Blommesorter. Statens Forsøgsstation Blangstedgaard (E. Poulsen) Cultivar trial with plums. J. Vittrup Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blommesorter. Statens Forsøgsstation Blangstedgaard (E. Poulsen) Cultivar trial with plums. J. Vittrup Christensen"

Transkript

1 Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur beretning Statens Forsøgsstation Blangstedgaard (E. Poulsen) Blommesorter Cultivar trial with plums J. Vittrup Christensen Resumé Beretningen omfatter resultaterne af en afprøvning af 26 blommesorter i perioden Ingen af de nyere sorter fandtes overbevisende bedre i kvalitet og dyrkningsværdi end de ældre, meget plantede sorter 'Opal', 'Reine Claude d'oullins' og 'Kirkes'. Andre sorter som 'Ruth Gerstetter' og 'Laxton's Early' kan på grund af et fordelagtigt modningstidspunkt have dyrkningsmæssig værdi. Af nyere sorter har 'Laxton's Goldfinch' udmærket sig ved et meget tidligt og stort udbytte af middelstore frugter, der modner nogle dage senere end 'Reine Claude d'oullins'. Også 'Hackman' gav et meget stort udbytte, men spisekvaliteten var mindre tilfredsstillende. Sorten kan muligvis være af interesse til industriformål. Af tidlige, nye sorter viste navnlig 'Magna Glauca' gode egenskaber. Frugtens kvalitet og størrelse var tilfredsstillende. Træet var længe om at komme i bæring, men udbyttet var de seneste år meget stort. Dens største svaghed er, at den modner samtidig med tidligtbærende 'Opal'. Sveskeblommen 'Stanley' var meget tidligtbærende og i hele perioden betydeligt mere frugtbar end den almindeligt dyrkede 'Italiensk Sveske'. Den havde også større frugter, men spisekvaliteten var ikke helt tilfredsstillende. De øvrige sorter var af mindre dyrkningsværdi og modningsperioden falder ofte sammen med de sorter, der er nævnt her. Indledning Der er i en årrække ikke sket store ændringer i blommesortimentet her i landet. Nyere udenlandske sorter har ikke i samme omfang som hos andre frugtarter vundet større indpas. I årene omkring indsamledes formeringsmateriale af en række nyere og almindeligt dyrkede sorter. Til en undersøgelse af sorternes frugtbarhed og kvalitet opformeredes 26 sorter der indgik i et sortsforsøg. Sideløbende undersøgtes disse sorters forenelighed med almindeligt benyttede grundstammer {Christensen 70). En foreløbig beskrivelse af de vigtigste sorter er tidligere meddelt {Christensen 71). Metodik Træerne af alle sorter blev tiltrukket i egen planteskole. De blev podet på kraftige grundstammer af Myrobalan B, og udplantet som toårige træer foråret 62. Planteafstanden var 6 x 4 m med 4 træer pr. parcel og to fællesparceller. Efter plantningen blev træerne skåret tilbage. Senere gennemførtes kun en svag grenudtynding og tilbageskæring af topgrene. Arealet var ved forsøgets anlæg velgødet. Jordanalyser viste følgende indhold: 0- cm dybde - cm dybde Rt 6,5 6,8 Kt Ft 8,1 6,4 7

2 Træernes vækst var i alle år god, i tilvækstårene meget kraftig. De første år gennemførtes mekanisk renholdelse af jorden om foråret efterfulgt af en isåning af dækkultur ca. 1. juli. Siden 67 har der været græs i striber med kemisk renholdelse i ca. 2 meters bredde omkring trærækken. Der sikredes alle år en optimal næringsstoftilførsel. Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse er gennemført som god praksis, og der var i forsøgsperioden intet alvorligt angreb af sygdomme eller skadedyr. Frugterne er høstet ved optimal modningstid, der skønsmæssigt blev bestemt på frugternes farveudvikling. De blev plukket ad 1-3 gange over en periode på 8-10 dage. Ved hver plukning udtoges en prøve på 50 frugter pr. træ til bestemmelse af frugtens størrelse. I årene bestemtes tillige frugtens og stenens dimensioner. Frugtens størrelse og udbytte er i høj grad påvirket af sætning og frugtudtynding. Ved håndudtynding tilstræbtes en optimal frugtstørrelse. Udbyttet blev hvert år bestemt trævis og komplet variansanalyse er udført på forsøgsteoretisk afdeling. Mindste sikre forskel på 95 pct. niveau er angivet som L.S.D.95. [fut Ger ste tter Mon si eur l[a Lif Opa 1 Hiv er s Early Prolific Wag na GI auc a J\riel Cza r Denni ston Superb Lax ton ' s Go Idfinch Mon ar ch Eei ne Cl aud e Noir Hall Coe ' s Go Ide n Drop Kxr ke a He ine Cl aud o d'oullins Tre si den t Ont ar io Cambr idg e Gage Lai ton' s [Carly Re ine Cl aud e cl'altliann Reine Re d Sta ni ey Wan ge nhe im i tali ens k Sveskc Ha ckm arm Rcine Cl aud e Grøn ! 1 1 maj Fig. 1. Blomstringsperiode, gennemsnit (Flowering periods, mean 67-70). Tabel 1. Plukkeperiode og trævækst (Picking periods and tree growth) Tidligste Senest Trævækst (earliest) latest) (tree growth *) Ruth Gerstetter /7 9/8 middel Laxtons's Early 2/8 18/8 svag/middel River's Early Prolific 12/8 /8 middel Opal 14/8 26/8 svag/middel Magna Glauca 14/8 /8 meget kraftig Monsieur Hatif /8 /8 middel Czar /8 /8 middel Ontario 21/8 /8 middel Reine Claude d'oullins 25/8 8/9 kraftig Reine Claude Noir.. /8 6/9 middel Cambridge Gage /8 17/9 kraftig Laxton's Goldfinch.. 2.9/8 /9 middel Reine Red 1/9 15/9 kraftig Denniston Superb... 3/9 15/9 kraftig Hackman 4/9 17/9 kraftig Reine Claude Grøn.. 6/9 15/9 middel Reine Claude d'althanns 6/9 17/9 meget kraftig Kirkes 6/9 /9 svag Wangen heim 9/9 25/9 kraftig Stanley 13/9 /9 svag/middel Ariel 18/9 /9 kraftig Italiensk Sveske /9 3/10 middel Monarch 25/9 2/10 svag Coe's Golden Drop. 25/9 2/10 svag Hall 25/9 5/10 svag President /9 4/10 svag * svag = weak, middel = medium, kraftig = vigorous Resultater Træernes vækst Planteafstanden medførte, at ingen træer kunne blive mere end 4 m brede og træernes højde blev ved beskæring reguleret til 4 meters højde. Nogle egentlige målinger af træernes størrelse er derfor kun af mindre værdi som udtryk for træernes vækstkraft. I stedet er denne vurderet og i tabel 1 angivet som svag, middel eller kraftig. Blomstringstid Sorternes blomstringstid er af betydning ved valg af bestøver sorter. I perioden blev 8

3 Sort (cultivar) Ariel Cambridge Gage Coe's Golden Drop Czar Denniston Superb Hackman Hall Italiensk Sveske Kirkes Laxtons's Early Laxton's Goldfinch Magna Clauca Monarch Monsieur Hatif Ontaroi Opal President. Reine Claude Grøn. Reine Claude d'althanns Reine Claude d'oullins Reine Red River's Early Prolific Ruth Gerstetter Stanley Wagenheim Reine Claude Noir Tabel 2. Frugtens farve og størrelse (Fruit colour and size 67-71) Farve (colour) lyserød grøn gul gulgrøn grøn rød rødgul gulgrøn biårød gul rød rød grøn rød gul brunrød b.å brunrød g/frugt (g pr. fruit) Længde (length) mm Bredde (breadth) mm Tykkelse (thickness) mm 35 sorternes blomstringsperiode bestemt således, at begyndende blomstring er noteret den dag, ca. 10 procent af blomsterne er udfoldet, og afsluttet blomstring er angivet som den dag ca. 90 procent er afblomstret. Gennemsnitsdatoer for perioden er angivet i figur 1. Det fremgår af figuren, at alle prøvede sorter i en periode på 4-5 dage var i blomst samtidig. Periodens længde varierede fra 6 dage hos 'Rivers Early Prolific' til 13 dage hos 'Hall'. Tidspunktet for blomstringen varierede fra. april-10. maj i 68 til maj i 69 i gennemsnit af alle sorter. Modningstid Plukketidspunktet varierede maksimalt 8-10 dage fra år til år, men rækkefølgen var meget konstant. Den årlige plukkeperiode strakte sig i reglen over 6-8 dage. I tabel 1 er sorternes plukkeperiode angivet som tidligste og seneste høstdag i årene Frugtens farve Frugtens farve ved modenhed varierer fra gulgrøn til mørke. Mange sorter har dog marmorerede blandingsfarver. I tabel 2 er angivet frugtens dominerende farve ved fuld modenhed. Frugtens størrelse Frugtens størrelse er et betydningsfuldt kriterium for dyrknings vær di. I tabel 2 er opført den gennemsnitlige frugtvægt i årene 67-71, frugtens form er tillige angivet ved mål for dens dimensioner. 9

4 Tabel 3. Årligt udbytte, kg pr. træ (Annual yields, kg pr. tree) (cultivar) Ariel 1,1 10,6 Cambridge Gage 0,3 6,3 10 Coe's Golden Drop 1,1 0,8 10 Czar 2,5 7,0 18 Denniston Superb 4,1 10,5 Hackmann 5,2 3,9 Hall 2,7 10,0 Italiensk Sveske 1, Kirkes 2,3 1,5 13 Laxton's Early 1,8 6,9 Laxton's Goldfinch 10,1 14,5 35 Monarch 3,9 6,7 Magna Glauca 0,1 1,0 11 Monsieur Hatif 0 4,4 15 Ontario 0,9 6,0 3 Opal 6,9 5,5 President 10,5 9,4 35 Reine Claude Grøn 0,3 6,9 7 Reine Claude Althans 7,7 11,0 17 Reine Claude Noir 0 3,4 5 Reine Claude d'oullins 0 0,6 Reine Red 2,5 11,2 Rivers Earley Prolific 0,8 7,0 17 Ruth Gerstetter 1,1 6,1 15 Stanley 11,6 11,3 Wangenheim 0,5 13,8 Gennemsnit (msan) 3,1 6,8 LSD qr ,0 Frugtudbytte I 65 gav de fleste sorter det første udbytte. Frugtudbyttet for alle bæreår er opført i tabel 3 som kg pr. træ. Bæringens begyndelse varierede betydeligt mellem sorterne, og der syntes ikke at være nogen sammenhæng mellem tidlig frugtsætning og frugtbarheden på ældre træer. 'Laxton's Goldfinch' og 'President' gav alle år et meget stort udbytte, hvorimod 'Reine Claude d'oullins', 'Hackman' og navnlig 'Magna Glauca', der alle gav et stort udbytte i gennemsnit af hele perioden, var relativt længe om at komme i bæring. 'Coe's Golden Drop' var den mindst frugtbare af de prøvede sorter. 'Kirkes' og 'Ruth Gerstetter' gav alle år også et udbytte under middel. På den benyttede planteafstand 6 X 4 m, som ikke kan betragtes som optimal for alle sorter, svarer et udbytte på 2,4 kg pr. træ til et ton pr. ha. Det gennemsnitlige udbytte i de 7 høstår varierede således fra 5,4 tons pr. ha hos 'Coe's Golden Drop' til,2 tons pr. ha hos 'Laxton's Goldfinch'. Sortsbeskrivelse Beskrivelsen omfatter, så vidt det er kendt, sorternes afstamning, oprindelse og fertilitetsforhold. Desuden gives en kort vurdering af frugterne og sorternes dyrkningsværdi. Det benyt- 170

5 tede kildemateriale er angivet ved numre, der henviser til litteraturfortegnelsen. 'Ariel'. 'Autumn Compot' x 'Reine Claude Althans'. Sverige 59. selvfertil. Frugten er ret blød og de fleste år af ret dårlig kvalitet. Sortens største værdi er det i reglen smukke udseende. Litt.: 10 og 18. 'Cambridge Gage'. Formodentlig fri bestøvning af 'Reine Claude Grøn'. England. Delvis selvfertil. Ligner modersorten til forveksling, men modner nogle dage tidligere. Litt.: 5,9 og. 'Coe's Golden Drop'. Formodentlig fri bestøvning af 'Reine Claude Grøn'. Selvsteril. England ca Sorten synes ikke at have kvalitative egenskaber, der beretter videre udbredelse. Litt.: 4, 5,1, 11 og. 'Czar'. England Selvfertil. Trods en ret god kvalitet af veludviklede frugter og det relativt tidlige modningstidspunkt vil den næppe vinde større udbredelse, da den vanskeligt kan konkurrere med 'Opal', der modner på omtrent samme tid. Litt.: 4, 5, 6, 7, 11,, 18 og. 'Denniston's Superb'. New York 35-. Selvsteril. Frugten er småfalden og af utilfredsstillende kvalitet. Litt.: 4, 7og. 'Hackman'. England ca Selvsteril. Spisekvalteten er under middel. Da den modner omtrent samtidig med 'Kirkes', er der næppe plads til den til frisk forbrug. Men den kan muligvis være af interesse til industriformål på grund af træernes store frugtbarhed. Litt.: 11, og. 'Hall'. 'Coe's Golden Drop' x 'Grand Duke'. New York. Selvfertil. De meget store frugter har medført nogen interesse for sorten, men den sene modning og dårlige spisekvalitet begrænser dens betydning. Litt.: 1, 8 og. 'Italiensk Sveske'. Italien før 18. Selvfertil. En sveskeblomme af meget høj kvalitet, også til frisk forbrug. Den er den mest dyrkningsværdige af de prøvede sene sorter, selvom bæringen nogle år har svigtet. Litt.: 1, 7, 11, 14 og. 'Kirkes'. England ca. 18. Selvsteril. Frugterne er af højere spisekvalitet end nogen af de andre prøvede sorter, men er stærkt tilbøjelige til at revne ved nedbør. Trods denne svaghed og det ret beskedne udbytte, der er opnået i forsøget, må den regnes til vore mest dyrkningsværdige sorter på grund af den uovertrufne spisekvalitet og gode størrelse. Litt.: 4, 7 og. 'Laxtons Early'. 'Catalonisk Spilling' x 'Early Orleans'. England. Delvis selvfertil. De små frugter er af ret tarvelig spisekvalitet. Dens tidlige modning mellem 'Ruth Gerstetter' og 'Opal' kan muligvis betinge en plads i sortimentet. Træets svage vækst giver mulighed for at benytte den til mellemplantning. Litt.: 1, og 18. 'Laxton's Goldfinch'. 'Early Transparente Gage' x 'Jefferson'. England 35. Selvsteril. Frugten er af middelgod kvalitet. Dens gode frugtstørrelse, tidlige bæring, store udbytte og modningsperiode nogle dage senere end 'Reine Claude d'oullins' begrunder en forsøgsvis plantning i erhvervsplantager. Litt.: 5, 9, 11 og 13. "Magna Glauca'. Fri bestøvning af 'Frühe Fruchtbare'. Tyskland 52. En tiltalende ny sort af god størrelse og kvalitet. Dens største svaghed er, at den modner samtidig med 'Opal', som er tidligere frugtbar. Men 'Magda Glauca' har givet større frugter og haft mindre udtyndingsbehov. Træerne i forsøget var stærkt angrebet af Prunus Ringplet virus. Litt.:. 'Monarch'. Muligvis fri bestøvning af Autumn Compot'. England Selvfertil. Frugten ligner meget 'Kirkes', men modner ca. 14 dage senere. Kvaliteten er i reglen for ringe. Litt.: 1, 4, 6, 7 og. 'Monsieur Hatif. ('Early Orleans'). Delvis selvfertil. En blomme af dårlig kvalitet, der modner omtrent samtidig med 'Opal', der i næsten alle egenskaber er betydelig bedre. Litt.: 7. 'Ontario'. New York, Selvfertil. Frugterne er noget større end 'Reine Claude d'oullins', som den ligner meget. Den modner nogle få dage tidligere, men er mindre frugtbar. Litt.: 5, 6, 7, 9, 11, 14, og 18. 'Opal'. 'Early Favourite' x 'Reine Claude d'oullins'. Sverige. Selvfertil. Frugten er ret saftig og af høj spisekvalitet. Denne ret nye 171

6 sort har hurtigt vundet stor udbredelse på grund af dens store frugtbarhed og gode kvalitet. 'Opal' kan sikkert med fordel erstatte de fleste andre sorter, der modner i denne periode. Litt.: 9, 11, 12 og 18. 'President'. England 01. Selvfertil. Den meget store frugt er grov, tør og i reglen af dårlig kvalitet. Har sikkert kun betydning som»udstilingsfrugt«. Litt.: 1, 4, 6, 7, 11 og. 'Reine Claude Althans'. Tyskland Selvsteril. Kødet er meget saftigt og af middelgod kvalitet. Den modner omtrent samtidig med 'Kirkes', og træerne er meget kraftige og højtvoksende. Litt.: 4, 6, 7, 11, 14, og. 'Reine Claude Grøn'. Frankrig før Selvsteril. Trods den fine spisekvalitet er sorten af begrænset betydning på grund af de meget små frugter. Litt.: 6, 7, 14, og. 'Reine Claude Noir'. Selvsteril. Frugten er noget grov i kødet og ikke så saftig som andre Reine Clauder. Frugtens størrelse udseende er tilfredsstillende, men dens spisekvalitet og sene bæring begrænser dens dyrkningsværdi. Litt.: 7 og. 'Reine Claude d'oullins'. Muligvis fri bestøvning af 'Reine Claude Grøn'. Frankrig ca. 18. Selvfertil. Veludviklede frugter er meget saftige og har en høj spisekvalitet, men den er som andre gule sorter noget sart i huden. Den store frugtbarhed og den gode spisekvalitet berettiger den store udbredelse sorten har fået. Litt.: 1, 4, 5, 6, 11, 14, og. 'Reine Red'. Mutation af 'Reine Claude Grøn'. Idaho 43. Sorten synes på ingen måde at være en forbedring af modersorten. Farvedækningen er utilstrækkelig og virker ikke tiltalende. Litt.: 15 og 17. 'Rivers Early Prolific'. Fri bestøvning af 'Précoce de de Tours'. England. Delvis selvfertil. Da sorten modner omtrent samtidig med 'Opal', og frugterne tillige er meget små, er der næppe plads til den i erhvervssortimentet. Litt.: 4, 6, 7, 11 og. 'Ruth Gerstetter'. Czar' x 'Bonne de Bry'. Tyskland. Selvsteril. En tidlig blomme af ret god kvalitet. Trods et lavt udbytte har den tidlige modning medført en ret høj dyrkningsværdi i forsøgsperioden. Litt.: 9, 11, 14, og. 'Stanley'. 'Agen' x 'Grand Duke'. New York 26. Selvfertil. En ret stor sveskeblomme af ringere kvalitet end 'Italiensk Sveske'. Dens tidlige bæring og store udbytte begrunder en forsøgsvis plantning i erhvervsplantager. Litt.: 6. 'Wangenheim'. Muligvis fri bestøvning af 'Reine Claude Grøn'. Tyskland 18. Selvfertil. En meget lille sveskeblomme af udmærket kvalitet. Selv om træerne i forsøget var meget frugtbare, kan sorten vanskeligt indpasses i sortimentet, da den modner omtrent samtidig med 'Kirkes'. Litt: 7, 11, 14 og. Summary Cultivar trial with plums Material. At the State Research Station Blangstedgaard a trial with 26 plum cultivars was plantet spring 71. The trees were grafted on Myrobalan B and the planting distance was 6X4 meters. There were 8 trees of each cultivar distributed in 2 plots. No tree was allowed to exceed the height of 4 meters. The fruits were thinned if needed. Methods. The fruits were picked 1-3 times during a 8-10 days period. The picking period is in Table 1 stated as earliest and latest picking day during the period Fruit size was determined on 50 fruits from each tree every picking day (Table 2). Fruit yield was recorded during the years Annual yield pr. tree is reported in Table 3. Results. None of the newer cultivars appeared to be of higher quality and growing value than the widely planted cultivars 'Opal', 'Reine Claude d'oullins' and 'Kirkes'. Other cultivars like 'Ruth Gerstetter' and 'Latxon's Early' had preferable ripening seasons. Among cultivars not widely spread in Denmark Laxton's Goldfinch' showed promising results. The trees fruited very early, the accumulated yield was very high and the fruit size was good. Also 'Hackman' was very productive, allthough the dessert quality was less satisfactory. At an early cultivar 'Magna Glauca' showed good characteristics. Fruit quality and fruit size was satisfactory. The tree came late into bearing, the accumulated yield, however, was very large. Unfortunately the cultivar ripens in the same season as 'Ooal'. 172

7 The prune 'Stanley' was heavier yielding than 'Italien Prune', the fruit size better, but the dessert quality was poorer. Other cultivars seemed to be of less commercial value in Denmark. Litteratur 1. Brierley, W. G. and Me Cartney, J. S. (50). A study of the cold resistance of European plums. Proc. Am. Soc. Hort. Sei. 55: Christensen, J. Vittrup (70). Undersøgelse af forenelighed mellem sort og grundstamme hos blommer. Tidsskr. Planteavl. 74: Christensen, J. Vittrup (71). Beskrivelse af nogle blommesorter. Erhvervsf. 55(6): Crane, M. B. and Lawrence, W. J. (). Studies in sterility. Proc. 9th Int. hort. congr. London, p Erman, H. F. and Harding, P. H. (69). Plum main cultivar trial (55-). National Fruit Trials (Brogdale, England) pp Gourley, J. H. and Howlett, F. S. (). Modern Fruit Production. Macmillan Co. N.Y. pp Hedrick, V. P. (11). The plums of New York Rep. N.Y. St. agric. exp. stn. 3(2), 612 pp. 8. Hedrick, V. P. (). New or noteworthy fruits. VII. Bull. N.Y. St. agric. exp. stn. 514: Johansson, E. (51). Några värdefulla fruktsorter under prövning vid statens tradgårdsförsök. Sver. Pom. För. Årsskr. p Johansson, E. (59). Ariel - en ny plommonsort från Alnarp Sver. Pom. For. Årsskr. : Johansson, E. (62). Damsons, plums, gages, myrobalans II. Floral biology and seed formation. Handbuch der Pflanzenzüchtung. 6: Berlin, (abstr. Knight 68). 12. Johansson, E. (48). Opal - en ny svensk plommonsort. Sver. Pom. For. Årsskr. : Knight, R. L. (69). Abstract bibliography of fruit breeding and genetics to 65. Prunus. Commonw. Agric. Bur. Farnham, England, pp Mackowiak, M. (65). Prilimary observations on varieties of plums and prunes in the Wielkopolska Province. Pr. Inst. Sadow. Skierniew. 9: Olden, E. J. (62). Några spontant uppkomna plommonmutationer och deras värda. Sver, Pom. For. Arsskr. p Pedersen, A. (55). Danmarks Frugtsorter. II del. København p Verner, L. (51). Reine Red, a bud sport of Reine Claude Fruit Var. Hort. Dig. 6: Westeriaken, L. (71). Rassenproef pruimen. Fruitteelt. 67(15): Zwintzscher, M. (52). Zwei neue Steinobstsorten: Primavera und Magna Glauca. Gartenwelt : Husabø, P. (71). Sort- og grunnstammeforsøk med plommer. Statens forsøksgard Njøs. Jub.skrift. p (Melding nr. 21). Manuskript modtaget i redaktionen den. november

Temadag i kernefrugt den 2. februar 2011

Temadag i kernefrugt den 2. februar 2011 Temadag i kernefrugt den 2. februar 2011 Kirsten Stentebjerg-Olesen GartneriRådgivningen Agrovej 1 4800 Nykøbing F. Mail: kso@vfl.dk Mobil: 23 20 83 60 Tlf. 54 84 09 86 Blommer til det danske marked RÅDGIVNING

Læs mere

Anna Späth Middel 11,09 Medium 29 Rødlilla. Ulriksen Middel 11.08 Lille 21 Gulgrøn

Anna Späth Middel 11,09 Medium 29 Rødlilla. Ulriksen Middel 11.08 Lille 21 Gulgrøn hed.. hed.. Gilbert.8 fast aromatisk,7,, Hvidblomme (Tåsinge).8 9 saftig smag aromatisk,,7 7,7 Laxton s Early.8 8 fast aromatisk,7, 9,6 Ulriksen.8 fast smag aromatisk,,6 8, Anna Späth,9 9 saftig smag aromisk,8,97,

Læs mere

Sortsforsøg Udvalgte sorter

Sortsforsøg Udvalgte sorter Santana Rød Topaz Sortsforsøg 2015 2016 Udvalgte sorter OBS - Resultater i dette bilag er foreløbige og må ikke publiceres Bevillingsgiver: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget og Projektet

Læs mere

Slyngplanter. Frugttræer

Slyngplanter. Frugttræer Slyngplanter Parthenocissus quin. 'Engelmannii' Højde cm. Klatrevildvin Vækst Kraftig, klatre med hæfteskiver co. opb. Løv Mørkegrønt og 5-koblet, smuk rød høstfarve sol. 7,5 l co. opb. 150-175 Blomst

Læs mere

Frugtrunden. Stampetoften Etableret 4. oktober 2015

Frugtrunden. Stampetoften Etableret 4. oktober 2015 Frugtrunden Stampetoften Etableret 4. oktober 2015 Blomme Opal Æble Elstar Pære Coloree De Juillet Kirsebær Lapins Blomme Ouillins Reine Claude Æble Gul Gråsten Æble Cox Orange Pære Clara Frijs Æble Cox

Læs mere

Blommer dyrkning og vækst i Danmark i et historisk perspektiv

Blommer dyrkning og vækst i Danmark i et historisk perspektiv Institut for Plante- og Miljøvidenskab Blommer dyrkning og vækst i Danmark i et historisk perspektiv Hortonom Maren Korsgaard Institut for plante- og miljøvidenskab Spøttrup d. 27. juli 2015 Projektet

Læs mere

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Statens Planteavlsforsøg Frøavls- og Industriplanteforsøg (Asger Larsen) 1358. beretning Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Seed rates of perennial rye grass (Loliumm perenne

Læs mere

Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Finansiering Det samlede budget: Projektleder Formål Baggrund Indhold Målopfyldelse

Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Finansiering Det samlede budget: Projektleder Formål Baggrund Indhold Målopfyldelse Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Januar 2011 til december 2011. Finansiering: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Det samlede budget: 203.000 kr. Heraf 50 % finansieret

Læs mere

Tøv en kende - hvis du vil plante søjleæbler

Tøv en kende - hvis du vil plante søjleæbler Tøv en kende - hvis du vil plante søjleæbler Dyrkning af æbler på meget smalle træer, der danner en frugtmur, giver en god kvalitet af æbler, der er lette at plukke. Søjletræer er forædlet til netop at

Læs mere

Gode Billige Planter. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada. Svanemosegaard. Din jordbærplante-leverandør K D R A G O M.

Gode Billige Planter. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada. Svanemosegaard. Din jordbærplante-leverandør K D R A G O M. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada -nyhedrumba Honeoye Senga Sengana Korona Elsanta Vivaldi Polka Sonata Salsa Florence Jive Malwina Pandora Svanemosegaard Din jordbærplante-leverandør K.D

Læs mere

Frugt- og bærsorter til haven. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Havebrug nr.

Frugt- og bærsorter til haven. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Havebrug nr. Havebrug nr. 131 Maj 2000 Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen og Holger Daugaard, Forskningscenter Årslev Frugt- og bærsorter til haven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet)

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) 968-216 Annual Report Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) Otto Nielsen on@nh.nu +45 23 61 7 57 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby / Borgeby Slottsväg

Læs mere

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer 307-2015 Annual Report Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer The effect of broadcasted and incorporated solid

Læs mere

Beretning nr Statens Planteavlsforsøg Landbrugscentret Statens Forsøgsstation, Ledreborg Alle Roskilde

Beretning nr Statens Planteavlsforsøg Landbrugscentret Statens Forsøgsstation, Ledreborg Alle Roskilde Statens Planteavlsforsøg Landbrugscentret Statens Forsøgsstation, Ledreborg Alle 100 4000 Roskilde Beretning nr. 1542 Afbrænding af halm og udnyttelse af genvæksten efter frøhøst hos rød svingel (Festuca

Læs mere

Grøn Viden. Frugt og bær til haven

Grøn Viden. Frugt og bær til haven Grøn Viden Markbrug nr. xxx Juni 2006 Frugt og bær til haven Hanne Lindhard Pedersen, Hanne Lynge Jacobsen, Anne Merete Jensen, Maren Korsgaard, Anne Marie Lind, Per Mortensen, Torben Toldam-Andersen og

Læs mere

KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE

KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE af KNUD IB CHRISTENSEN Botanisk Have 0. Farimagsgade 2B 1353 København K Crataegus rhipidophylla

Læs mere

Surkirsebær. Markplan/sædskifte. Etablering

Surkirsebær. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Surkirsebær Surkirsebær dyrkes overvejende til industriel brug. Bærrene høstes med maskine og afsættes hovedsagelig efter forud indgået aftale direkte til fabrik eller gennem en avlerorganisation.

Læs mere

Vækst Moderat voksende co. Frugt Stor og orangegul med rød solside Modner August Bestøver Selvbestøvende I øvrigt Espalieres på øst- eller vestvæg

Vækst Moderat voksende co. Frugt Stor og orangegul med rød solside Modner August Bestøver Selvbestøvende I øvrigt Espalieres på øst- eller vestvæg Abrikos - i sorter Vækst Moderat voksende co. Frugt Stor og orangegul med rød solside Modner August Bestøver Selvbestøvende I øvrigt Espalieres på øst- eller vestvæg Blomme 'Italiensk Sveske' Vækst Svag

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 31, 1998 ELLING KIRKE, HJØRRING AMT Sæby Museum. Indsendt af Bent Bang Larsen. Undersøgt af Aoife Daly. NNU j.nr. A7571 I alt er 15 prøver af Quercus sp., eg,

Læs mere

ELSTAR Æble. Elstar hører til blandt de bedste spiseæbler, men er også velegnede til madlavning.

ELSTAR Æble. Elstar hører til blandt de bedste spiseæbler, men er også velegnede til madlavning. ELSTAR Æble Elstar er udviklet i Wageningen, Holland 1955, og er en krydsning mellem Golden Delicious og Ingrid Marie. Træets vækst er middel til kraftig med tæt krone. Der er sent bladfald og skudafmodning,

Læs mere

Økologisk hvidkløverdyrkning (Trifolium repens L.), kløversnudebillens (Apion fulvipes G.) betydning og bekæmpelsesmuligheder

Økologisk hvidkløverdyrkning (Trifolium repens L.), kløversnudebillens (Apion fulvipes G.) betydning og bekæmpelsesmuligheder Økologisk hvidkløverdyrkning (Trifolium repens L.), kløversnudebillens (Apion fulvipes G.) betydning og bekæmpelsesmuligheder Organic white clover production (Trifolium pratense L.), importance of the

Læs mere

TOMATSORTSFORSØG 2017

TOMATSORTSFORSØG 2017 TOMATSORTSFORSØG 1 Nick Starkey, Consultant, Grotek Consulting ApS ns@grotek.dk GAU (Gartneribrugets Afsætningsudvalg) og følgende frøfirmaer har finansieret projektet: Rijk Zwaan, Enza Zaden, Monsanto

Læs mere

Rapport over sundhedsregistreringer i. blomme-, surkirsebær- og krægesorter.

Rapport over sundhedsregistreringer i. blomme-, surkirsebær- og krægesorter. Rapport over sundhedsregistreringer i blomme-, surkirsebær- og krægesorter. Maren Korsgaard, Pometet, KU Science, 2014 Finansieret af Ministeriet for FødevareErhverv. NaturErhvervsstyrelsen, Landdistriktsprogrammet

Læs mere

Afprøvning af græsfrøsorter med forskellig geografisk oprindelse

Afprøvning af græsfrøsorter med forskellig geografisk oprindelse Afprøvning af græsfrøsorter med forskellig geografisk oprindelse Evaluation of grass seed cultivars with varying geographic origin Birte Boelt, Rene Gislum, Anne Mette Dahl Jensen & Lise C. Deleuran Danmarks

Læs mere

Plan for forebyggelse af sygdomme på vinstokke

Plan for forebyggelse af sygdomme på vinstokke Plan for forebyggelse af sygdomme på vinstokke Efter beskæring i marts måned afvaskes al ved med en børste - dyppet i brun sæbe 1. Opløs ca. 200 gram brun sæbe i 10 liter lunkent vand Brun sæbe anvendes

Læs mere

Industrifrugt Temadag 31-1-2013

Industrifrugt Temadag 31-1-2013 Industrifrugt Temadag 31-1-2013 Kirsebærfluen & GAU Projektet Bjarne Hjelmsted Pedersen, GartneriRådgivningen A/S Kirsebærfluen Rhagoletis cerasi L., (R. indifferens & R. fausta) Washington State University

Læs mere

Spis et æble, pluk en blomme

Spis et æble, pluk en blomme Frugttræer Et æble om dagen holder lægen væk. Det gør en pære vel sagtens også. Men hvorfor nøjes med et stykke frugt om dagen. Med kun nogle ganske få frugttræer i haven kan man ofte høste nok til fl

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Store frugttræer pris- og sortimentsliste

Store frugttræer pris- og sortimentsliste Ellengaard d. 11. marts 2017 Store frugttræer pris- og sortimentsliste Hermed et udsnit af de frugttræer vi kan tilbyde. Såfremt der er særlige ønsker ud over dette i størrelser og sorter forespørg venligst,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Ny præmie Trolling Master Bornholm fylder 10 år næste gang. Det betyder, at vi har fundet på en ny og ganske anderledes præmie. Den fisker,

Læs mere

Sødkirsebærsorter til erhvervsmæssig dyrkning

Sødkirsebærsorter til erhvervsmæssig dyrkning Grøn Viden Markbrug nr. xxx Januar 2006 Sødkirsebærsorter til erhvervsmæssig dyrkning Bjarne Hjelmsted Pedersen 2 Prunus arter, der foruden kirsebær omfatter blommer, svesker, ferskner, abrikoser og nektariner,

Læs mere

TOMATSORTSFORSØG 2015

TOMATSORTSFORSØG 2015 TOMATSORTSFORSØG 215 Nick Starkey, Consultant, Grotek Consulting ApS ns@grotek.dk GAU (Gartneribrugets Afsætningsudvalg) og følgende frøfirmaer har finansieret projektet: Rijk Zwaan, Enza Zaden, Monsanto

Læs mere

Tætplantede surkirsebær er bedre end hvede

Tætplantede surkirsebær er bedre end hvede Tætplantede Stevnsbær VA-1 med en planteafstand på 1,20 meter. Træerne til højre for den hvide pind er rodbeskåret om foråret, cirka 40 centimeter fra stammen på begge sider. Løvet på de rodbeskårede træer

Læs mere

Proteinafgrøder- status og potentiale.

Proteinafgrøder- status og potentiale. Ideforum for planteavlsudvikling og -forskning Skejby 2001 Aktuelle forsknings og udviklingsbehov - Mere danskavlet foder til husdyrende Proteinafgrøder- status og potentiale. Bjarne Jørngård KVL Institut

Læs mere

Beskrivelse af dyrkede æblesorter i Danmark. Kim Nielsen Institut for Fødevarer Aarhus Universitet Kim.nielsen@agrsci.dk

Beskrivelse af dyrkede æblesorter i Danmark. Kim Nielsen Institut for Fødevarer Aarhus Universitet Kim.nielsen@agrsci.dk Beskrivelse af dyrkede æblesorter i Danmark Kim Nielsen Institut for Fødevarer Aarhus Universitet Kim.nielsen@agrsci.dk Ahrista Ahrista kommer fra et forskningsinstitut i Ahrensburg i Tyskland, og er en

Læs mere

Beskæring af frugttræer

Beskæring af frugttræer Sunde træer, lækker frugt Hvorfor er det så vigtigt, at du beskærer frugttræer? Hvor og hvornår skal æble, pære, blomme, valnød, kirsebær, fersken beskæres? Brug det rigtige værktøj og professionel beskæringsteknik

Læs mere

Udlægsmetoder for engrapgræs (Poa pratensis) til frøavl

Udlægsmetoder for engrapgræs (Poa pratensis) til frøavl Statens Planteavlsforsøg Statens Forsøgsstation, Ledreborg Alle 100, 4000 Roskilde (Poul Rasmussen) Beretning nr. 1480 Udlægsmetoder for engrapgræs (Poa pratensis) til frøavl Methods of undersowing of

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Gamle danske sorter af hvidkål tidlige, middeltidlige og sene 2010

Gamle danske sorter af hvidkål tidlige, middeltidlige og sene 2010 Gamle danske sorter af hvidkål tidlige, middeltidlige og sene 2010 I 2009 og 2010 blev dyrkningsværdien af gamle danske sorter af hvidkål sammenlignet i et demonstrationsprojekt. Resultaterne viste at

Læs mere

Sorter af gule løg i 2014

Sorter af gule løg i 2014 Sorter af gule spiseløg 2014 Dansk Løgavl nr. 3-2015 Resultaterne fra en afprøvning i 2014 af 12 sorter af gule løg viste at der er mange dyrkningsværdige sorter, som giver et stort udbytte af god kvalitet

Læs mere

SLUTRAPPORT VEDR. PROJEKTET: AFPRØVNING AF NYESTE SKURVRESISTENTE ÆBLESORTER.

SLUTRAPPORT VEDR. PROJEKTET: AFPRØVNING AF NYESTE SKURVRESISTENTE ÆBLESORTER. SLUTRAPPORT VEDR. PROJEKTET: AFPRØVNING AF NYESTE SKURVRESISTENTE ÆBLESORTER. l henhold til ansøgningen om støtte til projektet, og tilsagn om dette, tog projektet sin begyndelse i starten af 1999. I projektansøgningen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode. D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University

Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode. D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University Major objectives Evaluate all available accessions of G. hirsutum (TX list) for reaction to reniform

Læs mere

Resultater 2011 Projektet er en forsættelse fra 2010 (slutrapport og resultater for 2010 findes her)

Resultater 2011 Projektet er en forsættelse fra 2010 (slutrapport og resultater for 2010 findes her) Gødevand i æbler, resultater af projekt 2011 Formål at optimere ressourceforbrug og minimere næringsstofudvaskning gennem demonstration af gødevanding og optimeret brug af mikronæringsstoffer i æbler Baggrund

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Forbedret produktkvalitet i konventionelle og økologiske solbær

Forbedret produktkvalitet i konventionelle og økologiske solbær Forbedret produktkvalitet i konventionelle og økologiske solbær Projektperioden: Januar 2009 til december 2009. Finansiering: Finansieres af Produktionsafgiftfonden. Det samlede budget: 107.000 kr. Heraf

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen Annual Report Vækstvilkår 2014 Growth conditions 2014 Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord

1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord KORTENRØG Leggiero = 60 1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord yn - de - lig A yn - de - lig yn - de - lig dri - ver min T yn - de - lig dri - ver min yn - de - lig yn - de - lig dri - ver min - skor

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

to register

to register www.livebidding.com.au to register ON ON PROPERTY RAM SALE LIST THURSDAY 15TH SEPTEMBER 2016 Inspection 9.30 Sale 1pm Glenwood 39R Dilladerry Rd Dubbo Matthew & Cherie Coddington 0438 877286 68877286 rpmerinos@bigpond.com

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Sortsbeskrivelse rabarber.

Sortsbeskrivelse rabarber. Sortsbeskrivelse rabarber. 1. A Cote Rouge Få blomsterstængler, middellange og middeltykke stilke, svagt rødfarvet ved bladbasis og nærmest grøn ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

Sorter af økologiske spiseløg 2013

Sorter af økologiske spiseløg 2013 Sorter af økologiske spiseløg 2013 Ved dyrkning under økologiske dyrkningsbetingelser blev der opnået acceptable udbytter af god kvalitet i flere af de afprøvede sorter. Sorterne udviste forskelle i deres

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info Knudstrupgård 260 hektar 5000 slagtesvin Jordtype JB 6 Hestebønner - praktiske erfaringer Ingen jordbearbejdning Conservation Agriculture Kulstof og humus i jord Lagring af CO2 Brændstofbesparelse Regnorme

Læs mere

Intelligent Packaging Solutions

Intelligent Packaging Solutions Intelligent Packaging Solutions Hofstätter & Ebbesen A/S Højvangen 19 3060 Espergærde Denmark Tel +45 4912 2122 Fax +45 4912 2199 info@ultraplast.dk www.ultraplast.dk UltraPlast is a hi-tech company specializing

Læs mere

Sorter af gule spiseløg 2010

Sorter af gule spiseløg 2010 er af gule spiseløg 2010 Resultaterne fra 2010 viste, at der blandt de afprøvede sorter er mange dyrkningsværdige sorter, som giver et stort udbytte af god kvalitet selv efter fem måneders lagring. Under

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-13-15 Report Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nbrf.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred Phone:

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 8, 2001 BRO OVER SKJERN Å, RINGKØBING AMT Skjern Å Projektet/Oxbøl Statsskovdistrikt/RAS. Indsendt af Torben Egeberg og Mogens Schou Jørgensen. Undersøgt af Aoife

Læs mere

Skurvresistente æblesorter

Skurvresistente æblesorter Havebrug nr. 45 Oktober 22 Skurvresistente æblesorter Birka Falk Kühn, Afdeling for Prydplanter of Vegetabilske Fødevarer, Forskningscenter Årslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug,

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, Græsrodsforskning -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, i samarbejde med Kronjysk Landboforening og Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Bestøvningens betydning for udbyttepotentialet i raps (og rybs)

Bestøvningens betydning for udbyttepotentialet i raps (og rybs) Bestøvningens betydning for udbyttepotentialet i raps (og rybs) Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket thorsten.pedersen@jordbruksverket.se 0046 4041 5282 Program Honningbiernes betydning for udbyttet

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Sprøjt med calcium og få faste surkirsebær

Sprøjt med calcium og få faste surkirsebær Traditionel surkirsebærhøst med rystearm og opsamlersejl kan være en barsk oplevelse for de bløde surkirsebær. Sprøjt med calcium og få faste surkirsebær Et højt indhold af calcium i bærrenes celler giver

Læs mere

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Tema 11 Fra såning til foderbord - der er mange penge at hente i foderkæden Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, Landscentret,

Læs mere

Efterårsudlæg af engrapgræs til frøavl i vinterbyg

Efterårsudlæg af engrapgræs til frøavl i vinterbyg Statens Planteavlsforsøg Landbrugscentret Afdeling for Industriplanter og Frøavl Ledreborg Alle 100 4000 Roskilde Beretning nr. 1950 Efterårsudlæg af engrapgræs til frøavl i vinterbyg Undersowing smooth-stalked

Læs mere

Bedre Økonomi I Økologisk Frugtproduktion

Bedre Økonomi I Økologisk Frugtproduktion Bedre Økonomi I Økologisk Frugtproduktion Konsulent Hanne Lindhard Pedersen, og Virksomhedskonsulent Jens Jørgensen, Gatnerirådgivningen og Seniorforsker Marianne Bertelsen Institut for Fødevarer, Årslev

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Finansiering Det samlede budget: Projektleder Formål Baggrund Indhold Målopfyldelse

Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Finansiering Det samlede budget: Projektleder Formål Baggrund Indhold Målopfyldelse Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Januar 2010 til december 2010. Finansiering: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Det samlede budget: 194.000 kr. Heraf 50 % finansieret

Læs mere

Sorter af økologiske spiseløg

Sorter af økologiske spiseløg Sorter af økologisk dyrkede spiseløg bliver bedømt ved et Åbent Hus arrangement i Årslev den 19. marts 2014. Foto: Jørn Nygaard Sørensen. Sorter af økologiske spiseløg Ved dyrkning under økologiske dyrkningsbetingelser

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

Gamle danske sorter af kålroe

Gamle danske sorter af kålroe Gamle danske sorter af kålroe I et demonstrationsprojekt blev dyrkningsværdien af 21 gamle danske sorter af kålroe sammenlignet. Resultaterne viste at der i det genetiske materiale findes dyrkningsværdige

Læs mere

Kombiner den rigtige sort og grundstamme

Kombiner den rigtige sort og grundstamme Den rette grundstamme til en bestemt sort af surkirsebær kan betyde højere indhold af både sukker, syre og farve. For eksempel kan Tiki opnå mellem 10-20 procent mere sukker, syre og farve, når den podes

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Chili og Jalapeños i haven

Chili og Jalapeños i haven Apache Cap.annuum 5 cm lang middelstærk chili. Først grøn så dybrød. Stort udbytte som modner fra midt august. Utrolig rigtbærende og tidlig høstudbytte. En lav sort, som egner sig bedst til krukke, hvor

Læs mere

Status for the NordGenpotato collection; conservation, security measures, plant health aspects and use

Status for the NordGenpotato collection; conservation, security measures, plant health aspects and use Status for the NordGenpotato collection; conservation, security measures, plant health aspects and use Svein Ø. Solberg, Lena Ansebo & Alfia Khairullina Status for the NordGenpotato collection; conservation,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen 140 års udvikling med frølaboratoriet Hans Arne Jensen Indledning Tak for indbydelsen Præsentation Baggrund for artikler og foredrag Disponering af foredraget Frøkontrollen grundlægges gges E. Møller-Holst:

Læs mere

Signatur Foto Vare nr. Beskrivelse Antal

Signatur Foto Vare nr. Beskrivelse Antal Signatur Foto Vare nr. Beskrivelse Antal JU 3JUGREGBUC M.KL- Juglans regia 'Buccaneer' / Valnød AM 3PRUSERAMA MTK-4 Prunus serrulata 'Amanogawa' 3 FS 3FAGSIL M.KL5-50 Fagus sylvatica Særdeles velegnet

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5

Læs mere

Sugar content [g/l] Acid content [g/l] Productivity [1-9] Fruit size [mm]

Sugar content [g/l] Acid content [g/l] Productivity [1-9] Fruit size [mm] Surkirsebær Experience and perspectives of German cherry growing - actual situation, trial results of varieties and rootstocks evaluation, training systems of sour cherries Peter Hilsendegen State instructional

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

November hilsner fra NORDJYSKE Medier, Distributionen

November hilsner fra NORDJYSKE Medier, Distributionen Uret er stillet til vintertid, og det betyder, at der nu er mørkt både morgen og aften. Det er vigtigt, at du er synlig i trafikken i vintermørket, og derfor opfordrer vi dig til at bruge din refleksvest,

Læs mere

Gamle danske sorter af kålroe dyrket med eller uden insektnet

Gamle danske sorter af kålroe dyrket med eller uden insektnet Gamle danske sorter af kålroe dyrket med eller uden insektnet - 2010 I et demonstrationsprojekt blev dyrkningsværdien af 21 gamle danske sorter af kålroe dyrket med eller uden insektnet. Resultaterne viste

Læs mere

Forædling for Virus Y resistens Statusrapport for 2011

Forædling for Virus Y resistens Statusrapport for 2011 Forædling for Virus Y resistens 2011-2014. Statusrapport for 2011 Ansøger og projektansvarlig. a. navn og adresse på institution / virksomhed: LKF, Grindstedvej 55, 7184 Vandel b. web-adresse: www/lkfvandel.dk

Læs mere

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen Annual Report Vækstvilkår 215 Growth conditions 215 Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis

Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis Prof. Dr.-Ing. / M.A. soc. pol. HafenCity University Hamburg Personal introduction background: - urban and regional planning - political

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2012

Trolling Master Bornholm 2012 Trolling Master Bornholm 1 (English version further down) Tak for denne gang Det var en fornøjelse især jo også fordi vejret var med os. Så heldig har vi aldrig været før. Vi skal evaluere 1, og I må meget

Læs mere