Ældretilsynet tilsynsrapport Distrikt Bjerringbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældretilsynet tilsynsrapport Distrikt Bjerringbro"

Transkript

1 Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport Distrikt jerringbro Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens Distrikt jerringbro Skovvejen jerringbro SOR-kode: Dato for tilsynet: Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.:

2 1. Relevante oplysninger Oplysninger om plejeenheden Distrikt jerringbro, er en kommunal/privat plejeenhed i Viborg Kommune. Plejeenheden udfører personlig pleje og praktisk bistand i dag og aftenvagt hos ca. 500 borgere. Den daglige ledelse varetages af Distriktsleder Kirsten Lykke Nissen, Teamleder amilla Ottesen (pr. 1. september 2021), teamleder Mette ndersen. Der er i plejeenheden samlet ansat cirka 100 medarbejdere: sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, vagtplanlæggere samt uuddannede måneds- og timeansatte medarbejdere. Om tilsynet Der blev gennemgået tre omsorgsjournaler Der blev interviewet tre borgere Der blev interviewet tre pårørende Der blev foretaget interview med ledelsen af plejeenheden: o Distriktsleder Kirsten Lykke Nissen Der blev foretaget interview med tre medarbejdere o sygeplejerske o social- og Sundhedsassistent o social- og sundhedshjælper Herudover deltog to kvalitetsfaglige udviklingskonsulenter fra kommunen ved dokumentationsgennemgang og under interview med medarbejdere og ledelse Der blev foretaget observation af medarbejdernes adfærd og kommunikation med borgerne i borgerens eget hjem Tilbagemelding på tilsynet blev givet til Distriktsleder Kirsten Lykke Nissen ledelsen, sygeplejerske og de kvalitetsfaglige udviklingskonsulenter fra kommunen Tilsynet blev foretaget af tilsynskonsulenterne Rikke Sønderskov Sørensen og nnalise Kjær Petersen 2

3 2. Vurdering og sammenfatning Konklusion efter partshøring Styrelsen for patientsikkerhed har ikke modtaget bemærkninger i partshøringsperioden. Vi afslutter tilsynet. Samlet vurdering efter tilsynsbesøg Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget vurderet, at plejeenheden indplaceres i kategorien: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet aggrunden for vurderingen er, at der var ue målepunkter under temaerne Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død orgernes trivsel og relationer Det er vores vurdering at de ue målepunkter har betydning for den fornødne kvalitet. Vi har i vurderingen lagt vægt på, at der ikke i tilstrækkelig grad var en systematisk praksis for at sikre, at borgerens eventuelle ønsker til den sidste tid blev indhentet rettidigt. Samtalerne blev primært udført hos borgere i terminale forløb. Dermed er der en risiko for, at borgerne ikke er i en tilstand, hvor de kan give udtryk for eventuelle ønsker når tiden er inde således, at borgernes ønsker enten ikke imødekommes eller ikke imødekommes rettidigt. Vi har derudover lagt vægt på, at ikke alle pårørende i tilstrækkelig grad følte sig inddraget og hørt. Vi har vægtet, at ledelsen redegjorde for en igangsat indsats til forbedring af pårørendesamarbejdet, herunder revidering af de opstartsmøder der blev tilbudt nye borgere. I vurderingen er yderligere lagt vægt på, at plejeenheden generelt fremstod som velorganiseret og, at ledelse og medarbejdere var åbne og reflekterende samt havde opmærksomhed på de målepunkter, som ikke var ved tilsynsbesøget 3

4 Henstillinger/krav Fundene ved tilsynet giver anledning til, at vi henstiller til følgende: 1: t plejeenheden sikrer en praksis for, at borgernes ønsker til livets afslutning bliver indhentet og om muligt imødekommet (målepunkt 1.2) 2: t plejeenheden sikrer, at pårørende bliver inddraget og at der lyttes i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov (målepunkt 2.1) Det er vores vurdering, at de ue målepunkter kan udbedres, og at plejeenheden vil være i stand til, at rette op på de beskrevne fund ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet. Vi forudsætter således, at plejeenheden opfylder ovenstående henstillinger. Vi beder om at eventuelle bemærkninger til rapporten bliver fremsendt tre uger efter modtagelsen af denne. Tematisk fremstilling af den samlede vurdering 1. orgernes trivsel og relationer Vi vurderer, at et målepunkt ikke var under dette tema og det udløser en henstilling. I vurderingen har vi lagt vægt på, at der ikke var implementeret en systematisk praksis for at tilbyde borgerne og eventuelle pårørende samtale om eventuelle ønsker til den sidste tid. Medarbejderne tog snakken med borgeren hvis det faldt naturligt ind. Samtalen blev primært foretaget hos borgere i terminale forløb. To ud af tre borgere tilkendegav at de ikke var tilbudt en samtale med plejeenheden om eventuelle ønsker til den sidste tid. Medarbejderne manglende derfor kendskab til borgernes eventuelle ønsker hvilket indebar en risiko for ikke at imødekomme ønskerne rettidigt. I to ud af tre omsorgsjournaler, ikke var beskrivelser af borgerens eventuelle ønsker til livets afslutning. Under tilsynet blev drøftet behovet for et fremadrettet fokusområde med hensyn til en mere systematisk praksis for at indhente eventuelle ønsker til livets afslutning, herunder en klar og tydelig procedure og arbejdsgang for hvornår i et forløb og hos hvilke borgere det er relevant at der tilbydes samtale. Styrelsen vurderede under interview med ledelse og medarbejdere, at medarbejderne havde de fornødne kompetencer i forhold til pleje af borgere ved livets afslutning. Ledelsen angav under interview, at kommunen var en del af et tværsektorielt projekt omhandlende den sidste tid og blandt andet var i gang med at udvikle et værktøj til samtalen om den sidste tid. Vi har herudover lagt vægt på, at de interviewede borgere gav udtryk for at opleve livskvalitet og selvbestemmelse, samt at de blev inddraget i beslutninger i forhold til deres hverdag. Medarbejderne redegjorde for, at borgernes ønsker og behov så vidt muligt blev imødekommet, ligesom ledelsen redegjorde for plejeenhedens arbejde med at bevare og fremme borgernes medindflydelse og 4

5 selvbestemmelse i hverdagen. I omsorgsjournalerne var der beskrivelser af borgernes vaner og ønsker, så alle medarbejdere kunne finde disse oplysninger. Under tilsynet observerede vi, at medarbejderne havde en værdig tone, adfærd og kultur, når de var sammen med borgerne. 2. Målgrupper og metoder Vi vurderer, at målepunktet ikke var under dette tema og det udløser en henstilling. Vi har lagt vægt på, at tre pårørende til en ud af tre borgere ikke oplevede, at blive tilstrækkelig inddraget i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov. Eksempelvis tilkendegav de pårørende, at plejeenheden med fordel kunne have større opmærksomhed på pårørendesamarbejdet, i relation til at inddrage og melde tilbage på oplevede problematikker i forhold til at tilgodese borgerens ønsker og behov bedst mulig. Under tilsynet blev drøftet behovet for det kontinuerlige fokus på arbejdet med at fremme samarbejdet med de pårørende. Eksempelvis fokus på, at være proaktiv og inddrage pårørende systematisk under hensyntagen til borgeres ønsker og behov. Ledelsen redegjorde for, at de opstartsmøder der blev tilbudt nye borgere netop var under revidering og blandt andet i højere grad ville have fokus på pårørendesamarbejde. I vurderingen har vi også lagt vægt på, at der i omsorgsjournalerne var beskrivelser af aftaler, indgået med de pårørende og netværket, som havde betydning for den daglige hjælp og støtte. 3. Organisation, ledelse og kompetencer Vi vurderer, at de fire målepunkter var under dette tema. Vi har lagt vægt på, at de interviewede borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller misbrug og deres pårørende gav udtryk for, at hjælp, omsorg og pleje tog højde for borgernes særlige behov. Ledelsen redegjorde for relevante faglige metoder og arbejdsgange, der tilgodeså borgernes behov. Disse metoder og arbejdsgange var kendte af medarbejderne og blev anvendt i praksis, når de ydede hjælp, omsorg og pleje hos borgerne. Desuden var der beskrivelser af borgernes hjælp, omsorg og pleje i relevante situationer i journalerne. Ledelsen og medarbejderne redegjorde også for, at plejeenheden benyttede relevante metoder og arbejdsgange for at forebygge magtanvendelse, og i journalerne var der beskrivelser af, hvordan magt skulle forebygges hos den enkelte borger, når det var det relevant. Under tilsynet observerede vi, at medarbejdernes tone, adfærd og kultur afspejlede, at de tog højde for udfordringer hos borgere med funktionsevnenedsættelse. Vi har også lagt vægt på, at borgerne og de pårørende oplevede, at medarbejderne var opmærksomme på ændringer i borgernes tilstand. Ledelsen og medarbejderne redegjorde for en systematisk opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes tilstand, hvilket også fremgik af journalerne. 5

6 Vi har videre lagt vægt på, at de interviewede borgere og deres pårørende oplevede at få hjælp, omsorg og pleje rettet mod at forebygge uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne. Ledelsen og medarbejderne redegjorde for plejeenhedens relevante arbejdsgange og faglige metoder i arbejdet med de forebyggende indsatser, der også fremgik af journalerne. 4. Procedurer og dokumentation Vi vurderer, at målepunktet var under dette tema. Vi har lagt vægt på, at plejeenhedens tværfaglige organisering understøttede kerneopgaverne, idet der var en tydelig ansvars- og opgavefordeling blandt medarbejderne, elever/studerende og vikarer. Medarbejderne havde de nødvendige kompetencer og fulgte ansvars- og opgavefordelingen. Vi har også lagt vægt på, at ledelsen havde fokus på arbejdet med rekruttering af nye medarbejdere, ligesom plejeenheden havde en systematik i forhold til at oplære nye medarbejdere i plejeenhedens opgaver, og i de værdier, som dannede grundlag for plejeenhedens indsatser hos borgerne. 5. ktiviteter og rehabilitering Vi vurderer, at målepunktet var under dette tema. Vi har vi lagt vægt på, at plejeenheden havde en fastlagt praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, som understøttede sammenhængende indsatser. Vi har også lagt vægt på, at det var tydeligt for alle medarbejdere hvornår, hvor og hvordan der skulle dokumenteres, og hvordan den nødvendige viden blev delt mellem medarbejderne. Medarbejderne fulgte den fastlagte dokumentationspraksis, og relevante beskrivelser af borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer, social- og plejefaglige indsatser samt afvigelser fra de social- og plejefaglige indsatser fremgik af journalerne. 6. ktiviteter og rehabilitering Vi vurderer, at de fire målepunkter var under dette tema. Vi har lagt vægt på, at de interviewede borgere og pårørende gav udtryk for at blive inddraget i at fastsætte mål for rehabiliteringsforløb efter 83a. Plejeenheden havde en praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse af tværfaglige rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i borgernes mål. f journalerne fremgik en individuel vurdering, borgerens mål og en tidsramme for det enkelte rehabiliteringsforløb, samt en beskrivelse af borgerens funktionsevne ved afslutning af et forløb. Vi har også lagt vægt på, at borgerne og de pårørende oplevede, at blive inddraget i at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte efter 83. Plejeenheden havde en fastlagt praksis for målfastsættelse for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte, og borgernes mål fremgik af journalerne. Vi har endvidere lagt vægt på, at borgerne og de pårørende oplevede, at borgernes færdigheder var en del af træningsforløb efter 86. Plejeenheden tilrettelagde helhedsorienterede og tværfaglige træningsforløb med udgangspunkt i borgernes mål, og inddrog træningselementer i den daglige hjælp, pleje og omsorg. I journalerne var der beskrivelser af formål med konkrete træningsforløb, samt eventuelle ændringer i forløbet. Endelig har vi lagt vægt på, at de interviewede borgere og pårørende gav udtryk for at have haft en samtale med medarbejderne om, hvilke aktiviteter den enkelte borger fandt meningsfulde at deltage i. Plejeenheden havde fokus på at motivere og understøtte den enkelte borger i at deltage i og udføre meningsfulde aktiviteter. 6

7 3. Fund ved tilsynet Tema 1: Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder en værdig død 1.1 orgernes selvbestemmelse og livskvalitet Målepunkt Opfyldt D E orgerne oplever selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv. Ledelsen kan redegøre for plejeenhedens arbejde med at bevare og fremme de enkelte borgeres livsudfoldelse, herunder selvbestemmelse, medindflydelse og livskvalitet. Medarbejdernes beskrivelse af praksis afspejler, at de arbejder med at bevare og fremme borgernes selvbestemmelse og medindflydelse samt inddrager dem i det omfang, det er muligt. orgernes vaner og ønsker er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation. Selvbestemmelse og værdighed bliver understøttet af tone, adfærd og kultur i plejeenheden. 1.2 Pleje af borgere ved livets afslutning Målepunkt Opfyldt orgerne oplever tryghed ved at tale med medarbejderne om ønsker til livets afslutning. 1. Ledelsen kan redegøre for, hvordan borgernes ønsker til livets afslutning bliver indhentet og om muligt imødekommet. Plejeenheden havde ikke implementeret en systematisk praksis for at tilbyde borgerne og 7

8 eventuelle pårørende samtale om eventuelle ønsker til den sidste tid rettidig. 2. Ledelsen kan redegøre for, at medarbejderne har de fornødne kompetencer i forhold til pleje og omsorg ved livets afslutning. 1. Medarbejderne kan redegøre for pleje og omsorg ved livets afslutning 2. Medarbejderne kan redegøre for, hvor de finder borgernes eventuelle ønsker til livets afslutning i den social- og plejefaglige dokumentation. Tema 2: orgernes trivsel og relationer 2.1 orgernes trivsel og relationer Målepunkt Opfyldt 1. orgerne oplever - så vidt muligt - at få hjælp til at kunne leve det liv, de ønsker. 2. Pårørende oplever at blive inddraget, og at der bliver lyttet til dem i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov. Tre ud af tre pårørende til en ud af tre borgere oplevede ikke, at blive tilstrækkelig inddraget i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov. 1. Ledelsen kan redegøre for plejeenhedens arbejde med at understøtte borgernes trivsel. 2. Ledelsen kan redegøre for, at plejeenheden understøtter borgernes relationer, herunder inddragelse af og samarbejde med pårørende samt borgernes deltagelse i det omgivende samfund, hvis borgerne ønsker det. 1. Medarbejdernes beskrivelse af praksis afspejler, at de inddrager borgerne og tager udgangspunkt i deres behov og ønsker i omsorgen og plejen. 2. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de understøtter borgernes tilknytning til eventuelle pårørende og det omgivende samfund. 8

9 D ftaler der er indgået med de pårørende, som betyder noget for den daglige hjælp, pleje og omsorg, er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation. Tema 3: Målgrupper og metoder 3.1 orgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller misbrug Målepunkt Opfyldt D E orgerne og eventuelt pårørende oplever, at borgerne får hjælp, omsorg og pleje, der tager højde for de særlige behov. Ledelsen kan redegøre for de faglige metoder og arbejdsgange, der bliver brugt i plejeenheden..1 Medarbejderne kender de ovennævnte metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje..2 Medarbejderne bruger de ovennævnte metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje. Målgruppens særlige behov for hjælp, omsorg og pleje er i relevante situationer er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation. Tone, adfærd og kultur afspejler, at borgerne får hjælp, omsorg og pleje, der tager højde for deres nedsatte funktionsevne. 3.2 Forebyggelse af magtanvendelse Målepunkt Opfyldt Ledelsen kan redegøre for, hvilke metoder og arbejdsgange plejeenheden inddrager i deres indsats for at understøtte, at magtanvendelse så vidt muligt undgås..1 Medarbejderne kender plejeenhedens faglige metoder og arbejdsgange for at forebygge magtanvendelse. 9

10 .2 Medarbejderne bruger plejeenhedens faglige metoder og arbejdsgange for at forebygge magtanvendelse. Faglige metoder og arbejdsgange, der bliver brugt til at forebygge magtanvendelse hos konkrete borgere, er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation. 3.3 Fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand Målepunkt Opfyldt D orgeren og eventuelt pårørende oplever, at medarbejderne er opmærksomme på ændringer i borgerens sædvanlige tilstand. Ledelsen kan redegøre for, hvordan plejeenheden arbejder systematisk med opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne og helbredstilstand, herunder brug af arbejdsgange, faglige metoder og redskaber..1 Medarbejderne kender ovennævnte arbejdsgange, faglige metoder og redskaber..2 Medarbejderne bruger ovennævnte arbejdsgange, faglige metoder og redskaber. Ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning herpå er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation. 3.4 Forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred hos borgere Målepunkt Opfyldt orgerne og eventuelt pårørende oplever, at hjælp, omsorg og pleje er rettet mod at forebygge uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne. Ledelsen kan gøre rede for plejeenhedens arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje til borgere i risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne. 10

11 D.1 Medarbejderne kender plejeenhedens fastlagte arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje til borgere i risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne..2 Medarbejderne bruger plejeenhedens fastlagte arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje til borgere i risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne. Social- og plejefaglige indsatser med henblik på at forebygge uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne, er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation, hvor det er relevant. Tema 4: Organisation, ledelse og kompetencer 4.1 Organisation, ledelse og kompetencer Målepunkt Opfyldt.1 Ledelsen kan redegøre for, hvordan plejeenhedens organisering understøtter kerneopgaverne..2 Ledelsen kan redegøre for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at varetage kerneopgaverne, herunder hvordan der bliver arbejdet med rekruttering og introduktion af nye medarbejdere..3 Ledelsen kan redegøre for ansvars- og opgavefordeling blandt medarbejderne, herunder for elever/studerende og vikarer..1 Medarbejderne kender ansvars- og opgavefordelingen..2 Medarbejderne følger ansvars- og opgavefordelingen. 11

12 Tema 5: Procedurer og dokumentation 5.1 Plejeenhedens dokumentationspraksis Målepunkt Opfyldt.1 Ledelsen har fastlagt en praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, herunder hvornår, hvor og hvordan der skal dokumenteres, hvem der har ansvaret for at dokumentere,og hvordan viden bliver delt mellem medarbejderne..2 Ledelsen kan redegøre for, hvordan dokumentationspraksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser..1 Medarbejderne kender plejeenhedens praksis for den social- og plejefaglige dokumentation..2 Medarbejderne følger plejeenhedens praksis for den social- og plejefaglige dokumentation..1 orgernes aktuelle ressourcer og udfordringer i forhold til egenomsorg, praktiske opgaver, mobilitet, mentale funktioner, samfundsliv og generelle oplysninger er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation..2 orgernes behov for hjælp, omsorg og pleje er afdækket, og afledte social- og plejefaglige indsatser er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation..3 fvigelser fra de social- og plejefaglige indsatser er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation. Tema 6: ktiviteter og rehabilitering 6.1 orgere med behov for rehabiliteringsforløb efter 83a Målepunkt Opfyldt orgeren og eventuelt pårørende oplever, at de bliver inddraget i at fastsætte mål for rehabiliteringsforløbet. Ledelsen kan redegøre for, hvordan plejeenheden arbejder med at tilrettelægge 12

13 D helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgernes egne mål..1 Medarbejderne kender plejeenhedens arbejdsgange for gennemføre helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgernes egne mål..2 Medarbejderne følger plejeenhedens arbejdsgange for at gennemføre helhedsorienterende og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgernes egne mål. D.1 Ved opstart af rehabiliteringsforløb er en individuel vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer, ønsker, behov og egne mål samt en tidsramme for forløbet beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation. D.2 orgerens funktionsevne er ved afslutning af rehabiliteringsforløbet beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation. 6.2 orgere med behov for hjælp med aktiverende sigte efter 83 Målepunkt Opfyldt D orgeren og eventuelt pårørende oplever, at de i videst mulig omfang bliver inddraget i at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte. Ledelsen kan redegøre for målfastsættelsen for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte..1 Medarbejderne kender plejeenhedens arbejdsgange for at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte..2 Medarbejderne følger plejeenhedens arbejdsgange for at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte. Mål for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation. 13

14 6.3 orgere med behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter 86 Målepunkt Opfyldt D orgeren og eventuelt pårørende oplever, at de færdigheder, borgeren har brug for i sine daglige gøremål, er en del af genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløbet. Ledelsen kan redegøre for, hvordan genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb bliver tilrettelagt og udført helhedsorienteret og tværfagligt, herunder at der bliver sat mål for de enkelte borgeres forløb. Medarbejderne kan redegøre for målene for genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene hos relevante borgere, og hvordan de - hos disse borgere - inddrager træningselementer og aktiviteter i den daglige hjælp, pleje og omsorg. D.1 Formål med borgerens forløb ved genoptræning og vedligeholdelsestræning er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation. D.2 Ændringer i forhold til borgerens forløb ved genoptræning og vedligeholdelsestræning er løbende beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation. 6.4 tilbud om aktiviteter til borgere Målepunkt Opfyldt.1 orgeren og eventuelle pårørende har haft en samtale med medarbejdere i plejeenheden om, hvilke aktiviteter der er meningsfulde for borgeren..2 orgeren oplever at have mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter. Ledelsen kan redegøre for, hvordan borgere tilknyttet plejeenheden og eventuelt pårørende bliver inddraget i og motiveres til at deltage i aktiviteter, der er meningsfulde for den enkelte borger. 14

15 .1 Medarbejderne kender borgernes ønsker og behov for deltagelse i meningsfulde aktiviteter..2 Medarbejderne har fokus på, at borgerne bliver understøttet i deres evne til selv at udføre meningsfulde aktiviteter. 15

16 4. egrundelse for tilsynet I satspuljeaftalen for blev der indgået en aftale om, at Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 skal føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder efter servicelovens i en forsøgsperiode på fire år 1. Formålet med tilsynet er at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet samt vurdere om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne kvalitet. Formålet er også at bidrage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte plejeenheder. I bekendtgørelsen 2 er der fastlagt følgende seks temaer, som tilsynet skal omfatte i forhold til at afdække den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats: Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død Trivsel og relationer Målgrupper og metoder Organisation, ledelse og kompetencer Procedurer og dokumentation ktiviteter og rehabilitering På baggrund af de seks temaer, er der udarbejdet 12 målepunkter, som repræsenterer vigtige risikotemaer i forhold til at vurdere den fornødne kvalitet. Tilsynet er et organisationstilsyn. Det vil sige, at det er plejeenheden, der er genstand for tilsynet. Eventuelle fejl og mangler bliver anskuet ud fra et organisatorisk synspunkt. Uddybning af målepunkter samt referencer ligger på vores hjemmeside på dette link: ekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018 om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med ældreplejen 16

17 5. Vurdering af plejeenheden På baggrund af tilsynet kategoriseres plejeenhederne i følgende kategorier: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet Vores kategorisering sker på baggrund af en samlet vurdering af den fornødne kvalitet med konkret afsæt i de målepunkter, der er gennemgået. Der er i vurderingen lagt vægt på både e og ue målepunkter. Vores vurdering er baseret på de forhold, der var til stede ved det aktuelle tilsyn herunder eksempelvis i forbindelse med de gennemførte interviews med borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse samt de foretagne stikprøver af borgeres omsorgsjournaler. Vi har forskellige sanktionsmuligheder afhængigt af kategoriseringen for den enkelte plejeenhed. Hvis der konstateres mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet, har vi mulighed for at reagere ved at give en henstilling til plejeenheden om eksempelvis at udarbejde og fremsende en handleplan for, hvordan plejeenheden vil følge op på ue målepunkter. Hvis der konstateres større problemer af betydning for den fornødne kvalitet, får plejeenheden et påbud om at opfylde et eller flere krav. Hvis der konstateres kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet, gives der påbud om, at plejeenheden helt eller delvist skal indstille virksomheden. Hvis vi bliver opmærksom på mangler efter sundhedsloven eller anden lovgivning, kan vi give informationen videre til de relevante tilsynsmyndigheder. 17

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Tølløse Tølløsevej 46 4340 Tølløse VR- eller

Læs mere

Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk

Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Vurdering Tilsynsrapport Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Øresundsvej 52 3050 Humlebæk VR- eller

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev

Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Egevangsvej 1 5540 Ullerslev

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej

Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej Vurdering Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Sydvestvej Sydvestvej 10 2600 Glostrup VR- eller P-nummer: 1013330049

Læs mere

Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde

Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde Vurdering Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lokalcentret Kristiansminde Margrethekær 2-12 4000 Roskilde VR- eller P-nummer:

Læs mere

Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter

Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter Vurdering Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 OPP Tølløse Plejecenter Sønderstrupvej 26 4340 Tølløse VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport. Langeskov hjemmepleje. Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej Langeskov

Tilsynsrapport. Langeskov hjemmepleje. Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej Langeskov Vurdering Tilsynsrapport Langeskov hjemmepleje Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej 6 5550 Langeskov VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport. Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter. Mergeltoften Nivå

Tilsynsrapport. Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter. Mergeltoften Nivå Vurdering Tilsynsrapport Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter Risikobaseret og planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter Mergeltoften 8 2990 Nivå

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Svinninge yparken 2 4520 Svinninge VR- eller P-nummer: 1003297280 ato

Læs mere

Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering

Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering Vurdering Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 HTSH team - rehabilitering Gammel Vindingevej 10 4000 Roskilde VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup

Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Elim Villagade 2 Kolding Kommune 6580 Vamdrup VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken

Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken Vurdering Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vest - Fugleparken Nattergalevej 1 4250 Fuglebjerg VR- eller P-nummer: 1015434437

Læs mere

Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV

Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Vurdering Tilsynsrapport Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Dalumvej 95 5250 Odense SV VR- eller

Læs mere

Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 Albertslund

Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 Albertslund Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 lbertslund Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 lbertslund VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården

Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården Vurdering Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Omsorgscenter Solgården M P Jensens Vej 4 3550 Slangerup VR- eller P-nummer: 1011109175

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave

Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Krogstenshave Krogstens lle 47 2650 Hvidovre VR- eller P-nummer: 1003268027

Læs mere

Tilsynsrapport Egecentret

Tilsynsrapport Egecentret Vurdering Tilsynsrapport Egecentret Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Egecentret Fægangen 1 4180 Sorø VR- eller P-nummer: 1017220515 Dato for tilsynet: 16-10-2018

Læs mere

Tilsynsrapport. Sektion Christiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg. Sanddalsparken 16, st Svendborg

Tilsynsrapport. Sektion Christiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg. Sanddalsparken 16, st Svendborg Vurdering Tilsynsrapport Sektion hristiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sektion hristiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg Sanddalsparken

Læs mere

Tilsynsrapport Ældre Leve Bo Søparken, Frederikshavn kommune

Tilsynsrapport Ældre Leve Bo Søparken, Frederikshavn kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældre Leve o Søparken, Frederikshavn kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældre Leve o Søparken, Søparken 3 9900 Frederikshavn VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter

Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter Vurdering Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ørestad Plejecenter sger Jorns llé 5 2300 København S VR- eller P-nummer: 1017914908

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEBAKKEN

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEBAKKEN Vurdering Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEKKEN Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PLEJEHJEMMET PORSEKKEN Nybøllevej 11 2765 Smørum VR- eller P-nummer: 1003269801 Dato

Læs mere

Den selvejende institution Hareskovbo

Den selvejende institution Hareskovbo Vurdering Tilsynsrapport Den selvejende institution Hareskovbo Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Den selvejende institution Hareskovbo c/o dvokaterne rup & Hvidt,

Læs mere

Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune

Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Kirkealle

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-Brande kommune

Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-Brande kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-rande kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rolighedsparken Rolighedsvej 1 7430 Ikast VR- eller P-nummer: 1003346605

Læs mere

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Vurdering Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Hovedgaden 60 4295 Stenlille VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Rosengården Brønderslev kommune

Tilsynsrapport Rosengården Brønderslev kommune Vurdering Tilsynsrapport Rosengården rønderslev kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rosengården Voldgade 69 9740 Jerslev J VR- eller P-nummer: 1003376804 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune Vurdering Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Lindegårdsvej 3 7400 Herning VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Hasle Toftelunden 3 3790 Hasle VR- eller P-nummer: Dato for tilsynet: 26. marts 2019 Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjemmeplejen Bramdrupdam, Kolding Kommune. Kirsebærvej Kolding

Tilsynsrapport. Hjemmeplejen Bramdrupdam, Kolding Kommune. Kirsebærvej Kolding Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen ramdrupdam, Kolding Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen ramdrupdam, Kolding Kommune Kirsebærvej 4 6000 Kolding

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service

Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 DLS Service grovej 1 4800 Nykøbing F VR- eller P-nummer: 1001286968 Dato for tilsynet: 25-06-2019

Læs mere

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Vurdering Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Tokesvej 3 4180 Sorø VR- eller P-nummer:

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport TRASBO A/S

Ældretilsynet Tilsynsrapport TRASBO A/S Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport TRSO /S Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 TRSO /S Jernager 9 4050 Skibby VR- eller P-nummer: 1002330762 Dato for tilsynet: 27-06-2019 Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger Aalborg kommune

Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger Aalborg kommune Vurdering Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Toftehaven Plejehjemsboliger Toftegårdsvej 3 9381 Sulsted P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Lillevang plejecenter

Tilsynsrapport Lillevang plejecenter Vurdering Tilsynsrapport Lillevang plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lillevang plejecenter Lillevænget 1 3520 Farum VR- eller P-nummer: 1007522009 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport OK-Centret Prinsesse Benedikte

Tilsynsrapport OK-Centret Prinsesse Benedikte Vurdering Tilsynsrapport OK-entret Prinsesse enedikte Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 OK-entret Prinsesse enedikte c/o OK-Fonden, Sankt Nikolaj Vej 4-6 1953 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Herlevgaard Center

Tilsynsrapport Herlevgaard Center Vurdering Tilsynsrapport Herlevgaard enter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Herlevgaard enter Herlevgårdsvej 3 2730 Herlev VR- eller P-nummer: 1003265727 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune

Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel,

Læs mere

Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4

Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Vurdering Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Klausdalsbrovej 213 2860 Søborg VR- eller P-nummer: 1020061533

Læs mere

Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng

Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng Vurdering Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Integrerede Pleje Syd Høng Odinsvej 20 4270 Høng VR- eller P-nummer: 1003293455 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Vallensbæk Stationstorv 6 2665 Vallensbæk Strand VR- eller P-nummer:

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum Centret Favrskov kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum Centret Favrskov kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum entret Favrskov kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Voldum entret Toftevej 1 8370 Hadsten VR- eller P-nummer: 1013349149 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Højstruphave

Tilsynsrapport Højstruphave Vurdering Tilsynsrapport Højstruphave Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Højstruphave Højstrupparken 81 2665 Vallensbæk Strand VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Bistrupvang

Tilsynsrapport Bistrupvang Vurdering Tilsynsrapport istrupvang Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 istrupvang istrup yvej 6 3460 irkerød VR- eller P-nummer: 1017730246 Dato for tilsynet: 18-10-2018

Læs mere

Tilsynsrapport Omsorgscenter Bakkebo

Tilsynsrapport Omsorgscenter Bakkebo Vurdering Tilsynsrapport Omsorgscenter akkebo Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Omsorgscenter akkebo Østre lle 30 3250 Gilleleje VR- eller P-nummer: 1012193803 ato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars

Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars Vurdering Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecentret, Nylars Rønnevej 106 3720 akirkeby VR- eller P-nummer: 1003308246 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune

Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Holmbohjemmet Klostervej 39 6950 Ringkøbing VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Plejeboligerne Center Vest Holstebro kommune

Tilsynsrapport Plejeboligerne Center Vest Holstebro kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejeboligerne enter Vest Holstebro kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejeboligerne enter Vest Kirkebyvej 9 6990 Ulfborg VR- eller

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vintersbølle Vintersbølle Strand 1 4760 Vordingborg VR- eller P-nummer: 1003307044

Læs mere

Tilsynsrapport. KONGSBJERGHJEMMET Maj Reinholdts Bakke 27 Kolding Kommune 6640 Lunderskov

Tilsynsrapport. KONGSBJERGHJEMMET Maj Reinholdts Bakke 27 Kolding Kommune 6640 Lunderskov Vurdering Tilsynsrapport KONGSJERGHJEMMET Maj 2019 Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 KONGSJERGHJEMMET Maj 2019 Reinholdts akke 27 Kolding Kommune 6640 Lunderskov VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskabet Krogholmgård

Tilsynsrapport Bofællesskabet Krogholmgård Vurdering Tilsynsrapport ofællesskabet Krogholmgård Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 ofællesskabet Krogholmgård Krogholmgårdsvej 1 2950 Vedbæk VR- eller P-nummer:

Læs mere

Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet

Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet Vurdering Tilsynsrapport Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Den selvejende Institution Ellen

Læs mere

Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune

Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune Vurdering Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Nedergården Plejecenter Kirkegade 1 7171 Uldum VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport DEN SELVEJ INSTITUTION KOL- LEKTIVHUSET ANTVORSKOV

Tilsynsrapport DEN SELVEJ INSTITUTION KOL- LEKTIVHUSET ANTVORSKOV Vurdering Tilsynsrapport DEN SELVEJ INSTITUTION KOL- LEKTIVHUSET NTVORSKOV Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 DEN SELVEJ INSTITUTION KOLLEKTIVHUSET NTVORSKOV ntvorskov lle 1 4200

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien

Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien Vurdering Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lokalcenter Møllestien Grønnegade 8 8000 arhus VR- eller P-nummer: 1016630515

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig Aalborg kommune

Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig Aalborg kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Elmely Plejehjemsbolig Lindholmsvej 24 9400 Nørresundby VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Ældre Levebo Abildparken Frederikshavn kommune

Tilsynsrapport Ældre Levebo Abildparken Frederikshavn kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældre Levebo bildparken Frederikshavn kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældre Levebo bildparken bildvej 12 9900 Frederikshavn VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus

Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Tagenshus Falhøj 1 2770 Kastrup VR- eller P-nummer: 1016842830 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Slottet, De Gamles By Bygning S

Tilsynsrapport Slottet, De Gamles By Bygning S Vurdering Tilsynsrapport Slottet, De Gamles y ygning S Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Slottet, De Gamles y ygning S gnes Henningsens Vej 7, 4 2200 København N VR-

Læs mere

Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg,

Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg, Vurdering Tilsynsrapport Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg, Vejen Kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe,

Læs mere

Tilsynsrapport Verdishave

Tilsynsrapport Verdishave Vurdering Tilsynsrapport Verdishave Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Verdishave Tartinisvej 31 2450 København SV VR- eller P-nummer: 1003256560 Dato for tilsynet:

Læs mere

Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed

Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Vurdering Tilsynsrapport Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Rønnebærparken 1 4983 Dannemare

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken

Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Solbakken Ole Hansens Vej 10 4100 Ringsted VR- eller P-nummer: 1004354521

Læs mere

Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården

Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården Vurdering Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Trongårdsbakken 1-3 3210 Vejby VR- eller P-nummer: 1003279259 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen - Assens Syd

Tilsynsrapport Hjemmeplejen - Assens Syd Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen - ssens Syd Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen - ssens Syd Odensevej 29, 1 5610 ssens VR- eller P-nummer: 1017161373

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport HAV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport HAV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport HV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 HV-FJORD PLEJEHJEM Vesterhavsgade 164 7680 Thyborøn VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Team Lykkeseje

Tilsynsrapport Team Lykkeseje Hvis styrelsen bliver opmærksom på mangler efter sundhedsloven eller anden lovgivning, kan styrelsen give informationen videre til de relevante tilsynsmyndigheder. Vurdering Tilsynsrapport Team Lykkeseje

Læs mere

Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger

Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger Vurdering Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5 2000 Frederiksberg VR- eller P-nummer: 1010496019

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne Boruphøj

Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne Boruphøj Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne oruphøj Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejeboligerne oruphøj Jernhøj 1 4140 orup VR- eller P-nummer: 1018340298 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecenter Fjordparken, Aalborg kommune. Fjordparken Hals

Tilsynsrapport. Plejecenter Fjordparken, Aalborg kommune. Fjordparken Hals Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Fjordparken, alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Fjordparken, alborg kommune Fjordparken 2 9370 Hals

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport

Ældretilsynet Tilsynsrapport Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport 3 - ftengruppen Nord Odense kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 3 - ftengruppen Nord Odense kommune Lavsenvænget 8 5200 Odense V VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Lille Glasvej, Odense

Tilsynsrapport Lille Glasvej, Odense Vurdering Tilsynsrapport Lille Glasvej, Odense Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lille Glasvej, Odense Kanslergade 8 5000 Odense VR- eller P-nummer: 1003315411 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune

Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Solgården ggersundvej 31 9690 Fjerritslev P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune

Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune Vurdering Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Vorup Plejehjem øsbrovej 70 8940 Randers SV P-nummer: 1019242281 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 3140 Ålsgårde CVR- eller P-nummer: 1009296693

Læs mere

Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst

Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Spangsbjerg

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj. Favrskov kommune. Jagtvej Hammel

Tilsynsrapport. Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj. Favrskov kommune. Jagtvej Hammel Vurdering Tilsynsrapport Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj Favrskov kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj Jagtvej 4 8450 Hammel

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet

Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Skanselyet Skanselyet 1 3400 Hillerød VR- eller P-nummer: 1004632089 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Tingstedet

Tilsynsrapport Tingstedet Vurdering Tilsynsrapport Tingstedet Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Tingstedet Vedskøllevej 1 4681 Herfølge VR- eller P-nummer: 1006554808 Dato for tilsynet: 18-03-2019 Tilsynet

Læs mere

Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia

Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Vurdering Tilsynsrapport Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Tingvejen 31 7000 Fredericia

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen Svalehøjvej 6 3650

Læs mere

Tilsynsrapport Jebjerg Ældrecenter Skive kommune

Tilsynsrapport Jebjerg Ældrecenter Skive kommune Vurdering Tilsynsrapport Jebjerg Ældrecenter Skive kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Jebjerg Ældrecenter Søndergade 20 7870 Roslev P-nummer: 1003371437 Dato

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør. Klostermosevej Helsingør

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør. Klostermosevej Helsingør Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør Klostermosevej 101 3000 Helsingør VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven

Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Rosenhaven ybjergvej 11 2740 Skovlunde VR- eller P-nummer: 1003260543

Læs mere

Tilsynsrapport Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport Dorthe Mariehjemmet Vurdering Tilsynsrapport Dorthe Mariehjemmet Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Dorthe Mariehjemmet Rødovrevej 325 2610 Rødovre VR- eller P-nummer: 1003256973 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune

Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune Vurdering Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Kløvermarken Solsikkevej 43 7752 Snedsted P-nummer: 1003371723 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Plejehjemmet Vesterled Herning kommune

Tilsynsrapport 2019 Plejehjemmet Vesterled Herning kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Plejehjemmet Vesterled Herning kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Vesterled Vestergade 92 7400 Herning VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Rosenborgcentret

Tilsynsrapport Rosenborgcentret Vurdering Tilsynsrapport Rosenborgcentret Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rosenborgcentret Rosengade 1 1309 København K VR- eller P-nummer: 1017825433 Dato for tilsynet:

Læs mere

Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune

Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport. Team Møllecentret - Ældre & Sundhed. Mølle Allé Nakskov

Tilsynsrapport. Team Møllecentret - Ældre & Sundhed. Mølle Allé Nakskov Vurdering Tilsynsrapport Team Møllecentret - Ældre & Sundhed Planlagt risikobaseret tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Team Møllecentret - Ældre & Sundhed Mølle llé 5 4900 Nakskov VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecenter Rudbækshøj

Tilsynsrapport Ældrecenter Rudbækshøj Vurdering Tilsynsrapport Ældrecenter Rudbækshøj Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Rudbækshøj Strib Landevej 58 5500 Middelfart VR- eller P-nummer: 1003313444 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport. Helenehusene og SK. Helenehusene. Skerrisvej Nørre Alslev. Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87

Tilsynsrapport. Helenehusene og SK. Helenehusene. Skerrisvej Nørre Alslev. Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Vurdering Tilsynsrapport Helenehusene og SK. Helenehusene Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Helenehusene og SK. Helenehusene Skerrisvej 22-24 4840 Nørre lslev VR- eller P-nummer:

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Hegnsgården Plejecenter

Ældretilsynet Tilsynsrapport Hegnsgården Plejecenter Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Hegnsgården Plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hegnsgården Plejecenter lleen 7 2850 Nærum VR- eller P-nummer: 1003271970

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Søvang

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Søvang Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Søvang Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vest - Søvang Søvænget 43 4171 Glumsø VR- eller P-nummer: 1023446843 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Nederbylund Plejecenter Hedensted Kommune

Tilsynsrapport Nederbylund Plejecenter Hedensted Kommune Vurdering Tilsynsrapport Nederbylund Plejecenter Hedensted Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Nederbylund Plejecenter Fælledvej 1 7160 Tørring P-nummer: 1003341068

Læs mere

Tilsynsrapport. Øsby Plejecenter, Haderslev. Øsbygade 89K Haderslev. Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87

Tilsynsrapport. Øsby Plejecenter, Haderslev. Øsbygade 89K Haderslev. Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Vurdering Tilsynsrapport Øsby Plejecenter, Haderslev Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Øsby Plejecenter, Haderslev Øsbygade 89K 6100 Haderslev VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport. Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg. Damgade Sønderborg

Tilsynsrapport. Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg. Damgade Sønderborg Vurdering Tilsynsrapport Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg Damgade 5 6400 Sønderborg VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øster

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øster Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øster Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Øster Horsedammen 42 2605 røndby VR- eller P-nummer: 1003261708 Dato for tilsynet: 12-02-2019

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Karolinelundscentret Silkeborg kommune

Tilsynsrapport 2019 Karolinelundscentret Silkeborg kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Karolinelundscentret Silkeborg kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Karolinelundscentret Karolinelundsvej 15 8883 Gjern VR- eller P-nummer: 1003353119

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport Vibedal Thisted kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport Vibedal Thisted kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport Vibedal Thisted kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Vibedal Vibedalvej 1 7700 Thisted VR- eller P-nummer: 1003372548 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Hjemmeplejen Team Ulfborg Holstebro kommune

Tilsynsrapport 2019 Hjemmeplejen Team Ulfborg Holstebro kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Hjemmeplejen Team Ulfborg Holstebro kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Team Ulfborg Skovgaardvej 1 6990 Ulfborg VR- eller P-nummer:

Læs mere