Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af stuehus med garage samt hestestald.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af stuehus med garage samt hestestald."

Transkript

1 Ejer af Skovgårdsvej Vig Sendt digitalt Den 21. september 2021 Landzonetilladelse byggesagsnr /6 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af vedrørende landzonetilladelse til opførelse af stuehus med garage samt hestestald på adressen Skovgårdsvej 3, 4560 Vig, matr.nr. 20 Jyderup By, Vig. Tilladelse Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af stuehus med garage samt hestestald. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er anført i næste afsnit. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget til Planklagenævnet over tilladelsen, kan den kun udnyttes, hvis Planklagenævnet fastholder tilladelsen, jf. BEK. Nr. 130 af 28/01/2017 5, nr. 1 (Regler om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning). Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen på dette brev, jf. 56, stk. 2 i planloven. Byggesagsteamet Sag: Dok: Ejd: Kontakt Telefon: Mail: Plan, Byg og Erhverv Nyvej Højby Telefon:

2 Vilkår for tilladelsen Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår: At taget fremtræder mat, max. glans 20 At tag er i mørke farver herunder rød og ydervægge i lys hvid farve At bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m målt fra naturligt terræn eller fra et (i byggetilladelsen) fastlagt niveauplan At tagets hældning bliver grader, symmetrisk saddeltag uden valm Evt. kviste, skal de være få og små At stuehuset skal placeres vinkelret eller parallelt med garagebygning. Stald skal placeres parallelt eller vinkelret med stuehus. Således at der dannes en gårdtoft. Bebyggelsen skal placeres parallelt med eller vinkelret på Skovgårdsvej At bebyggelsen placeres tættest muligt som på situationsplan dateret d Forhold til anden lovgivning Fortidsminde Ejendommen er beliggende indenfor fortidsmindeareal. Naturteam oplyser at det ikke kræver en dispensation i forhold til Naturbeskyttelsesloven. På ejendommen er også registreret fortidsmindebeskyttelseslinje og beskyttede sten- og jorddiger. Den ønskede bebyggelse ligger ikke indenfor disse beskyttelseslinjer. Skovbyggelinje Det ønskede stuehus med garage samt hestestald er beliggende i området omkring Jyderup Skov, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 300 m skovbyggelinje i medfør af lovens 17, stk. 1. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skoves værdi som landskabselementer. Samt sikre skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyr. Det ansøgte kræver ikke dispensation fra skovbyggelinjen jf. NBL 17, stk. 2 nr. 5, men skovbyggelinjens formål skal vurderes i forbindelse med landzonetilladelsen. Skovens ejer, Naturstyrelsen, har i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at udtale sig om det ansøgte og har oplyst at de ikke har nogen bemærkninger til det ansøgte. Landbrugsejendomme med landbrugspligt skal holdes forsynet med en passende beboelsesbygning jf. Landbrugslovens 9 stk. 1. Bebyggelse der er erhvervsmæssigt nødvendig for en ejendoms drift som landbrugsejendom, er undtaget for landzonetilladelse, jf. 36, stk. 1, nr. 3, men kræver landzonetilladelse til beliggenhed og udformning, hvis den opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, jf. 36, stk. 2. En beboelsesbygning på en landbrugsejendom med landbrugspligt betragtes som erhvervsmæssig nødvendig, jf. vejledning til Planloven. Den pågældende ejendom er pålagt landbrugspligt og opførelse af beboelsesbygning på ejendommen kræver tilladelse efter planloven i forhold til beliggenhed og udformning, idet det opføres uden tilknytning til tidligere bebyggelse på ejendommen. Tidligere bebyggelse på ejendommen lå 10 m fra skovbrynet og skovejer har ved tidligere udtalelse, udtalt at ny bebyggelse bør flyttes min 30 m fra skovbrynet. Ny bebyggelse rykkes m mod syd-øst i 2 af 6

3 forhold til tidligere bebyggelses placering. Dette sker på baggrund af skovejers tidligere udtalelse samt for at komme udenfor fortidsmindebeskyttelseslinje. Afstand til skoven bliver nu 91,6 m i forhold til tidligere 10 m. Kommunen vurderer at det ansøgte byggeri ikke væsentligt ændrer på skovens værdi som landskabselement, når man færdes på Skovgårdsvej som er den væsentligste adgangsvej i området. Byggeriet placeres længere inde af en lukket sidevej til Skovgårdsvej end det tidligere stuehus og driftsbygninger på ejendommen, som lå lige ud til den gennemgående del af Skovgårdsvej. At byggeriet desuden placeres længere fra skoven, er med til at sikre skovbrynet som levested for dyr og planter. Det ansøgte byggeri er placeret ca. 15 m fra sidevejen til Skovgårdsvej på den østlige side væk fra skoven og bygges lidt ind i terrænet, så det fremstår som en naturlig del af området. Byggeriet arkitektur som er i overensstemmelse med et normalt landhus medfører, at bygningen ikke adskiller sig væsentligt fra de øvrige huse i området. Natura 2000 og Bilag IV-arter Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke ligger i en afstand af ca. 2,2 km. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke dette eller andre Natura 2000-områder væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer på denne baggrund at der kan tillades opført et stuehus med garage samt hestestald som ønsket inden for skovbyggelinjen. Hvis der under byggeriet gravearbejde sker arkæologiske fund, skal du henvende dig til Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, 4300 Holbæk, tlf eller på mailadressen jfr. Museumslovens Hvis der under bygge- eller jordarbejdet konstateres en forurening af jorden, skal miljøteamet i Center Miljø og Teknik, Odsherred Kommune underrettes, jf. lov om jordforurening af Når denne landzonetilladelse måtte blive gyldig, vender kommunen tilbage med en byggetilladelse, såfremt der er indsendt fyldestgørende materiale, der overholder vilkår i landzonetilladelsen og bygningsreglementet. Byggeriet må ikke påbegyndes, før der foreligger en byggetilladelse behandlet efter byggeloven. Forhold til kommuneplanen Ejendommen ligger i et område, som er udpeget med naturbeskyttelsesområde på del af ejendommen og specifik geologisk bevaringsværdi i Kommuneplan for Odsherred Kommune. Den ønskede bebyggelse er placeret udenfor det naturbeskyttede område. 3 af 6

4 I flg. Landskabsanalyse, dec ligger ejendommen i karakterområde 5 Svinninge-Vig Landbrugslandskab et område, er karakteristisk og i middel tilstand. Det strategiske mål er, at området skal vedligeholdes. Nyt Landbrugsbyggeri bør opføres i tilknytning til eksisterende bygningsmasse, placeres lavt i terræn, have en lav karakter og have et samlet harmonisk udtryk. Redegørelse Du har søgt om tilladelse til opførelse af stuehus med garage samt hestestald. Du har i ansøgningen oplyst, at der ønskes opført nyt traditionelt arkitektonisk og energimæssigt tidssvarende stuehus på 285 m² med indbygget garage på 58 m², samt nærliggende stald på 61 m². Bolig og garage opføres med facader i hvidpudset/filset teglsten. Tage udføres i røde vingetegl. Staldbygning opføres med facader i mørk træbeklædning. Taget udføres med listeinddækket tagpap. Vedhæftet denne tilladelse er projektets tegninger. Det tidligere stuehus og øvrige bygninger på ejendommen blev kondemneret i Ved kondemneringen blev der foretaget bygningssyn og foto registrering. Ud fra billeder og beskrivelse vurderes det, at bebyggelsen ikke var en værdiløs ruin, men ikke kunne leve op til nutidens krav til beboelsesbygninger og driftsbygninger. Alt bebyggelse på ejendommen er i dag fjernet helt. Ejendommen er pålagt landbrugspligt og er hos Geodatastyrelsen registreret som en landbrugsejendom. Opførelse af nyt stuehus på ejendommen kræver tilladelse efter planloven i forhold til beliggenhed og udformning, idet det opføres uden tilknytning til tidligere bebyggelse på ejendommen. Den ændrede placering begrundes med ønske fra skovejer samt placering uden for fortidsmindebeskyttelseslinje. Ny bebyggelse rykkes således m mod syd-øst i forhold til tidligere bebyggelses placering. Ejendommen ligger i landzone, hvor udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer kræver landzonetilladelse i henhold til 35, stk. 1 i planloven. Ejendommens areal er 5,4 ha. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er der ikke længere bebyggelse på ejendommen. Den er kondemneret i Odsherred Kommune har i sin behandling af sagen lagt vægt på: At tidligere bebyggelse før kondemneringen ikke var en værdiløs ruin. Men blot utidssvarende i forhold til nutidens krav. At ejendommen er pålagt landbrugspligt og derfor i.h.t. landbrugslovens 9, stk. 1 skal være forsynet med en passende bolig. At stuehus med garage samt stald opføres som traditionelt landhus med 45 graders taghældning uden valm og i farver og udformning er tilpasses nærliggende bebyggelse. 4 af 6

5 At bebyggelsen ikke hindre den jordbrugsmæssige drift og ikke forstyrrer den landskabsmæssige oplevelse af området og skoven som landskabselement. At den ønskede bebyggelse ikke vurderes, at have nogen negativ indvirkning på landskabet, skoven og den omkringliggende bebyggelse. At opførelse af den ønskede bebyggelse med den angivende placering og udformning ikke er i modstrid med de hensyn, der skal varetages ved administrationen af planlovens landzonebestemmelser og skovbyggelinje. Kommunen har vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en lokalplan forud for virkeliggørelse af det ansøgte. Det vurderes desuden, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen. Offentliggørelse I medfør af planlovens 35, stk. 8 skal tilladelsen offentliggøres. Det sker ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside den 21. september Kommunen har vurderet, at tilladelsen er af underordnet betydning for naboerne og har derfor undladt at orientere disse forinden der er truffet afgørelse, jf. planlovens 35, stk. 5. Klagevejledning Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen. Ret til at klage har, i medfør af planlovens 59, miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, der dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen findes også på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og kr. for virksomheder og organisationer. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar Gebyret er endnu ikke indeksreguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 5 af 6

6 Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra modtagelse af denne afgørelse. Hvis den normale klagefrist udløber på en lørdag/helligdag, er fristen forlænget til den følgende hverdag (BEK. nr. 130 af 28/01/2017 5, nr. 1). Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter modtagelse af afgørelsen, jf. 62, stk. 1 i planloven. Forhold til byggeloven Når denne landzonetilladelse måtte blive gyldig, vender kommunen tilbage med en byggetilladelse, under forudsætning af at følgende materiale er modtaget: Der fremsendes særskilt brev om materiale til byggesagsbehandling. Venlig hilsen Berit Karlsen byggesagsbehandler Denne tilladelse er sendt til: Ejer af Skovgårdsvej 3, via digital post til cpr. Nr. Danmarks Naturfredningsforening, med digital post til CVR. nr Museum Vestsjælland, med digital post til CVR. nr Friluftsrådet, med digital post til CVR. nr af 6

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Katrine Lebrecht Helden Veronavej 1 2300 København S Sendt digitalt Den 13. september 2018 Landzonetilladelse - byggesagsnr. 202-8 C/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12-08-2018 vedrørende

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Nicolaj C. S. Andersen Hesselvej 7 4572 Nørre Asmindrup Sendt digitalt Den 6. juni 2019 Landzonetilladelse byggesagsnr. 241-9 A/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 10-02-2019 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Hermann Sillesen Ørstedsvej Ribe. Sendt digitalt. Den 9. maj Landzonetilladelse byggesagsnr F/3

Hermann Sillesen Ørstedsvej Ribe. Sendt digitalt. Den 9. maj Landzonetilladelse byggesagsnr F/3 Hermann Sillesen Ørstedsvej 55 6760 Ribe Sendt digitalt Den 9. maj 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr 260-14 F/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 03.03.2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af vedrørende landzonetilladelse til

Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af vedrørende landzonetilladelse til Højby - Vig jagtforening Trundholmvejen 9 4573 Højby Sendt digitalt Den 23. februar 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 222-3 A/6 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-10-2017 vedrørende

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til bibeholdelse af opført udhus.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til bibeholdelse af opført udhus. Niels-Henrik og Ann Hansen Ordrupvej 53 4540 Fårevejle Sendt digitalt Den 14. juni 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 9-3 D/7 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 04-01-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til indretning af spisehus i tidligere driftsbygning.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til indretning af spisehus i tidligere driftsbygning. Pawel Dawid Wedrowski Krusågade 33 3 1719 København V Sendt digitalt Den 3. maj 2019 Landzonetilladelse byggesagsnr. 116-20 A/3 Odsherred Kommune har behandlet din ansøgning af 28-02-2019 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Pia Christiansen Knudsvej 44C 4000 Roskilde Sendt digitalt Den 11. december 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 208-33 C/7 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 26-10-2018 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Edvars & Edvars arkitekter maa-uia Ahlgade 40A 4300 Holbæk. Sendt digitalt. Den 1. maj Landzonetilladelse byggesagsnr.

Edvars & Edvars arkitekter maa-uia Ahlgade 40A 4300 Holbæk. Sendt digitalt. Den 1. maj Landzonetilladelse byggesagsnr. Edvars & Edvars arkitekter maa-uia Ahlgade 40A 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 1. maj 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 22-1 C/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 15-12-2016 vedrørende

Læs mere

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej 8 4550 Asnæs Sendt digitalt Den 15. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-01-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Hanne Hedegaard Hørkærhaven 2A 4490 Jerslev Sjælland. Den 15. februar Revideret landzonetilladelse - byggesagsnr B/3

Hanne Hedegaard Hørkærhaven 2A 4490 Jerslev Sjælland. Den 15. februar Revideret landzonetilladelse - byggesagsnr B/3 Hanne Hedegaard Hørkærhaven 2A 4490 Jerslev Sjælland Den 15. februar 2017 Revideret landzonetilladelse - byggesagsnr. 13-20 B/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 14-11-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til etablering af nedgravet rentvandstank.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til etablering af nedgravet rentvandstank. Danwatec Energivej 3 4180 Sorø Sendt digitalt Den 10. juli 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 280-9 EG/1 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 09-02-2018 vedrørende landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Pia Saaby Sørensen Øvejen 8 4532 Gislinge Sendt digitalt Den 22. august 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 223-8 BX/4 og 223-8 A/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 20-06-2017 vedrørende

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af husstandsvindmølle.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af husstandsvindmølle. KVA Vind A/S Borrisvej 10 6900 Skjern Sendt digitalt Den 16. marts 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 12-117 A/6 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 19-12-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af tilbygning til ridehal.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af tilbygning til ridehal. Schou Birkendorf arkitekter ApS Att. Jens Tolstrup Christensen Havnegade 4 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 13. september 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 290-13 AI/2 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Kullegaard A/S Niels Christian Dam Kanalstræde 10, 2. Sal Holbæk. Sendt digitalt. Den 9. marts Landzonetilladelse byggesagsnr.

Kullegaard A/S Niels Christian Dam Kanalstræde 10, 2. Sal Holbæk. Sendt digitalt. Den 9. marts Landzonetilladelse byggesagsnr. Kullegaard A/S Niels Christian Dam Kanalstræde 10, 2. Sal. 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 9. marts 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 289-4 AB/2 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 16.12.2016

Læs mere

Thomas Christiansen Wegeners Vej Holbæk. Sendt digitalt. Den 22. december Landzonetilladelse byggesagsnr B/14

Thomas Christiansen Wegeners Vej Holbæk. Sendt digitalt. Den 22. december Landzonetilladelse byggesagsnr B/14 Thomas Christiansen Wegeners Vej 2 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 22. december 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 290-13 B/14 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 20-10-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Jørgen Marcussen Skovsvinget 5 3400 Hillerød Sendt digitalt Den 7. maj 2019 Landzonetilladelse byggesagsnr. 2-19 F/9 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 06-08-2018 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til tilbygning til Bygning nr. 3 - drivhus.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til tilbygning til Bygning nr. 3 - drivhus. Marie-Louise Schacke Ejlers Bybækterrasserne 148A 3520 Farum Sendt digitalt Den 16. juli 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 116-30 A/1 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 23-03-2018 vedrørende

Læs mere

Du søger på vegne af arbejdsgruppen Velkommen til Sjællands Odde under projekt Byforskønnelse i Havnebyen.

Du søger på vegne af arbejdsgruppen Velkommen til Sjællands Odde under projekt Byforskønnelse i Havnebyen. Mette Riis Schmidt Sydvestvej 2 4583 Sjællands Odde Sendt digitalt Den 29. juni 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 261-13 AE/1 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22-03-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opstilling af husstandsvindmølle.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opstilling af husstandsvindmølle. KVA Vind A/S att.: Lissy Christensen Borrisvej 10 6900 Skjern Sendt digitalt Den 16. november 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 12-117 A/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 02-06-2017

Læs mere

Revideret situationsplan er modtaget den 15. april 2016 og dækningskort er modtaget den 27. april 2016.

Revideret situationsplan er modtaget den 15. april 2016 og dækningskort er modtaget den 27. april 2016. LE34 Att.: Tommy Bjørk Energivej 34 2750 Ballerup Sendt digitalt og på mail: tbj@le34.dk Den 26. juni 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 17-8 B/2 (jeres projekt 1757) Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Arkitekterne.as Nytorv 9B 4200 Slagelse. Sendt digitalt. Den 12. april Landzonetilladelse byggesagsnr CO/1 og 33-1 CO/2

Arkitekterne.as Nytorv 9B 4200 Slagelse. Sendt digitalt. Den 12. april Landzonetilladelse byggesagsnr CO/1 og 33-1 CO/2 Arkitekterne.as Nytorv 9B 4200 Slagelse Sendt digitalt Ref.: LHK Sag: 306-2017-10430 Dok.: Vedr. ejd.nr.: 1458 Den 12. april 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 33-1 CO/1 og 33-1 CO/2 Odsherred Kommune

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til genopførelse af sommerhus.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til genopførelse af sommerhus. Niels Solon Granhøjen 3 2900 Hellerup Sendt digitalt Ref.: LHK Sag: 306-2014-54487 Dok.: Vedr. ejd.nr.: 18303 Den 20. september 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 117-16 Q/3 Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

at solcellerne er refleksfri, at solcellerne opsættes i tæt forbindelse med taget og følger tagets hældning

at solcellerne er refleksfri, at solcellerne opsættes i tæt forbindelse med taget og følger tagets hældning Kaj Larsen VVS ApS Vangen 6 4500 Nykøbing Sj. Sendt på mail: KATHE@KAJLARSEN-VVS.DK Den 9. juli 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 19-2 H/2 Odsherred

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opsætning af solceller på terræn og bygning.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opsætning af solceller på terræn og bygning. Malene Brinks Jensen Askehaven 50 4500 Nykøbing Sj Sendt digitalt Den 21. juni 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 206-1 A/1 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 31-05-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr.

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr. LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Sendt digitalt Den 21. december 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 3-7 E/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 09-08-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Du søger på vegne af arbejdsgruppen Velkommen til Sjællands Odde under projekt Byforskønnelse i Havnebyen.

Du søger på vegne af arbejdsgruppen Velkommen til Sjællands Odde under projekt Byforskønnelse i Havnebyen. Mette Riis Schmidt Sydvestvej 2 4583 Sjællands Odde Sendt digitalt Den 29. juni 2017 Landzonetilladelse samt godkendelse af råden over vejareal ( iht. Vejlovens 80) - byggesagsnr. 260-12 DM/1 Odsherred

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af enfamiliehus med indbygget drivhus/orangeri

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af enfamiliehus med indbygget drivhus/orangeri Møller Nielsens Tegnestue Fælledvej 17 7600 Struer Sendt digitalt Den 12. juni 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 29-1 AI/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22-03-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til anneks til sommerhus

Landzonetilladelse til anneks til sommerhus Til ejerne af ejendommen: Lindebjærgvej 2 4180 Sorø Landzonetilladelse til anneks til sommerhus Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at opføre et anneks på ejendommen: Adresse.: Lindebjærgvej

Læs mere

At tilladelse efter vandforsyningsloven bliver gældende. At tag og ydervægge fremstår matte og i farver tilpasset eksisterende

At tilladelse efter vandforsyningsloven bliver gældende. At tag og ydervægge fremstår matte og i farver tilpasset eksisterende Danwatec Karsten Emil Jensen Energivej 3 4180 Sorø Sendt digitalt Den 7. april 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 104-3 c/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. januar 2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til bygning til garage og udhus

Landzonetilladelse til bygning til garage og udhus Til ejer Dybendalvej 3 4190 Munke Bjergby Landzonetilladelse til bygning til garage og udhus Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at opføre en bygning til garage og udhus på ejendommen: Den

Læs mere

Leif Gjerding Jørgensen Sdr. Tangvej Dragør. Sendt digitalt. Den 27. april Landzonetilladelse byggesagsnr K/3

Leif Gjerding Jørgensen Sdr. Tangvej Dragør. Sendt digitalt. Den 27. april Landzonetilladelse byggesagsnr K/3 Leif Gjerding Jørgensen Sdr. Tangvej 20 2791 Dragør Sendt digitalt Den 27. april 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 3-20 K/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 10-02-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Per Steve Kjærside Brovej Vemmelev

Landzonetilladelse. Per Steve Kjærside Brovej Vemmelev Per Steve Kjærside Brovej 1 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver

Læs mere

Landzonetilladelse til spildevandsanlæg

Landzonetilladelse til spildevandsanlæg Lars Kenneth Jensen Hjorthøjvej 8 4291 Ruds Vedby Sendt via Byg og Miljø Landzonetilladelse til spildevandsanlæg Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at etablere et hævet nedsivningsanlæg på

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er anført i næste afsnit.

Landzonetilladelse. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er anført i næste afsnit. Center for Miljø, Plan og Teknik Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold til Planlovens 35, stk. 1

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed

Landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed Emil Stigler Døjringevej 48 4180 Sorø E-mail: emil@segroup.dk Landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at udvide virksomheden SE Group på ejendommen:

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

Landzonetilladelse - tilbygning til bolig i tidligere driftsbygning

Landzonetilladelse - tilbygning til bolig i tidligere driftsbygning Ejer Bromme Østermark 24 4190 Munke Bjergby Landzonetilladelse - tilbygning til bolig i tidligere driftsbygning Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at bibeholde en tilbygning til en bolig

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning og indretning af erhverv og boliger

Landzonetilladelse til udstykning og indretning af erhverv og boliger Pedersbolig.dk ApS Årslev Markvej 41 8220 Brabrand Landzonetilladelse til udstykning og indretning af erhverv og boliger Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til indretning af lejligheder og erhverv

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinjen

Dispensation fra skovbyggelinjen Jens Christian Rødsgaard Chemnitz Holbergsgade 11,3. tv 1057 København K 9. januar 2018 _ Dispensation fra skovbyggelinjen Du har 6. december 2017 søgt dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af

Læs mere

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Landzonetilladelse til sø

Landzonetilladelse til sø Kristina Bodal-Lauridsen Holmstrup Byvej 3 4450 Jyderup Sendt pr. mail: bodal@outlook.dk Landzonetilladelse til sø Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at etablering af en ca. 600 m2 stor sø

Læs mere

Landzonetilladelse. Jesper Lund Larsen Løvegade 63, 2 tv Slagelse

Landzonetilladelse. Jesper Lund Larsen Løvegade 63, 2 tv Slagelse Jesper Lund Larsen Løvegade 63, 2 tv. 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven OK ByggeDesign ApS ole@okbyggedesign.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Rita Lene Pedersen Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Steen Østergaard Vindrosen Feldskovvej 5 4180 Sorø Den 13. august 2014 Sendt til tegnestuenvindrosen@gmail.com Natur & Miljø Ref.: HEM Sag: 306-2013-60616 Dok.: 306-2014-168901 Vedr. CPR/CVR: 22275 Dispensation

Læs mere

SCHOU - BIRKENDORF ARKITEKTER ApS Jens Tolstrup Christensen Havnegade Holbæk. Sendt digitalt. Den 1. september 2016

SCHOU - BIRKENDORF ARKITEKTER ApS Jens Tolstrup Christensen Havnegade Holbæk. Sendt digitalt. Den 1. september 2016 SCHOU - BIRKENDORF ARKITEKTER ApS Jens Tolstrup Christensen Havnegade 4 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 1. september 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 11-30 B/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

I har søgt om landzonetilladelse til at opføre et nyt fritliggende enfamiliehus efter at eksisterende er nedbrændt på jeres ejendom

I har søgt om landzonetilladelse til at opføre et nyt fritliggende enfamiliehus efter at eksisterende er nedbrændt på jeres ejendom Karina Heidi Pedersen Mikael Johan de Fries Holbækvej 94 4340 Tølløse HOLBÆK KOMMUNE Dato: 24-01-2017 Sagsb.: Lone Vonsbæk Sagsnr.: 17/393 Dir.tlf.: 72368046 E-mail: LOV@holb.dk LANDZONETILLADELSE I har

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse. Johnny Andersen Dyrhaugesvej Korsør

Landzonetilladelse. Johnny Andersen Dyrhaugesvej Korsør Johnny Andersen Dyrhaugesvej 19 4220 Korsør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Gitte Vendelboe Andersen og Per Bjørn Andersen Egebjergvej 296 Lestrup 4500 Nykøbing Sj Den 9. maj 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Du har den 22. februar 2016 søgt om at få

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Roepstorff Gammelgade 7, Skælskør

Landzonetilladelse. Torben Roepstorff Gammelgade 7, Skælskør Torben Roepstorff Gammelgade 7, 1. 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Elias Buch Strandbovej 12 2050 Hvidovre KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte: 4646 4916 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af driftsbygninger

Landzonetilladelse til udstykning af driftsbygninger Jes Pedersen Brobyvej 89B 4180 Sorø Landzonetilladelse til udstykning af driftsbygninger Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til udstykning af driftsbygningerne på ejendommen: Adresse.: Strandvejen

Læs mere

Landzonetilladelse. Jesper Guldbrandsen Klovbygade 33 4490 Jerslev Sj.

Landzonetilladelse. Jesper Guldbrandsen Klovbygade 33 4490 Jerslev Sj. Jesper Guldbrandsen Klovbygade 33 4490 Jerslev Sj. Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristina Bodal-Lauridsen Holmstrup Byvej Jyderup

Landzonetilladelse. Kristina Bodal-Lauridsen Holmstrup Byvej Jyderup Kristina Bodal-Lauridsen Holmstrup Byvej 3 4450 Jyderup Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Ernst Alfred Viuff Stendiget 72 Sengeløse 2630 Taastrup - Sendt som digital post Den 13. oktober 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 30. juni 2016 søgt om at opføre en garage på

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation

Landzonetilladelse og dispensation Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 17-10-2018 / 01.03.03-P19-61-18 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har behandlet jeres ansøgning om dispensation fra

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har behandlet jeres ansøgning om dispensation fra FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ APS Topshøjvej 60 4180 Sorø Dispensation fra Lokalplan nr. 84, Familieinstitutionen Topshøj til ny bebyggelse, tagmateriale og parkeringsplads samt landzonetilladelse til ny

Læs mere

Hans Jørgen Olesen Hejdesvej Ringsted

Hans Jørgen Olesen Hejdesvej Ringsted Hans Jørgen Olesen Hejdesvej 54 4100 Ringsted Dato: 2. februar 2018 Landzonetilladelse til at opføre sammenbygget carport og udhusbygning på ejendommen matr.nr. 24a Valsømagle By, Haraldsted, beliggende

Læs mere

Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig

Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig Pia Haugaard og Leif Sørensen Parnasvej 7 4180 Sorø Sendt pr. e-mail: leifzzz@gmail.com Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig

Læs mere

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år.

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Morten Guldager Bjerg Busbjergvej 66 8850 Bjerringbro byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Landzonetilladelse til udhus på Busbjergvej

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen

Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen Peter Glenn Nymand Cohn Moldrupvej 16 2970 Hørsholm 4. maj 2018 Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen Til gæstehus med udhus Du har d. 11. januar 2018 søgt om opførelse af gæstehus med udhus på

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Karsten Leth Jensen Højbyvej 53 4320 Lejre KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Klagefristen på dispensationen er på 4 uger og regnes fra den dag, hvor du har modtaget

Klagefristen på dispensationen er på 4 uger og regnes fra den dag, hvor du har modtaget Til ejer Anagervej 3 4190 Munke Bjergby Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til udvidelse af udhus Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at udvide udhuset med en overdækning

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Jan Becker Hansen og Jannie Steffen Rebekkavej 18,1. th 2900 Hellerup Den 4. marts 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 1. april 2014 søgt om lovliggørende dispensation til et 9

Læs mere

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Udvikling, Miljø og Teknik Byg og Brand 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 04-07-2018 / 01.03.03-P19-53-18 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til udstykning og opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Vestegnens Boligadministration Darup Mosevej 3 4000 Roskilde Att.: Torben Hansen KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindelinjen

Dispensation fra fortidsmindelinjen Peter og Hanne Lindkvist Ibsgården 182 Himmelev 4000 Roskilde - Sendt som digital post Den 29. august 2017 Dispensation fra fortidsmindelinjen Du har 7. juli 2017 søgt om nedrivning af eksisterende sommerhus

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Bent Jørgensen Bentsensvej 18 4330 Hvalsø KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør

Landzonetilladelse. Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Janni Cronberg Ulkerupvej 7 4572 Nr. Asmindrup E-mail: jannicronberg@gmail.com Den 21. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse. Yoram Roshu Støvlebækvej 14 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Yoram Roshu Støvlebækvej 14 4200 Slagelse Yoram Roshu Støvlebækvej 14 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Birgit Susan Suster og Hans H. C. Christensen H.C. Ørsteds Vej 15,2. 1879 Frederiksberg C - Sendt som digital post 3. maj 2019 _ Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen I har d. 4. april 2019 søgt

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Advokat Mette Ravn Steenstrup Amaliegade 10 1256 København K (sendt pr. mail) KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Tilladelsen gælder kun forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet.

Tilladelsen gælder kun forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet. Dato: 2. april 2019 Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på Brentebjergvej 24, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus i stedet for eksisterende

Læs mere

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Ingelise H. Bengtsson og Ask Bengtsson Lang Agre 12 4540 Fårevejle - Sendt med digital post Den 23. maj 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 27. februar 2017 søgt om opførsel af

Læs mere

Conm A/S Lene Vibe Nielsen Hareskovvej 15J 4400 Kalundborg. Sendt digitalt via Byg og Miljø. Den 27. juli 2016

Conm A/S Lene Vibe Nielsen Hareskovvej 15J 4400 Kalundborg. Sendt digitalt via Byg og Miljø. Den 27. juli 2016 Conm A/S Lene Vibe Nielsen Hareskovvej 15J 4400 Kalundborg Sendt digitalt via Byg og Miljø Den 27. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 21-3 A/6 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 24-06-2016

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Mazanti-Andersen Korsø Jensen AdvokatPartnerskab Amaliegade 10 1256 Kbh. K Att.: Mette Ravn Steenstrup KOPI Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Ingeniørfirmaet LN Rådgivning Bellisvej 6 4750 Lundby At: Leif Nygaard KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Jørgen Rasmussen Vråvej Tjele. Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej 16, 8830 Tjele

Jørgen Rasmussen Vråvej Tjele. Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej 16, 8830 Tjele Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Jørgen Rasmussen Vråvej 16 8830 Tjele byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej

Læs mere

I har den 24. februar 2018 søgt om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at opføre en landbrugshal på ejendommen:

I har den 24. februar 2018 søgt om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at opføre en landbrugshal på ejendommen: PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 7. maj 2018 Sagsb.: Else Marie Nørgaard Sagsnr.: 18/9721 Dir.tlf.: 72 36 48 38 E-mail: emn@holb.dk DISPENSATION fra naturbeskyttelsesloven I har den 24. februar 2018 søgt om dispensation

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven. Britta Henriksen Elmevej 2 4100 Ringsted Sendt på mail: brhe@live.dk Dato: 18. april 2018 Landzonetilladelse til at opføre 3 shelter på ejendommen matr.nr.11e Høm By, Høm, beliggende Næstvedvej 349, 4100

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Karen Bøgelund Brunbjergvej 4 4534 Hørve Den 28. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. november 2014 om tilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden.

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden. Postadresse: Ark.firmaet Leo T. Mortensen aps Skovbrynet 107 8450 Hammel Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej Mette Juulsgaard Knøsvej 4 8680 Ry Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af hestestald NB: Dette er ikke en byggetilladelse. Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Sonja Pedersen Østkystvejen Sæby

Sonja Pedersen Østkystvejen Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Sonja Pedersen Østkystvejen 325 9300 Sæby Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 21. januar 2019 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-140-18 17-12-2018 Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer Afgørelse Vi giver

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Gert T. Lauridsen og Jannie Schou Sydvestvej 24 2600 Glostrup 1. August 2018 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen _ Du har 18. maj 2018 søgt om at nedrive eksisterende sommerhus på 47 m 2 med

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 5. september 2018 Sagsnr.: 18/26774 Ejendomsnr.: 15694 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Tilladelse og dispensation

Tilladelse og dispensation Leif Sørensen Parnasvej 7 4180 Sorø Sendt pr. mail: leifzzz@gmail.com Landzonetilladelse til ændret anvendelse af sommerhus til helårsbolig og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til udestue/mellembygning

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere