Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 104 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 3. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, fravigelse af persondatalovens 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 947 af 24. august 2011, som ændret bl.a. ved lov nr. 463 af 18. maj 2011 og 1 i lov nr. 601 af 14. juni 2011 og senest ved lov nr. 833 af 6. juli 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 2 a, stk. 5, 9 f, stk. 4, 2. pkt., 28, stk. 9, 38, stk. 3, 2. pkt., stk. 4 og stk. 7, 2. pkt., 39, stk. 2, 1. og 2. pkt., stk. 3, 3. pkt., stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 1. pkt., 42, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, 44, stk. 3, og 47 a ændres»ministeren for flygtninge, indvandrere og integration«til:»justitsministeren« b, stk. 5, ophæves a, stk. 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk I 4 a, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres»eller 9 f«til:», 9 f eller 9 i-9 n«. 5. I 4 c, stk. 4, nr. 3, ændres» 9 c«til:» 9 i«. 6. I 4 d, 1. og 2. pkt., 11, stk. 9, 1. og 2. pkt., 19, stk. 1, nr. 9, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., 27 a, 33, stk. 14, 1. pkt., to steder i 40, stk. 10, 1. pkt., i 40, stk. 10, 2. pkt., 40 c, stk. 2, 44 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., 44 f, stk. 1, 1. pkt., 44 g, 46 b, 47 a, og 56 a, stk. 1, 3. pkt., stk. 9, 1. pkt., stk. 10, 1. og 2. pkt., og stk. 11, 2. pkt., ændres»udlændingeservice«til:»udlændingestyrelsen«. 7. I 9, stk. 1, nr. 1, ændres»en udlænding, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark fastboende person,«til:»en udlænding over 24 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark fastboende person over 24 år,«. 8. 9, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves. 9. 9, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, stiller økonomisk sikkerhed for kr. til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ansøgeren, jf. stk. 23. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om den økonomiske sikkerhed. Det angivne beløb er fastsat i 2012-niveau og reguleres fra og med 2013 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«10. I 9, stk. 6, ændres»stk. 28«til:»stk. 27«. 11. I 9, stk. 7, ændres»28«til:»26«, og»væsentlig«udgår. 12. I 9, stk. 11, ændres»stk. 20«til:»stk. 19« , stk. 15, ophæves. Stk bliver herefter stk I 9, stk. 16, der bliver stk. 15, ændres»stk. 28«til:»stk. 27«. 15. I 9, stk. 19, der bliver stk. 18, ændres»stk. 29«til:»stk. 28«. 16. I 9, stk. 21, der bliver stk. 20, ændres»stk. 28«til:»stk. 27«. Justitsmin., j.nr AX013972

2 2 17. I 9, stk. 22, der bliver stk. 21, 9 a, stk. 4, 1. pkt., 9 c, stk. 5, 1. pkt., 9 f, stk. 7, 1. pkt., 10, stk. 1, 2 og 5, 11, stk. 1, 32, stk. 6, og 44 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, 1. pkt., indsættes efter» 7-9 f«:»eller 9 i-9 n«. 18. I 9, stk. 22, der bliver stk. 21, ophæves 4. pkt. 19. I 9, stk. 24, der bliver stk. 23, ændres»stk. 23, 2. pkt.«til:»stk. 22, 2. pkt.«20. I 9, stk. 26, der bliver stk. 25, og 9, stk. 27, 1. pkt., der bliver stk. 26, 1. pkt., ændres»stk. 16, 1. og 2. pkt., og stk. 21, 1. og 2. pkt.«til:»stk. 15, 1. og 2. pkt., og stk. 20, 1. og 2. pkt.«21. I 9, stk. 27, 3. pkt., der bliver stk. 26, 3. pkt., ændres»og stk. 16, 1. pkt.«til:»og stk. 15, 1. pkt.«22. I 9, stk. 28, der bliver stk. 27, ændres»stk. 16, 2. pkt., og stk. 21, 2. pkt.«til:»stk. 15, 2. pkt., og stk. 20, 2. pkt.«23. I 9, stk. 29, der bliver stk. 28, ændres»stk. 19«til:»stk. 18« , stk. 31, der bliver stk. 30, affattes således:»stk. 30. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at udlændingen består en af justitsministeren etableret danskprøve på A1-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Prøven skal være bestået senest 6 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter stk. 1, nr. 1. Det påhviler udlændingen at fremlægge dokumentation herfor. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden 6 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 6 måneder. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald.«25. I 9 indsættes som stk :»Stk. 31. Den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 kan efter anmodning nedsættes med kr., jf. dog stk. 34, når en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, inden for den frist, der er nævnt i stk. 30, har bestået danskprøven på A1-niveau, jf. stk. 30, eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Stk. 32. Den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 kan efter anmodning nedsættes med kr., jf. dog stk. 34, når en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, har bestået en af justitsministeren etableret danskprøve på A2-niveau eller en anden danskprøve på tilsvarende eller højere niveau. Prøven skal være bestået senest 15 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter stk. 1, nr. 1. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden fristen på 15 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 15 måneder. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald. Stk. 33. Den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 kan efter anmodning nedsættes med kr., jf. dog stk. 34, når en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, har bestået en afsluttende prøve i dansk, jf. 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 34. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhed efter stk kan alene ske i et sådant omfang, at den økonomiske sikkerhed udgør mindst kr. Stk. 35. Udlændingen skal ved tilmelding til danskprøven på A1-niveau, jf. stk. 30, og ved tilmelding til danskprøven på A2-niveau, jf. stk. 32, betale et gebyr på kr. Hvis udlændingen ikke betaler gebyr, kan udlændingen ikke deltage i prøverne. 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvis udlændingen er omfattet af EU-reglerne. Stk. 36. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med børne- og undervisningsministeren regler om danskprøven på A1-niveau og danskprøven på A2-niveau, jf. stk. 30 og 32, herunder regler om lovligt forfald, hvornår prøverne anses for bestået, udpegning af prøveafholdere, betingelser for at deltage i prøverne, opkrævning af gebyr for at deltage i prøverne, prøvernes indhold og gennemførelse, klagemuligheder, klagefrister og prøver, der kan træde i stedet for danskprøven på A1-niveau og danskprøven på A2-niveau. Stk. 37. Beløbene, der er angivet i stk , er fastsat i 2012-niveau og reguleres fra og med 2013 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«26. I 9 a, stk. 2, nr. 5, ændres»eller 9 b-9 e«til:», 9 b-9 e, 9 m eller 9 n«. 27. I 9 a, stk. 4, 5. pkt., ændres»eller 9 b-9 e«til:», 9 b-9 e, 9 m eller 9 n«. 28. I 9 c, stk. 1, ændres» 9, stk. 2-21«til:» 9, stk og 30«, og» 9, stk «ændres til:» 9, stk og 31-37«. 29. I 9 c, stk. 4, 38, stk. 3, 1. pkt., 46 b, 48, 4., 6. og 7. pkt., og 56 a, stk. 1, 3. og 4. pkt., og stk. 11, 1. pkt., ændres»ministeren for flygtninge, indvandrere og integration«til:»justitsministeren« c, stk. 6-12, ophæves. Stk. 13 bliver herefter stk I 9 g, stk. 2, ændres»ministeren for flygtninge, indvandrere og integration«til:»beskæftigelsesministeren«, og»andre bestemmelser i denne lov«ændres til:» 9 a og 9 i-9 n«. 32. I 9 g indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Justitsministeren kan bestemme, at ansøgninger om opholdstilladelse efter 9 f kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller indeholder de op-

3 3 lysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om opholdstilladelse kan meddeles.«33. 9 h, stk. 1, nr. 1, ophæves. Nr. 2-7 bliver herefter nr I 9 h, stk. 1, nr. 5, der bliver nr. 4, ændres»jf. dog nr. 6«til:»jf. dog nr. 5« h, stk. 1, nr. 8, ophæves. Nr bliver herefter nr I 9 h, stk. 1, nr. 9, der bliver nr. 7, ændres» 9 c, stk. 1«til:» 9 i, stk. 1, 1. pkt.«37. I 9 h, stk. 1, nr. 10, der bliver nr. 8, ændres» 9 c, stk. 1, med henblik på au pair- og praktikantophold«til:» 9 j og 9 k, stk. 1, 1. pkt.«38. I 9 h, stk. 1, nr. 11, der bliver nr. 9, ændres» 9 c, stk. 1, for så vidt angår medfølgende familie til arbejdstagere, studerende og forskere«til:» 9 m og 9 n« h, stk. 1, nr. 13, ophæves. Nr bliver herefter nr I 9 h, stk. 1, nr. 14, der bliver nr. 11, ændres»nr. 2«til:»nr. 1«. 41. I 9 h, stk. 1, nr. 15, der bliver nr. 12, ændres»nr. 3-6«til:»nr. 2-5«. 42. I 9 h, stk. 1, nr. 16, der bliver nr. 13, ændres»nr. 9«til:»nr. 7«. 43. I 9 h, stk. 1, nr. 17, der bliver nr. 14, ændres»nr. 10 og 12«til:»nr. 8«. 44. I 9 h, stk. 1, indsættes efter nr. 17, der bliver nr. 14, som nyt nummer:»15) på kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 10,«Nr. 18 og 19 bliver herefter nr. 16 og I 9 h, stk. 1, nr. 18, der bliver nr. 16, ændres»nr. 11«til:»nr. 9«. 46. I 9 h, stk. 1, nr. 19, der bliver nr. 17, ændres»nr. 1-12«til:»nr. 1-10«. 47. I 9 h, stk. 2, 1. og 2. pkt., og 44 a, stk. 4, 1. pkt., ændres»udlændingeservice«til:»udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«. 48. I 9 h, stk. 4, ændres» 9, stk. 22, 9 a, stk. 4, 9 c, stk. 5, 9 f, stk. 7, 9 g,«til:» 9 a, stk. 4, 9 f, stk. 7, 9 g, stk. 2 og 3, 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, stk. 2, 9 l, stk. 2, 9 m, stk. 2, 9 n, stk. 2,« h, stk. 7, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om indbetaling af gebyrer efter stk. 1, nr. 1-9, og 16, og stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, og 16, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, og 16, og stk. 4, jf. stk. 1, nr. 1-9, og 16. Stk. 8. Justitsministeren fastsætter regler om indbetaling af gebyrer efter stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og stk. 2, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og stk. 4, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17.«50. Efter 9 h indsættes:» 9 i. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding med henblik på uddannelse, hvis den pågældende er optaget på en uddannelse eller et kursus ved en uddannelsesinstitution her i landet. Der kan endvidere efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis ganske særlige uddannelsesmæssige hensyn i øvrigt tilsiger det. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1, herunder om dokumentation for bestået anerkendt sprogtest og oprettelse af en spærret konto med et beløb svarende til op til 1 års ydelser i form af statens uddannelsesstøtte som betingelse for opholdstilladelse. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætte nærmere regler om studieaktivitet for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse med henblik på at deltage i en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse her i landet. Stk. 6. Til brug for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelser om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1 til udlændinge, der er optaget på en uddannelse eller et kursus ved en uddannelsesinstitution her i landet, og som ikke er omfattet af de i medfør af stk. 4 fastsatte regler, afgiver Danmarks Evalueringsinstitut efter anmodning fra uddannelsesinstitutionen en vejledende udtalelse om indhold og kvalitet i følgende uddannelser: 1) Videregående uddannelser og kurser, der uden godkendelse fra en statslig myndighed udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn. 2) Uddannelser og kurser inden for grund- og ungdomsuddannelser, der uden godkendelse fra en statslig myn-

4 4 dighed udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution, der er under statsligt tilsyn. 3) Kurser på folkehøjskoler m.v. godkendt efter lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), som gennemføres uden tilskud efter loven. Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter nærmere regler om Danmarks Evalueringsinstituts udtalelser efter stk. 6, herunder om anmodninger og om den anmodende institutions betaling til dækning af Danmarks Evalueringsinstituts udgifter i forbindelse med udtalelser. 9 j. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding med henblik på au pair-ophold her i landet. Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan, medmindre særlige grunde taler derfor, ikke gives, hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen for et eller flere forhold begået mod en person, der på gerningstidspunktet var au pair hos den domfældte, ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, for overtrædelse af straffelovens 216 eller 217, 224 eller 225, jf. 216 eller 217, eller 228, 229, stk. 1, eller 237, , 250, 260, 261, 262 a eller 266. Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan ikke gives, hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever inden for en periode på 5 år inden tidspunktet for afgørelsen ved endelig dom er dømt for overtrædelse af 59, stk. 4, som følge af ulovlig beskæftigelse af en udlænding, der på gerningstidspunktet var au pair hos den domfældte, eller har vedtaget en bøde for en sådan overtrædelse af 59, stk. 4. Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan ikke gives, hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever er omfattet af en karensperiode, jf. 21 a. Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om meddelelse af opholdstilladelse efter stk k. En udlænding kan i uddannelsesmæssigt øjemed efter ansøgning få opholdstilladelse med henblik på at være praktikant her i landet. En udlænding kan endvidere efter ansøgning få opholdstilladelse som volontør med henblik på at udføre humanitært og socialt arbejde her i landet. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om meddelelse af opholdstilladelse efter stk l. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, der ifølge en aftale mellem Danmark og en anden stat, jf. 45, er berettiget til et længerevarende ferieophold her i landet og i forbindelse hermed er berettiget til at arbejde her i landet i et nærmere afgrænset omfang. Opholdstilladelsen gives på de betingelser, som aftalen opstiller. 9 m. Der kan, hvis væsentlige erhvervs- eller beskæftigelsesmæssige hensyn taler derfor, efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som har familiemæssig tilknytning til en udlænding med tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1-6.

5 5 Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opholdstilladelse efter stk n. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som har familiemæssig tilknytning til en udlænding med tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse efter 9 i eller 9 k, når hensynet til sidstnævnte udlændings ophold her i landet tilsiger det. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opholdstilladelse efter stk o. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter 9 a eller 9 i-9 l, afgive en udtalelse til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag om forlængelse af opholdstilladelsen. Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter 9 m eller 9 n, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende afgive en udtalelse til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.«51. I 10, stk. 4, 1. pkt., ændres»og 9-9 f«til:» 9-9 f eller 9 i-9 n«. 52. I 11, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., indsættes efter» 7-9 e«:»eller 9 i-9 n« , stk. 9, affattes således:»stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter 7-9 eller 9 b-9 f, afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag om forlængelse af opholdstilladelsen. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for sager om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, hvor udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter 7-9, 9 a-9 f eller 9 i-9 n. Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person med dansk indfødsret, tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse efter 7-9 eller 9 b-9 f, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.«54. I 12 ændres»ministeren for flygtninge, indvandrere og integration«til:»justitsministeren«, og efter»opholdstilladelser«indsættes:»efter 7-9 og 9 b-9 f«. 55. I 12 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opholdstilladelser efter 9 a og 9 i-9 n, herunder om adgangen til opholdstilladelse, om tilladelsernes varighed og om de betingelser, der kan fastsættes for opholdet.«56. I 14, stk. 1, nr. 7, indsættes efter» 9 c, stk. 1,«:»og 9 m og 9 n«. 57. I 14, stk. 2, ændres»ministeren for flygtninge, indvandrere og integration«til:»beskæftigelsesministeren«. 58. I 15, stk. 2, ændres»ministeren for flygtninge, indvandrere og integration«til:»beskæftigelsesministeren«, og efter»tilladelse«indsættes:», jf. dog stk. 3«. 59. I 15 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om arbejdstilladelser til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter 9 f, herunder om tilladelsernes indhold og varighed og om de betingelser, der kan knyttes til en tilladelse.«60. I 19, stk. 1, nr. 4, ændres»stk. 16, 1. og 2. pkt., og stk. 21, 1. og 2. pkt.«til:»stk. 15, 1. og 2. pkt., og stk. 20, 1. og 2. pkt.«61. I 19, stk. 1, nr. 6 og 7, ændres»stk. 16, 3. pkt., og stk. 21, 3. pkt.«til:»stk. 15, 3. pkt., og stk. 20, 3. pkt.«, og»stk. 28«ændres til:»stk. 27«. 62. I 19, stk. 1, indsættes som nr. 11:»11) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen består en danskprøve, jf. 9, stk. 30, og udlændingen ikke har bestået prøven inden for de frister, der er nævnt i 9, stk. 30.«63. I 19, stk. 5, 2. pkt., og 27 a ændres»udlændingeservices«til:»udlændingestyrelsens« , stk. 8, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter 7-9 eller 9 b-9 f, afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag efter stk. 1 eller 2. Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person med dansk indfødsret, tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse efter 7-9 eller 9 b-9 f, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende afgive en udtalelse til

6 6 Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt. Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter 9 a eller 9 i-9 l, afgive en udtalelse til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag efter stk. 1 eller 2. Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter 9 m eller 9 n, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende afgive en udtalelse til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.«65. I 21 a ændres» 9 c, stk. 1,«til:» 9 j«. 66. I 27 a og 40 d ændres»ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations«til:»Justitsministeriets«. 67. I 27 a og to steder i 46 g ændres»ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration«til:»Justitsministeriet«. 68. I 33, stk. 5, ændres» 9, stk. 22«til:» 9, stk. 21«, og»og 9 f, stk. 7«ændres til:» 9 f, stk. 7, 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, stk. 2, 9 l, stk. 2, 9 m, stk. 2, og 9 n, stk. 2«. 69. I 33, stk. 10, indsættes efter» 9-9 f«:»og 9 i-9 n«. 70. I 39, stk. 1, ændres»ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations«til:»justitsministerens«. 71. I 40 d ændres»den prøve, der er nævnt i 9, stk. 2, 2. pkt.«til:»de prøver, der er nævnt i 9, stk. 30 og 32«. 72. I 42 a, stk. 3, nr pkt., indsættes efter» 9-9 f«:»eller 9 i-9 n«. 73. I 44, stk. 1, ændres»ministeren for flygtninge, indvandrere og integration«til:»justitsministeren«, og»og for ansøgninger, der indgives her i landet om opholds- og arbejdstilladelse«udgår. 74. I 44, stk. 3, indsættes efter»opholdskort«:»udstedt i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse efter 7-9 og 9 b-9 f«. 75. I 44 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om betaling for genudstedelse af opholdskort udstedt i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse efter 9 a og 9 i-9 n.«76. I 44 a, stk. 1, 8, 9 og 11, ændres»udlændingeservice«til:»udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«. 77. I 44 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har adgang til UIP, i det omfang adgangen er nødvendig for varetagelsen af Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings opgaver efter udlændingeloven eller anden lovgivning.«78. I 44 a, stk. 5, ændres»ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Udlændingeservice«til:»Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«, og» 9, stk. 24«ændres til:» 9, stk. 23«. 79. I 44 a, stk. 6, ændres»ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Udlændingeservice«til:»Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«. 80. I 44 a, stk. 9, ændres»ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan endvidere efter aftale med«til:»justitsministeren og beskæftigelsesministeren kan i forening efter aftale med«. 81. I 44 a, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres»udlændingeservice«til:»udlændingestyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«. 82. I 44 a indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Persondatalovens 7, stk. 8, finder ikke anvendelse ved behandling af ansøgninger om opholdstilladelse efter 7 og 8. Det samme gælder ved behandling af sager om forlængelse, inddragelse og bortfald af opholdstilladelse meddelt efter disse bestemmelser og ved behandling af sager, hvori akter vedrørende opholdstilladelse efter 7 eller 8 indgår.«83. I 44 d og 44 e, stk. 1, 1. pkt., ændres» 9 c«til:» 9 i« og 46 a affattes således:» 46. Afgørelser efter denne lov træffes med de undtagelser, der fremgår af stk. 2-5, og af 9, stk. 22 og 23, 46 a-49, 50, 50 a, 51, stk. 2, 2. pkt., 56 a, stk. 1-4, 58 i og 58 j, jf. dog 58 d, 2. pkt., af Udlændingestyrelsen. Stk. 2. Afgørelser efter 9 a, 9 h, stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 1-9, og 16, og 9 i-9 n, afgørelser vedrørende forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelser meddelt efter 9 a og 9 i-9 n og afgørelser efter 33 i forbindelse med sådanne sager træffes af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Det samme gælder afgørelser efter 4 a, stk. 3, i forlængelse af at en udlænding er meddelt opholdstilladelse efter 9 a eller 9 i-9 n, og afgørelser efter 25 b, stk. 2, når Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har pålagt udlændingen at udrejse straks, eller når udlændingen ikke udrejser i overensstemmelse med en udrejsefrist, der er fastsat af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Stk. 3. Afgørelser efter 9 b, afgørelser vedrørende forlængelse og inddragelse af opholdstilladelse meddelt efter

7 7 9 b og afgørelser efter 33, stk. 4, 2. pkt., træffes af justitsministeren. Stk. 4. Afgørelser efter 9 h, stk. 5, 2. og 3. pkt., træffes af beskæftigelsesministeren i sager, hvor Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af 9 h, stk. 1, nr. 1-9, og 16. Stk. 5. Afgørelser efter 9 h, stk. 5, 2. og 3. pkt., træffes af justitsministeren i sager, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af 9 h, stk. 1, nr. 10, 15 og 17. Stk. 6. Afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. 11, stk. 3-7, 10 og 12, til udlændinge med opholdstilladelse efter 9 a og 9 i-9 n træffes af Udlændingestyrelsen, efter at Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har truffet afgørelse om, hvorvidt grundlaget for opholdstilladelse fortsat er til stede. Stk. 7. Afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. 11, stk. 3-7, 10 og 12, til udlændinge med opholdstilladelse efter 9 b træffes af Udlændingestyrelsen, efter at justitsministeren har truffet afgørelse om, hvorvidt grundlaget for opholdstilladelsen fortsat er til stede. 46 a. Udlændingestyrelsens afgørelser kan bortset fra de afgørelser, der er nævnt i 9 g, stk. 1, 9 h, stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, 9 h, stk. 5, 1. pkt., jf. stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, 11, stk. 8, 32 a, 33, 34 a, 42 a, stk. 7, 1. pkt., 42 a, stk. 8, 1. pkt., 42 b, stk. 1, 3 og 7-9, 42 d, stk. 2, 46 e, 53 a og 53 b, påklages til justitsministeren. Stk. 2. Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelser kan bortset fra de afgørelser, der er nævnt i 9 h, stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 1-9, og 16, 9 h, stk. 5, 1. pkt., jf., jf. stk. 1, nr. 1-9, og 16, og 33, påklages til beskæftigelsesministeren. Stk. 3. Udlændingestyrelsens beslutning om, at der ikke er særlige grunde til at antage, at en uledsaget udlænding, der inden det fyldte 18. år har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af 7, ikke bør gennemgå en asylsagsprocedure, jf. 9 c, stk. 3, nr. 1, kan ikke påklages. Stk. 4. Udlændingestyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings beslutninger om betaling af udgifter forbundet med tilvejebringelsen af oplysninger til brug for behandlingen af en sag efter denne lov, jf. 40, stk. 2, kan ikke påklages. Stk. 5. Justitsministeren kan træffe bestemmelse om og fastsætte nærmere regler for Udlændingestyrelsens behandling af de sager, der er omfattet af stk. 1 og 3 og 46, stk. 1. Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan træffe bestemmelse om og fastsætte nærmere regler for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings behandling af de sager, der er omfattet af stk. 2 og 46, stk. 2.«85. 47, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Der kan efter aftale mellem justitsministeren og udenrigsministeren samt mellem beskæftigelsesministeren og udenrigsministeren gives danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet bemyndigelse til at udstede og meddele visum, opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Efter aftale med et andet land kan udenrigsministeren efter aftale med justitsministeren eller beskæftigelsesministeren bemyndige udenlandske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet til at udstede visum efter 4 a, stk. 3, opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Beskæftigelsesministeren kan alene medvirke i aftaler om udstedelse af visum efter 4 a, stk. 3, i forhold til meddelelse af opholdstilladelse og arbejdstilladelse som omfattet af 46, stk. 2. Udenrigsministeren kan efter aftale med justitsministeren indgå repræsentationsaftaler med udenlandske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet i overensstemmelse med visumkodeksens artikel 8.«86. I 47, stk. 3, 1. pkt., ændres»ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan efter aftale med udenrigsministeren«til:»justitsministeren og beskæftigelsesministeren kan hver for sig efter aftale med udenrigsministeren«. 87. I 47 a udgår»samt udstede tilbagerejsetilladelse til en udlænding, der lovligt opholder sig her i landet«. 88. I 47 a indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Justitsministeren og beskæftigelsesministeren kan hver for sig fastsætte nærmere regler om, at Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i særlige tilfælde kan udstede tilbagerejsetilladelser til en udlænding, der lovligt opholder sig her i landet.«89. Efter 48 e indsættes:» 48 f. Udlændingestyrelsen bedømmer, om en udlænding har bestået danskprøven på A1-niveau og danskprøven på A2-niveau, jf. 9, stk. 30 og 32. Udlændingestyrelsens bedømmelse af, om en udlænding har bestået prøverne, kan påklages til Ministeriet for Børn og Undervisning. Klagen skal indgives til Ministeriet for Børn og Undervisning, senest 7 dage efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt den pågældende udlænding. Klager, der indgives senere, afvises.« b, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Ved den centrale Eurodac-enhed forstås i denne lov den centrale enhed i agenturet for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er ansvarlig for driften af den centrale database omhandlet i Eurodac-forordningens artikel 1, stk. 2, litra b.«2 I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 20. august 2010, som ændret bl.a. ved lov nr. 462 af 18. maj 2011 og senest ved 6 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 4, nr. 2, ændres» 9 c, stk. 1, med henblik på skoleophold, praktikophold, au pair-ophold eller studier,«til:» 9 i-9 l,«.

8 8 2. I 2, stk. 4, nr. 6, ændres»omfattet af nr. 1-5«til:», der er omfattet af nr. 3-5, eller med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 m eller 9 n«. 3 I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 6. april 2010, som ændret ved 17 i lov nr. 429 af 28. april 2010 og 2 i lov nr. 759 af 29. juni 2011, foretages følgende ændring: 1. I 3, stk. 4, ændres»eller 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en person, der ikke er omfattet af stk. 2«til:», 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en person, der ikke er omfattet af stk. 2, 9 m eller 9 n«. 4 I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr af 16. august 2010, som ændret ved 2 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 2 b, stk. 1, ændres» 9 c, stk. 1«til:» 9 j«. 2. I 2 b, stk. 2, ændres» 9 c, stk. 1«til:» 9 i«. 5 I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, som ændret ved 2 i lov nr af 27. december 2009, 13 i lov nr. 140 af 9. februar 2010 og 3 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændring: 1. I 4, stk. 2, nr. 2, ændres» 9 c, stk. 1«til:» 9 m«. 6 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret ved 5 i lov nr. 271 af 27. marts 2012, foretages følgende ændring: 1. I 15, stk. 5, nr. 2, ændres» 9 c, stk. 1«til:» 9 m«. 7 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, som ændret ved 2 i lov nr af 28. december 2011 og lov nr. 210 af 5. marts 2012, foretages følgende ændring: 1. I 19, stk. 2, nr. 2, ændres» 9 c, stk. 1«til:» 9 m«. 8 I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007, som ændret senest ved 2 i lov nr. 601 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 11 a, stk. 1, indsættes efter» 7-9 f«:»eller 9 i-9 n«. 2. I 11 b, 1. pkt., indsættes efter» 7-9 f«:»eller 9 i-9 n«, og»og stk. 2-15«ændres til:»stk og 30«. 9 Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2012, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 90, træder i kraft den 1. december Stk. 3. 1, nr. 3, 7-16, og 28, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 eller 9 c som ændret ved lovens 1, nr. 7-16, og 28. Stk. 4. 1, nr. 9, 24, 25 og 62, finder ikke anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden lovens ikrafttræden. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 5. For udlændinge, der meddeles opholdstilladelse i perioden fra den 15. maj 2012 og indtil danskprøven på A1- niveau og danskprøven på A2-niveau, jf. udlændingelovens 9, stk. 30 og 32, er etableret, regnes fristerne på 6 og 15 måneder, jf. udlændingelovens 9, stk. 30, 2. og 4. pkt., og stk. 32, 2. og 3. pkt., fra tidspunktet for prøvernes etablering. Stk. 6. Afgørelser vedrørende forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelser meddelt efter 9 c, stk. 1, 1. pkt., træffes af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, når opholdstilladelsen er meddelt med henblik på uddannelse, au pair-ophold, praktikantophold, volontørophold, ophold ifølge en aftale mellem Danmark og en anden stat, jf. 45, eller som følge af familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1-6, eller til en udlænding med opholdstilladelse med henblik på uddannelse eller praktikantophold. 10 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LOV nr 601 af 14/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/27352

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-e, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og straffeloven (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.)

Lov om ændring af udlændingeloven og straffeloven (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.) Lov om ændring af udlændingeloven og straffeloven (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.) LOV nr 473 af 01/07/1998 (Historisk) LBK Nr. 557 af 30/07/1998 LBK Nr.

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1)

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1) Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser,

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. Stk I 2 a indsættes som stk. 4-9:

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. Stk I 2 a indsættes som stk. 4-9: Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 3 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

»I 2018 og 2019 kan udlændinge- og integrationsministeren dog to gange årligt udstede en bekendtgørelse i medfør af 2. pkt.«

»I 2018 og 2019 kan udlændinge- og integrationsministeren dog to gange årligt udstede en bekendtgørelse i medfør af 2. pkt.« Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 L 231 Bilag 5 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med nyt integrationskrav

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. september 2014 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven LOV nr 430 af 01/05/2013 Udskriftsdato: 8. juni 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-941-0004 Senere ændringer til forskriften LBK nr 863 af 25/06/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 140 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE UDLÆNDINGELOVEN. B: Beslutningskompetence. Godkendt: Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan

MARIAGERFJORD KOMMUNE UDLÆNDINGELOVEN. B: Beslutningskompetence. Godkendt: Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan 14. november 2012/ ssekretariatet Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 9, stk. 22. Er en opholdstilladelse betinget af, at den herboende person (garanten) har påtaget sig at forsørge ansøgeren, og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, ferieloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 215 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, ferieloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 215 Folketinget Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af Martin Henriksen (DF), Bent Bøgsted (DF), Karsten Hønge (SF) og Jacob Mark (SF) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, ferieloven

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142876 Accessed 23.04.2013 LBK nr 984 af 02/10/2012 Gældende (Udlændingeloven) Offentliggørelsesdato: 12-10-2012 Justitsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister

Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister LOV nr 1488 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr.2014-7257 Senere

Læs mere

2018/1 LSV 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar Forslag.

2018/1 LSV 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar Forslag. 2018/1 LSV 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2018-20616 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 72 21/09/2010 10:40 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2018-19 Fremsat den 19. december 2018 af Martin Henriksen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Udkast af 6. januar 2012 Dato: 6. januar 2012 Kontor: Udlændingelovkontoret Sagsnr.: 11/87474 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Ny balance i reglerne

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2014-15 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven Social- og Indenrigsministeriet J.nr. 2015-6248 30. august 2016 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1099 af 07/10/2014 Udskriftsdato: 11. marts 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2014-7128

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 69 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj til

Forslag. Til lovforslag nr. L 69 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj til Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger,

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2018-19 Fremsat den 6. februar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelser som følge af kriminalisering

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1117 af 02/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2018 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-12470 Senere ændringer til

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2018/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2018-18728 Fremsat den 6. februar 2019 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 18/050726 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

UDKAST TIL. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST TIL Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 66 i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni )

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni ) Nr. 182 22. marts 2001 Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni 2013 1) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende

Læs mere

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) LOV nr 623 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2660 Senere

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven

Lov om ændring af udlændingeloven Udkast Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager samt ophævelse af den særlig lette adgang til domstolsprøvelse i sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder Til lovforslag nr. L 140 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2015 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret Notat Udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 3 1, i lov nr. 729 af

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2013-14 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af Udlændingeloven (Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død) 1 I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. december 2016 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Overførsel af opgaver fra

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 412 af 09/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-3227 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

UDKAST (Høring) Forslag. til. Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

UDKAST (Høring) Forslag. til. Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven UDKAST (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Løgmansskrivstovan. Javntekstur. Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum.

Løgmansskrivstovan. Javntekstur. Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum. Løgmansskrivstovan Dagfesting: 27. august 2018 Mál nr.: 0698-024/16 Málsviðgjørt: NF Fylgiskjal 1 Javntekstur Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum.

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret LBK nr 1029 af 10/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-15219 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lovforslag nr. L 140 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Opholdstilladelse

Læs mere

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver Sammenskrivning af Lov om kolonihaver Dette er en sammenskrivning af Lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007 med følgende ændringslove indarbejdet i teksten: Lov nr. 1571 af 20. december 2006 Lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet BEK nr 1242 af 29/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-352 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold) Udkast 7. december 2018 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som

Læs mere

LOV nr 503 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019

LOV nr 503 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 LOV nr 503 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-7910-0008 Senere ændringer til forskriften LBK nr 808 af 20/06/2018

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

LOV nr 1739 af 27/12/2018 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2019

LOV nr 1739 af 27/12/2018 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2019 LOV nr 1739 af 27/12/2018 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j. nr. 2018-224 Senere ændringer til forskriften LBK nr 47

Læs mere