Status for større byggeprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for større byggeprojekter"

Transkript

1 Status for større byggeprojekter 1. Projektplanlægningen m.v. DTU s Budget 2012 samt overslag , Handlingsplan & hovedtal blev vedtaget af bestyrelsen 28. november I budgettet indgår DTU s Moderniserings- og Renoveringsplan (MR-plan) frem til MR-planen oplister DTU s igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store apparaturinvesteringer. Planen vedtages af bestyrelsen som led i budgettet og status for fremdriften i større byggeprojekter forelægges kvartalsvis for bestyrelsen. Projekterne i MR-planen er inddelt i grupper, der beskriver anlægsprojekternes hovedformål (f.eks. ny- og ombygninger eller samlokalisering og udbygning ). Herudover er der for de enkelte projekter anvendt en farvekode, hvor: - Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet umiddelbart som led i budgettets vedtagelse og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget. - Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget. - Rød angiver et bredt spektrum af investeringspotentialer. Det samlede økonomiske overblik for projekterne er givet i tabellen Moderniserings- og renoveringsplan , Opgørelse og opdatering Q Projektfaser Projekterne i MR-planen er i forskellige faser, spændende fra rene ideer til projekter som er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter en standardiseret projektmodel med ni faser. 1. Idéoplæg 2. Byggeprogram 3. Dispositionsforslag 4. Projektforslag 5. Forprojekt 6. Hovedprojekt 7. Udførelse 8. Aflevering 9. Idriftsættelse Efter idriftsættelse betragtes projektet som afsluttet i forhold til denne rapportering. Der vil dog i almindelighed udestå enkelte leverandørfakturaer, ligesom der gennemføres 1. års og 5. års gennemgang. Budgetsikkerhed MR-planens enkelte projekters budgetsikkerhed afhænger af, hvilken fase projektet er i.

2 De vedtagne (grønne) projekter er igangsat på baggrund af et godkendt Projektinitieringsdokument (fase 1) og ofte et byggeprogram, som er udarbejdet i samråd med de kommende brugere (fase 2). Der er derfor en rimelig budgetsikkerhed og i almindelighed forventes ikke fremtidige budgetændringer, idet omkostningerne løbende justeres af projektledelsen gennem tilpasning af projektets omfang og kvalitet under ansvar over for projektets styregruppe (direktion eller budgetansvarlig linjeleder) og inden for Projektinitieringsdokumentets rammer. Der består dog altid en risiko, som løbende mindskes i takt med at projektet gennemløber de efterfølgende faser. Den største budgetrisiko er knyttet til udbud af opgaven (overgangen fra fase 6 Hovedprojekt til 7 Udførelse), idet byggeopgavers pris erfaringsmæssigt er meget konjunkturfølsomme. De gule og røde projekter er i så tidligt et stade, at de ofte endnu ikke er modnet til fase 1 niveau. Budgetindikationerne er omtrentlige og baseret på grove erfaringsbaserede overslag. Der vil derfor ofte være behov for en justering af budgettet i forbindelse oparbejdelse af projektet til fase 1 og 2 og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vedtagelse i direktion og efterfølgende i bestyrelsen (hvor projektet bliver grønt). Pristalsregulering MR-planen er pristalsreguleret med Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks, således at priserne for vedtagne (grønne) og indstillede (nogle gule) projekter justeres med seneste byggeindeks, dvs. for Q med byggeindeks for 2. kvartal For projekter, som er i fase 7 Udførelse, foretages dog ikke pristalsregulering, da kontrakterne i alt væsentlighed er indgåede. For puljeprojektlinjer foretages heller ikke pristalsregulering, da disse budgetter vedtages fra år til år. Endelig foretages ikke pristalsregulering for projekter, hvor der endnu ikke er udarbejdet beslutningsgrundlag (de fleste gule og alle røde), da budgetgrundlaget grundet projekternes tidlige stade endnu er usikkert. 2. Status for de enkelte projekter I det følgende redegøres for status for alle grønne projekter og gule projekter, hvor der har været udvikling siden MR-plan blev vedtaget. Den økonomiske status (budget, forbrug og prognose) for de enkelte projekter er givet i tabellen Moderniserings- og renoveringsplan , Opgørelse og opdatering Q Større ny- og ombygninger Mellembygning B324: Bygningen imødekommer behov for flere arealer til institutvækst og undervisning. Projektet er i fase 7 Udførelse. Udførelse og forventes afsluttet i februar Nye gæsteboliger ved Otto Mønsted Residence: Tre nye forskerboliger på Landmålervej er taget i brug marts og april Projektet er afleveret med en lille overskridelse af budget på 0,1 mio. kr. 2

3 Relokalisering af DTU Kemi i Bygning 206 og 207 Projektet skal gøre det muligt for DTU Kemi at effektivisere sit arealforbrug og at fraflytte bygning 201, som skal overgå til Life Science (tidl. BIOVAF). Projektet er i fase 4 Projektforslag. Det omfatter en ombygning af bygning 206 og 207, som gennemføres i to etaper, hvor etape 1 forventes afsluttet i maj 2013 og anden etape forventes afsluttet i oktober Byggefasen påbegyndes i Q Våd laboratoriebygning til DTU Kemi Projektet skal gøre det muligt for DTU Kemi at effektivisere sit arealforbrug og at fraflytte bygning 201 som skal overgå til Life Science (tidl. BIOVAF). Projektet er i fase 4 Projektforslag. Projektet koordineres med relokaliseringerne i bygning 206 og bygning 207 og forventes ibrugtaget september Byggefasen påbegyndes medio CAS bygning Baggrunden for projektet er et behov for en helhedsplan for udbygning i 4. kvadrant samt ønske om at frigive CAS arealer i bygning 402 og 413 til institut- og undervisningsformål særligt til DTU Mekanik og DTU Management Engineering, som har vækst og stigende arealbehov, samt arealer til midlertidig husning i forbindelse med Life Science (tidl. BIOVAF) og øvrige byggeprojekter. Samtidig skabes synergi i CAS og en mere effektiv arealanvendelse for CAS. Projektet indledes med udarbejdelse af en helhedsplan for 4. kvadrant med henblik på optimering af arealanvendelsen. Programmeringen gennemføres inden for et budget af 3 mio.kr. hvorefter detailbudget udarbejdes. Renovering af kantinekøkken i Bygning 101 Projektet skal genoprette det eksisterende kantinekøkken bl.a. pga. skærpede myndighedskrav. Projektet er i fase 7 Udførelse. Det renoverede køkken planlægges taget i brug inden årsfesten Ny bygning til Fotonik (øst for 341) Projektet skal etablere arealer til instituttets kraftige og succesfulde vækst. Projektet forventes opstartet i Q med tidligste ibrugtagning i Ny bygning til Nanotech (syd for 345) Projektet skal etablere arealer til instituttets kraftige og succesfulde vækst. Der er udarbejdet to udbygningsscenarier: 3

4 Nedrivning af mellembygning og opførelse af tilbygning på ca. 600 m 2, ca. 17,5 mio.kr. Nedrivning af mellembygning og opførelse af tilbygning på ca m 2, ca. 32,5 mio.kr. Renovering af bygning 228 til Kemiteknik Projektet har tidligere været behandlet på skitseniveau, men der er behov for en gennemgribende revision af projektet. 1. Kvadrant etape 2: Tilbygning syd for B117 Projektet skal tilgodese institutvækst og genhusning i forbindelse med Life Science (tidl. BIOVAF). Projektet afventer detaljeret planlægning af genhusningsbehov og nærmere vurdering og dokumentation af de respektive institutters vækst i 1. kvadrant. Projektet indgår som etape 2 i helhedsplanen for 1. kvadrant. Samlokalisering og udbygning DTU Space til Lyngby, B328 og B327: Bygning 327 og 328 er ibrugtaget i juni 2012 og samler DTU Space efter flytning af Rockefellercenteret. Det forventes, at Bygningsstyrelsens Unilabmidler på 16 mio.kr. bliver tilført projektet i forbindelse med aktstykket vedrørende Life Science byggeriet, da de er afsat til fraflyttede lokaler på Juliane Mariesvej. Projektet er afleveret inden for budgetrammen. Life Science & Bioengineering (tidl. BIOVAF): Projektet udgør samlokaliseringen af DTU Fødevareinstituttet, DTU Aqua og DTU Veterinærinstituttet i Lyngby. Indflytning på Lyngby Campus er planlagt til at finde sted fra Q Projektet er som følge af usikkerheden omkring DTU Veterinærinstituttets aktiviteter på Lindholm blevet opdelt i to etaper: Etape 1 omfatter samlokalisering af DTU Fødevareinstituttet, DTU Aqua samt dele af DTU Veterinærinstituttets aktiviteter, eksklusiv Lindholmaktiviteterne, idet de generiske laboratorie- og kontorarealer vil finde alternativ anvendelse. Etape 2 omfatter DTU Veterinærinstituttets aktiviteter på Lindholm. Etapeopdelingen vil få betydning for tidsplan og økonomi. Pga. projektets kompleksitet og størrelse forelægges projektet i form af delprojekter for bestyrelsen til godkendelse på tidspunkter hvor næste projektfase indebærer en væsentlig økonomisk disponering. 4

5 LIFE Etape 1 og 2, Fase 1 Ideoplæg: Programmering og arkitektkonkurrence Fase 1 omfatter gennemførelsen af projektkonkurrencen for institutbyggeriet til Life Science & Bioengineering. Vinderen blev offentliggjort i april Den efterfølgende etapeopdeling medfører, at der gennemføres en revision af konkurrenceprojektet som forventes afsluttet i Revisionen vil få betydning for tidsplan og økonomi. LIFE Etape 1, Fase 2 Byggeprogram og Fase 3 Dispositionsforslag Der er indgået totalrådgiveraftale med vinderholdet fra konkurrencen, og der udarbejdes byggeprogram og dispositionsforslag for etape1. Byggeprogram og dispositionsforslag forventes afsluttet i Q LIFE Etape 1, Fase 4-9 fra Projektforslag til Idriftsættelse Etape 1, som udgør m 2, forventes afsluttet i Q Denne fase afventer aktstykke og endelig godkendelse i bestyrelsen LIFE Etape 2, Fase 2-9 fra Byggeprogram til Idriftsættelse Etape 2, som udgør m 2, forventes afsluttet Q Denne fase afventer aktstykke og endelig godkendelse i bestyrelsen Unilabmidler på 343,3 mio.kr. forventes at blive tilført projektet i forbindelse med aktstykket Køb af Hempel grund og kontorbygning Projektet omfatter køb af en kontorbygning og et grundstykke, som støder op til Lyngby Campus mod nord. Projektet er i fase 7 udførelse, idet der er indgået købsaftale. Budgettet inkluderer omkostninger til køb, overtagelsesomkostninger og udarbejdelse af lokalplan. 1. Kvadrant: Ny bygning 127 Den ny bygning skal huse den nye civilbacheloruddannelse i bygningsdesign. Indflytningen i bygningen forventes planlagt til juli Selve byggeriet blev påbegyndt i juli Projektet er i fase 6-7 Hovedprojektering og Udførelse, idet der er indgået totalentrepriseaftale med entreprenør. 1. Kvadrant: Ny bygning 112 på Bygningstorvet Projektet skal skabe plads til vækst i institutaktiviteter og undervisning. Projektet forventes opstartet i Q med tidligste ibrugtagning i

6 1. Kvadrant: Nyindretning af bygning 116 (Sammenlægning af to grønne og et gult projekt) Projektet skal modernisere og opgradere læringsmiljøet i bygning 116, som er 1. kvadrants centrale undervisningsbygning. Projektet forventes opstartet i Q og afsluttes tidligst i Ny bygning til NNCBS (Sammenlægning af et grønt og to gule projekter) Det er aftalt, at det nye Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability i perioden maj 2011 og indtil en ny bygning kan realiseres på Lyngby Campus lokaliseres i lejede lokaler hos Scion DTU A/S i Hørsholm. Med den netop modtagne ekstra donation på 280 mio.kr. til centeret, skal byggeprojektet revurderes og indflytning i Lyngby forventes nu tidligst at kunne finde sted i Forskningsinfrastrukturer Microarray systembiologi platform: Projektet indeholder for den væsentligste del apparaturindkøb samt en mindre ombygning i B208. Projektet er i afsluttet med et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til budget. Fermenteringsplatform Projektet indeholder for den væsentligste del apparaturindkøb. Projektet er i fase 9 drift. Projektet afsluttes i 2012 med indkøb og levering af det sidste specialapparatur. Powerlab DTU Fase 1: Projektet omfatter ombygning af bygning 329 til at huse DTU Powerlab - fase 1. Ombygningen blev taget i brug til undervisning ved semesterstart i Byggeprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr, i forhold til budgetøvrigt forbrug udgøres af apparaturindkøb som endnu ikke er afsluttede. Vindmøllestation, terrænanlæg og infrastruktur. Prøvestationen til store vindmøller omfatter syv prøvestande. Skov- Naturstyrelsen forestår alle omkostninger til skovrydning, ekspropriation og myndighedsbehandling, mens DTU forestår alle omkostninger til etablering af infrastrukturen. Byggearbejdet forventes endeligt afsluttet i december Ekspropriationskommissionen vil ikke ekspropriere 2 af vindmøllerne før det bliver nødvendigt for Testcentrets drift og udgiften for DTU vil andrage 5 mio.kr. i DTU vil samlet have et udlæg på 88,9 mio.kr. Ved ibrugtagning forventes en 6

7 tilbagebetaling på 8,6 mio.kr. i 2013 som bidrag fra private virksomheder, hvorved DTU's samlede investering i Østerild ved ibrugtagning vil udgøre 80,4 mio.kr., hvilket er en stigning på 8,5 mio.kr. i forhold til prognosen ved Q Stigningen skyldes primært at erstatningen til lodsejere er blevet væsentlig større end forudsat i budgettet fra Naturstyrelsen. Prognosen for 2012 vil andrage 64,5 mio.kr. og er en forhøjelse på 24 mio.kr. i forhold til budget. Projektet er i fase 7 Udførelse. DTU Powerlab fase 2. Projektet er en videreførelse af PowerLab forsknings- og læringsplatform for smart grid. Med henblik på at skaffe den betydelige eksterne finansiering til projektet har DTU i lighed med fase 1 givet tilsagn om medfinansiering for 16 mio. kr. Med bevillinger fra Green Labs DK og EUDP, og de private sponsorer er opnået ekstern finansiering på 60 mio. kr. Af de i alt 76,7 mio. kr. anvendes 18 mio. kr. til opførsel af en ny bygning, mens det resterende budget anvendes til apparaturinvesteringer. hvorved det samlede prognose øges til 76,7 mio. kr. Projektet er i fase 2 Byggeprogram. Programmeringen foretages af CAS og DTU Elektro. Betonlaboratorium. Der er tale om en ny forsknings- og læringsplatform for betonteknologi til DTU Byg. Med henblik på at skaffe den betydelige eksterne finansiering til projektet har DTU i 2011 givet tilsagn om medfinansiering for 25 mio. kr. til et betonlaboratorium. Projektet beror på betydelig ekstern finansiering, som skal tilvejebringes af instituttet. Monitoreringsskibet Havfisken. Der er tale om køb og bestykning af et nyt skib Havfisken. Projektet er i fase 3-6 Projektering. Bygningen af skibet og dermed forbruget af de afsatte budgetmidler vil ske i 2012 og 2013 Vindtunnel Uddannelsesministeriet har anmodet DTU om at lede udarbejdelsen af et projektforslag til en national vindtunnel. Vindtunnelen skal tilgodese forsknings- og uddannelsesformål og herudover stilles til rådighed for industrien på markedsvilkår. Det forventes, at halvdelen af kapaciteten vil blive anvendt af industrien. Den tekniske afklaring har betydet, at det tidligere anførte samlede budget på 150 mio. kr. kan nu nedjusteres. I maj 2012 har DTU modtaget bevillingsskrivelse lydende på 40 mio. kr. til projektet fra Uddannelsesministeriet, ligesom Region Sjælland har givet tilsagn om bevilling på 4 mio. kr. Projektet er i fase 2 Byggeprogram. Vindtunnelen forventes ibrugtaget ultimo

8 Serverhuse DTU s centrale serverkapacitet er ved at være fuldt udnyttet, og de store HPC (High Performance Computing) anlæg er ligeledes ved at nå deres kapacitetsgrænse. Der ud over ønsker DTU at samle institutternes servere i serverparker med henblik på effektiv udnyttelse af kapaciteten samt opnå energibesparelser ved anvendelse af bl.a. centralkøling, som alternativ til distribueret og mindre effektiv IT drift. CAS og AIT udarbejder beslutningsoplæg i samarbejde med de store HPC brugere. NMR center NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spektroskopi er en væsentlig analytisk teknik for et teknisk universitet. Teknikkens anvendelsesområde spænder bredt inden for kemi, biokemi, biologi samt materialeforskning. Målet med etableringen af en NMR infrastruktur på DTU s Lyngby Campus er at sikre, at alle institutter kan få adgang til NMR faciliteter af en kvalitet, der svarer til DTU s ambitionsniveau. Der er indtil nu indhentet ekstern finansiering på i alt 3,2 mio.kr. til projektet, og der ansøges om yderligere midler. Elektromagnetisk testcenter DTU Elektros målefaciliteter for antenner og kredsløb ønskes opgraderet til at dække hele mikrobølgeområdet fra 300 MHz til 300 GHz. samt at kunne håndtere space-flighthardware. Instituttets radiodøde rum til antennemålinger er en facilitet med unikt udstyr og avancerede metoder til måling af specielt satellitantenner. Faciliteten er internationalt anerkendt som en af verdens mest nøjagtige, og etableringen af DTU Electromagnetic Test Centre vil sikre og udvikle DTU s position på området. Faciliteten vil blive udnyttet til forsknings- og udviklingsprojekter for ESA samt dansk/europæisk industri, ligesom faciliteten vil indgå en række forskningsprojekter, herunder uddannelsesprogrammer for europæiske ph.d.-studerende. Ekstern medfinansiering er endnu uafklaret. DTU s andel forventes at udgøre ca. 10 mio. kr., mens resten forventes dækket af ekstern funding. Audio Visual Spacelab DTU ønsker at udbygge testfaciliteter til avancerede audiologiske undersøgelser. Faciliteten som nyt avanceret lytterum vil kunne give indsigt i og afprøve synsoplevelsernes indflydelse på lydopfattelse, og indgå i udviklingen af næste generation af høreapparater og udbygge forståelsen af den menneskelige hørelse. Faciliteten vil blive brugt af universitetet, men i tæt samarbejde med den stærke danske høreapparatindustri, ligesom DTU med etableringen vil placerer sig stadig mere markant i EU sammenhæng. Der forventes snarlig afklaring af ekstern medfinansiering på 15 mio. kr. 8

9 Alm. vedligeholdelses- og renoveringsplan Renovering til udlejning - Lyngby: Hvert år foretages reinvestering i lokaler på DTU, som udlejes til eksterne lejere. 1 mio. kr. pr. år. Der er ved Q2 endnu ikke igangsat projekter, men planlagt projekter for 1 mio. kr. til start i efteråret Tekniske installationer - Lyngby: Puljen består af en række fornyelsesprojekter, hvormed de tekniske installationer i DTU s bygningsmasse dels opretholder deres funktionsevne til en tidssvarende stand, dels udbygges til at håndtere de stadigt mere installationskrævende og udvidede forsknings- og uddannelsesaktiviteter på DTU. Budgetlinjen indeholder bl.a. den fortsatte udbygning af DTU s centralkøleanlæg i Lyngby, fornyelse af ventilation i specielt undervisningslokaler, opsætning af energimålere som led i DTU s energiplan (alle med henblik på at reducere DTU s energiforbrug) samt renovering og udbygning af datanettet i flere bygninger. 26 mio. kr. pr. år. Der er ved Q2 endnu ikke igangsat projekter, men planlagt projekter for 26 mio.kr. til start i Veje og terræn med installationer - Lyngby: Under denne pulje gennemføres nødvendige ny- og reinvesteringer i vejanlæg og fortove. 5,2 mio. kr. pr. år. Der er ved Q2 igangsat projekter for 2,6 mio. kr. til terrænarbejder. Der er planlagt projekter for de resterende 2,6 mio.kr. til start i Bygninger (indvendigt og udvendigt) Lyngby: Vil i 2012 primært bestå i renovering af tage, hvor der foretages efterisolering og andre nødvendige konstruktive ændringer. 13 mio. kr. pr. år. Der er ved Q2 endnu ikke igangsat projekter, men der er planlagt projekter for 13. mio. kr. til start i DTU ejede Særlige installationer I SEA modellen (Statens Ejendoms Administration) gælder princippet, at Bygningsstyrelsen udlejer bygninger og dækker alene DTU s udlæg til vedligehold af klimaskallen (udvendigt vedligehold). Såfremt DTU ønsker at etablere forskningsapparatur eller 9

10 forskningsinstallationer (eksempelvis vindmølle-stande, forsøgsopstillinger mv.) er dette en DTU investering i såkaldt Særlige installationer, som DTU dermed også har ejerskabet af. 6,2 mio. kr. pr. år. Der er ved Q2 endnu ikke igangsat projekter. Der igangsættes i august 2012 en analyse af investeringsbehovene for særlige installationer og puljen forventes opbrugt i Tavleudskiftning inklusive nye målere (udføres med HPFI relæopsætningerne): I Budget 2011 Handlingsplan & hovedtal blev afsat 100,5 mio. kr. til dette projekt. Med årsregnskabet 2010 blev der imidlertid foretaget en hensættelse på 62 mio. kr. til den lovpligtige opsættelse af HPFI relæer frem til 2016 på hele Lyngby campus. Den nødvendige tavleudskiftning og elmåleropsætning kræver fortsat en investering på 38,6 mio. kr. som ligeledes anvendes frem mod Projektet er i fase 7 Udførelse. Aktiviteten for 2012 er begrænset, da driftsprojektet vedrørende skalsikring prioriteres først. Pulje til Auditorier, modernisering og renovering DTU har i gennemført renovering af to laboratorier samt foyerområde i bygning 421. Erfaringerne herfra indarbejdes i fremtidige projekter til renovering af DTU s læringsmiljøer. 12 mio. kr. pr. år. Der er ved Q2 igangsat et projekt for renovering af de resterende 2 auditorier i bygning 421 med et budget på 12,0 mio.kr. Hempel. Opgradering til universitetsformål I forbindelse med forberedelsen af købet af Hempelbygningen blev identificeret behov for renovering af bygningen for et beløb af ca. 8 mio. kr. Projektet er i fase 2 Byggeprogram. Byggearbejder forventes igangsat ved overtagelsen i Pulje for mindre projekter Mindre projekter: Puljen omfatter mindre anlægsprojekter som igangsættes i løbet af året. I Budget 2012 gives direktionen en dispositionsret til igangsættelse af mindre projekter for 31 mio. kr. pr. år. Der er ved Q2 igangsat: akustikregulering i bygning 101 til 1,4 mio.kr. (afsluttet) ombygning af tegnestuer i bygning 358 til 4,4 mio.kr. projekt vedrørende kemilager i bygning 207 til 4,8 mio.kr. loddeudsug i undervisningslaboratorier i bygning 348 og 349 til 2,5 mio. kr. 10

11 etablering af fiskestalde på Frederiksberg til flytning af DTU Veterinærinstituttets Århusafdeling, 15,0 mio. kr. Restbeløbet på 2,9 mio.kr. forventes disponeret i efteråret. 11

Status for større byggeprojekter

Status for større byggeprojekter Status for større byggeprojekter DTU s Budget 2011 samt overslag 2012-2015, Handlingsplan & hovedtal blev vedtaget af bestyrelsen 22. november 2010. I budgettet indgår DTU s Moderniserings- og Renoveringsplan

Læs mere

Status for byggeprojekter

Status for byggeprojekter Status for byggeer Sagsfremstilling: Investering- og Moderniseringsplan - oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægser samt store apparaturinvesteringer. For så vidt angår

Læs mere

I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter.

I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. 7. Status for byggeprojekter Sagsfremstilling Investering- og Moderniseringsplan 2014-2023 (IM-planen) oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store apparaturinvesteringer.

Læs mere

I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter.

I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. 4. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2015 Sagsfremstilling Investerings- og Moderniseringsplan 2015-2024 (IM-planen) oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

7. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017

7. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017 7. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017 til efterretning Sagsfremstilling Investerings- og Moderniseringsplan

Læs mere

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 42 Folketinget 2012-13 Afgjort den 18. december 2012 42 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 4. december 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016

6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016 6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016 til efterretning Sagsfremstilling Investerings- og Moderniseringsplan

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 7 Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 7 Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 7 Bilag 1. Bestyrelsen S A G S N O T A T 31. AUGUST 2010 Vedr.: Pkt. 7 Bilag 1 Campusplan 2010 og orientering om

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt

Læs mere

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d NOTAT Redegørelse/status for byggesager på dagtilbudsområdet 2013-2014 12. november 2013 Dok.nr.: 2013/0022727-1 Dagtilbudsafdeling Gravhunden, Magnoliavej 58 1.00 Hvad omfattede renoveringen/byggeprojektet?

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

10-års budget for perioden

10-års budget for perioden 10-års budget for perioden 2013-2022 Indholdsfortegnelse Side Budgetforudsætninger 2 Følsomhedsanalyser 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Likviditet 13 Investerings- og Moderniseringsplan 14 Indledning

Læs mere

Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver

Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver Baggrund for nuværende change request Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. oktober 2016, at der skulle udarbejdes change requests

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

/2017. Juni Rigsrevisionens beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

/2017. Juni Rigsrevisionens beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU 19/2017 Rigsrevisionens beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Juni 2018 114.6 22.480 908 19 / 2017 Beretning

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Perspektiv- og Investeringsplanen for bygningsområdet på KU Sagsbehandler: Koncern-økonomi og Campus Plan & Byg

Perspektiv- og Investeringsplanen for bygningsområdet på KU Sagsbehandler: Koncern-økonomi og Campus Plan & Byg K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 41, 15. september 2009 Pkt. 06 Bilag 3. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 7. SEPTEMBER 2009 Vedr.: Perspektiv- og Investeringsplanen

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.

Forslaget medfører ikke merudgifter for staten. Aktstykke nr. 152 Folketinget 2017-18 Afgjort den 26. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke i af 26. marts 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 21. juni 2018. 152 Uddannelses-

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016.

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. Aktstykke nr. 135 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 135 Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. a. Transport- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Idéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland

Idéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland Idéoplæg Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa Sygehus Sønderjylland Aabenraa d. 8. april 2014 IDÉOPLÆG Etablering af parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i forbindelse

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Generel status Den samlede tidplan for Life Science projektet, eksklusiv bygning 205, følger tidsplanen, det vil sige indflytning i 3. kvartal 2016.

Generel status Den samlede tidplan for Life Science projektet, eksklusiv bygning 205, følger tidsplanen, det vil sige indflytning i 3. kvartal 2016. 8. Life Science og Bioengineering byggeri Sagsfremstilling Projektet omfatter 5 bygninger: - Renovering af bygning 201 og bygning 204, primært til kontorformål - Nybyggeri af ALD (Almen Loading Dock),

Læs mere

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling Dato:7, juni 2013 Sagsbeh: mecl Journal 2013/0009277 Anlægsprojekt 2010 Børnehuset Mariagården Dronningensvej 30-32 modernisering af tagetage, herunder indretning af grupperum 2011 Ingeborggården, Troels-

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter. Samrådsspørgsmål A

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter. Samrådsspørgsmål A Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 68 endeligt svar på 28 spørgsmål 4 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter Side 1 af

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Opdatering af KU s Campusplan CAMPUS PLAN & BYG. Sagsbehandler: Campus Plan & Byg NØRREGADE 10

Opdatering af KU s Campusplan CAMPUS PLAN & BYG. Sagsbehandler: Campus Plan & Byg NØRREGADE 10 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 53, 28. april 2011 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 10. MARTS 2011 Vedr.: Opdatering af KU s Campusplan

Læs mere

BENT LORENZEN BYGNINGSCHEF

BENT LORENZEN BYGNINGSCHEF BYGNINGSCHEF 1 Program Visionen Emdrup Planen Byggeproces Vores bidrag 2 Visionen Miljøerne på Risø får mulighed for at etablere uddannelser Forsknings- og uddannelsessamarbejder med øvrige universiteter

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Idéoplæg Specialsygehus Sønderborg Flytning og renovering af Cytostatika laboratoriet i Sønderborg

Idéoplæg Specialsygehus Sønderborg Flytning og renovering af Cytostatika laboratoriet i Sønderborg Idéoplæg Specialsygehus Sønderborg Flytning og renovering af Cytostatika laboratoriet i Sønderborg Den 31. marts 2017 Sygehus Sønderjylland Masterplan sekretariatet IDÉOPLÆG Flytning og renovering af Cytostatika

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Bygherreforeningen- Kernekompetencer DTU-Danmarks Tekniske universitet. Ole Kristian Bottheim Plan & Projektchef

Bygherreforeningen- Kernekompetencer DTU-Danmarks Tekniske universitet. Ole Kristian Bottheim Plan & Projektchef Bygherreforeningen- Kernekompetencer DTU-Danmarks Tekniske universitet Ole Kristian Bottheim Plan & Projektchef Bygherrens kernekompetencer Historik DTU s strategi Campus Service s strategi Udbudsstrategi

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: November 2016 Oversigt: Projekter

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.

Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar

Læs mere

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november Aktstykke nr. 35 Folketinget 2014-15 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november 2014. 35 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København,

Læs mere

Detaljerede tids- og handleplaner for anlæg over 2 mio. kr. i 2017

Detaljerede tids- og handleplaner for anlæg over 2 mio. kr. i 2017 Detaljerede tids- og handleplaner for anlæg over 2 mio. kr. i 2017 Projekt Side Energibesparende foranstaltninger 1 Renovering og udbygning af Sundskolen 2 Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Resumé af byggeprogram vedr. Om og nybygning af Østruplund samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram vedr. Om og nybygning af Østruplund samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram vedr. Om og nybygning af Østruplund samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 28. juli 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et

Læs mere

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE Dagsorden Resultater fra forprojekt Hovedprojektet: Formål og organisering Delprojekt 1: Fokusområder og observationer Forprojektet FM begrebet Hvad er

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Side Type rettelse 3. udgave af januar udgave af juni 2018

Side Type rettelse 3. udgave af januar udgave af juni 2018 Oversigt over væsentlige ændringer i Paradigme for styringsmanual I 4. udgave af Paradigme for styringsmanual for Region Hovedstadens Større Byggeprojekter er der foretaget to overordnede ændringer. For

Læs mere

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansierings-

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: november 2017 Oversigt: Projekter

Læs mere

Udgiften i hele lejeperioden afholdes af AU.

Udgiften i hele lejeperioden afholdes af AU. Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 105 Offentligt Aktstykke nr. 105 Folketinget 2018-19 105 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 19. marts 2019. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Vibehaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af referent.

Vibehaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af referent. Præsentation: Dagsorden: 1. a. Valg af referent. 2. Orientering om: Status på Helhedsplanen for. Hvad er der sket siden sidst. Skønnet tidsplan. 3. Eventuelt. Status på helhedsplanen for. Kort opridsning

Læs mere

Aktstykke nr. 56 Folketinget Afgjort den 1. februar Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. januar 2018.

Aktstykke nr. 56 Folketinget Afgjort den 1. februar Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. januar 2018. Aktstykke nr. 56 Folketinget 2017-18 Afgjort den 1. februar 2018 56 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. januar 2018. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

CAMPUS SERVICE SERVICE LEVERANCE AFTALE (SLA)

CAMPUS SERVICE SERVICE LEVERANCE AFTALE (SLA) CAMPUS SERVICE SERVICE LEVERANCE AFTALE (SLA) MELLEM DTU CAMPUS SERVICE (CAS) OG BRUGER SERVICE LEVERANCE AFTALE SERVICEHÅNDBOG BILAG 1 Lokalitetsspecifikke aftaler mellem Bruger og CAS Senest opdateret

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 13. oktober Ekstraordinært afdelingsmøde den 13. oktober

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 13. oktober Ekstraordinært afdelingsmøde den 13. oktober Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 13. oktober 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 13. oktober 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Godkendelse

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018

Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018 Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Rigshospitalet, Ester Møllersvej 1, opgang 11 - mødelokale 4.125

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Rigshospitalet, Ester Møllersvej 1, opgang 11 - mødelokale 4.125 BESLUTNINGER Politisk følgegruppe MØDETIDSPUNKT 08-03-2018 16:00 MØDESTED Rigshospitalet, Ester Møllersvej 1, opgang 11 - mødelokale 4.125 MEDLEMMER Leila Lindén Formand Deltog Flemming Pless Medlem Afbud

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering aug16 Oversigtstabel skema A stiltag opfølgning i relevante faseovergange. Mio. kr. PL 2009 indeks 120,5 Ansøgning om endeligt

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Teknisk gennemgang af FFL19

Teknisk gennemgang af FFL19 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 217-18 TRU Alm.del Bilag 48 Offentligt Teknisk gennemgang af FFL19 3. september 218 Side 1 Bevillingsniveau FFL19, mio. kr. 3. 25.936 26.14 25.12 24.217 25. 4.328

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere