Mission og vision 2. Strategiske pejlemærker 4 Sikre tilstrækkelige kritiske ressourcer Konsolidering af styrelsen Én sammenhængende koncern

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mission og vision 2. Strategiske pejlemærker 4 Sikre tilstrækkelige kritiske ressourcer Konsolidering af styrelsen Én sammenhængende koncern"

Transkript

1

2 Indhold Mission og vision 2 Styrelsen for Forsyningssikkerheds kerneopgaver 3 Nationale lagre EU-lager National produktion Understøttelse af testindsatsen Forsyningssikkerhed som led i samfundets beredskab Strategiske pejlemærker 4 Sikre tilstrækkelige kritiske ressourcer Konsolidering af styrelsen Én sammenhængende koncern Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 8 1

3 Mission og vision Justitsministeriet består af departementet og en række underliggende myndigheder, herunder Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Justitsministeren er øverste chef og ansvarlig for ministerområdet. Myndighederne arbejder for og samarbejder om at realisere Justitsministeriets koncerns mission og vision: MISSION Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper. VISION Justitsministeriet skal levere højt kvalificeret problemløsning, der understøtter regeringens mål. Justitsministeriet skal agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs af hele retsområdet. Justitsministeriet skal være en åben og serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager rettidigt og brugbart. Styrelsen for Forsyningssikkerhed har fokus på håndteringen af den aktuelle situation vedrørende COVID-19 i forhold til at danne sig et nationalt overblik over lagre af fx værnemidler og forbrugsstoffer, samt i forhold til opbygning af de nødvendige lagre for værnemidler, forbrugsstoffer og andet kritisk udstyr mv. Samtidig understøtter styrelsen sundhedsmyndighedernes testindsats i forhold til COVID-19 i Danmark primært i regi af Testcenter Danmark. Herudover har styrelsen til formål at understøtte samfundets beredskab i forbindelse med kriser, hvor der kan forudses knaphed på særligt kritiske ressourcer mv. I 2021 skal Styrelsen for Forsyningssikkerhed fastlægge en langsigtet strategi for styrelsens samlede virksomhed, herunder særligt i forhold til understøttelsen af national forsyningssikkerhed. I denne sammenhæng skal der ligeledes foretages en afklaring af styrelsens snitflader til andre offentlige myndigheder, ligesom samarbejdet med private aktører skal fastholdes og styrkes. Endelig vil Styrelsen for Forsyningssikkerhed udarbejde en mission og vision i

4 Styrelsen for Forsyningssikkerheds kerneopgaver Nationale lagre Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal bidrage til samt koordinere opbygningen og forvaltningen af nationale lagre af værnemidler og andre kritiske ressourcer. Styrelsen skal i den forbindelse tilvejebringe et nationalt overblik over lagre af værnemidler, forbrugsstoffer til test, kritisk medicoudstyr og andre kritiske ressourcer. Styrelsen skal fastsætte måltal for lagerbeholdning samt løbende vurdere behovet for opbygning af nationale lagre under inddragelse af internationale erfaringer. EU-lager Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal oprette og sikre driften af et EU-nødlager. Danmark har som et af i alt seks EU-lande fået tildelt værtsskabet for et EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr under EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Det danske lager skal indeholde værnemidler til en befolkning på ca. 5 mio. i en periode på seks måneder. EU-lageret skal være opbygget med fuld kapacitet i maj National produktion Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal sikre et overblik over aktuel og potentiel national produktion af kritiske ressourcer. COVID-19-krisen har vist, at det under en global pandemi i konkrete situationer er centralt ikke at være fuldt afhængig af andre lande, når det gælder produktionen af bl.a. værnemidler og andet kritisk udstyr. Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal derfor fastholde de netværk og samarbejder med private aktører om national produktion, som allerede er etableret og udbygge området yderligere. Understøttelse af testindsatsen Styrelsen skal understøtte sundhedsmyndighedernes testning som led i indsatsen mod COVID-19. Dette indebærer, at styrelsen fortsat skal bistå til koordinering af samarbejde og praktisk understøttelse af testning primært i samfundssporet i regi af Testcenter Danmark. Forsyningssikkerhed som led i samfundets beredskab I forlængelse af COVID-19 skal Styrelsen for Forsyningssikkerhed sætte fokus på betydningen af forsyningssikkerhed ikke bare på sundhedsområdet, men også inden for andre sektorer. Styrelsen skal forberede at kunne understøtte samfundets beredskab i forbindelse med fremtidige kriser, hvor der kan forudses knaphed på særligt kritiske ressourcer mv. 3

5 Strategiske pejlemærker Styrelsen for Forsyningssikkerheds strategiske arbejde tager afsæt i at indfri Justitsministeriets koncerns overordnede mission og vision. Styrelsen for Forsyningssikkerhed blev etableret med virkning fra den 28. august 2020, og udgangspunktet for det strategiske arbejde er derfor først og fremmest at opbygge en moderne, fremsynet og effektiv myndighed, der bidrager til at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Dette er udmøntet i tre strategiske pejlemærker. Sikre tilstrækkelige kritiske ressourcer Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal både i forhold til den aktuelle COVID-19 krise og fremtidige kriser bidrage til sikring af tilstrækkelige kritiske ressourcer i samfundet. Aktuelt skal styrelsen sikre overvågning af national lagerkapacitet af værnemidler og andre kritiske ressourcer, videreudvikle rammerne for national produktion af bl.a. værnemidler og andet kritisk udstyr, samt understøtte sundhedsmyndighedernes testindsats. I forhold til fremtidige kriser skal der etableres en strategi for forsyningssikkerhed med henblik på at understøtte samfundets beredskab. Konsolidering af styrelsen Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2021 konsolideres efter opstarten i I opstarten blev styrelsen placeret i Birkerød i tilknytning til Beredskabsstyrelsen, hvor der var ledige lokaler. I 2021 skal styrelsen etablere et hovedsæde i umiddelbar nærhed til Beredskabsstyrelsen, hvorefter styrelsens aktiviteter kan komme op i fuld drift. I forbindelse med konsolideringen vil rekrutteringsindsatsen fokusere på understøttelsen af styrelsens kerneopgaver. Én sammenhængende koncern Styrelsen for Forsyningssikkerhed har et ledelsesmæssigt fokus på tværgående samarbejde og helhedssyn og vil arbejde for effektivt at implementere relevante tiltag på tværs af Justitsministeriets koncern, og i tæt samarbejde med relevante partnere, på tværs af myndighedsområder. Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal agere åbent og troværdigt i forhold til det omkringliggende samfund. I regi af Justitsministeriets fokus på god forvaltningskultur skærpes fokus på betjeningen af Folketinget. I samarbejde med de øvrige myndigheder på området vil Styrelsen for Forsyningssikkerhed bidrage til, at Justitsministeriet kan besvare spørgsmål fra Folketingets udvalg mv. rettidigt. Styrelsen for Forsyningssikkerhed vil bidrage aktivt til at styrke informationssikkerheden i koncernen og implementere tiltag vedrørende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen og ISO27001-standarden. 4

6 Mål for 2021 Sikre tilstrækkelige kritiske ressourcer (vægt: 70 pct.) Mål 1: Opbygning og overvågning af lagre Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2021 udvikle en indkøbs- og lagerstyringsmodel, herunder styringsværktøjer og metoder til at sikre, at det nationale lager af værnemidler mv. til stadighed lever op til regeringens målsætning om robust lagerdækning til 6 måneder, samtidig med at der sikres fokus på omkostningseffektive indkøb og udgiftsstyring. I denne sammenhæng skal det bl.a. fastlægges: 20 pct. Hvordan måltal for robust lagerdækning løbende justeres efter ændringer i forbruget Hvilke værnemidler mv. der skal lagerføres som en del af det nationale lager Hvordan der sikres lageromsætning i varer med begrænset holdbarhed Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2021 sikre en løbende overvågning af den nationale lagerdækning til 6 måneder af samtlige typer af værnemidler, som styrelsen vurderer som værende kritiske ressourcer, samt sikre målrettet ledelsesinformation herom. Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal senest i maj 2021 have etableret EU-nødlageret for værnemidler mv. 10 pct. Mål 2: Sikring af en national produktion Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2021 videreføre og styrke det aktuelle samarbejde med private aktører om national produktion, der allerede er etableret i forhold til håndteringen af den aktuelle COVID-19 krise. Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2021 udvikle rammerne for aktivering af en national produktion af kritiske ressourcer både aktuelt og i forhold til fremtidige forsyningskriser, f.eks. i form af modeller for offentlig-privat samarbejde samt retningslinjer for omstilling af national produktion. Mål 3: Understøttelse af test Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2021 understøtte sundhedsmyndighedernes testindsats i forhold til COVID-19 primært i regi af Testcenter Danmark. Styrelsen skal som led heri sikre et nationalt overblik over forbrugsstoffer til test. 1 5

7 Mål 4: Strategi for Forsyningssikkerhed Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2021 etablere en langsigtet strategi i forhold til understøttelsen af samfundets forsyningssikkerhed. 10 pct. Konsolidering af styrelsen (vægt: 20 pct.) Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2021 konsolideres efter opstarten i I opstarten blev styrelsen placeret i Birkerød i tilknytning til Beredskabsstyrelsen, hvor der var ledige lokaler. I 2021 skal styrelsen etablere et hovedsæde i umiddelbar nærhed af Beredskabsstyrelsen, hvorefter styrelsens aktiviteter kan komme op på fuld drift. Mål 5: Etablering af en ny organisation Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 1. halvår 2021 etablere et hovedsæde, hvor arbejdet med at sætte fokus på forsyningssikkerhed kan udgå fra. Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal være fuldt bemandet medio 2021 svarende til ca. 65 medarbejdere. Mål 6: Opbygning af internt tilsynskoncept Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 1. kvartal 2021 udarbejde en virksomheds- og regnskabsinstruks, hvor det bl.a. tydeligt fremgår, hvordan styrelsen vil sikre funktionsadskillelse. Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2021 implementere en whistleblowerordning. Én sammenhængende koncern (vægt: 10 pct.) Styrelsen for Forsyningssikkerhed vil i 2021 fokusere på at bidrage til, at Justitsministeriet besvarer udvalgsspørgsmål mv. til Folketinget rettidigt. Styrelsen for Forsyningssikkerhed vil endvidere i 2021 fokusere på informationssikkerhed og ISO Mål 7: Betjening af Folketinget Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 9 af alle høringer over udvalgsspørgsmål mv., som fremsendes efter den 1. januar

8 Mål 8: Styrket informations- og datasikkerhed Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 1. kvartal af 2021 have udarbejdet en handlingsplan for implementering af ISO27001 og de databeskyttelsesretlige regler, samt have påbegyndt implementeringen. I 2021 skal Styrelsen for Forsyningssikkerhed endvidere implementere de tiltag i handlingsplanen, der har deadline i

9 Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning Mål- og resultatplanen er gældende for kalenderåret Departementet anmoder om status på målopfyldelse samt på den forventede opfyldelse for året i forbindelse med udgiftsopfølgning I, II og III. Den endelige opgørelse af mål- og resultatplanen for 2021 indkaldes i forbindelse med udkast til årsrapporten. Opfølgning på målene indgår i den løbende dialog mellem departementschefen og direktøren for Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Den endelige afrapportering af målene sker i forbindelse med årsrapporten. En eventuel justering af mål- og resultatplanen kan finde sted i løbet af året, såfremt der sker væsentlige ændringer i grundlaget for planen, eller hvis de forudsætninger, der ligger til grund for Styrelsen for Forsyningssikkerheds opfyldelse af de opstillede mål, ændres. Påtegning København, den 18. december 2020 Birkerød, den 18. december 2020 Departementschef Johan Kristian Legarth Justitsministeriets departement Direktør Lisbet Zilmer-Johns Styrelsen for Forsyningssikkerhed 8

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Mission og vision 2. Anklagemyndighedens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 8

Mission og vision 2. Anklagemyndighedens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 8 Indhold Mission og vision 2 Anklagemyndighedens kerneopgaver 3 Strategiske pejlemærker 3 Én stærk og fælles koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Effektivitet i straffesagsbehandlingen 4 Et mere

Læs mere

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen 20 16 Mål- og resultatplan for Civilstyrelsen Indhold Mission og vision 2 Om Civilstyrelsen 2 Civilstyrelsens primære arbejdsområder 2 Centralt uddannelsesforløb på Justitsministeriets område 3 Korrekt

Læs mere

Mission og vision 2. Om kriminalforsorgen 2. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 8

Mission og vision 2. Om kriminalforsorgen 2. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 8 Indhold Mission og vision 2 Om kriminalforsorgen 2 Strategiske pejlemærker 3 Én stærk og fælles koncern 3 Styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte 3 Modernisering og fremtidssikring af afsoningssteder

Læs mere

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen 20 17 Mål- og resultatplan for Civilstyrelsen Indhold Mission og vision 2 Civilstyrelsens kerneopgaver 2 Civilstyrelsens primære arbejdsområder 3 Centralt uddannelsesforløb på Justitsministeriets område

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

Mission og vision 2. Anklagemyndighedens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 8

Mission og vision 2. Anklagemyndighedens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 8 Indhold Mission og vision 2 Anklagemyndighedens kerneopgaver 3 Strategiske pejlemærker 3 Én sammenhængende koncern 4 Åben og borgerrettet opgaveløsning 4 Kvalitet i sagsbehandlingen 4 Effektivitet i straffesagsbehandlingen

Læs mere

Mission og vision 2. Civilstyrelsens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 4. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 9

Mission og vision 2. Civilstyrelsens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 4. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 9 Indhold Mission og vision 2 Civilstyrelsens kerneopgaver 3 Strategiske pejlemærker 4 Én sammenhængende koncern 4 Effektiv sagsbehandling og god service 4 En stærk driftsstyringskultur 4 En moderne og digitaliseret

Læs mere

Administrativ resultatplan for DØRS 2019

Administrativ resultatplan for DØRS 2019 Administrativ resultatplan for DØRS 2019 Indledning De Økonomiske Råd (DØR) og sekretariatet (DØRS) er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriets koncern. Sekretariatet betjener De Økonomiske Råds formandskab,

Læs mere

Mission og vision 2. Om kriminalforsorgen 2. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 9

Mission og vision 2. Om kriminalforsorgen 2. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 9 Indhold Mission og vision 2 Om kriminalforsorgen 2 Strategiske pejlemærker 3 Én sammenhængende koncern 3 Styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte 3 Modernisering og fremtidssikring af afsoningssteder

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Borgeren og kerneopgaven i centrum Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2019 MISSION OG VISION Anklagemyndigheden arbejder for at skabe retssikkerhed og tryghed samt sikre,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan. for kriminalforsorgen

Mål- og resultatplan. for kriminalforsorgen 20 16 Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen Indhold Mission og vision 2 Om kriminalforsorgen 2 Recidivet 3 Strategiske pejlemærker 3 Mål for 2016 5 Forberedelse og indgåelse af flerårsaftale 6 Tæt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 7 Mål for kerneopgaver 7 A. Driftskvalitet 7 B. Informationssikkerhed 7 C. Effektiv it-drift

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Mål- og resultatplan for Materiel- og Indkøbsstyrelsen 2019

Mål- og resultatplan for Materiel- og Indkøbsstyrelsen 2019 Mål- og resultatplan for Materiel- og Indkøbsstyrelsen 2019 Version 1.0 20.12.2018 Indhold Indledning 3 Det strategiske målbillede 3 Strategiske pejlemærker 3 Mål for 2019 5 Opfølgning 7 Påtegning 8 Indledning

Læs mere

Resultatplan for CPR-administrationen 2019

Resultatplan for CPR-administrationen 2019 Resultatplan for CPR-administrationen 2019 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018 Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 Den koncernfælles mission og vision... 4 Det strategiske målbillede... 4 2.1. Strategiske

Læs mere

Mission og vision 2. Civilstyrelsens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 8

Mission og vision 2. Civilstyrelsens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 8 Indhold Mission og vision 2 Civilstyrelsens kerneopgaver 3 Strategiske pejlemærker 3 Korrekt og effektiv sagsbehandling 3 Udvikling af organisation 4 Civilstyrelsen i Viborg 4 Modernisering og udvikling

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Resultatplan for VIVE 2019

Resultatplan for VIVE 2019 Resultatplan for VIVE 2019 Indledning VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Indhold. Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration

Indhold. Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration 3 6 6 8 Gyldighedsperiode og rapportering 9 Påtegning 9 Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Resultatplan for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed 2019

Resultatplan for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed 2019 Resultatplan for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed 2019 Indledning Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed er i efteråret 2017 oprettet som en del af regeringens sammenhængsreform.

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Resultatplan Benchmarkingenheden

Resultatplan Benchmarkingenheden Resultatplan Benchmarkingenheden - 2018 INDLEDNING Benchmarkingenheden er i efteråret 2017 oprettet som en del af regeringens sammenhængsreform. Benchmarkingenheden arbejder systematisk med benchmarking

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2019

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2019 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2019 December 2018 Indhold Indledning 1 Det strategiske målbillede 2 Strategiske pejlemærker 2 Mål for 2019 3 Opfølgning 5 Påtegning 7 Mål-

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Mål- og resultatplan. December 2018

Mål- og resultatplan. December 2018 Mål- og resultatplan December 2018 Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 7 Gyldighedsperiode og rapportering 9 Påtegning 9 Side 3 af 10 Strategisk

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarskommandoen 2019

Mål- og resultatplan for Forsvarskommandoen 2019 Mål- og resultatplan for Forsvarskommandoen 2019 December 2018 Indhold Indledning 3 Det strategiske målbillede 4 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 6 Opfølgning 8 Påtegning 9 Indledning Denne mål-

Læs mere

Mission og vision 2. Politiets kerneopgaver 3

Mission og vision 2. Politiets kerneopgaver 3 Indhold Mission og vision 2 Politiets kerneopgaver 3 Strategiske pejlemærker 4 Én stærk og fælles koncern 4 Fokus på organiseret og borgernær kriminalitet 4 Sikkerhed samt forebyggelse af terror og radikalisering

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019

Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019 Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling 15. december 2015 Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling Indledning Kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opgaveløsning. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Læs mere

Mission og vision 2. Politiets kerneopgaver 3

Mission og vision 2. Politiets kerneopgaver 3 Indhold Mission og vision 2 Politiets kerneopgaver 3 Strategiske pejlemærker 4 Én sammenhængende koncern 4 Et borgernært politi 4 Fokus på organiseret kriminalitet 5 Et effektivt og moderne dansk politi

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og rapportering 10 Påtegning 10 Side

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 5 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Side 3 af 9 Strategisk målbillede Moderniseringsstyrelsen arbejder

Læs mere

Mål- og resultatplan 2019

Mål- og resultatplan 2019 Mål- og resultatplan 2019 Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 6 Gyldighedsperiode og rapportering 9 Påtegning 9 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2018

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2018 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2018 Sagsnummer: 2017/003909 Version: 0.5 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 3 2.1 Strategiske pejlemærker...

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Mål- og resultatplan. Januar 2019

Mål- og resultatplan. Januar 2019 Mål- og resultatplan Januar 2019 Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 7 Mål for kerneopgaver 7 A. Høj kundetilfredshed og sikker drift 7 B. Høj informationssikkerhed

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Nævnenes Hus. Mål- og resultatplan 2018

Nævnenes Hus. Mål- og resultatplan 2018 Nævnenes Hus Mål- og resultatplan 2018 Indhold 1. Nævnenes Hus strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2018... 6 3. Målopgørelsesoversigt... 9 4. Formalia og påtegning... 12 1. Nævnenes Hus strategiske

Læs mere

Resultatplan Rådet for Socialt Udsatte

Resultatplan Rådet for Socialt Udsatte Resultatplan Rådet for Socialt Udsatte - 2018 Indledning Rådet for Social Udsatte blev oprettet på finansloven for 2002 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for socialt udsatte,

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2018 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede... 1 2.1. Strategiske pejlemærker... 2 3. Mål for 2018... 5 4. Opfølgning... 8

Læs mere

Beredskabspolitik. Københavns Kommune

Beredskabspolitik. Københavns Kommune Beredskabspolitik 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse.... 3 Planlægningsgrundlag... 4 Forebyggelse... 4 Uddannelse... 4 Øvelser... 4 Evalueringer... 5 Beredskabsplaner... 5 Bilag:

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Beredskabspolitik for Dahmlos Security [OFF] Gyldig fra d INDLEDNING TILTAG FOR AT OPFYLDE POLITIKKENS FORMÅL...

Beredskabspolitik for Dahmlos Security [OFF] Gyldig fra d INDLEDNING TILTAG FOR AT OPFYLDE POLITIKKENS FORMÅL... BEREDSKABSPOLITIK Gyldig fra d. 01-12-2017 Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅLET MED BEREDSKABSPOLITIKKEN... 2 1.2 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 2 1.3 VÆRDIGRUNDLAG OG PRINCIPPER... 2 2 TILTAG FOR AT OPFYLDE POLITIKKENS

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner

Politik for Fortsat Drift Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner Politik for Fortsat Drift Holstebro, Skive, Lemvig og 2019-2021 Indledning Holstebro, Skive, Lemvig og har ansvaret for at drive en række samfundsvigtige og kritiske funktioner med direkte påvirkning for

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Rigsrevisionens strategi

Rigsrevisionens strategi Rigsrevisionens strategi 2018-2020 Januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Rigsrevisors forord 1 Strategien et overblik 2 Værdi 3 Mission, løfter og indsatser 4 Resultatkrav 9 RIGSREVISORS FORORD 1 Rigsrevisors

Læs mere

Bilag 3 BEREDSKABSPOLITIK. Kommunerne i Hovestadens Beredskab

Bilag 3 BEREDSKABSPOLITIK. Kommunerne i Hovestadens Beredskab Bilag 3 BEREDSKABSPOLITIK Kommunerne i Hovestadens Beredskab Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 4 Planlægningsgrundlag... 5 Forebyggelse... 5 Uddannelse... 6 Øvelser... 6 Evalueringer...

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

It-systemportefølje: Vejledning til review og rådgivning ved Statens Itråd

It-systemportefølje: Vejledning til review og rådgivning ved Statens Itråd It-systemportefølje: Vejledning til review og rådgivning ved Statens Itråd Marts 2019 Vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd, Digitaliseringsstyrelsen version: 1.0 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg og Viborg kommuner. Gyldig fra 1. januar 2018

Politik for Fortsat Drift Silkeborg og Viborg kommuner. Gyldig fra 1. januar 2018 Politik for Fortsat Drift Silkeborg og Viborg kommuner Gyldig fra 1. januar 2018 Indledning Silkeborg og Viborg kommuner har ansvaret for at drive en række samfundsvigtige og kritiske funktioner med direkte

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTRATEGI

ARBEJDSMILJØSTRATEGI ARBEJDSMILJØSTRATEGI 2018-2020 ARBEJDSMILJØPOLITIKKENS VISION Vi skaber effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven gennem høj social kapital samt sikre og sunde rammer. 2 Sådan er arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Samråd sammen med justitsministeren om ventetider

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune

Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune 1 of 6 26-11-2015 Sagsnummer.: 14/37310 Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune Indledning Dialogbaseret aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune, der er baseret på dialog

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Indledning og baggrund Der er politisk truffet beslutning om et nyt fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere