VEDTAGNE TEKSTER. P9_TA(2020)0090 Decharge 2018: Unionens almindelige budget Det Europæiske Råd og Rådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTAGNE TEKSTER. P9_TA(2020)0090 Decharge 2018: Unionens almindelige budget Det Europæiske Råd og Rådet"

Transkript

1 Europa-Parlamentet VEDTAGNE TEKSTER P9_TA(2020)0090 Decharge 208: Unionens almindelige budget Det Europæiske Råd og Rådet. Europa-Parlamentets afgørelse af 3. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 208, Sektion II Det Europæiske Råd og Rådet (209/2057(DEC)) Europa-Parlamentet, der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 208, der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 208 (COM(209)036 C9-0052/209) 2, der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 208, der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 208, med institutionernes svar 3, der henviser til Revisionsrettens erklæring 4 for regnskabsåret 208 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til artikel 34, stk. 0, og artikel 37, 38 og 39 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/202 af 25. oktober 202 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 605/2002 5, særlig artikel 55, 99, 64, 65 og 66, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 208/046 af 8. juli 208 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 296/203, (EU) nr. 30/203, (EU) nr. 303/203, EUT L 57 af EUT C 327 af , s.. 3 EUT C 340 af , s.. 4 EUT C 340 af , s EUT L 298 af , s..

2 (EU) nr. 304/203, (EU) nr. 309/203, (EU) nr. 36/203, (EU) nr. 223/204, (EU) nr. 283/204 og afgørelse nr. 54/204/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/202, særlig artikel 59, 8, 260, 26 og 262, der henviser til forretningsordenens artikel 00 og bilag V, der henviser til udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0038/2020),. udsætter sin afgørelse om decharge til Rådets generalsekretær for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet for regnskabsåret 208; 2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning; 3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). EUT L 93 af , s..

3 2. Europa-Parlamentets beslutning af 4. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 208, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (209/2057(DEC)) Europa-Parlamentet, der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 208, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet, der henviser til Den Europæiske Ombudsmands henstilling i sag 069/209/MIG om virksomhedssponsorering af formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, der henviser til Den Europæiske Ombudsmands særberetning i den strategiske undersøgelse OI/2/207/TE af gennemsigtigheden i Rådets lovgivningsmæssige proces, der henviser til sin beslutning af 7. januar 209 om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/207 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union, der henviser til forretningsordenens artikel 00 og bilag V, der henviser til udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0038/2020), A. der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren ønsker at understrege, at det er særligt vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden og gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;. noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 208 ikke konstaterede nogen væsentlige svagheder med hensyn til de reviderede emner menneskelige ressourcer og udbud for Det Europæiske Råd og Rådet; 2. bemærker Revisionsrettens konklusion om, at betalingerne som helhed vedrørende administrationsudgifter for Rådet for det regnskabsår, der afsluttedes den 3. december 208, var uden væsentlig fejlforekomst, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer var effektive; 3. beklager, som en generel bemærkning, at kapitel 0 "Administration" i Revisionsrettens årsberetning 208 har et ret begrænset omfang og begrænsede konklusioner, selv om udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme anses for at være et område med lav risiko; 4. noterer sig, at Revisionsretten udtog en stikprøve på 45 transaktioner fra udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme i alle Unionens institutioner og organer; bemærker, at stikprøven var udformet med henblik på at være repræsentativ for udgifter afholdt under udgiftsområde 5, som udgør 6,3 % af Unionens budget; bemærker, at Revisionsrettens arbejde viser, at de administrative udgifter udgør en lav Vedtagne tekster, P8_TA(209)0045.

4 risiko; mener imidlertid, at antallet af transaktioner, der er udvalgt for "øvrige institutioner", er utilstrækkeligt, og anmoder Revisionsretten om at øge antallet af transaktioner, der skal undersøges, med mindst 0 %; 5. beklager, at anmodningen om at adskille budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet i et budget for hver institution, som Parlamentet har fremsat i tidligere beslutninger om decharge, ikke er blevet taget i betragtning; opfordrer Rådet til at adskille budgettet på denne måde af hensyn til gennemsigtigheden og for at øge ansvarligheden i begge institutioner; 6. bemærker, at Rådet i 208 havde et samlet budget på EUR (i forhold til EUR i 207) med en gennemførelsesgrad på 9,9 % (i forhold til 93,8 % i 207); noterer sig en forhøjelse af budgettet med,3 mio. EUR, svarende til 2,0 % i forhold til en forhøjelse på 3 % i 207 og 0,6 % i 206; 7. glæder sig over Rådets generelt forsigtige og forsvarlige økonomiske forvaltning; anerkender udviklingen i Rådets budget fra et budget på 634 mio. EUR i 200 til et budget på 573 mio. EUR i 208, dvs. et fald på 9,63 %; 8. noterer sig, at bevillinger, der blev fremført fra 208 til 209, beløb sig til i alt EUR, svarende til 0,7 % (i forhold til EUR eller,5 % i 207), og hovedsageligt vedrørte kategorier såsom computersystemer (8,3 mio. EUR), bygninger (6,0 mio. EUR) og tolkning (,9 mio. EUR); noterer sig de bortfaldne bevillinger i 208 med et beløb på EUR (i forhold til EUR i 207); minder Rådet om, at fremførsler er undtagelser fra princippet om etårighed og bør afspejle faktiske behov, og opfordrer derfor Rådet til at styrke sin indsats for at undgå at for høje budgetoverslag; 9. bemærker på ny den lave gennemførelsesgrad for delegationernes rejseudgifter med en forpligtelse på, mio. EUR i forhold til et endeligt budget, inklusive interne omfordelinger, på 22,3 mio. EUR; bemærker, at eftersom medlemsstaterne skulle tilbagebetale uudnyttede beløb fra tidligere år, forpligtede Rådet kun, mio. EUR til efterfølgende betalinger; opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet om de resultater, der er opnået med hensyn til at forhandle en politik på plads med medlemsstaterne for at løse dette vedvarende problem; 0. anerkender, at antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for 208 var fastsat til 3 03 stillinger (i forhold til stillinger i 207); bemærker, at der blev ansat 37 personer (74 fastansatte og 63 midlertidigt ansatte) i 208, og at 84 personer (54 fastansatte og 30 midlertidigt ansatte) i løbet af 208 forlod institutionen, hvilket resulterede i et nettofald på 47 besatte stillinger og var den vigtigste årsag til underudnyttelsen af 8,8 mio. EUR på budgetposten "stillingsfortegnelse";. anerkender den øgede arbejdsbyrde udtrykt i det samlede antal møder, nemlig 7 733, i 208 i forhold til møder i 200; bemærker en anden kvantitativ aktivitetsindikator, nemlig antallet af retsakter offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, hvor der blev offentliggjort 20 retsakter i 208 i forhold til 825 i 200; 2. glæder sig over Rådets bestræbelser med hensyn til gennemførelsen af handlingsplanen for et mere dynamisk, fleksibelt og kollaborativt generalsekretariat for Rådet; noterer sig de skridt, der er taget til yderligere at forbedre Rådets økonomiske forvaltning og performance gennem foranstaltninger såsom oprettelsen af en rådgivende

5 managementgruppe, vedtagelsen af retningslinjer for en fælles ramme for projekt- og taskforceforvaltning, oprettelsen af en taskforce for omorganisering samt gennemgangen af interne regler efter offentliggørelsen af den nye finansforordning; 3. noterer sig Rådets ejendomssituation, der førte til intensive forhandlinger i 208 med de belgiske myndigheder, som ikke gik videre med salget af de fire tilstødende grunde, til trods for at der var indgået aftale om den endelige pris for projektet Europa-bygningen; bemærker, at parterne nåede til enighed om en alternativ løsning, der førte til, at udgiften til den oprindelig pris for grundene på EUR ikke blev afholdt; 4. udtrykker sin bekymring over de alarmerende oplysninger, som er kommet frem i de europæiske medier vedrørende opførelsen af den nye Europa-bygning; opfordrer Rådet til grundigt at undersøge hovedentreprenøren og hele kæden af underleverandører (op til 2 ifølge medierne) samt arbejdsvilkårene for de ansatte arbejdere og til at forelægge Parlamentets Budgetkontroludvalg alle resultater heraf; 5. noterer sig, at den reviderede ramme for intern kontrol trådte i kraft den. november 208 og blev oprettet med fem komponenter, nemlig kontrolmiljø, risikovurdering, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågningsaktiviteter og derudover 7 principper og 33 karakteristika med henblik på at opnå rimelig sikkerhed for opfyldelsen af de fastsatte mål; 6. glæder sig over, at 92 % af de henstillinger fra den interne revision, der blev udstedt i årene , er blevet gennemført eller er ved at blive gennemført i 208; bemærker, at den interne revisions årlige arbejdsprogram for 208 er baseret på en ajourført risikovurdering, der tager hensyn til gennemgangen af risikoregistre, og blev gennemført effektivt; bemærker de områder, hvor der blev gennemført revisioner i 208, såsom teknisk forvaltning, offentligt IT udbud, juridisk tjeneste og kommunikationsstrategi; 7. bemærker, at der i forbindelse med forslaget til en ny interinstitutionel aftale om et obligatorisk åbenhedsregister, tilgængeligt i maskinlæsbar form, for interesserepræsentanter, der dækker Parlamentet, Rådet og Kommissionen, fandt to forhandlingsrunder sted i 208 under det bulgarske formandskab og en i 209 under det rumænske formandskab; minder om Den Europæiske Ombudsmands (Ombudsmandens) afgørelse af 8. juni 209 om, at Rådets generalsekretariat bør føre en fuldstændig fortegnelse over alle møder mellem interesserepræsentanter og formanden for Det Europæiske Råd, og at denne bør offentliggøres; beklager, at Rådet endnu ikke har tilsluttet sig åbenhedsregistret på trods af alle forhandlingerne herom, og opfordrer Rådet til at følge op på forhandlingerne og nå frem til et vellykket resultat, således at Rådet endelig kan tilslutte sig registret; opfordrer Rådet til at udvise et reelt engagement i principperne om gennemsigtighed og ansvarlighed ved at vedtage konkrete foranstaltninger og ved at bygge videre på det finske formandskabs eksempel; opfordrer alle formandskabstrioer til at gå foran med et godt eksempel ved at afvise møder med uregistrerede lobbyister; 8. bemærker Ombudsmandens henstilling til, at Det Europæiske Råds formand og formandens kabinet offentliggør en udtømmende liste over afholdte lobbymøder; er skuffet over, at den nye formand for Det Europæiske Råd endnu ikke har gennemført denne henstilling; bemærker, at selv om det ser ud til, at formanden for Det Europæiske Råd ikke mødes med mange lobbyister, er princippet om gennemsigtighed med hensyn til lobbyvirksomhed ikke desto mindre vigtigt; opfordrer indtrængende formanden for

6 Det Europæiske Råd til at sikre, at han og hans kabinet afviser alle møder med uregistrerede lobbyister og proaktivt offentliggør en udtømmende liste over afholdte lobbymøder; opfordrer Rådets generalsekretariat til at sikre, at de etiske regler, der gælder for formanden for Det Europæiske Råd, bringes i overensstemmelse med de etiske regler, der gælder for formanden for Kommissionen, således at "svingdørsreglerne" finder anvendelse i tre år, og at der kræves formel godkendelse af enhver ny funktion med tilknytning til Unionens aktiviteter; 9. glæder sig over oprettelsen af afdelingen for digitale tjenester som led i en omorganisering af Rådets generalsekretariat den. juli 208; bemærker, at informations- og forvaltningsprogrammet er udformet med henblik på at strømline og digitalisere centrale forretningsprocesser ved at levere et fuldt integreret system af applikationer og tjenester, som vil være tilgængeligt for brugerne gennem et kollaborativt og sikkert digitalt arbejdssted for personale, formandskaber og delegerede; 20. noterer sig den intense mediedækning og det særligt høje niveau af medieinteresse i forhandlingerne i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen; glæder sig over den fortsatte udvikling af Rådets websted og det store stykke arbejde, der er gjort med henblik på at øge dets publikum på alle kanaler (en stigning på 9 % i besøg på webstedet, 3 % i fans på Facebook, 26 % i følgere på Twitter og 92 % i følgere på Instagram i forhold til det foregående år); bemærker det store antal baggrundsbriefinger og pressekonferencer; noterer sig nyhedsplatformen, som giver pressen og medierne mulighed for at se, downloade og integrere Rådets videoer og fotos i højopløsningskvalitet; tilskynder til yderligere brug af teknisk åbne sociale netværksplatforme under særlig hensyntagen til beskyttelsen af brugernes personoplysninger; 2. gentager sin støtte til Ombudsmandens henstillinger vedrørende gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet ; anmoder Rådet om at styrke sine bestræbelser på at gøre lovgivningsprocessen mere sporbar og læservenlig, at skabe gennemsigtighed omkring milepæle i lovgivningsprocessen og at normalisere identifikation og offentliggørelse af medlemsstaternes input i maskinlæsbart format (f.eks. erklæringer, ændringsforslag) til lovgivningsmæssige debatter i forbindelse med rådsmøder, forberedende drøftelser i Rådets Faste Repræsentanters Komité eller i andre af dets forberedende organer; opfordrer Rådet til at intensivere sine bestræbelser på at øge gennemsigtigheden ved bl.a. at offentliggøre Rådets lovgivningsdokumenter, at udarbejde og offentliggøre formelle referater fra møder i Rådets forberedende organer og således føre medlemsstaternes holdninger til protokols samt at stille flere trilogdokumenter til rådighed i overensstemmelse med Ombudsmandens henstillinger; anerkender Rådets bestræbelser på at forbedre gennemsigtigheden ved hjælp af igangværende ændringer af dets websted og aktiviteterne i dets interne Afdeling for Åbenhed; opfordrer Rådet til at indføre yderligere foranstaltninger med henblik på at opnå en vellykket gennemsigtighedspolitik, der giver offentligheden bedre mulighed for at følge Unionens lovgivningsproces; 22. minder om, at Ombudsmanden i sine konklusioner i særberetningen om den strategiske Europa-Parlamentets beslutning af 7. januar 209 om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/207 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (Vedtagne tekster, P8_TA(209)0045).

7 undersøgelse (OI/2/207/TE) af gennemsigtigheden i Rådets lovgivningsmæssige proces, fra maj 208, fandt, at Rådets nuværende praksis udgør dårlig forvaltning; minder om det fælles nonpapir fra oktober 209 fra Belgien, Danmark, Estland, Irland, Letland, Luxembourg, Slovenien, Sverige og Nederlandene om at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i Unionen, i hvilket Rådet specifikt anmodes om at øge åbenheden i forbindelse med trepartsforhandlingerne ved systematisk at offentliggøre lovgivningsmæssige nøgledokumenter; anmoder Rådet om seriøst at overveje disse henstillinger til gavn for gennemsigtigheden og om at aflægge rapport til Parlamentet herom; 23. udtrykker sin dybe bekymring over de oplysninger, som er kommet frem i de europæiske medier vedrørende virksomhedssponsorering til medlemsstater, der varetager formandskabet for Rådet, og deler de bekymringer, som unionsborgere og Parlamentets medlemmer har givet udtryk for; anerkender, at medlemsstaterne forventes at finansiere deres egne formandskaber, og beklager, at det i de senere år er blevet almindelig praksis at anvende virksomhedssponsorering til at dække nogle af deres udgifter i denne forbindelse; er dybt bekymret over den mulige skade på omdømmet og risikoen for tab af tillid, som denne praksis kan medføre for Unionen, dens institutioner og navnlig for Rådet i unionsborgernes øjne; bemærker, at Rådet anfører, at ansvaret for spørgsmålet om sponsorering udelukkende påhviler den medlemsstat, der har formandskabet; er enig med Ombudsmanden i, at offentligheden ikke skelner mellem formandskabet for Rådet og den medlemsstat, der har det; støtter fuldt ud Ombudsmandens vurdering og henstilling til Rådet om at udstede retningslinjer til medlemsstaterne om dette spørgsmål; henstiller desuden kraftigt til Rådet at overveje at opføre formandskaberne på budgettet; anmoder Rådet om at videreformidle denne bekymring til medlemsstaterne, navnlig til den nuværende formandskabstrio, om seriøst at overveje disse henstillinger og om at rapportere tilbage til Parlamentet herom; 24. opfordrer til, at de etiske regler, der gælder for formanden for Det Europæiske Råd, bringes i overensstemmelse med de etiske regler, der gælder for formanden for Kommissionen og Parlamentet, for at sikre formel godkendelse af enhver aktivitet med tilknytning til Unionslovgivning i tre år, efter at vedkommende har forladt Rådet; 25. er dybt bekymret over beskyldningerne om interessekonflikter mod en række repræsentanter for medlemsstaterne, der er involveret i den politiske og budgetmæssige beslutningsproces på højt plan; anmoder Rådet om at sikre, at repræsentanter for medlemsstaterne, som har mulighed for at drage direkte fordel af EU-støtte gennem virksomheder, de ejer, ikke deltager i de tilknyttede politiske eller budgetmæssige drøftelser og afstemninger; anmoder endvidere Rådet om at tilslutte sig Parlamentets opfordring til Kommissionen om at foreslå nye revisionsprocedurer for at fremskynde efterforskningen af akutte og alvorlige tilfælde af interessekonflikter og sikre, at Parlamentet underrettes behørigt om konklusionerne af revisionen; 26. beklager, at Rådet igen ikke har besvaret de skriftlige forespørgsler fra Parlamentet, og at Rådets generalsekretær ikke deltog i den høring, der blev afholdt den 2. november 209 i forbindelse med den årlige decharge, hvilket viser en fortsat og fuldstændig mangel på samarbejdsvilje fra Rådets side; understreger, at Rådets udgifter skal gennemgås på samme måde som de øvrige institutioners udgifter, og påpeger, at grundelementerne i en sådan kontrol er blevet fastlagt i Parlamentets Henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand i sag 069/209/MIG om virksomhedssponsorering af formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

8 dechargebeslutninger i de forgangne år; påpeger, at Parlamentet er den eneste EUinstitution, der er valgt direkte af unionsborgerne, og at dets rolle i dechargeproceduren hænger direkte sammen med borgernes ret til at blive informeret om, hvordan offentlige midler anvendes; Det fremtidige samarbejde mellem Rådet og Parlamentet 27. bemærker, at Parlamentets rolle i forbindelse med decharge er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), i finansforordningen og i Parlamentets forretningsorden; 28. bemærker, at Parlamentet i henhold til artikel 39 i TEUF efter henstilling fra Rådet meddeler decharge til Kommissionen for gennemførelsen af Unionens almindelige budget; bemærker, at Rådets rolle anerkendes fuldt ud som en institution, der fremsætter henstillinger i forbindelse med dechargeproceduren; 29. fremhæver, at det er Parlamentets særret at meddele decharge i medfør af artikel 36, 37 og 39 i TEUF på linje med den nuværende fortolkning og praksis, nemlig at meddele decharge separat for hver budgetpost med henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere; 30. er af den opfattelse, at der er forskel på de to institutioners forskellige roller i forbindelse med dechargeproceduren, og at det derfor bør udelukkes, at de to institutioner spiller en tilsvarende og gensidig rolle i den årlige dechargeprocedure; 3. minder om, at institutionerne i henhold til artikel 36 og 335 i TEUF har administrativ autonomi, og at deres udgifter fremgår af særskilte dele af budgettet; bemærker, at institutionerne i henhold til artikel 59 i finansforordningen er individuelt ansvarlige for gennemførelsen af deres budgetter; understreger vigtigheden af, at institutionerne handler ansvarligt og professionelt i gennemførelsen af deres budgetter; 32. noterer sig, at Parlamentet i løbet af de seneste næsten tyve år har udviklet en praksis for meddelelse af decharge til alle Unionens institutioner og organer; minder om, at Parlamentet meddeler Unionens institutioner og organer decharge efter at have taget fremsendte dokumenter og svarene på spørgsmålene i spørgeskemaet i betragtning og efter at have hørt deres generalsekretærer; bemærker, at alle EU-institutioner og - organer accepterer at deltage i Parlamentets dechargeprocedure, med undtagelse af Rådet; beklager, at Rådet nægtede at besvare de spørgsmål, som Parlamentets Budgetkontroludvalg sendte til Rådet den 2. november 209; 33. glæder sig over, at Rådet har vist dets åbenhed over for at nå til enighed med Parlamentet om, hvordan de kan samarbejde om dechargeproceduren; 34. beklager den manglende samarbejdsvilje fra Rådets side under dechargeproceduren, der har resulteret i, at Parlamentet siden regnskabsåret 2009 har nægtet at meddele decharge til Rådets generalsekretær; 35. understreger behovet for et aftalememorandum mellem Rådet og Parlamentet med henblik på at finde løsninger på de langvarige meningsforskelle mellem Rådet og Parlamentet om den nuværende praksis for meddelelse af decharge; 36. glæder sig over, at sammensætningen af Parlamentets nyudnævnte forhandlingsteam er blevet godkendt; opfordrer forhandlingsteamet til at sikre fuld overensstemmelse

9 mellem aftalen og den holdning, som blev godkendt af Parlamentets Budgetkontroludvalg i februar 2020; anmoder Rådet om at genoptage forhandlingerne uden yderligere unødig forsinkelse; 37. mener, at svarene på en række tilbagevendende spørgsmål i spørgeskemaerne til de forskellige institutioner, organer og agenturer, såsom om kønsmæssig og geografisk balance, interessekonflikter, lobbyvirksomhed og beskyttelse af whistleblowere, eventuelt kunne medtages i den evalueringsrapport om Unionens finanser, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 38 i TEUF, for så vidt som disse spørgsmål har forbindelse til gennemførelsen af budgettet; minder om, at den rapport, der henvises til i artikel 38 i TEUF, udtrykkeligt nævnes i artikel 39, stk., i TEUF som et af de dokumenter, der skal behandles i forbindelse med dechargeproceduren; 38. minder om, at hver institution og hvert organ i henhold til finansforordningen skal træffe passende foranstaltninger for at efterkomme bemærkningerne i Parlamentets afgørelse om decharge og aflægge rapport om de foranstaltninger, der er truffet i lyset af disse bemærkninger; påpeger, at et afslag fra en institution på at opfylde dette krav, efter at være blevet opfordret til at handle, kan føre til et passivitetssøgsmål i henhold til artikel 265 i TEUF; 39. glæder sig over erklæringerne fra den indstillede næstformand Věra Jourová og den indstillede kommissær Johannes Hahn i forbindelse med Parlamentets høringer af dem, af hvilke det fremgår, at de er villige til at engagere sig i dette spørgsmål med henblik på at opnå større gennemsigtighed i gennemførelsen af Rådets budget; henviser til Den Europæiske Unions Domstols retspraksis vedrørende skatteydernes og offentlighedens ret til at blive informeret om anvendelsen af offentlige indtægter; 40. mener, at tilsagnene fra disse kommissærer udgør en positiv holdningsændring i forhold til Kommissionens hidtidige holdning som udtrykt i dens skrivelse af 23. januar 204, hvori det hedder, at Kommissionen ikke bør forventes at føre tilsyn med gennemførelsen af de øvrige institutioners budgetter; 4. anmoder Rådet om at opfylde sin særlige rolle og give henstillinger for så vidt angår decharge til de øvrige EU-institutioner.

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 29.1.2015 2014/2124(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Kommunikation for regnskabsåret 2013

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(209)0256 Decharge 207: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC).

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

VEDTAGNE TEKSTER. der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0161 Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BERECkontoret) 1.

Læs mere

UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING

UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2013/2241(DEC) 7.7.2014 UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske

Læs mere

Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) P7_TA(2014)0301 Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) 1. Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen

Læs mere

ANDEN BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0300/

ANDEN BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0300/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0300/2018 2.10.2018 ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II Det Europæiske

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0096/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0096/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0096/2019 5.3.2019 BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(209)0258 Decharge 207: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop). Europa-Parlamentets afgørelse af 26.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Udvalget for Andragender 2018/2096(INI) 5.9.2018 UDKAST TIL BETÆNKNING om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 29.1.2015 2014/2081(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1,

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0456 Europæisk jernbaneagentur ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0123/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0123/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0123/2016 11.4.2016 BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IV - Domstolen (2015/2157(DEC))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28) C 417/176 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28) INDLEDNING

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING (2017/C 417/20)

BERETNING (2017/C 417/20) C 417/126 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/47 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37) C 417/228 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37)

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04)

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/37 BERETNING om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04) INDLEDNING

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik

VEDTAGNE TEKSTER. Interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(208)0530 Interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik Europa-Parlamentets beslutning af 3. december 208 om interessekonflikter

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 14.11.2014 2014/2075(DEC) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetkontroludvalget

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/25 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/02)

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/87 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13) INDLEDNING 1. Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 23.10.2014 2014/2036(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 med organets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 med organets svar 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/63 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 27.1.2015 2014/2086(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 med organets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 med organets svar C 417/52 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/07)

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/223 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36) INDLEDNING 1. Den Europæiske Politienhed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0093/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0093/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0093/2016 7.4.2016 BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/171 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27) INDLEDNING

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/33)

BERETNING. om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/33) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/207 BERETNING om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/33) INDLEDNING 1. Euratoms Forsyningsagentur

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/179 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/32)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/32) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/201 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/32) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 med instituttets svar C 417/212 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 med instituttets svar (2017/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/102 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

REVISIONSRETTEN. Artikel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

REVISIONSRETTEN. Artikel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). REVISIONSRETTEN Den Europæiske Revisionsret er ansvarlig for revisionen af EU's finanser. Som EU's eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fungerer som den uafhængige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2015 med Sortsmyndighedens svar (2016/C 449/08)

BERETNING. om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2015 med Sortsmyndighedens svar (2016/C 449/08) C 449/46 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2015 med Sortsmyndighedens svar (2016/C 449/08) INDLEDNING 1. EF-Sortsmyndigheden

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/05)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/05) C 417/42 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/05) INDLEDNING

Læs mere

Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision

Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision 21.4.2017 A8-0291/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Theodor Dumitru Stolojan Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015 med organets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015 med organets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/51 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

C 396 Tidende. Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018

C 396 Tidende. Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018 Den Europæiske Unions C 396 Tidende Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018 61. årgang Indhold III Forberedende retsakter REVISIONSRETTEN 2018/C 396/01 Udtalelse nr. 3/2018 (artikel 287,

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C 449/31)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C 449/31) C 449/168 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C 449/31) INDLEDNING 1.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2008 Juni 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/17)

BERETNING. om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/17) C 417/110 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/17) INDLEDNING 1. EU-Fiskerikontrolagenturet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar C 417/160 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/25)

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0112/2016 8.4.2016 BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSSagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2182(DEC)) Budgetkontroludvalget

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0113/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0113/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0113/2019 28.2.2019 BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0115/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0115/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0115/2017 29.3.2017 BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 med agenturets svar C 449/138 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/25)

Læs mere

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag 18.10.2018 A8-0153/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Pervenche Berès, Othmar Karas Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 C8-0420/2017

Læs mere

BERETNING om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2008, med kontorets svar

BERETNING om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2008, med kontorets svar 15.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 304/159 BERETNING om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2008, med kontorets svar (2009/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C 449/04)

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C 449/04) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/27 BERETNING om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C 449/04) INDLEDNING

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 25.2.2014 2013/2199(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Udkast til betænkning Tamás Deutsch (PE521.728v01-00) Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/26)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/26) C 417/166 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/26) INDLEDNING 1. Den Europæiske

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: Hvad gik der galt?"

række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: Hvad gik der galt? Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. februar 2019 (OR. en) 6752/19 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet UD 69 FIN 164 ECOFIN

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/219 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41) INDLEDNING 1.

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Europols pensionskasse for regnskabsåret 2015 med pensionskassens svar (2016/C 449/26)

BERETNING. om årsregnskabet for Europols pensionskasse for regnskabsåret 2015 med pensionskassens svar (2016/C 449/26) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/143 BERETNING om årsregnskabet for Europols pensionskasse for regnskabsåret 2015 med pensionskassens svar (2016/C 449/26) INDLEDNING 1. Europols pensionskasse

Læs mere

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen 21.3.2019 A8-0108/14 14 Punkt 1 1. bemærker, at Parlamentets endelige bevillinger for 2017 beløb sig til i alt 1 909 590 000 EUR, hvilket svarer til 19,25 % af udgiftsområde V i den flerårige finansielle

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2016 med Sortsmyndighedens svar (2017/C 417/08)

BERETNING. om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2016 med Sortsmyndighedens svar (2017/C 417/08) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/57 BERETNING om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2016 med Sortsmyndighedens svar (2017/C 417/08) INDLEDNING 1. EF-Sortsmyndigheden

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/10)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/10) C 449/56 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/10) INDLEDNING 1. Det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 med myndighedens svar (2016/C 449/13)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 med myndighedens svar (2016/C 449/13) C 449/72 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 med myndighedens svar (2016/C 449/13) INDLEDNING 1. Den Europæiske

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/40)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/40) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/247 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/40) INDLEDNING 1.

Læs mere

2. Udvalget nåede på mødet den 4. februar 2014 til enighed om teksten i BILAG 1.

2. Udvalget nåede på mødet den 4. februar 2014 til enighed om teksten i BILAG 1. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. februar 2014 (OR. en) 5852/14 FIN 75 PE-L 10 INST 69 RAPPORT fra: til: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA. Ændringsforslag. Gilles Lebreton for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA. Ændringsforslag. Gilles Lebreton for ENF-Gruppen 12.4.2018 A8-0105/7 7 Punkt 5 5. bemærker, at Parlamentets endelige bevillinger for 2016 beløb sig til i alt 1 838 613 983 EUR eller 19,39 % af udgiftsområde V i den flerårige finansielle ramme (FFR) 8,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/11)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/11) C 417/74 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/11) INDLEDNING

Læs mere

Rigsrevisionens notat om orientering om Europa- Parlamentets godkendelse af EU s regnskab for 2014

Rigsrevisionens notat om orientering om Europa- Parlamentets godkendelse af EU s regnskab for 2014 Rigsrevisionens notat om orientering om Europa- Parlamentets godkendelse af EU s regnskab for 2014 August 2016 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets godkendelse af EU

Læs mere

BERETNING om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2010, med Sortsmyndighedens svar (2011/C 366/29)

BERETNING om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2010, med Sortsmyndighedens svar (2011/C 366/29) C 366/162 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2011 BERETNING om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2010, med Sortsmyndighedens svar (2011/C 366/29) INDLEDNING 1. EF-Sortsmyndigheden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

ANDEN BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0275/

ANDEN BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0275/ Europa-Parlamentet 204-209 Mødedokument A8-0275/206 29.9.206 ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for ITER og (205/296(DEC)) Budgetkontroludvalget Ordfører:

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 med centrets svar C 417/92 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/14)

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 med autoritetens svar (2016/C 449/18)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 med autoritetens svar (2016/C 449/18) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/97 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 med autoritetens svar (2016/C 449/18) INDLEDNING 1.

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0107/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0107/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0107/2016 8.4.2016 BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion V Revisionsretten (2015/2158(DEC))

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 med centrets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/77 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C 449/14)

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2015 med akademiets svar (2016/C 449/06)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2015 med akademiets svar (2016/C 449/06) C 449/36 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2015 med akademiets svar (2016/C 449/06) INDLEDNING 1. Det Europæiske Politiakademi

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere