SJM 780, Site Esbjerg (FHM 4296/2906)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJM 780, Site Esbjerg (FHM 4296/2906)"

Transkript

1 SJM 780, Site Esbjerg (FHM 4296/2906) Kombineret arkæobotanisk- og vedanatomisk analyse af gruber og stolpehuller arkæologisk dateret til henholdsvis maglemosekultur og ældre jernalder/yngre bronzealder Af cand.mag. Jannie Koster Larsen, cand.mag. Peter Mose Jensen & Neeke Hammers, Ph.d. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr

2 SJM 780, Site Esbjerg Kombineret arkæobotanisk- og vedanatomisk analyse af gruber og stolpehuller arkæologisk dateret til henholdsvis maglemosekultur og ældre jernalder/yngre bronzealder (FHM 4296/2906) Af cand.mag. Jannie Koster Larsen, cand.mag. Peter Mose Jensen & Neeke Hammers, Ph.d. Indledning Forud for byggemodning forestod Museum Sydvestjylland i 2019 udgravningen af bl.a. fire lave gruber nedgravet i et kulturlag, der er arkæologisk dateret til maglemosekultur, og en huskonstruktion, der er arkæologisk datereret til ældre jernalder eller yngre bronzealder. Desuden blev der også i den umiddelbare nærhed af gruberne og huset fundet et hus fra senneolitikum. På baggrund af et særligt højt og interessant indhold af makrofossiler i fire jordprøver fra Maglemose-gruberne (P20-P24) og to prøver fra jernalder-/bronzealderhuset (P16 og P17), blev de udvalgt til videre analyse. Prøverne fra gruberne indeholdt altovervejende forkullede hasselnøddeskaller, hvor imod prøverne fra huset var rige på forkullede korn og frø. Som supplement til en makrofossilanalyse af P16 og P17 blev det også besluttet at udføre et vedkursorisk gennemsyn af trækul fra gruberne. Formålet med analysen og det vedkursoriske gennemsyn er, dels at belyse vegetationsudnyttelsen og agerbruget på lokaliteten, men også at undersøge hvad hasselnøddeskallerne kan sige om indsamlingsstrategi og opbevaring i Maglemosetiden. Metode Indledningsvis blev jordprøverne floteret af Museum Sydvestjylland. Floteringsanlægget består af et anlæg, hvor der tilføres vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor også jordprøven påhældes. Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i jordprøven, der er lettere end vandet, såsom forkullede planterester, og flyder til sidst ud over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et stofnet med maskestørrelser på ca. 0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til gennemsyn, mens den tunge floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttede flotering, kan soldes. Efter floteringen blev floteringsprøverne indleveret til Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgaard Museum, hvor de blev gennemset af Ph.d. Neeke Hammers (Se tabel 1). På baggrund af det kursorisk gennemsyn blev hele prøvemængden af makrofossiler fra P16, P17 og P24 analyseret, mens der på grund af de store mængder af forkullede hasselnøddeskaller i P20-23, blev analyseret delprøver af 50 ml (P20, P21 og P23) og 52 ml (P22). For at få et indblik i, hvordan fragmenterne fordeler sig i prøverne, blev de opdelt i tre kategorier af størrelser: <5 mm, 5-10 mm og <10 mm (Fig. 3). 1

3 Det vedkursoriske gennemsyn omfatter identifikation af op til 10 stykker trækul pr. prøve. I dette tilfælde blev trækullet plukket fra under makrofossilanalysen, hvorfor prøvemængden af trækul i tabel 4 afspejler et estimat. Vedgennemsynet er udført af cand.mag. Jannie Koster Larsen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab. I forbindelse med det kursoriske vedgennemsyn er stykkerne identificeret under anvendelse af stereolup og mikroskop med op til 500 X forstørrelse og ved brug af Schweingruber (1990) som identifikationsnøgle. Nedenfor fremlægges indledningsvist resultaterne af den makrofossile analyse og dernæst resultaterne af det kursoriske vedgennemsyn. Den makrofossile analyse Resultatet af den arkæobotaniske analyse af de to prøver fra stolpehuller: P16 og P17 og de fem nøddeskalsrige prøver: P20-24, er fremlagt i Tabel 2 og Tabel 3. P16 og P17 Disse to makrofossilprøver, som stammer fra stolpehuller arkæologisk dateret til ældre jernalder/yngre bronzealder, viste sig at indeholde en blanding af primært korn men også rester af vilde arter i små mængder. Ca. halvdelen af kornet i prøverne var dårligt bevaret eller meget fragmenteret, og kunne derfor ikke identificeres til slægt. På baggrund af de bestemmelige planterester var byg (Hordeum vulgare) evt. i form af nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum) dog den mest almindelige kornsort i begge prøver (Fig. 1; Fig. 2), efterfulgt af hvede (Triticum sp.) og havre (Avena sp.), der optrådte i mindre mængder. Ved havren var det ikke muligt at afgøre, om det drejede sig om dyrket havre eller om ukrudtsarten flyvehavre. Hveden blev nærmere identificeret som brød-/durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/triticum turgidum ssp. durum), emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/triticum aestivum ssp. spelta), emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon), mulig spelt (Triticum aestivum cf. ssp. spelta) og enkorn (Triticum monococcum ssp. monococcum). Mht. den ene kerne af enkorn skal det dog nævnes, at da de yderste kerner på emmeraks undertiden kan have enkornsform, kan det ikke udelukkes, at den enlige enkornskerne i virkeligheden er en kerne af atypisk emmer. Af ukrudtsfrø blev der erkendt hejre (Bromus sp.), gåsefod (Chenopodium sp.), Brassicaceae (Korsblomstfamilien) og Poaceae (Græsfamilien). Grundet de få ukrudtsrester i prøverne er disse vanskelige at tolke nærmere. Tilstedeværelsen af arter som hejre og gåsefod indikerer dog stadig, at hovedparten af frøene sandsynligvis er rester af det markukrudt, som har hørt sammen med kornet i prøverne. P-nr. P16 P17 Prøvestørrelse 5,8 ml 3,6 ml Analyseret mængde 5,8 ml 3,6 ml Anlæg A8819 A8895 Korn Korn Avena sp. 3 2 Havre Cerealia indet. 2+64f 3+74f Korn indet. Hordeum vulgare 29+9f 35+15f Byg Hordeum vulgare var. nudum 1 Nøgenbyg Triticum aestivum ssp. aestivum/triticum turgidum ssp. durum 1 1 Brød-/durumhvede Triticum monococcum ssp. monococcum 1 Enkorn Triticum turgidum ssp. dicoccon (avnbase) 3+1f Emmer (avnbase) 2

4 Triticum turgidum ssp. dicoccon/triticum aestivum ssp. spelta 3 13 Emmer/spelt hvede Triticum cf. turgidum ssp. dicoccon 1 Mulig emmer Triticum sp. 2 Hvede Agerjord/ruderat/ græsland Agerjord/ruderat/ græsland Bromus sp f 1+1f Hejre Variabel økologi Variabel økologi Brassicaceae 2 Korsblomstfamilien Chenopodium sp. 1 Gåsefod Poaceae 1+2f Græsfamilien Andre fund Andre fund Strå (knæ) 1f Stå (knæ) Trækul XX XX Trækul Tabel 2. Resultatet af makrofossilanalysen af P f indikerer fragmenter. cf indikerer usikker bestemmelse. Tallene mellem parenteser angiver det forudsagte antal rester, hvis hele prøven var blevet analyseret. Med mindre andet er nævnt, består planteresterne i tabellen af forkullede kerner eller frø. P16 P16 6% 13% 20% 81% 80% Byg Havre Hvede Fig. 1. Fordeling af kornsorter (v) og korn/ukrudt (h) i P16. Korn Ukrudt P17 P17 4% 28% 3% 69% 96% Byg Havre Hvede Fig. 2. Fordeling af kornsorter (v) og korn/ukrudt (h) i P17. Korn Ukrudt 3

5 P20-24 Prøverne stammer fra gruber arkæologisk dateret til maglemosekultur. Alle prøver indeholder store koncentrationer ( ml) af helt til delvist forkullede hasselnødskalfragmenter (Corylus avellana), mens næsten intet andet plantemateriale er fundet. Alle fem prøver indeholder kun få trækulsstykker. Fire af prøverne (P20, P21, P23 og P24) indeholder desuden også frø af mulig hindbær (Rubus cf. idaeus), hindbær/korbær (Rubus idaeus/caesius), gåsefod (Chenopodium sp.), kål/sennep (Brassica sp.) og snerre (Galium sp.) (Se tabel 3). Størstedelen af hasselnøddeskalsfragmenterne er godt bevaret, mens en del har revner på overfladen. Der er ikke observeret dyregnav på skallerne. P-nr. P20 P21 P22 P23 P24 Prøvestørrelse 680 ml 490 ml 4300 ml 495 ml 100 ml Analyseret mængde 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 100 ml Anlæg A8861 A8860 A8858 A8857 A8859 Mulig indsamlede arter Mulig indsamlede arter Corylus avellana (>10 mm) 71f (966f) 29f (284f) 34f (2924f) 17f (168f) 40f Hasselnød (>10 mm) Corylus avellana (5-10 mm) 522f (7099f) 472f (4626 f) 523f (44.978f) 151f (1495f) 667f Hasselnød (5-10 mm) Corylus avellana (<5 mm) 579f (7874f) 671f (6576f) 817f (70.272f) 643f (6366f) 1265f Hasselnød (<5 mm) Rubus cf. ideaus 1 Mulig hindbær Rubus ideaus/caesius 2 Hindbær/korbær Agerjord/ruderat/ Agerjord/ruderat/ græsland græsland Brassica sp. 1 Kål/sennep Variabel økologi Variabel økologi Chenopodium sp. 2 Gåsefod Galium sp. 1f Snerre indet 1 indet Andre fund Andre fund Trækul XX XX XX XX XXX Trækul Hårdt brændt organisk materiale X X X Hårdt brændt organisk materiale Uforkullede frø X Uforkullede frø Svampespore X Svampespore (mineralsk) slagge X X (mineralsk) slagge Tabel 3. Resultatet af makrofossilanalysen af prøverne P20-P24 med hasselnøddeskaller. f indikerer fragmenter. cf indikerer usikker bestemmelse. Tallene mellem parenteser angiver det estimerede antal rester, hvis hele prøven var blevet analyseret. Størrelsesfordelingen i fire ud af fem prøver er næsten ens, mens mængden af de mellemstore og store fragmenter er mindre i P23 end i de øvrige prøver. Fig. 4. viser fordelingen af indhold (ml) per størrelseskategori i de fem prøver. I alle prøver bestod størstedelen af indholdet af 5-10 mm fragmenter, mens volumen af små og store fragmenter er varierende. Trods forskelle i prøvestørrelsen prøverne imellem er fordelingen af fragmentstørrelser i de fleste prøver stort set ens, når den er standardiseret til 100 ml (Fig. 5). De små fragmenter (<5 mm) er mest almindelige, med mellem 6121 og 7014 fragmenter 4

6 Antal trækulsstykker pr. prøve Betula sp., birk Corylus sp., hassel Pinus sp., fyr Pomoideae, kernefrugtfamilien Ulmus sp., elm Indet. trækul, kvist/rod Min. antal arter pr. prøve: per 100 ml. Antallet af mellemstørrelsesfragmenter (5-10 mm) er lignende i fire af prøverne (n = ), mens P23 indeholder relativt få mellemstørrelsesfragmenter (n = 719). De største fragmenter (>10 mm) viser et gennemsnit på 410 fragmenter/100 ml i P21-24, mens P20 indeholder en større mængde af store fragmenter (n = 592). Det vedkursoriske gennemsyn Resultatet af det vedkursoriske gennemsyn af prøverne P20-24, er fremlagt i Tabel 4. Prøveid. P20 ca P21 ca P22 ca P23 ca P24 ca Antal stykker pr. art: % fordeling pr. art: Antal prøver hvor art er: Tabel 4. Resultatet af vedanalysen. Den dominerende art i prøven er markeret med orange. Fælles for trækullet gælder, at der er tale om små til meget små stykker (max. størrelse: 0,5-0,5cm-0,2x0,2cm). Der er ikke observeret årringskrumninger, der antyder at veddet kommer fra kviste eller meget unge grene. Samtidig er der heller ikke observeret meget tæt årringsvækst, der kan antyde ældre stamme- eller grenved. I P24, blev der dog fundet et stykke trækul fra en kvist eller rod. Sammenholdt med mængden af hasselnøddeskaller pr. prøve, er der for alle prøverne tale om påfaldende få stykker trækul, der på trods af den lille størrelse af stykkerne, fremstår velbevaret, dvs. uden udfældning. I alt er der identificeret 50 stykker trækul fordelt på 5 prøver. Der er fundet træ fra én nåletræsart: fyr (N=1) og fire løvtræsarter: hassel (N=36), birk (N=6), elm (N=5) og kernefrugtfamilien (N=1). Et stykke fra en kvist eller rod kunne ikke identificeres til art. Både samlet set, men også i de enkelte prøver, dominerer hassel. Hernæst er der fundet flest stykker af birk og elm. De øvrige to arter; fyr og kernefrugtfamilien, er kun repræsenteret med et enkelt stykke hver (se evt. tabel 4). Fordelingen af arter er meget ensartet prøverne imellem, dog forekommer elm kun i prøverne P22 til P24. Ydermere adskiller P22 sig ved at indeholde næste lige dele birk og hassel. Artssammensætningen afspejler de for Maglemoseperioden forventede lyskrævende arter: elm, hassel, birk og fyr (se Bilag 1). 5

7 Diskussion Stolpehullerne, P16 og P17 P16 og P17 kommer, som tidligere nævnt, fra to stolpehuller i en huskonstruktion. Af denne grund afspejler, indholdet i prøverne efter al sandsynlighed primært plantemateriale, der er drysset ned i hullet som følge af diverse aktiviteter, som har foregået i husets brugstid. At både P16 og P17 indeholdt en række forskellige kornsorter understøtter denne tolkning og indikerer herudover en sammenblanding af materiale fra forskellige fundsituationer snarere end en enkelt såsom et bestemt kornlager e.l. Hvad disse aktiviteter i øvrigt har været er vanskeligt at vide, men sandsynlige muligheder er forskellige kornlagre, eller diverse aktiviteter, der havde med madtilberedning eller kornrensning at gøre. Gruberne i kulturlaget, P20-P24 Nævneværdigt i forbindelse med prøverne P20-P24 er deres renhed. Til trods for det meget sparsomme indhold af frø og trækul, er der altovervejende fundet fragmenter af hasselnøddeskaller i prøverne. Dette antyder, er der højst sandsynligt er tale om et depot af hasselnøddeskaller. At der kun blev observeret revner i overfladen på et mindre antal af skallerne kan betyde, at en del af fragmenterne har været tættere på en varmekilde end de øvrige. Agerbrug og indsamling Fundet af korn og frø i prøverne P16 og P17 afspejler generelt set de for perioden typisk dyrkede kornsorter og dertilhørende markukrudtsfrø. Agerbruget i ældre jernalder/yngre bronzealder er således generelt præget af dyrkningen af byg, som omkring overgangen til ældre jernalder i det sønderjyske område sandsynligvis hovedsageligt var nøgenbyg (Jensen & Andreasen 2011). Herudover dyrkedes der dog også generelt forskellige hvedesorter, hvor emmer og brødhvede ofte var fremtrædende (Robinson 2000, Robinson et al 2009). Blandt de tilstedeværende dyrkede arter er især enkorn normalt en sjælden kornsort omkring jernalderens begyndelse. Som sagt kan enkornen fra Site Esbjerg dog i virkeligheden være en atypisk emmerkerne, og herudover kan tilstedeværelsen af en enkelt kerne under alle omstændigheder ikke tolkes som et sikkert tegn på dyrkning. Alt i alt er fundsammensætningen i P16 og P17 derfor ganske typisk for perioden. Prøverne P20-P24 afspejler den ældre maglemoseperiode længe før agerbrugets introduktion i Danmark. På dette tidspunkt er der dog kendskab til både jagt, fiskeri, men især også indsamling af spiselige arter såsom hindbær, korbær og hasselnødder. Hasselnøddeskallerne i P20-P24 vidner om en systematisk og temmelig omfattende indsamling af hasselnødder, der efter al sandsynlighed har været indsamlet for deres nærings- og olieindhold. Det er dog samtidig også meget muligt, at hasselnøddeskallerne blev brugt, efter at nødderne var blevet spist. I den forbindelse kan skallerne have været anvendt på forskellige måder, for eksempel som brændsel eller isolering. Forbrændingsforhold Fund af forkullede hasselnøddeskaller fra arkæologiske udgravninger kan bidrage med informationer, om hvordan nødderne har været knækket samt om brændingsprocessen. 6

8 Eksperimentelle studier har således vist, at hasselnøddeskaller, som er blevet udsat for ild i længere tid, er dårligt bevaret, med flere revner og en anden tekstur på skallerne (e.g. Bishop et al. 2019; López-Dóriga 2015). Studiet fra Bishop (2019) viser også, at temperaturen og brændingsmåden (oxiderede eller reducerede forhold) har indflydelse på hvordan hasselnødder bevares. Ved en temperatur op til 300 C bliver næsten alle hasselnødder (godt) bevaret under både oxiderede og reducerede forhold. Bevaringen bliver dårligere ved en udvidet varmeeksponering (Bishop 2019). Sammenholdt med ovenstående eksperimentelle forsøg, indikerer den gode bevaring af hasselnøddeskalsfragmenterne i SJM 780, at skallerne på denne lokalitet enten har været opvarmet ved en relativ lav temperatur, eller at skallerne kortvarigt har været opvarmet med en varmere temperatur op til C under reducerede forhold (Bishop 2019). Fragmentationsstørrelse Forskellene i fragmentfordelingen kan være en indikation på, at hasselnødskallerne fra P23 er blevet påvirket (præ-deponering) på anden vis end de andre prøver. F.eks. at der har været anvendt forskellige værktøjer til at knække nødderne med. At fragmenterne er fundet i forskellige størrelser, kan dog også tyde på, at skallerne har indgået i forskellige funktioner. Det er ydermere muligt, at de arkæologiske hasselnøddeskaller har været fragmenteret efter brug, på grund af forskellige post-depositionelle processer. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fragmentfordeling per prøve P20 P21 P22 P23 P24 Fig. 3. Fordeling af antal fragmenter per størrelse. <5 mm 5-10 mm >10 mm 7

9 Indhold (ml) P20 P21 P22 P23 P24 Fig. 4. Indhold (i ml) af fragmentkategorier per prøve. <5 mm 5-10 mm >10 mm Fragmenter per 100 ml 0 P20 P21 P22 P23 P24 5. Antal fragmenter per 100 ml. <5 mm 5-10 mm >10 mm Fig. Trækullet Selvom det vil være nærliggende at antage, at det høje indslag af trækul af hassel afspejler de grene, som nødderne blev høstet fra, understøttes denne teori ikke umiddelbart af vedidentifikationerne, da ingen af stykkerne bestemt til hassel repræsenterer kviste og/eller yngre grene, men derimod stamme- eller grenved af større dimensioner. 8

10 Indholdet af trækullet i samtlige prøver, tolkes derfor umiddelbart som rester af brændsel. Det er ikke muligt at udlede eller afvise, om trækullet blev aflejret sammen med skallerne, før disse blev forkullet. Litteratur Bishop, R.R., Experiments on the effects of charring on hazelnuts and their representation in the archaeological record, Journal of Archaeological Science: Reports 26: Jensen, P.M. & M.H. Andreasen Afsnit om agerbruget. I: Mikael H. Nielsen (red.) M. B. Lundø & K. G. Therkelsen: Fyn i Fortiden Det levede liv 500 f.kr 150 e.kr. Forlaget Odense Bys Museer, s López-Dóriga, I.L., An experimental approach to the taphonomic study of charred hazelnut remains in archaeological deposits, Archaeological and Anthropological Science 7: Robinson, D.E. 2000: Det slesvigske agerbrug i yngre stenalder og bronzealder, s I: P. Ethelberg, E. Jørgensen & D.E. Robinson: Det sønderjyske Landbrugs Historie Sten- og Bronzealder. Haderslev Museum. Robinson, D.E., P.H. Mikkelsen & C. Malmros 2009: Agerbrug, driftsformer og planteressourcer I jernalder og vikingetid (500 f.kr e.kr.), s I: B. Odgaard & J. Rydén Rømer (red.): Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra digevoldinger til støtteordninger. Århus. Schweingruber, F. H Mikroskopische Holzanatomie. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Birmensdorf. 9

11 Bilag 1 Vedarter i prøverne Der er fundet træ fra en nåletræsart og 4 løvtræsarter i undersøgelsen fra SJM 780. I det følgende beskrives de træarter, som er repræsenteret i prøverne. Beskrivelsen tager sit udgangspunkt i O. A. Høegs etnobotaniske hovedværk: Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge fra Nåletræ Pinus silvestris, fyr Et lystræ. Vokser på åben mark, tåler dårligt konkurrence fra andre træarter. Klarer sig på mager bund. Sår sig let. Væksten er hurtig, og højden er afhængig af vind og jordbund. Veddet er let til hårdt. Anvendes alsidigt i husholdningen og i landbruget fra smågenstande til bygningstømmer. Løvtræ Betula sp., birk Lavlandsbirk, Betula verrucosa og almindelig birk, Betula pubescens, kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Lyskrævende træer, som med tiden bukker under for andre træarter, som vokser frem under dem. Almindelig birk vokser på fugtigere bund, mens det er lavlandsbirken man ser på den tørre, magre bund. Sår sig let og formerer sig gerne med stubskud. Typiske pionertræer. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til foder. Corylus avellana, hassel Lyskrævende busk, som dog også vokser i blanding med andre træarter og senere som underetage under de mindst skyggegivende af disse. Klarer sig ikke på mager bund. Sår sig let og formerer sig gerne med stubskud. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Nødderne er vigtige i husholdningen. Løv og kviste anvendes til foder. Pomoideae, kernefrugt (røn, havtorn, æble, pære osv.) Røn, Sorbus sp., havtorn, Crataegus monogyna og æble/pære, Malus/Pyrus sp., kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Lyskrævende buske og træer. Røn, Sorbus aucuparia. (og klippe-røn, S. rupicola og finsk røn, S. hybrida). Et moderat lystræ, klarer sig dog ofte med mindre lys. Vokser på åben mark eller i blanding med andre træarter. Klarer sig på mager bund. Sår sig let. Væksten er langsom. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig anvendelse i husholdningen. Løv og kviste anvendes til foder. Bær anvendes som foder og i folkemedicinen. Ulmus glabra, elm Lyskrævende, men skyggegivende træ. Elmen vokser på de bedste jordbundstyper og klarer sig godt i konkurrencen med andre træarter. Sår sig let. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til foder. 10

12 Bilag 2 Korn og frø i prøverne Dyrkede og indsamlede planter Corylus avellana (L.). Hassel. Busk op til 10 meters højde. Næringsrig bund i lyse skove, skovbryn, krat og hegn (Hansen 1993). Hordeum vulgare (L.). Seksradet byg (nøgen) cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Ericssen 2005). Hordeum vulgare var. nudum (L.). Nøgenbyg Triticum aestivum ssp. aestivum/triticum turgidum ssp. durum (L.). Brød-/durumhvede Triticum monococcum ssp. monococcum (L.). Enkorn Triticum turgidum ssp. dicoccon /Triticum aestivum ssp. spelta (L.). Emmer/Spelt. Planter identificeret til slægt eller familie Avena sp. Havre Brassica sp. Bromus sp. Hejre Chenopodium sp. Gåsefod Galium sp. Snerre Poaceae. Græsfamilien Triticum sp. Hvede Usikker bestemmelse Brassicaceae-type. Kålfamilie-type Rubus cf. idaeus. Mulig hindbær Rubus idaeus/caesius. Hindbær/korbær Triticum cf. turgidum ssp. dicoccon (L.). mulig emmer 11

13 12

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af prøve fra Tyrsbjergvej (OBM 2830, FHM 4296/567), fra ældre germansk jernalder

Arkæobotanisk analyse af prøve fra Tyrsbjergvej (OBM 2830, FHM 4296/567), fra ældre germansk jernalder Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård d. 25/8 2011 Arkæobotanisk analyse af prøve fra Tyrsbjergvej (OBM 2830, FHM 4296/567), fra ældre germansk jernalder Indledning

Læs mere

MLF 01848, Nygårdsvej 3 (FHM 4296/2389)

MLF 01848, Nygårdsvej 3 (FHM 4296/2389) MLF 01848, Nygårdsvej 3 (FHM 4296/2389) Kursorisk analyse af trækul fra et stolpehul og gruber fra et neolitisk palisadeanlæg Welmoed Out, ph.d. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum

Læs mere

MOE 00373, Krogen (FHM 4296/2136)

MOE 00373, Krogen (FHM 4296/2136) MOE 00373, Krogen (FHM 4296/2136) Vedanatomisk analyse af træ fra otte kogestensgruber fra ældre bronzealder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 20 2016 MOE

Læs mere

FHM 5452, Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361)

FHM 5452, Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361) FHM 5452, Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361) Arkæobotanisk analyse af et jernudvindingsanlæg fra yngre romersk jernalder Mads Bakken Thastrup, cand.mag. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

ROM 3250, Vinge st., etape II (FHM 4692/2128)

ROM 3250, Vinge st., etape II (FHM 4692/2128) ROM 3250, Vinge st., etape II (FHM 4692/2128) Arkæobotanisk og vedanatomisk analyse af et senneolitisk hus Mads Bakken Thastrup, Marianne Høyem Andreasen & Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering

Læs mere

SIM 5149, Gødvad Bygade III (FHM 4296/2863)

SIM 5149, Gødvad Bygade III (FHM 4296/2863) SIM 5149, Gødvad Bygade III (FHM 4296/2863) Analyse af trækul fra middelalderlig slaggedynge Jannie Koster Larsen, cand.mag. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 12, 2019 1

Læs mere

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Vedanatomisk bestemmelse af mulig hjuldel og nagle Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 5 2015 HEM 4291, Ørskovvej (FHM

Læs mere

VKH 4738, Prinsessens Kvarter Nord (FHM 4296/1993)

VKH 4738, Prinsessens Kvarter Nord (FHM 4296/1993) VKH 4738, Prinsessens Kvarter Nord (FHM 4296/1993) Makrofossilanalyse fra den østlige del af et førromersk hus Mads Bakken Thastrup Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 4 2017

Læs mere

FHM 5292, Det Nye Universitetshospital Skejby, etape 2, område 2 (FHM 4296/1227)

FHM 5292, Det Nye Universitetshospital Skejby, etape 2, område 2 (FHM 4296/1227) FHM 5292, Det Nye Universitetshospital Skejby, etape 2, område 2 (FHM 4296/1227) Arkæobotanisk analyse af forkullet plantemateriale fra en grube fra yngre bronzealder-ældre jernalder Peter Mose Jensen,

Læs mere

VKH 7403/1, Brendstrupvej (FHM 4296/1707)

VKH 7403/1, Brendstrupvej (FHM 4296/1707) VKH 7403/1, Brendstrupvej (FHM 4296/1707) Arkæobotanisk analyse af prøve fra forkullet lag i en høj fra tragtbægerkultur MN A Mads Bakken Thastrup & Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og

Læs mere

VSM 09969, Tange Nørrehede (FHM 4296/1775)

VSM 09969, Tange Nørrehede (FHM 4296/1775) VSM 09969, Tange Nørrehede (FHM 4296/1775) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra ild- /kogegrube i hus fra ældre bronzealder Peter Mose Jensen, cand.mag. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497)

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

KNV 00415, Turebylille Vindmøllepark (FHM 4296/2415)

KNV 00415, Turebylille Vindmøllepark (FHM 4296/2415) KNV 00415, Turebylille Vindmøllepark (FHM 4296/2415) Makrofossilanalyse af prøver fra to tidlig neolitiske gruber Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere

SJM 179, Ankelbovej (FHM 4296/1746)

SJM 179, Ankelbovej (FHM 4296/1746) SJM 179, Ankelbovej (FHM 4296/1746) Arkæobotanisk analyse af prøver fra senneolitisk/ældre bronzealderhus Mads Bakken Thastrup & Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere

DKM , Barslev (FHM 4296/2308)

DKM , Barslev (FHM 4296/2308) DKM 20.775, Barslev (FHM 4296/2308) Arkæobotanisk analyse af en prøve fra et stolpehul fra tidlig middelalder Mads Bakken Thastrup, cand.mag. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum

Læs mere

OBM 8440, Østre Boulevard II (FHM 4296/631)

OBM 8440, Østre Boulevard II (FHM 4296/631) OBM 8440, Østre Boulevard II (FHM 4296/631) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af kornfund fra huse og gruber fra ældre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS-

Læs mere

VMÅ 2714, Årupgård 2012,1 (FHM 4296/1455)

VMÅ 2714, Årupgård 2012,1 (FHM 4296/1455) VMÅ 2714, Årupgård 2012,1 (FHM 4296/1455) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra et toskibet hus fra senneolitikum Mads Bakken Thastrup Afdeling for Konservering og

Læs mere

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726)

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder Peter

Læs mere

FHM 5432, Robert Fultonsvej (FHM 4296/1530)

FHM 5432, Robert Fultonsvej (FHM 4296/1530) FHM 5432, Robert Fultonsvej (FHM 4296/1530) Arkæobotanisk analyse af materiale fra kulturlag og grube fra tidlig neolitisk tragtbægerkultur A Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337)

Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337) Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337) Makrofossilanalyse af prøver fra et kulturlag fra mellemneolitikum A Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

HEM 5500, Borup VI (FHM 4296/2374)

HEM 5500, Borup VI (FHM 4296/2374) HEM 5500, Borup VI (FHM 4296/2374) Analyse af trækul fra en grube fundet i nærheden af et middelalderlanghus. Welmoed Out, ph.d. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 25 2017

Læs mere

HEM 5339, Grønbæksminde IV (FHM 4296/1697)

HEM 5339, Grønbæksminde IV (FHM 4296/1697) HEM 5339, Grønbæksminde IV (FHM 4296/1697) Vedanalyse af trækul fra en gravhøj dateret til neolitikum og ældre romersk jernalder Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11, 2018

Læs mere

HBV 1275, Kongehøj II (FHM 4296/690)

HBV 1275, Kongehøj II (FHM 4296/690) HBV 1275, Kongehøj II (FHM 4296/690) Vedanatomisk analyse af et treskibet langhus fra ældre bronzealder Jannie Holm Larsen & Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 4914, Skrillinge Sydøst II (FHM 4296/723)

Makrofossilanalyse fra OBM 4914, Skrillinge Sydøst II (FHM 4296/723) Makrofossilanalyse fra OBM 4914, Skrillinge Sydøst II (FHM 4296/723) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra huse fra senneolitikum og ældre jernalder

Læs mere

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351)

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder Neeke Hammers og Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751)

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube Peter Mose Jensen AFDELING FOR

Læs mere

Brovej I, SMS 1020A.

Brovej I, SMS 1020A. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Brovej I, SMS 1020A. Gennemsyn af makrofossilprøver Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 6 * 2009 NNU-rapport nr. 6 (2009), Brovej I, SMS 1020A, NNU-nr.

Læs mere

FSM 6973, Frydenlund (FHM 4296/1119)

FSM 6973, Frydenlund (FHM 4296/1119) FSM 6973, Frydenlund (FHM 4296/1119) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossilanalyse af anlæg fra tidligneolitikum Marianne Høyem Andreasen, mag.art. AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB,MOESGAARD

Læs mere

SMS 654, Hellegård. Moesgård Museum. Arkæobotanisk gennemgang af materiale fra brandgrave, dateret til omkring 500 f.kr. Peter Hambro Mikkelsen

SMS 654, Hellegård. Moesgård Museum. Arkæobotanisk gennemgang af materiale fra brandgrave, dateret til omkring 500 f.kr. Peter Hambro Mikkelsen SMS 654, Hellegård KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk gennemgang af materiale fra brandgrave, dateret til omkring 500 f.kr. Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trollesvej 259 (FHM 4296/ ) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra en brandtomt fra yngre bronzealder

OBM 5868, Herluf Trollesvej 259 (FHM 4296/ ) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra en brandtomt fra yngre bronzealder OBM 5868, Herluf Trollesvej 259 (FHM 4296/1930 930) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra en brandtomt fra yngre bronzealder Peter Mose Jensen, cand.mag. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

ÅHM 6499, Kronhjorten, etape 1 (FHM 4296/2037)

ÅHM 6499, Kronhjorten, etape 1 (FHM 4296/2037) ÅHM 6499, Kronhjorten, etape 1 (FHM 4296/2037) Makrofossilanalyse af en prøve fra en forsænkning i et langhus fra Klokkebægerkulturen Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850)

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder Fenna J. Feijen, cand. mag. & Marianne Høyem Andreasen, mag.art.

Læs mere

THY 6280, Refsgård 2, del af THY 6238 (FHM 4296/2626)

THY 6280, Refsgård 2, del af THY 6238 (FHM 4296/2626) THY 6280, Refsgård 2, del af THY 6238 (FHM 4296/2626) Analyse af trækul fra en brandgrav fra førromersk jernalder Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21, 2019 1 THY 6280,

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877)

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

KNV , Kulerup (FHM 4296/1961)

KNV , Kulerup (FHM 4296/1961) KNV 00102-01, Kulerup (FHM 4296/1961) Makrofossilanalyse af makrofossiler fra en staklade fra ældre romersk jernalder Fenna Feijen, cand. mag. & Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering

Læs mere

Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337). 2. sending / 2017

Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337). 2. sending / 2017 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337). 2. sending / 2017 Makrofossilanalyse af prøver fra et kulturlag fra mellemneolitikum A Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Glattrup IV, SMS 960A.

Glattrup IV, SMS 960A. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Glattrup IV, SMS 960A. Gennemsyn af makrofossilprøver Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 5 * 2009 NNU-rapport nr. 5 (2009), Glattrup IV, SMS 960A, NNU-nr.

Læs mere

HOL , Elkær (FHM 4296/2307)

HOL , Elkær (FHM 4296/2307) HOL 20.642, Elkær (FHM 4296/2307) Arkæobotanisk analyse af en prøve fra en koge-/ildgrube fra yngre bronzealder Mads Bakken Thastrup, cand.mag. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum

Læs mere

HEM 5472, Åbjerg (FHM 4296/2224)

HEM 5472, Åbjerg (FHM 4296/2224) HEM 5472, Åbjerg (FHM 4296/2224) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra en formodet offergrube fra slutningen af bronzealderen Peter Mose Jensen, cand.mag. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

HBV 1302, Kongehøje I (FHM 4296/670)

HBV 1302, Kongehøje I (FHM 4296/670) HBV 1302, Kongehøje I (FHM 4296/670) Vedanatomisk analyse af trækul fra en overpløjet gravhøj fra ældre bronzealder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 10 2016

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra ældre bronzealder fra Legård, Thy.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra ældre bronzealder fra Legård, Thy. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra ældre bronzealder fra Legård, Thy. Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 29 * 2001 NNU-rapport nr. 29 (2001)

Læs mere

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127)

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

MNS 50091, Brennum Park (FHM 4692/1985)

MNS 50091, Brennum Park (FHM 4692/1985) MNS 50091, Brennum Park (FHM 4692/1985) Makrofossilanalyse af to brandtomter fra henholdsvis ældre romersk jernalder og yngre germansk jernalder Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

MNS 50068, Novo Nordisk Vest (FHM 4296/1858)

MNS 50068, Novo Nordisk Vest (FHM 4296/1858) MNS 50068, Novo Nordisk Vest (FHM 4296/1858) Arkæobotanisk analyse fra to ældre germanske huse Peter Mose Jensen og Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum

Læs mere

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666)

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 9 2017 OBM

Læs mere

FHM 5452 Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361)

FHM 5452 Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361) FHM 5452 Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361) Analyse af trækul fra jernudvindingsanlæg og en kogestengrube fra yngre romersk jernalder Welmoed Out, ph.d. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

VKH 7537, Ulballegård (FHM 4296/2104)

VKH 7537, Ulballegård (FHM 4296/2104) VKH 7537, Ulballegård (FHM 4296/2104) Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra tre huse fra førromersk og ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

HEM 4357, Sjællandsvej V (FHM 4296/369)

HEM 4357, Sjællandsvej V (FHM 4296/369) HEM 4357, Sjællandsvej V (FHM 4296/369) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra bundlag i hus fra tidlig bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS-

Læs mere

SIM 8/2008, Voel Boldbaner (FHM 4296/597)

SIM 8/2008, Voel Boldbaner (FHM 4296/597) SIM 8/2008, Voel Boldbaner (FHM 4296/597) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af to ældre bronzealderhuse ved Voel Boldbaner Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107)

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 16 2017 MKH 1849,

Læs mere

VMÅ 2866, Fuglsang 2016 (FHM 4296/2436)

VMÅ 2866, Fuglsang 2016 (FHM 4296/2436) VMÅ 2866, Fuglsang 2016 (FHM 4296/2436) Analyse af makrofossiler og trækul fra en ovn og en formodet ovn fra yngre bronzealder Marianne Høyem Andreasen, mag.art. og Welmoed Out, ph.d. Afdeling for Konservering

Læs mere

HEM 5270, Krogstrup VII (FHM 4296/2088

HEM 5270, Krogstrup VII (FHM 4296/2088 HEM 5270, Krogstrup VII (FHM 4296/2088 088) Makrofossilanalyser af prøver fra en ovngrube og et stolpehul/fyldskifte fra yngre bronzealder Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og

Læs mere

SBM 1194, Vrold (FHM 4296/908)

SBM 1194, Vrold (FHM 4296/908) 1 SBM 1194, Vrold (FHM 4296/908) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra senneolitikum og ældre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A)

Læs mere

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089)

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167)

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.kr.) Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilanalyse fra SBM 1271, Hestehaven (FHM 4296/1059)

Makrofossilanalyse fra SBM 1271, Hestehaven (FHM 4296/1059) Makrofossilanalyse fra SBM 1271, Hestehaven (FHM 4296/1059) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af to neolitiske huse fra Skanderborg Peter Mose Jensen Afdeling for

Læs mere

KNV 00062, Kildebrønde Nordmark (FHM 4692/1782)

KNV 00062, Kildebrønde Nordmark (FHM 4692/1782) KNV 00062, Kildebrønde Nordmark (FHM 4692/1782) Arkæobotanisk analyse af en grube fra førromersk/ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere

KNV 00444, Præstemark (FHM 1296/2477)

KNV 00444, Præstemark (FHM 1296/2477) KNV 00444, Præstemark (FHM 1296/2477) Analyse af makrofossiler fra to huse fra ældre jernalder Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 17 2018

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De arkæobotaniske analyser Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

VSM 09716, Dybdalsvej 20 (FHM 4296/2264)

VSM 09716, Dybdalsvej 20 (FHM 4296/2264) VSM 09716, Dybdalsvej 20 (FHM 4296/2264) Vedanalyse af trækul fra en brandtomt af et langhus dateret til ældre romersk jernalder. Welmoed Out, ph.d. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere

HEM 5265, Åbrinken (FHM 4296/1976)

HEM 5265, Åbrinken (FHM 4296/1976) HEM 5265, Åbrinken (FHM 4296/1976) Arkæobotanisk analyse af forkullet plantemateriale fra et fyldskifte i et ældre bronzealderhus, samt fra en grube, sandsynligvis fra ældre førromersk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilanalyse fra TAK 1449, Jasonsminde (FHM 4296/1056)

Makrofossilanalyse fra TAK 1449, Jasonsminde (FHM 4296/1056) Makrofossilanalyse fra TAK 1449, Jasonsminde (FHM 4296/1056) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af fem to-skibede huse fra senneolitikum/ ældre bronzealder Peter

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603)

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder KONSERVERINGS-

Læs mere

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen FHM 4296/146, Ålum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

ÅHM 5346, Kildalsgård og ÅHM 5349, Kærvang

ÅHM 5346, Kildalsgård og ÅHM 5349, Kærvang ÅHM 5346, Kildalsgård og ÅHM 5349, Kærvang Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk materiale fra neolitikum og ældre bronzealder ved ÅHM 5346 (FHM 4296/26) og ÅHM 5349 (FHM 4296/122)

Læs mere

OBM 7499, Kræmmerled (FHM 4296/356)

OBM 7499, Kræmmerled (FHM 4296/356) OBM 7499, Kræmmerled (FHM 4296/356) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af langhus og grube fra ældre romersk jernalder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING

Læs mere

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450)

Læs mere

SBM 1219, Kalbylund I (FHM 4692/980)

SBM 1219, Kalbylund I (FHM 4692/980) SBM 1219, Kalbylund I (FHM 4692/980) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af prøver fra fire gruber fra førromersk jernalder Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V Peter Mose Jensen og Rie Bloch Holm Afdeling

Læs mere

OBM 5491, Kielbjergvej Nord (FHM 4296/673)

OBM 5491, Kielbjergvej Nord (FHM 4296/673) 1 OBM 5491, Kielbjergvej Nord (FHM 4296/673) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra to hustomter fra yngre romertid og overgangen til ældre germansk

Læs mere

Göteborg 342, Masthugget 26:1, Amerikahuset FU, Sverige (FHM 4296/2752)

Göteborg 342, Masthugget 26:1, Amerikahuset FU, Sverige (FHM 4296/2752) Göteborg 342, Masthugget 26:1, Amerikahuset FU, Sverige (FHM 4296/2752) Analyse af makrofossiler fra et brandlag i en bygning fra 1700-tallet på Gøteborgs havn Marianne Høyem Andreasen, mag.art. & Peter

Læs mere

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866)

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

KNV , Kildegård (FHM 4296/2396)

KNV , Kildegård (FHM 4296/2396) KNV 00333-03, Kildegård (FHM 4296/2396) Analyse af trækul fra en middeladerbebyggelse Welmoed Out, ph.d. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 2, 2018 1 KNV 00333-03, Kildegård

Læs mere

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232)

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder Peter Mose Jensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

KNV 00203, Kulerup Vest (FHM 4296/1945)

KNV 00203, Kulerup Vest (FHM 4296/1945) KNV 00203, Kulerup Vest (FHM 4296/1945) Makrofossilanalyse af to hustomter fra yngre førromersk/ældre romersk jernalder og ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen, mag.art. & Mads Bakken Thastrup,

Læs mere

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215)

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

ÅHM 6032, Hjedbæksvej 99 (FHM 4692/1971)

ÅHM 6032, Hjedbæksvej 99 (FHM 4692/1971) ÅHM 6032, Hjedbæksvej 99 (FHM 4692/1971) Arkæobotanisk analyse af to prøver fra et hus fra ældre førromersk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum

Læs mere

NFHA 3070, Salpetermosen Syd 10 (FHM 4296/1576)

NFHA 3070, Salpetermosen Syd 10 (FHM 4296/1576) NFHA 3070, Salpetermosen Syd 10 (FHM 4296/1576) Arkæobotanisk analyse af materiale fra huse og mulig staklade/økonomibygning fra romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen & Mads Bakken Thastrup Afdeling

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803)

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716)

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt

Læs mere

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825)

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 31 2016 FHM

Læs mere

SIM 12/2012, Balle Nørremark III (FHM 4296/1738)

SIM 12/2012, Balle Nørremark III (FHM 4296/1738) SIM 12/2012, Balle Nørremark III (FHM 4296/1738) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra tre ældre bronzealderhuse fra per. II-III og per. III. Simone Nørgaard Mehlsen, Peter Mose Jensen & Marianne

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318) Marianne

Læs mere

THY 3759, Grydehøj. Moesgård Museum. Forkullet materiale i gravhøj fra Enkeltgravskulturen. Peter Hambro Mikkelsen

THY 3759, Grydehøj. Moesgård Museum. Forkullet materiale i gravhøj fra Enkeltgravskulturen. Peter Hambro Mikkelsen THY 3759, Grydehøj Moesgård Museum Forkullet materiale i gravhøj fra Enkeltgravskulturen Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2002 THY 3759, Grydehøj Forkullet materiale

Læs mere

VHM 00282, Højene (FHM 4692/1147)

VHM 00282, Højene (FHM 4692/1147) VHM 00282, Højene (FHM 4692/1147) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af en kornfyldt grube fra yngre bronzealder Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

KHM 2420, Korshøjgård

KHM 2420, Korshøjgård KHM 2420, Korshøjgård Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård KHM 2420 (FHM 4296/279) Peter Mose Jensen KONSERVERINGS

Læs mere

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Af Peter Mose Jensen, Moesgaard Museum 2013 Delrapport 1 af forskningsprojekt Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur

Læs mere

BILAG 2 Naturvidenskabelige Rapporter

BILAG 2 Naturvidenskabelige Rapporter BILAG 2 Naturvidenskabelige Rapporter NatVid Rapport 1 (kursorisk 2 ark.bot. - 2013) NatVid Rapport 2 (kursorisk knogle - 2013) NatVid Rapport 3 (kursorisk 1 ark.bot. - 2014) NatVid Rapport 4 (vådprøver

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af tidlig førromersk affaldsgrube

Arkæobotanisk analyse af tidlig førromersk affaldsgrube Arkæobotanisk analyse af tidlig førromersk affaldsgrube Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra HOM 2288, Møllersmindevej (FHM 4296/494) Peter Mose Jensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316)

SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316) SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316) Pollenanalyse af en prøve fra et mørkt lag i sandede aflejringer på Fanø Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere