Referat. Institutrådsmøde Institut for Historie. Dato og tidspunkt: 17. juni 2020 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Institutrådsmøde Institut for Historie. Dato og tidspunkt: 17. juni 2020 kl"

Transkript

1 Institut for historie VD Referat Emne: Institutrådsmøde Institut for Historie Dato og tidspunkt: 17. juni 2020 kl Sted: Deltagere: Zoom-møde Martin Rheinheimer Louise Nyholm Kallestrup Laura Feldt Dietrich Jung Jeppe Nevers Helle Kildebæk Raun Annette Grønbæk Lene Vivi Petersen (observatør med taleret) Anne Magnussen (observatør med taleret) Maria Østerby Elleby (observatør med taleret) Nina Johansen René Mathiesen Afbud: Jørn Brøndal, Mathias Magnussen Referent: Vivi Damgaard Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Gensidig orientering om forskning og undervisning under corona-krisen 3. Økonomi 4. Instituttets strategi 1

2 5. Verdensmål 6. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Ad 2. Meddelelser Christian Høgel er blevet ansat fra 1. september som professor i byzantinsk litteratur. Jeppe Nevers er blevet udnævnt til Senior Fellow i DIAS. Institut for Historie har nu 2 chairs, 1 senior fellow og 2 adjunkter i DIAS. Fakultetet betaler for den ene adjunkt og CML for den anden adjunkt. Der kommer en ansøgningsfrist til VELUX kernegruppeprogrammet i efteråret. Når opslaget er kommet, begynder prækvalifikationen til IH. Martin Rheinheimer håber at kunne melde frister ud inden sommerferien. Ad 3. Gensidig orientering om forskning og undervisning under corona-krisen Der var institutledermøde tirsdag den 16. juni, hvor der var fokus på efterårets undervisning. Hvis afstandskravet på 1 meter fastholdes til efteråret, vil det blive problematisk at få plads til alle studerende. Der er højst plads til halvdelen af de studerende i lokalerne. Fakultet har derfor lavet en foreløbig plan, hvor et hold deles i 2 hold, den ene halvdel på zoom, og den anden halvdel i lokalet med underviser. De to hold skal så skiftes til at møde ind fysisk, og undervisningen bliver transmitteret via zoom. De forskellige studienævn har meldt ind, hvilke hold kan køre digitalt. Det er også muligt, at nogle hold kører digitalt for alle studerende, så der kan være andre hold til stede på SDU. 1. semesters hold skal helst undervises fysisk på SDU. Institutrådet påpegede, at denne løsning stiller store krav til de digitale forhold i lokalerne. Institutlederen var enig i dette. Det har desværre vist sig, at internet på SDU ikke er godt nok, så der er flere ting som skal forbedres. Lederne af forskningsgrupperne plejer at være i fuld gang med planlægningen af Department of History address i oktober. Da ingen endnu ved, hvor mange personer, der kan komme med, er det svært at gå videre med planlægningen, lave plakater osv. Institutrådet bakkede op om, at der tidligst i august arbejdes videre med planlægningen. Der håbes stadig, at det bliver muligt at holde det store arrangement til oktober. Institutlederen kunne informere om, at tjenesterejser i Danmark igen er tilladte. Det er også tilladt med tjenesterejser til Tyskland, Norge og Island. Der er stadig forskellige regler rundt i Europa og der er helt lukket i USA for Europæere. 2

3 Der anbefales ikke at holde sommerferie i lande, hvor rejsevejledningen fraråder det. Så skal man som ansat i karantæne efterfølgende. Når man skal ud på SDU og IH, skal man bruge adgangskort og gå gennem mange lukkede døre. Instituttet har sendt en forespørgsel til Teknisk Service, om disse døre inde i bygningen kan stå åbne, uden held. Instituttet har nu fået leveret værnemidler, håndsprit, servietter og engangshandsker. Der må ikke bruges håndsprit på bordene, da de bliver ødelagte. Det er kun rengøringen, som skal spritte af, da de har de rigtige midler til dette. Kopimaskinen virker igen, og man kan bruge sit adgangskort til at taste, så man ikke skal bruge fingre og dermed røre ved maskinen. Der blev spurgt ind til planlagte konferencer i efteråret. Der er lagt budget, men fx flybilletter kan blive dyrere pga. corona-krisen, og hvad gør man, hvis budgettet ikke holder? Martin Rheinheimer vil tage problemet videre til fakultetet. Der har ind til videre været fokus på at aflyse rejser og konferencer. Institutlederen spurgte til, hvordan det går med den digitale eksamensperiode? De studerende kunne fortælle, at det er forskelligt, hvordan de studerende oplever eksamen og da der var digital undervisning. Der er et hold på historieuddannelsen, som har haft problemer med undervisningen, da der ikke har været meget online aktivitet. Uanset studie, så har det været svært at strukturere undervisningen. Der er nogle studerende, som ikke synes de er forberedt på eksamen, og skubber den til august. Der er også givet forlængelser til specialeafleveringer på de fleste uddannelser. Der er også erfaringer med, at lige så mange studerende har afleveret eksamensopgaver, som normalt. De studerende spurgte ind til, hvad planen er for studiestart? Martin Rheinheimer kunne fortælle, at fakultetet prøver at gennemføre studiestart som planlagt, dog kan der ikke gennemføres en hyttetur med overnatning. Der kan ske ændringer inden 1. september. De studerende kunne fortælle, at der netop er sendt en særlig corona-evaluering ud. Man skulle vælge 1 hold og evaluere. Det er svært, for skal man vælge et dårligt hold eller et hold hvor det er gået godt til online undervisning. Institutlederen har fået klager dette semester, men der er ikke kommet flere klager end et normalt semester. De fleste undervisere har omstillet sig hurtigt, og klaret det godt. Det kan sagtens være oplevet anderledes for de studerende. Institutrådet ville gerne have en opfølgning for tidsbegrænsede stillinger. Martin Rheinheimer orienterede, at der har været 3 ansøgninger om forlængelse. En postdoc-stilling og 2 ph.d.- stipendiater, og de er alle imødekommet med 2 måneder ekstra. Det er stadig muligt at søge om forlængelse året ud, hvis det er corona-relateret. 3

4 Ad 4. Økonomi Institutrådets næstformand ønskede en opfølgning på diskussionen i sidste møde. Institutrådet var enigt i, at der skal tænkes konstruktivt, og det strukturelle underskud skal ikke pakkes ind. Det er godt, hvis den enkelte medarbejder på instituttet også kan komme med gode ideer. Anne Magnussen argumenterede for, at instituttet i denne økonomisk svære periode skal arbejde fokuseret på tiltag, som kan forbedre økonomien, men også på tiltag som kan styrke fællesskabet på tværs af instituttets centre og uddannelser. Netop i en økonomisk krise (Når krybben er tom ) er dette afgørende, sådan at man så vidt muligt kan imødegå konflikter medarbejderne/enhederne imellem. Jeppe Nevers spurgte ind til årsagerne til, at instituttets indtægter er faldet så markant i de senere år, hvor fakultetets samlede økonomi har været nogenlunde stabil. Han spurgte også ind til, om vi har tilstrækkelig præcis viden om, hvor vores indtægter falder og hvorfor. I princippet kunne der udarbejdes oversigter over fordeling og udvikling for alle vores indtægter, så vi i rådet kan få det overblik og have det med i vores arbejde omkring instituttet. Han opfordrede også til, at vi har en løbende dialog om mulige nye indtægtskilder. Martin Rheinheimer gav en redegørelse for baggrundene for nedgangen i instituttets omsætning, hvoraf den vigtigste er, at dimensioneringen har ramt vores institut langt hårdere end de mest sammenlignelige institutter. Dimensioneringen betyder, at Institut for Histories STA-indtægter er faldet med 37%. Flere uddannelser er blevet lukket, som havde betydning for instituttets økonomi. Marinarkæologi, spansk og arabisk er blevet lukket. Marinarkæologi var den eneste uddannelse på IH, som havde den forhøjede taxametertakst. Historieuddannelsens optagelsestal er dimensioneret ned fra 140 til ca. 90 studerende, og det er mærkbart i økonomien. Andre kandidatuddannelser er blevet dimensioneret på måder, der er gør en egentlig indtjening vanskelig. Religionsstudiers kandidatuddannelse er f.eks. blevet dimensioneret helt ned til 10 studerende. Mellemøststudier kandidatuddannelse blev dimensioneret ned til 25 studerende og løber kun rundt økonomisk, hvis der bliver optaget 25 studerende og de deltager i eksamen. Begge dele sker faktisk aldrig. Studielederne og studienævnene arbejder allerede med nye studieordninger og tiltag for at få bedre indtægter. Der er forskel på institutternes økonomi, f.eks. er uddannelserne på Institut for design og kommunikation i Kolding ikke blevet dimensionereret. Der er også enkelte uddannelser som har høje takster, det har vi ikke længere på IH. Uddannelserne på IKV er ikke blevet lige så meget dimensioneret. Medievidenskab får f.eks. en høj stå-takst. IKV har også uddannelsesforskning og pædagogikum, og der er ikke så mange konkurrenter. Institutrådet diskuterede om der kan være andre måder at få flere indtægter f.eks. efteruddannelse? Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at der i forbindelse med til- og fravalgs-processen 4

5 blev undersøgt muligheden for at lave efteruddannelse til gymnasier. Desværre viste det sig, at der er få penge til efteruddannelse i gymnasierne, og der er allerede mange bud derude. Fakultetet har brugt mange ressourcer på at undersøge disse muligheder, og det var ikke positive erfaringer. En af de ting som kom ud af til-fravalgsprocessen var også etableringen af et museumsnetværk, som er i sin indledende fase. Ambitionen er at det skal styrke samarbejder mellem SDU og museer i region Syddanmark, og som på sigt forhåbentlig vil kunne føre til indtægter i form af forskningsbevillinger. Louise Nyholm Kallestrup repræsenter IH i udvalget. Mellemøststudier har tidligere erfaringer i finansiering gennem eksterne midler (Masteruddannelse og åbent universitet) op til omkring 50%. Centrets eksterne finansiering ophørte fuldstændig efter finanskrisen, hvor det viste sig, at de tidligere aftagere i det offentlige ligesom det private, ikke længere havde de samme midler til efteruddannelse. Det er vigtigt at fastholde optagelsestallene, at få gode studerende ind og at fortsat at arbejde for at mindske frafald. Hvis optagelsestallene bliver mindre end det, der må optages, så er det et problem for IH. Studielederne gør en stor indsats, for at det lykkes. Det blev foreslået, at der kommer et nyt fast punkt på dagsorden, f.eks. ideudvikling/fællesskab og evt. med oplæg fra institutrådets medlemmer. Instituttets medarbejdere er altid velkomne med gode idéer og opfordres at kontakte institutrådets medlemmer, hvis de ligger inde med input. Ad 5. Instituttets strategi Dietrich Jung ønskede, at institutrådet diskuterede instituttets strategi. Den skal ikke kun omhandle økonomi i kroner, men det er vigtigt, at der også bliver diskuteret, hvad økonomien betyder for instituttets faglige profil og betydning. Når IH mister medarbejdere, som går på pension, og stillinger ikke genbesættes, så har det konsekvenser for uddannelsernes profil, kompetencer og faglighed. Der blev også spurgt til, om institutlederen har en oversigt over alle de faglige kompetencer, som bliver mistet ved pensioneringer? Institutlederen er opmærksom på disse ændringer, og det er klart, at diversiteten på instituttet bliver mindre. Det er muligt at tilpasse sig og udvikle en ny faglig profil. Det er også muligt at overføre kurser til andre medarbejdere. Der er allerede lavet ændringer i studieordningen på Religionsstudier, da der er to medarbejdere, som snart går på pension. Der har været brug for en diskussion af, hvordan den faglige profil skal være fremover. Institutlederen har undersøgt, hvilke medarbejdere, der kan arbejde tværfagligt, og hvilke faglige kompetencer instituttet råder over, og det blev rost. De studerende er også interesseret i, at der stadig er en faglig diversitet og et bredt fagudbud. Ad 6. Verdensmål Der har været møde i fakultetets verdensmål-gruppe, og Laura Feldt og Annette Grønbæk deltog fra IH. Der har været lidt stille pga. corona-krisen. De orienterede om, at Teknisk Service er i gang med 5

6 forskellige klimavenlige tiltag. Der skal vælges en ny kantineudbyder til efteråret med et mere grønt hensyn. Der er også igangsat en SDU challenge om mere samkørsel. Ad 7. Eventuelt Næste møde i institutrådet er den 16. september Med venlig hilsen Martin Rheinheimer / Louise Nyholm Kallestrup / Vivi Damgaard Institutleder, formand Næstformand Referent 6

Referat fra møde nr i institutrådet på Institut for Historie onsdag d. 10. februar 2016 kl i mødelokale 6

Referat fra møde nr i institutrådet på Institut for Historie onsdag d. 10. februar 2016 kl i mødelokale 6 Referat fra møde nr. 01-2016 i institutrådet på Institut for Historie onsdag d. 10. februar 2016 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 6 Til stede: Afbud fra: Jesper Carlsen (institutleder, formand) Jeppe Nevers

Læs mere

Referat fra møde nr i institutrådet på Institut for Historie onsdag d. 17. september 2014 kl

Referat fra møde nr i institutrådet på Institut for Historie onsdag d. 17. september 2014 kl Referat fra møde nr. 04-2014 i institutrådet på Institut for Historie onsdag d. 17. september 2014 kl. 10.00-11.55 Til stede: Afbud fra: Jesper Carlsen (institutleder, formand) Jeppe Nevers Jesper Majbom

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand Møde den: 10. juni, 2014, kl. 10.00-12.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 16. december 2015. Til stede: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen, Anja

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl

Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 7. juni. 3. Referat fra møde med Aftagerpanelet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

(AC-vejleder, observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk).

(AC-vejleder, observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk). D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 22. OKTOBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

1. Personsager 2. Opfølgning på dumpeprocent i PA 3. Nye bøger i Anatomi 4. Orientering fra Studieleder 5. Eventuelt

1. Personsager 2. Opfølgning på dumpeprocent i PA 3. Nye bøger i Anatomi 4. Orientering fra Studieleder 5. Eventuelt Møde den: 19. september 2016 kl. 15.30 i Det Odontologiske Studienævn REFERAT Deltagere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Irene Dige, Helle Tolboe, Marie Hauge Mårtensson, Louise Trap, Maren

Læs mere

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 19. september 2012 M Ø D E R E F E R A T 19. SEPTEMBER 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006 S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2005\050401\OFI\OFI-kommenteret dagsorden050401v9.doc Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 17. marts 2005 Dagsorden for møde i IT-Universitetets

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 15. maj Sted: Engerom lokale

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 15. maj Sted: Engerom lokale I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 4. JUNI 2013 Forum Studienævnsmøde

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07.

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER 2018 Forum Ph.d.-udvalget på HUM Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00 Sted Referent Lokale 15B-0-07 Olivia Mortensen,

Læs mere

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted:

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET BILAG A M Ø D E R E F E R A T 13. JUNI 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende Møde den: 29. januar, 2010, kl. 13.00-15.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Tirsdag, den 4. november 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15,

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde. mandag den 6. november 2017

Referat fra studienævnsmøde. mandag den 6. november 2017 Referat fra studienævnsmøde mandag den 6. november 2017 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 3. oktober 3. Evalueringer 4. semester (herunder cybercrime/radikaliserings-spørgsmålet)

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Referat af møde nr. 9 i Det Juridiske Fagstudienævn 12. november 2014

Referat af møde nr. 9 i Det Juridiske Fagstudienævn 12. november 2014 Referat af møde nr. 9 i Det Juridiske Fagstudienævn 12. november 2014 Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Studieleder Per Andersen (formand), Studieleder Hanne Søndergaard Birkmose, Torsten Iversen,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. AUGUST 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Ina Holden (afbud) og studievejleder Sidsel Bøge REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Ina Holden (afbud) og studievejleder Sidsel Bøge REFERAT Møde den: 20. februar, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referat. J.nr. ipoetzsch

Referat. J.nr. ipoetzsch J.nr. ipoetzsch Referat Emne: Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Dato og tidspunkt: Den 17. maj 2016 kl. 13.00 15.00. Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, IOB, Bygn.

Læs mere

Deltagere VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen (uddannelsesleder Sygepleje), Kirsten Beedholm, Michael Væth

Deltagere VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen (uddannelsesleder Sygepleje), Kirsten Beedholm, Michael Væth Møde den: 27. oktober 2015, kl. 8.15-10.15 Aarhus 1633. Værkstedet Emdrup indgang B8, lokale B274 REFERAT Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab Deltagere VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen

Læs mere

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted Møde den: 15. august 2017, kl. 14.00 17.00 Bygning og lokale: 1260-310 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Leddere

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl i lokale U49e

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl i lokale U49e Dato: 24. februar 2015 Reference: J.nr.: REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl. 9.30 i lokale U49e Medlemmer af studienævnet: Formand professor Poul Nielsen (FKF),

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

REFERAT. Afbud fra: Lektor Jens Auer (JA) Lektor Tønnes Bekker-Nielsen (TBN) Fraværende uden afbud:

REFERAT. Afbud fra: Lektor Jens Auer (JA) Lektor Tønnes Bekker-Nielsen (TBN) Fraværende uden afbud: REFERAT Emne: Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi Dato og tidspunkt: Onsdag d. 28. januar kl. 10.01-12.20 Sted: Lysningen, stuen. Deltagere: Studieleder, lektor Per Grau Møller

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 26. april 2012 kl i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 26. april 2012 kl i lokale 1.20 Referat fra møde i Torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Inge Langhave, Anne Hougaard Rasmussen, Nicolai Nyenstad Petersen, Josefine Munk Damgaard,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab Møde den: 17. september 2012, kl. 15.15-17.00 Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov,

Læs mere

IKS Institutforum Ordinært møde d. 15. juni 2017

IKS Institutforum Ordinært møde d. 15. juni 2017 IKS Institutforum Ordinært møde d. 15. juni 2017 Mødeleder: Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 15. juni 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen Bjarke Paarup

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen.

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen. SYDDANSK UNIVERSITET Det humanistiske Fakultet 24. september 2004 FGA/tbm/lip Referater af studieledermøderne den 14. september 2004 Referat af møde tirsdag den 14. september 2004 kl. 10 med studielederne

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Malou Juelskjær foreslog et punkt 6a om beslutningskompetencer/beslutningsprocesser. Herefter blev dagsordenen godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Malou Juelskjær foreslog et punkt 6a om beslutningskompetencer/beslutningsprocesser. Herefter blev dagsordenen godkendt. Møde den: 13. maj 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Malou Juelskjær, Bue Bohr, Maja Berggreen, Morten Høyer Fraværende: Anne Morin, Iben

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: tofte@itu.dk Journalnr.: XX-XXXX 8. september 2005 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som

Læs mere

IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat

IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat Mødeleder: Bjarke Paarup/ Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 24. februar 2016 Varighed: 12.00-13.45 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen

Læs mere

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T Forum IKK Studienævn Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl. 14.00-16.30

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation Tid 2018 JANUAR FEBRUAR Ansvar Emne Opgave Studienævn Uddannelse Frist for indstilling af nye studieordninger samt revision af eksisterende

Læs mere

Der indkaldes hermed til Institutrådsmøde Tirsdag d. 9. oktober, kl , lok oktober Dagsorden:

Der indkaldes hermed til Institutrådsmøde Tirsdag d. 9. oktober, kl , lok oktober Dagsorden: Der indkaldes hermed til Institutrådsmøde Tirsdag d. 9. oktober, kl. 10-12, lok. 1.02 Juridisk Institut Niels Jernes Vej 6b 9220 Aalborg Chefkonsulent Tlf. 9940 2791 lut@law.aau.dk Dagsorden: 4. oktober

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Ad 1. Godkendelse af referat fra institutudvalgsmøde 26. oktober 2011 Referatet blev godkendt.

Ad 1. Godkendelse af referat fra institutudvalgsmøde 26. oktober 2011 Referatet blev godkendt. Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse 1. februar 2012 JC/rh Referat fra institutudvalgsmøde den 14. december 2011. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra institutudvalgsmøde 26. oktober

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 6. april 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved Jørn

Læs mere

Referat af møde i IMADAs Undervisningsudvalg Fredag, den 20. april 2018 kl

Referat af møde i IMADAs Undervisningsudvalg Fredag, den 20. april 2018 kl Referat af møde i IMADAs Undervisningsudvalg Fredag, den 20. april 2018 kl. 10.15-12.00 Deltagere: Jessica Carter (JC), Yuri Goegebeur (YG), Arthur Zimek (AZ), Hans Christian Petersen (HCP), Daniel Merkle

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 15. MARTS 2015

M Ø D E R E F E R A T 15. MARTS 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 15. MARTS 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 16. møde den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Lokale D118 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: Carolina Krystyna Magnowska, Karen Margrethe Callsen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: Carolina Krystyna Magnowska, Karen Margrethe Callsen Møde den: 7. juni 2012, kl. 15.00-17.00 Lokale 9, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov, lektor Bente

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 17. januar 2018 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel.

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2017) Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) Stud.theol. Søren Frank Jensen Stud.theol. Maria Snejbjerg Louring

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Medlemmerne af INSS institutråd MØDEREFERAT 1. MAJ 2016 Forum INSS institutråd Møde afholdt 28. april 2016, kl. 13-15 Sted Rasmus

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 12. marts 2015

Det juridiske Fagstudienævn 12. marts 2015 Referat af 2. møde i Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Studieleder Per Andersen (formand), Studieleder Hanne Søndergaard Birkmose, Torsten Iversen, Helle Bødker Madsen, Valdemar Smith, Pernille Wegener

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 7. juni 2017

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 7. juni 2017 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 7. juni 2017 Deltagere: Kim Møller, Annick Prieur, Christian Klement, Julie Roed Erhardsen, Krista Bjerknæs Fallesen, Malene Søndergaard Petersen, Paw Thisted Møller

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Torsdag den 5. marts 2015 kl. 13.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) Stud.theol. Benedicte Holm Glæsel Stud.theol. Anne Sofie Aagaard

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 3014 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Medlemmerne af Studienævnet for Psykologi. Der indkaldes hermed til 2. møde i Studienævnet for Psykologi

Medlemmerne af Studienævnet for Psykologi. Der indkaldes hermed til 2. møde i Studienævnet for Psykologi Medlemmerne af Studienævnet for Psykologi Der indkaldes hermed til 2. møde i Studienævnet for Psykologi Tid: fredag den 22. marts kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 3. oktober 2017, kl

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 3. oktober 2017, kl Referat af studienævnsmøde tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 4. september. 3. Evaluering af 2. semester 4. Planlægning

Læs mere

Studenterstudienævnsmedlem Karina Bækby Houborg ønskede at mødet startede med en præsentationsrunde, hvilket studienævnsformanden

Studenterstudienævnsmedlem Karina Bækby Houborg ønskede at mødet startede med en præsentationsrunde, hvilket studienævnsformanden Referat fra mødet i MBA-studienævnet Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 15.00 16.30 Bygning 2631 lokale K104 Referat Deltagere: Studienævnsformand Franziska Günzel-Jensen, studienævnsmedlemmer Philipp Schröder,

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 24. marts 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 24. marts 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 24. marts 2017, kl. 10-11 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

Akademisk Råd (SAMF) Møde afholdt: 31. maj 2007 kl

Akademisk Råd (SAMF) Møde afholdt: 31. maj 2007 kl DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 2. JULI 2007 Forum: Akademisk Råd (SAMF) DEKANATET Møde afholdt: 31. maj 2007 kl. 13-15 Sted: Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB Mødenr.: 08-2012 Dato: 26. september 2012 Sted: Kolding, lokale K 3.03 Starttidspunkt:

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Til stede: Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studienævnsformand),

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Til stede: Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studienævnsformand), D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 19. NOVEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen.

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen. Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 9. november 2017 Sted: WP 19, 3. sal mødelokale 402 Deltagere: Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Møde den: 24. marts 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt REFERAT Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Deltagere

Læs mere

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør) Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 30. april J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier onsdag den

Læs mere

Referat OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET

Referat OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Møde den: 5. september 2017 kl. 13.15-15.00 Lok. 1330-126 Møde 7/17 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Referat Til stede Anne Binderkrantz (AB), Morten Brænder (MB), Lars Skipper (LS), Peter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 4. februar 2015 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Møde 2/19 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag

Møde 2/19 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Møde 2/19 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Referat Tid: 21. februar 2019, kl. 10.15 12 Sted: Institut for Statskundskab, bygning 1330, lokale 126 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag

Læs mere

Til studieledere og institutledere på humaniora. Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten 2008-09. Sagsbehandler: Luise Hvidt

Til studieledere og institutledere på humaniora. Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten 2008-09. Sagsbehandler: Luise Hvidt D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til studieledere og institutledere på humaniora S A G S N O T A T Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Tirsdag, den 20. december 2011 kl. 10.00 13.00 (Telefonmøde) Sted: København: Morten Ejrnæs kontor Aalborg: Lars Uggerhøjs kontor Deltagere:

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 22. DECEMBER 2017 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Referat: Oeconrådsmøde - mandag den

Referat: Oeconrådsmøde - mandag den Referat: Oeconrådsmøde - mandag den 09.05.2016 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Marie Referent: Louise 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 11.04.2016 Referat fra mødet d. 11.04.2016:

Læs mere

Studienævn for Farmaci

Studienævn for Farmaci DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studienævn for Farmaci Den 20. februar 2015 SN/JK Deltagere: Medlemmer af studienævn: Kim Brøsen, Judith Kuntsche, Frank Kjeldsen,

Læs mere

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi.

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: onsdag den 30. november 2016, kl. 14:00 til 16:00. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser 2) Godkendelse

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 5. oktober 2015

Det juridiske Fagstudienævn 5. oktober 2015 Referat af 7. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 5. oktober 2015 kl 13.00-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 147 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Professor Torsten Iversen

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Fraværende: Malene Kjær (afbud), Erik Elgaard Mikkelsen (afbud) og Thomas Munch (afbud)

Fraværende: Malene Kjær (afbud), Erik Elgaard Mikkelsen (afbud) og Thomas Munch (afbud) Møde den: 29. juni 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen og Sine Agergaard Deltagere studerende: Nikolaj

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Revision af studieordninger Arbejdet med revision af studieordning for BA i audiologi og KA i audiologi er gået i gang.

Revision af studieordninger Arbejdet med revision af studieordning for BA i audiologi og KA i audiologi er gået i gang. Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Studienævn for Audiologi Dato og tidspunkt: 1. oktober 2018 kl. 12.15 15.00 Sted: Mødelokale Hjernen, WP19, 3. sal Deltagere: Studieleder Ågot Møller

Læs mere