Prospekt. for. Investeringsforeningen Great Dane. September 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt. for. Investeringsforeningen Great Dane. September 2021"

Transkript

1 Prospekt for Investeringsforeningen Great Dane September 2021 Introduktion af to nye afdelinger, afdeling Europa Value og afdeling INDEX+, begge med indledende tegningsperiode 22. september 5. oktober 2021.

2 Prospekt for Investeringsforeningen Great Dane Ansvar for prospektet Nærværende prospekt er af foreningens bestyrelse gennemgået med henblik på at sikre, at det er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS. Foreningens vedtægter er bilag til prospektet. 1 Prospektet kan til enhver tid inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres af bestyrelsen. Oplysninger om foreningen og dens virksomhed, herunder vedtægter, prospekt, central investorinformation, årsrapporter og anden information, mv. kan hentes på foreningens hjemmeside tilhørende de enkelte afdelinger eller rekvireres ved henvendelse til foreningen. Yderligere oplysninger om risikostyring og metoder, risikogrænser samt risiko- og afkastudvikling er til rådighed hos foreningen og dens administrationsselskab. Prospektet træder i kraft den 17. september INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Foreningsoplysninger Foreningens navn, adresse mv Foreningens formål Foreningens bestyrelse Foreningens investeringsforvaltningsselskab Foreningens investeringsrådgiver Foreningens depotselskab og bevisudstedende institut Foreningens revisor Tilsyn, juridisk grundlag og klager Finanskalender Årsrapport Fund Governance og etik 3 2. Foreningens afdelinger Afdeling Globale Aktier Afdeling Europa Value Afdeling INDEX Risikoforhold og risikostyring 6 4. Udstedelse, handel, udbytte og skat Tegning, opbevaring og navnenotering Indledende tegningsperiode Beslutninger og stemmeret Handel, kurser og optagelse til handel på Nasdaq Udbytte Emissions- og Indløsningskurser Beskatning af foreningen og afdelingerne Skatte- og afgiftsforhold 9 5. Foreningens administration og aftaler Aftale med depotselskab Aftale om markedsføring Aftale om investeringsrådgivning Aftale om prisstillelse i markedet Aftale om ejerbog Aftale om administration (investeringsforvaltning) Administrationsomkostninger 11 Vedtægter 12 Bilag 17 1 Prospektet henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning og indsendt til Finanstilsynet i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring uden for Danmark. Andelene må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og prospektet må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. 1

3 1. Foreningsoplysninger 1.1. Foreningens navn, adresse mv. Investeringsforeningen Great Dane (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon , Telefax Hjemmeside: Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen HG Invest. Hjemsted: Københavns Kommune Stiftet: 26. september 2014 Finanstilsynet: FT-nr Erhvervsstyrelsen: CVR-nr LEI-kode: KWTXY5B7YJK Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler der investeres i danske og udenlandske instrumenter i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v., idet midlerne søges placeret således, at der opnås en passende risikospredning og et tilfredsstillende afkast. Endvidere er det foreningens formål på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne Foreningens bestyrelse Formand for bestyrelsen: Henrik Lind-Grønbæk, 20 Rue Alfred de Musset, L2175 Luxembourg Ansættelsessted: Selvstændig Bestyrelsesmedlem Peter Møller Lassen, Tebbestrupvej 3, 8940 Randers SV Ansættelsessted: Innosurge A/S Bestyrelsesmedlem Per Noesgaard, Riisvej 22, Venø, 7600 Struer Ansættelsessted: Selvstændig 1.4. Foreningens investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S, CVR-nr Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon , Direktion: Niels Erik Eberhard Forvaltningsselskabet er et datterselskab ejet af Lån & Spar Bank A/S Foreningens investeringsrådgiver Great Dane A/S, CVR-nr Drejervænget 1, 5610 Assens Telefon Hjemmeside: Foreningens depotselskab og bevisudstedende institut Sydbank A/S, CVR-nr Central Depot, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Telefon , Telefax Foreningens revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg Telefon , Telefax v/statsautoriseret revisor Rasmus Berntsen og statsautoriseret revisor Thomas Hjortkjær Petersen 1.8. Tilsyn, juridisk grundlag og klager Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø. Telefon Telefax Investering er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, og værnetinget er de danske domstole. Den juridiske sikringsakt er, at investeringsbeviserne (foreningsandelene) noteret i VP Securities A/S (værdipapircentralens) register. Investorernes hæftelse er begrænset til deres indskud. Klageansvarlig Private investorer af Foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til Foreningens klageansvarlige hos Foreningens investeringsforvaltningsselskab. Private investorer af Foreningen kan skrive eller ringe til: Investeringsforeningen Great Dane, att.: den klageansvarlige, c/o Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K. Telefon Yderligere oplysninger fås på foreningens hjemmeside. 2 Nærmere oplysninger om selskabet kan findes på hjemmesiden Selskabet har alene aftaler og relationer med foreningen som anført i dette prospekt. Det kan oplyses, at der ikke er sammenfald mellem foreningens og rådgivningsselskabets bestyrelser. 2

4 Ankenævn Private investorer i Foreningen kan anke forhold vedrørende Foreningen eller afdelingen herunder til: Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, Telefon Yderligere information fås på under "Vil du klage?" Finanskalender 1. marts 2021 Bestyrelsen behandler Årsrapport 2020, som efterfølgende offentliggøres 22. marts 2021 Ordinær generalforsamling 23. august 2021 Bestyrelsen behandler Halvårsrapport 2021, som efterfølgende offentliggøres Årsrapport Foreningens års- og halvårsrapporter kan findes på foreningens hjemmeside. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår for foreningens afdelinger løber fra stiftelsesdagen til udgangen af året Fund Governance og etik Bestyrelsen har gennemgået et sæt anbefalinger om fund governance fra sin brancheorganisation og vurderet, at man lever op til dem. Dog har foreningen af hensyn til kontinuitet for bestyrelsesmedlemmer ingen begrænsning i antal valgperioder. Brancheorganisationsorganisationens anbefalinger kan findes på Bestyrelsen har fastlagt en politik for foreningens og den enkelte afdelings hensyntagen til en bæredygtig samfundsudvikling, ligesom der foreligger et regelsæt for foreningens udøvelse af stemmerettigheder. Udgangspunktet for foreningens aktieinvesteringer er, at de tilpasser sig love, etik og moral i de lande og på de markeder, hvor de selskaber, der investeres i, virker. Det indgår derfor som en integreret del af foreningens investeringspolitik at vurdere de etiske temaer, der knytter sig til enhver aktieinvestering. Vurderingen sker ud fra en aktiv dialog med foreningens investeringsrådgivere om varetagelse af de etiske forhold. Foreningen køber ikke aktier i virksomheder, der bevidst og gentagne gange bryder regler, der er fastsat af nationale myndigheder på de markeder, hvor virksomheden arbejder, eller af internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse, ligesom deres score fsva. bæredygtighed holdes indenfor fastsatte rammer. Anvendte benchmarks følger retningslinjerne i EU s benchmarkforordning (EU2016/1011), Foreningen køber ikke aktier i virksomheder i lande, som er genstand for handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og er tiltrådt af Danmark. Hvis et selskab vurderes at overtræde retningslinjerne, vurderes selskabets egen information om baggrunden og hensigterne. Afhængigt heraf sælges eller fastholdes investeringerne. De samlede retningslinjer kan hentes på foreningens hjemmeside, hvor der også er mulighed for at se foreningens politik for forretningsmodel samt politik for udøvelse af stemmerettigheder. 2. Foreningens afdelinger Foreningen og afdelingernes investeringsmålsætning er at opnå et attraktivt langsigtet afkast indenfor de fastlagte investeringsmarkeder og afstukne rammer for risici. Endvidere skal foreningens og afdelingernes investeringspolitik tage hensyn til en bæredygtig samfundsudvikling. Foreningens og afdelingernes investeringsstrategi og politik fastlægges og ændres af bestyrelsen. Afdelingernes investeringer finder sted indenfor den investeringspolitik og de begrænsninger for den enkelte afdeling, sådan som gengivet nedenfor under afdelingsbeskrivelserne, som bestyrelsen fastsætter for forvaltningen af den enkelte afdeling. Afdelingernes risikoprofil søges fastholdt ved de fastlagte investeringsrammer, ligesom deres score fsva. bæredygtighed holdes indenfor fastsatte mål. Anvendte benchmarks følger retningslinjerne i EU s benchmarkforordning (EU2016/1011), med mindre særlige forhold anført under den enkelte afdeling betinger andet. Investorer kan rekvirere supplerende oplysninger om de kvantitative grænser, der gælder for risikostyringen, om de anvendte metoder til sikring af investeringsgrænsernes overholdelse samt om den seneste udvikling i risici og afkast. Information herom kan findes på foreningens hjemmeside og fås ved henvendelse til foreningens rådgiver. Investeringsforeningen består af følgende afdelinger: Afdeling Stiftet SE-nr. Reg.nr. i Finanstilsynet Fondskode (ISIN-kode) LEI-kode Globale Aktier 26. september DK WXY26HDT87K524 Europa Value 20. april DK HV0HVQDF1RO95 INDEX+ 20. april DK CVQR6UG1HLBX14 Foreningens og afdelingernes likviditet styres gennem andele for kontantindskud som anført under afdelingen. Foreningen og afdelingerne kan optage kortfristede lån på højst 10% af dens formue for at indløse andele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler og må ikke indgå i anden låntagning eller gearing. Foreningen eller en afdeling må ikke stille garanti for tredjemand og må ikke indgå i værdipapirudlån. Afdelingerne er bevisudstedende. Beviserne foreningsandelene - udstedes i stykker á kr. 100 gennem værdipapircentralen VP Securities A/S, hvor andelene også registreres. Andelene er frit omsættelige og er omsætningspapirer. Ingen andele har særlige rettigheder. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine foreningsandele indløse. Afdelingerne Globale Aktier og INDEX+ er udloddende. Afdeling Europa Value er akkumulerende. Alle afdelingerne opfylder bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens 19B, hhv. 21, stk. 2, om aktivfordelingen. Afdelingernes investeringer kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 143 i lov om investeringsforeninger m.v. Medmindre andet fremgår af beskrivelsen af afdelingerne, kan placeringer i sådanne andele dog højst udgøre 10% af formuen i afdelingen. 3

5 2.1. Afdeling Globale Aktier Afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, som både ønsker mulighed for et attraktivt afkast og kan leve med en risiko for tab og for kursudsving, og samtidig ønsker, at investeringerne tager hensyn til en bæredygtig samfundsudvikling. Afdelingen er interessant for langsigtede investorer, hvor der er en del år til udbetalingen skal finde sted, eks. pensionsopsparing. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år. Investeringsmål og -politik Afdelingens mål er at give et afkast på niveau med eller over benchmark opgjort efter omkostninger. Udvælgelsen af aktier sker ud fra en valuebaseret tilgang på baggrund af rådgivers vurdering og analyser. Bestyrelsen har fastlagt, at der som hovedregel skal investeres i minimum 25 selskaber. Afdeling Globale Aktier investerer i danske og udenlandske aktier, som handles på et reguleret marked, der er medlem af "World Federation of Exchanges" eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller et andet reguleret marked. Afdelingen kan endvidere placere likvide midler i bankindskud for op til 20% af formuen. Almindeligvis vil kontantandelen være under 10%, men i forbindelse med omlægninger og emissioner kan andelen overstige 10%. Finanstilsynet har givet tilladelse til, at afdelingen kan benytte den i vedtægterne angivne mulighed for kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler indenfor et maksimum på 10% af afdelingens formue. Afdelingens investeringer spredes på selskaber, sektorer og lande. Porteføljens sektormæssige og geografiske fordeling kan derfor afvige fra fordelingen i benchmark. Investeringskonceptet i afdelingen er primært at investere i udenlandske aktier. Aktieudvælgelsen foregår primært via rådgivers forslag til foreningens investeringsforvaltningsselskab om køb og salg. Afdelingens bruttoafkast er altovervejende bestemt af rådgiverens vurdering af og forslag til, hvilke aktier afdelingen investerer i samt timing af køb/salg. Afdelingens samlede og de enkelte porteføljeselskabers bæredygtighedsscore overvåges efter metoder, udviklet af anerkendte dataleverandører. Den samlede porteføljes og de enkelte porteføljevirksomheders score vurderes i forhold til såvel datatilgængeligheden som afdelingens benchmarks score. Afdelingen har som mål at have en bæredygtighedsscore på niveau med eller bedre end dens benchmarks score. Afledte finansielle instrumenter kan anvendes på dækket basis. Aktuelt benyttes adgangen ikke, men bestyrelsen kan beslutte at åbne herfor. Benchmark MSCI World Index inkl. netto udbytte (målt i DKK), Bloomberg ticker NDDUWI. Risikoprofil På risikoskalaen er afdelingen placeret i kategori 6, hvilket indikerer en høj risiko på investering i afdelingen. Jf. Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter er afdelingen i lighed med andre investeringsforeninger klassificeret med farven gul. Risikoskalaen og risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet om Risikoforhold og risikostyring. På trods af spredningen på mange aktier fra flere lande, må man som investor være forberedt på, at kursen på investeringsbeviset kan svinge markant på kort sigt. Afdelingen investerer fortrinsvist i de udviklede økonomier i Europa, Nordamerika og Asien. Disse lande er generelt karakteriseret ved at være stabile modne økonomier med moderat risiko, men også med relativt lave vækstudsigter. Gennem investeringer i globale aktier påtager afdelingen sig en valutarisiko over for de pågældende valutaer mod danske kroner. Afdelingens strategi er at foretage en aktiv aktieudvælgelse og ikke at følge benchmarket tæt. Porteføljen kan derfor være betydeligt anderledes sammensat end benchmark. Forretningsmæssige og finansielle risici Afdelingen investerer i aktier på de internationale markeder, og afdelingen er påvirket af de risici, der er omtalt i afsnittet om Risici og risikostyring, herunder punkterne Generelle risici samt Særlige risici ved en aktieafdeling. Risikoen er relateret til såvel den generelle udvikling på aktiemarkederne som til den selskabsspecifikke risiko, valutarisiko og nationale, politiske risici. Data for de seneste 5 år Indre værdi pr. andel, kr. (inkl. udbytte) 107,21 115,68 96,32 105,46 100,27 Årets afkast i % 17,55 9,40-13,16 17,57-1,89 Omkostningsprocent 0,94 0,86 0,86 0,88 0,99 Benchmark afkast i % 10,36 7,72-3,91 30,20 5,92 ÅOP er fremadrettet opgjort til 1,15%. De indirekte handelsomkostninger er opgjort til 0,01%. Historiske nøgletal og afkast er ingen indikation for afdelingens fremtidige nøgletal og afkast Afdeling Europa Value Afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, som både ønsker mulighed for et attraktivt afkast og kan leve med en risiko for tab og for kursudsving, og samtidig ønsker, at investeringerne tager hensyn til en bæredygtig samfundsudvikling. Afdelingen er interessant for langsigtede investorer, hvor der er en del år til udbetalingen skal finde sted, eks. pensionsopsparing. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år. Investeringspolitik og benchmark Afdelingens mål er at give et afkast på niveau med eller over benchmark opgjort efter omkostninger. Udvælgelsen af aktier sker ud fra en valuebaseret tilgang på baggrund af rådgivers vurdering og analyser. Bestyrelsen har fastlagt, at der skal investeres i minimum 25 selskaber. 4

6 Afdelingen investerer i europæiske aktier, som handles på et reguleret marked, der er medlem af "World Federation of Exchanges" eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller et andet reguleret marked. Afdelingen kan endvidere placere likvide midler i bankindskud for op til 20% af formuen. Almindeligvis vil kontantandelen være under 10%, men i forbindelse med omlægninger og emissioner kan andelen overstige 10%. Finanstilsynet har givet tilladelse til, at afdelingen kan benytte den i vedtægterne angivne mulighed for kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler indenfor et maksimum på 10 % af afdelingens formue. Afdelingens investeringer spredes på selskaber, sektorer og lande. Porteføljens sektormæssige og geografiske fordeling kan derfor afvige fra fordelingen i benchmark. Aktieudvælgelsen foregår primært via rådgivers forslag til foreningens investeringsforvaltningsselskab om køb og salg. Afdelingens bruttoafkast er altovervejende bestemt af rådgiverens vurdering af og forslag til, hvilke aktier afdelingen investerer i samt timing af køb/salg. Afdelingens samlede og de enkelte porteføljeselskabers bæredygtighedsscore overvåges efter metoder, udviklet af anerkendte dataleverandører. Den samlede porteføljes og de enkelte porteføljevirksomheders score vurderes i forhold til såvel datatilgængeligheden som afdelingens benchmarks score. Afdelingen har som mål at have en bæredygtighedsscore på niveau med eller bedre end dens benchmarks score. Afledte finansielle instrumenter kan anvendes på dækket basis. Aktuelt benyttes adgangen ikke, men bestyrelsen kan beslutte at åbne herfor. Benchmark MSCI Europe Index inkl. netto udbytte (målt i DKK), Bloomberg ticker NDDUE15. Risikoprofil På risikoskalaen forventes afdelingen placeret i kategori 6, hvilket indikerer høj risiko. Jf. Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter er afdelingen i lighed med andre investeringsforeninger klassificeret med farven gul. Risikoskalaen og risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet om Risikoforhold og risikostyring. På trods af spredningen på mange aktier fra flere lande, må man som investor være forberedt på, at kursen på investeringsbeviset kan svinge markant på kort sigt. Afdelingen foretager en aktiv aktieudvælgelse og følger ikke sit benchmark tæt. Afdelingen kan derfor være anderledes sammensat end benchmark. Forretningsmæssige og finansielle risici Afdelingen er påvirket af de risikofaktorer, der gælder for aktiemarkedet og er omtalt i afsnittet om Risici og risikostyring, herunder punkterne Generelle risici samt Særlige risici ved aktieafdelingerne, hvor særligt generelle økonomiske, politiske og selskabsmæssige forhold kan gøre sig gældende. Data for de seneste 5 år (afdelingen er oprettet i 2021) Indre værdi pr. andel, kr. (inkl. udbytte) Årets afkast i % Omkostningsprocent Benchmark afkast i % 2,23 10,45-10,39 26,22-3,69 ÅOP er fremadrettet opgjort til 1,00%. De indirekte handelsomkostninger er opgjort til 0,01%. Historiske nøgletal og afkast er ingen indikation for afdelingens fremtidige nøgletal og afkast Afdeling INDEX+ Afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, som både ønsker mulighed for et attraktivt afkast og kan leve med en risiko for tab og kursudsving, og samtidig ønsker, at investeringerne tager hensyn til en bæredygtig samfundsudvikling. Afdelingen er interessant for langsigtede investorer, hvor der er en del år til udbetalingen skal finde sted, eks. pensionsopsparing. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år. Investeringsmål og benchmark Afdelingens mål er at give et afkast på niveau med eller over benchmark opgjort efter omkostninger. Udvælgelsen af aktier sker ud fra en indeks- og faktorbaseret tilgang på baggrund af rådgivers vurdering og analyser. Bestyrelsen har fastlagt, at der skal investeres i minimum 100 selskaber. Afdeling INDEX+ investerer i danske og udenlandske aktier, som handles på et reguleret marked, der er medlem af "World Federation of Exchanges" eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller et andet reguleret marked. Afdelingen kan endvidere placere likvide midler i bankindskud for op til 20% af formuen. Almindeligvis vil kontantandelen være under 10%, men i forbindelse med omlægninger og emissioner kan andelen overstige 10%. Finanstilsynet har givet tilladelse til, at afdelingen kan benytte den i vedtægterne angivne mulighed for kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler indenfor et maksimum på 10% af afdelingens formue. Afdelingens investeringer spredes på selskaber, sektorer og lande. Porteføljens sektormæssige og geografiske fordeling kan derfor afvige fra fordelingen i benchmark. Investeringskonceptet i afdelingen er dog udelukkende at investere i aktier, som indgår i benchmark, og med en fordeling tæt på benchmark. Aktieudvælgelsen foregår primært via rådgivers forslag til foreningens investeringsforvaltningsselskab om køb og salg. Afdelingens bruttoafkast er altovervejende bestemt af rådgiverens vurdering af og forslag til, hvilke aktier afdelingen investerer i samt timing af køb/salg. Afdelingens samlede og de enkelte porteføljeselskabers bæredygtighedsscore overvåges efter metoder, udviklet af anerkendte dataleverandører. Den samlede porteføljes og de enkelte porteføljevirksomheders score vurderes i forhold til såvel datatilgængeligheden som afdelingens benchmarks score. Afdelingen har som mål at have en bæredygtighedsscore på niveau med eller bedre end dens benchmarks score. 5

7 Benchmark MSCI World Index inkl. netto udbytte (målt i DKK), Bloomberg ticker NDDUWI. Risikoprofil På risikoskalaen er afdelingen placeret i kategori 6, hvilket indikerer høj risiko. Jf. Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter er afdelingen i lighed med andre investeringsforeninger klassificeret med farven gul. Risikoskalaen og risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet om Risikoforhold og risikostyring. På trods af spredningen på mange aktier fra flere lande, må man som investor være forberedt på, at kursen på investeringsbeviset kan svinge markant på kort sigt. Afdelingens strategi er at følge sit benchmark tæt, men stadig med sigte på at skabe et merafkast. Porteføljen kan derfor være lidt anderledes sammensat end benchmark. Forretningsmæssige og finansielle risici Afdelingen er påvirket af de risikofaktorer, der gælder for aktiemarkedet og er omtalt i afsnittet om Risici og risikostyring, herunder punkterne Generelle risici samt Særlige risici ved aktieafdelingerne, hvor særligt generelle økonomiske, politiske og selskabsmæssige forhold kan gøre sig gældende. Data for de seneste 5 år (afdelingen er oprettet i 2021) Indre værdi pr. andel, kr. (inkl. udbytte) Årets afkast i % Omkostningsprocent Benchmark afkast i % 10,36 7,72-3,91 30,20 5,92 ÅOP er fremadrettet opgjort til 0,12%. De indirekte handelsomkostninger er opgjort til 0,01%. Historiske nøgletal og afkast er ingen indikation for afdelingens fremtidige nøgletal og afkast. 3. Risikoforhold og risikostyring En afdeling er klassificeret ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker dog ikke en risikofri investering Lav risiko Høj risiko En afdelings placering er bestemt af de historiske afkastudsving de seneste fem år. Hvis ikke data foreligger, kan anvendes repræsentative data. Store historiske udsving har indebåret høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 7), mens små udsving har betydet lav risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingernes placering på skalaen kan dermed ændre sig med tiden, og tager ikke højde for hverken pludseligt indtrufne begivenheder eller trendmæssige ændringer i markedernes adfærd i fremtiden. Klassifikationen giver dermed ikke nogen indikation eller sikkerhed for et fremtidigt afkast. Der er forskellige risikofaktorer, der påvirker de enkelte investeringsmarkeder og dermed også de enkelte afdelingers risici og afkast. De enkelte risikoelementer er beskrevet nedenfor. Listen er ikke udtømmende. Inden investering i investeringsbeviser, bør man som investor få fastlagt sin personlige investerings- og risikoprofil, gerne i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for hvilken risiko, man ønsker at løbe, og den tidshorisont, investeringen/opsparingen skal løbe over. Risici knyttet til investeringsmarkederne Risikoelementer omfatter markedsrisiko på aktier, renter og valuta samt kreditrisiko. Disse styres ved hjælp af de rammer, der er fastsat for afdelingernes investeringer. Udøvelsen af risikorammerne er fastsat i afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringsinstrukser. Investeringsrammerne kontrolleres løbende i investeringsforvaltningsselskabet. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Sammensætningen af enkeltpapirer i den enkelte afdelings portefølje styres af porteføljerådgiveren ud fra dennes markedsvurdering og forventninger til fremtiden og indenfor de investeringsrammer, som er fastsat i investeringsinstruksen, jf. beskrivelsen af de enkelte afdelinger. Disse beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Foreningens administrationsselskab overvåger løbende investeringerne, afdelingernes afkast og performance samt kontrollerer, at investeringerne ligger indenfor de fastlagte rammer. Til foreningens afdelinger kan være udvalgt et benchmark som sammenligningsgrundlag for afkastet. Et benchmark er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor afdelingerne investerer. Benchmark er valgt for at give en repræsentativ sammenligning af afdelingernes porteføljer og resultater. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger, mens et benchmark ikke tager højde for omkostningerne. Risici knyttet til driften af foreningen Foreningens drift sker i investeringsforvaltningsselskabet og følger en række forretningsgange, kontrolprocedurer, ledelsesrapportering og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at imødegå operationelle risici, herunder overskridelser af investeringsrammer, fejl, IT-driftsforstyrrelser etc. Foreningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og fra foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer. 6

8 Generelle risikofaktorer Enkeltlande: Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, kan det finansielle marked i netop det land blive udsat for særlige økonomiske, politiske eller andre begivenheder. Spredning af investeringer på flere lande anses som hovedregel for at reducere den samlede risiko, navnlig på aktiemarkederne. Der er også forskel på, hvor veludviklede og stabile lande og regioner verden over fremstår. Bæredygtighed: En udsteder kan blive identificeret som havende en negativ samfundspåvirkning i forhold til eksempelvis klima og miljø og dermed blive udsat for omkostninger og erstatningsansvar, der vil kunne medføre kursfald, ligesom selve forholdet i sig selv vil kunne afstedkomme mindre investorinteresse med samme resultat for kursdannelsen. Valuta: Udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Investeringer i EUR anses for at have en mere begrænset valutarisiko end eks. oversøiske valutaer. Udstederspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede aktie- eller obligationsmarked og anses derfor for at have en højere risiko end en portefølje, hvor risikoen er spredt på flere aktier og obligationer. En svækkelse af udstederens økonomi kan indebære kursfald og ultimativt konkurs, hvor investeringen kan gå helt eller delvist tabt. Særlige risici ved aktieinvesteringer Aktierisiko: Aktierisiko er den risiko, der følger af både selskabsspecifikke og mere generelle økonomiske og politiske forhold. Det kan være den branche eller de lande, virksomheden arbejder i. Risikoen anses typisk for at være højere i nye udviklingsvirksomheder, mens mere veletablerede virksomheder anses for at være mere stabile. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisikoen udtrykker risikoen for, at det ved et salg kan vise sig svært at finde en køber, typisk fordi aktien er lille og ukendt, og der derfor ikke er et velfungerende marked for den. Særlige risici ved obligationsinvesteringer Renterisiko: Renterisikoen er risikoen for kursfald som følge af en stigning i renten. Stiger renten, falder kursværdien på obligationerne, og modsat. Jo længere varighed (løbetid og afdragsform) en obligation har, jo større er renterisikoen. Renterisikoen udtrykkes ofte ved den korrigerede varighed, som er det antal år, som gennemsnitligt er forløbet, indtil alle rente- og afdragsbetalinger forventes at være faldet. Kreditrisiko: Kreditrisikoen er risikoen for, at debitoren bag obligationen ikke kan leve op til sine forpligtelser og tilbagebetale sin gæld. Det gælder særligt for visse erhvervsobligationer og obligationer udstedt i emerging markets. Risikoen vurderes ofte i forhold til obligationens rating, fastsat af de internationale ratingbureauer. Statsobligationer udstedt af lande med høj rating anses for at have den laveste risiko. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisikoen udtrykker risikoen for, at det ved et salg kan vise sig svært at finde en køber, typisk fordi obligationen er lille og ukendt, og der derfor ikke er et velfungerende marked for den. 4. Udstedelse, handel, udbytte og skat 4.1. Tegning, opbevaring og navnenotering Andelene udstedes gennem Værdipapircentralen, VP Securities A/S i stk. af nominelt 100 kr., som tillige er minimumsindskuddet. Der er intet maksimum. Tegning kan finde sted hos depotselskabet eller et andet pengeinstitut. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depotselskabet. Ved ind- og udgang af andele betales dog kutymemæssige VP-gebyrer. Foreningsandelene i afdelingerne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i foreningens bøger, der føres af Computershare A/S. Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor foreningsandelene ligger i depot Indledende tegningsperiode Afdelingerne Europa Value og INDEX+ er nyetablerede, og den indledende tegningsperiode er planlagt at finde sted i perioden den 22. september 5. oktober Investorer kan ved kontant indbetaling tegne til kurs 100,30 (franko) for afdeling Europa Value og kurs 100,22 (franko) for afdeling INDEX+. De med emissionen forbundne omkostninger er skønnet til 110 t.kr. for hver af afdelingerne. De med emissionen forbundne handelsomkostninger ved etablering af afdelingernes porteføljer, skønnes at udgøre 0,15 kr. pr. andel. Ved tegning anvendes tegningsblanket. Alle tegningsordrer, der er tegningsstedet i hænde senest den 5. oktober 2021, kl. 16:00, vil blive opfyldt til tegningskursen. Tegning kan finde sted hos Sydbank A/S. Køb af andele kan endvidere ske gennem alle øvrige børsmæglerselskaber samt pengeinstitutter. Betalingsdag er den 8. oktober Den indledende tegning finder sted som emission uden fastsat maksimumbeløb. Alle investorer tegner til samme kurs. For investorer, der tegner under den indledende tegningsperiode, er der mulighed for tegning i form af apportindskud af værdipapirer baseret på en forhåndsgodkendelse af de foreslåede instrumenter fra investeringsrådgiver og administrationsselskab. Gennem apportindskud af værdipapirer spares handelsomkostninger, og dermed kan der tegnes til en kurs, der er reduceret med disse handelsomkostninger. De nærmere rammer for apportindskud kan oplyses af administrationsselskabet. Løbende emission finder herefter sted fra og med den forventede 1. handelsdag den 11. oktober 2021, og betalingsdag vil således være anden bankdag efter tegning. Læs mere om vilkår i afsnittet herom Beslutninger og stemmeret Investorernes rettigheder og pligter som medlemmer af foreningen, generalforsamlingsafholdelse og beslutnings- og stemmeretsforhold ved vedtægtsændringer, opløsning, fusion og spaltning, etc. fremgår af foreningens vedtægter. Hvert medlem har én stemme for hver 100 kr. pålydende andel. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der træffer beslutninger med almindelig stemmeflerhed, bortset fra i anliggender vedrørende afvikling, fusion og spaltning samt ændring af regler for anbringelse af formue, hvor der kræves 2/3 tiltrædelse. Alle medlemmer kan deltage i 7

9 generalforsamlinger og stemme på navnenoterede andele, evt. gennem fuldmagt. Medlemmerne kan kun udøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, der har ansvaret for foreningens overordnede ledelse Handel, kurser og optagelse til handel på Nasdaq Der er indgået aftale med depotselskabet om, at andele i foreningens afdelinger kan købes og sælges gennem banken. Foreningens beviser kan endvidere købes og sælges i andre banker. Handler med andele afvikles/betales efter samme retningslinjer som for sædvanlige fondshandler. Handel efter sædvanlige retningslinjer for børsnoterede instrumenter samt foreningens anvendelse af dobbeltprismetoden ved emission og indløsning sikrer, at alle investorer behandles efter ens retningslinjer og retfærdigt. Andele tegnet i løbende emission afregnes kutymemæssigt på andendagen efter tegningen samtidig med registrering af andele på VP-konti. Foreningens depotselskab, Sydbank A/S, er certifikatudstedende institut i forhold til VP Securities (VP). Ønsker et medlem at flytte sin investering fra en forening eller afdeling til en anden, skal medlemmet afhænde/købe sin(e) andel(e), hvilket er forbundet med almindelige handelsomkostninger/kurtage samt eventuelle tillæg og fradrag ved køb/salg af andele i forhold til afdelingernes indre værdi. Afdelingernes indre værdi beregnes af deres forvalter i henhold til forvalterens forretningsgange for værdioptagelse af de aktiver, som foreningens afdelinger kan investere i, og som hovedsageligt består af børsnoterede værdipapirer. Børsnoterede værdipapirer er optaget til senest handlede børskurs på opgørelsestidspunktet. Oplysning om børsnoterede afdelingers indre værdi, emissions- og indløsningskurser kan findes på foreningens hjemmeside ( Nasdaq Copenhagens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kontor eller til depotselskabet. For unoterede afdelinger vil oplysningerne kunne fås på foreningens kontor eller hos depotselskabet. Oplysningerne opdateres for børsnoterede afdelinger endvidere løbende via FundCollect ( til Nasdaq Copenhagen A/S, hvor afdeling Globale Aktier er optaget til handel, og afdelingerne Europa Value og INDEX+ forventes optaget til handel, under følgende fondskoder: Afdeling Globale Aktier Europa Value INDEX+ Fondskode DK DK DK Udbytte A afdelingerne Globale Aktier og INDEX+ er udloddende. Afdeling Europa Value er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte. Udbyttebetalende afdelinger opgør i henhold til Ligningslovens 16C minimumsindkomst og udbetaler årligt udbytte efter den ordinære generalforsamling. Foreningen kan dog opgøre et à conto udbytte umiddelbart efter regnskabsårets udløb. Udbyttet er beregnet på baggrund af indtjente renter og udbytter, realiserede nettokursgevinster/-tab og med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. Udbyttet udbetales via Værdipapircentralen, VP Securities A/S og tilskrives medlemmets konto i det kontoførende institut. I aktieafdelinger tilbageholdes á conto skat af udbyttet, medmindre det indgår i et pensionsdepot Emissions- og Indløsningskurser Emissionsprisen (tegningskursen) og indløsningsprisen beregnes efter dobbeltprismetoden (jf. 4 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser i investeringsforeninger m.v.). Emissionen for børsnoterede afdelinger foregår som løbende emission, der sker til emissionskurs uden fastsat højeste beløb. Indløsning kan ske løbende, jf. omtale af ekstraordinære situationer nedenfor. For unoterede afdelinger vil foreningen udarbejde én daglig opgørelse af indre værdi og tilhørende emissions- og indløsningspriser, som modtagne emissioner og indløsninger kan afregnes til, jf. omtalen nedenfor af ekstraordinære situationer (foreningen har pt. ingen unoterede afdelinger). Den daglige opgørelse sker almindeligvis ca. kl. 9. Emissionsprisen fastsættes til afdelingens indre værdi med et tillæg (emissionstillæg) til dækning af omkostninger ved køb af finansielle instrumenter og omkostninger ved emissionen. Indløsningsprisen fastsættes til afdelingens indre værdi med et fradrag (indløsningsfradraget) til dækning af omkostninger ved salg af finansielle instrumenter og omkostninger ved indløsningen. Afdeling Emissionstillæg Opkræves som % af aktuelle indre værdi Indløsningsfradrag Opkræves som % af aktuelle indre værdi Vederlag finansielle formidlere Markedsføringsomk. Kurtage m.m. Øvrige markeds-afledte omk. I alt Administrationsomk. Markedsføringsomk. Kurtage m.m. Øvrige markeds-afledte omk. Administrationsomk. Globale Aktier 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 Europa Value 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 INDEX+ 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 Der foretages kursafrunding, jf. tick-size tabel i Nordic Market Model for investeringsforeninger. De viste satser er forventede maksimalsatser. Foreningen styrer afdelingernes likviditet gennem rammerne for kontantandele samt ved, at afdelingerne hovedsagelig investerer i likvide børsnoterede instrumenter. Ekstraordinære situationer er beskrevet separat nedenfor. For investorer, der indskyder 50 mio.kr. eller mere i afdelingen, er der mulighed for tegning i form af apportindskud af værdipapirer baseret på en forhåndsgodkendelse af de foreslåede instrumenter fra investeringsrådgiver og administrationsselskab. Gennem apportindskud af værdipapirer I alt 8

10 spares handelsomkostninger, og dermed kan der tegnes til en kurs, der er reduceret med disse handelsomkostninger. De nærmere rammer for apportindskud kan oplyses af administrationsselskabet. Emissions- og indløsningsprisen samt den indre værdi for børsnoterede afdelinger offentliggøres mindst tre gange dagligt på Nasdaq Copenhagen. Under markedsforhold, hvor handelsomkostninger og andre omkostninger afviger væsentligt fra tabellens forudsætninger, kan satserne her afvige fra det i tabellen anførte, ligesom foreningens administrationsselskab kan udsætte emissioner og indløsninger, hvis det vurderes, at der er væsentlig usikkerhed om en afdelings indre værdi i tilfælde af store markedsbevægelser på markeder, der er lukkede eller har utilstrækkelig likviditet. Foreningen sender for børsnoterede afdelinger meddelelse herom samt ved genetablering af normale forhold til Nasdaq Copenhagen. De til enhver tid gældende emissions- og indløsningsomkostninger vil være at finde på foreningens hjemmeside Beskatning af foreningen og afdelingerne Foreningen og dens afdelinger er ikke selvstændigt skattepligtige. Udbyttebetalende afdelinger følger reglerne i ligningslovens 16 C om opgørelse af minimumsindkomst (udbytte). Akkumulerende afdelinger følger selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr.19 og aktieavancebeskatningslovens 19-19B. Udenlandske udbytter beskattes almindeligvis med 15% i kildelandet, dog afhængigt af kildelandets lovgivning og eventuel dobbeltbeskatningsaftale med Danmark Skatte- og afgiftsforhold Nærværende generelle beskrivelse gælder investorer, der er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. For mere detaljeret information om skatteforhold henvises til medlemmets egne rådgivere. Udbyttebetalende afdelinger: Det samlede afkast af investering i en afdeling kan forekomme som udbytte og som kursændring på foreningsandele. For privatpersoner, der investerer frie midler, beskattes minimumsindkomst (udbytte) som kapitalindkomst for obligationsbaserede afdelinger og aktieindkomst for aktiebaserede afdelinger. Udbytte indberettes af foreningen til skattemyndighederne. Der tilbageholdes aconto skat af udbetalt udbytte fra aktieafdelinger. Gevinster og tab ved afståelse af andele i en afdeling er ligeledes skattepligtige. En investor kan dog vælge at være omfattet af andre regler. For privatpersoner, der investerer pensionsmidler, beskattes hele afkastet med pensionsafkastskat på 15,3%. Her medregnes både realiserede og urealiserede kursgevinster og tab i årets afkast. Personer under virksomhedsordningen kan ikke kan placere midler herfra i udloddende afdelinger, men henvises til andre investeringer. For selskaber medregnes udbytte samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab i selskabsindkomsten efter reglerne i selskabsskatteloven. Der tilbageholdes aconto skat af udbetalt udbytte fra aktieafdelinger. Akkumulerende afdelinger: For selskabsbeskattede investorer eller investorer omfattet af virksomhedsskatteordningen er afkast fra investering i afdelingerne i form af realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab skattepligtige efter lagerprincippet. For frie midler er det tilsvarende afkast skattepligtigt som kapitalindkomst eller aktieindkomst efter lagerprincippet. Afkast af pensionsopsparing, f.eks. i tilknytning til en kapitalpension, ratepension, selvpension eller aldersopsparing, lagerbeskattes med pensionsafkastskat, pt. 15,3%. Her medregnes både realiserede og urealiserede kursgevinster og tab i årets afkast. 5. Foreningens administration og aftaler Foreningen har indgået aftaler om depot, markedsføring, investeringsrådgivning, prisstillelse (market making), ejerbog og administration (investeringsforvaltning). Alle aftaler gennemgås årligt af foreningens bestyrelse med henblik på at sikre, at foreningen og dens afdelinger til enhver tid har de bedst mulige vilkår og bliver drevet bedst muligt. Aftalerne er gennemgået for en vurdering af aktuelle og potentielle interessekonflikter, og det er vurderet, at der ikke i nogen af aftalerne er interesser, der kan give anledning til sådanne konflikter eller potentielle konflikter. Væsentlige ændringer vil blive omtalt i dette prospekt Aftale med depotselskab Foreningen har indgået aftale med depotselskabet, Sydbank A/S om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Som godkendt depotselskab for investeringsforeningen skal depotselskabet handle uafhængigt og udelukkende i foreningens interesse. Depotselskabet kontrollerer, at køb og salg af foreningens værdipapirer, opbevaring af foreningens værdipapirer og likvide midler sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. samt følger Finanstilsynets bestemmelser omkring depotselskabers pligter. Depotselskabet varetager tillige opgaven som udstedende institut gennem VP Securities A/S og påser, at foreningens udstedelse og indløsning af medlemmernes andele foretages i overensstemmelse med gældende lov og foreningens vedtægter. Foreningens valgte bestyrelse godkender alle aftaleforhold med depotselskabet og er i den forbindelse opmærksom på forhold omkring interessekonflikter. Det er her konkret vurderet, at der ikke ses interessekonflikter mellem depotbanken og foreningen hhv. dens administrationsselskab. Depotselskabet benytter sub custodians til opbevaring af foreningens udenlandske værdipapirer. Sydbank har indgået aftaler med følgende udenlandske global custodians: Nordea Bank, JPMorgan Chase Bank N.A. og UBS Switzerland AG. En opdateret liste over disse global custodians anvendte sub custodians er vedhæftet nærværende prospekt som bilag. Depotselskabet er forpligtet til at sikre, at foreningens finansielle instrumenter holdes særskilt for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lovgivningen, herunder lov om finansiel virksomhed og lov om investeringsforeninger m.v. Depotselskabet er ansvarligt for foreningens og investorernes tab af foreningens finansielle instrumenter, som opbevares i depot. Depotselskabet er dog ikke ansvarligt, hvis tabet skyldes en ekstern hændelse, som depotselskabet ikke med rimelighed kunne forventes at have kontrol over, og hvis konsekvenser ville have været 9

11 uundgåelige, også selvom depotselskabet havde truffet alle rimelige forholdsregler. Depotselskabet har delegeret opgaver med opbevaring af udenlandske finansielle instrumenter til udenlandske finansielle institutter. Depotselskabets ansvar for tab af finansielle instrumenter påvirkes ikke af, om en opbevaringsopgave måtte være delegeret til tredjemand. Der er således ingen særskilte interessekonflikter forbundet med depotselskabets anvendelse af sub custodians. Depotselskabet forestår som led i aftalen emissionsaktiviteterne i forbindelse med tegning og emission og er kontoførende institut for foreningen. Alle afdelingerne betaler et depotgebyr udgørende 0,05 procent p.a. af den gennemsnitlige formue plus et gebyr på maksimalt kr. årligt for varetagelsen af opgaven som bevisudstedende institut. For Afdeling INDEX+ har Foreningen indgået en aftale med Great Dane A/S, som indebærer, at Great Dane A/S betaler afdelingens udgifter til depotbankselskabet. Denne aftale genforhandles en gang årligt, og kan af foreningen opsiges uden varsel og af Great Dane A/S opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en aftaleperiode. Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel, dog under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser. I 2020 udgjorde depotbankgebyrer følgende beløb: Afdeling Globale Aktier t.kr. 155 For 2021 forventes gebyrer i samme størrelsesorden Aftale om markedsføring Foreningen har indgået aftale med Great Dane A/S, hvis hovedbeskæftigelse er investeringsrådgivning, om, at selskabet markedsfører foreningens afdelinger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Selskabet fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens andele, og foreningen kan sideløbende med selskabet iværksætte egen markedsføring af foreningsandele. Great Dane A/S formidler som en del af sin forretningsførelse salg af foreningens andele til professionelle og institutionelle investorer og har i denne sammenhæng mulighed for at fastsætte vilkår, der afviger fra de satser, som foreningen har fastsat i dette prospekt. Great Dane A/S kan således for egen regning afvige fra de i nærværende prospekt angivne satser. Aftalen er vederlagsfri og kan opsiges med én dags varsel fra begge parters side Aftale om investeringsrådgivning Foreningen har indgået aftale om investeringsrådgivning med Great Dane A/S, hvis hovedbeskæftigelse er investeringsrådgivning. Aftalen indebærer, at Great Dane A/S yder rådgivning til foreningen via investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S om transaktioner, som Great Dane A/S anser for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Rådgivningsaftalen kan opsiges af rådgiver med 6 måneders varsel og af foreningen med øjeblikkeligt virkning. Hvis foreningen opsiger aftalen, er foreningen forpligtet til at betale rådgivningshonorar for en periode på 6 måneder fra datoen for opsigelsen. Vederlaget til Great Dane A/S for rådgivning beregnes på grundlag af dels et fast honorar, som beregnes på grundlag af den gennemsnitlige formue under forvaltning, og dels et variabelt og resultatafhængigt honorar, som kommer til udbetaling, såfremt en afdelings afkast er højere end afdelingens benchmark. Afdeling Fast formueafhængigt honorar Variabelt honorar Globale Aktier 0,50% p.a. 20% af merafkast til benchmark Europa Value 0,40% p.a. 25% af merafkast til benchmark INDEX+ 0,05% p.a. 35% af merafkast til benchmark Det variable honorar afhænger af udviklingen i afdelingernes afkast i forhold til afdelingernes benchmark. Honoraret kommer til udbetaling, såfremt en afdeling har et positivt merafkast efter omkostninger i forhold til benchmark, dvs. at afdelingens afkast opgjort på basis af afdelingens indre værdi overstiger afkast opgjort på basis af udviklingen i afdelingens benchmark i samme periode. I opgørelsen af det variable honorar tages der højde for high water mark - princippet, så rådgiveren ikke kan modtage variabelt honorar af samme merafkast flere gange. High water mark er fastsat som gældende i hele rådgivningsaftalens løbetid, hvilket vil sige, at såfremt der er et negativt merafkast målt i en periode, skal dette først være indhentet af et positiv merafkast i efterfølgende perioder, førend det variable honorar udløses. Krystalliseringsperioden er fastsat til et år. Omkostningerne, der fradrages i afkastet, omfatter alle faste og variable omkostninger ekskl. resultathonoraret. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med gældende regler, herunder de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt i investeringsinstruksen for afdelingerne. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges investeringsforvaltningsselskabet til beslutning Aftale om prisstillelse i markedet Foreningen har indgået aftale med Sydbank A/S om, at banken i bl.a. Nasdaq Copenhagens handelssystemer løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i foreningens børsnoterede afdelingers andele med det formål at fremme likviditeten ved handel med foreningsandelene. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- og salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Foreningen betaler et vederlag til banken på maksimalt 25 t.kr. pr. afdeling pr. år. Aftalen kan gensidigt opsiges skriftligt uden varsel. For Afdeling INDEX+ har Foreningen indgået en aftale med Great Dane A/S, som indebærer, at Great Dane A/S betaler afdelingens udgifter til prisstillelse. Denne aftale genforhandles en gang årligt og kan af foreningen opsiges uden varsel og af Great Dane A/S opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en aftaleperiode. 10

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. Juni 2019

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. Juni 2019 Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juni 2019 Prospekt med fem nye afdelinger: Danske Aktier Basis, Danske Aktier Basis Akkumulerende, Globale Aktier Basis, Globale Aktier Basis Akkumulerende

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen IR Invest. Februar 2019

Prospekt. for. Investeringsforeningen IR Invest. Februar 2019 Prospekt for Investeringsforeningen IR Invest Februar 2019 Side 1 af 20 Prospekt for Investeringsforeningen IR Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen IR Invest. Marts 2018

Prospekt. for. Investeringsforeningen IR Invest. Marts 2018 Prospekt for Investeringsforeningen IR Invest Marts 2018 Side 1 af 16 Prospekt for Investeringsforeningen IR Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen IR Invest. November 2017

Prospekt. for. Investeringsforeningen IR Invest. November 2017 Prospekt for Investeringsforeningen IR Invest November 2017 Side 1 af 16 Prospekt for Investeringsforeningen IR Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen IR Invest. Oktober 2017

Prospekt. for. Investeringsforeningen IR Invest. Oktober 2017 Prospekt for Investeringsforeningen IR Invest Oktober 2017 Side 1 af 16 Prospekt for Investeringsforeningen IR Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest April 2018 Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest April 2017 Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen StockRate Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen StockRate Invest Prospekt for Investeringsforeningen StockRate Invest April 2019 Prospekt med ny afdeling Globale Aktier Akkumulerende Engros Indledende tegningsperiode den 1. april 17. april 2019 og forventet 1. handelsdag

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juni 2017 Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Alm. Brand Bank Hvad er OpsparingPlus? OpsparingPlus er et fuldmagtsprodukt som Alm. Brand Bank (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med OpsparingPlus er at give dig det bedst mulige risikojusterede

Læs mere

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Oktober 2018 Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Februar 2019 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest November 2017 Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Falcon Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Falcon Invest Prospekt for Investeringsforeningen Falcon Invest Oktober 2018 Prospekt for Investeringsforeningen Falcon Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen StockRate Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen StockRate Invest Prospekt for Investeringsforeningen StockRate Invest August 2018 Prospekt for Investeringsforeningen StockRate Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

(herefter samlet benævnt de fusionerende afdelinger ) begge. c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø FUSIONSPLAN

(herefter samlet benævnt de fusionerende afdelinger ) begge. c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø FUSIONSPLAN Bestyrelserne for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, (CVR-nr.: 20931043) (FT-nr.: 11106) Afdeling ValueInvest Blue Chip Value KL, (den ophørende afdeling), (SE-nr. 33143117), (FT-nr. 11106, afd.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Latinamerika, SE nr. 30 17 09 11, FT nr. 46 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Fundamental Invest Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest December 2018 Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen StockRate Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen StockRate Invest Prospekt for Investeringsforeningen StockRate Invest Februar 2019 Prospekt for Investeringsforeningen StockRate Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Fundamental Invest Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest Februar 2019 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Prospekt. for. Kapitalforeningen Falcon Invest. April 2018

Prospekt. for. Kapitalforeningen Falcon Invest. April 2018 Prospekt for Kapitalforeningen Falcon Invest April 2018 Prospekt med ny afdeling Falcon Global Momentum (se side 7). Indledende tegningsperiode d. 9.-20. april 2018 og forventet 1. handelsdag den 26. april

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Fundamental Invest Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest Marts 2019 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2016 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

I LIKVIDATION I LIKVIDATION

I LIKVIDATION I LIKVIDATION I LIKVIDATION Halvårsrapport for 2018 1 Halvårsrapport 2018 2 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value I Likvidation c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

mixinvest Halvårsrapport 2019

mixinvest Halvårsrapport 2019 mixinvest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Prospekt. for. Kapitalforeningen Falcon Invest

Prospekt. for. Kapitalforeningen Falcon Invest Prospekt for Kapitalforeningen Falcon Invest August 2017 Prospekt for Kapitalforeningen Falcon Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Prospekt. for. Værdipapirfonden BankInvest

Prospekt. for. Værdipapirfonden BankInvest Prospekt for Værdipapirfonden BankInvest 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Prospekt. for. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management PROSPEKT JUNI 2019 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Juni 2019 Ny afdeling Nordiske Aktier Indledende tegningsperiode den 3-14. juni 2019 Prospekt for Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen IR Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen IR Invest. (FT-nr ) (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen IR Invest (FT-nr. 11.196) (CVR-nr. 38 96 63 24) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen IR Invest, herefter "foreningen". Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest December 2016 Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen IR Invest

Investeringsforeningen IR Invest Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irnvest.dk E-mail:

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt Globale Aktier (Harding Loevner) Globale Aktier Akk. (Harding Loevner) Nye obligationsmarkeder (Investec) Nye obligationsmarkeder Akk. (Investec) Nye

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Prospekt. for. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management PROSPEKT DECEMBER 2017 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management December 2017 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2 Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. (FT-nr ) (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (FT-nr. 11.011) (CVR-nr. 66 33 50 12) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (herefter "foreningen").

Læs mere

Investeringsforeningen IR Invest

Investeringsforeningen IR Invest Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irinvest.dk E-mail:

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2018

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2018 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Prospekt. for. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management PROSPEKT AUGUST 2018 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management August 2018 Prospekt med ny afdeling Globale Aktier Institutionel Akk. Indledende tegningsperiode den 13.-24. august

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00

Læs mere

Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling

Læs mere

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL (SE-nr.: 33489897)

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Bestyrelsens forslag til tilrettede vedtægter. Fremlagt til vedtagelse på ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018

Bestyrelsens forslag til tilrettede vedtægter. Fremlagt til vedtagelse på ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018 Kapitalforeningen Langholt Invest CVR-nr. 18663988 Bestyrelsens forslag til tilrettede vedtægter Fremlagt til vedtagelse på ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018 På de næste sider følger

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere