klasse A bør ikke anvendes i stærkt aggressive bymæssige,industrielle eller maritime miljøer. Det kan oplyses at Miljø-kontrollen i København ikke umiddelbart anser miljøet i køben havnske boligområder for at være stærkt aggressivt. I tvivlstilfælde bør Miljøkontrollen rådspørges Øvrige materialer Skifersøm og andre fastgørelsesmidler skal tilgodese en forsvarlig og holdbar fastgørelse, de skal være af anerkendt fabrikat og korrosionsmæssigt forenelige med konstruktionernes øvrige materialer og behandlinger. Skifersømmene bør give mulighed for en hensigtsmæssig udskiftning af enkelte skifre og skal kunne godkendes af entreprenøren, skiferleverandøren og -producenten. Skiferkit skal tilgodese en forsvarlig, holdbar tætning og bør give mulighed for en hensigtsmæssig udskiftning af enkelte skifre. Kittypen skal være af anerkendt blanding og skal kunne godkendes af entreprenøren, skiferleverandøren og -producenten. Asfalt- og tjæreholdige produkter er ikke egnede. Undertag. Levetiden for undertagets materialer skal stå i et rimeligt forhold til skifrenes forventede levetid.

10 Lægter skal være rigtigt dimensioneret i forhold til spændvidden, de skal være af god trækvalitet, rette, ensartede i tykkelsen, faste i veddet, uden knaster og bomkanter der svækker styrken og vanskeliggør sømning af skiferen. Ved genbrug af lægter skal gamle søm omhyggeligt afrenses. Zink skal være mindst nr. 14. Kobber skal være rent kobber i hårdhed og tykkelse efter opgavens karakter.

11 10 4. FORSKRIFTER FOR UDFØRELSE Tagfladerne skal fremtræde ensartet i farve, være plane og uden iøjnefaldende forskelle i struktur og afstand mellem skiferlagene eller mellem skifre i samme lag. Afstand mellem skiferlag 1-4 mm, fugeafstand mellem skifre i samme lag 1-6 mm. Under normale forhold skal øverste og nederste skifte have samme synlige højde som de øvrige, og skifrenes nederste kanter, henholdsvis midten af fugerne, skal flugte. Sortering af skifrene i mindst 3 tykkelser og frasortering af ikke egnede skifre skal udføres før, ikke under oplægningen, og sædvanligvis på terrænet. Dækningen skal udføres som den eksisterende, sædvanligvis som sømmet dobbeltdækning. Se skitse 6.2 Ved dobbeltdækning ligger skifrene i samme vandrette lag ved siden af hinanden, en halv skifer forskudt for næste lag. For hver skifer dannes der 3 vandrette partier i 3 lag og 2 mellemliggende partier i 2 lag. Den øverste del af skiferen, overlægget, the headlap, le recouvrement, er dækket af 2 overliggende lag og modtager ikke direkte vand. Resten af skiferen består af 2 lige lange stykker. Mellemstykket, the gauge, le faux pureau er dækket af 1 overliggende forskudt lag og modtager kun direkte vand gennem fugen mellem dette lags skifre. Det nederste stykke, spejlet, the margin, le pureau, udgør den synlige del af skifertaget. Dele af skifrenes dækkede flader udsættes med udgangspunkt i overliggende fuger og kanter for indirekte vand gennem vindpres og kapillaritet (hårrørsvirkning). Jo mindre taghældning, jo større påvirkning. Se skitse 6.1. Overlægget sikrer tagets tæthed. Længden bestemmes i England efter taghældningen og lokalområdets vind- og nedbørsforhold, i Frankrig og Spanien indgår yderligere længden af taghældningens projektion på vandret i bestemmelsen. Producenterne angiver sædvanligvis mm som passende efter danske forhold ved en taghældning på 45o. Ved mindre hældninger og udsatte forhold skal målet forøges, og ved større kan det nedsættes, men fastsættelsen bør altid ske i samråd med producenten. Det kan nævnes at en ældre kilde som Byggebogen angiver et overlæg på 8 cm som minimum. Sømning, hulning og anden tildannelse. Sømning skal udføres med 2 søm pr. skifer og ikke så fast, at skiferen beskadiges. Hulningsafstanden, the holing gauge, beregnes fra skiferens bund som overlægget plus mellemstykket plus 8-15 mm, headlap plus gauge plus 8-15 mm. Se skitse 6.2

12 11 Hulningsafstand fra sidekanter mm, minimum 30 mm. Hulning skal ligesom anden tildannelse foretages fra bagsiden. Arbejdet skal udføres med specialværktøj til skifer, vinkelsliber må ikke anvendes Kitning bør anvendes hvis dette har været anvendt på det eksisterende tag, og ikke uheldige erfaringer eller ændret konstruktion taler imod det. Hvor skifrenes underside er synlig og loftet tilgængeligt kan kitning udelades. I forbindelse med undertag må kitning ikke udføres. Kitningen skal udføres som T-kitning i en mm bred og jævn bane til god dækning af sømhovederne og i hele den lodrette fuge under de overliggende skifre. Lægtning. Lægtningen skal udføres med mindst 1 søm pr. spær og opretning til plan flade. Opklodsninger og påforingslister skal sømmes separat. Lægteafstanden, the batten gauge, beregnes som det halve af forskellen mellem skiferlængden og overlægget. Se skitse 6.2. Nylægtning og opretning vil sædvanligvis være en forudsætning for at helhedsindtrykket af taget som nævnt i pkt. 4.1 kan blive tilfredsstillende. Hvis en opretning medfører væsentlige ændringer af tagets til- og afslutninger, må dette afvejes mod kravene til tagfladernes planhed i forbindelse med prøveoplægningen. På eksisterende tage kan overlægget være kortere og lægteafstanden dermed længere end seriøse tagdækkere og producenter i dag anser for forsvarligt. Ny- eller omlægtning bør i så tilfælde udføres, selv om skifergangen og lægteafstanden principielt skal være den samme som på det eksisterende tag. Undertag bør udføres hvor skifrenes underside ikke er tilgængelig og tagetagen udnyttes til boligformål eller lign. Undertaget skal udføres, herunder ventileres, efter anerkendte principper og producenters anvisninger. Undertaget bør være fast eller bør som minimum udføres med fast understøttede samlinger. Tagrender, inddækninger, beklædninger og til- og afslutninger skal udføres som oprindeligt i zink eller kobber. Samlingerne skal udføres fagmæssigt korrekt således at de kan optage materialernes temperaturbevægelse uden at der opstår utætheder. Rendebærere, snestoppere og lign. skal udføres som oprindeligt i varmforzinket jern eller kobber og skal være korrosionsmæssigt forenelige med konstruktionernes øvrige materialer og behandlinger.

13 FORSKRIFTER FOR KVALITETSSIKRING. Generelt Kvaliteten af produkter, materialer og arbejders udførelse skal sikres gennem referencer, laboratoriemæssige afprøvninger, kontrol på pladsen og godkendelse af prøver. Laboratoriemæssige afprøvninger og vurderinger. Skifrenes egenskaber som foreskrevet under materialer pkt. 3 skal løbende afprøves efter følgende standarder eller normer for naturskifer: Belgisk Standard STS eller Fransk Norm NF P Andre standarder eller normer kan godkendes hvis krav og metoder kan sammenlignes med de nævnte. Oversættelse til dansk eller engelsk kan forlanges Skifrenes egenskaber som foreskrevet under materialer pkt. 3 skal løbende afprøves efter følgende standarder eller normer for naturskifer: Belgisk Standard STS eller Fransk Norm NF P Andre standarder eller normer kan godkendes hvis krav og metoder kan sammenlignes med de nævnte. Oversættelse til dansk eller engelsk kan forlanges Dokumentation: Udtalelser og værdier i teknisk godkendelse fra BUtgb - UBAtc (Union belge pour l?agrément technique dans la construction) eller prøveresultater fra LNE (Laboratoire national d?essais), Paris. Dokumentation fra andre institutters laboratorier kan godkendes hvis det kan dokumenteres at laboratorierne er akkrediteret i henhold til Europæisk Norm EN 4501 til afprøvning af naturskifer. Oversættelse til dansk eller engelsk kan forlanges.

14 Kontrol på pladsen. Stikprøvemæssig kontrol af en skiferleverances enkelte paller ved modtagelsen. Sortering og kontrol af de enkelte skifre før og under oplægning Forskrifternes pkt og skal kontrolleres visuelt og i nødvendigt omfang ved måling med hjælpemidler. Pkt skal kontrolleres visuelt og ved slag. Kontrollen skal udføres efter lokning af sømhuller og øvrig tildannelse. Forskrifternes pkt og skal yderligere særligt kontrolleres ved 1- års og 5-års gennemgangene. Alle tagfladerne skal efterses. Om nødvendigt ved brug af lift og udtagning af et repræsentativt antal skifre til nærmere undersøgelse, eventuelt i laboratorium. Skifre med rust og anden misfarvning skal udskiftes, ligesom skifre med skader og andet end ubetydelige forvitringer. I tilfælde af tvivl bør træffes aftaler om fornyede gennemgange og passende forlængelser af sikkerhederne Leverancens enkelte paller skal være mærket, så de entydigt kan identificeres, og det skal sikres at dokumentation for tekniske egenskaber, 5-års ansvar og eventuelle udvidede garantier fra producenterne er gyldige for leverancerne. Udvidede garantier skal være klart definerede. Dokumentation i form af referater, skemaer, fakturakopier, fotos m.v. i henhold til kontrol- og tilsynsplaner. Prøver. Det nødvendige repræsentative antal hele skifre skal fremlægges til forhåndsgodkendelse. Efter godkendelsen danner de norm for hele leverancen, og de skal derfor være mærket, så de entydigt kan identificeres. Referencer og dokumentation for laboratoriemæssige afprøvninger samt stikprøvemæssig kontrol svarende til kontrol på pladsen skal indgå i bedømmelsen Prøverne skal opbevares som dokumentation.

15 En repræsentativ prøveoplægning på m² skal udføres til godkendelse på stedet. Efter godkendelsen danner den norm for hele taget og indgår i dette. Dokumentation under kontrol på pladsen pkt

16 15 6 SKITSER

Historisk anvendelse

Historisk anvendelse Naturskifertage Historie Oprindelse Skifertyper og størrelser Traditionel tætning Rygningstyper Nedbrydning af skiferen Nedbrydning af inddækningerne Reparationsmuligheder Omlægning Nye skifertage Tagvinduer

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

KOMPROMENT. Koncept Roof

KOMPROMENT. Koncept Roof KOMPROMENT Koncept Roof 1. Tagfod uden udhæng og ventilation ( 27 )5.30 2. Tagfod uden udhæng, med ventilation ( 27 )5.31 3. Tagfod med udhæng ( 27 )5.32 4. Tag uden udhæng ( 27 )5.33 5. Rygningsfri grat

Læs mere

Professionelle facadeløsninger

Professionelle facadeløsninger Professionelle facadeløsninger FAKTA Dansk produceret OM NG ZINK NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter i zink,

Læs mere

GUIDE HOLD LIV I DIT GAMLE TAG

GUIDE HOLD LIV I DIT GAMLE TAG GUIDE HOLD LIV I DIT GAMLE TAG 2 HOLD LIV I DIT GAMLE TAG BLIV EKSPERT PÅ DIT EGET TAG Det behøver hverken være svært eller tidskrævende at holde liv i dit gamle tag. Til gengæld har et velholdt tag betydning

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Projekteringsvejledning. Nr. 1-2005

Projekteringsvejledning. Nr. 1-2005 Projekteringsvejledning Nr. 1-2005 Indhold Indledning... 1 Skifertagets historie... 2 Fugttekniske principper...3-5 Opbygningsprincipper...5-7 Ventilationsprincipper... 8 Montering af naturskifer...9-10

Læs mere

Professionelle kvistløsninger

Professionelle kvistløsninger Professionelle kvistløsninger FAKTA Dansk produceret OM NG ZINK NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter i zink,

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Materialeliste 2. General vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. General vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 INDHOLD Materialeliste 2 General vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-10 Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail 11-16 Generel vejledning til behandling af trykimprægneret

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

A/B Valkyrien 2200 København N

A/B Valkyrien 2200 København N A/B Valkyrien 2200 København N Vurdering af omkostninger ved forlængelse af tagets restlevetid Ejendommen er opført omkring 1925, Tagkonstruktion og tagbelægninger er fra ejendommes opførelsestidspunkt

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Skifer i fibercement. En smuk og holdbar løsning.

Skifer i fibercement. En smuk og holdbar løsning. Skifer i fibercement En smuk og holdbar løsning www.cembrit.dk Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed. Du får et tag,

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Professionelle tagrendeløsninger

Professionelle tagrendeløsninger Professionelle tagrendeløsninger FAKTA Dansk produceret NG PRO RAIN OM NG ZINK NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter

Læs mere

Erfaringsformidling MgO-vindspærreplader på stålskelet PILOTPROJEKTER FOR UDBEDRINGSLØSNINGER

Erfaringsformidling MgO-vindspærreplader på stålskelet PILOTPROJEKTER FOR UDBEDRINGSLØSNINGER Erfaringsformidling MgO-vindspærreplader på stålskelet PILOTPROJEKTER FOR UDBEDRINGSLØSNINGER Byggeskadefonden har i 2016 gennemført to pilotprojekter på en bebyggelse for at vurdere, om det er tilstrækkeligt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10/2011/142 Besigtigelse d. 24. maj 2011. Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Afslutning ved skotrender. 2. Forkert placering af tagrender. 3. Zinkinddækninger

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Produktbeskrivelse RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning Cembrit Skifertag En smuk og tidløs løsning Cembrit 40 x 40 Diagonal Skifer Sortblå Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed.

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s B L A N K Den lette tagløsning MetroBond BLANK er et stilrent og elegant kvalitets produkt, der med sin blanke overflade giver et eksklusivt udseende - og det tør vi godt give års garanti på! scandinavien

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Produktbeskrivelse RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse af produkt samt

Læs mere

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk Skifer i fibercement En smuk og tidløs løsning www.cembrit.dk Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed. Du får et tag,

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Monteringsvejledning VMZ KLINK

Monteringsvejledning VMZ KLINK Monteringsvejledning VMZ KLINK KLINK monteringsvejledning Denne vejledning er for KLINK facader op til 8 meters højde. Ved facader over 8 meters højde kontakt venligst VMZINC. Læs vejledningen grundigt

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

2.0 Skifertage generelt

2.0 Skifertage generelt Indhold 2.0 Skifertage generelt... 1 2.0.0 Materialebeskrivelse... 1 2.0.1 Værktøj og udstyr... 6 2.0.2 Opbevaring og sortering... 11 2.0.3 Kvalitetssikring... 13 2.1 Oplægning af skifer... 15 2.1.1 Arbejdsbeskrivelse...

Læs mere

Sag P Dokument DE/3- Side 1/10 PRØVNINGSRAPPORT. Poligono Industrial a Rana O BARCO DE VALDEORRAS OURENSE SPANIEN. 25.

Sag P Dokument DE/3- Side 1/10 PRØVNINGSRAPPORT. Poligono Industrial a Rana O BARCO DE VALDEORRAS OURENSE SPANIEN. 25. Sag P129101 - Dokument DE/3- Side 1/10 PRØVNINGSRAPPORT Rekvirent: CAFERSA Poligono Industrial a Rana 32300 O BARCO DE VALDEORRAS OURENSE SPANIEN Prøvningsdato Reference og dato for ordren Identifikation

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Projekteringsvejledning

Projekteringsvejledning Projekteringsvejledning Indledning Skifertagets historie Naturskifertage har været anvendt i Danmark siden midten af 1800-tallet og mange af dem er mere end 100 år gamle. Skifer er et naturmateriale, som

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

INTERGLAS GLASPROGRAM

INTERGLAS GLASPROGRAM INTERGLAS GLASPROGRAM 3 lags Lavenergi termorude: Vare nr Opbygning udv. afstandl. Indv Tykkelse mm Vægt Kg / m2 Ug værdi W / m2k Lydreduktion db Lystransmission % g- Værdi % Fås med Varmkant 10.090 4

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Produktbeskrivelse RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Version: 10. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Vindspærre Dampspærre Placering i væg, tag og loft Dampspærren skal placeres på den varme side af isoleringen i boliger så tæt som muligt på de opvarmede rum. Erfaringsmæssigt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16021 Besigtigelsesdato: 25.04.2016 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige /

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Rockfon System B Adhesive

Rockfon System B Adhesive Part of the ROCKWOOL Group Rockfon System B Adhesive Systembeskrivelse B-kant Loftsystem til specialområder Lav installationshøjde -- God lyd absorption trods begrænsede installationshøjde -- Fastgøres

Læs mere

Montageanvisning. TerraPlegel Granuleret tagstensprofil

Montageanvisning. TerraPlegel Granuleret tagstensprofil Montageanvisning TerraPlegel Granuleret tagstensprofil 30 Gennem et unikt samarbejde med Kami kan Plannja tilbyde det granulerede tagstensprofil TerraPlegel KAMI TERRAPLEGEL FREMSTILLES AF 0,50 MM STÅLPLADE.

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 1 5 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011 Inspektionsnr.:

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Vores passion for kvalitet, innovation og bæredygtighed, gør os til verdens ledende producent af naturskifer.

Vores passion for kvalitet, innovation og bæredygtighed, gør os til verdens ledende producent af naturskifer. Københavns hovedbanegård Kongebro er en del af Cupa Group verdens største producent af naturskifer. Med 16 skiferbrud og 22 produktions enheder kombinerer Cupa den allernyeste teknologi med know-how og

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

5.3.1 Definitioner og måleregler Side 1. 5.3.1 Definitioner og måleregler

5.3.1 Definitioner og måleregler Side 1. 5.3.1 Definitioner og måleregler 5.3.1 og måleregler Side 1 5.3.1 og måleregler Der henvises til fagbogen Nordisk kvalitetssprog for træbranchen nåletræ ISBN 87-7756- 568-1, Markaryds Grafiska, maj 2000, som i uddrag er beskrevet på de

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere