335 Lokalplan 335 TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2005 Rækkehusbebyggelse ved Krebsevej og Strandholms Alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "335 Lokalplan 335 TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2005 Rækkehusbebyggelse ved Krebsevej og Strandholms Alle"

Transkript

1 335 Lokalplan 335 TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNELAN 2005 Rækkehusbebyggelse ved Krebsevej og Strandholms Alle STRANDHOLMS STRANDHOLMS STRANDHOLMS STRANDHOLMS STRANDHOLMS STRANDHOLMS STRANDHOLMS STRANDHOLMS STRANDHOLMS ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE KREBSEVEJ AMAGERMOTORVEJEN HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

2 LOKALLAN 335 Rækkehusbebyggelse ved Krebsevej og Strandholms Allé KOMMUNELANTILLÆG nr. 5 Endelig vedtaget i TMU den 28. maj 2008 ØU den 2. juni 2008 KB den 10. juni 2008

3 REGIONLAN, FINGERLAN, KOMMUNELAN OG LO- KALLAN REGIONLANEN fastlægger for en periode på 12 år rammerne for hovedstadsområdets udvikling med hensyn til anvendelse af arealer til byvækst, den overordnede trafik- og infrastruktur, placering af større anlæg og virksomheder, beskyttelse af areal- og naturressourcerne samt rekreation og turisme. Med gennemførelsen af strukturreformen pr. 1. januar 2007 blev regionplanmyndigheden nedlagt og regionplanen udfases efterfølgende. Kommuneplanen skal fremover være den eneste, overordnede plantype for arealanvendelsen. å grund af de særlige forhold og regler i hovedstadsområdet har miljøministeren fastlagt de overordnede principper for byudvikling og rekreative hensyn mv. i et landsplandirektiv, FINGERLAN 2007, som erstatter de overordnede principper i Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen. Den resterende del af Regionplan 2005 bliver ved med at gælde, indtil den er indarbejdet i de enkelte kommuneplaner formentlig omkring 2009 KOMMUNELANEN er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med regionplanen / Fingerplan En LOKALLAN gælder for et enkelt område og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser. LANLOVEN indeholder bestemmelser om Kommunalbestyrelsens ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Bestemmelserne skal sikre, at der skabes sammenhæng med kommunens øvrige planlægning. Lokalplan 335 er udarbejdet af Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, Bygge- og lanafdelingen i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. 2

4 INDHOLD REDEGØRELSE Baggrund for lokalplan og kommuneplantillæg side 5 Lokalplanområdet og dets omgivelser side 5 rojekt til ny bebyggelse side 7 Lokalplanens formål og indhold side 8 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 9 Miljøvurdering side 13 Tinglyste dokumenter side 13 Sagsforløb side 13 TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNELAN 2005 Vedtagelsespåtegning side 16 LOKALLAN Lokalplanens område og zonestatus side 17 2 Lokalplanens formål side 17 3 Lokalplanområdets anvendelse side 17 4 Matrikulære forhold side 18 5 Bebyggelsens omfang og placering side 18 6 Bebyggelsens ydre fremtræden side 19 7 Ubebyggede arealer side 20 8 Veje, parkering og adgangsforhold side 20 9 Skiltning og belysning side Støjforhold side Grundejerforening side Tekniske anlæg side Aflysning af deklarationer side Tilladelser fra andre myndigheder side Tilladelser i henhold til anden lovgivning side Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse side Lokalplanens retsvirkninger side 23 Vedtagelsespåtegning side 23 BILAG lanbilag 1: Matrikulære forhold lanbilag 2: Udstykningsplan grundstørrelser og bebyggelsesprocenter lanbilag 3: Dispositionsplan lanbilag 4: Retningsgivende eksempel på bebyggelsesplan 3

5 DRYADEVEJ STRANDHOLMS ALLE SØSTJERNEVEJ ERLEVEJ KREBSEVEJ HVIDOVRE STRANDVEJ meter Luftfoto af lokalplanområdet, fotograferet i marts Målforhold 1:2000 4

6 REDEGØRELSE BAGGRUND FOR LOKALLAN OG KOMMUNELANTIL- LÆG Ejeren af de 3 ejendomme, som er omfattet af lokalplanen, har anmodet kommunen om at tilvejebringe plangrundlaget for at kunne opføre en rækkehusbebyggelse i 1½ etage bestående af 14 boliger på omkring 100 m 2 hver. Ønsket er foranlediget af, at området er kraftigt forurenet på grund af tidligere aktiviteter. Før det sundhedsmæssigt er forsvarligt at bygge boliger på ejendommene, skal en række komplicerede og økonomitunge miljøforhold løses, hvilket fordyrer byggeriet. Opførelse af den ønskede rækkehusbebyggelse indebærer en mere intensiv udnyttelse, end hvad der er fastlagt i den for området gældende Byplanvedtægt nr. 13, og forudsætter derfor, at der vedtages en ny lokalplan for området. Samtidig er det nødvendigt at ændre kommuneplanens rammer for området i form af et tillæg, som øger den maksimale bebyggelsesprocent fra 25 % til 60 %. Lokalplan 335 og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2005 skal tilsammen muliggøre opførelse af tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesform og -tæthed, der står i et rimeligt forhold til økonomien i en oprensning af ejendommene. LOKALLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet er beliggende i bydelen Strandmark midt i et område med villabebyggelse, hvor de ældste er fra omkring 1920 erne. Luftfoto af villakvarteret i 1954 med et kraftigt islæt af kolonihavehuse / sommerhuse. Vejene i området følger de gamle udstykningsskel. Området har et samlet areal på 3032 m 2 og omfatter de tre matrikler nr. 35aq, 35ar og 35as Hvidovre By, Strandmark, Krebsevej 38 og 5

7 Strandholms Allé 38-40, som ligger ved det nordvestlige hjørne af Krebsevej og Strandholms Allé Bebyggelsen i området består primært af parcelhuse opført i blank mur, røde eller gule mursten og med sadeltag beklædt med sort eternit eller betontegl. Boligområdet er karakteriseret ved, at boligerne er gemt inde bag høje hække, hvilket tilfører området et grønt præg. Strandholms Allé set fra nord mod syd Krebsevej set fra øst mod vest. Til højre i billedet ses skellet ind til lokalplanområdet indhegnet med trådhegn Lokalplanområdet ligger tæt på natur og grønne områder. Ca. 100 meter mod vest ad Krebsevej ligger et grønt anlæg, hvorfra der er sti- 6

8 forbindelse til Strandengen i syd, som ligeledes nås i en afstand af bare 250 m sydpå ad Strandholms Allé. Strandengen er en del af Vestvoldsfredningen. Herigennem fører stiforbindelser nordpå mestendels langs kysten gennem Lodsparken og Kystagerparken og videre til Valbyparken via bro over Damhusåen. Vestpå er der stiforbindelse til Vestvolden og Køge Bugt Strandpark. Der er endvidere forbindelse til Amager via stien på motorvejsbroen over Kalveboderne. Lokalplanområdet er beliggende ca. 500 meter fra den nærmeste skole Langhøjskolen, hvor der også forefindes fritidshjem, svømmehal og sportsplads. Frihedens Butikscenter, der har status af kommunecenter, ligger i en afstand af ca. 1 km fra området og Friheden Station med busterminal ligger i en afstand af ca. 1,3 km. ROJEKT TIL NY BEBYGGELSE Danaform Arkitektfirma ApS har for ejeren udarbejdet et skitseprojekt til ny rækkehusbebyggelse, som i princippet er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden. Visualiseringer af ny rækkehusbebyggelse v. Danaform Arkitektfirma ApS. 7

9 Bebyggelsen tænkes opført i 1 etage med udnyttelig tagetage i blank mur i gule sten. Tagene udføres som graders sadeltage og dækkes med røde betontegl. Bebyggelsen opføres langs Strandholms Alle i 2 stokke med 4 boliger i hver og i 2 stokke med 3 boliger i hver inde på grunden. Bebyggelsen indeholder i alt 14 boliger med en størrelse på mellem 100 m 2 og 110 m 2. Med den skitserede bebyggelses placering og udformning er der taget hensyn til det omgivende boligområde, og bebyggelsen vil kunne udgøre en fin lille enklave af tæt-lav byggeri i det i øvrigt åbne parcelhusområde. LOKALLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanen skal udgøre det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesform og - tæthed, der skal medvirke til, at det er økonomisk muligt at oprense området for forurening. Lokalplanen skal sikre, at opførelse af ny boligbebyggelse sker efter en samlet plan, hvor adgangs- og parkeringsforholdene på trods af den højere bebyggelsesprocent og dermed større bebyggelsestæthed ikke belaster det omgivende boligområde. Således skal vejadgangen ske fra Krebsevej, og samtlige boliger skal vejbetjenes fra en ny, intern vej, der skal udlægges som privat fællesvej og udføres som opholds- og legeområde. Lokalplanen fastlægger en udstykningsplan og en bebyggelsesplan, som muliggør opførelse af et etageareal på ca. 110 m 2 på hver af de 14 udstykkede parceller til rækkehusbebyggelse. For de 14 parceller vil bebyggelsesprocenten andrage fra 37 til 83 beregnet for den enkelte parcel for sig. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under ét vil andrage ca. 50, og således iagttage bestemmelsen om en maksimal bebyggelsesprocent på 60 beregnet for området under ét. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der til hver bolig skal indrettes 2 parkeringspladser, hvoraf den ene kan overdækkes som carport. Hele eller dele af de fastlagte parkeringsarealer på terræn kan erstattes af tilsvarende parkeringsarealer i konstruktion inden for lokalplanområdet dvs. i kælderplan. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres et renovationsskur på ca. 15 m 2 til brug for fælles affaldsopsamling for de 14 boliger. Der må endvidere i forbindelse med den enkelte bolig opføres én småbygning i form af udhus/skur på højst 4 m 2. Småbygningen må opføres nærmere skel mod nabo / sti / intern vej end 2,5 m, når højden i skel højst er 1,8 m over terræn. Fra skel og indtil 2,5 m fra skel må højden ikke overstige en jævn stigning fra 1,8 m til 2,5 m. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at ny boligbebyggelse får en fysisk udformning og et arkitektonisk udtryk, der er i harmoni med det omgivende boligområde. Lokalplanen fastlægger endvidere, at der med baggrund i den tætte bebyggelsesform ikke kan opføres tilbygninger af nogen art til beboelsesbygningerne, herunder udestuer og permanente overdækninger i øvrigt. Der må sættes ovenlysvinduer i tagfladerne, men der må ikke udføres kviste og lignende opbygninger på taget. 8

10 Lokalplanen fastholder en 5 m bebyggelsesregulerende byggelinie mod Krebsevej og Strandholms Allé. Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse på byggeliniearealet heller ikke de ovenfor nævnte småbygninger på højst 4 m 2. Mod Krebsevej og Strandholms Allé skal hegn etableres som levende hegn. I områdets skel mod nord og vest skal der etableres et fast hegn i en højde af mindst 1,8 og højst 2 m. Højden af det faste hegn skal måles i forhold til lokalplanområdets omgivende terræn. LOKALLANENS FORHOLD TIL ANDEN LANLÆGNING Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra kysten i den kystnære del af byzonen og er således omfattet af planlovens bestemmelser for planlægning i kystområderne. De særlige krav til planlægning i de kystnære zoner gælder såfremt ny bebyggelse påvirker kysten visuelt. Lokalplanen muliggør ikke opførelse af ny bebyggelse, som i forhold til eksisterende villabebyggelse, vil være i stand til at påvirke kysten visuelt. Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Miljøministeren har efter planlovens 5 j, stk. 4, fastsat konkrete regler for planlægningen i hovedstadsområdet i form af et landsplandirektiv kaldet Fingerplan Landsplandirektivet afløser med virkning fra 1. juli 2007 en række retningslinjer i Regionplan Landsplandirektivet opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske områder: Det indre storbyområde, det ydre storbyområde, de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde. Landsplandirektivet bygger videre på tankegangen fra den oprindelige Fingerplan fra 1947, og viderefører således beskyttelsen af de grønne kiler mellem byfingrene, som hidtil har været fastlagt i regionplanlægningen. Lokalplanområdet er beliggende i det indre storbyområde, jf. Fingerplanens 5. Ifølge planens 6 skal det i kommuneplanlægningen i det indre storbyområde sikres, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner sker inden for den eksisterende byzone og med hensyntagen til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan Visualisering af ny rækkehusbebyggelse v. Danaform Arkitektfirma ApS. 9

11 Kommuneplan 2005 I Kommuneplan 2005, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. december 2005, er lokalplanområdet omfattet af rammeområde 3B49, for hvilket der er fastsat følgende rammebestemmelser for lokalplanlægningen: Fremtidig anvendelse: Boligområde: Åben-lav Bebyggelsestæthed højst: 25 % Max. antal etager: 1½ Max. bygningshøjde: 8,5 m Kortet viser rammerne for kommuneplanlægningen. Lokalplanområdet, der er vist med gråtone, er omfattet af rammeområde 3B49. Lokalplanen fastlægger området til tæt-lav boligområde med en bebyggelsesprocent, der ikke må overstige 60 beregnet for området under ét. Lokalplanforslaget er således ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2005 for så vidt angår bebyggelsesform og maksimal bebyggelsestæthed. Lokalplanen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammer, hvor det muliggøres, at der kan opføres tæt-lav boligbebyggelse med en højere bebyggelsestæthed. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2005 Med Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2005 udskilles det aktuelle lokalplanområde fra rammeområde 3B49, og fastlægges som et selvstændigt rammeområde 3B27, hvor den fremtidige anvendelse ænd- 10

12 res fra åben-lav til tæt-lav og bebyggelsestætheden øges fra maksimalt 25 % til maksimalt 60 %. Byplanvedtægt 13 Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 13, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. august Ifølge byplanvedtægten skal der på de aktuelle ejendomme opføres villaer, dobbelthuse eller rækkehuse. Der er endvidere fastsat nærmere bestemmelser om mindste grundstørrelser og mindste facadelængder. Bebyggelsesgraden ikke overstige 1/5 og udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,25. Ændringer i Lokalplan 335 i forhold til Byplanvedtægt 13 Anvendelse af ejendommene til rækkehusbebyggelse er i overensstemmelse med byplanens bestemmelser, men den ønskede tæthed ville resultere i en bebyggelsesgrad på ca. 0,28 svarende til 244 m 2 for meget bebygget areal og en udnyttelsesgrad på ca. 0,45 svarende til 744 m 2 for meget etageareal i forhold til byplanvedtægtens bestemmelser. Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 335 vil Byplanvedtægt 13 blive aflyst, for så vidt angår de omhandlede ejendomme. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Hvidovre Kommunes vandforsyningsplan og skal således forsynes fra Hvidovre Vandværk. Spildevand Lokalplanen er omfattet af Spildevandsplan I henhold til Spildevandsplanens skal spildevandsafledning, fra ny bebyggelse udføres med separat afledning af regnvand og spildevand med tilhørende skelbrønde. Ifølge skal skelbrønde ved ny bebyggelse udføres min. Ø425 mm for spildevand og min mm for regnvand. Skelbrøndene forsynes med støbejernsdæksler i niveau med omgivende terræn og anbringes let tilgængeligt inden for 2 m fra ejendommens grundgrænse. For at den nye bebyggelse på ejendommene matr.nr. 35aq, 35ar og 35as Hvidovre By, Strandmark, ikke skal medføre en forøget maksimal udledning af regnvand til det offentlige kloaksystem, stilles der krav om, at ejeren udfører et regnvandsbassin med begrænset afløb. Bassinstørrelsen og afløbet herfra fastsættes af kloakforsyningen i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Varmeforsyning Boligbebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Ifølge Varmeforsyningsplanen fra 1985 er lokalplanområdet beliggende i et område, der forsynes med naturgas. Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. september 1994 forbud mod etablering af elopvarmning i både eksisterende og ny bebyggelse i områder udlagt til kollektiv varmeforsyning. Der gælder dog visse undtagelser fra forbudet, herunder bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmede i fyringssæsonen. Kommunen kan desuden dispensere fra forbudet for bygninger, der overvejende forsynes med alternativ energi. 11

13 Miljøforhold Støj I henhold til kommuneplanens generelle rammebestemmelser skal der sikres forebyggelse af trafikstøj i områder med støjfølsom anvendelse. Ny bebyggelse skal udformes således, at et støjniveau svarende til maksimalt 30 db(a) indendørs og maksimalt 55 db(a) for vejstøj på de primære udendørs opholdsarealer kan overholdes. Bygge- og anlægsarbejder Bygge- og anlægsarbejder giver ofte anledning til gener for de omkringboende i form af støj, støv, vibrationer mv. Derfor har Hvidovre Kommunalbestyrelse den 30. oktober 2007 vedtaget Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter. Alle bygge- og anlægsaktiviteter, der i henhold til byggelovgivningen kræver byggetilladelse eller skal anmeldes til kommunen, er omfattet af forskriften, som omhandler krav til bygge- og anlægsarbejder, herunder krav om information til naboer og andre berørte parter om bygge- og anlægsarbejder. Grundvand Området ligger uden for Kommunens nuværende indvindingsopland til almen vandforsyning. Forurening I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal det tilsigtes at forebygge og bekæmpe forurening af vand, jord og grundvand. Derfor henstiller kommunen, at der ikke anvendes pesticider. Jordforurening Grundet tidligere aktivitet er jorden i hele lokalplanområdet kraftigt forurenet, og inden byggetilladelse kan gives, skal der foreligge en tilladelse, jf. 8 i lov om forurenet jord. Tilladelsen skal sikre de kommende beboeres sundhed samt det omgivende miljø. Tilladelsen er endnu ikke meddelt. Bygherren er i gang med en delvis oprensning af grunden. Der er foregået opgravning af forurenet jord i perioden december 2006 februar Udgravningen er visse steder ned til ca. 3,5 meters dybde i forhold til det omgivende terræn. Beplantning Beplantning bør sammensættes af arter, der i videst muligt omfang begrænser gener for lokalplanområdets beboere, brugere og omkringboende med hensyn til allergi og overfølsomhed overfor pollen, hvorfor det anbefales, at der ikke plantes el, hassel, elm og birketræer. De valgte arter af planter bør desuden tilgodese den biologiske mangfoldighed, og der bør vælges bærgivende buske og træer, som er naturligt hjemmehørende i vort klima. 12

14 MILJØVURDERING Efter Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer, stilles der i visse tilfælde krav om miljøvurdering af de pågældende planer og programmer. I forbindelse med udarbejdelsen af planerne er der gennemført en screening af planernes miljøpåvirkning. Den væsentligste påvirkning af det omgivende miljø vil dreje sig om gener fra trafikken til og fra kommende nye boliger i lokalplanområdet. Anvendelsen af området til boligområde giver ikke i sig selv anledning til væsentlige overskridelser af grænserne for miljøpåvirkninger i området. Da lokalplanen tillige dels erstatter en hidtil gældende byplan og alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og da planerne ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 1 nr. 3 og 4, stk. 2. Teknisk Forvaltning har med henvisning til lovens 4, stk. 3, har anmodet Miljøcenter Roskilde og Museet på Kroppedal om bemærkninger hertil. Disse er enige med kommunen i, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planerne. TINGLYSTE DOKUMENTER Der er tinglyst følgende dokumenter på alle tre ejendomme: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. (pantstiftende) Dok. om vandinstallation mv Dok. om grundejerforening mv Dok. om bebyggelse, benyttelse mv Byplanvedtægt nr. 13 Efter den endelige vedtagelse af Lokalplan 335 begæres Byplanvedtægt 13 aflyst for de af lokalplanen omfattede ejendomme. rivate byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. SAGSFORLØB Lokalplan og kommuneplantillæg vedtaget endeligt I mødet den 10. juni 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 335 og Tillæg nr. 5 endeligt. Vedtagelsen har været offentligt bekendtgjort ved annoncering i Hvidovre Avis den 25. juni Resultatet af den offentlige høring Lokalplanen var udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 13. februar til den 16. april Ved høringsfristens udløb var der modtaget 4 høringssvar fra naboer og grundejerforening. 13

15 Ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen, har resultatet af den offentlige høring og forvaltningens planmæssige overvejelser i øvrigt givet anledning til, at der er foretaget følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag til lokalplan: Lokalplanens 7.4 tilføjes det med kursiv fremhævede: 7.4. I forhold til de tilstødende ejendomme i områdets skel mod nord og vest skal der etableres et fast hegn i en højde af mindst 1,8 m og max. 2 m. Højden af det faste hegn skal måles i forhold til lokalplanområdets omgivende terræn. I lokalplanens 4.1 vedrørende matrikulære forhold ændres kan til skal og lyder herefter: 4.1. Udstykning skal ske i princippet i overensstemmelse med den på bilag 2 viste udstykningsplan. Lokalplanens 5.1 tilføjes det med kursiv fremhævede: 5.1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 beregnet for området under ét. å hver parcel til rækkehusbebyggelse, jf. 4.1, må der opføres ca. 110 m 2 etageareal til beboelse med et omfang og en placering som angivet i 5.2 og 5.3. Den i 4.1 fastlagte udstykningsplan vil resultere i, at bebyggelsesprocenten for enkeltejendommene til rækkehusbebyggelse vil variere fra 37 til 83, jf. planbilag 2. Lokalplanens planbilag 2 ændres således, at rækkehusparcellerne suppleres med angivelse af bebyggelsesprocent. Endelig er Redegørelsen konsekvensrettet i forhold til de anførte ændringer. Ovennævnte ændringer er indarbejdet i nærværende lokalplan

16 TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNELAN 2005 Tillæggets formål - Fremtidig planlægning Formålet med Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2005 er, at ændre rammerne for bebyggelse i området omfattet af forslag til Lokalplan 335. Det aktuelle planområde udskilles fra det oprindelige rammeområde og tildeles en selvstændig ramme med ændrede bestemmelser, hvad angår bebyggelsesform og -tæthed. Tillægget skal muliggøre opførelse af tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesform og -tæthed, der skal medvirke til, at det er økonomisk muligt at oprense området for forurening. Herved tilføres kvarteret et løft i form af en samlet boligbebyggelse, der ved sin placering og udformning tager hensyn til det omgivende boligområde med overvejende villabebyggelse. Eksisterende rammebestemmelser I rammerne for lokalplanlægningen i Kommuneplan 2005 er lokalplanområdet beliggende i område 3B49, hvor der er fastlagt følgende bestemmelser for området: Fremtidig anvendelse: Boligområde: Åben-lav Bebyggelsestæthed højst: 25 % Max. antal etager: 1½ Max. bygningshøjde: 8,5 m Kortet viser rammerne for kommuneplanlægningen. Lokalplanområdet er vist med gråtone. 15

17 Nye rammebestemmelser for område 3B27 Der fastsættes følgende fremtidige nye rammebestemmelser for lokalplanlægningen. Ændringen er fremhævet med fed skrifttype: Område 3B27 Fremtidig anvendelse: Boligområde: Tæt-lav Bebyggelsestæthed højst: 60 % for området under ét Max. antal etager: 1½ Max. bygningshøjde: 8,5 m Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Afgrænsning af nyt rammeområde 3B27. Rammeområdet, som svarer til lokalplanområdet, er vist med gråtone. VEDTAGELSESÅTEGNING Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2005 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 29. januar Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2005 er vedtaget endeligt af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 10. juni Milton Graff edersen, borgmester (sign.) A. Thanning, teknisk direktør (sign.) 16

18 LOKALLAN 335 I medfør af lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Hvidovre Kommune. 1 Lokalplanens område og zonestatus 1.1 Lokalplanen omfatter ejendommene matr.nr. 35aq, 35ar og 35as Hvidovre By, Strandmark, samt alle parceller, der efter den 1. december 2007 udstykkes fra de nævnte matrikler. 1.2 Lokalplanområdet omfatter et areal på m 2 og afgrænses som vist på planbilag Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 2 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er, at muliggøre opførelse af tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesform og -tæthed, der skal bidrage til, at det er økonomisk muligt at oprense området for forurening, at sikre, at opførelse af ny boligbebyggelse sker efter en samlet plan, hvor adgangs- og parkeringsforholdene på trods af den højere bebyggelsesprocent og dermed større bebyggelsestæthed ikke belaster det omgivende boligområde, at sikre, at ny boligbebyggelse får en fysisk udformning og et arkitektonisk udtryk, der er i harmoni med det omgivende boligområde, at fastlægge, at der med baggrund i den tætte bebyggelsesform ikke kan opføres tilbygninger af nogen art til beboelsesbygningerne, herunder udestuer og permanente overdækninger i øvrigt, at bevare og styrke områdets grønne karakter gennem bestemmelser om levende hegn mod Krebsevej og Strandholms Allé. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Området må anvendes til boligformål: Tæt-lav. Boliger skal anvendes til helårsbeboelse. 3.2 Der må i den enkelte bolig drives en sådan virksomhed (liberale erhverv og lignende), som almindeligvis kan udføres i boligområder under forudsætning af: 17

19 - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende boligenhed, - at virksomheden ikke beskæftiger andre end boligens beboere, - at virksomheden ikke er til gene for omkringboende, - at erhvervsarealet ikke overstiger 25 % af nettoboligarealet, - at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter af beboelsesejendom, og - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 3.3 Der må opføres transformerstationer og lignende tekniske anlæg til sikring af den nødvendige forsyning. Disse anlæg skal udformes og placeres under hensyntagen til områdets bebyggelse og de ubebyggede arealer, og så vidt muligt gives et arkitektonisk udtryk, der harmonerer med omgivelserne. 4 Matrikulære forhold 4.1 Udstykning skal ske i princippet i overensstemmelse med den på bilag 2 viste udstykningsplan. 4.2 Der kan ske afvigelser i forhold til den i stk. 1 nævnte udstykningsplan, når det handler om mindre justeringer af ejendomsgrænser for en ordning af forholdene. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 beregnet for området under ét. å hver parcel til rækkehusbebyggelse, jf. 4.1, må der opføres ca. 110 m 2 etageareal til beboelse med et omfang og en placering som angivet i 5.2 og 5.3. Den i 4.1 fastlagte udstykningsplan vil resultere i, at bebyggelsesprocenten for enkeltejendommene til rækkehusbebyggelse vil variere fra 37 til 83, jf. planbilag Etageantallet må ikke overstige 1½ etage. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. 5.3 Bebyggelse til boligformål skal placeres i princippet inden for de, på planbilag 3, viste byggefelter og med udgangspunkt i det, på planbilag 4, viste retningsgivende eksempel på bebyggelsesplan. Byggeriet må ikke etapedeles. 18

20 Der må opføres et renovationsskur på ca. 15 m 2 til brug for fælles affaldsopsamling for de 14 boliger. Renovationsskuret skal opføres inden for det på planbilag 3 viste byggefelt til renovationsskur. 5.4 Langs Strandholms Allé og Krebsevej fastlægges en byggelinie i en afstand af 5 m fra vejskel. Ingen form for bebyggelse må placeres mellem byggelinien og vejskellet. 5.5 Der må max. opføres én carport til én bil pr. bolig. Carporte kan kun opføres inden for de, på planbilag 3, viste byggefelter for carporte. 5.6 Der må ikke opføres tilbygninger af nogen art til beboelsesbygningerne, herunder udestuer og permanente overdækninger i øvrigt. 5.7 Uanset stk. 6 må der i forbindelse med den enkelte bolig opføres én småbygning i form af udhus/skur på højst 4 m 2. Småbygningen må opføres nærmere skel mod nabo / sti / intern vej end 2,5 m, når højden i skel højst er 1,8 m over terræn. Fra skel og indtil 2,5 m fra skel må højden ikke overstige en jævn stigning fra 1,8 m til 2,5 m. Småbygningen må, jf. stk. 4, ikke opføres mellem byggelinien og vejskellet. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 For beboelsesbygninger/rækkehuse gælder: Facader og gavle skal fremstå som blank mur. Tage skal udføres som sadeltag med en taghældning på grader, og dækkes med matte tagsten. Vinduer i tagflader må kun etableres som ovenlysvinduer ikke kviste. 6.2 Tekniske installationer skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. 6.3 Carporte, småbygninger og renovationsskur kan udføres som lette konstruktioner og skal gives et udseende, som er i harmoni med bebyggelsen i øvrigt. Afskærmninger eller vægge kan udføres med bræddebeklædning, og tagdækningen kan være f.eks. tagpap, stålplader eller gennemskinnelige plastplader. Carporte og småbygninger skal i udførelse og materialevalg fremstå ens og skal dækkes med fladt tag med eventuel svag, ensidig hældning. 19

21 Renovationsskur kan udføres med sadeltag med en taghældning på grader. Taghældningen skal være den samme som taghældningen på beboelsesbygninger/rækkehuse. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Ubebyggede arealer (haver mv.) skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 7.2 Udendørs oplag som campingvogne, høje trailere, sejl- og motorbåde, uindregistrerede køretøjer og lignende samt oplagring af materialer må ikke finde sted. 7.3 Hegn mod Krebsevej og Strandholms Allé skal etableres som levende hegn. 7,4 I forhold til de tilstødende ejendomme i områdets skel mod nord og vest skal der etableres et fast hegn i en højde af mindst 1,8 m og max. 2 m. Højden af det faste hegn skal måles i forhold til lokalplanområdets omgivende terræn. 8 Veje, parkering og adgangsforhold 8.1 Vejadgangen skal ske over fortov fra Krebsevej, og samtlige boliger skal vejbetjenes fra en intern vej, i princippet som vist på planbilag Der fastlægges areal til den interne vej i en bredde på mindst 7,0 m, i princippet som vist på planbilag 3. Den interne vej udlægges som privat fællesvej og skal udføres som opholds- og legeområde efter reglerne herom i vejlovgivningen. 8.3 Der udlægges areal til offentlig passagemulighed fra Strandholms Allé i form af en intern sti i en bredde på mindst 1,25 m, i princippet som vist på planbilag 3. Den interne sti udlægges som privat fællessti og skal skiltes som gangsti efter reglerne herom i vejlovgivningen. 8.4 Inden for de på planbilag 3 markerede felter skal der anlægges parkeringsarealer svarende 2 parkeringspladser pr. bolig, hvoraf der på den ene kan etableres én carport til én bil, jf Hele eller dele af de i stk. 4 fastlagte parkeringsarealer på terræn kan erstattes af tilsvarene parkeringsarealer i konstruktion. 20

22 8.6 Vej-, parkerings- og stianlæg må kun udføres efter et af Kommunalbestyrelsen godkendt detailprojekt gældende for hele lokalplanområdet. 9 Skiltning og belysning 9.1 Der må ikke etableres nogen form for skiltning, reklamering, flagning med bomærke og facadebelysning. Undtaget herfra er skilte, som oplyser om navne, husnummer, og henvisning i øvrigt, samt fornøden skiltning til erhverv i boligområdet, jf. 3.2, i begrænset omfang. 9.2 Eventuel skiltning til tilladt erhverv i boligområdet kan udføres i en størrelse på max. 30x50 cm. Skiltet kan være belyst, men må ikke udføres som et lysende skilt. 9.3 Der skal etableres belysning af intern vej, parkeringsarealer og stianlæg. Belysningen skal være afskærmet, så den ikke generer de omkringboende. Belysningen skal udføres som parkbelysning og må kun udføres efter et af Kommunalbestyrelsen godkendt projekt, jf Støjforhold 10.1 Det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum må ikke overstige 30 db(a) fra vejstøj, og det udendørs støjniveau på de primære opholdsarealer må ikke overstige 55 db(a) fra vejstøj Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af grunde inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes, når Kommunalbestyrelsen kræver det, og senest når boligerne tages i brug. 1 jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje 21

23 Grundejerforeningen skal stå for anlæg, drift og vedligeholdelse af adgangsvej / intern vej, parkeringspladser, sti, belysning, skilte samt eventuelle fællesfaciliteter beliggende i lokalplanområdet. Grundejerforeningens vedtægter og eventuelle ændringer i disse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 12 Tekniske anlæg 12.1 Ledningsanlæg, herunder til belysning, må kun fremføres som jordkabler Boligerne skal tilsluttes fællesantenneanlæg. arabolantenner må ikke opsættes over bebyggelsens facadehøjde Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, jf. dog Aflysning af deklarationer 13.1 Byplanvedtægt 13 aflyses for de af nærværende lokalplan omfattede ejendomme. 14 Tilladelser fra andre myndigheder 14.1 Da den interne vej, jf. 8.2, skal udføres som opholds- og legeområde, skal projektet forelægges politiet, jf. færdselslovens Tilladelser i henhold til anden lovgivning 15.1 Udstedelse af byggetilladelse til boligbebyggelse forudsætter, at der foreligger en tilladelse i henhold til 8 i jordforureningsloven. 16 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 16.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: - den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Kommunalbestyrelsens anvisning i henhold til den gældende varmeplanlægning, jf. 12.3, jf. dog 18.3, - der i områdets skel mod nord og vest er etableret et fast hegn i en højde af mindst 1,8 m og højst 2 m, jf. 7.4, - de nødvendige veje, parkerings- og adgangsforhold er etableret, jf. 8, - der er oprettet en grundejerforening, jf

24 17 Lokalplanens retsvirkninger 17.1 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens 19 og 20. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensation ikke er i strid med principperne/formålet med planen. Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan I lokalplanens 16.1 stilles krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse har Kommunalbestyrelsen efter planlovens 19, stk. 4, pligt til at dispensere fra dette krav og efter 20, stk. 2, nr. 3, gives dispensationen uden naboorientering. VEDTAGELSESÅTEGNING Forslag til Lokalplan 335 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 29. januar Lokalplan 335 er vedtaget endeligt af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 10. juni Milton Graff edersen, borgmester (sign.) A. Thanning, teknisk direktør (sign.) 23

25 14nø 14nz 14oa 14nx 14ny "cv" 14op 14om 14oc 14ol 14ob 14on 14oo 35aø 35aæ DRYADEVEJ 35bp 35az 35ay 35ax 8p 8q 8r 35av 8uf 8s 8t 8u 8mø 15ih 15ho 8ui 34am 34z 15hp 15hq 15hr 15hs an 34æ 34c 34d 34f 2sy 2sx 34e 11æ 11ø 2ex 2ev 2e 14nc 35bs 34g 34h 14ot ERLEVEJ 14os 14or 14oq 14od 35au STRANDHOLMS ALLE SØSTJERNEVEJ 35at 35as 35ar 8x 8v 8z 8y 15hu 8æ 15ht 15hv 15hx 15hy 34i 34k 34m 14ov 14ox 14mv 14oe 14ou 14nd 35aq "bc" 14mx KREBSEVEJ 14mz 14my 14mæ 35bv 14mø 35ap 35ci 35ao 35an 35bm 8tx 8ty 15hæ 8ø 8ad 8ac 8ab 8tæ 15hz 15hø 15ia 15ib 21ef 14pb 14pa 14oø 14oæ 14oz 14oy 35bn 35al HVIDOVRE STRANDVEJ 35ø 8ae 15id 21bp 14pf 14pe 14pæ 14qd 14pd 14pg 14qe 14ph 14pc 14of 14pi 14ng 35ak 35bt 14ne 14nf 14qf 35ch 35ai 35cg 35cf 35ah 35by 35bz 35bæ 35bø 35ce 35cd 35cc 35cb 8af 8ag 8ah 35ca 8ai 8tø 8uo 8uh 8ak meter Lokalplan 335 Matrikulære forhold UDFØRT: DATO: MÅL: cii/amd :2000 Lokalplanafgrænsning BILAGSNR: HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING BYGGE- OG LANAFDELINGEN

26

27 C C C C C C C STRANDHOLMS ALLE C C C C C C C 5 m KREBSEVEJ Lokalplangrænse Byggelinie 5 meter fra matrikelskel Byggefelt Byggefelt for renovationsskur 15 m² C arkeringsplads uden carport arkeringsplads med carport. Byggefelt for carport. rivat fællesvej / -sti meter Lokalplan 335 Dispositionsplan UDFØRT: DATO: MÅL: cii/amd :500 BILAGSNR: HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING BYGGE- OG LANAFDELINGEN

28

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ)

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) LOKALPLAN NR. 3-0001 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) Sdr. Landevej Ringridervej Skovvej Lokalplan 3-0001 B. S. Ingemanns Vej Grundtvigs Allé Borgm. Andersens Vej SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-25 Smedegården, Boliger i Hårlev Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. 1 Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej Indhold Lokalplan nr. 2.1-4 for et boligområde ved Klintedalsvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37

Lokalplan Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37 Lokalplan 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.37.1...3 Ændrede bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

-1 Lokalplan for et område til boligbebyggelse "Stølgård" Strøby. Lokalplanens redegørelse

-1 Lokalplan for et område til boligbebyggelse Stølgård Strøby. Lokalplanens redegørelse -1 Lokalplan for et område til boligbebyggelse "Stølgård" Strøby Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 2 Tillæg til Valløs kommuneplan 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr D. Område til offentlige formål i Gørløse

Lokalplan nr D. Område til offentlige formål i Gørløse Lokalplan nr. 3.50.D Område til offentlige formål i Gørløse 24.09.2003 Skævinge Kommune LOKALPLAN NR. 03.50.D Område til offentlige formål i Gørløse Juni 2003 HVORFOR LOKALPLAN? l en kommune skal der normalt

Læs mere

Lokalplan nr Område til boligformål, Ulsted

Lokalplan nr Område til boligformål, Ulsted Lokalplan nr. 4.12 Område til boligformål, Ulsted 299 "bv" 37ct 47n 44v 49p 356c 356b "bø" "ca" "b" 71 38ae 12e 12a 340 40a 81k 298 38z 2l 81g 259e 284b 235 233 a 280 259d 228 259c 232 226 262d 261a 44r

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 167. For ældreboliger ved Geels Plads i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 167. For ældreboliger ved Geels Plads i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 167 For ældreboliger ved Geels Plads i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen..............................................................................................................................

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 231. for Hartmanns Plads i Nærum

Lokalplan 231. for Hartmanns Plads i Nærum Lokalplan 231 for Hartmanns Plads i Nærum Rundforbivej Nærum Hovedgade Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen beslutte at udarbejde en lokalplan, når en bestemt udvikling

Læs mere

Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord

Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Indhold... 3 1 Formål... 4 2 Område og zonestatus... 4 3 Bebyggelsens omfang...

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund s. 2 Lokalplanændring s. 2 Lokalplanens formål s. 3 Lokalplanens indhold s. 3 Lokalplanens forhold til s. 4 anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Røsnæsvej.

Lokalplan nr for et boligområde ved Røsnæsvej. Indhold Lokalplan nr. 2.1-3 for et boligområde ved Røsnæsvej. Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR Menighedshus i Nr. Herlev. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR Menighedshus i Nr. Herlev. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 161 Menighedshus i Nr. Herlev Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. F.1.3. et mindre areal nord for Stenskovvej. samt tillæg nr. 9 til kommuneplanen. Område A 2. Lokalplan vedtaget den 18. april 2006.

Lokalplan nr. F.1.3. et mindre areal nord for Stenskovvej. samt tillæg nr. 9 til kommuneplanen. Område A 2. Lokalplan vedtaget den 18. april 2006. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. F.1.3. et mindre areal nord for Stenskovvej samt tillæg nr. 9 til kommuneplanen Privat fællesvej Område B Område A ca. 2200 m2 ca. 7580 m 2 Nedrives

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-26

Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-26 Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-26 Boligområde ved Nordmarken Vedtaget af Vallø Kommunalbestyrelse den 16. december 2004 1 Lokalplan 1-26 Boligområde ved Nordmarken Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Bredgade, Gandrup

Lokalplan nr Boligområde ved Bredgade, Gandrup Lokalplan nr. 3.23 Boligområde ved Bredgade, Gandrup Fremlagt fra den 08.01.2006 til den 05.04.2006 Endelig vedtaget den 26.04.2006 Side 1 af 1 Plannavn Lokalplan 3.23 Boligområde v. Bredgade, Gandrup

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLAN NR. 2.05 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykninger... 5 Vej- og stiforhold...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område ved Helsingørsgade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område ved Helsingørsgade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 180 For et område ved Helsingørsgade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 139 a \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 139 for et boligområde syd for Egegårdsvej REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at fastlægge

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Roskildevej 56-58

Lokalplan nr for et område ved Roskildevej 56-58 Lokalplan nr. 124 for et område ved Roskildevej 56-58 Juli 2002 INDLEDNING Lokalplanen for området ved Roskildevej 56-58, gør det muligt at opføre ældreegnede boliger med tilhørende fælles- og servicearealer

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN EL 10 KOMMUNE GLOSTRUP ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ

LOKALPLAN EL 10 KOMMUNE GLOSTRUP ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ LOKALPLAN EL 10 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ LOKALPLAN EL 10 FOR ET HÅNDVÆRKEROMRÅDE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan EL 10

Læs mere

LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE VED KLOKKESTABELEN GL. HASSERIS LANDSBY

LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE VED KLOKKESTABELEN GL. HASSERIS LANDSBY LOKALPLAN 05-049 BOLIGOMRÅDE VED KLOKKESTABELEN GL. HASSERIS LANDSBY Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formål............................................................................ Lokalplanområdet...................................................................................

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR BOSAGER-OMRÅDET

LOKALPLAN NR FOR BOSAGER-OMRÅDET Bosager Bakkesvinget Bakkedraget Bosager Udsigten Frederikparken Joachimparken LOKALPLAN NR. 2-9906 FOR BOSAGER-OMRÅDET Omfartsvejen Bosager Arnkilgade Nr. Havnegade Als Sund Aabenraavej Station Chr. X's

Læs mere

Lokalplan nr. 72. for et område ved Danasvej mellem Sankt Knuds Vej og Lykkesholms Allé

Lokalplan nr. 72. for et område ved Danasvej mellem Sankt Knuds Vej og Lykkesholms Allé Lokalplan nr. 72 for et område ved Danasvej mellem Sankt Knuds Vej og Lykkesholms Allé September 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af boligbebyggelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem

Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem 6 00m 1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.2 Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem Tofte u" 204e D 100d D 100u D 6c 236f D "t" 236b D 240c D Stationsv 236m D "n" 236i D Plan & Byg 2004 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan Nr. 80. For et blandet boligområde i Næsbjerg. Helle Kommune

Lokalplan Nr. 80. For et blandet boligområde i Næsbjerg. Helle Kommune Lokalplan Nr. 80 For et blandet boligområde i Næsbjerg Helle Kommune Toften 2 6818 Årre telf. 76774600 Juli 2002 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning...

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. B

LOKALPLAN NR. B LOKALPLAN NR. B 12.07.01 BOLIGOMRÅDE VED BRANDGADEN -094 32c 32a L o k a l p l a n o m r å d e 2b Brandgaden 0 50 meter ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 12.07

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 66. for et boligområde ved Tagetesvej. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 66. for et boligområde ved Tagetesvej. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 66 for et boligområde ved Tagetesvej Hundested Kommmune 1 Forslag til Lokalplan 66 for et område ved Engdraget. Indhold: Redegørelse Indledning... side 3 Område for lokalplanen... side 3

Læs mere

INI3HOI,DSFORTEGNELSE

INI3HOI,DSFORTEGNELSE INI3HOI,DSFORTEGNELSE REDELØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H 23

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 65. for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej. Hundested Kommune 1

Lokalplan nr. 65. for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej. Hundested Kommune 1 Lokalplan nr. 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej Hundested Kommune 1 Indhold Redegørelse, side 3 Indledning, side 3 Område for lokalplanen, side 3 Eksisterende forhold og planlægning,

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals

Lokalplan nr Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals Lokalplan nr. 5.36 Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals Fremlagt fra den 25.06.2003 til den 20.08.2003 Endelig vedtaget den 19.11.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et mindre

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Status for området før planen Det område, som lokalplanen omfatter, er beliggende mellem

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE, DRONNINGENS TVÆRGADE, NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE, DRONNINGENS TVÆRGADE, NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-017 BOLIGOMRÅDE, DRONNINGENS TVÆRGADE, NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOV 1982 Lokalplanens baggrund og område Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligforeningen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

EGEBÆK-HVIDING. Egeparken LOKALPLAN NR

EGEBÆK-HVIDING. Egeparken LOKALPLAN NR EGEBÆK-HVIDING Egeparken LOKALPLAN NR. 06.01 LOKALPLANEN INDEHOLDER: 1 Lokalplanens formål. 2 Område og zonestatus. 3 Områdets anvendelse. 4 Udstykninger. 5 Vej- og stiforhold. 6 Spor- og ledningsanlæg.

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Kommuneplantillæg Til æg nr. 10 til Kommuneplan 2014

Kommuneplantillæg Til æg nr. 10 til Kommuneplan 2014 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2014 Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende periode ønskes en ændringer i kommuneplanens indhold, skal der udarbejdes

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. LOKALPLAN NR. 14 for området ved idrætsplads i Uvelse. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Redegørelse for lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Lindevangs Allé 11

Lokalplan nr for et område ved Lindevangs Allé 11 Lokalplan nr. 128 for et område ved Lindevangs Allé 11 Januar 2003 INDLEDNING Lokalplanen for et område ved Lindevangs Allé 11 gør det muligt at opføre boliger fortrinsvis som ungdoms- og kollegieboliger.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 70. Bolig-, institutions- og centerområde ved Vinkelgade, Ikast. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 70. Bolig-, institutions- og centerområde ved Vinkelgade, Ikast. Ikast Kommune Lokalplan nr. 70 Bolig-, institutions- og centerområde ved Vinkelgade, Ikast Ikast Kommune IKAST KOMMUNE LOKALPLAN NR. 70 for et bolig-, institutions- og centerområde ved Vinkelgade i Ikast i i Ikast kommune,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere