REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B MIDDELFARTSGÅRDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B MIDDELFARTSGÅRDEN"

Transkript

1 Newsec Property Asset Management Denmark A/S Telefon /CAF REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B MIDDELFARTSGÅRDEN År 2021, den 15. juni, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Middelfartsgården på adressen Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, Nordhavn, 2150 København. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport, eventuel revisionsberetning, godkendelse af årsrapporten og evt. beslutning om ændring af prisen pr. kvadratmeter. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften. 5. Forslag. a) Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at kunne omlægge foreningens bank- og realkreditlån, såfremt dette kan medføre en besparelse i ydelsen, også selvom dette kan medføre en løbetidsforlængelse. Endvidere bemyndiges bestyrelsen til at omlægge til en højere rente, såfremt dette er fordelagtigt for reducere restgælden også selvom dette betyder at løbetiden forlænges. Det bemærkes i denne forbindelse, at bemyndigelsen til bestyrelsen i begge scenarier indebærer, at der kan omlægges inden for en anden låneprofil. Bemyndigelsen indebærer alene, at bestyrelsen kan handle, når det viser sig fordelagtigt på det finansielle marked ved eventuelle renteudsving m.v. Grunden til at man ønsker denne bemyndigelse er, at det finansielle marked er dynamisk og hurtigt skiftende marked, hvor det kan være en fordel at kunne slå til hurtigt for at opnå en fordel for foreningen. Bemyndigelsen til bestyrelsen indebærer, at en eventuel omlægning sker efter rådgivning fra banken/realkreditinstituttet og evt. i samarbejde med administrator. THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

2 b) Bestyrelsen foreslår endelig vedtagelse af vedtægtsændringer Se bilag 1. b.1. Tilføjelse: Sammenlægningsbestemmelse. b.2. Tilføjelse: Frigørelse af andelsbolig ved køb efter intern venteliste. b.3. Tilføjelse: vedr. overdragelse til børn eller forældre. b.4. Ændring: Deponeringsfristen for overdragelsessummen. c) Den aktive andelshaver. Se bilag 2. d) Gårdprojekt. Se bilag Valg til bestyrelsen. 7. Valg af revisor. Bestyrelsesmedlem Jakob Lundqvist på valg 2021 Bestyrelsesmedlem Lene Krogsgaard på valg 2022 Bestyrelsesmedlem Birgitte Kleven på valg 2022 Bestyrelsesmedlem Bo Frandsen på valg 2021 Bestyrelsesmedlem Søren Bo Peterson på valg 2022 Bestyrelsesmedlem Per Thygesen Christensen på valg 2021 Bestyrelsesmedlem Cecilie Sørup-Høj på valg 2021 Valg af 2 suppleanter. 8. Eventuelt. Punkt 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsesmedlem Per Christensen bød velkommen til aftenens generalforsamling. Som dirigent blev valgt: Anders Scheel Frederiksen fra NordiaLaw. Som referent blev udpeget: Camilla Faber fra Newsec. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes bestemmelser. Der var repræsenteret 26 andelshavere ud af i alt 105, heraf 7 ved fuldmagt. 2 (9)

3 Punkt 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsen fremlagde bestyrelsens beretning, som følger nedenfor. "Hermed følger bestyrelsens beretning fra det forgangne år. Det er ligesom sidste år en forsinket generalforsamling, der afholdes, den har været udskudt på grund af Covid-19. Vi håber på, at næste års generalforsamling holdes rettidigt og uden behov for coronapas, tests og begrænsning i antallet af fremmødte. Udskiftning af vinduer mv. - 1 årsgennemgang I slutningen af april blev der afholdt 1-årsgennemgang på byggeprojektet vedrørende udskiftning af vinduer mv. Hvis der ses bort fra en problematik om kondens ved altandørene, som optræder i flere lejligheder, så var der overraskende få mangler ved gennemgangen. Dette kan efter bestyrelsens vurdering blandt andet tilskrives bestyrelsens meget opsøgende opfølgning af flere omgange i forhold til beboerne og entreprenøren i perioden fra afleveringen sidste år frem til 1-årsgennemgangen. De konstaterede mangler vil blive udbedret i anden halvdel af juni Dette gælder også problematikken vedrørende kondens ved altandørene, som entreprenøren i samarbejde med leverandøren mener at have fundet en løsning på. Der afholdes 5-årsgennemgang senest primo maj Servicegennemgang af vinduer og altandøre Foreningens nye vinduer og altandøre er omfattet af en garanti fra leverandørens side. Det er dog en forudsætning for garantien, at vinduerne og altandørene vedligeholdes forskriftsmæssigt ved smøring af beslagene. Bestyrelsen har derfor bedt PNP Byg, som var entreprenør på byggeprojektet, om at forestå en servicegennemgang i anden halvdel af juni. Der er opsat opslag om servicegennemgangen, som falder sammen med udbedringen af mangler konstateret ved 1 årsgennemgangen. Alle beboere er eller vil blive varslet individuelt. Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste beboerne til at tage imod dette tilbud. Som nævnt er forskriftmæssig vedligehold en betingelse for garantiens beståen. Hvis et fremtidigt opstået problem i en lejlighed ikke er dækket af garantien, så vil udgiften til reparation påhvile andelshaveren, da der så efter foreningens vedtægter vil være tale om indvendig vedligeholdelse. Elevatormodernisering Bestyrelsen har besluttet, at foreningens resterende tre elevatorer fra starten af 1930'erne skal moderniseres. Der var et stigende antal udkald på elevatorerne i Holstebrogade 7 og Middelfartgade 6. Meldingen fra vores reparatør var, at elevatorerne som følge af almindeligt slid og ælde ikke ville komme til at køre 100% stabilt igen - uanset pletvise reparationer. Bestyrelsen vurderede på baggrund af hensynet til driften og beboerne, at disse to elevatorer derfor skulle moderniseres. Bestyrelsen besluttede desuden at medtage foreningens sidste ikke moderniserede elevator i Ringkøbinggade 3 i projektet, da foreningen derved opnåede en mængderabat på cirka kroner. Samlet set løber moderniseringen af de tre elevatorer op i cirka kroner. Når projektet er afsluttet, er alle foreningens elevatorer blevet moderniseret i perioden Fugt/vandskader Siden sidste generalforsamling er der konstateret fugt/vandskader hos flere af foreningens andelshavere. Skaderne hos to andelshavere er udbedret med foreningen som økonomisk ansvarlig, mens andre sager aktuelt afventer afklaring af omfang, årsag og ansvar. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at proceduren for håndtering af fugtskader og mistanke om sådanne er ens for alle: Hvis der mistænkes fugt, men det ikke kan konstateres ved en professionel fugtmåling, da afholder andelshaver selv udgiften til målingen. Konstateres der derimod fugt, da afgør årsagen til fugten, hvem der er økonomisk ansvarlig for 3 (9)

4 dels målingen, dels den efterfølgende udbedring. Hvis årsagen til skaden hører under foreningens ansvar, da afholder foreningen udgifter til begge. Hvis årsagen derimod påhviler andelshaveren, fx gennem den indvendige vedligeholdelsespligt, da afholdes udgifterne af andelshaveren. Isolering Vi har haft Papiruld.dk, ude og se på mulighederne for isolering, både mellem kælder og stue og mellem 5. sal og loft. Ved denne gennemgang blev det vurderet, at det ikke kan betale sig at isolere loftet i kælderen, da kulden ikke kommer fra kælderen, men fra kuldenedfald fra ydermurene. Vi har fået et tilbud på isolering af loftet mellem 5. sal og loftet på kr. for selve isoleringen. Dette vil dog kræve, at alle loftrum bliver ryddet, en hel gade ad gangen. Dette giver større logistiske udfordringer, da ikke alle kan rydde deres loftrum. Bestyrelsen ser forsat på muligheden for at få isolering mellem 5. sal og loftet, i form af andre tilbud, eller hjælp til flytning og opbevaring, af indholdet i loftrummene. Der er også blevet undersøgt om det er muligt at søge tilskud fra den nye tilskudspulje. Dette er desværre ikke muligt da dette kræver 30 cm isoleringsgrad. Dette kan ikke opfyldes, da foreningens bygninger kun tillader isolering op til 150 mm tykkelse. Vaskeri Der er i år blevet malet gulv, og lavet nyt afløb i vaskeriet. Vaskemaskine 1, 3 og 4 er nu over 10 år gamle, kombineret med at de kører rigtig meget, og at service kontrakten kun dækker større reparationer de første 10 år, er bestyrelsen gået i gang med at indhente tilbud på udskiftning af en eller flere af maskinerne. Der har også været udfordringer med tørretumbler 2, hvor den ikke har ville starte. Dette skyldtes formodentlig en dårlig sikring, som nu er blevet skiftet. Vaskemaskine 4 har flere gange ikke centrifugeret korrekt, dette skyldes som regel ubalance i maskinen. I de tilfælde, hvor det sker, kan man prøve at køre en ekstra centrifugering med lavere omdrejninger. Bortskaffelse af Affald Der er stadig problemer med brug af affaldsskakterne. Der ryger alt for meget affald i som ikke hører til der, og som ikke er pakket ind i lukkede poser. Det er alt fra madrester, mælkekartoner, bleer, glasflasker, tøj, papkasser og kattebakker. Det betyder at spandene i skakten bliver overfyldte og snaskede, lugtgener og fluer og det gør det besværligt for dem, der skal håndtere det bagefter. Derudover koster det penge, når de skal vaskes. Enkelte gange har skakterne også været stoppede pga. større ting har sat sig i klemme. Der er masser af muligheder for at sortere sit affald med diverse containere i gården. Og det er vigtigt at alt affald, som kommer i skakten (og i spandene i kælderen) til restaffald er pakket ind i lukkede plasticposer. Der har gentagne gange været forsøgt med opslag om problemet, men det har kun hjulpet i ganske lille omfang, og bliver hurtigt glemt igen. Det er ærgerligt, da mange beboere er glade for at have skakterne. Bestyrelsen overvejer nu at lukke for et par af skakterne i de opgange, hvor det er særligt slemt. Derudover, bliver der indimellem stillet løst affald i kældrene ved affaldsspandene. Dette betyder igen at andre skal gå og rydde op, efter hvad vi må formode er voksne mennesker! Der er (heldigvis/uheldigvis) folk i vores gård, der bruger deres tid på at sortere andres affald, der er smidt forkert ud, trykke deres papkasser flade, så der kan være mere i containerne, 4 (9)

5 bære affald op fra kælderen, skære for lange brædder over, afpynte udsmidte juletræer osv. osv. Dette betyder (heldigvis) at der ser pænt ud, og (uheldigvis) at de som ikke kan finde ud af det, aldrig lærer det. Køb, salg og venteliste Interessen for vores forening stiger og ud over de 43 interne andelshavere der er på vores venteliste, er vi nu oppe på 458 eksterne interesserede. Siden sidste generalforsamling den , har vi haft 10 lejligheder til salg via ventelisten og 3 uden for ventelisten. Heraf er 7 lejligheder solgt til vores interne venteliste og 3 er solgt til den eksterne venteliste. Det er typisk 1 værelses lejligheder der går til den eksterne venteliste. Bestyrelsen er fortsat glade for at have uddelegeret ventelisten til Waitly. Vi har et godt samarbejde og dette er nemt at anvende, både når lejligheder sættes til salg, men det er også nemt for interesserede at skrive sig op. Der er et link til opskrivning på vores hjemmeside Når man er andelshaver i foreningen, kan man skrive sig på den interne liste gratis. Bestyrelsen opfordrer til at man gør det, hvis man på sigt ønsker en anden lejlighed end den man har. Hjemmeside Ved sidste generalforsamling afslørede bestyrelsen, at der blev arbejdet på en nyt design for vores hjemmeside. Den nye hjemmeside var klar 12. oktober Bestyrelsen synes, vi har fået en overskuelig, flot og moderne hjemmeside: På hjemmesiden kan man finde svar på rigtig mange spørgsmål - så hvis der er noget man er i tvivl om, eller er nysgerrig på, er det en god ide at tjekke der allerførst. Facebookgruppe Bestyrelsen oprettede også en facebookgruppe op til sidste generalforsamling. Der er nu 59 medlemmer. Facebookgruppen bruges til forskellige beskeder fra bestyrelsen, men også til beskeder andelshavere i mellem. Hvis du ikke er medlem, kan du søge foreningen frem A/B Middelfartsgården." Bestyrelsen vil til efteråret få lavet en opdateret vedligeholdelsesplan. Beretningen blev taget til efterretning. Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberet- ning samt godkendelse af årsrapporten Revisor Jacob Hjort gennemgik årsregnskabet for året 2020, som viste et underskud på kr. og en andelskrone på 25,99 kr. Underskuddet er uproblematisk, da det relaterer sig til det fuldt finansierede vinduesprojekt. Det blev af bestyrelsen foreslået, at foreningen ikke vil benytte sig af at kunne fastfryse valuarvurderingen fra Foreningen har en høj reserve til imødegåelse af et evt. fald. Foreningen har energimærke C, hvilket betyder, at de ikke er omfattet af BlackStone indgrebet. Generalforsamlingen valgte at benytte sig af valuarvurderingen fra 2020 og således ikke at fastfryse valuarvurderingen for Årsrapporten for året 2020 blev godkendt og andelskronen a fastsat til 25,99 kr. 5 (9)

6 Punkt 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godken- delse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften Revisor Jacob Hjort gennemgik budgettet for året 2021, som indebar en stigning i boligafgiften fra 712,28 til 719,40 kr. pr. kvm med virkning fra 1. juli Budgettet for året 2021 blev herefter vedtaget,, ligesom at boligafgiftsstigningen blev det. Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen Forslag 5.a. Forslaget havde følgende ordlyd: Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at kunne omlægge foreningens bank- og realkreditlån, såfremt dette kan medføre en besparelse i ydelsen, også selvom dette kan medføre en løbetidsforlængelse. Endvidere bemyndiges bestyrelsen til at omlægge til en højere rente, såfremt dette er fordelagtigt for reducere restgælden også selvom dette betyder at løbetiden forlænges. Det bemærkes i denne forbindelse, at bemyndigelsen til bestyrelsen i begge scenarier indebærer, at der kan omlægges inden for en anden låneprofil. Bemyndigelsen indebærer alene, at bestyrelsen kan handle, når det viser sig fordelagtigt på det finansielle marked ved eventuelle renteudsving m.v. Grunden til at man ønsker denne bemyndigelse er, at det finansielle marked er dynamisk og hurtigt skiftende marked, hvor det kan være en fordel at kunne slå til hurtigt for at opnå en fordel for foreningen. Bemyndigelsen til bestyrelsen indebærer, at en eventuel omlægning sker efter rådgivning fra banken/realkreditinstituttet og evt. i samarbejde med administrator. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 26 stemmer for. Forslag 5.b. Bestyrelsen foreslår endelig vedtagelse af vedtægtsændringer. Se bilag 1. Forslagene kan endeligt vedtages på generalforsamlingen med kvalificeret flertal svarende til 2/3 af de tilstedeværende, uanset antallet af repræsenterede stemmer. b.1. Tilføjelse: Sammenlægningsbestemmelse Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 26 stemmer for. b.2. Tilføjelse: Frigørelse af andelsbolig ved køb efter intern venteliste Der var en dialog omkring problematikken omkring den interne venteliste, og nogle ønskede en mere forståelig tekst. Forslaget blev endeligt vedtaget med stemmerne 21 for, 1 nej og 4 blanke. Der kan på næste års generalforsamling stilles forslag til anden ordlyd. b.3. Tilføjelse: vedr. overdragelse til børn eller forældre. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 26 stemmer for. 6 (9)

7 b.4. Ændring: Deponeringsfristen for overdragelsessummen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 26 stemmer for. Forslag 5.c. Den aktive andelshaver. Den gode andelshaver. "En andelsbolig er en god og billig bolig, som er et mellemstadie mellem ejermarkedet og lejemarkedet. En boligform, hvor medlemmer i fællesskab driver deres ejendom og er solidariske med hinanden" Vi vil gerne have en forening med sund økonomi, hvor vi tænker os om, inden vi bruger vores fælles penge. De er dejligt når andelskronen stiger, og vores lejligheder bliver mere værd, og hvor den månedlige boligudgift ikke stiger mere end alm. prisregulering. Det er rart der ikke ligger affald og flyder i gården, at der er plads til din cykel eller barnevogn. Vaskemaskine virker når du står i kælderen med dine overfyldte poser. Her er rart at bo, og du kan let ringe på hos din overbo, hvis de glemmer at den nye reol ikke skal bores op søndag morgen. Hvor du lige selv tørrer væggen af i elevatoren, når din cykel mod forventning lagde sit visitkort på vej op. Det lyder nemt. Som den gode andelshaver betyder det, at du skal huske, du har valgt at bo i et fællesskab - og ikke kun i den økonomisk tilgængelige lejlighed. Det betyder, at når du ikke lige orker at klappe papkassen sammen fra det seneste netkøb, så fyldes containeren hurtigt. Hvis du lige vil vaske en enkelt festtop i næsten tom maskine, så betaler de andre dit ekstraforbrug og unødigt slid på maskinerne. Hvordan kan vi fremme, at Middelfartsgården ikke bare har et godt ry som en veldrevet forening i området, men også bliver et sted hvor fællesskabet kommer i fokus, og vi alle passer på ejendommen og tager hensyn til hinanden - og giver en hånd med, når der er behov for oprydning eller rengøring af havemøbler. Det er et forsøg på dialog, da man ikke er vild med løftede pegefingre. Hvordan får vi fat i dem som ikke er med i dag? Der foregik en drøftelse herom. Under drøftelsen fremhævedes bl.a. følgende: - Skiltning virker ikke. - Barnevogne skal parkeres i barnevognsrummet. - Det er svært at finde ud af hvilke faciliteter der er på ejendommen. Kunne man overveje en velkomstpjece, som blev afleveret sammen med nøglerne. - Nyhedsbreve har ingen effekt. - Man kunne prisfastsætte nogle af de problemer som er. Hvad koster det f.eks. at få vasket affaldsbeholdere, når man har glemt at lukke affaldsposen frem for at gøre det selv? - Naboerne bør tage ansvar, når der kommer en ny andelshaver. Bestyrelsen arbejder videre med de gode idéer som er kommet ind. Forslag 5.d. Gårdprojekt. Ramme for arbejdsgruppe til gården. Bestyrelsens oplæg: 7 (9)

8 Nedsættelse af arbejdsgruppe på generalforsamling. Arbejdsgruppen har til opgave at komme med forslag til forbedring af gården, herunder forsøge at afdække behovet for alle andelshavere. Dette med fokus på at alle andelshavere skal have haft mulighed for at give deres mening til kende om brugen af gården, og derigennem få indflydelse på arbejdet. Der er principielt frie rammer for kreativiteten, herunder ift. at tilføje, ændre eller tilføje elementer i gården (plante-lydmure, større græsareal, færre cykler, flere blomsterkasser på jord/ophængt, belysning, etc.). Gruppen er bemyndiget til at undersøge muligheder og komme med forslag i samarbejde med bestyrelsen, der vil tage stilling og beslutte tiltag ud fra de indkomne forslag. Hvis nødvendigt og meningsfuldt kan forslag, der er særligt økonomiske omkostningstunge, bringes til generalforsamling. Det forventes at den endelige udførelse af arbejdet skal udføres af professionelle fagfolk i det omfang det ikke handler om indkøb af nye blomsterkasser og lign. Forslag og tegninger skal udføres med en kvalitet, så den endelige godkendelse af projektet kan baseres på realistiske vurderinger og prisberegninger, så vi sikrer at opfylde overvejelser om vedligeholdelse, lovkrav, sikkerhed m.m. Tidsramme: Det forventes at der kan foreligge et forslag i løbet af efteråret, så initiativer har en rimelig chance for at kunne blive realiseret allerede inden næste forår/sommer, Arbejdsgruppen har til opgave at afdække alle andelshavernes ønsker for brug af gården o legeredskaber o cykler o andet? o blomsterkummer/kasser undersøge indkøb af havemøbler i kraftig kvalitet - og overveje vedligeholdelsesfri møbler. hvad der brug for? hvor meget og hvad affaldssortering, placering at undersøge muligheder og priser for ændringer i gården Gerne flere forslag /niveauer: hvad kan man ændre hvis budgettet er eller Affaldsskure kunne være en del af det her. Arbejdsgruppen består af: Stina, Jan, og Halla. Der opfordres til, at flere melder sig da det ikke er en lukket gruppe. Bestyrelsen slår det op på bl.a. Facebook. Punkt 6. Valg til bestyrelsen Som bestyrelsesmedlemmer var Jakob Lundqvist, Per Christensen, Bo Frandsen og Cecilie Sørup-Høj på valg for to år. Alle var villige til genvalg. Alle blev valgt ved fredsvalg. 8 (9)

9 Herefter ser bestyrelsen således ud: Bestyrelsesmedlem Jakob Lundqvist på valg 2023 Bestyrelsesmedlem Per Christensen på valg 2023 Bestyrelsesmedlem Bo Frandsen på valg 2023 Bestyrelsesmedlem Cecilie Sørup-Høj på valg 2023 Bestyrelsesmedlem Lene Krogsgaard på valg 2022 Bestyrelsesmedlem Birgitte Kleven på valg 2022 Bestyrelsesmedlem Søren Bo Peterson på valg 2022 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med formand og næstformand. Ingen ønskede at stille op som suppleanter, hvorfor der ikke er valgt suppleanter. Punkt 7.. Valg af revisor CM Kreston Revisionsselskab blev genvalgt som revisor. Punkt 8.. Eventuelt Under eventuelt blev følgende emner drøftet: Faldstamme larmer. Det kan være overboens toilet som løber. Prøv evt. at tage fat i overboen, om denne hører samme lyd. Rotter. Der er rottefælder i brønde. Cykeloprydning. Der står 30 cykler og 10 barnevogne med bånd på. Fristen udløber den 16/ Herefter sættes cyklerne på gaden til afhentning. De cykler der repræsenterer en vis værdi sættes i første omgang op i gården. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl og takkede for god ro og orden. Nærværende referat er underskrevet digitalt af bestyrelsen og dirigenten. Som dokumentation for digital signering, henvises til særskilt dokument vedhæftet nærværende referat. 9 (9)

10 Sammenlægning 12 A Stk. 1 Det er tilladt at sammenlægge to andelsboliger til én andelsbolig. Ved sammenlægning skal følgende betingelser være opfyldt: A. Samtlige udgifter i forbindelse med sammenlægningen skal afholdes af erhvervende andelshaver. B. Ansøgning om samtykke til at nedlægge en andelsbolig ved sammenlægning skal indsendes af erhververen til kommunen senest 14 dage efter underskrift af overdragelsesaftalen. C. Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes af erhververen til kommunen inden tre måneder efter overtagelsen af andelsboligen. Færdigmelding af byggearbejder skal indsendes af erhververen til kommunen senest 12 måneder efter opnået byggetilladelse. Bestyrelsen skal have tilsendt kopier af samtlige ansøgninger og tilladelser. D. Det ene køkken og den ene elmåler skal nedlægges. E. Facade mod hovedtrappe må ikke ændres. Hvis den ene hoveddør blændes indefra, skal der af hensyn til brandvæsenet sættes skilt uden på døren om det. F. Den sammenlagte andelsbolig betragtes i alle henseender som én andel. G. En andelshaver der har overtaget en andelsbolig med henblik på sammenlægning, kan råde over 2 andelsboliger i en periode på maksimalt 1 år. Inden periodens udløb skal færdigmelding af byggearbejde være indsendt til kommunen. "Fortrinsretten i henhold til første punktum er betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers andelsbolig frigøres, således at denne andelsbolig først tilbydes til de indtegnede på ventelisterne i overensstemmelse med reglerne i litra d og e og derefter til den person, der indstilles af den andelshaver, der flytter ud af andelsboligforeningen, jf. litra f."

11 !" "#"# $# #" % "!"#!"# &' %!"% % " ( #" ""% #"( "%"%##"#%) %#" #" *!"%% " ( #" ""% #"( "%"%##"#%) %#" #"

12 Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet. This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document. Anders Scheel Frederiksen Dirigent PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 09:02:52 Birgitte Kleven Bestyrelsesmedlem PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 13:26:51 Bo Frandsen Cecilie Sørup-Høj Bestyrelsesformand PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 09:18:55 Jakob Lundqvist Bestyrelsesmedlem PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 14:49:39 Bestyrelsesmedlem PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 07:55:16 Lene Krogsgaard Bestyrelsesmedlem PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 14:10:22 Per Thygesen Christensen Næstformand PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 10:12:03 Søren Bo Peterson Bestyrelsesmedlem PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 09:27:16 This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence. The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures.with esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Nørrebrogade 108.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Nørrebrogade 108. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Nørrebrogade 108. År 2019, den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Nørrebrogade 108 på adressen Nørrebrogade 108, fælleslokalet

Læs mere

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor.

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor. År 2018, den 5. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Lanternen på adressen lysthuset i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København s. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive alle relevante dokumenter forbundet hermed, herunder fastkursaftale. Låneberegning vedlægges.

Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive alle relevante dokumenter forbundet hermed, herunder fastkursaftale. Låneberegning vedlægges. År 201 torsdag den 11. oktober kl. 1.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sorgenfrilyng hos DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 200 Kgs. Lyngby med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse År 2018, den 25. jan., kl. 19, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Hannholm i beboerrummet. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Dagsorden som følger: A. Valg af dirigent og stemmetællere. B. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

Dagsorden som følger: A. Valg af dirigent og stemmetællere. B. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år. Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 - klokken 19.00 i Kalundborg hallen, Munkesøgade, indgang E. Dagsorden som følger: A. Valg af dirigent og

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.les.dk CVR nr. 32 28 39 34 Mathias Toxværd Partner, advokat (H) mto@les.dk Sagsnr. 126465

Læs mere

Gilleleje Travalje Forening

Gilleleje Travalje Forening CCH Gilleleje Travalje Forening Kastanie Alle 69 3250 Gilleleje CCH Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Slotsmarken 12 2970 Hørsholm Telefon 7023 0189 Jyske Bank 5012 1369677 CVR-nr. 27 01 54 76 Godkendte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Katrinebjergparken

Referat fra ordinær generalforsamling i Katrinebjergparken Referat fra ordinær generalforsamling i Katrinebjergparken År 2019, den 25. marts, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Katrinebjergparken i Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200

Læs mere

CCH Lystrup. CVR-nr dirigent

CCH Lystrup. CVR-nr dirigent CCH CCH Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Slotsmarken 12 2970 Hørsholm Telefon 7023 0189 Jyske Bank 5012 1369677 CVR-nr. 27 01 54 76 Godkendte revisorer Claus Jensen Claus Hansen Henrik Gislum Jacobsen

Læs mere

3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten

3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten År 2018, den 25. januar, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Edvard Falcks Gade 3-5 i fælleslokalet Edvard Falcks Gade 5, 1569 København V. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173, m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173, m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173, m.fl. År 2019, den 29. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173, m.fl.i Philips Kirke, Kastrupvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Vejlesøparken 1dt

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Vejlesøparken 1dt Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Vejlesøparken 1dt År 2019, den 29. januar, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Vejlesøparken 1dt i foreningens selskabslokale Vejlesøparken

Læs mere

En Chance til Lasse. Regnskab for indsamling til "En Chance til Lasse" Indsamlingregnskab 1. marts marts 2018

En Chance til Lasse. Regnskab for indsamling til En Chance til Lasse Indsamlingregnskab 1. marts marts 2018 Regnskab for indsamling til "" Indsamlingregnskab 1. marts 2017-1. marts 2018 Indsamlingsnævnets J.nr.: 17-920-01862 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger: Regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. januar december 2018

ÅRSRAPPORT 1. januar december 2018 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2018 K/S Amesbury Jyllandsgade 9 4100 Ringsted CVR nr. 29181543 Indsender: Sønderup I/S Statsautoriserede revisorer Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Vejlesøparken 1dy

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Vejlesøparken 1dy Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Vejlesøparken 1dy År 2019, den 29. januar, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Vejlesøparken 1dy i ejendommens selskabslokale Vejlesøparken

Læs mere

Samarbejdsaftale: Genoptryk af EHSF-folder

Samarbejdsaftale: Genoptryk af EHSF-folder Samarbejdsaftale: Genoptryk af EHSF-folder 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Patientforeningen HS Danmark Holmevej 24

Læs mere

Komité: Christine Manich Bech For A Wiser Africa. Regnskab for indsamling til Komité: Christine Manich Bech For A Wiser Africa

Komité: Christine Manich Bech For A Wiser Africa. Regnskab for indsamling til Komité: Christine Manich Bech For A Wiser Africa For A Wiser Africa Regnskab for indsamling til Komité: Christine Manich Bech For A Wiser Africa Indsamlingregnskab 8. september 2017-8. september 2018 Indsamlingsnævnets J.nr.: 17-920-02148 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sponsoraftale: Positionspapir til Lægedage 2017

Sponsoraftale: Positionspapir til Lægedage 2017 Sponsoraftale: Positionspapir til Lægedage 2017 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Patientforeningen HS Danmark Holmevej

Læs mere

Sponsoraftale: Tryk og fragt af EHSF-folder

Sponsoraftale: Tryk og fragt af EHSF-folder Sponsoraftale: Tryk og fragt af EHSF-folder 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Patientforeningen HS Danmark Holmevej 24

Læs mere

Samarbejdsaftale: Fire film om livet med parkinson

Samarbejdsaftale: Fire film om livet med parkinson Samarbejdsaftale: Fire film om livet med parkinson 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard

Læs mere

Samarbejdsaftale: Shared decision-making 2018

Samarbejdsaftale: Shared decision-making 2018 Samarbejdsaftale: Shared decision-making 2018 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Colitis-Crohn Foreningen Klingenberg

Læs mere

Samarbejdsaftale: Psoriasiskampagne step I

Samarbejdsaftale: Psoriasiskampagne step I Samarbejdsaftale: Psoriasiskampagne 2018 - step I 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Psoriasisforeningen Blekinge Boulevard

Læs mere

AbbVie MAP nr: Partens navn: DONATIONSAFTALE. Institution: Adresse: Post nr. By:

AbbVie MAP nr: Partens navn: DONATIONSAFTALE. Institution: Adresse: Post nr. By: DONATIONSAFTALE Parter Virksomheden Organisationen Navn: Adresse: Post nr. By: CVR nr.: Kontakt person: Følgende aftale bliver indgået mellem AbbVie og ovenstående organisation (herefter kaldet AbbVie

Læs mere

Samarbejdsaftale: Patientinddragelse i fokus

Samarbejdsaftale: Patientinddragelse i fokus Samarbejdsaftale: Patientinddragelse i fokus 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Colitis-Crohn Foreningen Klingenberg 15

Læs mere

3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsrapport

3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsrapport År 2018, den 24. oktober, kl. 18:30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Korsika og Milanogården på adressen Øresundsvej 14, 2300 København S, i Krunch selskabslokaler. Der var følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i G/F Vejlesøparken

Referat fra ordinær generalforsamling i G/F Vejlesøparken Referat fra ordinær generalforsamling i G/F Vejlesøparken År 2019, den 29. januar, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i G/F Vejlesøparken i foreningens selskabslokale Vejlesøparken 1. Der var

Læs mere

Tirsdag d. 17. april 2018 kl Julius Bloms Gade 19 kælderen

Tirsdag d. 17. april 2018 kl Julius Bloms Gade 19 kælderen Referat af ordinær generalforsamling afholdt Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 19.00 Julius Bloms Gade 19 kælderen Med denne dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Sponsoraftale Lancering af EHSF-patientfolderen 2018

Sponsoraftale Lancering af EHSF-patientfolderen 2018 Sponsoraftale Lancering af EHSF-patientfolderen 2018 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Patientforeningen HS Danmark Holmevej

Læs mere

Samarbejdsaftale: MRD-film

Samarbejdsaftale: MRD-film Samarbejdsaftale: MRD-film MAP-nr 2018-DK-APC-00001 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede LyLe Patientforeningen for Lymfekræft,

Læs mere

Regnskab for Copenhagen Prides indsamling til fordel for Queer Youth Uganda

Regnskab for Copenhagen Prides indsamling til fordel for Queer Youth Uganda Regnskab for Copenhagen Prides indsamling til fordel for Queer Youth Uganda Regnskab 27. juli 2015 17. august 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

År 2018, den 30/4, kl , blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i. A/B Søndermarksvænget

År 2018, den 30/4, kl , blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i. A/B Søndermarksvænget År 2018, den 30/4, kl. 18.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i A/B Søndermarksvænget på adressen foreningens kontor, Azaleavej 3, kld. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Samarbejdsaftale: Tre afsnit af Parkinson-TV

Samarbejdsaftale: Tre afsnit af Parkinson-TV Samarbejdsaftale: Tre afsnit af Parkinson-TV 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard

Læs mere

Samarbejdsaftale: Transportrefusion ifm. workshop

Samarbejdsaftale: Transportrefusion ifm. workshop Samarbejdsaftale: Transportrefusion ifm. workshop 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Patientforeningen HS Danmark Holmevej

Læs mere

AbbVie MAP nr: Partens navn: DONATIONSAFTALE. Institution: Adresse: Post nr. By:

AbbVie MAP nr: Partens navn: DONATIONSAFTALE. Institution: Adresse: Post nr. By: DONATIONSAFTALE Parter Virksomheden Organisationen Navn: Adresse: Post nr. By: CVR nr.: Kontakt person: Følgende aftale bliver indgået mellem AbbVie og ovenstående organisation (herefter kaldet AbbVie

Læs mere

Sponsoraftale: HS-informaion målrettet gastropatienter

Sponsoraftale: HS-informaion målrettet gastropatienter Sponsoraftale: HS-informaion målrettet gastropatienter 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Colitis-Crohn Foreningen Klingenberg

Læs mere

Sponsoraftale: EASL 2018

Sponsoraftale: EASL 2018 Sponsoraftale: EASL 2018 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø herefter kaldet Virkso hede og medundertegnede Leverforeningen Åløkkehaven 30 5000 Odense C herefter kaldet Orga

Læs mere

Donationsaftale: Artikler om medicinskift

Donationsaftale: Artikler om medicinskift Donationsaftale: Artikler om medicinskift 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø herefter kaldet Virkso hede og medundertegnede Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew

Læs mere

Samarbejdsaftale: Roll ups og pjece til møde i Odense

Samarbejdsaftale: Roll ups og pjece til møde i Odense Samarbejdsaftale: Roll ups og pjece til møde i Odense 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Brugernes Akademi Enghave Plads

Læs mere

Samarbejdsaftale: PROM-projekt.

Samarbejdsaftale: PROM-projekt. Samarbejdsaftale: PROM-projekt. 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Psoriasisforeningen Blekinge Boulevard 2 2630 Høje

Læs mere

Samarbejdsaftale: Deltagelse på EHA-kongres 2019

Samarbejdsaftale: Deltagelse på EHA-kongres 2019 Samarbejdsaftale: Deltagelse på EHA-kongres 2019 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede LyLe Patientforeningen for Lymfekræft,

Læs mere

Samarbejdsaftale Voices of HS awareness-video med Neel

Samarbejdsaftale Voices of HS awareness-video med Neel Samarbejdsaftale Voices of HS awareness-video med Neel 1. Parter Mellem undertegnede AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Patientforeningen HS Danmark

Læs mere

Sponsoraftale: Kommunikationsindsats til gastropatienter

Sponsoraftale: Kommunikationsindsats til gastropatienter Sponsoraftale: Kommunikationsindsats til gastropatienter 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø herefter kaldet Virkso hede og medundertegnede Patientforeningen HS Danmark Holmevej

Læs mere

Samarbejdsaftale: Deltagelse på EHA 2018

Samarbejdsaftale: Deltagelse på EHA 2018 Samarbejdsaftale: Deltagelse på EHA 2018 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø herefter kaldet Virkso hede og medundertegnede LyLe Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi

Læs mere

Donationskontrakt Test for HCV ved DM i indefodbold for udsatte 8

Donationskontrakt Test for HCV ved DM i indefodbold for udsatte 8 Donationskontrakt Test for HCV ved DM i indefodbold for udsatte 8 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø herefter kaldet Virkso hede og medundertegnede Brugernes Akademi Enghave

Læs mere

Samarbejdsaftale: INHSU 2018

Samarbejdsaftale: INHSU 2018 Samarbejdsaftale: INHSU 2018 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø herefter kaldet Virkso hede og medundertegnede Brugernes Akademi Enghave Plads 6, 3.tv. 1670 København V

Læs mere

Donationskontrakt. (here er kaldet Organisa onen ) (here er i fællesskab benævnt Parterne ) er der indgået følgende a ale om samarbejde.

Donationskontrakt. (here er kaldet Organisa onen ) (here er i fællesskab benævnt Parterne ) er der indgået følgende a ale om samarbejde. Donationskontrakt Parter Mellem AbbVie A/S Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (here er kaldet Virksomheden ) og medundertegnede København NV (here er kaldet Organisa onen ) (here er i fællesskab benævnt Parterne

Læs mere

Donationskontrakt. Parternes rolle Virksomheden forpligter sig med nærværende kontrakt at donere kr til indkøb af ultralydsapparat.

Donationskontrakt. Parternes rolle Virksomheden forpligter sig med nærværende kontrakt at donere kr til indkøb af ultralydsapparat. Donationskontrakt Parter Mellem AbbVie A/S Emdrupvej 28 C, 2100 København Ø CVR: 34462828 herefter kaldet Virkso hede og medundertegnede Odense Universitets Hospital Dermatologisk afdeling J.B. Winsløws

Læs mere

Samarbejdsaftale: Danmarks første autoimmune behandlingscenter

Samarbejdsaftale: Danmarks første autoimmune behandlingscenter Samarbejdsaftale: Danmarks første autoimmune behandlingscenter 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) medundertegnede De Autoimmune v/ Colitis-Crohn

Læs mere

Samarbejdsaftale: Se Symptomerne 2018

Samarbejdsaftale: Se Symptomerne 2018 Samarbejdsaftale: Se Symptomerne 2018 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) medundertegnede De Autoimmune v/ Colitis-Crohn Foreningen Klingenberg

Læs mere

Sponsoraftale: PR-indsats om autoimmune sygdomme

Sponsoraftale: PR-indsats om autoimmune sygdomme Sponsoraftale: PR-indsats om autoimmune sygdomme 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) medundertegnede De Autoimmune v/ Colitis-Crohn Foreningen

Læs mere

Samarbejdsaftale: Stand på Lægedage 2018

Samarbejdsaftale: Stand på Lægedage 2018 Samarbejdsaftale: Stand på Lægedage 2018 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) medundertegnede De Autoimmune v/ Colitis-Crohn Foreningen Klingenberg

Læs mere

Borupgård Vest Hjemstedsadresse: P W Tegners Vej 10, 3070 Snekkersten

Borupgård Vest Hjemstedsadresse: P W Tegners Vej 10, 3070 Snekkersten Hjemstedsadresse: P W Tegners Vej 10, 3070 Snekkersten Årsregnskab 2017 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2018 dirigent Aaen & Co.

Læs mere

3. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor.

3. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor. År 2018, den 22. marts, kl. 17:00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Sundbyvang på adressen Peder Lykkes Vej 48, kælderen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Torsdag den 12. april 2018 kl. 19.00

Læs mere

Efter velkomst blev Rikke Pedersen, Newsec, valgt som dirigent og Pia Hallgren Münster-Swendsen, Newsec, valgt som referent.

Efter velkomst blev Rikke Pedersen, Newsec, valgt som dirigent og Pia Hallgren Münster-Swendsen, Newsec, valgt som referent. År 2019, onsdag den 24. april kl. 18.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen i mødelokalet i kælderen, Sct. Kjeldsgade 3, 2100 København Ø. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent

Læs mere

K/S Svanningevej 8, Aalborg

K/S Svanningevej 8, Aalborg 2talRevision Registreret revisionsfirma CVR-nr. 29 09 13 31 Generatorvej 37 2860 Søborg T: +45 7026 1950 E: info@2talrevision.dk W: www.2talrevision.dk Bolbrovænge 23A 2960 Rungsted Kyst CVR nr. 30203739

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling I A/B Rolfsvej 30 / Yrsavej 8

Referat af den ordinær generalforsamling I A/B Rolfsvej 30 / Yrsavej 8 ADMINISTRATOR TEAMET Referat af den ordinær generalforsamling I A/B Rolfsvej 30 / Yrsavej 8 Afholdt i Falken, Falkoner Alle 21, 2000 Frederiksberg, torsdag den 9. november 2017 Dagsorden var: 1. Valg af

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2017 samt budget for året 2018 og 2019

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Egholm

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Egholm Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Egholm År 2018, den 29. maj, kl. 17.30, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Egholm på adressen Støberigade 1, 2450 København SV Skolen i Sydhavnen. Der

Læs mere

Er der efter udløbet af opstillingsfristen kun opstillet en kandidat, betragtes den opstillede kandidat som valgt ved fredsvalg.

Er der efter udløbet af opstillingsfristen kun opstillet en kandidat, betragtes den opstillede kandidat som valgt ved fredsvalg. Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Syd Fund Management A/S. I henhold til lov om finansiel virksomhed 98 har investorer i foreninger m.v., der er administreret hos Syd Fund

Læs mere

UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017/18

UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017/18 Tlf.: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihg Havneholmen 29 www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN

Læs mere

IL Ejendom Invest ApS Thorsøskrænten Silkeborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juli 2016 til 30. juni 2017

IL Ejendom Invest ApS Thorsøskrænten Silkeborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juli 2016 til 30. juni 2017 Godkendt Revisionsaktieselskab CVR-nr. 26267439 IL Ejendom Invest ApS Thorsøskrænten 4 8600 Silkeborg CVR-nummer: 36729864 ÅRSRAPPORT 1. juli 2016 til 30. juni 2017 Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Repræsenteret var 133 lejligheder ud af 326 og 236 i fordelingstal ud af 520.

Repræsenteret var 133 lejligheder ud af 326 og 236 i fordelingstal ud af 520. Torsdag den 3. maj 2018 kl. 18.30 afholdtes i henhold til vedtægternes 13 ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Blidah, i salen på Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. januar december 2018

ÅRSRAPPORT 1. januar december 2018 Registrerede revisorer Poul Johansson ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2018 E/F Havnen 17-19 Havnen 17-19 4600 Køge Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2 4640 Faxe Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

ZoTo Drift ApS c/o Advokat Allan Steen Lynge Vester Voldgade 83, 3. th København V

ZoTo Drift ApS c/o Advokat Allan Steen Lynge Vester Voldgade 83, 3. th København V ZoTo Drift ApS c/o Advokat Allan Steen Lynge Vester Voldgade 83, 3. th. 1552 København V CVR-nr. 38 14 79 78 *************** Årsrapport 2016/2017 1. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Enghaven af 1972

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Enghaven af 1972 Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Enghaven af 1972 År 2019, den 14. maj, kl. 17.30, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Enghaven af 1972 på adressen Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4.

Læs mere

Lindhardt Holdings ApS c/o Karsten Lindhardt, Slettehavevej 77, 4690 Haslev. Årsrapport

Lindhardt Holdings ApS c/o Karsten Lindhardt, Slettehavevej 77, 4690 Haslev. Årsrapport Lindhardt Holdings ApS c/o Karsten Lindhardt, Slettehavevej 77, 4690 Haslev CVR-nr. 39 35 79 41 Årsrapport 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. januar

Læs mere

Tag DK Aarhus ApS. Årsrapport for 2017/18. Hammelvej 269 Houlbjerg 8870 Langå. CVR-nr (2. regnskabsår)

Tag DK Aarhus ApS. Årsrapport for 2017/18. Hammelvej 269 Houlbjerg 8870 Langå. CVR-nr (2. regnskabsår) Tag DK Aarhus ApS Hammelvej 269 Houlbjerg 8870 Langå CVR-nr. 38 21 38 57 Årsrapport for 2017/18 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. oktober

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Irmingersgade

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Irmingersgade Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Irmingersgade 9-11-13 Andelsboligforeningen afholdt ordinær generalforsamling tirsdag 18. april 2017, kl. 18:00 på loftet i ejendommen. På generalforsamlingen

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

R ø d o v r e - T r a n s p o r t e n A p S

R ø d o v r e - T r a n s p o r t e n A p S R ø d o v r e - T r a n s p o r t e n A p S CVR. nr. 84363618 Broager 5 2600 Glostrup Å r s r a p p o r t f o r 2 0 1 6 / 1 7 ( 3 9. r e g n s k a b s å r ) Å r s r a p p o r t e n e r f r e m l a g t

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i A/B Nørrebrogade 108 Som blev afholdt i fælleslokalet, Nørrebrogade 108. Torsdag, den 27. april 2017, kl. 18.00 Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

EJERFORENINGEN MATR.NR. 1 DT GEELSKOV UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 /18

EJERFORENINGEN MATR.NR. 1 DT GEELSKOV UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 /18 Tlf.: 3915 52 00 koebenhavn@bdo.dk zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgf www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx

Læs mere

torsdag den 3. maj 2018, kl. 17:30, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Enghaven 1972 på adressen i kælderen under Kongsgade nr.

torsdag den 3. maj 2018, kl. 17:30, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Enghaven 1972 på adressen i kælderen under Kongsgade nr. Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Enghaven 1972 torsdag den 3. maj 2018, kl. 17:30, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Enghaven 1972 på adressen i kælderen under Kongsgade nr. 8 Der var

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I A/B DEN GULE BY TORSDAG, DEN 15. MARTS 2018, kl

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I A/B DEN GULE BY TORSDAG, DEN 15. MARTS 2018, kl ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B DEN GULE BY TORSDAG, DEN 15. MARTS 2018, kl. 19.00. Repræsenteret på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Ved Engen

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Ved Engen Referat af ordinær generalforsamling i A/B Ved Engen Mandag den 16. april. kl. 18.30 afholdtes på Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Engen.

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Bestyrelsesberetning 13. marts 2019

Bestyrelsesberetning 13. marts 2019 Bestyrelsesberetning 13. marts 2019 Medlemstallet hos Kalundborgegnens Antennelaug er steget med 100 i forhold til året før, hvilket betyder at vi nu er 9.600 medlemmer. Før den 1. juli 2016 havde alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VEJLESØPARKEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017/18

GRUNDEJERFORENINGEN VEJLESØPARKEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017/18 Tlf.: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgf www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaz

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen K irsebærhaven, Mogenstrup torsdag 12. april 2012 kl i fælleshuset, Brinken 35.

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen K irsebærhaven, Mogenstrup torsdag 12. april 2012 kl i fælleshuset, Brinken 35. Side 1 af 5 Andelsboligforeningen Kirsebærhaven Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen K irsebærhaven, Mogenstrup torsdag 12. april 2012 kl. 19.00 i fælleshuset, Brinken 35. Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven År 2017, den 23. maj, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven på adressen Prøvehallen, porcelænstorvet 4 i multisalen.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Årsrapport for 2017/18

Årsrapport for 2017/18 Hornebyvej 38 A 3100 Hornbæk CVR-nr. 32 35 00 89 Årsrapport for 2017/18 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. juni 2018 Rona Karen Kjær dirigent

Læs mere

Enclave Monarchy ApS Birk Centerpark 40, Birk 7400 Herning. Årsrapport for 10. november december 2017 (Selskabets 1.

Enclave Monarchy ApS Birk Centerpark 40, Birk 7400 Herning. Årsrapport for 10. november december 2017 (Selskabets 1. Aros statsautoriserede revisorer I/S CVR-nr. 29 69 00 65 Værkmestergade 3, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon 86 270 271 Telefax 86 270 279 E-mail: aros@arosrevision.dk www.arosrevision.dk Enclave Monarchy ApS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Englandshus Ejd.nr.: 469 Dato:11. maj 2015 Referat af ordinær generalforsamling Den 07. maj 2015, kl. 19.00, i Amager

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling Til Andelshaverne i andelsboligforeningen AB Skydebanen København, den 9. april 2018 Ejd.nr. 460 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling På bestyrelsens vegne skal jeg hermed indkalde medlemmerne i A/B

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Parkhøj

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Parkhøj Referat af ordinær generalforsamling i A/B Parkhøj Afholdt på Bellahøj Vandrehjem, d. 25.10.2018 kl 20:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - vedhæftet. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

ISCO ApS Kornerup Landevej Roskilde. Årsrapport for 1. januar december 2017 (Selskabets 10. regnskabsår)

ISCO ApS Kornerup Landevej Roskilde. Årsrapport for 1. januar december 2017 (Selskabets 10. regnskabsår) Aros statsautoriserede revisorer I/S CVR-nr. 29 69 00 65 Værkmestergade 3, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon 86 270 271 Telefax 86 270 279 E-mail: aros@arosrevision.dk www.arosrevision.dk ISCO ApS Kornerup

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vævergården

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vævergården Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vævergården Andelsboligforeningen Vævergården afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 i foreningens fælleshus. Generalforsamlingen

Læs mere

M icagi Holding ApS. Årsrapport for Rugvej 15. c/ o Kim Eriksen Korsør. CVR-nr

M icagi Holding ApS. Årsrapport for Rugvej 15. c/ o Kim Eriksen Korsør. CVR-nr Rugvej 15 c/ o Kim Eriksen 4220 Korsør CVR-nr. 36 70 04 67 Årsrapport for 2017 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. april 2018 Kim Leif

Læs mere