Analyse af Netcompany A/S 11 maj 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Netcompany A/S 11 maj 2021"

Transkript

1 Omsætningen i Q1 steg 22,9 % og EBITA med 31,9 %. EBITA-marginen steg derfor til 25,3 %. Ledelsen fastholder forventningerne om en organisk salgsvækst på % og en EBITA-margin på % - dog med høj sandsynlighed for at ramme øvre del af intervallet. Den danske del af koncernen løftede salget med 25,0 % efter et godt salg til Private-segmentet. Norge voksede 30,6 % efter markant fremgang i Public-segmentet. Holland løftede salget 23,0 %, mens UK voksede 8,5 %. I UK forsætter omlægningen fra brug af freelance contractors til fastansatte medarbejdere. Der er desuden indsat en ny landechef. I Holland er der opstået udfordringer med et stort projekt indgået til fast pris. Ekstraudgifter hertil korrigeres i earn-out aftalen, men værdireguleringen påvirker resultatet positivt med 49,5 mio. kr. Bruttomarginen endte på 38,1 % mod 39,5 % i Q I Q1 er der ansat 350 nye medarbejdere. Antal ansatte er steget til (2.585 ultimo Q1 2020). Omkostninger til administration er faldet som følge af reduceret rejse- og uddannelsesaktivitet. Det frie cash flow steg 5,8 % til 100,6 mio. kr. Det muliggør iværksættelse af et aktietilbagekøbsprogram på 50 mio. kr., som effektueres i Q2. Visibiliteten i årets forventede omsætning er steget med 29,7 % til 2.765,4 mio. kr. mod 2.131,8 mio. kr. på samme tid sidste år. Aktien handler til høje multipler. Intet må afspores i en så højt prisfast aktie. Risikoen er derfor høj. Aktievurdering: Aktuel Kurs: 645 Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: (før ) Børs: C25 indekset Forventet kursudvikling mdr.: (før ) Markedsværdi: mio. kr. Næste regnskab: Q2 regnskab den Antal aktier: 50 mio. styk Selskabets forventninger til 2021 Netcompany fastholder i forbindelse med Q1- regnskabet forventningerne til 2021, dvs. en organisk salgsvækst på % (16,6 % i 2020, heraf 1,1 % ikke organisk) og en EBITAoverskudsgrad i intervallet %. Baseret på en salgsvækst i Q1 på 22,9 % og en EBITA-margin på 25,3 % finder ledelsen det mest sandsynligt, at året vil ende i toppen frem for i bunden af det guidede interval. Kursudvikling seneste 12 måneder: Høj 680 / Lav 348,8 Aktieinfo modtager honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side. 1 Analyse af Netcompany A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Omsætningsvækst på 22,9 % i Q1. Justeret EBITA steg 31,9 %. Nettoresultatet er fordoblet. Guidance for 2021 fastholdes. Netcompany har fået en god start på året med en omsætningsfremgang på 22,9 % i rapporteret valuta (23,0 % i lokale valutaer). Der er set en fremgang i omsætningen i Danmark på 25 % og hele 30,6 % i Norge, hvor man har været dygtige til at få opgaver fra Public (offentlige) kunder. I Norge steg salget til Public kunder med hele 53,4 % mod 15,9 % på koncernbasis. Norges andel af koncernomsætningen er vokset til at udgøre 8,4 %. Fremgangen i Danmark kommer især fra Private kunder med en fortsættelse af trenden også set i Q Der meldes generelt om øget aktivitet med flere store projekter fra denne type af kunder, hvilket har øget omsætningen i Private-segmentet i Danmark med hele 51 %. Public-salget i Danmark steg derimod kun med 11 %. Internt er der allokeret man-power fra Public til Private for at klare den stigende efterspørgsel. Der er fortsat høj tilgang af nye medarbejdere i hele koncernen - specifikt i Danmark med en vækst på 23,6 %. I UK steg salget kun 8,5 %. Det skyldes til dels sammenligningsgrundlaget, idet Q viste høj aktivitet, eftersom landet først lukkede ned som følge af Covid-19 med virkning fra Q2 sidste år. UK fortsætter sin transformation med at gå fra brug af freelance contractors mod fastansatte medarbejdere. Indtjeningen i UK har været presset som følge af lønstigninger gennemført i januar i år og en lavere udnyttelsesgrad af medarbejderstaben end set i Danmark og Norge. I slutningen af marts er det besluttet at ændre ledelsen i UK med ansættelse af en ny landechef. Fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere chef vil belaste indtjeningen med 6,7 mio. kr. i Q2. Ledelsen i Netcompany fastholder dog et positivt syn på UK-forretningen, hvor der arbejdes med flere interessante projekter. Processen med reduceret brug af contractors skrider planmæssigt frem. At overgå til fastansatte medarbejdere koster kortsigtet, men langsigtet har det stor betydning, da vigtig viden fra udførsel af projekter forbliver in-house. Omsætningen i Holland steg 22,9 % i Q1 til 21,7 mio. kr., men udgør samlet kun 2,5 % af koncernomsætningen. I Holland er der oplevet udfordringer som følge af valget i landet, hvilket bremsede offentlige udbud. Dertil kommer, at man har måttet justere den estimerede tid for gennemførelse af et stort projekt med fast betaling. Arbejdet har vist sig mere omfangsrigt end først antaget. Udgiften til ekstra ressourceallokering overgår dog til sælgerne, hvorfor der er foretaget en dagsværdiregulering af betinget vederlag på 49,5 mio. kr. i positiv retning. Justeringen afspejles i den beregnede købspris (earn-out betinget). Holland gør det overordnet godt. På omkostningssiden ses et fald i administrationsudgifterne som følge af reduceret rejseaktivitet, mindre uddannelsesaktivitet og ingen personalearrangementer. Disse udgifter stiger igen efter Covid-19. Til gengæld er salgs- og marketingsudgifterne steget, idet man har afholdt en række kampagner for at udbrede kendskabet til Netcompany uden for Danmark. Den høje udnyttelsesgrad af medarbejderstaben i Danmark har medført merforbrug til underleverandører i visse Public-projekter. Danske ressourcer er desuden blevet allokeret til opgaver i Norge, UK og Holland. Trods en omsætningsfremgang på 23,0 % i lokale valutaer og en EBITA-margin på 25,3 % i Q1 fastholdes Guidance for 2021, dvs. en organisk salgsvækst på % i lokale valutaer og en EBITA-margin på %. Ledelsen pointerer dog, at man med større sandsynlighed rammer i toppen af udmeldt interval end i bunden. At man ikke løfter Guidance efter et stærkt Q1 skyldes en række forhold. Dels har man haft en høj kapacitetsudnyttelse, idet medarbejderne har udskudt ferie, og dels er udgifterne holdt nede af reduceret rejse- og uddannelsesaktivitet. Det er forhold, som vil normalisere sig i takt med at Covid-19 pandemien forhåbentlig snart slipper sit tag i os. Vi føler os komfortable med ledelsens udmelding, idet der ikke loves mere, end hvad der er sandsynligt at nå for året. Visibiliteten for salget i 2021 er på 2.765,4 mio. kr., hvoraf 1.691,1 mio. kr. er sikret kontraktmæssigt. Dertil kommer endnu ikke faste ordrer på 219,2 mio. kr. og en realiseret omsætning i Q1 på 855,1 mio. kr. Af de kontraktligt indgåede ordrer udgør Public-kunderne 1.063,7 mio. kr., mens Private-andel er på 627,4 mio. kr. For at nå årets mål er det nødvendigt, at Netcompany konstant byder ind på nye opgaver og lykkes med at få sin andel af disse. Tidligere i år er der udloddet 1 kr. i udbytte, og her i Q2 vil der blive købt egne aktier for 50 mio. kr. Det er to aktionærvenlige tiltag, som er mulige grundet et stærkt cash-flow. Værdireguleringen i Holland har en positiv indvirkning på nettoresultatet, der er steget fra 92,8 mio. kr. i Q til 199,5 mio. kr. i Q Her bidrager en ekstraordinær lav skatteprocent på 18,2 % også positivt. Skatteprocenten vil blive normaliseret over året. Overskud pr. aktie lander på 4,02 kr. mod 1,88 kr. i samme periode sidste år. Aktieinfos estimater i efterstående skema korrigeres en anelse, idet vi nu påregner et resultat pr. aktie for året på 11,7 kr., hvorfor aktien for nærværende handler på meget høje P/E-tal. Det kan dog retfærdiggøres af selskabets høje og lønsomme vækst, der med stor sandsynlighed kan opretholdes flere år frem. 2 Analyse af Netcompany A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Netcompany opererer i et marked med høj vækst. Behovet for digitalisering øges som følge af Covid-19 Selskabets strategi med udførelse af kritiske IT-services til offentlige kunder og store private virksomheder har virket i 20 år, hvor der år for år er udvist særdeles høje vækstrater. Det vigtige er, at væksten sker på en lønsom måde. Siden 2000 har Netcompany opnået stor ekspertise og et flot kundekartotek i Danmark, og målet er at blive markedsler i Nordeuropa ved at eksportere succes fra Danmark til Norge, UK og Holland med et mål om at få vækst og indtjening op på Netcompany-standard senest 3-5 år efter opkøb. Åbning til Sverige og Finland er på agendaen, men kun hvis man kan finde de rette opkøbsmål, der dels kan købes til en fair pris og som har basis for at komme op på Netcompany-standard indtjeningsmæssigt. Som noget nyt åbner ledelsen for, at ekspansion ind i Sverige kan ske i samarbejde med en ny stor kunde. Denne tilgang er spændende, idet prisen for at købe et velfungerende selskab er steget markant i de senere år (stigende aktiekurser). Vi gætter på, at udvidelse til Sverige og Finland måske allerede vil finde sted i indeværende år. I 2020 lancerede Netcompany The Govtech Framework bestående af hundredvis af samfundskritiske løsninger baseret på mere end komponenter. På den måde visualiserer Netcompany for kunderne, hvordan de optimalt kan sammensætte de rette løsninger baseret på arbejde, som Netcompany allerede har udført og opnået teknologisk viden og ekspertise om. Det hjælper til at øge skalerbarheden, og indtjeningsmulighederne øges. Indgåelsen af et Joint Venture med Københavns Lufthavne rummer vækstpotentiale Samarbejdet om Smarter Airports er en ny digital Airport platform, der kan sælges til mange andre lufthavne. Netcompany har opnået en kritisk størrelse, der gør selskabet i stand til at vælge de udbud, som man ønsker at byde ind på, og hvor man i 2020 vandt 72 % af tilbuddene. Trods en stærk position i Danmark har man kun en markedsandel på 10 % af det adresserbare marked. Danmark er cash-cowen, der sikrer det finansielle grundlag for at søge vækst i Norge, UK og Holland. Sidste år var omsætningen i Norge på 217 mio. kr. ud af et adresserbart marked på mio. kr. Omsætningen i UK var 345 mio. kr. ud af et adresserbart marked på mio. kr. Og i Holland var omsætningen kun på 99 mio. kr. ud af et samlet marked på mio. kr. Man har sikret sig en kreditfacilitet på 400 mio. kr. øremærket til opkøb. Samlet kreditramme pr udgør 1.353,3 mio. kr., så der er finansielle muskler til at foretage opkøb, når/hvis de viser sig. Pr. udgangen af Q udgør selskabets gældsratio 0,7, og holder sig derfor indenfor målet på 0,5-1,0 set i forhold til 12 måneders rullende justeret EBITA. Optimalt skal der åbnes for markederne i Sverige og Finland, hvor markedet for IT-opgaver, som Netcompany kan levere, estimeres til hhv. 18 og 11 mia. kr. med årlige vækstrater i niveauet 4-6 %. De ydre markedsforhold sandsynliggør, at Netcompany kan opretholde høje årlige vækstrater mange år frem, da selskabets andel af det adresserbare marked endnu er lavt. En af ledelsens vigtigste opgaver er at håndtere vækstmulighederne korrekt. Det gælder om at fastholde tilfredse kunder og få del i nye opgaver. Det gælder derfor om kontinuerligt at levere til aftalt kvalitet, pris og tid. Det har hidtil været tilfældet som følge af transparent overvågning undervejs i opgaveløsningen, hvor man såvel internt som hos kunderne løbende kan følge med i projektudviklingen. Fejl og ændringer kan derved opdages undervejs ikke først når et projekt er overleveret til kunderne. Netcompany uddelegerer ansvar ved at lade IT-folk lede IT-fagfolk gennem processen med vurdering af opgaver, beskrivelser, udfærdigelse af tilbud og til sidst opgaveudførelsen med efterfølgende drift/vedligehold. Derved sikrer man, at en salgsorganisation ikke lover mere, end man kan holde i opgaveudførelsen. Risikoen for cost-overrun håndteres på forhånd så godt som det er muligt. I praksis har det betydet, at Netcompany har en unik evne til at levere, hvad der loves, til aftalt pris og inden for en på forhånd defineret tidsramme. Kampen om de bedste IT-hjerner er intens, men Netcompany er hidtil lykkedes med at tiltrække nok nye ansatte til at kunne håndtere vækstrejsen. De vigtigste forhold for Netcompany er: 1) Fasthold nøglemedarbejderne og få hele tiden de rigtige nye medarbejdere. 2) Byd ind på de rigtige og profitable projekter. 3) Udfør opgaverne til aftalt pris, tid og kvalitet. 4) Opnå volumen, synergier og krydssalg mellem landene. 5) Foretag lønsomme opkøb/samarbejder af komplementære virksomheder i Sverige og Finland. I så fald er der basis for fortsat meget høje vækstrater i de kommende mange år, og i det lys forekommer aktien at være interessant for langsigtede investorer. Digitaliseringsprocessen er først lige begyndt i mange lande. 3 Analyse af Netcompany A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 Facts om Netcompany Netcompany er etableret i 2000 og har hovedkontor i København. Der er kontorer i Aarhus, Aalborg, Oslo, Delft, London, Leeds, Warszawa og Ho Chi Minh City. Kontorerne i Polen og Vietnam betegnes som ressource-centre, idet der ikke er salg i disse lande. Netcompany har i 2016, 2017 og 2019 udvidet den geografiske dækning via opkøb i Norge, Storbritannien og Holland. Netcompany er en Next Gen IT-serviceleverandør, som arbejder med udvikling, vedligehold og drift af digitale platforme, kernesystemer og brugerflader til private virksomheder (Private) og centrale offentlige kunder (Public). Via Modulus platformen tilbydes løsninger målrettet fagforbund og A-kasser, hvor man har en meget stærk stilling inden for dagpengeadministration. Værdiskabende/Samfundskritiske løsninger med udførelse af opgaver til aftalt pris, tid og i høj kvalitet er selskabets styrke. Netcompany har leveret samfundskritiske løsninger som borger.dk, sundhed.dk, håndtering af børne- og ungdomsydelser samt sociale pensioner, ATP-udbetalinger, skatteinddrivelsessystem for SKAT, skoleplatformen AULA, COVIDmeter, Smittestop m.m. Forretningen er opdelt i Public (offentlige kunder) og Private (virksomhedskunder) med en fordeling i Q på 58,7 % for Public og 41,3 % for Private. 60,5 % af omsætningen omfattede udviklingsopgaver og 39,5 % drift-/vedligeholdelse. Aftaler med Public-kunder har karakter af en lang tidsperiode på op til 7 år med systemetablering i 1½ år og drift/vedligehold i resten af perioden. Opgaver for private kunder strækker sig typisk over måneder. Netcompany er dygtig til at udvælge, byde på og vinde relevante projekter, hvor man kan levere de rette løsninger til kunderne til attraktive marginer i opgaveudførelsen. En høj hit ratio på hele 72 % i tilbudsgivningen i 2020 i den danske del af Public-forretningen vidner om høj indre styrke. Man byder kun, hvis man føler sig ganske sikker på at få den endelige ordre. Den gennemsnitlige årlige salgsvækst har været på cirka 20 % organisk igennem mere end 10 år. Frem til opkøbene i Norge, UK og Holland var indsatsen koncentreret på Danmark. Salget i Q steg med 22,9 % i rapporteret valuta (23 % i lokale valutaer). Salgets geografiske fordeling i Q1 2021: Danmark 76,6 %, Norge 8,4 %, UK 12,5 % og Holland 2,5 %. Danmark er klart det vigtigste marked, både hvad angår omsætning (+23,0 % i Q1) og indtjening med en bruttomargin på 42,7 % mod 38,1 % på koncernniveau. Ledelsesgruppen består af CEO André Rogaczewski (født 1968), COO Claus Jørgensen (født 1967) og CFO Thomas Johansen (født 1970). Bo Rygaard (født 1965) er formand for bestyrelsen. Pr beskæftigede koncernen gennemsnitligt ansatte (2.585 på samme tid sidste år), hvoraf de er kundeorienteret. Medarbejdertallet er steget med 20,3 %. Netcompany blev børsnoteret i Large-Cap den til kurs 155. Medio december 2020 er aktien kommet i C25 indekset. Aktionærforhold pr : Følgende tre aktionærer ejer over 5 % af aktierne: AC NC Holding ApS (ejet ligeligt af André Rogaczewski og Claus Jørgensen), SMALLCAP World Fund og Capital Research and Management Company. Selskabet ejer 1,8 % af de udestående aktier. Styrker Svagheder Muligheder Trusler Styrker: Covid-19 har øget behovet for digitalisering. Selskabets mål om at blive Nordeuropas ledende digitale udfordrer forekommer opnåeligt. Stærkt cash-flow, høj conversion rate og høj lønsom vækst. Finansielt er der råderum til opkøb ind på spændende markeder i Sverige og Finland. Udlodning af udbytte og opkøb af egne aktier er positivt. Aktien er blevet indlemmet i C25-indekset. Svagheder: Der er konstant behov for at vinde nye ordrer og effektivt styre medarbejdernes timeforbrug. Mersalg og nye kunder samt udvidelse af bestående kundeopgaver er afgørende for at fastholde det høje væksttempo. Muligheder: Der er plads til vækst på alle markeder. Succes i Danmark er ved at blive overført til Norge, UK og Holland. Åbning af Sverige og Finland rummer vækstpotentiale. Der akkumuleres hele tiden viden og opbygges flere og flere delsystemer. Markedet for digitalisering og løsning af store samfundsmæssige IT-opgaver har mulighed for at vokse markant mange år frem. Joint Venture med Københavns Lufthavne kaldet Smarter Airports rummer ekspansionsmuligheder. Trusler: Intern styring er påkrævet for at håndtere en lønsom vækst. Løsning af store komplekse opgaver er behæftet med risici. Knaphed på medarbejdere er en risiko, hvilket kan føre til lønpres. Aktien er dyr målt på gængse nøgletal. 4 Analyse af Netcompany A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 Regnskabstal mio. kr E Omsætning Service cost Overhead cost EBITA ordinært Særlige poster Amortisering EBIT Finansposter EBT Skat Nettoresultat Antal ansatte ultimo Aktiver Immaterielle poster Egenkapital EBITA ordinær % 28,4 25,0 25,2 26,2 25,0 EBT % 14,2 12,5 20,3 15,9 22,1 Egenkap.forrentning % 9,0 10,5 20,0 14,3 22,0 Indtjening pr. aktie NA 3,65 7,9 6,6 11,7 Udbytte ,0 1,0 Indre værdi 32,9 36, Seneste analyser: Forventet kursudvikling Dato Kurs 0-6 måneders sigt måneders sigt Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet fire gange årligt med opdatering efter hver regnskabsmeddelelse. Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo og/eller John Stihøj ejer ikke aktier i selskabet på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af Netcompany A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af Netcompany A/S 13. maj 2019

Analyse af Netcompany A/S 13. maj 2019 Netcompany har netop købt Q Delft i Holland, hvilket åbner et nyt marked og bekræfter og styrker vækstcasen. God start på året om end væksten i Q1 kun var på 15,6 %. En del af forklaringen er, at ledelsen

Læs mere

Analyse af Netcompany A/S 29. august 2019

Analyse af Netcompany A/S 29. august 2019 Efter en salgsvækst på 16,8 % i første halvår nedpræciseres salgsforventningerne til 20-22 % for i år. Visse offentlige opgaver i Danmark er blevet ramt af en udskudt beslutningsproces henset til Folketingsvalget

Læs mere

Analyse af Netcompany A/S 18. februar 2019

Analyse af Netcompany A/S 18. februar 2019 Netcompany vil vokse videre i højt tempo og er måske på vej ind i nye lande via et stort opkøb Fuld fart frem har i lighed med de foregående ti år kendetegnet udviklingen i 2018. Salget steg med hele 45

Læs mere

Analyse af Netcompany A/S 14. november 2018

Analyse af Netcompany A/S 14. november 2018 Konklusionen af denne analyse: Udviklingen hos Netcompany er kendetegnet af en særdeles høj vækst på hele 45,3 % i Q3, hvoraf 20,4 % var organisk. Dermed ligger den organiske vækst inden for den udstukne

Læs mere

Analyse af Netcompany A/S 27. august 2018

Analyse af Netcompany A/S 27. august 2018 Konklusionen af denne analyse: Netcompany har leveret ekstremt høje vækstrater i første halvår på 60,5 % totalt set og 34,4 % organisk. Bruttomarginalen er i samme periode faldet til 38,7 % - et fald på

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Analyse af Columbus 24. april 2019

Analyse af Columbus 24. april 2019 Columbus-aktien handles til langt billigere multipler end tilsvarende danske selskaber. Overordnet er 2018 forløbet jævnfør de fastlagte økonomiske rammer. Salgsudviklingen var dog lidt til den svage side,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

F.E. Bording 4. juni 2015

F.E. Bording 4. juni 2015 j- j- a- s- o- n- d- j- f- m- a- m- j- j- PRAETORIAN RESEARCH Ingen pardon Selvom Bordings forventning til resultatudviklingen i år er på 25%, og selvom denne forventning blev opretholdt i forbindelse

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Analyse af Columbus 2. maj 2017

Analyse af Columbus 2. maj 2017 Derfor er Columbus en interessant langsigtet investeringscase: Selskabet har en skalerbar forretningsmodel med højt dækningsbidrag på såkaldt tilbagevendende omsætning. Det er hensigten, at dette salg

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Analyse af Solar A/S 27. august 2015

Analyse af Solar A/S 27. august 2015 Konklusion Solar ser ud til at have passeret bundfasen i selskabets konjunkturcyklus. En organisk salgsvækst på 7% i første halvår bekræfter dette, samtidig med at indtjeningen er blevet væsentligt forbedret.

Læs mere

F.E. Bording 3. september 2013

F.E. Bording 3. september 2013 s- o- n- d- j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 2. kvartal 213 Indtjeningen fordoblet Bordings 2. kvartal viste overrasksende stor vækst i de danske, grafiske

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2017/18

ÅRSRAPPORT FOR 2017/18 Selskabsmeddelelse nr. 17a/2018 ÅRSRAPPORT FOR Omsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter faldt med 9,2% i lokal valuta til 1.535 mio. DKK (1.714 mio. DKK). Bruttomarginen var 1,0%-point højere

Læs mere

Analyse af TCM Group A/S 9. marts 2018

Analyse af TCM Group A/S 9. marts 2018 TCM Group har været på Børsen siden 24-11-2017. Kursmæssigt ligger vi nær udbudskursen på 98. Det går ellers godt for selskabet med en organisk vækst i salget sidste år på 18 %. TCM Group, der primært

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Analyse af Columbus 6. december 2018

Analyse af Columbus 6. december 2018 52 % vækst i salget år til dato. EBITDA margin på 8,6 %. Guidance for 2018 fastholdes. Integrationen af istone, der blev købt i januar i år og med et slag øgede antallet af medarbejdere og salget med 50

Læs mere

Analyse af TCM Group A/S 16. august 2019

Analyse af TCM Group A/S 16. august 2019 Organisk salgsvækst på hele 13,9 % i første halvår fører til opjustering. TCM Group vinder fortsat markedsandel i Danmark, der står for 90 % af salget. Nettoline er på vej ind i Sverige. Aktien handler

Læs mere

Analyse af Columbus 14. maj 2019

Analyse af Columbus 14. maj 2019 Columbus er en interessant langsigtet it-aktie Selskabet har siden 2011 opereret med femårs planer, der til punkt og prikke er blevet opfyldt. Det giver tillid til ledelsen. Perioden har været præget af

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR TRADING UPDATE for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR TRADING UPDATE for perioden CVR-nr 1.8.217 TRADING UPDATE for perioden 1.1.217-3.6.217 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Vækst på 18% i omsætningen i første halvår i forhold til første halvår 216 Positiv udvikling i resultaterne på tværs af koncernen

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Årsrapport 1/ / Investorpræsentation Q4

Årsrapport 1/ / Investorpræsentation Q4 Årsrapport 1/10 2016-30/09 2017 Investorpræsentation Q4 Q4 2 Aarsleff-koncernen Indhold Aarsleff-koncernen 3 Koncernen Omsætning i overblik Resultater i overblik Investeringer, soliditet, pengestrømme,

Læs mere

Delårsrapport 1/10-31/ Investorpræsentation Q1

Delårsrapport 1/10-31/ Investorpræsentation Q1 Delårsrapport 1/10-31/12 2016 Investorpræsentation Q1 Q1 2 Aarsleff-koncernen 2016/2017 Q1 Indhold Aarsleff-koncernen 2016/17 Q1 3 Koncernen Omsætning i overblik Resultater i overblik Investeringer, soliditet,

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Torsdag den Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund Jørgen

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 19. april 2018

Ordinær generalforsamling, d. 19. april 2018 Ordinær generalforsamling, d. 19. april 2018 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2017 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Analyse af Columbus 27. marts 2015

Analyse af Columbus 27. marts 2015 Konklusion Målsætningerne for 2014 blev lige knapt indfriet omkring omsætningen og andelen af fakturerbart arbejde. Til gengæld oversteg indtjeningen ledelsens seneste prognose, og overordnet holder selskabet

Læs mere

Analyse af Columbus 2. september 2019

Analyse af Columbus 2. september 2019 På kort sigt ser vi stigende risiko som følge af udfordringer i Norge, Nordamerika og ikke mindst Brexit. Integrationen af istone forløber planmæssigt. Vi fastholder køb på aktien på langt sigt. Første

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

Analyse af TCM Group A/S 9. maj 2019

Analyse af TCM Group A/S 9. maj 2019 TCM Group har i Q1 fastholdt den positive udvikling fra 2018. Også i Q1 har man vundet betydelig markedsandel på selskabets vigtigste marked i Danmark. Den organiske salgsvækst er ganske enkelt imponerende.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Præsentation af analysen C25 by Numbers. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. PwC C25+ Regnskabspriserne 2018

Præsentation af analysen C25 by Numbers. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. PwC C25+ Regnskabspriserne 2018 Præsentation af analysen C25 by Numbers Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC PwC C25+ Regnskabspriserne 2018 PwC s analyse C25 by Numbers PwC har for sjette år i træk analyseret udviklingen

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling. 12. januar 2017

Velkommen til ordinær generalforsamling. 12. januar 2017 Velkommen til ordinær generalforsamling 12. januar 2017 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2015/16 og koncernregnskab til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Første kvartal 2018 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR FØRSTE KVARTAL 2018 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t. DKK Q1 2018 Q1 2017 Helåret 2017 Nettoomsætning 77.016

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Jeg føler, det er mit ansvar at motivere andre Olaf, rygmarvsskadet, sælger og svømmetræner, Tyskland 7. december 2011 Page 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Page 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Velkommen NNIT s generalforsamling marts 2016

Velkommen NNIT s generalforsamling marts 2016 Velkommen NNIT s generalforsamling 2016 11. marts 2016 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning ved formand Jesper Brandgaard 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport ved CEO Per Kogut og CFO Carsten Krogsgaard

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr. 27.02.2017 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden 01.01.2016-31.12.2016 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling 2017 H+H International A/S København, 26. april 2017 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Ordinær generalforsamling H+H International A/S 19. April 2018

Ordinær generalforsamling H+H International A/S 19. April 2018 Ordinær generalforsamling 2018 H+H International A/S 19. April 2018 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR ÅRSREGNSKAB 2017 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR ÅRSREGNSKAB 2017 for perioden CVR-nr 26.02.2018 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2017 for perioden 01.01.2017-31.12.2017 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Fondsbørs- og pressemeddelelse. Gabriel Holding A/S Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober marts 2003)

Fondsbørs- og pressemeddelelse. Gabriel Holding A/S Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober marts 2003) Fondsbørs- og pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober 2002 31. marts 2003) Gabriel fastholder strategien i et svagt marked Resumé: 1. halvår 2002/03 blev realiseret med et resultat

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE WEEKENDINFO gennemgår 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier? Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet

Læs mere

Investorpræsentation Q maj Jesper Arkil, CEO

Investorpræsentation Q maj Jesper Arkil, CEO Investorpræsentation Q1-2017 24. maj 2017 Jesper Arkil, CEO Arkil i punktform 6 hovedaktiviteter I Top 5 af danske entreprenører målt på omsætning - Anlæg - Asfalt - Fundering & Vandbygning - Vejservice

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Årsrapport 2010/11 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2010/11 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 2010/11 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2010/11 Den strategiske udvikling er fortsat i overensstemmelse

Læs mere

ABGSC Præsentation af delårsrapport 2. kvartal 2017/18. Lars Østergaard, CEO Carsten Michno, CFO Kim Müller, CTO 27. juni, 2018

ABGSC Præsentation af delårsrapport 2. kvartal 2017/18. Lars Østergaard, CEO Carsten Michno, CFO Kim Müller, CTO 27. juni, 2018 ABGSC Præsentation af delårsrapport 2. kvartal 2017/18 Lars Østergaard, CEO Carsten Michno, CFO Kim Müller, CTO 27. juni, 2018 Introduktion og agenda Agenda: Kort om Roblon Status Strategi 2021 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2003

Delårsrapport for 1. halvår 2003 27.08.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 2003 Delårsrapport for 1. halvår 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2003. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q2 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q2 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q2 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2003

Delårsrapport for 1. kvartal 2003 28.05.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 15, 2003 Delårsrapport for 1. kvartal 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen 1. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER I 1. KVARTAL 2010/11 Markant

Læs mere

Analyse af Solar A/S 4. maj 2017

Analyse af Solar A/S 4. maj 2017 God start på 2017 for Solar. Forventningerne fastholdes. Vi ser positivt på Solar fordi: Solar fortsætter sin transformationsproces med satsning på øget handel via Internettet og digitalisering. Målsætningen

Læs mere