ÆNDRINGSFORSLAG 1-31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-31"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udviklingsudvalget /2136(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-31 (PE v01-00) Den finansielle og økonomiske krises konsekvenser for menneskerettighederne (2012/2136(INI)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /19 AM\ doc

3 1 Philippe Boulland, Cristian Dan Preda Punkt 1 1. påpeger, at den økonomiske og finansielle krise har haft skadelige virkninger for adgangen til mad, sundhed og uddannelse for de mest sårbare grupper i samfundet i både by- og landområder; minder om, at regeringer har pligt til at sikre respekt for de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og yde beskyttelse mod misbrug fra f.eks. virksomheders og andre private aktørers side; 1. påpeger, at den økonomiske og finansielle krise udgør en trussel mod samtlige menneskerettigheder, herunder de borgerlige og politiske rettigheder, og har haft skadelige virkninger for adgangen til mad, sundhed og uddannelse for de mest sårbare grupper i samfundet i både by- og landområder; minder om, at regeringerne bør sikre respekt for de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; og at det er EU's ansvar at foreslå partnerskaber, der kan skabe vækst og beskæftigelse og omfatter sociale minimumsstandarder; Or. fr 2 Leonidas Donskis Punkt 1 1. påpeger, at den økonomiske og finansielle krise har haft skadelige virkninger for adgangen til mad, sundhed og uddannelse for de mest sårbare grupper i samfundet i både by- og landområder; minder om, at regeringer har pligt til at sikre respekt for de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og yde beskyttelse mod misbrug fra f.eks. virksomheders og andre private aktørers side; 1. påpeger, at den økonomiske og finansielle krise har haft skadelige virkninger for adgangen til mad, sundhed og uddannelse for de mest sårbare grupper i samfundet i både by- og landområder og har medført en radikal stigning i fattigdommen på globalt plan; minder om, at regeringer har pligt til at sikre respekt for de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, yde beskyttelse mod misbrug fra f.eks. virksomheder og andre private aktørers side og efterforske økonomisk AM\ doc 3/19 PE v01-00

4 kriminalitet fra disse aktørers side; 3 Punkt 1 1. påpeger, at den økonomiske og finansielle krise har haft skadelige virkninger for adgangen til mad, sundhed og uddannelse for de mest sårbare grupper i samfundet i både by- og landområder; minder om, at regeringer har pligt til at sikre respekt for de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og yde beskyttelse mod misbrug fra f.eks. virksomheders og andre private aktørers side; 1. påpeger, at den økonomiske og finansielle krise har haft skadelige virkninger for adgangen til mad, sundhed og uddannelse for de mest sårbare grupper i samfundet i både by- og landområder; minder om, at regeringer har pligt til at sikre respekt for de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og yde beskyttelse mod misbrug fra f.eks. virksomheders og andre private aktørers side via gennemførelsen af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder; 4 Punkt 1 a (nyt) 1a. bemærker, at den finansielle krise har spredt sig over hele verden gennem forskellige transmissionskanaler og interageret med andre kriser (såsom fødevare- og brændstofkriser) med forskellig hastighed og intensitet; konstaterer med bekymring, at Verdensbanken og FN skønner, at krisen PE v /19 AM\ doc

5 betyder, at mellem 55 og 103 millioner flere mennesker er henvist til at leve i fattigdom, hvilket udgør en yderligere trussel mod menneskerettighedernes overholdelse; 5 Punkt 1 b (nyt) 1b. konstaterer med bekymring, at ifølge Verdensbankens og IMF's skøn er den hastighed, hvormed fattigdommen reduceres i Afrika syd for Sahara, aftaget, og at der i 2009 døde mellem og flere børn i Afrika syd for Sahara som en konsekvens af den globale finansielle krise; 6 Punkt 1 c (nyt) 1c. konstaterer med bekymring, at krisen har betydet, at kvindernes rettigheder er blevet forringet gennem f.eks. mere ulønnet arbejde og øget vold; fastholder derfor, at udviklingen af offentlige tjenester og effektive sociale sikringsordninger er afgørende for at sikre respekt for kvindernes økonomiske og sociale rettigheder; AM\ doc 5/19 PE v01-00

6 7 Punkt 1 d (nyt) 1d. minder om, at princippet om ikkeforskelsbehandling, især i en krisesammenhæng, kræver konkrete afhjælpende foranstaltninger, der kan hindre uforholdsmæssigt negative indvirkninger for kvinder, oprindelige folk og andre traditionelt dårligt stillede dele af befolkningen, idet man samtidig bør sikre, at disse antikriseforanstaltninger gavner de dårligst stillede og mest udsatte samfundsgrupper; 8 Philippe Boulland Punkt 2 2. understreger, at krisen har vist, at udgifterne til social beskyttelse øger de fattiges modstandsdygtighed over for kriser; påpeger desuden, at lande med effektive indenlandske beskatningssystemer mindsker deres sårbarhed ved pludselige tab af handelsafgifter eller udenlandske kapitaltilførsler; opfordrer derfor EU til at hjælpe udviklingslandene med at indføre progressive og effektive 2. understreger, at investeringerne på det sociale område har gjort det muligt at forbedre beskyttelsen af de fattige befolkningsgrupper mod krisens følger; påpeger desuden, at visse udviklingslande til trods for krisen har en vækstrate på knap 4 %, og at lande med effektive indenlandske beskatningssystemer mindsker deres sårbarhed ved pludselige tab af handelsafgifter eller udenlandske kapitaltilførsler; opfordrer derfor EU til at PE v /19 AM\ doc

7 beskatningssystemer for at afbøde krisens indvirkninger; hjælpe udviklingslandene med at indføre progressive og effektive beskatningssystemer for at afbøde krisens indvirkninger; kræver desuden, at EU fastholder kravet om konditionalitet og effektivitet i forbindelse med sin udviklingsbistand til lande, hvor korruption forværrer krisens følger hvad angår menneskerettighedskrænkelser; Or. fr 9 Punkt 2 2. understreger, at krisen har vist, at udgifterne til social beskyttelse øger de fattiges modstandsdygtighed over for kriser; påpeger desuden, at lande med effektive indenlandske beskatningssystemer mindsker deres sårbarhed ved pludselige tab af handelsafgifter eller udenlandske kapitaltilførsler; opfordrer derfor EU til at hjælpe udviklingslandene med at indføre progressive og effektive beskatningssystemer for at afbøde krisens indvirkninger; 2. understreger, at krisen har vist, at udgifterne til social beskyttelse øger de fattiges modstandsdygtighed over for kriser; påpeger desuden, at lande med effektive indenlandske beskatningssystemer mindsker deres sårbarhed ved pludselige tab af handelsafgifter eller udenlandske kapitaltilførsler; opfordrer derfor EU til at hjælpe udviklingslandene med at indføre progressive og effektive beskatningssystemer for at afbøde krisens indvirkninger på de offentlige indtægter og således bidrage til at sikre de nødvendige midler til socialsikring og retfærdig omfordeling af de eksisterende ressourcer; 10 Leonidas Donskis AM\ doc 7/19 PE v01-00

8 Punkt 2 2. understreger, at krisen har vist, at udgifterne til social beskyttelse øger de fattiges modstandsdygtighed over for kriser; påpeger desuden, at lande med effektive indenlandske beskatningssystemer mindsker deres sårbarhed ved pludselige tab af handelsafgifter eller udenlandske kapitaltilførsler; opfordrer derfor EU til at hjælpe udviklingslandene med at indføre progressive og effektive beskatningssystemer for at afbøde krisens indvirkninger; 2. understreger, at krisen har vist, at udgifterne til social beskyttelse øger de fattiges modstandsdygtighed over for kriser og mindsker krisernes sociale omkostninger; påpeger desuden, at lande med effektive indenlandske beskatningssystemer mindsker deres sårbarhed ved pludselige tab af handelsafgifter eller udenlandske kapitaltilførsler; opfordrer derfor EU til at hjælpe udviklingslandene med at indføre progressive og effektive beskatningssystemer for at afbøde krisens indvirkninger; 11 Cristian Dan Preda Punkt 2 a (nyt) 2a. understreger, at selv om befolkningen i de udviklede lande lider under den økonomiske og finansielle krises følger, rammer krisen den tredje verdens befolkning særligt hårdt, eftersom den sjældent har sikkerhedsnet til at beskytte sig; henstiller, at EU i højere grad søger at afbøde disse virkninger i udviklingslandene; 12 Leonidas Donskis PE v /19 AM\ doc

9 Punkt 2 a (nyt) 2a. konstaterer med bekymring, at de borgerlige og politiske rettigheder er i fare som følge af brutal undertrykkelse af sociale protester i mange lande i verden; understreger, at retten til information og retten til at deltage i regeringens politiske afgørelser om foranstaltninger til bekæmpelse af krisen bør overholdes; 13 Philippe Boulland Punkt 3 3. beklager, at selv om det internationale samfund anerkender menneskerettighedernes udelelighed og ligeværdighed, er de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fortsat vanskelige at håndhæve i praksis; mener, at man bør sikre fuldstændig gennemførelse af den valgfri protokol til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR), der giver enkeltpersoner mulighed for at klage over påståede krænkelser af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; 3. påpeger, at selv om det internationale samfund anerkender menneskerettighedernes udelelighed og ligeværdighed, er de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fortsat vanskelige at håndhæve i praksis; mener, at man bør sikre fuldstændig gennemførelse af den valgfri protokol til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR), der giver enkeltpersoner mulighed for at klage over påståede krænkelser af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; Or. fr 14 Leonidas Donskis AM\ doc 9/19 PE v01-00

10 Punkt 3 a (nyt) 3a. understreger, at sociale spændinger har ført til stigende diskrimination og fremmedhad over for mindretal og vandrende arbejdstagere, der er blandt de grupper, der er hårdest ramt af krisen, og hvis behov bør tages i betragtning i forbindelse med de foranstaltninger, der vedtages som reaktion på krisen; 15 Philippe Boulland Punkt 4 4. bekræfter, at selv om den globale økonomiske krise udgør en alvorlig trussel mod gennemførelsen af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, er det ikke en begrundelse for, at staterne, uanset deres indkomstniveau, fraviger deres forpligtelse til at respektere de grundlæggende menneskerettigheder; understreger, at regeringerne til enhver tid har en forpligtelse til at sikre et minimumsniveau, hvad angår de sociale og økonomiske rettigheder, der er absolut nødvendige for at leve en menneskeværdig tilværelse; 4. erindrer om, at EU ved hjælp af handelsaftaler og partnerskaber bør tilskynde vækstlande som Kina, Indien og Brasilien til på trods af krisen at udforme deres vækstpolitikker under hensyntagen til ILO's sociale minimumsstandarder og menneskerettighederne; understreger, at regeringerne til enhver tid har en forpligtelse til at sikre et minimumsniveau, hvad angår de sociale og økonomiske rettigheder, der er absolut nødvendige for at leve en menneskeværdig tilværelse; Or. fr 16 Mikael Gustafsson PE v /19 AM\ doc

11 Punkt 4 a (nyt) 4a. erkender, at de økonomiske stramninger, der gennemføres for at løse den økonomiske og finansielle krise, vil få særligt skadelige følger for kvinder og deres menneskerettigheder, eftersom kvinder dominerer den offentlige sektor både som ansatte og som modtagere af tjenesteydelser; 17 Mikael Gustafsson Punkt 4 b (nyt) 4b. understreger, at ligestilling af mænd og kvinder udgør et redskab til bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder, fordi den har positive konsekvenser for produktiviteten og samfundets bæredygtighed og øger antallet af kvinder på arbejdsmarkedet, hvilket igen har mange sociale og økonomiske fordele; 18 Cristian Dan Preda, Philippe Boulland Punkt 5 AM\ doc 11/19 PE v01-00

12 5. understreger, at den globale krise tydeligt har vist, at der - i en situation, hvor deregulering, liberalisering og privatisering har forværret den globale fattigdom og øget ulighederne mellem de forskellige lande og inden for disse landene er et akut behov for at nytænke statens rolle i den økonomiske politik; mener, at opfyldelsen af sociale og økonomiske rettigheder bl.a. afhænger af statens kapacitet til at regulere det finansielle marked og fordele ressourcer på en retfærdig måde gennem for eksempel et effektivt, gennemsigtigt og progressivt beskatningssystem; 5. understreger, at opfyldelsen af sociale og økonomiske rettigheder bl.a. afhænger af statens kapacitet til at regulere det finansielle marked og fordele ressourcer på en retfærdig måde gennem for eksempel et effektivt, gennemsigtigt og progressivt beskatningssystem; 19 Philippe Boulland Punkt 5 a (nyt) 5a. understreger, at regeringernes reaktion på krisen ikke kun bør være af økonomisk, men også af social karakter; mener, at man i fremtidige partnerskabsaftaler bør lægge vægt på forsvarlig forvaltning for at understøtte udviklingslandenes indsats; Or. fr 20 Michael Cashman Punkt 5 a (nyt) PE v /19 AM\ doc

13 5a. beklager, at der i krisetider sker alvorlige krænkelser af kvindernes rettigheder og mindretallenes rettigheder; påpeger, at det i sådanne tider er nødvendigt at sikre øget opmærksomhed på bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af køn, religion eller tro, race eller etnisk oprindelse, alder, handicap, seksuel orientering og kønsidentitet; 21 Punkt 5 a (nyt) 5a. understreger, at bekæmpelse af ulovlige finansielle strømme, skattely og spekulation i råvarer er nødvendige skridt til sikring af menneskerettighederne, især i lavindkomstlande; 22 Cristian Dan Preda Punkt 5 a (nyt) 5a. understreger, at den finansielle og økonomiske krise også har uforholdsmæssig stor indvirkning på rettighederne for specifikke grupper af mennesker, især de fattigste og AM\ doc 13/19 PE v01-00

14 marginaliserede; 23 Cristian Dan Preda Punkt 5 b (nyt) 5b. understreger, at selv om virkningerne af krisen på de borgerlige og politiske rettigheder endnu ikke er evalueret fuldt ud, står det klart, at krisen har forværret den sociale uro, hvilket undertiden har ført til voldelig undertrykkelse og har mangedoblet krænkelserne af grundlæggende rettigheder såsom ytringsfriheden og retten til information; 24 Punkt 6 6. understreger, at ILO's dagsorden for anstændigt arbejde opstiller et universelt og grundlæggende princip til sikring af en fair globalisering; opfordrer EU til at støtte en menneskerettighedsbaseret reaktion på krisen og bidrage aktivt til etableringen af sociale minimumskrav i udviklingslandene og samtidig respektere disse landes individuelle tilgange med hensyn til gennemførelsen heraf; 6. minder om, at de grundlæggende værdier som frihed, menneskets værdighed, social retfærdighed og ikkeforskelsbehandling er afgørende for en bæredygtig økonomisk og social udvikling; understreger især, at ILO's dagsorden for anstændigt arbejde opstiller et universelt og grundlæggende princip til sikring af en fair globalisering; opfordrer EU til at støtte en menneskerettighedsbaseret reaktion på krisen og bidrage aktivt til etableringen af PE v /19 AM\ doc

15 sociale minimumskrav i udviklingslandene og samtidig respektere disse landes individuelle tilgange med hensyn til gennemførelsen heraf; 25 Punkt 6 a (nyt) 6a. minder om, at respekt for menneskerettighederne bl.a. indebærer universel social mindstebeskyttelse til sikring mod ekstrem fattigdom, mindsteløn og fuld gennemførelse af de internationale arbejdsstandarder; 26 Punkt 6 b (nyt) 6b. bemærker, at omkring 5,1 milliarder mennesker eller 75 % af verdens befolkning ikke er dækket af tilstrækkelig socialsikring, at 2,6 milliarder mennesker ikke har adgang til passende sanitære forhold, og at 884 millioner mennesker ikke har adgang til passende drikkevandsforsyning, at 873 millioner lider af kronisk sult, at næsten 9 millioner børn under fem år hvert år dør af sygdomme, som næsten alle kan forebygges, og at 100 millioner AM\ doc 15/19 PE v01-00

16 mennesker presses ned under fattigdomsgrænsen, når de tvinges til at betale for sundhedspleje; 27 Punkt 6 c (nyt) 6c. påpeger, at landene syd for Sahara er særligt sårbare over for eksterne chok, fordi deres økonomier og eksport ikke er tilstrækkeligt diversificerede og domineres af råvarer; understreger ligeledes, at ulovlige pengestrømme er en vigtig udviklingsmæssig udfordring for Afrika, som hindrer respekt for menneskerettighederne; opfordrer de afrikanske lande til at iværksætte systematiske revisioner af den nationale gæld, således at man, som i Ecuador, for hver enkelt gældsfordring kan fastslå, om den er lovlig eller ulovlig; opfordrer endnu engang EU til at gøre kampen mod skattely og korruption til en af sine topprioriteter, og til kraftigt at opfordre internationale finansierings- og udviklingsinstitutioner til at gøre det samme; 28 Punkt 7 PE v /19 AM\ doc

17 7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at menneskerettighederne reelt beskyttes i forbindelse med alle de handels- og investeringsaftaler, der indgås; kræver, at Kommissionen foretager en systematisk evaluering af handels- og investeringsaftalernes konsekvenser for menneskerettighederne med det formål at sikre en effektiv håndhævelse af menneskerettighederne; 7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at menneskerettighederne reelt beskyttes i forbindelse med alle de handels- og investeringsaftaler, der indgås; understreger derfor, at medlemsstaterne ikke må blive låst fast i aftaler, der forringer deres evne til at respektere deres forpligtelser på menneskerettighedsområdet, for at sikre adgang til eksportmarkeder eller tiltrække investorer; kræver, at Kommissionen foretager en systematisk evaluering af handels- og investeringsaftalernes konsekvenser for menneskerettighederne med det formål at sikre en effektiv håndhævelse af menneskerettighederne; 29 Michael Cashman Punkt 7 7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at menneskerettighederne reelt beskyttes i forbindelse med alle de handels- og investeringsaftaler, der indgås; kræver, at Kommissionen foretager en systematisk evaluering af handels- og investeringsaftalernes konsekvenser for menneskerettighederne med det formål at sikre en effektiv håndhævelse af menneskerettighederne; 7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at menneskerettighederne reelt beskyttes i forbindelse med alle de handels- og investeringsaftaler, der indgås eller revideres, gennem bindende menneskerettighedsklausuler, der ikke står til forhandling; kræver, at Kommissionen foretager en systematisk evaluering af handels- og investeringsaftalernes konsekvenser for menneskerettighederne med det formål at sikre en effektiv håndhævelse af menneskerettighederne; AM\ doc 17/19 PE v01-00

18 30 Philippe Boulland Punkt 8 8. konstaterer med bekymring, at den globale økonomiske krise truer EUmedlemsstaternes offentlige udviklingsbistand; minder om, at omkostningerne ved den globale økonomiske krise i et uforholdsmæssigt stort omfang bæres af fattige lande, selv om den har sin oprindelse i de rigere lande; opfordrer derfor EU og dets medlemsstater til at opretholde og leve op til deres eksisterende bilaterale og multilaterale tilsagn om offentlig udviklingsbistand og 2015-målene. 8. konstaterer med bekymring, at den globale økonomiske krise truer EUmedlemsstaternes offentlige udviklingsbistand; minder om, at omkostningerne ved den globale økonomiske krise i et uforholdsmæssigt stort omfang bæres af fattige lande, selv om den har sin oprindelse i de rigere lande; opfordrer derfor EU og dets medlemsstater til at opretholde og leve op til deres eksisterende bilaterale og multilaterale tilsagn om offentlig udviklingsbistand og 2015-målene; erindrer om, at vækstlandene også kan spille en væsentlig rolle gennem deres potentielle bidrag til den offentlige udviklingsbistand; Or. fr 31 Punkt 8 a (nyt) 8a. gentager, at de rige lande bør være omfattet af bindende forpligtelser til at respektere de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder uden for deres grænser, og at afgørelser, der træffes inden for rammerne af internationale institutioner som IMF, Verdensbanken og PE v /19 AM\ doc

19 WTO, bør være forenelige med samtlige menneskerettighedsforpligtelser fastsat i de internationale menneskerettighedskonventioner. AM\ doc 19/19 PE v01-00

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0197/1. Ændringsforslag. Thomas Händel for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0197/1. Ændringsforslag. Thomas Händel for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 6.6.2017 A8-0197/1 1 Betragtning H H. der henviser til, at det voksende individuelle ansvar for beslutninger om opsparing, som indebærer forskellige risici, også betyder, at den enkelte borger skal informeres

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0238/10. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0238/10. Ændringsforslag 2.9.2015 A8-0238/10 10 Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf Punkt E E. der henviser

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 10.4.2013 B7-000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-000/2013 og B7-000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) 7775/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 3. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 44 CFSP/PESC 300

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0009/55. Ændringsforslag. Marine Le Pen for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0009/55. Ændringsforslag. Marine Le Pen for ENF-Gruppen 27.1.2016 A8-0009/55 55 Betragtning A A. der henviser til, at der med TISAforhandlingerne bør opnås effektiv international regulering, ikke mindre indenlandsk regulering; A. der henviser til, at TISAforhandlingerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0214/1. Ændringsforslag. Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0214/1. Ændringsforslag. Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen 9.3.2015 B8-0214/1 1 Punkt 19 a (nyt) 19a. beklager, at formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, har fremmet ideen om, at der ikke vil ske nogen yderligere udvidelser i løbet af de næste fem år;

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 10.10.2012 21012/2026(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-4 Michèle Striffler, (PE496.311v01-00) om EU's strategi for Afrikas Horn (21012/2026(INI)) AM\915399.doc PE497.861v01-00

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 17.4.2015 2014/2228(INI) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om International Handel om henstillinger til Kommissionen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 12.11.2014 2014/0124(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2013/2061(INI) 5.9.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 et innovativt sundhedsvæsen i det

Læs mere

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2017/2068(INI) 13.6.2017 HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Code of Conduct / Adfærdskodeks - leverandør

Code of Conduct / Adfærdskodeks - leverandør Code of Conduct / Adfærdskodeks - leverandør DK Da HCS A/S er involveret med forskellige leverandører, er det vigtigt for os at have et fælles sæt etiske metoder og standarder. Denne Code of Conduct gælder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) 27.1.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-27 Jamila Madeira (PE415.219v01-00) En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Styrkelse af landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden og bekæmpelse af illoyal handelspraksis,

Styrkelse af landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden og bekæmpelse af illoyal handelspraksis, Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Styrkelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.11.2007 B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Joseph Daul, Daniel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

15571/17 ef 1 DG C 1

15571/17 ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15571/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0023/8. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0023/8. Ændringsforslag 4.3.2015 A8-0023/8 8 Punkt 1 a (nyt) 1a. understreger befolkningernes umistelige ret til selvbestemmelse uden ekstern indgriben i tredjelandes politiske, økonomiske og sociale liv; advarer endnu en gang

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 11.2.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om flyveledernes situation i Spanien

Læs mere

Code of Conduct / Adfærdskodeks

Code of Conduct / Adfærdskodeks Code of Conduct / Adfærdskodeks DK For HCS A/S er det vigtigt at have et fælles sæt etiske metoder og standarder. Denne Code of Conduct gælder for alle medarbejdere hos HCS, og dækker arbejdstagernes rettigheder,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 4.2.2008 PE400.674v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-30 Udkast til udtalelse Pia Elda Locatelli Hvidbog om idræt (2007/2261INI)) (PE400.386v01-00)

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen 18.5.2015 B8-0455/3 3 Punkt 23 23. er af den opfattelse, at der i tråd med EU's engagement i retsstatsprincippet og grundlæggende værdier er presserende behov for reformer i Tyrkiet inden for hhv. retsvæsenet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 15.5.2012 B7-0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2012 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2012/2324(INI) 8.5.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9381/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9002/17 Vedr.:

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0228/2. Ændringsforslag. Peter Liese m.fl.

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0228/2. Ændringsforslag. Peter Liese m.fl. 2.9.2015 A8-0228/2 2 Punkt 18 18. opfordrer Kommissionen til at anerkende vigtigheden af menneskers ret til vand og sanitet som et offentligt gode og en grundlæggende værdi for alle EUborgere og ikke som

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 3.6.2013 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling

Læs mere

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15573/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Etiopien, der blev vedtaget af Rådet den 19. november 2018 på samling.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Etiopien, der blev vedtaget af Rådet den 19. november 2018 på samling. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. november 2018 (OR. en) 13960/18 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COAFR 279 CFSP/PESC 1050 CSDP/PSDC 660

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.5.2010 2009/2229(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 Stavros Lambrinidis (PE441.186v01-00) om forvaltning af internettet:

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2014/2006(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen

Læs mere

11334/17 mbn/mbn/kmm 1 DGC 2C

11334/17 mbn/mbn/kmm 1 DGC 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) 11334/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 17. juli 2017 til: Tidl. dok. nr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHAFA

Læs mere

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 1 Punkt 2, led 4 tackle udfordringer vedrørende balancen mellem arbejds- og privatliv og den kønsbestemte forskel i løn og pension; tackle den kønsbestemte forskel i løn og pension

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 14.9.2011 B7-2011/0000 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2011 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 22.4.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, Europa-Parlamentets

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2014/0259(NLE) 27.5.2015 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11246/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10998/16

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2) 14.6.2016 2016/2038(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 542-548

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Letlands Saeima om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 1.2.2017 2016/0275(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetudvalget

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0026/9. Ændringsforslag. Mario Borghezio, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0026/9. Ændringsforslag. Mario Borghezio, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen 8.2.2017 A8-0026/9 9 Punkt 1 1. ser med tilfredshed på Rådets behandling af Bosnien-Hercegovinas ansøgning om EU-medlemskab og overdragelsen af spørgeskemaet og ser frem til Kommissionens udtalelse om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget. 13.5.2005 PE 357.882v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget. 13.5.2005 PE 357.882v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udviklingsudvalget 2009 13.5.2005 PE 357.882v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-77 Udkast til betænkning Manolis Mavrommatis Udnyttelse af børn i udviklingslandene med særligt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2288(INI) 22.1.2009 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Udenrigsudvalget om et strategisk partnerskab EU-Brasilien (2008/2288(INI)) Rådgivende ordfører:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 8.10.2014 PE539.660v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 Marita Ulvskog (PE537.317v01-00) Beskæftigelse og sociale aspekter af Europa

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 31.8.2011 B7-0000/2011 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2011 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5 om 2011-rapporten

Læs mere

CSR - Erklæring. Rev. No: Med dette dokument erklærer Granly Steel A/S, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

CSR - Erklæring. Rev. No: Med dette dokument erklærer Granly Steel A/S, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. 0 Page: 1 CSR-Erklæring fra Granly Steel A/S Med dette dokument erklærer Granly Steel A/S, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. områder: Arbejdsforhold - inkl. ulykker Børnearbejde Diskrimination

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/2002(BUD) 4.5.2010 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Budgetudvalget om 2011-budgettet:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2115(INI) 27.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Siiri Oviir (PE407.727v01-00) Hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2009(INI) fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2009(INI) fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2016/2009(INI) 9.11.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0101/2019 8.2.2019 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0007/2019 og B8-0008/2019 jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

Fjern de kønsbestemte lønforskelle.

Fjern de kønsbestemte lønforskelle. Fjern de kønsbestemte lønforskelle Oversigt Hvad er kønsbestemte lønforskelle? Hvorfor varer de kønsbestemte lønforskelle ved? Hvad har EU gjort? Hvorfor har det betydning? De kønsbestemte lønforskelle

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

7048/17 sl 1 DG C 2A

7048/17 sl 1 DG C 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. marts 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2015/2255(INI) 18.2.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere