A7-0105/0 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag RÅDETS FORORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A7-0105/0 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 A7-0105/0 Ændringsforslag 58 Amalia Sartori for Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Teresa Riera Madurell Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 COM(2013)0495 C7-0259/ /0240(NLE) A7-0105/2014 Forslag til forordning EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag RÅDETS FORORDNING om fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 * Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet. AM\ DA.doc 1/45 PE v01-00

2 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 187 og artikel 188, stk. 1, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 1, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Offentlig-private partnerskaber i form af fælles teknologiinitiativer (FTI'er) blev først nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT L 412 af , s. 1. AM\ DA.doc 2/45 PE v01-00

3 (2) I Rådets beslutning nr. 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet "Samarbejde" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) 1 udpegedes konkrete offentlig-private partnerskaber, der skal støttes, herunder et offentlig-privat partnerskab om det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler mellem Unionen og Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - i det følgende benævnt "EFPIA"). (3) I Europa 2020-strategien 2 understreges behovet for at udvikle gunstige betingelser for investeringer i viden og innovation med henblik på at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen. Både Europa-Parlamentet og Rådet har godkendt denne strategi. (4) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation ( ) 3 sigtes der mod at opnå øget indvirkning på forskning og innovation ved at kombinere Horisont rammeprogrammet og midler fra den private sektor i offentlig-private partnerskaber inden for centrale områder, hvor forskning og innovation kan bidrage til at opfylde Unionens overordnede mål om konkurrenceevne, øge virkningen af private investeringer og hjælpe med at tackle samfundsmæssige udfordringer. Disse partnerskaber bør bygge på et langsigtet engagement, herunder et afbalanceret bidrag fra alle partnere, og de bør være ansvarlige for at nå deres mål og i overensstemmelse med EU's strategiske mål inden for forskning, udvikling og innovation. Disse partnerskaber bør styres og fungere på en åben, gennemsigtig og effektiv måde og give en lang række interesseparter, der er aktive på deres specifikke områder, mulighed for at deltage. Unionens deltagelse i disse partnerskaber kunne tage form af økonomiske bidrag til fællesforetagender, der oprettes på basis af artikel 187 i traktaten i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF EUT L 400 af , s. 86. KOM(2010)2020 endelig. EUT L 347 af , s. 104 [FP H2020]. AM\ DA.doc 3/45 PE v01-00

4 (5) I henhold til forordning (EU) nr. 1291/2013 og Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 ( ) 1 bør der ydes yderligere støtte til fællesforetagender, der oprettes i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF på de vilkår, der anføres i Rådets afgørelse 2013/743/EU. (6) Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (i det følgende benævnt "IMI"), der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af et fællesforetagende for initiativet om innovative lægemidler 2, har vist, hvordan ressourcer kan mobiliseres effektivt ved at samle flere partnere fra den farmaceutiske industri, den akademiske verden, små og mellemstore virksomheder (i det følgende benævnt "SMV'er"), patientorganisationer og lovgivere. (7) Det har desuden fremmet samarbejdet mellem interessenter på området for sundhedsforskning og -innovation ved at åbne for adgang til andre partneres ekspertise og øge samarbejdet mellem den farmaceutiske industri og andre interessenter i Unionen ved at opstille omfattende dagsordener for forskning og horisontal samordning af politikker. Intet andet europæisk eller nationalt program har åbnet mulighed for samarbejde mellem selskaber inden for den farmaceutiske sektor i det omfang, som det har været tilfældet i IMI. I den foreløbige evaluering af fællesforetagendet for IMI 3 understreges det, at foretagendet åbner mulighed for fælles læring og for at øge den gensidige forståelse blandt interessenterne, hvilket gavner alle parter og har bidraget væsentligt til overgangen til en model med åben innovation inden for forskning i biofarmaka. (7a) Fællesforetagendet for IMI2 bør søge at styrke kapaciteten hos mindre aktører, som f.eks. forskningsorganisationer, universiteter og SMV'er, til at deltage i åbne innovationsmodeller og fremme små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) inddragelse i dets aktiviteter på linje med målene EUT L 347 af , s. 965 [FP H2020]. EUT L 30 af [forordning om fællesforetagendet for FTI IMI under RP7]. SEK(2011) 1072 endelig. AM\ DA.doc 4/45 PE v01-00

5 (8) Der skal gennemføres forskning vedrørende fremtidens lægemidler på områder, hvor kombinationen af mål af samfundsmæssig og folkesundhedsmæssig art og mål for biomedicinalindustriens konkurrenceevne kræver samling af ressourcer og fremme af samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor, hvor SMV'er inddrages. Initiativets anvendelsesområde bør udvides, så det omfatter alle områder inden for biovidenskabelig forskning og innovation. Disse områder vil være i folkesundhedens interesse, som påpeget i Verdenssundhedsorganisationens rapport om prioriterede lægemidler for Europa og resten af verden, som er blevet opdateret med den nye udgave, der blev udgivet i Initiativet bør derfor søge at inddrage en bredere skare af partnere, herunder mellemstore virksomheder, fra forskellige sektorer (f.eks. biomedicinsk billedteknik, medicinsk informationsteknologi, diagnostik og/eller dyresundhedsektorerne). Bredere deltagelse vil bidrage til at fremskynde udviklingen af nye tilgange og teknologier til forebyggelse, diagnose og behandling af sygdomme med stor indvirkning på folkesundheden. (9) Ved videreførelsen af dette initiativ bør der også tages hensyn til erfaringerne fra aktiviteterne under fællesforetagendet for IMI, herunder resultaterne af dets foreløbige evaluering og interessenternes anbefalinger 1, og der skal anvendes mere velegnede strukturer og bestemmelser for at øge effektiviteten og sikre forenkling på det operationelle plan. Med henblik herpå skal fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (i det følgende benævnt "IMI2") vedtage finansielle bestemmelser, der gælder specifikt for dets behov, i overensstemmelse med artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 2. (10) De private medlemmer af fællesforetagendet for IMI2 har skriftligt givet udtryk for deres enighed om at videreføre forskningsaktiviteterne på området for fællesforetagendet for IMI2 inden for en struktur, der er bedre tilpasset til et offentlig-privat partnerskab. Det er hensigtsmæssigt, hvis de medlemmer af fællesforetagendet for IMI2, som kommer fra den private sektor, i et støttebrev accepterer de vedtægter, der findes i bilaget EUT L 298 af , s. 1. AM\ DA.doc 5/45 PE v01-00

6 (11) Med henblik på at videreudvikle fællesforetagendet for IMI2's målsætninger bør andre juridiske enheder kunne blive medlem. Desuden bør juridiske enheder, der er interesseret i at understøtte fællesforetagendet for IMI2's målsætninger inden for deres specifikke forskningsområder, få mulighed for at blive associerede partnere i fællesforetagendet for IMI2. (11a) Enhver støtteberettiget institution kan blive deltager eller koordinator i de udvalgte projekter. (12) For at opfylde sine målsætninger skal fællesforetagendet for IMI2 yde økonomisk støtte til deltagerne, hovedsageligt i form af tilskud på baggrund af åbne indkaldelser af konkurrerende forslag. (12a) Deltagerne bør være fuldt informeret om samtlige gældende retlige og proceduremæssige betingelser, herunder dem, der er fastsat på grundlag af artikel 1, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1290/2013 [om reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020], særlig for så vidt angår støtteberettigelse og udnyttelse og formidling af resultater. Disse betingelser bør være ensartede, rimelige og bør sikre en ligelig og retfærdig behandling af deltagerne for så vidt angår ejerskabet af og adgangen til de resultater, der frembringes i forbindelse med IMI2-projekter. (13) Bidrag fra de private medlemmer bør vedrøre fællesforetagendet for IMI2's administrative omkostninger og sammen med bidragene fra de associerede partnere for deres specifikke forskningsområde den samfinansiering, der kræves for at gennemføre forsknings- og innovationsaktioner, som støttes af fællesforetagendet for IMI2. (14) Deltagelse i indirekte aktioner, som støttes af fællesforetagendet for IMI2, skal ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation ( )" 1. Fællesforetagendet for IMI2 bør desuden sikre ensartet anvendelse af disse regler på baggrund af relevante foranstaltninger, der vedtages af Kommissionen. 1 EUT L 347 af , s. 81 [FP H2020]. AM\ DA.doc 6/45 PE v01-00

7 (14a) Fællesforetagendet for IMI2 bør også anvende elektroniske metoder, som forvaltes af Kommissionen, for at sikre åbenhed, gennemsigtighed og for at lette deltagelsen. Derfor bør indkaldelser af forslag, der iværksættes af fællesforetagendet for IMI2, også offentliggøres på den fælles deltagerportal og via andre elektroniske formidlingsmetoder under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen. Derudover bør fællesforetagendet IMI2 stille relevante oplysninger om bl.a. forslag, ansøgere, tilskud og deltagere til rådighed med henblik på at indarbejde dem i de elektroniske rapporterings- og formidlingssystemer under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen, i et passende format og med en hyppighed, der svarer til Kommissionens forpligtelser med hensyn til rapportering. (15) Unionens økonomiske bidrag skal forvaltes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og de relevante bestemmelser om indirekte forvaltning, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU, Euratom) nr. 966/ (16) Med henblik på forenkling bør de administrative byrder nedbringes for alle parter. Dobbelte revisioner og uforholdsmæssig dokumentation og rapportering bør undgås. Revision af modtagere af EU-midler i medfør af denne forordning bør gennemføres på en sådan måde, at den administrative byrde reduceres, jf. forordning (EU) nr. 1291/2013. (17) De finansielle interesser hos Unionen og de øvrige medlemmer af fællesforetagendet for IMI2 bør beskyttes gennem passende foranstaltninger under hele udgiftscyklussen, herunder ved forebyggelse, afsløring og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og, efter omstændighederne, med administrative og økonomiske sanktioner i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. (18) Kommissionens interne revisor bør over for fællesforetagendet for IMI2 udøve de samme beføjelser som dem, han er tillagt over for Kommissionen. 1 EUT L 362 af , s. 1. AM\ DA.doc 7/45 PE v01-00

8 (19) I lyset af fællesforetagenders særlige karakter og aktuelle status og for at sikre kontinuitet med det syvende rammeprogram bør fællesforetagender være underlagt en særskilt dechargeprocedure. Uanset artikel 60, stk. 7, og artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 er det Europa-Parlamentet, der efter henstilling fra Rådet meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for IMI2. Dermed finder de rapporteringskrav, der er fastsat i artikel 60, stk. 5, ikke anvendelse på Unionens bidrag til fællesforetagendet for IMI2, men de bør, i det omfang det er muligt, bringes i overensstemmelse med de rapporteringskrav, der er fastsat for organer i artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Revision af regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed bør foretages af Revisionsretten. (19a) Fællesforetagendet for IMI2 bør fungere på en åben og gennemsigtig måde og forelægge alle relevante oplysninger for de relevante organer inden for en rimelig frist samt fremme dets aktiviteter, herunder gennem kommunikations- og formidlingsaktiviteter rettet mod den brede offentlighed. Forretningsordenen for organerne i fællesforetagendet bør gøres offentligt tilgængelige. AM\ DA.doc 8/45 PE v01-00

9 (19b) Ekspertpanelet for Sundhed er nedsat ved Horisont 2020 som en videnskabsstyret interessentplatform, der skal udarbejde videnskabeligt input, levere en sammenhængende, videnskabelig og fokuseret analyse af forsknings- og innovationsflaskehalse og muligheder forbundet med den samfundsmæssige udfordring i Horisont 2020 med hensyn til sundhed, demografisk udvikling og trivsel, bidrage til fastlæggelsen af forsknings- og innovationsprioriteter og tilskynde til en EU-dækkende deltagelse. Gennem aktivt samarbejde med interesseparterne vil det bidrage til kapacitetsopbygning og fremme deling af viden og tættere samarbejde på dette område i hele Unionen. Fællesforetagendet for IMI2 bør derfor i relevant omfang samarbejde og udveksle information med panelet. (20) I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union kan målene for fællesforetagendet for IMI2 med hensyn til at styrke industriel forskning og innovation i hele Unionen ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og de kan således bedre opfyldes på EUplan for at undgå dobbeltarbejde, fastholde kritisk masse og sikre, at den offentlige finansiering udnyttes optimalt. Nærværende forordning begrænser sig til det nødvendige minimum for at nå disse mål og går ikke ud over, hvad der er nødvendigt herfor. (20a) Derudover bør Horisont 2020 bidrage til at mindske forsknings- og innovationskløften i Unionen ved at fremme synergier med de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde). Derfor bør fællesforetagendet for IMI2 søge at udvikle et tæt samspil med ESI-fondene, der specifikt kan medvirke til at styrke den lokale, regionale og nationale forsknings- og innovationskapacitet inden for fællesforetagendet for IMI2 og understøtte indsatsen for intelligent specialisering. AM\ DA.doc 9/45 PE v01-00

10 (21) Fællesforetagendet for IMI blev oprettet for en periode frem til den 31. december Fællesforetagendet for IMI2 bør fortsat yde støtte til programmet for forskning i innovative lægemidler ved at gennemføre de resterende aktioner, der er iværksættes i henhold til forordning (EF) nr. 73/2008, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 73/2008. Overgangen fra fællesforetagendet for IMI til fællesforetagendet for IMI2 bør tilpasses til og synkroniseres med overgangen fra det syvende rammeprogram til Horisont rammeprogrammet for at sikre optimal udnyttelse af den støtte, der er til rådighed til forskning. Med henblik på retssikkerhed og klarhed bør Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 derfor ophæves, og der bør fastsættes overgangsbestemmelser. (21a) Med henblik på den overordnede målsætning i Horisont 2020 om i højere grad at opnå forenkling og sammenhæng bør alle indkaldelser af forslag under IMI2 tage hensyn til varigheden af Horisont 2020-rammeprogrammet VEDTAGET DENNE FORORDNING: AM\ DA.doc 10/45 PE v01-00

11 Artikel 1 Oprettelse 1. Med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler oprettes der herved et fællesforetagende (i det følgende benævnt "fællesforetagendet for IMI2"), jf. EUF-traktatens artikel 187, for perioden indtil den 31. december For at tage hensyn til varigheden af Horisont 2020-rammeprogrammet iværksættes indkaldelser af forslag under IMI2 senest den 31. december I behørigt begrundede tilfælde kan indkaldelser af forslag iværksættes indtil den 31. december Fællesforetagendet for IMI2 afløser og efterfølger fællesforetagendet for IMI som oprettet ved forordning (EF) nr. 73/ Fællesforetagendet for IMI2 er det organ, der varetager gennemførelsen af et offentligprivat partnerskab som omhandlet i artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/ Fællesforetagendet for IMI2 har status som juridisk person. Det har i hver af medlemsstaterne den mest vidtgående rets- og handleevne, som disse medlemsstaters lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i en retssag. 5. Fællesforetagendet for IMI2 har hjemsted i Bruxelles, Belgien. 6. Fællesforetagendet for IMI2's vedtægter er fastlagt i bilaget. AM\ DA.doc 11/45 PE v01-00

12 Artikel 2 Mål Fællesforetagendet for IMI2 har følgende målsætninger: a) i overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU) nr. 1291/2013/EU at støtte udvikling og gennemførelse af prækompetitiv forskning og af innovationsaktiviteter af strategisk betydning for Unionens konkurrenceevne og industrielle lederskab eller til at tage bestemte samfundsmæssige udfordringer op, særlig del II og III i Rådets afgørelse 2013/743/EU, og navnlig for at forbedre EU-borgernes sundhed og velfærd. b) at bidrage til opfyldelse af målsætningerne for det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler, navnlig : i) at øge succesraten ved kliniske forsøg med prioriterede lægemidler, som Verdenssundhedsorganisationen har udpeget ii) iii) iv) om muligt at mindske tidsforbruget til at opnå klinisk "proof of concept" ved udvikling af lægemidler til helbredelse af bl.a. kræftsygdomme, immunologiske sygdomme, luftvejssygdomme, neurologiske sygdomme og neurodegenerative sygdomme at udvikle nye former for behandling af sygdomme, såsom Alzheimers sygdom, som der er et stort uopfyldt behov for, og begrænsede markedsincitamenter for, såsom antimikrobiel resistens at udvikle biomarkører til diagnostik og behandling af sygdomme, som har en klar sammenhæng med klinisk relevans og er godkendt af lovgiverne v) at mindske fejlraten for vaccinekandidater ved kliniske forsøg i fase III ved brug af nye biomarkører til indledende kontroller af effektivitet og sikkerhed vi) at forbedre den nuværende proces til udvikling af lægemidler ved at yde støtte til udvikling af værktøjer, standarder og fremgangsmåder til vurdering af regulerede sundhedspræparaters effektivitet, sikkerhed og kvalitet. AM\ DA.doc 12/45 PE v01-00

13 Artikel 3 Unionens bidrag 1. Unionens maksimale bidrag, herunder EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet for IMI2 til dækning af administrative omkostninger og driftsomkostninger udgør mio. EUR, som består af følgende: a) op til mio. EUR, som skal modsvare bidraget fra EFPIA eller dens konstituerende og/eller associerede enheder b) op til 213 mio. EUR, som skal modsvare yderligere bidrag fra andre medlemmer eller associerede partnere eller fra deres konstituerende eller associerede enheder. Unionens bidrag betales gennem bevillingerne i Unionens almindelige budget, der bevilges til særprogrammet Horisont 2020 til gennemførelse af Horisont rammeprogrammet i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for organer som omhandlet i artikel 209 i samme forordning. 2. De nærmere bestemmelser for Unionens finansielle bidrag fastlægges i en delegeringsaftale og årlige aftaler om overførsel af midler, som indgås mellem Kommissionen på Unionens vegne og fællesforetagendet for IMI2. 3. Den i stk. 2 omhandlede delegeringsaftale vedrører de elementer, der er fastsat i artikel 58, stk. 3, og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og i artikel 40 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 samt bl.a. følgende: a) kravene til fællesforetagendet for IMI2's bidrag med hensyn til de relevante effektivitetsindikatorer som omhandlet i bilag II til Rådets afgørelse 2013/743/EU AM\ DA.doc 13/45 PE v01-00

14 b) kravene til IMI2's bidrag på baggrund af den overvågning, der er omhandlet i bilag III til Rådets afgørelse nr. 2013/743/EU c) de specifikke effektivitetsindikatorer med relation til fællesforetagendet for IMI2's funktionsmåde d) aftalerne vedrørende tilvejebringelse af de data, der er nødvendige for at sikre, at Kommissionen kan opfylde sine forpligtelser med hensyn til formidling og rapportering, herunder såvel på den fælles deltagerportal som via andre elektroniske formidlingsmetoder under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen da) bestemmelserne vedrørende offentliggørelse af forslagsindkaldelser fra fællesforetagendet for IMI2, herunder såvel på den fælles deltagerportal som via andre elektroniske formidlingsmetoder under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen e) brug af menneskelige ressourcer og ændringer med hensyn til disse, navnlig ansættelse ud fra funktionsgruppe, lønklasse og kategori, omklassificering og eventuelle ændringer af antallet af medarbejdere. Artikel 4 Bidrag fra andre medlemmer end Unionen og fra associerede partnere 1. EFPIA yder et bidrag på mindst mio. EUR eller sørger for, at dens konstituerende enheder eller disses associerede enheder yder dette bidrag. Andre medlemmer end Unionen eller associerede partnere yder et bidrag svarende til de beløb, som de har forpligtet sig til, da de blev medlem eller associeret partner, eller sørger for, at deres konstituerende eller associerede enheder yder dette bidrag. AM\ DA.doc 14/45 PE v01-00

15 2. Det i stk. 1 omhandlede bidrag består af bidrag til fællesforetagendet for IMI2 som fastlagt i punkt 13, nr. 2, punkt 13, nr. 3, litra b), og punkt 13, nr. 3, litra c), i vedtægterne i bilaget. Bidrag i naturalier bestående af omkostninger, som de påføres i tredjelande, der ikke er associeret med Horisont 2020-rammeprogrammet, begrundes og skal være relevante for målene i artikel 2 og må ikke overstige 30 % for IMI2-programmet af de støtteberettigede omkostninger, som påføres andre medlemmer end Unionen og de associerede partnere. 3. De andre medlemmer end Unionen og de associerede partnere rapporterer senest den 31. januar hvert år til bestyrelsen for fællesforetagendet for IMI2 om værdien af de i stk. 2 omhandlede bidrag, som er ydet i hvert af de foregående regnskabsår. Gruppen af repræsentanter for IMI2-staterne informeres rettidigt. 4. Med henblik på at værdiansætte de bidrag, som er omhandlet i punkt 13, nr. 3, litra b), i vedtægterne i bilaget, fastslås omkostningerne i henhold til de pågældende enheders sædvanlige regnskabspraksis ud fra de gældende regnskabsstandarder i det land, hvor den enkelte enhed er oprettet, og de gældende internationale regnskabsstandarder. Omkostningerne attesteres af en uafhængig ekstern revisor, som udnævnes af den pågældende enhed. Værdiansættelsen af bidragene skal kontrolleres af fællesforetagendet for IMI2. Hvis der fortsat findes usikkerhed, kan værdiansættelsen revideres af fællesforetagendet for IMI2. 5. Kommissionen kan indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller tilbageholde Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet for IMI2 eller udløse den afviklingsprocedure, som er omhandlet i punkt 21, nr. 2, i vedtægterne i bilaget, hvis de pågældende medlemmer og associerede partnere, deres oprettende enheder eller deres associerede enheder ikke yder de i stk. 2 omhandlede bidrag, kun yder dem delvist eller yder dem sent. AM\ DA.doc 15/45 PE v01-00

16 Artikel 5 Finansielle bestemmelser Fællesforetagendet for IMI2 vedtager særlige finansielle bestemmelser i overensstemmelse med artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. [delegeret forordning om finansforordningsmodellen for OPP'er], jf. dog artikel 12. Artikel 6 Personale 1. Vedtægten for tjenestemænd i Unionen og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte som fastlagt i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 1 samt de efter fælles aftale mellem EU-institutionerne vedtagne gennemførelsesordninger til disse bestemmelser gælder for fællesforetagendet for IMI2's ansatte. 2. Bestyrelsen skal med hensyn til fællesforetagendet for IMI2's personale udøve de beføjelser, som vedtægten for tjenestemænd tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (i det følgende benævnt "ansættelsesmyndighedsbeføjelser"). I overensstemmelse med artikel 110 i tjenestemandsvedtægten vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, og artikel 6 i ansættelsesvilkårene en beslutning om at delegere de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør og opstiller betingelserne for at suspendere denne delegation af beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at uddelegere disse beføjelser. Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen træffe beslutning om midlertidigt at suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er uddelegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser denne måtte have uddelegeret, og selv udøve dem eller uddelegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat hos fællesforetagendet end den administrerende direktør. 1 EFT L 56 af , s. 1. AM\ DA.doc 16/45 PE v01-00

17 3. Bestyrelsen vedtager passende gennemførelsesbestemmelser til vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene i overensstemmelse med vedtægtens artikel Personaleressourcerne fastlægges i fællesforetagendet for IMI2's stillingsfortegnelse med angivelse af antallet af midlertidige stillinger for hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte udtrykt i fuldtidsækvivalenter i tråd med dets årlige budget. 5. Personalet hos fællesforetagendet for IMI2 består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte. 6. Alle personaleomkostninger bæres af fællesforetagendet for IMI2. Artikel 7 Udstationerede nationale eksperter og praktikanter 1. Fællesforetagendet for IMI2 kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og praktikanter, som ikke er ansat af fællesforetagendet. Antallet af udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter skal lægges til de oplysninger om personale, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, i nærværende forordning i tråd med det årlige budget. 2. Bestyrelsen vedtager en beslutning, som fastlægger bestemmelser om udstationering af nationale eksperter til fællesforetagendet for IMI2 og om brug af praktikanter. Artikel 8 Privilegier og immuniteter Protokollen om Unionens privilegier og immuniteter gælder for fællesforetagendet for IMI2 og dets personale. Artikel 9 Fællesforetagendet for IMI2's ansvar 1. Fællesforetagendet for IMI2's ansvar i kontraktforhold er underlagt de relevante kontraktlige bestemmelser og den lovgivning, der gælder for den pågældende aftale, beslutning eller kontrakt. AM\ DA.doc 17/45 PE v01-00

18 2. I tilfælde af ansvar uden for kontraktforhold er fællesforetagendet for IMI2 i overensstemmelse med de overordnede principper, der er fælles for medlemsstaternes lovgivning, erstatningspligtig for enhver skade, som dets ansatte forvolder under udøvelsen af deres hverv. 3. Enhver udbetaling fra fællesforetagendet for IMI2, som vedrører det i stk. 1 og 2 omhandlede ansvar og de omkostninger og udgifter, der påløber i forbindelse dermed, betragtes som udgifter for fællesforetagendet for IMI2 og skal dækkes af fællesforetagendet for IMI2's midler. 4. Fællesforetagendet for IMI2 er eneansvarlig for at opfylde sine forpligtelser. Artikel 10 Domstolens kompetence og lovvalg 1. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse om følgende : b) i henhold til eventuelle voldgiftsbestemmelser i aftaler, beslutninger eller kontrakter indgået af fællesforetagendet for IMI2 c) ved tvister vedrørende erstatning for skader forvoldt af fællesforetagendet for IMI2's ansatte under udøvelsen af deres hverv d) ved enhver tvist mellem fællesforetagendet for IMI2 og dets ansatte inden for de grænser og på de betingelser, der er fastlagt i vedtægten for tjenestemænd i Unionen og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte. 2. Med hensyn til anliggender, som ikke er omfattet af nærværende forordning eller af andre EU-retsakter, gælder lovgivningen i den stat, hvor fællesforetagendet for IMI2 er hjemmehørende. AM\ DA.doc 18/45 PE v01-00

19 Artikel 11 Evaluering 1. Senest den 30. juni 2017 foretager Kommissionen med bistand fra uafhængige eksperter en foreløbig evaluering af fællesforetagendet for IMI2. Kommissionen meddeler konklusionerne fra evalueringen ledsaget af sine bemærkninger hertil til Europa- Parlamentet og Rådet senest den 31. december Resultaterne af den foreløbige evaluering af IMI2 tages i betragtning ved den tilbundsgående undersøgelse og den foreløbige evaluering, der er omhandlet i artikel 32 i forordning (EU) nr. 1291/ På baggrund af konklusionerne fra den foreløbige evaluering som omhandlet i stk. 1 kan Kommissionen handle i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, eller træffe andre passende foranstaltninger. 3. Inden for et halvt år efter afviklingen af fællesforetagendet for IMI2, dog ikke senere end to år efter indledningen af afviklingsproceduren som omhandlet i punkt 21 i vedtægterne i bilaget, foretager Kommissionen en endelig evaluering af fællesforetagendet for IMI2. Resultaterne af denne endelige evaluering forelægges Europa-Parlamentet og Rådet. Artikel 12 Decharge Uanset artikel 60, stk. 7, og artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 er det Europa- Parlamentet, der efter henstilling fra Rådet meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for IMI2 i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i fællesforetagendet for IMI2's finansielle bestemmelser. AM\ DA.doc 19/45 PE v01-00

20 Artikel 13 Efterfølgende revisioner 1. Efterfølgende revisioner af udgifter til indirekte aktioner foretages af fællesforetagendet for IMI2 i overensstemmelse med artikel 29 i forordning (EU) nr. 1291/2013 som led i de indirekte aktioner under Horisont 2020-rammeprogrammet. 2. Kommissionen kan beslutte at foretage de i stk. 1 omhandlede revisioner hos de deltagere, der har modtaget støtte fra fællesforetagendet for IMI2. Kommissionen træffer beslutning i overensstemmelse med gældende bestemmelser, navnlig forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, forordning (EU) nr. 1291/2013 og forordning (EU) nr. 1290/2013. Artikel 14 Beskyttelse af medlemmernes finansielle interesser 1. Fællesforetagendet for IMI2 giver Kommissionens personale og andre personer, som fællesforetagendet eller Kommissionen har godkendt, samt Revisionsretten adgang til dets kontorlokaler og alle relevante oplysninger, herunder i elektronisk form, i det omfang det er nødvendigt for at udføre deres revisioner. AM\ DA.doc 20/45 PE v01-00

21 2. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan foretage undersøgelser, herunder kontroller og inspektioner på stedet, i overensstemmelse med de bestemmelser og procedurer, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/ og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder 2 for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale, afgørelse eller en kontrakt, hvortil der er ydet støtte i henhold til nærværende forordning. 3. Med forbehold af stk. 1 og 2 skal kontrakter, aftaler og afgørelser, der følger af gennemførelsen af nærværende forordning, indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt bemyndiger: a) fællesforetagendet for IMI2 og OLAF til at foretage disse revisioner og undersøgelser i henhold til deres respektive kompetencer b) Kommissionen og Revisionsretten til at foretage disse revisioner hos de deltagere, der har modtaget støtte fra fællesforetagendet for IMI2, i henhold til deres respektive kompetencer. 4. Fællesforetagendet for IMI2 sikrer, at dets medlemmers finansielle interesser beskyttes tilstrækkeligt, ved at foretage eller foranledige passende interne og eksterne kontroller. 5. Fællesforetagendet for IMI2 tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF 3. Fællesforetagendet for IMI2 vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at lette de interne undersøgelser, der foretages af OLAF EUT L 248 af , s. 1. EFT L 292 af , s. 2. EFT L 136 af , s. 1. AM\ DA.doc 21/45 PE v01-00

22 Artikel 15 Fortrolighed Med forbehold af artikel 16 sikrer fællesforetagendet for IMI2 beskyttelsen af følsomme oplysninger, hvis offentliggørelse kan skade dets medlemmers interesser eller interesserne hos deltagere i fællesforetagendet for IMI2's aktiviteter. Artikel 16 Gennemsigtighed 1. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter 1 gælder for dokumenter i fællesforetagendet for IMI2's besiddelse. 2. Fællesforetagendet for IMI2's bestyrelse kan vedtage praktiske foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/ Med forbehold af artikel 10 kan beslutninger, som fællesforetagendet for IMI2 træffer i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, påklages til Ombudsmanden i henhold til de betingelser, der er fastlagt i traktatens artikel 228. Artikel 17 Regler for deltagelse og formidling Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1290/2013 gælder for de aktioner, der finansieres af fællesforetagendet for IMI2. I henhold til samme forordning betragtes fællesforetagendet for IMI2 som et finansieringsorgan, og det yder økonomisk støtte til indirekte aktioner som fastsat i punkt 1 i vedtægterne i bilaget. 1 EFT L 145 af AM\ DA.doc 22/45 PE v01-00

23 Artikel 18 Støtte fra værtsstaten Der kan indgås en administrativ aftale mellem fællesforetagendet for IMI2 og den stat, hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne stat skal yde fællesforetagendet for IMI2. Artikel 19 Ophævelse og overgangsbestemmelser 1. Forordning (EF) nr. 73/2008 ophæves. 2. Med forbehold af stk. 1 skal aktioner, der er iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 73/2008, og de finansielle forpligtelser med relation til disse aktioner fortsat være underlagt samme forordning, indtil de er gennemført. Aktioner, som iværksættes på baggrund af indkaldelser af forslag, der er fastlagt i årlige gennemførelsesplaner vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 3/2008, betragtes også som aktioner, der er iværksat i henhold til samme forordning. Den foreløbige evaluering som omhandlet i artikel 11, stk. 1, skal omfatte en endelig evaluering af fællesforetagendet for IMI's operationer i henhold til forordning (EF) nr. 73/ Nærværende forordning påvirker ikke rettighederne og forpligtelserne hos personale, der er ansat i henhold til forordning (EF) nr. 73/2008. Ansættelseskontrakter for personale som omhandlet i første afsnit kan forlænges i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd. Den administrerende direktør, som udpeges på basis af forordning (EF) nr. 73/2008, tildeles i den resterende mandatperiode de af den administrerende direktørs funktioner, der er fastlagt i nærværende forordning, med virkning fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. De øvrige betingelser i kontrakten forbliver uændrede. AM\ DA.doc 23/45 PE v01-00

24 4. Medmindre andet aftales af medlemmerne af fællesforetagendet for IMI i henhold til forordning (EF) nr. 73/2008, overdrages alle rettigheder og forpligtelser, herunder aktiver, gæld og passiver, hos medlemmerne af fællesforetagendet for IMI i henhold til samme forordning til medlemmerne af fællesforetagendet for IMI2 i henhold til nærværende forordning. 5. Eventuelle uudnyttede bevillinger i henhold til forordning (EF) nr. 73/2008 overdrages til fællesforetagendet for IMI2. Artikel 20 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den. For Rådet Formanden AM\ DA.doc 24/45 PE v01-00

25 BILAG VEDTÆGTER FOR FÆLLESFORETAGENDET FOR IMI2 1 Opgaver Fællesforetagendet for IMI2 skal udføre følgende opgaver: a) mobilisere de ressourcer i den offentlige og private sektor, som er nødvendige for at opfylde målsætningerne for fællesforetagendet for IMI2 b) jævnligt gennemgå og foretage eventuelle nødvendige tilpasninger af fællesforetagendet for IMI2's strategiske forskningsdagsorden i lyset af den videnskabelige udvikling, der finder sted i løbet af dets gennemførelse c) etablere og udvikle et tæt og langsigtet samarbejde mellem Unionen, andre medlemmer, associerede partnere og de øvrige interessenter såsom andre industrier, tilsynsmyndigheder, patientorganisationer, den akademiske verden og kliniske centre samt et samarbejde mellem industrien og den akademiske verden d) fremme samordningen med europæiske, nationale og internationale aktiviteter på dette område samt kommunikere og fungere i samspil med medlemsstaterne og de lande, der er associeret med Horisont 2020-rammeprogrammet e) effektivt understøtte prækompetitiv forskning og innovation inden for biovidenskab, primært gennem tilskud; hvis det er nødvendigt med kliniske forsøg, gives der forrang til fase I og II; fase III og IV støttes i begrundede tilfælde, når det påvises, at der foreligger udækkede medicinske behov, som er enten nonkompetitive eller prækompetitive f) fastlægge og gennemføre fællesforetagendet for IMI2's årlige arbejdsplan, primært gennem indkaldelser af konkurrerende forslag; AM\ DA.doc 25/45 PE v01-00

26 g) iværksætte indkaldelser af konkurrerende forslag og eventuelle andre nødvendige procedurer for at sikre støtte, evaluere forslag samt tildele støtte til projekter i henhold til de gældende bestemmelser og inden for grænserne af de tilgængelige midler ga) offentliggøre oplysninger om projekterne, herunder deltagende enheder, og om størrelsen af fællesforetagendet for IMI2's finansielle bidrag pr. deltager h) iværksætte informations-, kommunikations-, udnyttelses- og formidlingsaktiviteter ved tilsvarende anvendelse af bestemmelserne i artikel 29 i forordning (EU) nr. 1291/2013, herunder stille de detaljerede oplysninger om resultaterne af indkaldelser af forslag til rådighed og gøre dem tilgængelige i en fælles H2020 e- database ha) knytte forbindelser til en bred vifte af interessenter, herunder forskningsorganisationer og universiteter i) tilrettelægge regelmæssig kommunikation, herunder mindst ét årligt møde med interessegrupper og dets interessenter gennem interessentforummet for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i fællesforetagendet for IMI2's forskningsaktiviteter j) enhver anden opgave, som er nødvendig for at opfylde målsætningerne som omhandlet i artikel 2 i denne forordning. 2 Medlemmer og associerede partnere 1. Fællesforetagendet for IMI2 består af følgende medlemmer: a) Unionen, repræsenteret ved Kommissionen b) ved accept af disse vedtægter gennem et støttebrev Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations i det følgende benævnt "EFPIA"). 1a. Konstituerende enheder er enheder, der udgør ethvert andet medlem af fællesforetagendet end Unionen i henhold til det pågældende medlems vedtægter. AM\ DA.doc 26/45 PE v01-00

27 2. Forudsat at den bidrager til den i punkt 13 i disse vedtægter omhandlede finansiering med henblik på at opfylde fællesforetagendet for IMI2's målsætninger, der er fastsat i artikel 2 i denne forordning, og accepterer disse vedtægter, kan enhver juridisk enhed, som direkte eller indirekte støtter forskning og innovation i en medlemsstat eller i et land, der er associeret med Horisont 2020-rammeprogrammet, ansøge om at blive medlem af fællesforetagendet for IMI2. 3. Ved accept af disse vedtægter i et støttebrev kan enhver anden juridisk enhed end et medlem eller en konstituerende enhed hos et medlem eller en associeret enhed af en af disse, som understøtter målsætningerne for fællesforetagendet for IMI2 inden for sit konkrete forskningsområde i en medlemsstat eller et land, der er associeret med Horisont 2020-rammeprogrammet, ansøge om at deltage i IMI2 som associeret partner. I støttebrevet skal associeringens omfang beskrives nærmere med hensyn til indhold, aktiviteter og varighed. 4. Associerede partnere skal på lige fod med andre medlemmer end Unionen bidrage til fællesforetagendet for IMI2's driftsomkostninger i overensstemmelse med punkt 13 i disse vedtægter. I støttebrevet skal de associerede partneres bidrag til fællesforetagendet for IMI2, som Unionen skal matche i overensstemmelse med artikel 3 og 4 i denne forordning, beskrives nærmere. 3 Ændringer af medlemskab og associering 1. Enhver ansøgning om at blive medlem eller associeret partner i fællesforetagendet for IMI2 skal indgives til bestyrelsen, og ved ansøgning om medlemskab skal den ledsages af et forslag om at tilpasse bestyrelsens sammensætning som fastsat i punkt Bestyrelsen vurderer ansøgningen under hensyntagen til ansøgerens relevans og potentielle merværdi med hensyn til at opfylde fællesforetagendet for IMI2's målsætninger. Derefter træffer den beslutning om ansøgningen. AM\ DA.doc 27/45 PE v01-00

28 3. Ethvert medlem og enhver associeret partner kan opsige sit medlemskab af eller sin associering med fællesforetagendet for IMI2. Opsigelsen træder uigenkaldeligt i kraft seks måneder efter, at de øvrige medlemmer og associerede partnere er underrettet herom. Det tidligere medlem eller den tidligere associerede partner fritages derefter fra alle forpligtelser bortset fra forpligtelser, som fællesforetagendet for IMI2 har godkendt eller påtaget sig, før medlemskabet eller deltagelsen er opsagt. 4. Medlemskab af eller associering med fællesforetagendet for IMI2 kan ikke overdrages til en tredjepart uden forudgående samtykke fra bestyrelsen. 5. Kommissionen skal umiddelbart efter enhver ændring af medlemskabet eller associeringen i henhold til dette punkt på sit websted offentliggøre en opdateret liste over medlemmer og associerede partnere i fællesforetagendet for IMI2 og den dato, hvor en sådan ændring træder i kraft. 4 Fællesforetagendet for IMI2's organisation 1. Fællesforetagendet for IMI2's organer er: a) bestyrelsen b) den administrerende direktør c) det videnskabelige udvalg d) gruppen af repræsentanter for IMI2-staterne e) interessentforummet. 2. Det videnskabelige udvalg, gruppen af repræsentanter for IMI2-staterne og interessentforummet er rådgivningsorganer for fællesforetagendet for IMI2. 5 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af fem repræsentanter pr. medlem. AM\ DA.doc 28/45 PE v01-00

29 6 Bestyrelsens arbejde 1. Med forbehold af stk. 2 har hvert medlem en procentdel af 100 stemmerettigheder, der svarer til medlemmets bidrag til fællesforetagendet for IMI2 i procent. Kommissionen har 50 % af stemmerettighederne. Kommissionens stemme er udelelig. Hvert medlem kan fordele sine stemmerettigheder blandt sine repræsentanter i bestyrelsen. Medlemmerne gør deres yderste for at nå til enighed. I mangel af enighed træffer bestyrelsen sine beslutninger med et flertal på mindst 75 % af alle stemmer, herunder fraværende medlemmers stemmer. Formanden for bestyrelsen udnævnes på skift en gang om året af skiftevis Unionen og de andre medlemmer. 2. Bestyrelsen afholder ordinære møder mindst to gange om året. Den kan afholde ekstraordinære møder efter anmodning fra et medlem eller formanden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, og de afholdes almindeligvis på fællesforetagendet for IMI2's adresse. Direktøren deltager i forhandlingerne, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen indbyder eventuelle associerede partnere til at deltage i forhandlingerne for så vidt angår de punkter på dagsordenen, som vedrører partnernes associering. De associerede partnere har ingen stemmeret. Formanden for gruppen af repræsentanter for IMI2-staterne deltager i bestyrelsesmøderne og forhandlingerne, men har ikke stemmeret. Formanden for det videnskabelige udvalg har, når der drøftes spørgsmål, der falder ind under dets opgaver, ret til at deltage i bestyrelsesmøderne som observatør og til at deltage i drøftelserne, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen kan fra sag til sag indbyde andre personer til at deltage i sine møder som observatører, navnlig repræsentanter for regionale myndigheder i Unionen. AM\ DA.doc 29/45 PE v01-00

30 Medlemmernes repræsentanter er ikke personligt ansvarlige for de handlinger, som de foretager i deres egenskab af repræsentanter i bestyrelsen. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. 7 Bestyrelsens opgaver 1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fællesforetagendet for IMI2's strategiske orientering og operationer og fører tilsyn med gennemførelsen af dets aktiviteter. 1a. Inden for rammerne af sin rolle i bestyrelsen søger Kommissionen at sikre samordning mellem aktiviteterne i fællesforetagendet for IMI2 og relevante aktiviteter i Horisont 2020 med henblik på at fremme synergier, når der fastsættes prioriteter, der er omfattet af forskningssamarbejde. 2. Bestyrelsen har navnlig til opgave at: a) vurdere, godtage eller afvise ansøgninger om nyt medlemskab eller ny associering i overensstemmelse med punkt 3 b) træffe beslutning om ophævelse af medlemskab af eller associering med fællesforetagendet for IMI2 for alle medlemmer og associerede partnere, som ikke opfylder deres forpligtelser c) vedtage fællesforetagendet for IMI2's finansielle bestemmelser i overensstemmelse med artikel 5 i denne forordning d) vedtage fællesforetagendet for IMI2's årlige budget, herunder stillingsfortegnelsen med angivelse af antallet af midlertidige stillinger i hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter e) udøve ansættelsesmyndighedsbeføjelserne i henseende til personalet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 AM\ DA.doc 30/45 PE v01-00

31 f) udnævne og afskedige den administrerende direktør, forlænge dennes mandatperiode, yde vejledning til vedkommende og føre tilsyn med vedkommendes indsats g) godkende programkontorets organisatoriske opbygning som omhandlet i punkt 9, nr. 5, efter henstilling fra den administrerende direktør h) vedtage den årlige arbejdsplan og de tilhørende anslåede udgifter på forslag af den administrerende direktør og i tæt samarbejde med de i punkt 7, nr. 2, litra q), omtalte rådgivende grupper efter samråd med det videnskabelige udvalg og gruppen af repræsentanter for IMI2-staterne i) godkende årsregnskabet j) godkende den årlige aktivitetsrapport, herunder de tilhørende udgifter k) sørge for etablering, hvis det er passende, af en intern revisionsfunktion for fællesforetagendet for IMI2 l) godkende indkaldelserne af forslag og, hvis det er relevant, de tilhørende bestemmelser om procedurer for indsendelse, evaluering, udvælgelse og tildeling, som foreslås af den administrerende direktør i tæt samarbejde med de i punkt 7, nr. 2, litra q), omtalte rådgivende grupper m) godkende listen over forslag, der er udvalgt til at modtage støtte n) fastlægge fællesforetagendet for IMI2's kommunikationspolitik efter henstilling fra den administrerende direktør o) fastsætte gennemførelsesbestemmelser i tråd med artikel 6, stk. 3, hvis det er hensigtsmæssigt p) fastsætte bestemmelser om udstationering af nationale eksperter hos fællesforetagendet for IMI2 og brug af praktikanter i tråd med artikel 7, hvis det er hensigtsmæssigt AM\ DA.doc 31/45 PE v01-00

32 q) oprette rådgivende grupper i tillæg til fællesforetagendet for IMI2's organer, hvis det er hensigtsmæssigt r) forelægge Kommissionen enhver anmodning om ændring af denne forordning, som foreslås af ethvert medlem af fællesforetagendet for IMI2, hvis det er hensigtsmæssigt s) påtage sig ansvaret for enhver opgave, der ikke specifikt tildeles et af fællesforetagendet for IMI2's organer; bestyrelsen kan tildele sådanne opgaver til et af disse organer. 8 Udnævnelse og afskedigelse af den administrerende direktør samt forlængelse af dennes mandatperiode 1. Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår på baggrund af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Kommissionen inddrager repræsentanter for de andre medlemmer af fællesforetagendet for IMI2 i udvælgelsesproceduren, hvis det er hensigtsmæssigt. Der skal navnlig sikres en hensigtsmæssig repræsentation af de andre medlemmer af fællesforetagendet for IMI2 i den fase af udvælgelsesproceduren, hvor der foretages en foreløbig udvælgelse. Med henblik herpå udpeger de private medlemmer efter gensidig aftale en repræsentant og en observatør på bestyrelsens vegne. 2. Den administrerende direktør ansættes som midlertidigt ansat i fællesforetagendet for IMI2 i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte. Ved indgåelsen af aftalen med den administrerende direktør repræsenteres fællesforetagendet for IMI2 af formanden for bestyrelsen. 3. Den administrerende direktørs mandat er på tre år. Efter denne periode foretager Kommissionen en vurdering af den administrerende direktørs indsats og AM\ DA.doc 32/45 PE v01-00

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 169/54 Den Europæiske Unions Tidende 7.6.2014 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2. (EØS-relevant tekst)

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 495 final 2013/0240 (NLE) C7-0259/13 Forslag til RÅDETS FORORDNING om fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (EØS-relevant

Læs mere

L 352/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 352/12 Den Europæiske Unions Tidende L 352/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.12.2008 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1361/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.11.2013 2013/0241(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.11.2013 2013/0234(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet ECSEL (COM(2013)0501 C7-0258/2013

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02) C 426/8 DA Den Europæiske Unions Tidende 12.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02) INDHOLD

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 75 final 2016/0047 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 12.11.2013 2013/0240(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for initiativet om innovative

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 29.1.2015 2014/2124(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Kommunikation for regnskabsåret 2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1,

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0456 Europæisk jernbaneagentur ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2. (EØS-relevant tekst) {SWD(2013) 260 final} {SWD(2013) 261 final}

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2. (EØS-relevant tekst) {SWD(2013) 260 final} {SWD(2013) 261 final} EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 506 final 2013/0245 (NLE) C7-0256/13 Forslag til RÅDETS FORORDNING om fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (EØS-relevant tekst) {SWD(2013)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 21.11.2014 2014/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Budgetudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/06)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/06) C 426/42 DA Den Europæiske Unions Tidende 12.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/06) INDHOLD

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning. om oprettelse af det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning. om oprettelse af det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2018 COM(2018) 8 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets forordning om oprettelse af det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling {SWD(2018)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

Forslag til afgørelse (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 8.6.2017 A8-0061/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Kultur- og Uddannelsesudvalget Betænkning Santiago Fisas Ayxelà Den Europæiske Kulturhovedstad 2020-2033 A8-0061/2017 (COM(2016)0400 C8-0223/2016 2016/0186(COD))

Læs mere

Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) P7_TA(2014)0301 Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) 1. Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen

Læs mere

ERC Tilskudsaftale Liste over særbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 2(ERC) KUN FOR ERC-TILSKUDSAFTALER - INTERNATIONALE ORGANISATIONER (HOVEDREGEL)...

ERC Tilskudsaftale Liste over særbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 2(ERC) KUN FOR ERC-TILSKUDSAFTALER - INTERNATIONALE ORGANISATIONER (HOVEDREGEL)... LISTE OVER SÆRLIGE BESTEMMELSER, DER ALENE GÆLDER FOR FP7-MODELLEN FOR ERC-TILSKUDSAFTALERNE VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS SYVENDE RAMMEPROGRAM (2007-2013) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(209)0256 Decharge 207: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC).

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for Initiativet om Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for Initiativet om Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for Initiativet om Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 53/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/296 af 24. februar 2015 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger for samarbejde mellem medlemsstaterne om elektronisk identifikation i henhold

Læs mere

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag 18.10.2018 A8-0153/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Pervenche Berès, Othmar Karas Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 C8-0420/2017

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 C(2018) 8465 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014

Læs mere

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTE fra: formandskabet til: Socialgruppen Dato: 23. januar 2015 Vedr.: Forslag til Rådets

Læs mere

UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING

UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2013/2241(DEC) 7.7.2014 UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/219 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41) INDLEDNING 1.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre og deres medlemmer og for lettelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision

Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision 21.4.2017 A8-0291/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Theodor Dumitru Stolojan Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 11.2.2019 A8-0069/ 001-029 ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Dennis de Jong A8-0069/2019 Handlingsprogram for udveksling, bistand og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for Initiativet om Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for Initiativet om Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 426/49 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for Initiativet om Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0324 (NLE) 14372/16 COEST 299 PHYTOSAN 36 VETER 123 WTO 324 UD 235 ENFOCUSTOM 188 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 29.1.2015 2014/2081(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 15. APRIL 2013 Kapitler 1. Gaver modtaget

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) 10801/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: JAI 552 ASIM 51 CADREFIN 36 ENFOPOL 204 PROCIV 36 DELACT 93

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0090 (NLE) 7538/16 WTO 75 MAP 13 MI 187 FORSLAG fra: modtaget: 1. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2018 COM(2018) 518 final 2018/0281 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

A8-0358/ Forslag til afgørelse (COM(2016)0075 C8-0099/ /0047(NLE))

A8-0358/ Forslag til afgørelse (COM(2016)0075 C8-0099/ /0047(NLE)) 9.12.2016 A8-0358/ 001-010 ÆNDRINGSFORSLAG 001-010 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Jerzy Buzek Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram A8-0358/2016 (COM(2016)0075 C8-0099/2016

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages i Det Fælles EU-ICAO-Udvalg om vedtagelsen af et bilag

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37) C 417/228 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37)

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 15. februar 2017 (OR. en) 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 23/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.3.2017 COM(2017) 136 final 2017/0060 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.1.2019 C(2019) 111 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.1.2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/171 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27) INDLEDNING

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/179 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 14. september 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave.

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. september 2017 (OR. en) 7094/12 DCL 1 RECH 71 ATO 27 CH 10 AFKLASSIFICERING af dokument: 7094/12 af: 29. februar 2012 ny status: Vedr.: Offentlig Henstilling

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 med autoritetens svar (2016/C 449/18)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 med autoritetens svar (2016/C 449/18) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/97 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 med autoritetens svar (2016/C 449/18) INDLEDNING 1.

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 14.11.2013 2013/0245(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for brændselsceller og brint

Læs mere