Hvad koster trafikulykker samfundet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad koster trafikulykker samfundet?"

Transkript

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Open Access Journals at Aalborg University Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Hvad koster trafikulykker samfundet? Uffe Ærboe Christiansen, Vejdirektoratet Abstrakt Akutte hændelser på statsvejene, såsom uheld, har store konsekvenser for trafikanterne og samfundet i form af tidstab. Der er derfor behov for både at få opdateret viden om, hvor store de samfundsøkonomiske konsekvenser er, og at få mere handlingsorienterede værktøjer til at håndtere hændelserne, således at fremkommeligheden kan optimeres og tidstabet reduceres. Vejdirektoratet har derfor udarbejdet en metode til opgørelse af det samfundsøkonomiske tidstab ved uheld på motorveje. Den samlede opgørelse af samfundsøkonomisk tidstab ved uheld på motorveje var i 2016 var ca. 0,7 mia. kr. I denne artikel gennemgås metode og resultater fra beregning af samfundsøkonomiske konsekvenser. Indledning Baggrunden for arbejdet er, at akutte hændelser på statsvejene såsom uheld har store konsekvenser for trafikanterne og samfundet i form af tidstab. Der er derfor behov for både at få opdateret viden om, hvor store de samfundsøkonomiske konsekvenser er, og at få mere handlingsorienterede værktøjer til at håndtere hændelserne, således at fremkommeligheden kan optimeres og tidstabet reduceres. Nærværende papir beskriver metoden og dens forudsætninger samt et beregningsværktøj til at understøtte brugen af metoden. Desuden præsenterer notatet en opgørelse af det samfundsøkonomiske tidstab ved uheld på motorveje i 2016, baseret på anvendelse af den udviklede metode. Metode Dette afsnit giver en overordnet introduktion til metoden til beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser af uheld på motorvejene. Metoden beregner konsekvenserne i form af forsinkelser (timer) og det samfundsøkonomiske tidstab (kroner), dvs. hvor meget tid spilder trafikanterne pga. uheldet og hvad koster dette tidsspild. Figur 1 giver et overblik over modellen ved at vise metodens centrale beregningstrin. Trafikdage på Aalborg Universitet 2019 ISSN

2 Figur 1. Centrale beregningstrin i metoden Metoden medtager ikke andre konsekvenser end tidstabet, fx flere ulykker og øget miljøpåvirkning som et resultat af de uventede kødannelser ved uheld, herunder heller ikke påvirkning af den normale trafik og naboer på omkørselsruter. Beregning af kø og forsinkelser på motorvejen (trin 2) og beregning af den spildte tid og dens værdi også for de trafikanter, der kører en omvej eller gør noget andet (trin 3) - er der arbejdet udførligt med i udviklingen af metoden. Beregningerne beskrives i de næste afsnit. Figur 2 illustrerer forskellige forsinkelsestyper i forbindelse med uheld på motorveje. Figur 2. Forskellige forsinkelsestyper i forbindelse med uheld på motorveje Figuren viser, at der er følgende tre typer af forsinkelser: 1. Forsinkelser fra køen på motorvejen 2. Forlænget rejsetid på grund af omkørsel også for de øvrige trafikanter på omkørselsruten/ruterne 3. Gene for de trafikanter, der gør noget andet (kører på et senere tidspunkt, kører en helt anden rute, benytter et andet transportmiddel, vælger en anden destination eller bliver hjemme etc.) Trafikdage på Aalborg Universitet 2019 ISSN

3 Beregningen af kø og forsinkelser medtager både de trafikanter, der holder i kø på motorvejen, hvor uheldet er sket og de trafikanter, der benytter sig af en omvejskørsel. Trafikanter, der vælger at gøre noget andet, fx køre en helt anden rute, tildeles også en gene i beregningens trin 3. Estimatet af denne gene er baseret på det observerede fald i trafikken for en række udvalgte uheld samt en omfattende repræsentativ spørgeundersøgelse med Gallups brugerpanel med i alt 1165 respondenter. Værdien af den spildte tid beregnes som tidstabet (antal timer) ganget med den samfundsøkonomiske pris for forsinkelse, som fås fra de gældende transportøkonomiske enhedspriser. Analysen er afgrænset til at fokusere på: - Uheld på motorveje - Tidstab i forbindelse med uheld Resultatet viser både tidstab i køretøjstimer og samfundsøkonomisk tab i kroner. Metoden trin for trin For at gøre det nemmere at følge den metodiske tilgang gennemgås konsekvenserne for trafikken, når der indtræffer et uheld på motorvejen. Derefter beskrives inputdata og beregningsgang. Hvad er konsekvenserne for trafikken? Konsekvenserne for trafikken af et uheld varierer, da uheldene som nævnt er af forskellig karakter. Et uheld har dog typisk følgende konsekvenser for trafikken: 1. Uheldet indtræffer 2. Der opbygges en kø bagved uheldet 3. Nogle trafikanter vælger at benytte frakørslerne på motorvejen, men de vil sjældent have kapacitet til at kunne afvikle al trafik og der vil være trængsel på omkørselsruterne 4. I takt med trafikmeldinger om spærringen og køen når ud til trafikanter på vej til ulykkesstedet og andre, der skal til at benytte den pågældende motorvej, vil trafikken på motorvejen falde 5. Trafikanter, der fravælger at køre på den pågældende motorvej, kan i stedet vælge at: a. Vente og køre senere b. Køre en anden rute c. Køre et andet sted hen d. Tage et andet transportmiddel/kollektiv transport e. Aflyse turen f. Ikke ændre plan eller rute (dvs. alligevel vælge at køre mod uheldsstedet) 6. Vejen genåbnes og køen afvikles efter en periode Der vil således være en gene for 1) de trafikanter der bliver fanget i køen, 2) de trafikanter der kører en omvej og 3) dem der foretager sig noget andet end at køre den pågældende rute, fx at aflyse turen. Disse trafikale konsekvenser og gener for trafikanterne er baggrunden for gennemgangen af metoden i de følgende afsnit. Afsnittene følger de centrale beregningstrin i metoden, jf. figur 1. Inputdata Beregningen af tidstab kræver en række inputdata i form af fakta om uheldene: - Sted inkl. retning - Antal spor ved uheldsstedet (dvs. antal spor i normalsituationen uden hændelsen) - Varighed - Data om uheldsforløb fra Vejdirektoratets trafikcenters database (Trafikman II) Trafikdage på Aalborg Universitet 2019 ISSN

4 Data om uheldsforløb er fx data om spærringer og trafikale konsekvenser, fx ét spor er spærret, varighed af forskellige spærringer i forløbet, omkørselsrute er udmeldt osv. Beregningsværktøjet kræver yderligere trafikale data, bl.a. de normale trafikmængder ved uheldsstedet på det pågældende tidspunkt. Disse data findes i form af trafiktal fra trafikstatistiksystemet Mastra. Når uheldet er sket - beregning af kø og forsinkelser på motorvejen Der benyttes en simpel klassisk model for beregning af køopbygning. Modellen beregner kø og forsinkelse per kvarter fra hændelsen starter til køen er endeligt afviklet efter hændelsens afslutning. Modellen antager, at køen ved uheldsstedet er lig med den trafik der ankommer minus den trafik, der kører fra og vil køre en omkørsel. Hvis det er muligt at komme forbi uheldsstedet fx i et åbent spor, så fratrækker modellen også den trafik, der kan passere forbi uheldet. Dvs. Køens ændring per kvarter = Trafik der ankommer trafik der kører fra trafik der kan køre forbi Modellen regner generelt i tidsenheder af et kvarters varighed, og alle trafikstrømme og køer opgøres i såkaldte PE-enheder, dvs. personbilenheder. Modellen fortsætter med at regne indtil køen er afviklet. Normal trafik mod uheldsstedet Modellen indlæser trafiktal opdelt i kvarter- eller timeintervaller for den normale trafik på en dag, som trafikmæssigt er sammenlignelig med dagen for hændelsen. Data findes i trafikstatistiksystemet Mastra. De trafikanter, som får viden om uheldet via trafikmeldinger og derfor vælger at gøre noget andet, bliver allerede sorteret fra før beregning af den trafik, der ankommer til køen. Trafik der ankommer er således beregnet som den normale trafik minus dem, der gør noget andet. Trafik der anvender omkørselsrute Beregning af trafik, der vælger at køre fra motorvejen og benytte sig af en omkørselsrute, beskrives i afsnit om omvejskørsel. Trafik der kan køre forbi uheldsstedet I en normalsituation er der en kapacitet på personbilenheder (PE) pr. time pr. spor på en motorvejsstrækning. Hvis der er et uheld, men der fortsat er åbne spor forbi uheldsstedet, falder kapaciteten, og der indregnes en fast kapacitet af åbne spor på 1100 PE pr. time pr. spor i modellen. Denne kapacitet er et estimat forbundet med usikkerhed, fordi der ikke foreligger systematiske undersøgelser af kapacitet på strækninger, der er berørt af hændelser. Derimod har der været gennemført systematiske undersøgelser af kapacitet ved kortvarige vejarbejder på motorveje, og her fandtes en kapacitet på ca PE/time for et motorvejsspor ved sporreduktion. Det forventes imidlertid, at kapaciteten er mindre ved uheld, og kapaciteten ved uheld er skønsmæssigt vurderet til 1100 PE pr. time pr. spor. Kapaciteten ved uheldsstedet betyder meget for den forsinkelse og kødannelse, som uheldet skaber. I praksis vil kapaciteten imidlertid variere meget fra hændelse til hændelse, især afhængigt af hvor opmærksomhedsskabende uheldet er. Hvis der er usædvanlige forhold (fx væltede biler), megen aktivitet (fx mange blå blink og personer på vejen) eller det er uklart for trafikanterne, hvordan trafikken ved uheldsstedet afvikles, vil trafikanterne reagere ved at holde en større indbyrdes afstand og køre langsomt, og dermed bliver kapaciteten mindre. Efter afslutning af hændelsen kan der stadig være kø på strækningen foran det oprindelige hændelsessted, hvilket kan give en nedsat kapacitet. Kapaciteten er derfor sat til 1800 PE pr. time pr. spor. Det er dog et parameter, der er præget af væsentlig usikkerhed, hvorfor beregningsværktøjet muliggør, at der kan specificeres en forskellig kapacitet før og efter hændelsens afslutning. Trafikdage på Aalborg Universitet 2019 ISSN

5 Lastbilandele Beregningerne tager højde for lastbiler og store køretøjer ved at vægte hver af de store køretøjers forbrug af kapacitet med 2 i forhold til person- og varebilers kapacitetsforbrug. Andelen af store køretøjer indgår i beregningen som årsdøgnsgennemsnit for trafikken ved hændelsesstedet. Trafikinformation Som før nævnt sker der et fald i trafikken, når der er et uheld. Mange trafikanter vælger således at køre en anden rute eller gøre noget andet, når de får viden om, at rejsetiden er forlænget pga. et uheld på deres rute. Kvaliteten af trafikinformationen til trafikanterne er således af stor betydning for, om de har mulighed for at foretage ændringer i rejsen. Hvis information om et uheld og dets varighed når ud til trafikanter hurtigt, vil mange kunne ændre deres rejseplaner, så genen af uheldet bliver mindre. Kvaliteten af trafikinformationen vil derfor have betydning for faldet i trafikken på uheldsstrækningen. Hvis trafikinformationen gives hurtigt og når ud til mange trafikanter, vil faldet i trafikken sandsynligvis være højere. Figur 3. Eksempel på fald i trafikken på en uheldsstrækning. Det skraverede areal angiver den trafik, der bliver væk fra strækningen. Uheld ryddet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fald i trafik Den skraverede del af figur 3 viser faldet i trafikken i forhold til den normale trafik på strækningen. Figuren er delt op i to dele: Fald i trafikken indtil uheldet er ryddet og stigningen i trafikken efter uheldets afslutning. Analyser viser, at der er en klar tendens til, at flere og flere i løbet af uheldets varighed gør noget andet end at køre mod hændelsesstedet. Efter uheldet er ryddet bliver der sendt trafikinformation ud om, at hændelsen er afsluttet og vejen genåbnet. Derefter stiger trafikken igen og er oppe på normalt niveau. Når uheldet er sket - beregning af omkørsel En del af trafikanterne vælger at køre fra motorvejen og køre udenom uheldet. En omfattende repræsentativ spørgeundersøgelse med Gallups brugerpanel (i alt 1165 respondenter) har vist, at det ikke er alle trafikanter, der vælger at køre fra motorvejen. Det kan bl.a. skyldes, at man ikke kender det omgivende vejnet, at man ikke har fuld information om uheldet og dets konsekvenser, at man ikke har fuld information om de aktuelle trafikforhold på omkørselsruten osv. Undersøgelsen peger på, at det er omkring halvdelen af trafikanterne, der vælger at blive på motorvejen. Modellen indregner dette forhold. Hvis køen strækker sig forbi afkørslen til den primære omkørselsrute, regner modellen dog med, at al den trafik, der ankommer, vil være interesseret i at benytte omkørselsruten. Trafikdage på Aalborg Universitet 2019 ISSN

6 Omkørselsruter udgør en reservekapacitet, når motorvejen spærres helt eller delvist pga. et uheld. Hvis der er meget lidt trafik (fx aften og nat), vil det meste trafik kunne afvikles via en omkørselsrute. Men er der derimod meget trafik (fx myldretid) vil der mange steder ikke være nogen kapacitet tilbage på de mulige omkørselsruter og der vil også dannes kø på disse. Hele motorvejsnettet er gennemgået for at finde potentielle omkørselsruter. Der er fundet i alt 568 frakørsler, som udgør en reel mulighed for, at trafikken kan komme væk fra motorvejen og således køre ad en omkørselsrute. Der er 19 steder, hvor der er etableret omkørselsruter i begge retninger i samarbejde med politi og kommuner som et pilotforsøg som led i samarbejdet om det strategiske vejnet, og hvor trafikanter ved en særlig vejvisning får vist vej fra motorvejen og via de omgivende veje tilbage til motorvejen igen. Alle andre steder må trafikanter ved den almindelige skiltning, ved navigationssystemer eller ved at være stedkendte finde vej forbi hændelsesstedet. Beregningen af tidstab ved uheld må således omfatte disse potentielle omkørselsruters mulighed for at afvikle trafik og derfor skal omkørselsruternes kapacitet fastlægges. Denne kapacitet fastlægges som rutens totale kapacitet minus den belastning, som den normale trafik på ruten udgør. Da den normale trafik varierer over døgnet, vil rutens kapacitet til at afvikle den omkørende trafik ligeledes variere, og derfor er der fastlagt en døgnfordeling for omkørselskapacitet for alle 568 frakørselsmuligheder. Beregning af det samfundsøkonomiske tab Resultaterne fra køberegningen benyttes til at beregne den samfundsøkonomiske tab af den spildte tid. Tidstabet ved at sidde i kø, køre en omvej eller gøre noget andet bliver således omregnet til kroner og ører. Som vist tidligere, er der tre forskellige typer af tidstab: 1. Forsinkelse fra køen på motorvejen 2. Forsinkelse ved omvejskørsel 3. Forsinkelse for dem der vælger ikke at køre på den uheldsramte motorvej (kører anden rute, vælger anden transportform, bliver hjemme mv.) For de to første forsinkelser findes den samfundsøkonomiske værdi ved at gange antallet af forsinkelsestimer med prisen for forsinkelse: Værdi = antal timer X samfundsøkonomisk pris for forsinkelse Den samfundsøkonomiske pris for forsinkelse får man fra de Transportøkonomiske Enhedspriser, som publiceres af Transportministeriet og skal anvendes ved alle samfundsøkonomiske analyser på Transportområdet. Prisen for forsinkelse er halvanden gang prisen for tid ved kørsel under normale forhold. Ved uheld er der tale om uventede forsinkelser, men sådanne uventede forsinkelser vægtes ikke højere end forsinkelser man har fået information om. Uventede forsinkelser bør dog principielt set have en højere tidsværdi, da det typisk er en større gene for trafikanter, at få en uventet forsinkelse end en ventet. Hvis der var en højere tidsværdi for uventede forsinkelser, ville der være et større samfundsøkonomisk tab ved uheld. I den anvendte metode er beregningen af den samfundsøkonomiske værdi af tidstabene opdelt efter turformål, idet fx erhvervskørsel har relativt høje timepriser i forhold til fx fritidsture. Det betyder, at to uheld, som resulterer i det samme tidstab (det samme antal forsinkelsestimer), vil have forskellig samfundsøkonomisk værdi afhængigt af, hvordan trafikken fordeler sig på turformål. Eller sagt på en anden måde: Køer hvor der indgår en væsentlig andel af lastbiler og erhvervstransport koster relativt mere samfundsøkonomisk end køer hvor der fx er få lastbiler, men mange fritidsture. Trafikdage på Aalborg Universitet 2019 ISSN

7 Den 3. forsinkelse eller gene er for dem, der vælger at gøre noget andet end at køre på den berørte motorvej eller en omkørsel fra motorvejen, dvs. dem der vælger at køre en helt anden rute eller gøre noget andet. Det er svært at fastsætte præcist hvilket tidstab de personer, der gør noget andet, får, da vi bl.a. ikke har viden om, hvilke alternativer de vælger. Det er således ikke muligt at opgøre det præcise tidstab. Derfor tages der i stedet udgangspunkt i den reelle forsinkelse, der er beregnet for type 1 og 2. Forsinkelsestiden/tidstabet for gruppen af personer, der gør noget andet, beregnes ud fra den samfundsøkonomiske metodes regel, som kaldes Rule of a half. Metoden tilskriver, at disse trafikanter får halvdelen af genen (eller gevinsten i andre tilfælde). De personer, der vælger ikke at køre på den berørte motorvej, får således halvdelen af det tidstab, som de forsinkelsesramte personer får. Resultater Den udviklede metode er anvendt til at beregne det samfundsøkonomiske tidstab pga. uheld på motorveje i Opgørelsen viser, at det samfundsøkonomiske tidstab er knap 0,7 mia. kr. Der indgår i alt 1775 uheld på motorveje i beregningen og tidstabet er opgjort til 1,6 mio. køretøjstimer. Det er dog eksklusiv de køretøjstimer for de trafikanter, der gør noget andet, da dette tidstab er kompliceret at trække ud af modellen. Når modellen fordeler det samfundsøkonomiske tidstab ud på turformål, kan man se, at størstedelen af tabet tilfalder lastbiler (figur 5). Det skyldes, at tidsværdien for lastbiltrafik er høj sammenlignet med fx bolig-arbejde og fritid. Figur 5. Samfundsøkonomisk tab pga. uheld på motorveje i 2016 fordelt på turformål Bolig-arbejde Fritid Erhverv Lastbiler Varebiler Gøre noget andet Samfundsøkonomisk tab mio. kr Værktøj til beregning af trafikale konsekvenser ved uheld Modellen kan også anvendes til at beregne trafikale konsekvenser af enkeltstående uheld. Til formålet er der udarbejdet et modul, hvor det er muligt at simulere konsekvenserne af et uheld. Nedenfor kan det ses hvordan værktøjet er opbygget (Figur 6). Først markeres hvor uheldet skal beregnes og hvilken dato det er sket. Dernæst indtastes uheldsforløbet, hvor de forskellige sporspærringer over tid indtastes. Når der trykkes på Udfør beregning foretages en beregning af uheldet med følgende output: - Tidstab i alt - Længde af - Tidspunkt for når køen er afviklet Trafikdage på Aalborg Universitet 2019 ISSN

8 - Samfundsøkonomisk tab Værktøjet kan fx benyttes af trafikcentermedarbejdere til at foretage den samfundsøkonomisk mest effektive måde at rydde op efter et uheld på eller til at give mere præcis trafikinformation om køens længde og tidspunkt for hvornår den er afviklet. Figur 6. Eksempel på skærmbillede til beregning af trafikale konsekvenser ved uheld Trafikdage på Aalborg Universitet 2019 ISSN

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Rammerne og indholdet i Transportministeriets nye samfundsøkonomiske manual

Rammerne og indholdet i Transportministeriets nye samfundsøkonomiske manual Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

TRAFIKNOTAT. Entreprise AV-OD-VIW Bygværk: OF af L-vej, Gl. Køge Landevej

TRAFIKNOTAT. Entreprise AV-OD-VIW Bygværk: OF af L-vej, Gl. Køge Landevej DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. februar 2016 16/01910-10 Maiken Lyngsø Kristensen mk@vd.dk 7244 2030 TRAFIKNOTAT Entreprise AV-OD-VIW-3-0-183.00 Bygværk: 0000003-0-183.00 OF af L-vej, Gl.

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Aalborg Trafikdage ITS, Trafikinformation og trafikledelse som trængselsreducerende tiltag

Aalborg Trafikdage ITS, Trafikinformation og trafikledelse som trængselsreducerende tiltag Aalborg Trafikdage ITS, Trafikinformation og trafikledelse som trængselsreducerende tiltag August 2018 Charlotte Vithen Områdechef i Vejdirektoratet Områdechef for Trafikledelsesområdet med afdelinger

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Ved hjælp af Bootstrap metoden er der etableret en ramme for beregninger af varians og konfidensintervaller for Transportvaneundersøgelsen (TU).

Ved hjælp af Bootstrap metoden er der etableret en ramme for beregninger af varians og konfidensintervaller for Transportvaneundersøgelsen (TU). Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 163 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Erhvervslivets adgang til kollektiv transport

Erhvervslivets adgang til kollektiv transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Trængsel og fremkommelighed Furesø Kommune

Trængsel og fremkommelighed Furesø Kommune Trængsel og fremkommelighed Furesø Kommune Fremkommelighedsudvalg 20. Juni 2019 Erik Basse Kristensen Markedschef, Plan og trafik 1 Agenda Lidt fakta Trængsel og kapacitet Hvorfor opstår trængsel? Trængsel

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Søren Frost Rasmussen, COWI Lars Jørgensen, COWI Indledning Trafikmodeller kan opdeles i makroskopiske og mikroskopiske modeller, hvor

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER Simon Sletting Bojer Civilingeniør, trafikplanlægger 1 Agenda Gennemførelse af trængselsanalyser: - Kort om beregningsmetoder - Kort om datakilder Formidling

Læs mere

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN TRÆNGSELSINDIKATORER er udgivet af COWI A/S GPS-data er stillet til rådighed af 3x34 Transport www.3x34.dk Design: COWI A/S

Læs mere

Samrådsspørgsmål A og B om Broløbet Storebælt

Samrådsspørgsmål A og B om Broløbet Storebælt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål A og B om Broløbet Storebælt Side 1 af 7 Spørgsmål A og B stillet efter ønske af Kim Christiansen

Læs mere

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet Trafikanten skal komme nemt og sikkert fra A til B Trafikinformation skal være fælles og sammenhængende Vejnettet

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Rejsetidsvariabilitet på veje. Vejdirektoratet og Transport DTU Trafikdage 2017

Rejsetidsvariabilitet på veje. Vejdirektoratet og Transport DTU Trafikdage 2017 Rejsetidsvariabilitet på veje Vejdirektoratet og Transport DTU Trafikdage 2017 Baggrund Rejsetidsvariabilitet -> mulighed for at forudsige rejsetider Risiko for forsinkelse tage for tidligt af sted

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Hvad er vejtrængsel? Formålet med sessionen er at præsentere den nuværende praksis

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø

Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø 1 Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø Forsker Michael W. J. Sørensen, Transportøkonomisk institutt (TØI), mis@toi.no Forsker Alena Høye, Transportøkonomisk institutt

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Hvad koster forsinkelser af godstransporten?

Hvad koster forsinkelser af godstransporten? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober 2005 Trafikafvikling på Motorring 3 - herunder erfaringer med brug af trafikledelsessystem under anlægsarbejdet. Af koordinator for trafikafvikling, Charlotte

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 VEJDIREKTORATET TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERING AF ETABLERING AF DYNAMISK

Læs mere

Juni Den smarte vej frem. Platform

Juni Den smarte vej frem. Platform Juni 2018 Den smarte vej frem latform Fremtidens mobilitet Nye teknologier vil få stor betydning for fremtidens mobilitet: Køretøjer bliver selvkørende med mulighed for andre aktiviteter under kørslen

Læs mere

Samfundsøkonomisk prioritering af ressourcer til klimatilpasning af veje - principper og metode

Samfundsøkonomisk prioritering af ressourcer til klimatilpasning af veje - principper og metode Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB, OAN

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB, OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 21. december 212 CAB, OAN Dette notat er udarbejdet af DTU Transport med input fra Vejdirektoratet og Movia. Notatet kommer

Læs mere

Fremtidens krydsdesign - sikkerhed og tryghed ved fremførte og afkortede cykelstier

Fremtidens krydsdesign - sikkerhed og tryghed ved fremførte og afkortede cykelstier Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje. Henning Sørensen Vejdirektoratet

Model til fremkommelighedsprognose på veje. Henning Sørensen Vejdirektoratet Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen Vejdirektoratet Fremkommelighedsprognose 1)Problemstilling 2)Modelbeskrivelse 3)Eksempler på anvendelse Prognose for årsdøgntrafik ÅDT 2020 Prognose

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra.

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra. December 2014 Vejarbejdsansvarlige modul i Mastra til analyse af trafik Kort vejledning 1. Formål Mastra er et system til lagring, efterbehandling og udtræk af trafiktællinger. Trafiktællinger er grundlaget

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 7. oktober 2012 OAN Udkast 1.0 Indledning Dette notat opsumerer kort de dele af Otto Anker Nielsens præsentation

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN Til Fredensborg og Hørsholm kommuner Dokumenttype Memo Dato Marts 2019 MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN MODULVOGNTOGSKØRSEL PÅ ISTERØDVEJEN Projektnavn MVT Isterødvejen Projektnr. 1100037496 Modtager

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/ Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/13603-8 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens

Læs mere

Hvorfor transporterer vi os, som vi gør? Line Sassersen, Movia, Trafik og Planlægning, Analyse

Hvorfor transporterer vi os, som vi gør? Line Sassersen, Movia, Trafik og Planlægning, Analyse Udvidet resumé 97 Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Abstrakt. Baggrund og formål

Abstrakt. Baggrund og formål Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter Udvidet resumé 37 Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter - med ny bane og motorvejsudvidelse på Vestfyn som illustrativt eksempel Ole Kveiborg, COWI A/S,

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA UDKAST Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA 1 Indledning... 2 2 Nuværende trafik... 3 3 Fremtidig trafik... 4 4 Krydset Ndr. Dragørvej/Hartkornsvej... 5 4.1

Læs mere

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvad betyder den stigende E-handel for vejtrafikken?

Hvad betyder den stigende E-handel for vejtrafikken? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 163-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transportplaner Lars Richter, Trafikselskabet Movia Morten Hvid Pedersen, Deloitte Consulting

Transportplaner Lars Richter, Trafikselskabet Movia Morten Hvid Pedersen, Deloitte Consulting Udvidet resumé 49 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Oprettelse af Pendlernettet i Movias område

Oprettelse af Pendlernettet i Movias område Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af trafikledelse. Opstilling af metoderamme og centrale forudsætninger.

Samfundsøkonomisk vurdering af trafikledelse. Opstilling af metoderamme og centrale forudsætninger. Samfundsøkonomisk vurdering af trafikledelse. Opstilling af metoderamme og centrale forudsætninger. Økonom Flemming Clausen, Vej- og trafikplanafdeling, Vejdirektoratet Civiling. Finn Krenk, Trafikal Drift,

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere