Byggesag nr.: 95/152. Udgravning synet d.: fc^^ 0^W> *%-% M Å*t/*'«*3. Armering - d.: - Indv. kloak - d.: \V/^ ^ (M*<Atf<^> Udv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggesag nr.: 95/152. Udgravning synet d.: fc^^ 0^W> *%-% M Å*t/*'«*3. Armering - d.: - Indv. kloak - d.: \V/^ ^ (M*<Atf<^> Udv."

Transkript

1 Ejd.nr.oo702-6 Ramsø Bygningsmyndighed Byggesag nr.: 95/152 Matr. nr.: 6-es Gadstrup by, Gadstrup Beliggende: Damvej Gadstrup Ejer: Ansøger: Dorthe Hjorth Jensen og Thomas Jensen Sjælør Boulevard 29, 2. tv København SV. samme Byggerietsart: Opførelse af enfamilieshus. Modtaget d.: 17 - januar 1996 Approberet d.: Gebyr kr.: * 1%-^ tø»*,oo Udgravning synet d.: fc^^ 0^W> *%-% M Å*t/*'«*3 0 k / Armering - d.: - Indv. kloak - d.: \V/^ ^ (M*<Atf<^> Udv. kloak - d.: Vjftf ~<k> tuui^ iy/ 6 +*> ^^^AM'^yc Olietank - d.: Tagværk - d.: ^/[Q^ OYL <&r Færdigsyn - d.: Ibrugt.till. - d.: Nr Datoto «

2 '. ' * ' : ;r^j f.. J.< f'.,'l J.J.».' ', f '. - ' : : -.-'.. ' ""' - '-. "' ' ".'"..- *'. l'^.i". V^V^»''i*'-'"' ; ', ' A~-z''':.'l'--''-'-,'.,"> ' 'h-kg&i'r.-i ' *,*'.,%.' fe**-'"**j? : - "?< *T*/- -M'A. J ^.-?T ", '..:.',..; I.-..^ -. Dorthe Hjorth Jensen og Thomas Jensen Sjælør Boulevard 29, 2.. tv 2450 København SV..jummer.' 52 HSP/ams * - *:.«"?x- v?,.* Byggetilladelse I anledning af Deres ansøgning om byggetilladelse veflrøjérkteejéndo^^ ^; ^'^i?..>&.'v -ii;' Vejnavn (stedbetegnelse) Damve] Matri! 6-es Gadstrup by, Gadstrup Husnummer meddeles tilladelse efter "C -;-2K+- *,: ft*,*t."j'-'*"% ' <,'. - J'. /- *> "*"' y :"* - <.-. ; ' Bygningsreglement af 1995 j Bygningsreglement for småhuse af 1985 Byggéaroejdeteart Et ca. 154 m 2 stort helårshus med en ca. 132 m 2 stor kælder. og. med tag Opført af 35 cm isoleret teglhulmur med letbetonbagmur dækning af tegl. Sammenbygget. med huset opføres en ca. 43 m 2 stor carport med et ca. 14 nr stort, udhus under samme tag. Carporten opføres i materialer som helårshuset. Bygningen opvarmes med naturgas. - -'' -'.- "^.i'i^-.'?:.:..., :*:.:7/-.>, '.;.' --/s«vjf,;^^'>»..:r :.. i-i:. Tilladelsen er givet på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen. Kommunalbestyrelsen har på grundlag af Deres oplysninger konstateret, at det ansøgte ikke strider mod den anden lovgivning, der er nævnt i vejledningen. Der er ikke taget stilling til, om projektet overholder eventuelle private servitutter, der påhviler ejendommen. Gebyr Gebyr efter bygningsreglementet Nr. 207 Mok)« Gebyr enfamiliehus -. Kr ,00 m Udarbejd* af Kommunerme Landsforening BAM KU (05/95)

3 /. Tilladelsen gives på bémngeiw M'.-^ Vilkår %^j^^æ--^:;:,. y, V, ;; ; Afvigelser fra det..godkendte projekt må ikke iværksættes, inden bygningsmyndighedens godkendelse deraf foreligger. Landinspektør skal afsætte bebyggelsen, og afsætningsplan med indskrevne mål og koter skal være bygningsinspektoratet ihænde inden udgravningen kan avnes. Landinspektør skal attestere, at den opførte bebyggelse overholder bestemmelser, hvortil kommunen har påtaleret, inden byggeriet færdigmeldes. Jordbundsundersøgelse skal foretages. Rapport og evt. ekstra funderingsprojekt fremsendes hertil, inden byggeriet påbegyndes. Den geotekniske rapport skal indeholde en vurdering af grundvandsforholdene i relation til dræningen af kælderen. Fundamenter ved sidebygning og carport, hvor der ikke udføres kælder, udføres med fundaments underside i samme kote som kælderfundament, eller aftrappes jfr. funderingsnorm DS 415..Afløbs- og sanitetsarbejder skal anmeldes skriftligt og udføres af mester, til hvem DGP (Dansk Gasmateriel Prøvning) hai udstedt landsdækkende autorisation i medfør af lov nr. 156 af april Rettet afløbsplan skal fremsendes i 1 eksemplar, inden byggeriet færdigmeldes Tagrum ventileres jvf. BR-S85, pkt , således at skadei på tagkonstruktionen undgås. Vægge og gulve og bagved liggende konstruktioner i bade- oc toiletrum skal udføres i henhold til BR-S 85 afsnit (se f.eks. SBI-anvisning 169 og 180).. Ventilation af opholdsrum, køkken, bade- og toiletrum skal udføres som angivet i BR-S 85, afsnit Statiske beregninger vedr. bærende konstruktioner og bygningens stabilitet skal fremsendes og godkendes inden byggearbejdet påbegyndes, eller det skal fremgå af projektet, at konstruktionerne udføres efter SBI-anvisning 147 og SBI-anvisninc Tagkonstruktionen må ikke rejses, før der enten foreliggei godkendte statiske beregninger, spærene er udført i henhold til en af Boligministeriet godkendt anvisning, leveres mk-mærket fra godkendt fabrik. Med venlig hilsen Kommunens navn, adresse og telefonnummer Ramsø kommune. Vibygårdsvej Viby Sj. Tlf Kontaktperson Helmer Schultz Petersen Dato z- Petersen geniø]

4 \ RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Vibyflårdsvej 50,..Tfetefoa ' T5:,".lEi*i!-'Vil Saaabehandter Bygggtttadetaare dato Slda/damr. EtariajNøhadBnuniinar Byggsaagsnummer $5/152 HSP/ams BeUggonhed Damvej 7 Bilag til byggetilladelse Bilag til meddelelse om byggearbejde \l betingelsar/vilkar Redningsåbninger skal have en fri åbning, som har en højde og en bredde, der tilsammen er mindst 1,5 m. Højden skal være mindst 0,6 m og bredden mindst 0,5 m. Er afstanden fra terræn til underkant af redningsåbning højst 2 m, kan højden dog nedsættes til 0,5 m. Se endvidere BR-S 85 afsnit Den færdige gasinstallation skal godkendes af HNG og godkendelsen skal fremsendes hertil, forinden færdigmelding kan udstedes. Det meddeles til bygningsmyndigheden, når arbejdet er afsluttet. Ramsø Bygningsinspektorat Erik Sall Kommuneingeniør Jchyitz Petersen jygning(s ingeniør I forbindelse med byggesagen, skal der foretages følgende syn, som dagligt kan rekvireres på tlf Grundudaravnina Såfremt der i byggetilladelsen er krævet landinspektør til afsætning af bebyggelsen, skal denne afsætningsplan være bygningsinspektoratet ihænde, inden syn kan foretages. Indvendig oa udvendig kloak - kloakanmeldelse skal være bygningsinspektoratet ihænde, inden syn kan foretages. Tagværk - alle konstruktioner/konstruktionsmetoder der indgåi i tagværket skal være godkendt, inden syn rekvireres. Færdigsvn - alle ovennævnte punkter skal være opfyldt, inder syn kan foretages. Nr Oafolo Eftertryk kun efter aftale O 06.94

5 POUL ERIK JENSEN LANDINSPEKTØR HOVEDGADEN BORUP. TLF FAX Ramsø Kommune Teknisk Forvaltning Vibygårdsve j Viby Sj. Borup, den 27/ INDGÅET RAMSØ KOMMUNE SEKRETARIATET 2 8 HRS.-1996?ITIL.SAoSAGANfi p^t JOURNAl MH" **- Vedr. foretagen afsætning af projekteret beboelseshus og carport på ejendommen matr. nr. 6-es Gadstrup by, Gadstrup, beliggende Damvej 7. Efter aftale med ejerne har vi foretaget ovennævnte afsætning Der vedlægges en kopi af afsætningsplanen til brug ved Deres sagsbehandling. Med venlig hilsen langingpfektør

6 m bred sti 4& = Kote til top af skeljernrør Afsætningsrids i ca. 1:200 vedrørende afsætning af projekteret beboelseshus med carport på ejendommen matr. nr. 6-es Gadstrup by, Gadstrup, beliggende Damvej 7. Understregede tal er koter i lokalt system. Afsat) og nivelleret, den 26. marts 1995 ektør Landinspektør Poul Erik Jensen Hovedgaden Borup Tlf og FAX TIL BYGHERRE OG ENTREPRENØR: Kontroller venligst, at de anførte benyttede bygningsmål og byggeafstande stemmen overens med de gældende tegninger. Ved afsætningen er færdigt mål benyttet. Vinkelbygningen bedes sirligt kontrolleret, da det var svært ( at se de rigtige mål på tegningen. T o 2-4 B.21 T >23 T 6ex en CD c_ ID o f JB- J,25 Beboel-se i27j-z 2 _ya SI 12 r< o 6es 0.90 T U^Q 29 7Jl_ J>22 I T ev T Kote til top af træpæl Carport m DK 10.68, o N Damvej K T is;4.00 \/ -i* T H-44 H^fia x.19 Vendeplads et

7 RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokal nr. 508 Vibygårdsvej 50, GI. Viby Postbox43 DK-4130 Viby Sjælland Postgiro Tlf Fax Dorthe Hjorth Jensen og Thomas Jensen Sjælør Boulevard 29, 2. tv København SV SAGSKOPI Dato: 8 OKT Journal nr.: 6-es Ga. HSP/hn Enfamiliehus. Damvei 7, 4621 Gadstrup. Matr.nr. 6-es Gadstrup py, Gadstrup. Den 5. oktober 1996 har De fremsendt redegørelse vedrørende tagkonstruktion fra Ringsted Spærfabrik. I den anledning meddeles hermed den fornødne godkendelse. Med venlig hilsen Helrirøfchultz Petersen / Bygningsingeniør Korrespondancen bedes stilet til kommunen, ikke til personer

8 RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokal nr. 508 Vibygårdsvej 50, GL Viby Postbox 43 DK-4130 Viby Sjælland Postgiro Til Fax Dorthe Hjorth Jensen «Thomas Jensen Sjælør Boulevard 29, 2.tv København SV SAGSKOPI Dato: 9 JUL11997 Journal nr: 6-esGadst. - HSP/cps Helårshus. Damvel Gadstrup. Matr.nr. 6-es Gadstrup by, Gadstrup. Med henvisning til byggetilladelse af 9. februar 1996 skal vi hermed erindre Dem om, at De skal rekvirere syn som angivet i byggetilladelsen. Kommunen har endnu ikke hørt fra Dem vedrørende færdigsyn. De bedes i den forbindelse om at kontakte Kommunen inden den 23. juli Ønsker De yderlige oplysninger, er De velkommen til at rette henvendelse til Teknisk Forvaltning, eventuelt på telefon , lokal 508. Med venlig hilsen Petersen singeniør Åhrd^J^^ YL H n-w Korrespondancen bedes stilet til kommunen, ikke til personer

9 RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokal 508 Vibygårdsvej 50, GL Viby Postbox43 DK-4130 Viby Sjælland Postgiro TH Fax Dorthe Hjort & Thomas Jensen Sjælør Boulevard 29,2.tv 2450 København SV v 5 Dato:2 * PEB. B99 Journalnr.: 6-es Gad. - MNM/hj Manglende syn. Pamvei Gadstrup. Matr.nr.; 6-es Gadstrup by. Gadstrup Med henvisning til byggetilladelse dateret den 9. februar 1996, skal vi hermed erindre dem om, at De skal rekvirere syn som angivet i byggetilladelsen. Kommunen har endnu ikke hørt fra Dem vedrørende færdigsyn. De bedes derfor inden den 15. marts 1999) at oplyse om byggearbejdet er færdigt Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at rette henvendelse til Teknisk Forvaltning, eventuelt på telefon , lokal 508. Med venlig hilsen Bygningsingeniør Korrespondancen bedes stilet til kommunen, ikke til personer

10 TJ Brev: Tekniskforv.doc Gadstrup, Brev No. pages includingthis: 1 Til: att.: fra: Ramsø Kommune, Teknisk forvaltning Hr. Michael Nørgaard Madsen Thomas Jensen 1 N D O k E T RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FQPVALTNjNG 1 0 MRS KOPIT1L SAGSGANG.OURNALNR: jdnjslgl Vedr. Manglende syn, Damvej 7,4621 Gadstup Jeg skriver hermed i henhold til Deres brey af d. 24/2-99, og vores telefonsamtale af d. 8/3-99, idet jeg kan bekræfte at byggearbejdet på Damvej 7, 4621 Gadstrup ikke er færdigt. Jeg forventer således at færdiggøre mit byggeri til færdigsyn ca. ultmo Med venlig hilsen Thomas Jensen Damvej Gadstrup Tlfarb Tlfhjem

11 V^ihrx O i P*n l/vj ^tudfljp. Qj Mc ud ^ J UJ I \ N c/. D^u,; Q. ]fhe n h" hfrh d J^n,'AAA -er ^n it v-*/.

12 TJ Brev: Tekniskforv doc Gadstrup, Fax: No. pages including this: 3 Til: att.: fra: Ramsø Kommune, Teknisk forvaltning Fr. Jane Nielsen Thomas Jensen Vedr. Manglende syn, Damvej 7,4621 Gadstup Jeg skriver hermed i henhold til vores telefonsamtale af d. 21/6-00, og dit brev afd. 19/6-00, idet jeg kan bekræfte at byggearbejdet på Damvéj 7, 4621 Gadstrup i ikke er færdigt. Jeg kan således bekræfte at huset skal fremstå som en byggesag!!!! Idet jeg kan forstå at min fax af 03/01-00 til Hr. Michael Nørgaard er bortkommet, vedlægger jeg for god orden skyld kopi af denne fax, og tilhørenden fax-kvittering. Med venlig hilsen Thomas Jensen Damvej Gadstrup Tlf.arb Tlf.hjem RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FCWALTNING 2 7 JUNI 2000 I KOPI TIL SAGSGANG 3 3W [JOURISJALNR J OpbfiUiMfW *r <U**tc/ ty UtrsCH^*, b<jjf*<z<ij *%-** SOO/IOO'd 898fr# 03 : ,Hf\D m LZ SS=80 00/90/iS

13 Thomas Bo Jensen Damvej Gadstrup RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokal 510 Vibygirdsvej 50, GL Viby Postboks 43 DK-4130 Viby Sjælland Postgiro Tlf.: Fax.: posk9ramsoe.dk tø < ^ Dato: 19. juni 2000 Journallir.: 6-es Ga/Ga. BBR - revision Damve} 7, 4621 Gadstrup Matr. nr. 6-es Gadstrup by, Gadstrup. Hermed fremsendes en ajourført BBR- ejermeddelelse efter afslutning i Bygnings- og Boligregistret af byggesag 1995/152 vedr. 154 kvm. enfamiliehus, da vi formoder at byggeriet er afsluttet. De gøres dog opmærksom på at byggesagen ikke er afsluttet hos bygningsmyndigheden da der ikke er foretaget færdigsyn af byggeriet, De bedes derfor snarest anmode om færdigsyn. Når byggeriet er godkendt af bygningsmyndigheden vil notatet ang. manglende færdigsyn blive slettet af BBR-ejermeddelelsen. Med venlig hilsen i < Jane Nielsen Teknisk assistent Korrespondancen bedes stilet til kommunen, ikke til personer

14 TJ Brev: Tekniskforv0301 OO.doc Gadstrup, ' Brev No. pages includingthis: 1 Til: att.: fra: Ramsø Kommune, Teknisk forvaltning Hr. Michael Nørgaard Madsen Thomas Jensen Vedr. Manglende syn, Dam vej 7,4621 Gadstup Jeg skriver hermed i henhold til vores telefonsamtale af i dag d. 3/1-00, og vores telefonsamtale af d. 8/3-99, idet jeg kan bekræfte at byggearbejdet på Damvej 7, 4621 Gadstrup ikke er færdigt. Jeg forventer således at færdiggøre mit byggeri til færdigsyn i år. Med venlig hilsen Thomas Jensen Damvej Gadstrup Tlf.arb. Tlf hjem INDGÅET RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING KOPI TIL SAGSGANG journalnr, 2 7 JUNI 2000 J.: ' Z00/Z00-a 898fr# 12 = 80 OOOZ.MnfZ.2

15 y.juw' :21 #4868 P.003/003 XO ivnns3«sfrøow K QHOO 03H9WA U» 30TS ft-ql CII NVP*co Oi 0 NAVN SN3lllVdOOH Z9SC6L9V LO 'W XJL NOlDttMd 9W aiva 9 :9L O0OZ.Nvr'E0 : 09SU6»*S*+: N3rø»ON: ÆHOddTC.LVJ/insra XÆ i No. pages includingthts: 1 Brev Tfl: an.: ft*: Ramsø Kommune Teknisk forvaltning Hr. Michael Nørgaard Madsen Thomas Jensen Vedr. Manglende syn, Damvej 7,4621 Gadstup Jeg skriver hermed i henhold til vores telefonsamtale af i dag d. 3/1-00, og vores telefonsamtale af 4. 8/3-99. idet jeg kan bekræft«at byggearbejdet på Damvej Gadstrup ikke er faadigt. Jeg forventer således at færdiggøre mit byggeri tilfierdigsyni ir. Med venlig hilsen &tf&? Thomas Jensen Damvej Gadstrup TJTlarb Tif.hjem

16 *TI»C V i\ VCt. 1S/M O \ \ - -s. \ \ \ \ \ \ * <5».. MAT!?C...m.lC. &. fti V \\ ^ \ \ \ O I- VI O 5 \ \ \ 0' rh\^.rr "--^7 / / / / KJ t O' \ S L -fl \ tfc?'. / ^4. " I // i A I \ I I I] / \ \ X»i V.C"3 T» * -v,\toa7iomipv.am ^". loo

17 TJ Brev; Tekniskforv.doc Gadstrup, Fax no, (1 side i alt) No. pages includingthis: 1 Til: att.: fra: Ramsø Ko mm tine, Teknisk forvaltning Hr. Michael Nørgaard Madsen Thomas Jensen Vedr. Manglende syn, Damvej 7,4621 Gadstup Jeg skriver hermed i henhold til vores tidligere telefonsamtaler, idet jeg kan bekræfte at byggearbejdet på Damvej 7,4621 Gadstrup ikke er færdigt. Jeg ligger for øjeblikket i separation med min ekskone, Dorthe H. Jensen, og jeg kan således for nuværende ikke sige noget om hvornår det forventes, at byggeriet bliver parrat til færdigsyn. Med venlig hilsen Thomas Jensen Damvej Gadstrup Tlfarb Tlf.hjem I00/T00"* U00# ST-'60 TOOZ.NYr-80 SS: 80 TØ/T*"-' 0

18 I INDGÅET RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING KOPI TIL SAGSGANG JOURNALNR. 1 7 JAN Approberet HenhørBr til byggetilladelse af 9 FEB l*æl3^zm-j*shj.-.4: -ioo "OAvtvei^i...7.

19 Dorthe Jensen Snebærhaven Albertslund RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokal 507 Vibygårdsvej 50, GL Viby Postboks 43 DK-4130 Viby Sjælland Postgiro Tlf.: Fax.: SAGSKOPI Dato: 13. november 2000 Journalnr.: 6-es Ga - CS/jc Geoteknisk rapport. Damve] 7, 4621 Gadstrup. Matr.nr: 6-es Gadstrup by,gadstrup. Med brev af 9. november 2000 anmoder De om oplysninger vedrørende kommunens kendskab til, om der på ovennævnte ejndoms byggesag forefindes geotekniske rapporter. Ved gennemgang af byggesagen kan det afgøres, at skulle der være konstateret blød bund på denne ejendom, så er dette ikke meddelt bygningsmyndigheden. Det kan endvidere i den forbindelse oplyses, at kommunen har foretaget syn af fundamentsudgravningen den 15. april 1996 samt den 26 juni 1996 uden, at det har givet anledning til bemærkninger om dårlige funderingsforholcl Kommunen har foretaget syn af de indvendige klokledninger i huset uden bemærkninger, men de udvendige Moakledninger, fra huset og frem til grundskel, er blevet dækket, inden de blev kontrolleret. Iflg. de udførende folk på stedet, fordi graven løb fuld af vand. En forklaring, der blev godtaget af undertegnede, der var rekvireret til syn den 2. april Med venlig hilsen Carsten Schiitter Bygningsinspektør Korrespondancen bedes stilet til kommunen, ikke til personer

20 10/11/ :16 ENGflAUE MOTOR ft/s -» NO.403 D NOV DORTHE JENSEN TLF.ARB LOKAL 14 MOBIL RRIVAT FAXFORSIDE TIL: Bygningsinspektor Carten Schufter FIRMA: Ramsø Kommune FAXt TELEFON: VEDR.: Damvej 7 Matr. nr. tes FRA: Dorthe Jensen DATO: 10, NOVEMBER 2000 ANTAL SIDER IN KL. DENNE: 3 AFSENDERS REFERENCENR.: EGET REFERENCENR. a VT6TX6T TIL GENNEMSYN D KOMMENTAR UDBEDES D SVAR VENLIGST DI PØLSE AFTALE MEDDELELSE ADR.: SNEB/CRHAVEN ALBERTLUND

21 10/11/00 15: /11/ :16 ENGHRUE MOTOR G/S > NO.403 P01 Telefax til Bygningsinspektør/Beredskabschef Carsten Schufter Denne telefax er også sendt til Advokat Jytte Thorbek - Dorthe Jensen' s advokat "tore Carsten" - jeg håber«du forstår min joke Først vil jeg takke dig for at være så behjælpelig, jeg er i en meget svær situation omkring en bodeling. Jeg prøver at holde mit humør oppe, og kæmpe for min sag. Jeg har lavet en beskrivelse af vores møde i går i Teknisk forvaltning, som jeg har sendt til min advokat, jeg sender hermed en kopi ligeledes til dig, for en god ordens skyld. Jeg håber, at dette er helt ok, men hvis du har nogen kommentar, må du endelige vende tilbage. Til slut vil jeg takke for*din tålmodighed, og jeg håber på din forståelse. Beskrivelse af møde med Ramsø Kommune teknisk forvaltning vedr. Gadstrup Domvej 7, matrikel nr. 6 es I går Tarsdag den 9/ «var jeg med min mor Ulla Nielsen og søster Lisa Jensen, på Ramsø Kommune Tekniske forvaltning. Jeg vil efterfølgende i denne skrivelse benævne Bygningsinspektør Carsten Schufter for CS. Jeg talte med CS, om di arkiveret bilag omkring Damvej 7. Jeg fik kopi af samtlige dokumenter, bortset fra to stk. interne notater fra sagsmappen matrikel, nr. 6 es. CS var meget behjælpelig. Jeg spurgte C5. om der var andre arkiveret papir og dokumenter omkring Damvej 7. Så vidt han viste var der ikke nogen øvrige papir og dokumenter. Jeg spurgte, om der eventuelt kunne være arkiveret papir omkring pilotering og en art ekstrafundering af kloaker pa Damvej 7. Hvilket CS ikke mente var tilfælde. Jeg viste CS, dokument omkring investorer og pilotering. Efterfølgende spurgte jeg, om jeg kunne få en skriftlig udtagelse fra kommunen, om de havde haft nogen kontakt fra en ukendt investorer, som påstår at Ramsø kommune skulle have oplyst om, at der på Damvej 7, har vasret piloteret ved huset og kloakkerne også skal "piloters" - en art ekstrafundering af kloaker. Og det ville koste ca. kr kr., at få gjort. Yderligere spurgte jeg CS omkring vores kloak på Damvej 7. Han kunne bekræfte, at der havde været indvendigt og udvendigt syn på kloaker, og de var blevet godkendt af Ramsø Kommune. 2

22 10/11/ :16 ENGHPHÆ MOTOR A/S Derudover fortalte CS. at hvis der var nogen problemer med vores kloaker, var det ikke ejer Thomas Jensen og Dorthe Jensen der havde ansvaret. Det var Aut. Mesters Lyngholm kloakservice, som der havde anmeldt vares kloaker til Ramsø Kommune 9.Februar 1996 som har ansvaret. Jeg fortalte ss CS, at vi havde været selvbygger, og også bygget en del selv. Det var ligegyldigt, det var Aut. Mesters Lyngholm kloakservice der havde ansvaret. Tilslut skrev jeg et brev til Ramsø Kommune omkring anmodning om udtagelse om byggesag Damvej 7. dikteret fra CS.'. I anledning omkring afslutning af byggesag, anmoder undertegnet (Dorthe Jensen) om papir og udtagelse, om der forlægger geoteknisk rapporter i byggesagen på Damvej 7. Derudover spurte jeg om* hvornår jeg ville få den skriftlige udtagelse tilsendt fra Ramsø Kommune, der var en sagsbehandling på omkring 3 uger. Dette blev jeg selvfølgelig meget ked«og fortale CS at jeg skulle bruge det i forbindelse med bodeling den 15. Nov i skifteretten. Han sagde til mig. at jeg kunne jo skrive til min advokat, at jeg havde været på Ramsø kommune, og der ikke forelå nogen dokumenter omkring pilotering af kloaker. Endnu engang tak for hjælpen. Med venlig hilsen Dorthe 3

23 INDGÅET ^RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORx/AiTMiM^ 9 NOV XyyjwiVCA.6 'es c^gfcfe.fyvp. 4 'kx^ks^ f-o-pp&k/f, xj^cffizlstgeu? Hed. veuåx&\ frater 1)Q\WAJL ~4MSCrtu V ^æhazrha^qæ^ Å^j- Steo^iÉbs^&U^dL

24 "$5" j. K._ WLt^.215. J7-» ^jo'm' " "*"r liinn A CT RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING KOPI TIL SAGSGANG JOlVrtNALNR. 1 7 JAN MATRS.tslfc. é> g *" h V) I 0 isasl-s: z^\xqa^3s.w^t»c»^7.ata"6ceri:".; ^Bs^s^gaaus:: a.>t-

25 Kamsø Kommune Vibygårdsvej Ramsø 1 7 JAH Att. : Teknisk forvaltning København den 16. januar 1996 Vedr.: Ansøgning om byggetilladelse for et parcelhus. Hermed ansøger vi om tilladelse til, at opfører et enfamiliehus på vores ubebyggede grund på Damvej 7, malr. nr. 6 ES Gadstrup by. Vedlagt er to sæt tegninger, som indeholder de fornødne specifikationer over bebyggelsen. Der vil blive sendl en dækelemenlplan fra elemenuabrikken, så snarl en sådan plan foreligger. Yderligere vil spærene bliv oplagt efter spærfabrikkens foreskrifter, såfremt De evt. har bpøi^smål er de meget velkommen til ai kontakte undertegnede. Med venlig hilsen DorthV-Hjorth Jensen Sjælør Boulevard 29, 2. tv København SV. Tlf. : og Thomas Jensen

26 ," vri,. M..f'.i'fi'-i ijiis^adresse #sl^& ;.-.;':;i&j'v, Kommunens navn o<i aamzc JOURNALNR RAMSØ KOMMUNE Teknisk forvaltning Vibygårdsve] Viby Sj. Tlf Damvej 7 Oplyses ved henvendelse Bygtesags nr. 95/152 HSP/ams Modtaget dato Byggetilladelses dato 9. Feb Anmeldelse fra autoriseret mester É!ÉÉiÉi Ejer/bygherre Thomas Jensen _ Sjælør Boulevard 29, 2. tv., 2450 Matrikelbetegnelse 6-es Gadstrup by, Gadstr. Kbh SV. Kloakarbejder Indvendig,, Udvendig:, Nyt fæliessysterri Ændret eksisterende fællessystem Sanitetsarbejder Nyt separåtsystem ; lll Ændret.eksisterende Ændret eksisterende _ \ :.\ I separåtsystern. septiktank [ Andet Vand- og \ sanitetsarbejder I. Gasinstallationer. [ Andet mi400 Balbfc'*- 8;Sfe2S 2»rø^-'fS 03.87

27 -., -. (i^\ -_-J_jJ_ L«i " : <i \\ i... *" & -> *cm. 0{\- yrs ~K, CL/ " _i Vrv J V--i _ 1 V -.-Ir/) ->.. _ %H»^<± -ÆX -^aufau ^ ^ S J Jt _ ±^9v -^ x\,-( -> 1 'L É 1 VAI^QC^. ^S3L...ztEai JLJQ JJLL; 1 '"?, m.l-txh jir 1 _ 3. f M f r 1, I^5L_ f31)q c^-iz ^J 4_" ' 1 I [.# "> *T.\ tm^~ -» ". _ - _ V.. 9. ' 1 - ;._ j;-:3^^ l ^ q \ >^.. * w V 1 1.

28 OHNG Hovedstadsregionens Naturgas i-s Ramsø Kommune Teknisk Forvaltning AU.: Helmer Schulz Petersen Viby gårds vej Viby Sjælland Gladsaxe Ringvej 11 Postbox 83 DK-2860 Søborg MMOTPaKUUtt I«' I H f> O A V T RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FfW'A'TNING 1 3 HAJ 1998 KOPI TIL SAGSGANG ftf JOURNALNR. (o-tg,fb C^-CXd Telefon: Direkte: Telefax: SE-nr.: Deres ref.: Vores journalnr.: Initialet: FS Dato: 11. maj 1998 TRBTIflTAfiNTNfiSTTTT ADELSE Installationsnr.: Beliggende: Damvej 7,4621 Gadstrup. Dét meddeles-hermed, at naturgasimrtahationen er synet og godkendt i henhold til Gasreglementet den 2. marts 'inn Simonsen InstaUationsafdelingen

29 ^Pw^ 7. iy {.^ 'O - - ^ \ -Ir ItW^. -W (^a-^o, hf MSI ^ W (c,s 1 ^.2..? I-e i / ' 4 'OwL f CACJTV** 7/? / < 7, SI -2 < X Éj«* <-/y> O (7cM^ L^_*- (c? s '- - L ^ PnaGtt^^imp^f/g^** - ipcjtovs^ 6^» ii y. * l<8. Ote.

30 14 april 2000 jeg har QtvwtvwQbtt sagtn* øg \za\^ Itetee fivuåt a^dtt underligt tv^d at hucset aldrig er blevet ønsket fk/røtlgsy t^et. per ligger eia/pl«ia, frø eit L«i^ctti^spefetør K/ieøl a^s>tøcvu,vtf$s>\m.hl pæ. per K/tai/ugler ei*, Attest pæ «t hucset Ligger søw. ha^ har afsat det. MA/h carsteia,

31 O RAMSØ KOMMUNE Dorthe Hjort Jensen Svebærhaven Albertslund TEKNISK FORVALTNING Lokal 510 Vibygjrdsvej 50, GI. Viby Postboks 43 DK-4130 Viby Sjælland Postgiro Tlf.: Fax.: n (jurf^ Dato: 19. juni 2000 Journalnr.: 6-es Ga/Ga. BBR - revision Damvej 7, 4621 Gadstrap Matr. nr. 6-es Gadstrup by, Gadstrup. Hermed fremsendes en ajourført BBR- ejermeddelelse efter afslutning i Bygnings- og Boligregistret af byggesag 1995/152 vedr. 154 kvm. enfamiliehus, da vi formoder at byggeriet er afsluttet. De gøres dog opmærksom på at byggesagen ikke er afsluttet hos bygningsmyndigheden da der ikke er foretaget færdigsyn af byggeriet, De bedes derfor snarest anmode om faerdigsyn. Når byggeriet er godkendt af bygningsmyndigheden vil notatet ang. manglende færdigsyn blive slettet af BBR-ejermeddelelsen. Med venlig hilsen cuui H/ul Jane Nielsen Teknisk assistent Korrespondancen bedes stilet til kommunen, ikke til personer

32 \ I \ U N \ \ \ \ V* \f. \ v * * V V" M<^T.R:.._.SJK:. \ \ % / " [>Y\ o d> fti \ fcorvo ^\V I fl*/»* Aoo 0-- V.c"^> iltoatiouåpi-au <{2vs ek*a -^^^v^ flod*, /,/ - c, M^ ^" *2.CSO

33 INDGÅET RAMSØ KOMMUNE I TEKNISK FORVAITMlNf* 1 7 JAN [KOPT KDPI TIL SAGSGANG [JOURNALNR" Approberet Sa0ntO S/<2L 'VS - v..i T XJMS/L-*3_5J3L3.3 I Tt daiepo"=.t- t s«t=é 3C T i o BHBB EBBB T ZEBO " UD'HU UlllittilUBL : T -4" &3CBC_ + 4- SJlfo^i/^- ^ "-r + 6ST..-+ -ixo r- ^5i + *-**, /*i + *>7 3S1 f /ts-t r+".. /4*i^.."+. J2&JEfflL^fc^ :^"L ite b: ndaiiii*/ei;-3 " ;rz.:

34 2rE U _::_-:.-..!'- ]U K4 sce *TTA> <,!I;«IC;.T-JS.»C..._ L.VÅ WC/^ Å ^ &V i M C; E.SC. p"aujcl..uc!.«tj^r:esr v:._.::.:_i: :,_...:":.' --" :A'FL^G T»u-.c?.«vdKj».._:.:.. _"":. -'; " ' ' "" idr.énc;o&>r^""'." :::::::.: -.:tr.rc)t.hai-.pa; AT^-caotTirrj^z'r.::::.M?*K'Æ.K::.'i 6:0 uc «t s. "A ur. <y^< : -; teet HVA.> g3*wife;,;... j " :op>vak.wvarsx:cv; :.w*era «^A^ ^pprøbérøt ysww éagnr. ^S//I5JL» SiiurifiNfijiiiMiiiiijirw.'ifijfiiiJM^ u>anjiiinjiiuin^»iiiaa^bflnflaflbflaftnrtflaju»bnjittflntuin,^nflfljæ i : Yr>F.yvÆr;;. ^ s **M ~*:F-<1A jsknxtszjszz: j-vægets rr : «f t ; - - ' ~ * * TI * 1 TI m. 1 il I 't 11 * "\ I n" 1 '"' * INDGÅET RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING ~^5-dH[r^{Ki!sisiBEag3^^. JOG w^a«*^;:j >«!fchswc3^ KOPI TIL SAGSGANG 1 7 JAN SQIT Æ&LJLi. o.

35 INDGÅET RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING KOPI TIL SAGSGANG JOURNALNR. 1 7 JAN n-v*' Approberet Henhører til byggetilladelse * 9 FEB ^ttsrs/elsr-. D "MQQ jtfæfcl

36 INDGÅET RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1 7 JAN KOPI TIL " - 1 SAGSGANG "! JOURNALNR. W D é>yd Approberet Henhører til byi af Saonn QCT MOKD "DAMVE;^..7.'..'

37 Advokat L. Hjuler Andersen Mmderet for landaret Ramsø Kommune Vibygårdsvej Viby Sjælland INDGÅET RAMSØ KOMMUNE SEKRETARIATFT - 9 BOV Advokatanpartsselskabreg.nr Frederiksberggade 21 DK-1459 København K Tel Fax Giro J. nr. den 08. november 1995 es Vedr. ejendommen Damvel 7. Gadstrup. 4 - Vedlagt fremsendes kommunalt oplysningsskema, som jeg venligst skal anmode kommunen om at besvare. Til dækning af gebyr vedlægges check stor kr. 460,00. Med venlig hilsen L. Huilejl Andersen advokat) t vthunm thc9f{wr*riy* ku4ftiaca{ $

38 HANEBÅNDSSPÆRFAG For nyt byggeri i 2 planer. For udvidelse af eks. 1-planshuse med 1. sal. Økonomisk, konstruktionsmæssigt korrekt. Fingersamlet bjælkelag i høvlet konstruktionstræ i fuld længde. Ud hæng sf orm: parallel med tagflade eller gulv. E^KÆ^w^y/**w4 LETBJÆLKER For at opfylde fremtidens isoleringskrav producerer RINGSTED SPÆRFABRIK Letbjælker, som giver den bærende konstruktion en isoleringsevne, der sikrer tagetagen mod kuldebroer. Leveres-parallelle eller med taghældning GITTERSPÆR type 2 Denne type er næsten uden begrænsninger i taghældningen og belastningen. Udhængsformen: parallel med tagfladen. AFVALMEDE TAGE Dette tagværk er ikke længere et problem. Det leveres færdigt i alle normale former. Spærplan medfølger naturligvis, idet konstruktionen altid er tilpasset hvert enkelt byggeri. KASSESPÆR Denne type svarer næsten til type 2, blot er udhængsformen her vandret. KEHLPARTIER Alle vinkelhuse skal som regel bygges sammen. Vi fremstiller naturligvis Deres sammenbygning så De nemt og problemfrit kan lægge Deres tag om hjørner. SAXE-SPÆR For effektivt landbrugsbyggeri og økonomisk drift af en moderne stald. God ventilation, ingen kulde og kondensbroer ved træspær. Mange fritbærende muligheder. Taghaldning Udhæng vandrat malt fa **«'* VED BESTILLING De bedes oplyse om spærfagets spændvidde, tagvægt, taghældning, udhængsmål og antal. Specielle opgaver: kontakt os venligst. RINGSTED SPÆRFABRIK A /s cute BaJstrupvej Ringsted.Ttf Fax Tia)Ml>i OQ fing6f fcwringjfcontroiwi RINGSTED SPÆRFABRIK A /s d i Balstmpvej Ringsted. T7f Fax THUuttel trmpaw- og flngarakarrtriojkonfrolan Godkendt af Bofrtnintatertot

39 *å^&&-32. A*e4S f..^..'sri'-"-.'''^-^---% = -,. =.,. ;... l'v^ka^'^*''-.'''"-'^'^''v".- /' '' -'.;'. "V--'- *-' ' : '-'! -' ; ' ''''K/ j;4^#^^s:^^?k-ri; :^.,^:v " : >. '. ". ; '; -. : 7 SJ ÆJ I-1 IFjf A I t^j B '^*^*C^^^5.i:"-'/-y- '-''T>' v "''-'-' Irs'"?/ ~'-i -;^'!'.>.'V.--'-' '... # %y -y 1; "* ' o.-"««*""" i'» - ^ "'', - '-,""--',>'.. ' '**{?' "" -pv i-.; '! '" :. *> i.,.'j?flw% v A/f/d ef TAG foran iw^ a^s i«-^sk'røfå ^ ; A?rfi^.:j?t. '*>.'ÆJS; ^ / V ^ H " ^ r>.-/ f v Af RINGSTED SPÆRFABRIK *^-:' 3 V^:. *^«f i -?%,- %,: Vs". '??»/':v»i* ^:,S * *-..- '' '«'?>l*,v j'.- i -;-;: ' : -J-7 tf. v#. l,-?v-. -.:-. ;' v; *-..,^»-->o.:-t :-**. :..;*-M-'..".. v.;; " ' '.!>'* ; v*«< ' >*$$: *& '- ' ' '."" : tk *; '< ' SS TRÆGITTERSPÆR: Forhandles af tømmerhandlere k^3 r «SJ iw:' Hktrn^, t^»:>fi: li^s*«?^ M K il^j :«^»s! 'S^ im? ^ ><m^t s^pgj^issk \ : ^^*l!ss^ &M*M i; i^ i _*^:! rø^ : --.-Mit B \; ;-',;.' 7fV* v.?.«?i;-.->.-^. '..v\- 3&>

40 1: m m 105J 105 J J90 -/s#, SPECIFIKATIONER 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET 2-.' ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM.! \. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX Bl. 5. KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG-F-JMÆRKES SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV. AF.): 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet af: Checket af: Cfetf rp RINGSTED SPfflFABflIK A/S BALSTflUPVEJ i 11, 4100 RINGSTED TLF: FAX: Dato: Scala: 1:20 SPÆRTYPE: V^gt Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. krafthoved: Enk. kraftfod: " Tegning nr: VAI M Spindvidde 5294 MM 1000 N/m2 300 N/m N 500 N DV Hildning 25.00

41 1:20 WSxl^S) W% MSK^<Z»6iy 178 syrn J * ** 500 *~* 618 K 618 M * SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM.. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: looo MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T2Q.0G TOPEX Bl, 5. KONSTRUKTIONEN SKAL IS- OG F^ÆRKES"-SAMT MÆRKES " FOR REM-PLACERING OG FOR- EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). * 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet af: (3&H Checket af: < - RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX Dato: " Scala; 1:20 SPÆRTYPE: Vagt Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. krafthoved: Enk. kraft fod: Tegning nr: VAI M Spindvidde 5294 MM V Sit 1000 N/m2 300 N/m N N DV Hzldning 25.00

42 1:15 ctofcteu sru.. co ^ *»i I*»K 500 *K M SPECIFIKATIONER: l". TØMMERKVALITETEN OG-TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET. 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX:.1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL.T20 OG TOPEX Bl. 5.- KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆR AF STIVNINGER (TV.AF.). Tegnet af: Checket af: «^- r\pif RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX: Dato: Scala: i: 15 SPÆRTYPE: Vagt Egv. Bev. Loft Enk. Enk. tag: belastning: last: kraf-thoved: kraft fod: Tegning nr: VAI M Spindvidde 5294 MM 1000 N/m2 300 N/m N 500 N DV Hzldning 25.00

43 1:15 W* T CD ro 937 rt45^ SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET, 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE.ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX Bl.. 5. KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG. F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). Tegnet af: Checket af: Qfy RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX: Dato: Scala: 1:15 SPÆRTYPE: Vagt Egv. tag: Bev. belastning:. Loft last: Enk. krafthoved: Enk. kraft fod: Tegning nr: VAI M Spændvidde 5294 MM 1000 N/m2 300 N/m N 500 N DV Hældning H

44 1: TUP ^K- 850 ^Qt"*AA> p- T T o CD O in oj CD O CD LO OJ 5 c O \ S 5 o in CD Ln OD OJ,-. UD (JD I J P~ -7*< > H* # »K *K SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL -VÆRE ANGIVET 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000-MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS-" OG F-MÆRKES SAMT-MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF- STIVNINGER (TV. AF.) *» 618 RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX: Tegnet af :(JØf Dato: Checket af: Q^ Scala: 1:20 SPÆRTYPE: VAJ M Vigt Spindvidde Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. krafthoyed: Enk. kraftfod: Tegning nr: 5294 MM / Sfk yotlmj 1000 N/m2 300 N/m N 500 N DV Hildning 45.00

45 1:20 O) ro 105J 190^ OJ \ slk. + \ s+fe cd&o uclhaw^ C besse s iaur SPECIFIKATIONER: i. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET. 2. ALLE. UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TrtUSWAL T20 OG TOPEX Bl. -5". KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet af: Checket af: / Q(>Jtf RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX: Dato: Scala: 1:20 SPÆRTYPE: Vagt Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk..krafthoved: Enk. kraftfod: Tegning nr: STANDARDSPÆR Spindvidde 5294.MM 600 N/ro N/m2 300 N/ro N 500 N DS sfe Hældning" 25.00

46 1:25 25, QQ KV # *F TPK" 1944 # *=w K 618- * K »K- 850 ^ affe. SPECIFIKATIONER: 1.. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET, 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER- MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES-SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK1B Tegnet af: Checket af: jtø RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX: Dato: Scala: 1:25 SPÆRTYPE: Vigt Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk.-krafthoved: Enk. kraftfod: Tegning nr: VALM Spindvidde 7774 MM 1000 N/m2 30Q N/m N 500 N DV Hildning 25.00

47 1:25 i in CD J&k SPECIFIKATIONER: ;1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET.- 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX Bl.. 5. KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR"REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet af: j f Checket af: c RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX: Dato: r21 Scala: 1:25 SPÆRTYPE: VAI M Vagt Spzndyidde. Egv. tag: Bev. belastning: Loft. last: Enk. krafthoved: Enk. kraft fod: Tegning nr: 7774 MM 1000 N/ro2 300 N/m N 500 N DV Hildning 25.00

48 1:25 K 844 ** * ** i ^ * 850 SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET. 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TftUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS-OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet af: Checket af: <3 /f c RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX: Dato: Scala: 1:25 SPÆRTYPE:- Vagt 600N/m2 Egv. tag: Bev. belastning: Lo.ft last: Enk. krafthoved: Enk. kraft fod: Tegning" nr: VALM Spændvidde 7774 MM 1000 N/m2 300 N/m N 500 N DV Vs/& Hildning 25.00

49 1:25 WS*'VS XX 1% SS O CO I Mg^ x-^^ rpicvs ^-582 CO -# *r=m 190 K- 618 A 850 ** SPECIFIKATIONER:.1. TØMMERKVAL I-TETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES - FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet af: Checket af: <3 jf ^ RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX: Dato: 199B-B-21 Scala: 1:25 SPÆRTYPE: Vagt Egv. tag: Bev. belastning: Lof.t last: Enk. krafthoved; Enk. kraft fod: Tegning nr: VALM 'Sfnndv.idde 7774MM I stk 1000 N/m2 300 N/m N "500 N DV Hzldning 25.00

50 1:15 J-WS^S <&K\% CO 500»K SPECIFIKATIONER: I". TØMMERKVAL I TE TEN OG TANDPLADER "SKAL VÆRE ANGIVET. 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX Bl. 5. KONSTRUKTIONEN SKAL.TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). "Tegnet"af: Checket af: ^ ($gtf RINGSTED SPÆRFABRIK. A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX: BO 72 Dato: Scala: 1:15 SPÆRTYPE: Vagt. Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. k-rafthoved: Enk. kraftfod: VALM Spindvidde 7774 MM 1000 N/m2 300.N/ro2 looo N 500 N Tegning nr: DV Hzldning 25.00

51 1:20 cn cn m SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN. OG.TANDPLADER SKAL" VÆRE. ANGIVET. 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I "MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES' FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). Tegnet -af: ^ C H Checket af: c^ RINGSTED. SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX: BO 72 Dato: Scala: 1:20 SPÆRTYPE: Vagt Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. krafthoved: Enk. kraft fod: VALM Spindvidde 7774 MM 1000 N/m2.300 N/m N N Tegning nr: DV Hældning IB. 25

52 1: > * 850 AJ orv*#j< D p c*- I O in in LO m o LT) co i O I O o in t in in r-. I in OJ LO t m OJ LO CD co m i 1 1 CO ri LO 625 -# ^ 755 -** 500 *« r-^ JT # » ** * = : = SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENOTE : TRUSWAL T20 OG. TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT-MÆRKES FOR "REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). Tegnet af: Q(^H Checket af: c RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX Dato: Scala: 1:30 SPÆRTYPE: VALM Vægt Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. krafthoved: Enk. kraft fod: Tegning nr: / s4)$ \JOhlvV Spindvidde-' 7774 MM 600 N/ro N/m2 300 N/m N N DV Hildning 45.00

53 1:25 rn r-* CD SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : -TRUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG-F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF- " STIVNINGER (TV.AF.).. 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet af:- Checket af: v QjK^ RINGSTED SPÆRFABRIK.A/S. BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX BO 72 Dato: Scala: 1:25 SPÆRTYPE: Vagt Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. krafthoved: Enk. kraft fod: Tegning nr: STANDARDSPÆR.Spændvidde' 7774MM 1000 N/m2 300 N/m N '500 N DS Hildning

54 1: r* K * # * CD 500 -K »K * *- 850 * *«-61B -**- 850 CO SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET. 2\ ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM.' 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : { TRUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS-'OG F-HÆRKESSAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet af: Checket af: ^_ ^ RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ RINGSTED TLF: FAX: BO 72 Dato: Scala: 1:30 SPÆRTYPE: Vagt 600 -N/m2 Egv. tag: Bev. belastning: Loft.last: Enk.-krafthoved: Enk. kraftfod: Tegning nr: i VALM Spændvidde 8674 MM 5-lfe 1000 N/m2 300 N/m N 500 N DV Hældning 25.00

55 1:30 I in r«. O L_^ ^ 190 co *" K-582 -^ 500 # # rf 2891 rf-500 co K # 8674 *--618 K 850 rf< SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET. 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM." 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE :. TRUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN" SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRÅF- STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet af: $% Checket af: Cf RINGSTED- SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ Ul RINGSTED TLF: FAX: BO 72 Dato: Scala: 1:30 SPÆRTYPE: Vagt ' Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: -Enk. krafthoved: Enk. kraftfod: Tegning nr: VALM Spændvidde 8674 MM 1000 N/m2 300 N/m N 500 N DV HÅ& Hældning 25.00

56 1: STK SPECIFIKATIONER; 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET. 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet.af: Checket af: cfåtf RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ Ul RINGSTED TLF: FAX: BO 72 Dato: Scala: 1:30 SPÆRTYPE: VALM Vægt N/m2 Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. krafthoved: Enk. kraft fod: Tegning nr: Spændvidde 8674 MM 1000 N/m2 300 N/ip N 500 N DV Hzldriing

57 1: , 51x178 syrn V5*7Y5 W* ^s>^ sx 7S" 190 CO * ^ K-582 -*= 500 -rf- ' ^-582 rf-500 CO K-618 -rf K-618 K 850 rf* # SPECIFIKATIONER:.. 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL- VÆRE ANGIVET. 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS-'OG F-MÆRKESSAMt MÆRKES FOR' REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet af: ^(If Checket af: ^v-v RINGSTED SRÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ Ul RINGSTED TLF: FAX: Dato: Scala: 1:30 SPÆRTYPE: Vagt Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. krafthoved: Enk. kraft fod: Tegning nr: VALM Spændvidde 8674MM 1000 N/m2 300 N/m N -500 N DV HæTdning 25.00

58 1: 15 j co - H ^ SPECIFIKATIONER:.TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET ALLE- UBENÆVNTE MÅL I MM. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM PLADERNE ER MK-GODKENOTE : TRUSWAL T20 OG IOPEX Bl. KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT- MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.) - Tegnet af: (5&H Checket af: tx~ RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPYEJ lil RINGSTED TLF: FAX: Dato: Scala: 1: 15 SPÆRTYPE: Vægt Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. krafthoved: Enk. kraft fod: VALM Spændvidde 8674 MM 1000 N/m2 300 N/m N 500 N Tegning nr: DV Hældning 25.00

59 1:20 CVJ OD ««i CM in rf*- "6156 SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET, 2: ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: looo MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). Tegnet af: (J^M Checket af: <\ RINGSTED. SPÆRFABRIK i/s BALSTRUPVEJ Ul RINGSTED TLF: FAX: BO 72. Dato: Scala: 1:20 SPÆRTYPE: Vægt Egv. tag: Bev. belastning: Loft Jast: Enk.- kraft-hoved:- Enk. kraftfod: VALM Spændvidde 8674 MM 1000 N/m2 300 N/m N 500 N Tegning nr: DV Hældning 18.25

60 1: rf< *^ 850 * \Jofv*iaJow-f I o o ID o in o r-> Ol m o CD ID OD i ID CVJ CO \ ID CVJ UD i 3. CD ^ i to i K * * rf ^ rf* *K rf K rf* 8674 SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVAL-I TETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENOTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX Bl. 5: KONSTRUKTIONEN-SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES - FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTJUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). Tegnet af: Checket af. <5&f o- RINGSTED.SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ Ul RINGSTED TLF: FAX: Dato: 1996-B-21 Scala: 1:30 2 SPÆRTYPE: Vægt 618 -rf Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. krafthoved: Enk. kraftfod: Tegning nr: VALM Spændvidde MM 1000 N/ro2 300 N/m N 500 N DV Hældning 45.00

61 1:30 25M 5 s+fe (jxden oduocam J enjl SÉ&L cu 00 "ni OJ SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN OG TANDPLADEfl SKÅL. VÆRE ANGIVET, 2. ALLE UBENÆVNTE"MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE :..TRUSWAL T20 OG TOPEX KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES- FOR REM-PLACERING' OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF- - STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet af: ^$6ff Checket af^ RINGSTED SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ Ul RINGSTED TLF: FAX: BO 72 Dato: Scala: 1:30 SPÆRTYPE: Vigt Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk. krafthoved: Enk. kraftfod: Tegning nr: STANDARDSPÆR Spændvidde B674 MM 1000 N/m2 300 N/m N 500 N DS s\k Hældning 25.00

62 W ^ 7^-f/e C*r*\eu.) SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKYALITETEN OG TANDPLADER SKAL VÆRE ANGIVET. 2. ALLE UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: looo MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX Bl. 5. KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG-F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR HEM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18.-^^^RINGSfED. SPÆRFABRIK A/S ^ ^ ^ N. RAI STniPYF,! RTNGSTFD Tegnet af: ($GM TLF: FAX: Dato:" 19g6-0%-"2V Checket af: *- Scala: 1: «Q SPÆRTYPE: SVULVCC - Vægt. " N/ro2 - Egv. tag: Spændvidde - MM boc> N/ ra2 Bev. belastning: [CCO N/m2 Loft last: 3tX> N/m2 Enk. krafthoved: ' iooo N - Enk. kraft fod: 5 C>^ Tegning nr: $-2 ' Hældning S~l$)S-0

63 SPECIFIKATIONER: 1. TØMMERKVALITETEN.OG TANDPLADEP SKAL" VÆRE ANGIVET. 2. ALLE'UBENÆVNTE MÅL I MM. 3. SPÆRFAGENES AFSTAND C/C MAX: 1000 MM 4. PLADERNE ER MK-GODKENDTE : TRUSWAL T20 OG TOPEX Bi. 5. KONSTRUKTIONEN SKAL TS- OG F-MÆRKES SAMT MÆRKES FOR REM-PLACERING OG FOR EVENTUELLE TVÆRAF STIVNINGER (TV.AF.). 6. UBENÆVNT TRÆ ER 45x70 DK18 Tegnet of. j&\ Checket af^».ringsted. SPÆRFABRIK A/S BALSTRUPVEJ Ul RINGSTED TLF: FAX: Dato: 1996-o&- \ Scala: 1: TS SPÆRTYPE: Sft/IrfePUflJ Vægt é^o N / m2 Egv. tag: Bev. belastning: Loft last: Enk.. krafthoved: Enk. kraftfod: Spændvidde MM 6c>o N/m2 \CQO N/m2 vsoo N/m N - Sooro Hældning 2 Tegningnr^S - 2S ' 7SP5 '-^-

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET C021 S A G S R E G I S T R E R I N G. EJDNR: 084400 EJERL.ESR-NR: ADR. : Lindeparken 16 SAGSNR.: 084400-001 SAGSBHDL.: MHS ART: 2 BR-S ANMELDELSE INDH, STATISTIKFELT: CAll SORTERING: DIAM ANSØG.: Ruth

Læs mere

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune.

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune 841,0 Rønde MODTAGET Syd 17-08-2015 d j yorle Erklæring vedrørende teknisk dokumentation Byggeriets adresse: 5, VESTr,0 {Ej g Matr Nr 28 D Ejerlav: Undertegnede ansøger eller ejer erklærer

Læs mere

ii M$ Wtyy>, ilom AjjtL Z'.*t^3 Zlh.^ ZLh-W 17.7.S3 I.S.<iS o^l/ucwct z. KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by

ii M$ Wtyy>, ilom AjjtL Z'.*t^3 Zlh.^ ZLh-W 17.7.S3 I.S.<iS o^l/ucwct z. KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by Beliggenhed /^ o^l/ucwct z. Ansøgning modtaget Tilladelse meddelt Anmeldelse fra kloakmester Færdigmelding fra kloakmester Revideret

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr.

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning Modtaget den 5.TW.. i ^w ^M.MQ-b Beliggenhed Matr. nr; ^y={ -Pr Ejerens navn Hstgmje VifUPf^WVF^ Ansøgerens navn ^ i. Adresse Do Eje ri av \7it\jnefoV T^Y, LiKrpFi^tL

Læs mere

AFSLUTNING ÆNDRING AF SPILDEVANDSANLÆG

AFSLUTNING ÆNDRING AF SPILDEVANDSANLÆG RØNNEDE KOMMUNE Teknik 4& Miljø Stig Ørntoft 4682 Tureby Rådhuset, Industrivej 2 4683 Rønnede. Tlf. 56 71 10 16 Lokal 405 E-mail: Giro 3 01 79 90 Fax. 56 71 16 10 Fax. 56 71 16 67 Kommune(3)Roennede. dk

Læs mere

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør ALBERTSLUND KOMMUNE Teknisk forvaltning Afd. for byplan og byggesager Kassekontrolapparatets afstempling mrk. A KM RST er 9Vldig kvittering BYGGETILLADELSE Initialer KJ/LB Journal nr. 2917/76 Løbe nr.

Læs mere

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN KOMMUNE EJENDOMSNR.: 093779 GRUNDAREAL: 860 BYGGE- OG PLANAFDELINGEN ADRESSE: MATR.NR.: VEJKODE: JOURNAL NR.: 54384 Engholm Allé 36 8 cl, Avedøre 2180 SAGENS ART: Carport til udhus MODTAGET: 31.05.05 SAGSDATO:

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /,

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /, Eks. bebygget areal: Nyt bebygget areal: Bebygget areal i alt: Eks. etageareal: Nyt etageareal: Etageareal i alt: Eks rumfang: Nyt rumfang: Rumfang i alt: Grundareal: Bebyggelsesprocent: Gebyrberegning:

Læs mere

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i BBR. nr. l p B yggesag Beliggenhed Mtr. nr. Lb. nr. 1H3 o 6 ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i / b b fo Ejerlav Emne J ^ i? l \ 3 J - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral Bygherre c Q C ' i r::

Læs mere

BYGNINGS-ATTEST. .. af.strøby. by, B sogn, Roskilde amt,

BYGNINGS-ATTEST. .. af.strøby. by, B sogn, Roskilde amt, VALLØ kommunes Byggesag nr.x 4 6/70 bygningsinspektør 19 / 4652HaarIev Telf. (03)68 60 53 Approberet den 14/5 19 70 rp ' BYGNINGS-ATTEST Det bevidnes herved, at det af i^ Hans Otto Johansen opførte bygningsarbejde

Læs mere

MODTAGET. Mmsk foiotlfiiflg. SAGSRENSET.d.%/ øe><_. %7o7i) w&v- sogn. Ringive sogn 19/1.0

MODTAGET. Mmsk foiotlfiiflg. SAGSRENSET.d.%/ øe><_. %7o7i) w&v- sogn. Ringive sogn 19/1.0 Stempel MODTAGET Mmsk foiotlfiiflg Statistik 0 eenfamiliehus 0 flerfamilehus 0 erhvervsejendom 0 ikke erhvervsejendom O antal lejligheder 0 antal værelser D landbrug Jour. nr. 84478 Arkiv nr. 1-a, Elkjær,

Læs mere

Parcel nr. Ejerlav Beliggenhed 124 aov Horne by, Hirtshals J.Fibigersgade 2o Ansøger. indretning af depoter i Rådhus kælderen 985o Hirtshals

Parcel nr. Ejerlav Beliggenhed 124 aov Horne by, Hirtshals J.Fibigersgade 2o Ansøger. indretning af depoter i Rådhus kælderen 985o Hirtshals Matr. nr. Parcel nr. Ejerlav Beliggenhed 124 aov Horne by, Hirtshals J.Fibigersgade 2o Ansøger Projekt do J.Fibigersgade 2o indretning af depoter i Rådhus kælderen Byggesag nr. 543/83 Lb. nr. Vej kode

Læs mere

Jens Hansen, Nørregade 91* Sindal, ansøger om tilladelse til at opføre en garage på matr. nr. 4^ Sindal by og sogn. Fra

Jens Hansen, Nørregade 91* Sindal, ansøger om tilladelse til at opføre en garage på matr. nr. 4^ Sindal by og sogn. Fra SINDAL KOMMUNE Sag vedrørende beskrivelse Sag nr. Journ. nr. 59/70 Jens Hansen, Nørregade 91* Sindal, ansøger om tilladelse til at opføre en garage på matr. nr. 4^ Sindal by og sogn. Indgået den 28.7.197O

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE BYGNINGSMYNDIGHEDEN Løbe nr 4516 Matr. nr. 38 e Ledøje (2: Beliggenhed Risbyvej 7. Ledøje. 275o Ballfejup Ejnr Dan Rener Houtved, Risbyvej 7, Ledøje, 2 75o Ballerup ' Andrager Samme

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

Ejendomsnummer. 1anledning af Deres ansøgning om byggetilladelse vedrørende ejendommen. Hasle M arina 1 & 3

Ejendomsnummer. 1anledning af Deres ansøgning om byggetilladelse vedrørende ejendommen. Hasle M arina 1 & 3 Bornholms Reqionskommune Plan og Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge TIf: 56 92 00 00 Ansøgers navn og adresse Faste Anlæ g S kovlø kken 4 3770 A llinge Bedes oplyst ved henvendelse Ejendomsnummer 0 94098

Læs mere

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet.

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet. BYGGETILLADELSE Matr. nr.: Beliggenhed: Ansøger: Ejer: Ansøgningsdato: Gebyr: Byggeriets art: 6 m. m.fl. Herstedøster Rambøll, bredevej 2, 2830 Virum. Colgate Palmolive A/S,,. 12. juli 1998 248,00 kr.

Læs mere

oi, 6 /4 8 '009 B Pæl A W K U o l BBR. nr. Lb. nr. Beliggenhed? Mtr. nr. Ejerlav f\j\^^ j 0 Bygherre H t) Ø f f (, n ICo fo w\ tø v\, Anmelder Bopæl

oi, 6 /4 8 '009 B Pæl A W K U o l BBR. nr. Lb. nr. Beliggenhed? Mtr. nr. Ejerlav f\j\^^ j 0 Bygherre H t) Ø f f (, n ICo fo w\ tø v\, Anmelder Bopæl Byggesag BBR. nr. 6 /4 8 '009 Lb. nr. 22-/6? Beliggenhed? Mtr. nr. Q Ejerlav f\j\^^ j 0 e r J oi, Bygherre H t) Ø f f (, n ICo fo w\ tø v\, B Pæl A W K U o l Anmelder Bopæl Anm W / Ibrugtagningstilladelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

kommunen 35-udvalget amtet

kommunen 35-udvalget amtet Matr. nr. Ejerlav Sogn Hus nr. Postadresse O. Byggesagsnr. Ejers navn Adresse Indgået 1^ \/ ) Ansøqer^m^vn Adresse Grundareal Bebygget areal ' Bruttoetageareal utto^ia Udnyttelsesgrad// \J) Tilladelig

Læs mere

Ibrugtagningstilladelse

Ibrugtagningstilladelse ^**m «* ^W* i# O Mi ØLSTYKKE KOMMUNE Bygningsinspektoratet 3650 Ølstykke Tlf. (03) 17 84 27 Ibrugtagningstilladelse Hr. Ove Jansen«Harpevej 8, 365o Ølstykke. Byggeaag8nummer Byggetilladelsens dato 6830

Læs mere

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar HILLERØD BYRÅD BYPLAN- & BYGNINGSUDVALGET HELSINGØRSGADE 6-8 3400 HILLERØD TLF. (03) 26 42 00, lok. 379 J. nr. 51o/77 Byggetilladelse Med ansøgning af a\igu>.t 1 7~7 har _..ilir.3.ten og Qvo.-.Qr-am søgt

Læs mere

Ejd.nr. Bygn.nr. Vejkode Etage. Matrikelbetegnelse og ejerlav. Ejers navn og adresse. Kontaktpersons nfivn og adresse. Virksomhedens navn og adtesse

Ejd.nr. Bygn.nr. Vejkode Etage. Matrikelbetegnelse og ejerlav. Ejers navn og adresse. Kontaktpersons nfivn og adresse. Virksomhedens navn og adtesse Skitse over ejendommens bygninger bg eksjstérende afløbsinstallationer/møddingsanfæg m.v. ved syn og ejerens redegørelse har kunnet fastlægges. ^ ^ :^ ^ så vidt det i '21 Ejd.nr. Bygn.nr. Vejkode Etage

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

%oma k s-l 15 9^ I L"k>ucj\"i*ci

%oma k s-l 15 9^ I Lk>ucj\i*ci %oma k s-l 15 9^520.71 I L"k>ucj\"i*ci KORSØR KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØRENS KONTOR RÅDHUSET, 4220 KORSØR TELF. 03 570800 LOKAL 53 Bygningsudvalget i Korsør (mim Horer til byggetill. af d. d. Tekniskforvaltning,

Læs mere

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m BYGGESAG Byggesag nr.: ^ 18 S Indg.den: & ~ 3 - \ ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ i j - p Beliggende: R V r A *., 5-2 6 Ejendomsnr.: af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n Tilhørende: U V W - V o v j CPR-nr.:

Læs mere

6/ /MØ-/ JOURNALSAG "instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/

6/ /MØ-/ JOURNALSAG instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/ kommunens navn 4. juni 1981 dato 6 MØ- Journalnr fm 670199^ iahenr 6?ø~ magnetkortnr. forud for sagens start: "afsendende instans Lars Hansen, foranstående sager Hobrovej 10, Rold -^ JOURNALSAG "instans

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Glostrup Kommune. Side 1

Glostrup Kommune. Side 1 Glostrup Kommune Side 1 Sag: 2001/00899 Arkivkode: 02.00.01 9hgG - Edithsvej 13, skødeoplysninger om ej godkendt overdækket terrasse, udhus og drivhus Undernr.: P19 Delarkiv: Sagsdato: 02072001 Sagsansv:

Læs mere

A /s. Vedr.: Olietanke nedgravet på ejendommen matr. nr. 6 m Herstedøster, Smedeland

A /s. Vedr.: Olietanke nedgravet på ejendommen matr. nr. 6 m Herstedøster, Smedeland gate-j A /s Smedeland 9 Postbox 93 DK-2600 Glostrup Danmark Albertslund Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuset 262o Albertslund Telefon: 02-96 12 34 Telex nr: 33113 palmo dk Telegram-adresse: Palmolive att.:

Læs mere

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT Byggesags nr. Matr. nr. Af: 4033-94 23 e Rønninge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vedrørende Opførelse af carport m/redskabsrum Adresse Ejd. ejer Ejers adresse Rønningevej 38, Langeskov Anmeldt-af Anmeldt kloak

Læs mere

H- h. H- n- M-3-85 B-9-85 B-13-88 94-168-A-24 2000-196-Z 2001-290-B 2-4. ^ h- -s_-^i_7s '-&=a-^-&'2- Hu«nr.: 8. Gad«: E]«rlaug: Sag. J. nr. J. nr.

H- h. H- n- M-3-85 B-9-85 B-13-88 94-168-A-24 2000-196-Z 2001-290-B 2-4. ^ h- -s_-^i_7s '-&=a-^-&'2- Hu«nr.: 8. Gad«: E]«rlaug: Sag. J. nr. J. nr. 1 Hu«nr.: 8 Matr.: ^Q b Gad«: E]«rlaug: Hingeballevej Hinae bv, Hincre 2-4 Sag J. nr. Sag J. nr. Offentlig ««rvitut om: H- h 1 2 ^ h- -s_-^i_7s '-&=a-^-&'2-11 12 Villabebyggelse Byggelinie fra vej u H-

Læs mere

MEDDELELSE. Jfr. vedlagte BBR-ejermeddelelse er der registreret 198 m2 bebygget areal uden udnyttelig tagetage.

MEDDELELSE. Jfr. vedlagte BBR-ejermeddelelse er der registreret 198 m2 bebygget areal uden udnyttelig tagetage. RØNNEDE KOMMUNE Teknik & Miljøafdelingen Stig Ømtoft Tågerupvej 15 4682 Tureby Industrivej 2 4683 Rønnede Tlf. 56203000 Lokal E-mail: jenst@roennede.dk 18. april 2006 J.nr. 351433 Giro 3 01 79 90 Fax.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

2004/01064 Stenbjerg 002

2004/01064 Stenbjerg 002 2004/01064 Stenbjerg 002 Sag - Færdigbrev uden mangler Overskrift: Tilbygning på 14 m2 til carport EOM-opdateringer Anmelder Ejer Hirtshals Kommune; Rådhuset; 9850 Hirtshals Andre ejere CVR-nr. Ejendomsnr.

Læs mere

...<L4^., USZtn. :ri. )eæåæ/\duå^ p^^^^^^^a^^a^c^ ^St^U^i. Byggesag journ. nr,.j4^l. Byggesag journ, nr. sfibiftsji. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr.

...<L4^., USZtn. :ri. )eæåæ/\duå^ p^^^^^^^a^^a^c^ ^St^U^i. Byggesag journ. nr,.j4^l. Byggesag journ, nr. sfibiftsji. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr. Byggesag journ, nr. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr. Spildevandssag journ* nr.. Ejendommen matr, tilhørend og beliggende ved Byggearbejdets art Attestens ordlyd......

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. SEPTEMBER 1959.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. SEPTEMBER 1959. BYPLANVEDTÆGT NR. 6. Enghavevej. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende i Vejgaard omkring Enghavevej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. SEPTEMBER 1959. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26,

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26, MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. /ejerlav 17r tilbjerg by, tilbjerg Beliggenhed Tingvej 26, Ul bjerg, 8832 Skals Ejer August Elias Kramer, Tingvej 26, Ansøger Ul bjerg! 88/96 Ejendomsnr. 02569-7

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Regler for byggesager

Regler for byggesager Regler for byggesager Skal der ske byggeændringer og modernisering i lejligheden, ud over alm. maling og tapetsering, skal følgende regler følges 1. Skriftlig ansøgning til bestyrelsen og evt. relevante

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X.

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X. ODENSE KOMMUNE Byggesag Sagsbehandler: Anmeldelsesfrist-dato: Bemærkninger: Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring 7^ Forespørgsel besvaret x Ibrugtagningstilladelse X. Afsluttet Angående:

Læs mere

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr.

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. Teknisk sektor 6800 Varde Telefon 79 94 68 00 /3. 3 0 / Beliggenhed Modtaget dato Kærvei 18 og 24 8.3.2001 Område Vejkode 01 4763 18 og 24 Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder 07177-8 Jour. nr.

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Udskrevet: :26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune

Udskrevet: :26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune Udskrevet: 02-08-2016 16:26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune - - - - -- - 1] D 0't:J iq!l0y Cl....J P3 Pacctol.e. r-a.cqj.z u - to ', Cl... (.-? -;z:. C.:> O e- z; ':I

Læs mere

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr.

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr. Vinderup kommune Teknisk forvaltning 7830 Vinderup Tlf. nr. (07) 44 16 00 BYGNINGSANMELDELSE INDGÅET - 4 AUS. 1975 Vinderup kommune Ejendommens matr. af Sjornlcjær, Sevel sogn beliggende (gade eller vej

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT

SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT 4 Byggesag nr. 19 SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. /? 19 / ( / nr.,...^ r 2... matr. nr. Dato Byggesagens behandling, :... % ~ 3 -,t ^&réx-*yr~/?

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

B0GEKjSEVEL3 9, s-l. k.

B0GEKjSEVEL3 9, s-l. k. m u r g em kjem&r y d m im g B0GEKjSEVEL3 9, s-l. k. KASSE»9 dl NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET SLAGELSESVEJ 8, 4700 NÆSTVED TIf. (03) 72 29 00 - Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: K l.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde

Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde / 1 ^ ' a C r. HADSTEN KOMMUNE Bygningsinspektøren TIf, (06) 98 10 88 Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde Antøgningen indsendes i 2 eksemplarer til Udfyldes af kommunen Modtaget dato

Læs mere

Lb. or. 2 År Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21

Lb. or. 2 År Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21 Lb. or. 2 År 19 66 Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21 0022007 Gebyr for udstedelse af byggetilladelse kr. /^^ - regning den / 2-, Lb. nr. 19 66 Mal,, nr. 19-m og

Læs mere

Kære Per Jensen. Er det korrekt opfattet at der kun kan være tale om særskilte boliger, såfremt disse er brandmæssigt opdelt i henhold til BR 15?

Kære Per Jensen. Er det korrekt opfattet at der kun kan være tale om særskilte boliger, såfremt disse er brandmæssigt opdelt i henhold til BR 15? Fra: [mailto:pjen@solrod.dk] Sendt: 11. april 2017 13:36 Til: Jens Bendix Emne: VS: Diverse spørgsmål om annekser og dobbelthuse. Hej Jens Til orientering. Jeg vedhæfter lige mine oprindelige

Læs mere

Sag - Aktiv. Frederik Sprmgborg/GLXKOM/DK BMF-BA-BYG By- og Miljøforvaltningen / Byggesagsafdelmgen Alle 28.03.2008

Sag - Aktiv. Frederik Sprmgborg/GLXKOM/DK BMF-BA-BYG By- og Miljøforvaltningen / Byggesagsafdelmgen Alle 28.03.2008 AFSLUTTt Sag - Aktiv Adgang Normal Overskrift: Ombygning af eks. klubhus og bådskur samt opførelse af nyt bådskur, Valdemar Poulsens Vej 4, matr. nr. 11 ai, Bagsværd Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. /

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Hanne Møller Kristensen/Teknisk/Ikast-Brande. Teknik- og Miljøområde / Teknik- og Miljøområde. Preben Rosenkilde; Teglgardsvej 30; 7441 Bording

Hanne Møller Kristensen/Teknisk/Ikast-Brande. Teknik- og Miljøområde / Teknik- og Miljøområde. Preben Rosenkilde; Teglgardsvej 30; 7441 Bording A fslu ttet sag Normal adgang Sag Gammel Ikast-sag: Diverse info vedr. olietanke Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Læsekode Sagsdato Hanne Møller Kristensen/Teknisk/Ikast-Brande Profile:

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J DANSK OFFSHORE TRANSPORT ApS Studstrupvej 7 8541 Skødstrup Side 1 af 8 Ejendommens matr.nr.: 1 a, Åstrup By, Skødstrup Adresse: Studstrupvej

Læs mere

Ikrafttrædelse: Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: / 5

Ikrafttrædelse: Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: / 5 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-01-2011 Type: Vejledning Nummer: Udstedelse: 01-01-2011 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: 10-03-2011 1 / 5 Tjekliste ved byggetilladelse

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

BYGGESAG. Samlet bebygget etageareal. Bebyggelsesprocent efter nybyggeri. Nyt boligareal 59.7.40 m^ Nyt åbent overdackket areal. Nyt kaclderareal.

BYGGESAG. Samlet bebygget etageareal. Bebyggelsesprocent efter nybyggeri. Nyt boligareal 59.7.40 m^ Nyt åbent overdackket areal. Nyt kaclderareal. Kjellerup kommune J. nr. 2-4-10b-B-13-88 6'. BYGGESAG Landbrug. Ejendoms nr. 01690-1 vej kode 3165 Ejendommens matr. nr. 10b Hinge by, Hin^ge Beliggenhed Hingeballevej 8 Lokalplan nr. Bypl.vedt. nr. Møde

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Sags nr.: Adresse: Bakkeledet 9. Modtaget d Sagstype: Øvrige Emne: Etablering af udstilling

Sags nr.: Adresse: Bakkeledet 9. Modtaget d Sagstype: Øvrige Emne: Etablering af udstilling Adresse: Bakkeledet 9 Sagstype: Øvrige Emne: Etablering af udstilling Ejer: Vallø Stift Vallø Stiftkontor Slotsgade 3 Vallø Sags nr.: 2009-16015 Modtaget d. 19.04.09 Ansøger: Kunstmuseet Køge Skitsesamling

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

Hermann Sillesen Ørstedsvej Ribe. Sendt digitalt. Den 9. maj Landzonetilladelse byggesagsnr F/3

Hermann Sillesen Ørstedsvej Ribe. Sendt digitalt. Den 9. maj Landzonetilladelse byggesagsnr F/3 Hermann Sillesen Ørstedsvej 55 6760 Ribe Sendt digitalt Den 9. maj 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr 260-14 F/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 03.03.2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

veile Tillæg nr. I til byplanvedtægt nr. 2 for Vindinggård og området syd for. K CMM UN E

veile Tillæg nr. I til byplanvedtægt nr. 2 for Vindinggård og området syd for. K CMM UN E veile K CMM UN E Tillæg nr. I til byplanvedtægt nr. 2 for Vindinggård og området syd for. VEJLE KOMMUNE Januar 1975 December 1976, Matr.nr. 16 a og 16 kc, Vinding by, Mølholm sogn. Anmelder: og 18 a rn.

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Pejs/Brændeovn. Da der nu foreligger endelig tilladelse til installationen, står det den enkelte beboer frit for at fortage en sådan installation.

Pejs/Brændeovn. Da der nu foreligger endelig tilladelse til installationen, står det den enkelte beboer frit for at fortage en sådan installation. Pejs/Brændeovn 10. september 1991 Til medlemmerne i Hallandsparken Endelig godkendelse af installation af pejs/brændeovn. Efter en sagsbehandling på godt og vel et par måneder og et passende antal rykkere

Læs mere

Installation af ollefyrincjsanlæg. 2.3'0 T.1958 FF^ OCT Til f rva Fra..., « tilladelse til -4.»

Installation af ollefyrincjsanlæg. 2.3'0 T.1958 FF^ OCT Til f rva Fra..., « tilladelse til -4.» ! ' Installation af ollefyrincjsanlæg. Modtaget d. Ekspederet d. 19 19 24.0CT 1 9 5 8 Ansøgning in duplp fra. 2 4. OGT. 195.8 ^ by9nin9svaesenet > 2.3'0 T.1958 FF^......... 2 4. OCT. 1 9 5 8 Til f rva

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

s", U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H" O.T!\ E trhnx 8. lxci va-.

s, U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H O.T!\ E trhnx 8. lxci va-. \.l \ \l \R cj U u \ < \) R " \ (\l l l!{ (J x ) ii 9/ & B U: >': :U S * i fl q!. > ' z 1 ( 8 :.xx \O 3 9 VY Y : ii 0) ) (!i! > l/. ( < l y( \O c. )< O c = O 1 O x 9 c ' c4 : l c. \ l.! (1) u f \ O 1 '

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre...

gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre... B Y G N I N G S V Æ S E N E T / A gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?.... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre...... X,iBeboelsesbygning Aflabsinstallation med w.c. Kontor, lager

Læs mere

ti :57 Aksel Blaabjerg Staldgårdsgade 5, 8900 Randers Tlf

ti :57 Aksel Blaabjerg Staldgårdsgade 5, 8900 Randers Tlf Aksel Blaabjerg akselblaabjerg@msn.com ti 10-11-2015 14:57 Nabohøring omkring Matr. nr. 500c, 515, 488b og del af 7000ø Randers Bygrunde Randers Kommune Plan, miljø og teknik Laksetorvet Maria Issakainen

Læs mere

Lb. nr. 85. nr. 10-q, Haslev idy og sogn Ejer. Ar G ad G Themstrapvej 75 Andf. S Sannne

Lb. nr. 85. nr. 10-q, Haslev idy og sogn Ejer. Ar G ad G Themstrapvej 75 Andf. S Sannne Lb. nr. 85 nr. 10-q, Haslev idy og sogn Ejer!: Elbbe Vagn Rasmussen Ar 19 75 G ad G Themstrapvej 75 Andf. S Sannne Emne Opf. carport 10,^-m i skel samt vindfang med gæstetoilet. 0001593 Approberet 3 o..(^w/

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Aarhus Kommune v/jorder og landbrugsarealer Grøndalsvej 2 8260 Viby J Side 1 af 6 Ejendommens matr.nr.: 27 d, Brabrand By, Brabrand Adresse:

Læs mere