DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL garant for den EU-retlige curia.europa.eu

2 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL garant for den EU-retlige beskyttelse

3 VELKOMMEN ДOБPE ДOШЛИ BIENVENIDOS VÍTEJTE VELKOMMEN WILLKOMMEN TERE TULEMAST KAΛΩΣ HΛΘΑTE WELCOME BIENVENUE DOBRO DOŠLI FÁILTE BENVENUTI LAIPNI LŪDZAM SVEIKI ATVYKĘ ÜDVÖZÖLJÜK MERĦBA WELKOM WITAMY BEM-VINDOS BINE AȚI VENIT VITAJTE DOBRODOŠLI TERVETULOA VÄLKOMMEN

4 DEN EUROPÆISKE UNION SUOMI SVERIGE EESTI DANMARK LATVIJA LIETUVA ÉIRE NEDERLAND DEUTSCHLAND BELGIQUE LËTZEBUERG POLSKA ČESKÁ REPUBLIKA ÖSTERREICH SLOVENSKO FRANCE MAGYARORSZÁG SLOVENIJA HRVATSKA ROMÂNIA ESPAÑA ITALIA БЪЛГАРИЯ PORTUGAL ΕΛΛAΔΑ MALTA ΚYΠΡΟΣ 3

5 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL Den Europæiske Unions Domstol, som er Den Europæiske Unions retslige myndighed, sikrer, at EU-retten fortolkes og anvendes korrekt. Denne opgave indebærer, at Den Europæiske Unions Domstol: KONTROLLERER LOVLIGHEDEN AF DEN EUROPÆISKE UNIONS RETSAKTER SIKRER, AT MEDLEMSSTATERNE OVERHOLDER DE FORPLIGTELSER, DER FØLGER AF TRAKTATERNE FORTOLKER EU-RETTEN EFTER ANMODNING FRA NATIONALE RETSINSTANSER DEN BESTÅR AF DOMSTOLEN RETTEN 2 INSTANSER 4

6 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL OG BORGERNE Mange nationale retsregler er afledt af EU-retten og berører borgernes hverdag: arbejde, miljø, forbrugerbeskyttelse, frie varebevægelser, fri udveksling af tjenesteydelser osv. Domstolen sikrer den ensartede fortolkning af EU-retten og dens anvendelse i samarbejde med de nationale retsinstanser. FRI UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER FRIE VAREBEVÆGELSER FORBRUGER- BESKYTTELSE EU-RET BESKYTTELSE AF ARBEJDSTAG ERE MILJØ AFSAGTE DOMME OG KENDELSER Siden 1952 har de to retsinstanser afsagt mere end domme og kendelser

7 DOMSTOLENS SAMMENSÆTNING 1 DOMMER SOM UDNÆVNES FOR EN PERIODE PÅ SEKS ÅR MED MULIGHED FOR FORLÆNGELSE PRÆSIDENT VICE PRÆSIDENT 3 ÅR DOMMERNE VÆLGER DOMSTOLENS PRÆSIDENT OG VICEPRÆSIDENT AF DERES MIDTE FOR EN PERIODE PÅ TRE ÅR MED MULIGHED FOR FORLÆNGELSE 11 GENERAL- ADVOKATER Domstolen er sammensat af 27 dommere (en fra hver medlemsstat) og af 11 generaladvokater. Dommerne og generaladvokaterne udpeges ved fælles overenskomst af medlemsstaterne for en periode på seks år med mulighed for forlængelse. SOM UDNÆVNES FOR EN PERIODE PÅ SEKS ÅR MED MULIGHED FOR FORLÆNGELSE Dommerne vælger Domstolens præsident og vicepræsident af deres midte for en periode på tre år med mulighed for forlængelse. De er upartiske og uafhængige. 6

8 DEN EUROPÆISKE UNIONS RET 2 DOMMERE SOM UDNÆVNES FOR EN PERIODE PÅ SEKS ÅR MED MULIGHED FOR FORLÆNGELSE PRÆSIDENT VICE PRÆSIDENT 3 ÅR DOMMERNE VÆLGER RETTENS PRÆSIDENT OG VICEPRÆSIDENT AF DERES MIDTE FOR EN PERIODE PÅ TRE ÅR MED MULIGHED FOR FORLÆNGELSE RETTEN HAR BL.A. KOMPETENCE TIL AT TRÆFFE AFGØRELSE I SAGER ANLAGT AF FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSONER, SOM ER RETTET MOD DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONERS RETSAKTER Den Europæiske Unions Ret er sammensat af to dommere fra hver medlemsstat siden den 1. september Dommerne udpeges efter fælles overenskomst af medlemsstaterne for en periode på seks år med mulighed for forlængelse. Dommerne vælger Rettens præsident og vicepræsident af deres midte for tre år med mulighed for forlængelse. De er upartiske og uafhængige. Retten har med tiden udviklet sig til en generel domstol med kompetence til at træffe afgørelse i første instans vedrørende søgsmål anlagt af fysiske eller juridiske personer og medlemsstaterne (bortset fra de sagstyper, der er forbeholdt Domstolen) inden for mere end 40 retsområder (konkurrenceret, intellektuel ejendomsret, miljø, sundhed, landbrug, eksterne forbindelser, personalesager, offentligt udbud, aktindsigt, regler for institutionerne, bank- og finanslovgivning ). Rettens afgørelser kan appelleres til Domstolen for så vidt angår retlige spørgsmål. 7

9 OFFENTLIGE RETSMØDER EN MUNDTLIGE FORHANDLING AF SAGERNE FINDER STED I OFFENTLIGE RETSMØDER DOMMERNE KAN STILLE SPØRGSMÅL TIL PARTERNE GENERALADVOKAT (i sager for Domstolen) DE BESØGENDE KAN OVERVÆRE DE OFFENTLIGE RETSMØDER, SOM AFHOLDES I DE PERIODER, HVOR DOMSTOLEN TRÆDER SAMMEN Den mundtlige forhandling af sagerne finder sted i offentlige retsmøder for dommerne og generaladvokaten, som kan stille spørgsmål til parterne. 8 I almindelighed finder retsmøderne sted tirsdag, onsdag eller torsdag og begynder kl. 9:30. Retsmødernes varighed afhænger af sagernes konkrete omstændigheder.

10 DE BESØGENDE KAN OVERVÆRE DE OFFENTLIGE RETSMØDER

11 GENERALADVOKATENS FORSLAG TIL AFGØRELSE GENERALADVOKATEN ER MEDLEM AF DOMSTOLEN, MEN DELTAGER IKKE I RÅDSLAGNINGEN. GENERAL- ADVOKAT DOMSTOLEN FREMSÆTTER FORSLAG Generaladvokaten deltager i retsmødet, og nogle uger senere fremsættes forslaget til afgørelse. Generaladvokatens opgave er således i al uafhængighed at foreslå Domstolen, hvordan sagen bør løses. Generaladvokaten deltager i retsmødet og fremsætter forslaget til afgørelse nogle uger senere. Generaladvokaten foreslår i disse således, i al uafhængighed, hvordan sagen bør løses. Når sagen ikke rejser nye retsspørgsmål, kan Domstolen bestemme, at den skal afgøres uden forslag til afgørelse. 10

12

13 DOMMERNE MØDES OGSÅ I VOTERINGSSALENE, NÅR DE VOTERER OG AFFATTER DOMME

14 DEN STORE VOTERINGSSAL DOMSTOLENS ALMINDELIGE MØDER AFHOLDES I DEN STORE VOTERINGSSAL GENERAL- ADVOKATERNE DOMMERNE JUSTITSSEKRETÆREN DOMSTOLENS ALMINDELIGE MØDE FORDELER SAGERNE TIL ET DOMMERKOLLEGIUM OG TRÆFFERAFGØRELSE OM EVENTUEL BEVISOPTAGELSE I den store voteringssal afholdes Domstolens almindelige møder (hvor dommerne, generaladvokaterne og justitssekretæren deltager). På de almindelige møder fordeles sagerne til et dommerkollegium, og der træffes afgørelse om eventuel bevisoptagelse. Dommerne mødes også i voteringssalene, når de holder rådslagning og affatter domme. Da disse rådslagninger er hemmelige, mødes dommerne, uden at tolke eller andre medarbejdere er til stede. 13

15 DOMSAFSIGELSEN DOMMENE AFSIGES I OFFENTLIGT RETSMØDE DE ER TILGÆNGELIGE PÅ ALLE SPROG PÅ DOMSTOLENS WEBSTED PÅ AFSIGELSESDAGEN curia.europa.eu Dommene og generaladvokaternes forslag til afgørelse er tilgængelige på webstedet CURIA samme dag som afsigelsen eller fremsættelsen. De offentliggøres i de fleste tilfælde efterfølgende i Samling af Afgørelser. I 2020 blev der således offentliggjort mere end dokumenter i Samlingen, alle sprogudgaver inklusive. 14

16 RETSINSTANSERNES JUSTITSKONTORER Justitskontorerne er ansvarlige for sagsakterne i de verserende sager og for registret, hvori alle procesdokumenter registreres. Justitskontorerne er»indgangen«til de respektive retsinstanser, og de er parternes samarbejdspartnere under hele retssagen. Justitskontorerne bistår dommerne i den daglige administration af retsplejen i EU. Kommunikationen mellem Domstolens og Rettens justitskontorer og parterne foregår via et IT-program, e-curia, der gør det muligt på en sikker måde at indlevere og sende procesdokumenter elektronisk, og som sikrer borgerne og Unionens retsinstanser en effektiv service af høj kvalitet. e-cur a 15

17 FORSKNING OG DOKUMENTATION HJÆLP TIL DE TO RETSINSTANSER GENERAL- DIREKTORATET FOR FORSKNING OG DOKUMENTATION REDSKABER TIL FORSKNING I RETSPRAKSIS DOMSTOLEN RETTEN OFFENTLIGHEDEN Direktoratet for Forskning og Dokumentation stiller oplysninger om medlemsstaternes nationale lovgivninger til rådighed for de to retsinstanser. Direktoratet bidrager ligeledes til udbredelsen af retspraksis og EU-retten via forskningsredskaber, der er til rådighed på webstedet CURIA (curia.europa.eu). Direktoratet udfører juridisk forsknings- og analysearbejde med henblik på at bistå institutionens to retsinstanser i udøvelsen af deres domstolsfunktion. 16

18 SPROGORDNINGEN JURIDISK OVERSÆTTELSE 23 3 SPROGKONTORER SUPPORTENHEDER FLERSPROGETHED 552 SPROGKOMBINATIONER SIDER OVERSAT I sprogkontorer og en irsk sprogenhed fordeler sig på to direktorater for juridisk oversættelse. Sprogkontorerne, som understøttes af tre enheder med tværgående opgaver, bidrager sammen med Direktoratet for Tolkning til gennemførelsen af flersprogethed, som er en grundlæggende værdi i Den Europæiske Union. Juristlingvisterne ved kontorerne oversætter først og fremmest processkrifter, forslag til afgørelser og domme. Oversættelsen af disse dokumenter til Unionens officielle sprog afspejler princippet om lige adgang til Unionens retsinstanser for alle borgere. 17

19 SPROGORDNINGEN TOLKNING FOR AT SIKRE ALLE BORGERE LIGE ADGANG TIL DOMSTOLENE 24 1 HVERT AF DE 24 OFFICIELLE SPROG KAN VÆRE PROCESSPROG OFFICIELLE SPROG DET OFFENTLIGE RETSMØDE AFVIKLES PÅ DETTE PROCESSPROG OG PÅ DE INTERVENERENDE MEDLEMSSTATERS SPROG. DER SIMULTANTOLKES PÅ FLERE OFFICIELLE SPROG EFTER BEHOV. DIRECTION DE L'INTERPRÉTATION COUR DE JUSTICE DE L UNION EUROPÉENNE INTERPRETATION DIRECTORATE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION For at sikre alle borgere lige adgang til domstolsprøvelse kan hvert af de 24 officielle EU-sprog være processprog. 18 F or at par ter ne, ad vokater ne, dommer ne og generaladvokaten skal kunne kommunikere i retsmødet, simultantolkes der på flere sprog.

20 DISKUSSIONERNE PÅ DE FORSKELLIGE SPROG, DER ANVENDES I RETSMØDET, ER MULIGE VED HJÆLP AF SIMULTANTOLKNING

21

22 BIBLIOTEKET: CENTRUM FOR DOKUMENTEKSPERTISE JURIDISKE DATABASER Domstolsvirksomheden kan støtte sig til de tjenestegrene, der forvalter, nyttiggør, udbreder og vedligeholder dokumentarven og arkiverne ( værker, hvoraf hovedparten vedrører EU-retten, og mere end 100 databaser). Borgerne har adgang til Domstolens administrative dokumenter og historiske arkiver (103 anmodninger i 2020). 21

23 PERSONALET MEDLEMSSTATER 24 OFFICIELLE SPROG Domstolen har mere end medarbejdere, som er statsborgere i medlemsstaterne. De er tilknyttet dommernes og generaladvokaternes kabinetter, sprogtjenesten og de administrative tjenestegrene. Medarbejderne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, således at de kan varetage både de hverv, der er særegne for Domstolen (juristlingvister), og de hverv, der ikke er det (jurister, IT-medarbejdere, assistenter, administratorer ). Alle medarbejdere skal beherske flere af de 24 officielle sprog, da de arbejder i et multikulturelt og flersproget miljø. De arbejder som specialister inden for deres kompetenceområder i EU-rettens og det europæiske projekts tjeneste. 22

24 DOMSTOLEN OG MILJØET EMAS ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME + = MILJØANSVARLIG INSTITUTION Den Europæiske Unions Domstol har indført den ordning for miljøledelse, som er fastsat i EU-forordning nr. 1221/2009 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) med henblik på at begrænse institutionens miljøpåvirkning på en strukturel måde. Den 15. december 2016 blev Domstolen EMAS-registreret hos den luxembourgske stat. EMAS-ordningen gør det muligt for institutioner frivilligt at vedtage tiltag for at forbedre deres resultater på miljøområdet. 23

25 BYGNINGERNE DOMSTOLEN OPRETTES FØRSTE BYGNINGERNE JUSTITSPALÆ ERASMUS THOMAS MORE, ANNEKS C NYT PALÆ OG TO TÅRNE RENOVERING AF ANNEKSER TREDJE TÅRN Den Europæiske Unions Domstol har haft sæde i Luxembourg siden oprettelsen i Det første justitspalæ åbnede i 1973 på Plateau de Kirchberg, og det er blevet udvidet i forskellige etaper. I 2008 åbnede det nye palæ, som er tegnet af arkitekten Dominique Perrault. Det består af det tidligere og nu renoverede justitspalæ, en ringkonstruktion, der forbinder bygningerne, to tårne og et galleri. I 2019 blev den femte udvidelse af justitspalæet indviet. Den omfatter det tredje tårn, som er den højeste bygning i Storhertugdømmet Luxembourg. 24

26 DET TREDJE TÅRN HAR 29 ETAGER OG ER 115 M HØJT La Cour de justice de l union européenne: Garante de la protection du droit de l union

27 DOMSTOLEN I TAL * ANTAL SAGER, DER ER AFSLUTTET VED DOM ELLER KENDELSE DOMSTOLEN SIDEN DOMME OG KENDELSER PROCESSPROG 552 BULGARSK, SPANSK, TJEKKISK, DANSK, TYSK, ESTISK, GRÆSK, ENGELSK, IRSK, KROATISK, ITALIENSK, FRANSK, LETTISK, LITUAISK, UNGARSK, MALTESISK, NEDERLANDSK, POLSK, PORTUGISISK, RUMÆNSK, SLOVAKISK, SLOVENSK, FINSK OG SVENSK SPROGKOMBINATIONER TRIBUNAL SIDEN DOMME OG KENDELSER BUDGET 444 MILLIONER EURO I SPROGTJENESTERNE TJENESTEMÆND & ANSATTE = 61 % = 39 % * Angivelser pr

28 KORT BOULEVARD KONRAD ADENAUER B.E.I. B.E.I. BOULEVARD KONRAD ADENAUER ANNEAU PALAIS PP RUE CHARLES-LÉON HAMMES CENTRE VILLE ROUT BRÉCK - PAFENDALL ANNEXE C THOMAS MORE ERASMUS GALERIE TOUR A TOUR B TOUR C AVENUE JOHN F. KENNEDY PHILHARMONIE - MUDAM RUE DU FORT NIEDERGRÜNEWALD NIEDERGRÜNEWALD PHILHARMONIE - MUDAM NIEDERGRÜNEWALD PHILHARMONIE - MUDAM AÉROPORT L Luxembourg curia.europa.eu Bus (stop: BEI) : 6, 16, 18, 21, 86, 88 Bus (stop: Niedergrünewald eller Philharmonie Mudam) : 12, 32 Sporvogn (stop: Rout Bréck Pafendall eller Philharmonie Mudam)

29 DOMSTOLEN 2925 LUXEMBOURG LUXEMBOURG TLF RETTEN 2925 LUXEMBOURG LUXEMBOURG TLF Domstolen på internettet: curia.europa.eu Gengivelse tilladt med kildeangivelse. Fotografierne må alene gengives i forbindelse med denne publikation. Til enhver anden brug skal tilladelse indhentes hos Den Europæiske Unions Publikationskontor. Yderligere oplysninger om EU fås på internettet via Europaserveren ( Luxembourg: Den Europæiske Unions Domstol / Generaldirektoratet for Information / Direktoratet for Kommunikation / Kontoret for Offentliggørelser og Elektroniske Medier Print ISBN: doi: / QD DA-C PDF ISBN: doi: / QD DA-N Den Europæisk Union, 2021 / Foto Georges Fessy / Foto Den Europæisk Union Printed in Luxembourg

30 Direktoratet for Kommunikation Kontoret for offentliggørelser og elektroniske medier August 2021 DA Trykt på økologisk papir Print doi: / QD DA-C PDF doi: / QD DA-N

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE)

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om flersprogethed og sprogindlæring

Ofte stillede spørgsmål om flersprogethed og sprogindlæring EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 25. september 2012 Ofte stillede spørgsmål om flersprogethed og sprogindlæring IP/12/1005 Hvad betyder flersprogethed? Evnen til at tale og beherske flere sprog

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontakt(er): Det Europæiske

Læs mere

Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/06/173 Bruxelles, den 27. april 2006 Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 25 medlemsstater og 20 officielle sprog og forbereder sig allerede på

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 6.3.2019 A8-0439/6 Ændringsforslag 6 Pavel Svoboda for Retsudvalget Betænkning A8-0439/2018 Tiemo Wölken Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (02360/2018

Læs mere

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

RETTENS PROCESREGLEMENT. af 4. marts 2015 (EUT 2015, L 105, s. 1) ændret den:

RETTENS PROCESREGLEMENT. af 4. marts 2015 (EUT 2015, L 105, s. 1) ændret den: KONSOLIDERET UDGAVE RETTENS PROCESREGLEMENT af 4. marts 2015 (EUT 2015, L 105, s. 1) ændret den: (1) 13. juli 2016 (EUT 2016, L 217, s. 71) (2) 13. juli 2016 (EUT 2016, L 217, s. 72) (3) 13. juli 2016

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2010 KOM(2010)410 endelig 2010/0222 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) C 197 A/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 5.7.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

Læs mere

CDT-AD5-2019/07 FINSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING:

CDT-AD5-2019/07 FINSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: Luxembourg, 27/09/2019 REF.: CDT-AD5-2019/07 FINSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: OVERSÆTTELSE Sektionen for finsk-ugriske, baltiske og slaviske sprog 1 TJENESTESTED: LUXEMBOURG Oversættelsescentret

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

CDT-AD5-2019/02 FRANSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: OVERSÆTTELSE Sektionen for romanske sprog og middelhavssprog TJENESTESTED:

CDT-AD5-2019/02 FRANSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: OVERSÆTTELSE Sektionen for romanske sprog og middelhavssprog TJENESTESTED: Luxembourg, 12/06/2019 REF.: CDT-AD5-2019/02 FRANSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: OVERSÆTTELSE Sektionen for romanske sprog og middelhavssprog TJENESTESTED: LUXEMBOURG Oversættelsescentret for Den

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

12097/15 KHO/ks DGD 1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15. Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE)

12097/15 KHO/ks DGD 1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15. Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15 Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE) VISA 307 COLAC 96 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) 8196/19 UD 110 DELACT 111 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 14. marts 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

Konsolideret udgave af Domstolens procesreglement af 25. september Indhold. Artikel 1 Definitioner Artikel 2 Reglementets formål...

Konsolideret udgave af Domstolens procesreglement af 25. september Indhold. Artikel 1 Definitioner Artikel 2 Reglementets formål... Konsolideret udgave af Domstolens procesreglement af 25. september 2012 Indhold Side INDLEDENDE BESTEMMELSER... 11 Artikel 1 Definitioner... 11 Artikel 2 Reglementets formål... 12 FØRSTE AFSNIT DOMSTOLENS

Læs mere

RETTENS PROCESREGLEMENT

RETTENS PROCESREGLEMENT RETTENS PROCESREGLEMENT Denne udgave koordinerer: procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fastsat den 2. maj 1991 (EFT L 136 af 30.5.1991, s. 1, og EFT L 317 af 19.11.1991,

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. for Kosovos deltagelse i EU-programmer

PUBLIC LIMITE DA. for Kosovos deltagelse i EU-programmer Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union PUBLIC Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13393/16 Interinstitutionel sag: 2013/0114 (NLE) LIMITE COWEB 115 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

C Statistik over retssagerne ved Retten for EU-personalesager

C Statistik over retssagerne ved Retten for EU-personalesager C ved Retten for EU-personalesager Samlet oversigt for 1. Indbragte, afsluttede, verserende sager (2005-2008) Indbragtesager 2. Antallet af sager pr.sagsøgt institution iprocent (2006-2008) 3. Processprog

Læs mere

B Statistik over retssagerne ved Retten i Første Instans

B Statistik over retssagerne ved Retten i Første Instans Ret i Første Instans Statistik over retssagerne B Statistik over retssagerne ved Retten i Første Instans Samlet oversigt for Retten i Første Instans. Indbragte, afsluttede, verserende sager (996-2004)

Læs mere

6959/16 KHO/gj DGC 2A. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 12. april 2016 (OR. en) 6959/16. Interinstitutionel sag: 2016/0051 (NLE)

6959/16 KHO/gj DGC 2A. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 12. april 2016 (OR. en) 6959/16. Interinstitutionel sag: 2016/0051 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2016 (OR. en) 6959/16 Interinstitutionel sag: 2016/0051 (NLE) AELE 12 EEE 9 N 14 ISL 9 FL 11 MI 139 PECHE 72 UD 55 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

C Statistik over retssagerne ved Retten i Første Instans

C Statistik over retssagerne ved Retten i Første Instans C Statistik over retssagerne ved Samlet oversigt for 1. Indbragte, afsluttede, verserende sager (2-26) Indbragte sager 2. Sagstyper (2-26) 3. Søgsmålstyper (2-26) 4. Sagernes genstand (2-26) Afsluttede

Læs mere

1. Samlet oversigt for Retten indbragte, afsluttede, verserende sager ( ) 1

1. Samlet oversigt for Retten indbragte, afsluttede, verserende sager ( ) 1 . Samlet oversigt for indbragte, afsluttede, verserende sager (2005-2009) 200 000 800 600 400 200 0 Indbragte sager Afsluttede sager Verserende sager Indbragte sager 469 432 522 629 568 Afsluttede sager

Læs mere

Domstolen. Organisation. Presse- og informationsafdelingen. Retsmøderne. Domstolens kompetence. Præjudicielle spørgsmål.

Domstolen. Organisation. Presse- og informationsafdelingen. Retsmøderne. Domstolens kompetence. Præjudicielle spørgsmål. Af Jeppe Gents De Europæiske Fællesskabers Domstol (EF-Domstolen)oprettedes i 1952 og har sæde i Luxembourg. Domstolens opgave er "at værne om lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen" af traktaterne

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

13107/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446

13107/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 14. og 15. oktober

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 32 endelig 2004/0009 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater,

Læs mere

EUROPÆISK SMÅKRAVSPROCEDURE FORMULAR A ANMODNINGSFORMULAR

EUROPÆISK SMÅKRAVSPROCEDURE FORMULAR A ANMODNINGSFORMULAR EUROPÆISK SMÅKRAVSPROCEDURE FORMULAR A ANMODNINGSFORMULAR (Artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure) Sagsnummer (*):

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 * I de forenede sager C-64/96 og C-65/96, angående to anmodninger, som Landesarbeitsgericht Hamm (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER DOMSTOLEN KONSOLIDERET UDGAVE AF

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER DOMSTOLEN KONSOLIDERET UDGAVE AF 2.7.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 177/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER DOMSTOLEN KONSOLIDERET UDGAVE AF DOMSTOLENS PROCESREGLEMENT

Læs mere

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF APPLIKATIONEN E-CURIA

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF APPLIKATIONEN E-CURIA BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF APPLIKATIONEN E-CURIA 1. e-curia er en it-applikation, der er fælles for de to retsinstanser, som Den Europæiske Unions Domstol består af. Applikationen muliggør elektronisk

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

C Statistik over retssagerne ved Retten

C Statistik over retssagerne ved Retten C Statistik over retssagerne ved Samlet oversigt for 1. Indbragte, afsluttede, verserende sager (2006-2010) Indbragte sager 2. Sagstyper (2006-2010) 3. Søgsmålstyper (2006-2010) 4. Sagernes genstand (2006-2010)

Læs mere

ANSØGNINGSFORMULAR. ORDREGIVENDE MYNDIGHED: Den Europæiske Unions Domstol

ANSØGNINGSFORMULAR. ORDREGIVENDE MYNDIGHED: Den Europæiske Unions Domstol ANSØGNINGSFORMULAR UDBUD EFTER FORHANDLING AF TJENESTEYDELSESAFTALEN:»Indgåelse af rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra visse af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk«(2013)

Læs mere

DOMSTOLENS PROCESREGLEMENT

DOMSTOLENS PROCESREGLEMENT DOMSTOLENS PROCESREGLEMENT Denne udgave koordinerer: procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol fastsat den 19. juni 1991 (EFT L 176 af 4.7.1991, s. 7), som ændret ved følgende retsakter:

Læs mere

C Statistik over retssagerne ved Retten for EU-personalesager

C Statistik over retssagerne ved Retten for EU-personalesager C ved Retten for EU-personalesager Samlet oversigt for Retten for EU-personalesager. Indbragte, afsluttede, verserende sager (2005-2007) Indbragte sager 2. Antallet af sager pr. sagsøgt institution i procent

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

SPROGTJENESTEN I GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

SPROGTJENESTEN I GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION DA GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET SPROGTJENESTEN I GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Flersprogethed, der fungerer INFORMATIONSSAMLING FEBRUAR 2012 Bemærkning Denne brochure er udarbejdet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 *

DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 * DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 * I sag 203/87, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent S. Fabro, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og med valgt adresse

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD EU S STRATEGISKE INSTITUTION Det Europæiske Råd er drivkraften bag Den Europæiske Union. Det fastlægger dens retningslinjer og dens politiske

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2015 L 105/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER RETTENS PROCESREGLEMENT Indholdsfortegnelse INDLEDENDE BESTEMMELSER... 10 Artikel 1 Definitioner... 10 Artikel

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER DOMSTOLEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER DOMSTOLEN 5.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 297/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER DOMSTOLEN Nærværende tekst erstatter efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * I sag C-322/88, angående en anmodning, som tribunal du travail de Bruxelles i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. mans 1987 *

DOMSTOLENS DOM 26. mans 1987 * DOMSTOLENS DOM 26. mans 1987 * I sag 235/85, Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Johannes Føns Buhl som befuldmægtiget, bistået af advokat Marten Mees, Haag, og med valgt

Læs mere

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. oktober 2019 (OR. en) 12687/19 OJ CONS 52 AGRI 473 PECHE 417 FORELØBIG GSORDEN RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) ECCL, Luxembourg 14.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 18. marts 1992 *

DOMSTOLENS DOM 18. marts 1992 * DOM AF 18. 3. 1992 SAG C-24/91 DOMSTOLENS DOM 18. marts 1992 * I sag C-24/91, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved R. Pellicer, Den Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og med valgt adresse

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Opgave Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er det EU-organ, som skal sikre solid og uafhængig information om miljøet. Vi er en betydelig informationskilde

Læs mere

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) 7621/16 Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

stk. 1, når der ikke foreligger nogen aftale, vedtagelse eller samordnet praksis i henhold til denne bestemmelse, eller af

stk. 1, når der ikke foreligger nogen aftale, vedtagelse eller samordnet praksis i henhold til denne bestemmelse, eller af Processpr: DOMSTOLENS DOM AF 29. FEBRUAR 1968 1 Parke, Davis and Co. mod Probel, Reese, Beintema-Interpharm Centrafarm (Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af appelretten i Haag)

Læs mere

C Statistik over retssagerne ved Retten for EU-personalesager

C Statistik over retssagerne ved Retten for EU-personalesager C ved Retten for EU-personalesager Samlet oversigt for Retten for EU-personalesager. Afsluttede, indbragte, verserende sager (2005-2006) Indbragte sager 2. Antallet af sager pr. sagsøgt institution i procent

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

7596/19 1 LIFE.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 8. april 2019 (OR. en) 7596/19 PV CONS 14 AGRI 151 PECHE 129

7596/19 1 LIFE.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 8. april 2019 (OR. en) 7596/19 PV CONS 14 AGRI 151 PECHE 129 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 2019 (OR. en) 7596/19 PV CONS 14 AGRI 151 PECHE 129 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 18. marts 2019 7596/19

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 27. oktober 2010 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * I sag 196/87, angående en anmodning, som Nederlandenes Raad van State i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 15.9.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AD/192-197/10

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 *

DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 * DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 * I sag C-171/91, angående en anmodning, som Bundesverwaltungsgericht i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 9. marts 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 9. marts 2000 * DOM AF 9.3.2000 SAG C-355/98 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 9. marts 2000 * I sag C-355/98, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * SCHMIDT DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * I sag C-392/92, angående en anmodning, som Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 * MEICO-FELL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 * I sag C-273/90, angående en anmodning, som Hessisches Finanzgericht i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 *

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * DOM AF 11. 12. 1990 SAG C-47/88 DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * I sag C-47/88, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J. Føns Buhl, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og

Læs mere

VEJLEDNING FOR ADVOKATER OG ANDRE PARTSREPRÆSENTANTER

VEJLEDNING FOR ADVOKATER OG ANDRE PARTSREPRÆSENTANTER VEJLEDNING FOR ADVOKATER OG ANDRE PARTSREPRÆSENTANTER Bemærkninger, som skal tjene til vejledning for parternes advokater og andre befuldmægtigede i forbindelse med den skriftlige og den mundtlige forhandling

Læs mere

1. Afsluttede, indbragte, verserende sager ( )

1. Afsluttede, indbragte, verserende sager ( ) A ved Samlet oversigt for. Afsluttede, indbragte, verserende sager (998-2002) Afsluttede sager 2. Sagstyper (998-2002) 3. Domme, kendelser, udtalelser (2002) 4. s sammensætning (2002) 5. Sagernes genstand

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 * KAPASAKALIS M.FL. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 * I de forenede sager C-225/95, C-226/95 og C-227/95, angående en anmodning, som Diikitiko Protodikio, Athen, i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * DOM AF 14. 4. 1994 SAG C-389/92 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * I sag C-389/92, angående en anmodning, som Belgiens Raad van State i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. januar 1985 *

DOMSTOLENS DOM 30. januar 1985 * DOM AF 30. 1. 1985 SAG 143/83 DOMSTOLENS DOM 30. januar 1985 * I sag 143/83 Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Johannes Føns Buhl, som befuldmægtiget, og med valgt adresse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. marts 1990 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. marts 1990 * RUSH PORTUGUESA DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. marts 1990 * I sag C-113/89, angående en anmodning, som tribunal administratif de Versailles i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986*

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986* DOM AF 18. 3. 1986 SAG 24/85 DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986* I sag 24/85 angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 29.11.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1087/2002 af Panagiotis Hatzis, græsk statsborger, for den græske forening for elektroniske spil,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 ConseilUE Rådetfor DenEuropæiskeUnion PUBLIC Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 Interinstitutionelsag: 2014/0151(NLE) LIMITE CLIMA70 ENV618 ENER317 ONU85 ISL32 LOVGIVNINGSMÆSSIGERETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER

Læs mere

1. Indbragte, afsluttede, verserende sager ( )

1. Indbragte, afsluttede, verserende sager ( ) B ved 1 Samlet oversigt for 1. Indbragte, afsluttede, verserende sager (1995 2002) Indbragte sager 2. Sagstyper (1998 2002) 3. Søgsmålstyper (1998 2002) 4. Sagernes genstand (1998 2002) Afsluttede sager

Læs mere

Adresse for alle postforsendelser eller indleveringer: Justitskontoret for Den Europæiske Unions Ret, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg

Adresse for alle postforsendelser eller indleveringer: Justitskontoret for Den Europæiske Unions Ret, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Læs mere

A Statistik over retssagerne ved Domstolen 1

A Statistik over retssagerne ved Domstolen 1 A ved Samlet oversigt for. Afsluttede, indbragte, verserende sager (999-2003) Afsluttede sager 2. Sagstyper (999-2003) 3. Domme, kendelser, udtalelser (2003) 4. s sammensætning (2003) 5. Sagernes genstand

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 CONSERCHIMICA DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 I sag C-261/96, angående en anmodning, som Corte d'appello di Venezia (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Tolkning og oversættelse for. Europa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Tolkning og oversættelse for. Europa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Tolkning og oversættelse for Europa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Hvad er Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning? Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning er

Læs mere