Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HØJE-TAASTRUP Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Langtidsledigheden blandt forsikrede ledige Indsatsen for midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere 5 BILAG 7

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Høje-Taastrup har i status for november 2011 mange positive resultater af indsatsen. Således er jobcentret godt på vej ift. indfrielsen af jobcentrets lokale mål i 2011 for de 4 nationale beskæftigelsesmål, hvor jobcentret på alle fire områder har reduceret antallet af ydelsesmodtagere siden status ved seneste individuelle dialogmøde i april 11. På de tre mål har jobcentret dog en udvikling, der ligger under niveauet for klyngen og Østdanmark Jobcentret fortsætter endvidere den positive udvikling på sygefraværsområdet, hvor de længerevarende sygedagpengeforløb fortsat er faldende. Fsva. indsats til tiden har jobcentret igennem den seneste tid opnået væsentlige forbedringer. Dertil kommer, at der ift. de forsikrede ledige ses en stigning i andelen af dagpengemodtagere, der får en samtale inden for den første måned. Jobcentret har ved de seneste dialogmøder oplyst, at man følger en strategi, der skal sikre, at man har tidligt fat i alle ledige, herunder de forsikrede ledige, og at denne samtale skal sikre, at man i hvert enkelt tilfælde overvejer, om der skal igangsættes en tidlig indsats. Endelig ses der en forbedring i andele af virksomhedsrettet aktivering, der vurderes dels at være en konsekvens af, at jobcentret i slutningen i 2010 lagde aktiveringsstrategien om, dels at de uoverensstemmelser, der har været mellem målinger i Jobindsats.dk og jobcentrets egne registreringer i Essentia nu er nedbragt til et minimum. Trods de gode resultater på en række områder har jobcentret en udfordring hvad angår de forsikrede ledige og en relativ høj andel af langtidsledige a-dagpengemodtagere. Andelen og antallet er endvidere steget inden for det seneste år. Ligeledes har jobcentret haft en relativ stor stigning i antallet af midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere 1, som dermed er fritaget for deltagelse i et beskæftigelsrettet tilbud Jobcentret har tilsvarende en relativt lav andel matchet indsatsklare, mens andelen af joklare ligger på et relativt højt niveau. 1 Beskæftigelsesregionens notat Status på midlertidigt passive kontant og starthjælpsmodtagere, Jobcenter Høje- Taastrup, oktober

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HØJE-TAASTRUP - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Høje-Taastrups resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Høje-Taastrup - indgår: Frederiksberg, Ringsted, Vallensbæk, Aabenraa og Vejle. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Høje-Taastrup har fra september 2010 til september 2011 haft en positiv udvikling på målet vedr. borgere på permanent forsørgelse. På de tre øvrige mål er der sket en stigning. Ses der imidlertid på udviklingen siden opgørelsen (januar 11) ved seneste dialogmøde, har jobcentret haft en positiv udvikling på alle 4 mål. Jobcentret ligger allerede nu under ungemålet, der dog efter Beskæftigelsesregionens vurdering er fastsat på et relativt højt niveau 2, og målet vedr. borgere på permanent forsørgelse. Jobcentret er tæt på målet vedr. arbejdskraftreserven og ikke-vestlige borger på offentlig forsørgelse. Oversigt over resultater for ministermål 2011 Antal Høje-Taastrup Sept Ændring i procent Sept. 10 Sept. 11 (jan.11-sept.11) Jobcentrets mål for dec Arbejdskraftreserven % (-9%) Borgere på permanent forsørgelse % (-2%) Unge under 30 år på offentlig 858 0,5% (-9,7%) forsørgelse Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse ,8% (-1,2%) samt Beskæftigelsesplan Høje-Taastrup 2011 På målet vedr. borgere på offentlig forsørgelse har udviklingen i Høje-Taastrup det seneste år være mere positiv end udviklingen i klyngen og Østdanmark. På de øvrige mål har jobcentret en dårligere udvikling end både klyngen og Østdanmark som helhed. 2 Jf. BRHS bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2011 (brev af 14. juni 2010) samt bemærkninger på tidligere dialogmøder (bl.a. referat af møde den 2 december 2010) 2

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Høje-Taastrups udfordringer i relation til de 4 ministermål drejer sig primært om 1. Nedbringelse af langtidsledigheden særligt i relation til forsikrede ledige, hvor andelen og antallet af langtidsledige er steget det seneste år. Og andelen af a-dagpengemodtagere, der er langtidsledige, er højere i Høje- Taastrup end i klyngen og Østdanmark. 2. Et stigende antal kontant- og starthjælpsmodtagere, der matches midlertidigt passive, hvor andelen af midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere er steget fra 12 til 36 pct. siden den nye matchmodels indførelse. 3.2 Langtidsledigheden blandt forsikrede ledige Arbejdskraftreserven i Høje-Taastrup er på et uændret niveau i september 2011 set ift. september Ses der på udviklingen siden udgangspunktet (jan. 11) for sidste dialogmøde er arbejdskraftreserven blandt dagpengemodtagere nedbragt med 14 pct. (tabel 2). De seneste måneder er udviklingen således gået i den rigtige retning, når det gælder ledige a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven, men arbejdskraftreserven udgør fortsat en relativ høj andel af arbejdsstyrken (5,6 pct.). Ses der på a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven alene udgør de 4 pct. af arbejdsstyrken. Til sammenligning er andelen i Østdanmark 3,2 pct. og i klyngen 3,3 pct. (figur 1). Afgangen og tilgangen fra gruppen af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er begge steget mindre end i Østdanmark. Således er afgangen kun steget knap 15 pct. i Høje-Taastrup mens den er steget 32,1 pct. i Østdanmark. En relativ høj andel (set ift. Østdanmark) afgår til sygedagpenge (9,1 pct). Det samme var tilfældet ved seneste dialogmøde, hvor andelen dog var væsentlig højere (30,5 pct). 3 Andelen og antallet af ledige, der har været ledige mere end 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge af september 2011 (tabel 7) er steget inden for det seneste år. Andelen på 37,9 pct. er steget med 3,2 pct.-point, mens antallet er steget med 4,6 pct. 3 Forskellen i niveauer skyldes formodentlig sæson 3

6 Det skal dog fremhæves, at ift. status ved seneste dialogmøde er antallet faldet med 6,9 pct. Andelen af a-dagpengemodtagere, der er langtidsledige, er højere i Høje-Taastrup end i klyngen og Østdanmark (tabel 7). Når der ses på langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere er andel og antal ligeledes steget. Udviklingen i ledigheden for denne gruppe er imidlertid svær at vurdere, da bevægelserne til og fra gruppen er påvirket af matchpraksis. For unge langtidsledige dagpengemodtagere har jobcentret siden seneste dialogmøde formået at nedbringe antallet med 17,5 pct. og andelen med 2,7 pct.. Andelen af unge ledige dagpengemodtagere der er langtidsledige ligger på 20,3 pct. Andelen i klyngen er på sammen niveau mens andelen i Østdanmark er lidt højere (21,6 pct.) jf tabel A nedenfor. Tabel A: Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og antal - sep 11 Udvikling i andel (%-point) og antal (%) sep 10 - sep 11 Jobcenter Høje- Taastrup Klynge 2 Østdanmark Jobcenter Høje- Taastrup Klynge 2 Østdanmark (andel) 20,3% 20,4% 21,6% -2,7-0,4 0,1 A-Dagpengemodtagere (antal) ,5% -0,3% -1,7% (andel) 15,8% 18,5% 17,5% 1,6 0,6 1,2 Kontant- og starthjælp (antal) ,0% -18,8% -11,6% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller kontant- og starthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. Indsats På tidligere dialogmøder er brugen af tidlige samtaler og aktive tilbud samt mere fokus på virksomhedsrettet indsats blevet drøftet, som redskaber til bl.a. at forebygge stigning i arbejdskraftreserven og modvirke langtidsledighed. Andelen af påbegyndte a-dagpengeforløb, hvor første jobsamtale er afholdt inden for første måned er steget med 45,1 pct. siden seneste status og der er nu 66 pct. a- dagpengeforløb, der har fået en samtale indenfor den første måned, hvilket er markant højere end klyngen og Østdanmark (tabel 16). Det skal bemærkes, at det længe har været Høje-Taastrups strategi, at alle nyledige så vidt muligt skal have en samtale inden for første måned, men at det først er nu, at det kan aflæses i målingerne. Dette kan skyldes registreringsproblemer. Andelen af a-dagpengemodtagere med modtaget aktiveringstilbud inden for den første måned er stadig på et lavt niveau, hvilket det ligeledes er for klyngen og Østdanmark Aktiveringsgraden for dagpengemodtagere er på et lidt lavere niveau i Høje- Taastrup (28,4 pct.) end i klyngen (32,3 pct.) og Østdanmark (30,7 pct.) Andelen er imidlertid steget mere (med 8,1 pct.point) end det er tilfældet i klyngen (5,2 pct.point) og Østdanmark (4,0 pct.point) 4

7 Jobcenter Høje-Taastrup har på de to seneste individuelle dialogmøder (og i Beskæftigelsesplan 2012) beskrevet, hvordan aktiveringsstrategien er justeret til primær fokus på virksomhedsrettet aktivering for alle målgrupper. Af tabel 19 ses det, at andelen af a-dagpengemodtagere i virksomhedsrettet tilbud er steget, både når det gælder privat og offentlig løntilskud samt 4 virksomhedspraktik 3.3 Indsatsen for midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Andelen af midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere er steget fra 12 til 36 pct. siden den nye matchmodels indførelse. Stigningen var mest markant det første halve år, men er fortsat efterfølgende med en jævn stigning. Jobcenter Høje-Taastrup adskiller sig fra gennemsnittet i Østdanmark ved en høj andel midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, en meget lav andel indsatsklare og en relativt høj andel jobklare. Det skal dog bemærkes, at antallet af unge midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet i Høje-Taastrup fra sept. 10 til sept. 11. I klyngen og Østdanmark ses en stigning i samme periode (tabel 13). Derimod er der sket en stigning på 46,7 pct. i samme periode i antallet af nydanskere i matchkategori 3 (tabel 14) Matchfordelingen antyder, at de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere vurderes mere svage i Høje-Taastrup end gennemsnittet for Østdanmark, og resultatet er, at en stor andel kontant- og starthjælpsmodtagere ikke modtager beskæftigelses- rettede tilbud. En medvirkende årsag til den relativt høje andel af midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere kan dog også være Høje-Taastrup kommunes indsats på sygefraværsområdet og strategi ift. tilkendelse af førtidspension. Således er udviklingen i antallet af påbegyndte forløb med førtidspension faldet gennem Endvidere har antallet af længerevarende sygedagpengeforløb været faldende i kommunen gennem længere tid 6. Der henvises i øvrigt til notatet Status på midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, Jobcenter Høje-Taastrup, oktober 2011, som indgår i materiale til dialogmøde den 29. november Indsats Det er afgørende, at jobcentret har fokus på, at især den gruppe kontanthjælpsmodtagere, der ligger på grænsen mellem indsatsklar og midlertidigt passiv ikke matches for lavt. Og kommunen bør sikre tilvejebringelsen af gode og relevante aktive tilbud for denne gruppe. 4 Det bemærkes at en del af stigningen måske kan forklares ved at virksomhedsdata i Jobindsats.dk tidligere har været for lave set ift. jobcentrets egne registreringer, men at dette nu skulle være rettet. 5 Figur 7. 6 Tabel 9 5

8 For den gruppe, der pt. er matchet indsatsklare, er det endvidere vigtigt med en aktiv linje. Aktiveringsgraden ( tabel 15) for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er faldende i Høje-Taastrup, og ligger på et lavere niveau end i klyngen (men på et højere niveau end Østdanmark.) Det er positivt, at andelen af kontanthjælpsforløb (match 1 og 3)), hvor første samtale er afholdt inden for første måned, er stigende (tabel 16). Jobcenter Høje-Taastrup har endvidere opnået gode forbedringer i rettidigheden igennem 2011, men jobcentret bør i forhold til indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere være opmærksom på rettidig afgivelse af gentagne tilbud (figur 17). 6

9 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG RESULTATOVERSIGT 10 MÅLGRUPPEN 11 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Høje-Taastrup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 11 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 12 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 13 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Høje- Taastrup Kommune 13 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Høje-Taastrup Kommune, indekseret (jan = 100) 14 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Høje-Taastrup og Østdanmark 14 Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Høje-Taastrup og Østdanmark, juli Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Høje-Taastrup og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 15 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 16 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. 17 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 18 Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Høje-Taastrup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 18 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Høje-Taastrup Kommune og Klynge 2, indekseret (jan = 100) 19 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Høje-Taastrup Kommune 19 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 20 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep

10 UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 22 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 24 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 25 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 25 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 26 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 27 Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 10 - sep Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep INDSATS TIL TIDEN 29 Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Høje-Taastrup, september Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Høje-Taastrup, september Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Høje-Taastrup, september Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Høje-Taastrup, september Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 31 TIDLIG INDSATS 32 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 32 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 32 VIRKSOMHEDSINDSATS 33 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Høje- Taastrup, 3. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 33 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Høje-Taastrup, 3. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 33 8

11 SELVFORSØRGELSESGRAD 34 Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 4. kvt Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt

12 Resultatoversigt - Høje-Tåstrup Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Sep A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp Sep Permanente forsørgelsesordninger Sep Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Sep Unge under 30 år Sep Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Sep Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Revalidering Sep Ledighedsydelse Sep Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Revalidering Sep Ledighedsydelse Sep Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Ledighedsydelse Sep Forrevalidering - fuldtidspersoner Sep Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Sep Fleksjob - fuldtidspersoner Sep Førtidspension - fuldtidspersoner Okt Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp, jobklar Sep Kontant- og starthjælp, indsatsklar Sep Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Sep Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Sep Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Sep Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Sep Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 10

13 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Høje-Taastrup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Høje-Taastrup Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 september 2011 Udvikling sep sep 2011 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,0% -5% (-13%) 0% -2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 511 1,7% 17% (-5%) -10% -7% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 381 1,2% -16% (-19%) 3% 9% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 496 1,6% 32% (21%) 20% 7% - Personer på introduktionsydelse 21 0,1% 62% (50%) 12% 20% - Personer på sygedagpenge 627 2,1% -16% (-18%) -11% -11% - Personer på revalideringsydelse 40 0,1% -20% (-25%) -16% -17% - I alt ,8% -2% (-10%) -3% -2%, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 3kvt2011 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

14 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september % Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 6% 5,6% 6,1% 5% 4% 3% 4,2% 0,9% 1,5% 3,9% 0,9% 1,5% 4,3% 0,8% 3,4% 0,4% 4,1% 0,8% 4,4% 1,2% 2% 1% 3,2% 4,0% 3,0% 4,6% 3,5% 2,9% 3,3% 3,2% 0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Høje-Taastrup Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis %-vis sep-10 sep-11 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-14%) -1% 3% 2% Kontant- og starthjælpsmodtagere % (5%) -10% -9% -6% I alt % (-9%) -3% -1% 0% Kommunens mål: 1196 personer i arbejdsk raftreserven i december 2011, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Høje-Taastrup 2011 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar

15 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 300 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Høje-Taastrup Kommune 300 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep

16 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Høje-Taastrup Kommune, indekseret (jan = 100) 250 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Bruttoledige (fuldtidspersoner) Indeks jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Høje-Taastrup og Østdanmark Tilgang Afgang Yde lse sgruppe Høje-Taastrup Østdanmark Høje-Taastrup Østdanmark Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Dagpengemodtagere ,2% 23,0% ,8% 32,1% Kontanthjælpsmodtagere 62-17,3% -5,1% ,1% -10,0% I alt 224 5,7% 13,9% 393-5,5% 18,5% Kilde: B rhs på baggrund af DREA M Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Høje-Taastrup og Østdanmark, juli 11 Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere 17% 17% 30% 36% Kontanthjælpsmodtagere 15% 14% 26% 26% I alt 16% 16% 29% 33% Kilde: B rhs på baggrund af DREA M Andel (tilgang ift. hele arbejdskraftreserven) Høje-Taastrup Østdanmark Høje-Taastrup Andel (afgang ift. hele arbejdskraftreserven) Østdanmark 14

17 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Høje-Taastrup og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Høje-Taastrup Østdanmark Høje-Taastrup Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,4% 87,4% 52 49,1% 50,4% Uddannelse* 2 0,7% 0,5% 4 3,8% 2,4% Ledighed 7 2,4% 4,3% 8 7,5% 4,6% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 40 37,7% 40,9% Barselsdagpenge 4 1,4% 0,6% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 26 9,1% 6,1% 0 0,0% 0,2% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 2 0,7% 0,7% 0 0,0% 0,0% Øvrige 1 0,3% 0,4% 2 1,9% 1,4% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 15

18 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, september 2011 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 0,0% (-13,7%) -1% 2% Selvstændige 73 7,8% 6,1% 6,4% 30,4% (-1,4%) 5% 6% Dana, A-Kasse For Selvstændige 21 2,2% 1,3% 1,4% 16,7% (5,0%) 6% 12% ASE 52 5,6% 4,8% 5,0% 36,8% (-3,7%) 4% 4% Akademikere 44 4,7% 13,0% 15,0% -8,3% (-24,1%) 0% 5% Akademikernes A-Kasse 13 1,4% 4,2% 5,0% 0,0% (-31,6%) -1% 10% CA, A-kasse 7 0,7% 2,1% 1,9% -12,5% (-22,2%) 12% 2% Ingeniørernes A-Kasse 7 0,7% 1,5% 2,2% -50,0% (-50,0%) -27% -9% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 5 0,5% 1,8% 2,1% -37,5% (-37,5%) 11% 3% Magistrenes A-Kasse 12 1,3% 3,4% 3,8% 140,0% (50,0%) 6% 10% Funktionærer og 51 5,4% 9,1% 9,3% 96,2% (18,6%) 44% 26% BUPL, A-kasse 9 1,0% 2,0% 1,8% 125,0% (12,5%) 71% 71% Danske Sundhedsorg. A- kasse 0 0,0% 0,5% 0,8% - (-) 190% 35% Lærernes A-kasse 5 0,5% 1,3% 1,4% 66,7% (-37,5%) 59% 42% FTF- A -kasse 32 3,4% 4,0% 4,4% 68,4% (18,5%) 17% 5% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 5 0,5% 1,2% 0,9% - (-) 78% 60% HK /Danmarks A-kasse ,2% 12,6% 11,7% -8,9% (-8,9%) 3% 2% Tekniske funktionærer 75 8,0% 8,0% 7,9% 10,3% (8,7%) -7% -4% Business Danmarks A-Kasse 9 1,0% 0,9% 0,9% -18,2% (-25,0%) -30% -8% Min A-kasse 27 2,9% 1,8% 1,7% 35,0% (68,8%) 11% 8% Funkt. og Servicef. A-kasse 9 1,0% 0,5% 1,0% -25,0% (-18,2%) -19% 8% Ledernes A-kasse 17 1,8% 2,8% 2,4% 13,3% (-10,5%) -1% -9% Teknikernes A-Kasse 13 1,4% 2,0% 1,8% 30,0% (18,2%) -12% -10% Byggefagene 12 1,3% 1,7% 2,3% -45,5% (-40,0%) -5% -13% Byggefagenes A-Kasse 6 0,6% 1,1% 1,4% -60,0% (-62,5%) -5% -13% El-Fagets A-Kasse 6 0,6% 0,7% 0,9% -14,3% (50,0%) -5% -14% Metalarbejdernes A- Faglig Fælles (3F) A- Fødevareforbundet NNF s Høje-Taastrup Høje-Taastrup 29 3,1% 2,7% 3,0% -12,1% (-17,1%) -20% -19% ,5% 21,0% 20,0% -7,7% (-29,3%) -15% -11% 11 1,2% 1,8% 0,9% 0,0% (37,5%) -25% -1% 55 5,9% 5,7% 6,2% 5,8% (-1,8%) 34% 34% FOA - Fag og Arbejdes A- Øvrige ,7% 18,1% 17,1% 0,0% (-10,8%) -2% 7% Det Faglige Hus 85 9,1% 4,1% 4,6% 41,7% (14,9%) -1% 15% Frie Funktionærers A-kasse 15 1,6% 1,1% 1,3% -16,7% (-42,3%) 3% 10% Kristelig A-Kasse ,0% 12,9% 11,2% -15,3% (-18,1%) -3% 4% og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 2 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Høje-Taastrup Klynge 2 Østdanmark Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar

19 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe september 2011 september 10 - september 11 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere (Andel) 37,9% 34,0% 34,5% 3,2 (1,5) 2,8 3,5 (Antal) ,6% (-6,9%) 7,1% 8,1% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (Andel) 29,7% 33,7% 34,5% 2,0 (2,4) 3,0 4,1 (Antal) ,1% (8,6%) -6,5% 1,6% og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 29,7% ud af de udelukkende jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Høje-Taastrup, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i september Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar

20 Personer på permanente ydelser Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september % Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 11,1% Andel borgere på førtidspension 10% 8% 7,8% 9,0% 6,9% 7,6% 8,6% 7,8% 7,3% 6% 4% 5,0% 6,5% 7,4% 5,9% 6,7% 6,1% 6,0% 2% 4,3% 3,5% 0% 0,7% 1,3% 1,6% 1,0% 1,9% 1,7% 1,4% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Høje-Taastrup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal sep sep 2011 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe sep 2011 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark - Førtidspension % (-2%) 1% -2% 6,5% 6,1% 6,0% - Fleksjob 300-6% (-4%) 0% -2% 1,0% 1,3% 1,0% - Ledighedsydelse 91-3% (-6%) 17% 10% 0,3% 0,4% 0,3% I alt % (-2%) 0,7% -1,2% 7,8% 7,8% 7,3% Kommunens mål: 2516 personer på permanente forsørgelsesydelser i december 2011, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Høje-Taastrup 2011 og egne beregninger * A nvendt befolkningstal er fra 1/ A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar

21 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Høje- Taastrup Kommune og Klynge 2, indekseret (jan = 100) 115 Fleksjob og Ledighedsydelse, Høje-Taastrup Førtidspension, Høje-Taastrup Fleksjob og Ledighedsydelse, Klynge 2 Førtidspension, Klynge Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Høje- Taastrup Kommune 250 Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension sep feb 09 - jan 10 apr 09 - mar 10 jun 09 - maj 10 aug 09 - jul 10 okt 09 - sep 10 dec 09 - nov 10 feb 10 - jan 11 apr 10 - mar 11 jun 10 - maj 11 aug 10 - jul 11 okt 10 - sep 11 19

22 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug 11 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger Høje-Taastrup Kommune % 11% -31% (-7%) -38% (-14%) Klyngen % 15% -13% -21% Østdanmark % 15% -11% -15% og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar 2011 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe august 2011 august 10 - august 11 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) (Andel) 60,8% 61,6% 61,9% -1,8 (8,4) 1,1-1,8 (Antal) ,9% (-3,7%) 1,2% 6,1% Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 72,6% 70,3% 69,7% 10,9 (8,6) 0,7 0,2 (Antal) ,3% (28,5%) 35,1% 11,2% og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 60,8% ud af de udelukkende indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Høje-Taastrup, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark 120 Indeks Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep 2011 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 20

23 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 4,5% 4,8% 4,4% 5,4% 4,5% 4,2% 4,1% 1,0% 2,9% 0,0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger 21

24 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep 11 14% 12% A-Dagpenge Kth/sth: Match 1 Kth/sth: Match 2 Kth/sth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 11,3% 12,3% 11,6% 12,3% 11,7% 10% 9,6% 9,4% 8% 6% 5,5% 4% 2% 0% Frederiksberg Høje-Taastrup og egne beregninger Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark 22

25 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Høje-Taastrup Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis sep-10 sep-11 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,2% (-11,7%) 3% -2% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere ,8% (-7,4%) -15% -7% ,8% (0,0%) 7% 16% ,5% (-18,8%) 12% 5% ,0% (100,0%) 32% 30% Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,7% (-46,7%) -8% -13% 1 1 0,0% (-) -19% -9% ,2% (-15,7%) -17% -15% ,3% (-33,3%) 4% 10% 7 7 0,0% (40,0%) 2% -11% ,0% (-10,8%) 7% 4% I alt ,5% (-9,7%) -1% 0% Kommunens mål: 1093 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2011, B eskæftigelsesplan for Høje-Taastrup 2011 og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar

26 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Høje-Taastrup Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis sep-10 sep-11 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,7% (-17,4%) 5% 1% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere ,9% (-18,8%) -15% -7% ,1% (15,2%) 9% 17% ,0% (-14,6%) 23% 6% ,0% (200,0%) 74% 25% Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (-50,0%) -8% -11% (-) 20% -23% ,5% (-3,0%) -15% -12% 2 2 0,0% (0,0%) 3% 16% ,0% (100,0%) 11% -7% ,3% (0,0%) 9% 2% I alt ,1% (-7,8%) 1% 0% Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar

27 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Høje-Taastrup Kommune Klyngen Yde lse sgruppe %-vis sep-10 sep-11 % -vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Østdanmark %-vis udvikling ,7% (-1,2%) 0% -7% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,3% (0,0%) -15% -7% ,0% (-8,9%) 6% 16% ,7% (-22,6%) 6% 5% ,0% (-50,0%) 4% 34% ,0% (-42,9%) -7% -17% ,0% (-) -24% -7% ,1% (-35,7%) -20% -20% ,0% (-100,0% 9% -10% ,0% (-50,0%) -16% -24% ,6% (-22,2%) 5% 6% I alt ,2% (-11,6%) -3% 0% Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar 2011 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 160 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark 140 Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep

28 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 1600 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1) Kontanthjælp mv. (match 2) Kontanthjælp mv. (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 1400 Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 26

29 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 10 - sep 11 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling indvandrere og efterkommere* Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Antal sep 11 Høje-Taastrup Klynge Østdanmark Høje- Taastrup Klynge Østdanmark 522-2,4% (-6,8%) 0,9% 2,7% 8,8% 6,5% 5,8% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontantog starthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister ,8% (13,3%) -14,3% -9,4% 3,0% 2,1% 2,9% ,4% (-28,6%) -3,5% 6,9% 1,8% 4,0% 4,5% ,7% (27,9%) 27,3% 0,5% 3,7% 2,3% 2,4% 21 61,5% (50,0%) 11,6% 19,9% 0,4% 0,6% 0,8% 8 33,3% (14,3%) -16,4% -27,7% 0,1% 0,2% 0,2% 0 - (-) 25,0% -19,3% 0,0% 0,0% 0,1% ,4% (-14,5%) -5,9% -6,7% 2,5% 2,7% 2,3% 18 12,5% (5,9%) -10,2% 2,7% 0,3% 0,4% 0,3% 17 0,0% (0,0%) 3,4% 5,0% 0,3% 0,7% 0,4% 559 1,5% (1,1%) 8,6% 4,2% 9,4% 10,3% 8,8% I alt ,8% (-1,2%) 2,4% 1,4% 30,1% 29,9% 28,2% Kommunens mål: 1647 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2011 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Høje-Taastrup 2011 og egne beregninger *B efolkningstal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar

30 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep % 35% 30% 25% Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 20% 15% 10% 5% 0% 10,5% 20,3% 19,7% 31,7% 8,4% 15,3% 26,2% 37,7% 5,0% 9,8% 6,8% 14,4% 9,8% 17,5% 10,2% 17,2% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger 28

31 Indsats til tiden Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Høje- Taastrup, september % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Under 30 år; 16% Over 30 år; 2% Under 30 år; 18% I alt 4% I alt 3% Over 30 år; 3% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering I alt 7% Under 30 år; 3% Over 30 år; 3% Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Høje-Taastrup, september % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Under 30 år; 2% Over 30 år; 2% I alt 2% Under 30 år; 6% Over 30 år; 5% Jobklare Indsatsklare Midlertidigt passive I alt 5% Under 30 år; 12% Over 30 år; 7% I alt 8% 29

32 Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Høje-Taastrup, september % 16% 14% I alt 14% 12% I alt 10% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Under 30 år; 15% Over 30 år; 4% Første aktivering Under 30 år; 3% Over 30 år; 16% Gentagen aktivering Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Høje-Taastrup, september % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Under 30 år; 23% Over 30 år; 16% Første aktivering I alt 21% Under 30 år; 7% Over 30 år; 31% Gentagen aktivering I alt 23% 30

33 Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Yde lse sgruppe 3. kvt kvt kvt 2011 Høje- Høje- Klyngen Østdanmark Taastrup Taastrup Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere 28,4 32,3 30,7 8,1 5,2 4,0 Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere 29,8 41,6 33,7-7,9 2,7-8,6 Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 24,0 31,1 23,6-5,4-2,0-4,1 24,9 36,2 28,3-3,6-2,1-4,2 og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelver fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra august A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. 31

34 Tidlig indsats Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2011 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Høje- Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Taastrup A-dagpengeforløb 66% 38% 32% 49,9 (45,1) 0,6 5,1 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) 87% 80% 78% 27,4 (15,9) 10,1 6,5 Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 56% 76% 69% -4,6 (-1,8) 11,0 7,9 Kontant- og starthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 55% 67% 65% 14,5 (21,2) -3,9 12,3 I alt (Antal personer) (436) (1.937) (14.552) 167%* 10%* 21%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 3. kv artal 2010 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 2. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 9% 9% 8,7% 3,0 (0,8) 1,1 2,4 44% 48% 47% -12,1 (-22,8) 1,9-2,1 35% 53% 31% -17,3 (4,5) 14,9-2,5 (122) (765) (6.112) 7%* 13%* 9%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 3. kv artal

35 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Høje-Taastrup, 3. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Yde lse sgruppe Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Høje-Taastrup Kly ngen* Høje-Taastrup Kly ngen* Høje-Taastrup Kly ngen* Høje-Taastrup Kly ngen 13,7% 13,9% 17,3% 29,0% 24,2% 18,5% Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 16,3% 10,7% 14,4% 11,5% 26,8% 22,3% 6,5% 4,0% 4,3% 2,4% 26,9% 28,5% 0,0% 0,3% 3,3% 0,5% 46,7% 46,2% 10,6% 12,2% * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Høje-Taastrup, 3. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 3. kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Høje-Taastrup Kly ngen* Høje-Taastrup Kly ngen* Høje-Taastrup Kly ngen* 35% 30% 32% -4% 224% 61% 4% 11% 47% 100% 95% 30% -25% 50% 100% 155% 79% 97%. 0% -50% -33% 180% 101% 33

36 Selvforsørgelsesgrad Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 4. kvt 2010 Jobcenter Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt 142 9,8% 16,0% 17,9% 12 53,7% 47,2% 43,4% 18 29,9% 27,9% 27,1% 9 22,1% 14,5% 14,3% ,3% 22,6% 22,0% og egne beregninger * I målingerne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed. Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt 2010 Jobcenter Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 0. 16,6% 13,8% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt ,6% 24,8% 23,0% 18 44,8% 49,0% 44,7% 6 21,6% 46,4% 27,5% 22 21,9% 26,2% 22,5% ,5% 27,6% 24,7% og egne beregninger * I målingerne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed. Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt 2010 Jobcenter Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 0. 2,2% 6,4% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt 171 5,0% 6,1% 6,5% 6 34,1% 27,9% 38,0% 1 65,4% 84,4% 31,3% 16 9,5% 9,5% 7,1% 194 6,6% 7,3% 7,3% og egne beregninger * I målingerne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed. 34

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Faxe 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden &. december 3 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Oktober 3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 213 Juni 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Notat. Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering. i Hørsholm Kommune i 4. kvartal 2010.

Notat. Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering. i Hørsholm Kommune i 4. kvartal 2010. Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering i Hørsholm Kommune Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering i Hørsholm Kommune i

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Lediges afgang til selvforsørgelse

Lediges afgang til selvforsørgelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 22. oktober 2010 Jnr. 2009-0020322/AHE Lediges afgang til selvforsørgelse Sammenfattende vurdering af afgangen til selvforsørgelse i Allerød Kommune. Målingerne

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål

Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 5. marts 2009 J.nr.: 2009-0003854 Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål Som følge af de seneste måneders hastige udvikling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. Status efterår 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. Status efterår 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København Status efterår 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 12 1. Indledning Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultaterne i det foregående år. Jobcentrets

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere