SJM 783 Langliparken, Ribe Amt, Skads Herred, Sogn, Stednr FF:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJM 783 Langliparken, Ribe Amt, Skads Herred, Sogn, Stednr FF:"

Transkript

1 Udgravningsberetning SJM 783 Langliparken, Ribe Amt, Skads Herred, Sogn, Stednr FF: Beretning for undersøgelse af bebyggelse fra yngre bronzealder til overgangen fra yngre førromersk jernalder til ældre romersk jernalder, gennemført af Steen Thrane Frydenlund Jensen for Sydvestjyske Museer i perioden fra 25/02 til 25/ forud for byggemodning Hus K4 under udgravning. Katrine (med ryggen til) og Michelle. Set fra SØ Abstract Ved undersøgelsen fandtes der 18 huskonstruktioner fra perioden yngre bronzealder til yngre førromersk jernalder, samt to hegnsforløb fra yngre førromersk jernalder.

2 Indhold Abstract... 1 Undersøgelsens forhistorie... 3 Administrative data... 3 Topografi, terræn og undergrund... 3 Opmåling og digitalisering... 6 Udgravningsmetode... 6 Undersøgelsens resultater... 7 Yngre bronzealder ældre førromersk jernalder... 8 Ældre førromersk jernalder... 9 Yngre førromersk jernalder... 9 Overgang fra yngre førromersk jernalder til ældre romersk jernalder Huse fra jernalder Gården Nordvang Gennemgang af de enkelte konstruktioner K K K K K K K K K K K K K K K K K K K19 med nærliggende grubekompleks K Kulturlag A Fremtidigt arbejde Anlægsliste Fundliste Tegningsliste Fotoliste Liste over naturvidenskabelige undersøgelser Makrofossilprøver Makrofossiler udtaget til C-14 analyser:

3 Undersøgelsens forhistorie Forud for salg ønskede Esbjerg Kommune en forundersøgelse af et m 2 stort areal i Hjerting. Da der i forbindelse med forundersøgelsen fandtes bebyggelsesspor fra ældre jernalder, blev 5700m 2 indstillet til slutundersøgelse forud for byggemodningen af området. Administrative data Bygherre: Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Ansvarshavende institution: Sydvestjyske Museer Tangevej Ribe Originaldokumentationen befinder sig på Sydvestjyske Museers arkiv. Daglig leder og rapportansvarlig: Museumsinspektør, cand. mag Steen Thrane Frydenlund Jensen. Endvidere deltog cand. mag. Kathrine Buhrkal Witte (25/02-22/03), cand. mag. Michelle Wittenberg Petersen (25/02-22/03) og cand. mag. Janne Bach Flensborg (18 25/03) Topografi, terræn og undergrund Undersøgelsesområdet lå højt i landskabet, hvilket illustreres meget godt af de Høje Målebordsblade, hvor man kan se bopladsen placeret tæt på en 20m (eller 65 fod) højning, der oprindeligt har haft udsigt over farvandet ud for Hjerting. Undersøgelsesområdets placering på de Høje Målebordsblade fra 2. halvdel af 1800-tallet. 3

4 Hvis vi i stedet kigger på det ældste detaljerede kort, vi har over området, nemlig det, der blev lavet over Hierting og Tobæl byer i 1820 i forbindelse med matrikuleringen, og zoomer ind på undersøgelsesområdet, så ser vi at der har ligget to gravhøje, én på hver sin side af undersøgelsesområdet. Begge høje ( syd for undersøgelsesområdet og vest for undersøgelsesområdet) er ved fredningsberejsningen i 1916 beskrevet som værende ødelagte ved gravning og dyrkning, og vi har ingen oplysninger om fund fra dem. Samme kort fortæller os endvidere, at området har henlagt som ager, hvilket også er tilfældet på Videnskabernes Selskabs konceptkort fra Sidstnævnte omtaler højen vest for undersøgelsesområdet som Kavhøj. Umiddelbart øst for undersøgelsesområdet, og lidt ind på dettes vestlige del lå der fra omkring 1926 (her er jorderne i hvert fald slået sammen til én gård ifølge Skast Herredsfoged - Realregister for Skast Herred II fra Statens arkiver ( og frem til den 15/ gården Nordvang, der i hvert fald fra 1964 og frem til nedrivningen var ejet af Karl Riber Jørgensen. Den 18/ godkendes der opførsel af en minkfarm på gården, på det område, der tidligere husede frugt/køkkenhaven. Gården havde ved nedrivningen adressen Hjerting Byvej 22. Udgravningsfeltet stoppede mod øst lige i kanten af den gamle køkkenhave, og blandt de moderne forstyrrelser var resterne af den murede kartoffelkælder, en gylletank (heldigvis uden lugt), samt mulige stolpehuller fra minkburene. Undersøgelsesområdet (blåt) med original-1 kortet fra 1820 som baggrund. Gravhøjene er markeret med stjerner på kortet hhv. syd og vest for udgravningsfeltet. 4

5 Nordvang i Ajlebeholderne nord for køkkenhaven blev påtruffet ved undersøgelsen i noget af det østligste, der blev afrømmet. De lugtede ikke længere. Sylvest Jensen Luftfoto og Det kongelige Bibliotek. Nordvang i Yderst til venstre anes den murede kartoffelkælder. Enkelte af granerne øst for kartoffelkælderen stod der endnu på undersøgelsestidspunktet. Odense Luftfoto og Det Kongelige bibliotek 5

6 Nordvang i 1979 eller 80, kort før nedrivningen. Det ser ud til at minkfarmen ikke længere er i drift på dette tidspunkt. Sylvest Jensen Luftfoto og Det kongelige Bibliotek. Fra gårdens nedrivning i 1981 henlå området ubebygget frem til 2004, hvor den nordlige del af området blev benyttet til jorddepot for en nordforliggende tæt/lave bebyggelse. Den sydlige del af området, hvor selve undersøgelsesområdet var, blev i vinteren benyttet som oplagsplads i forbindelse med kloakseparering i Hjerting, hvorfor dette område var meget traktoseramt. Opmåling og digitalisering Indmålt med Trimble GPS i Euref 89. Data blev konverteret til MapInfo-format ved brug af MapDigi. Digitale planer i sagen. Udgravningsmetode Muldjorden blev afrømmet med gravemaskine, PC 190 LC ført af Arne fra Mikkelsens maskinstation i Hover. Det blev så vidt muligt forsøgt at afrømme hele arealet på én gang dog blev fundtome områder dækket når det var det mest hensigtsmæssige. Da området skulle byggemodnes kort tid efter udgravningen, blev det løbende tildækket, efterhånden som felterne kunne afsluttes. Alle anlæg blev indridset med skovl, og målt ind med GPS, hvorved de fik et A-nummer, som bibeholdtes uanset om anlægget senere viste sig at være moderne eller en naturlig forstyrrelse. Mapinfotabellerne Anlæg, Moderne og Udgår indeholder således hver for sig ikke komplette a- nummerserier, men er alle dele af den samme liste. Anlæg, der allerede ved GPS-opmålingen kunne ses værende moderne, fik et M -nummer i stedet for et A -nummer. 6

7 Undersøgelsens resultater Tolket oversigtsplan over undersøgelsesområdet. Bortset fra hus K1 og K2, der typologisk set godt kan være fra overgangen mellem yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder, kan resten af de nærmere daterbare huse typologisk dateres til førromersk jernalder / overgangen til romersk jernalder. Da resultaterne fra C-14 analyserne desværre ikke var tilgængelige i forbindelse med beretningsskrivningen, er dateringerne og periodeopdelingerne baseret på hus- og keramiktypologi. I det følgende gennemgås de enkelte perioder kort, medens mere uddybende beskrivelser af de enkelte konstruktioner findes i den efterfølgende konstruktionsgennemgang. 7

8 Yngre bronzealder ældre førromersk jernalder Hus K1 og K2, der typologisk hører hjemme i den yngre del af bronzealderen, eller den ældre del af førromersk jernalder. De ældste huse på pladsen var K1 og K2, der typologisk hører hjemme i yngre bronzealder eller tidlig førromersk jernalder. Husene lå ca. 50 meter fra hinanden, og var orienteret hhv. Ø-V (K2) og NV-SØ (K1), hvilket, ud over variationer i konstruktionen, tyder på at de ikke er samtidige. Ud fra placeringen af de tagbærende stolper, peger K1 i retning af ældre bronzealder, medens K2 mere peger i retning af førromersk jernalder, så et umiddelbart bud er at K1 er ældst, og afløses af K2. 8

9 Ældre førromersk jernalder Fra ældre førromersk jernalder fandtes kun ét sikket, hustypologisk daterbart hus, nemlig K4 Fra ældre førromersk jernalder fandtes kun et enkelt hus, der med sikkerhed hustypologisk kunne henføres til perioden, nemlig K4, der lå delvist oven i det østfor liggende hus K3 fra YFRJ, og godt kan have været en forløber for dette (eller i hvert fald synlig i landskabet, da K3 blev opført), hvilket kan være en anden grund til at denne orienterer sig efter den anden. Yngre førromersk jernalder I yngre førromersk jernalder intensiveres bebyggelsen på området, der nu består af to gårdsenheder, der udvikler sig gennem tid. 9

10 Ældste fase af yngre førromersk jernalder består af to hovedhuse, K3 og K13. I den ældste fase af yngre førromersk jernalder er der to hovedhuse Hus K3, der er en videreførelse af hus K4 fra ældre førromersk jernalder, samt hus K13, der enten er resultatet af en opdeling af gården i to enheder, eller er efterfølger til en forgænger, der har ligget udenfor undersøgelsesområdet. Husene er begge ca. 11 meter lange og typiske for perioden. I yngre førromersk jernalder er hus K13 blevet erstattet af det langt større hus K12, medens udhuset K20 er blevet opført i resterne af K13. Gården består derudover af yderligere et udhus (K15), samt hegnene K11 og K17. Huset K10 er også tilskrevet gården, da det ligger indenfor hegnet, men det kan også godt være lidt ældre, og da det er orienteret fuldstændigt anderledes end alle andre huse på pladsen (NØ-SV, mod en generel øst-vestlig placering), vil det i så tilfælde ikke kunne relateres til andre bygninger. Hus K3 formodes at være blevet erstattet af hus K9, der grundet sine skråtstillede indgangsstolper formodes at være samtidigt med, eller kronologisk set tæt på hus K12, der har det samme særtræk. Modsat hus K12 er der her ingen sikre udhuse, om end udhus K14, der generelt kan dateres til jernalder godt kunne være en mulighed. 10

11 Pladsen i yngre førromersk jernalder. Her har K13 udviklet sig til en større gård, med K12 som hovedhus, medens K3 muligvis afløses af K9, der har nogle konstruktionsmæssige ligheder med K12. Overgang fra yngre førromersk jernalder til ældre romersk jernalder Til denne periode kan henføres husene K7 g K8, samt udhuset K19 11

12 Fra denne periode fandtes tre huse: K8 som sikkert hovedhus, K7, der både kan være hovedhus og udhus og K19, der tolkes som udhus efter orienteringen at dømme til K8, men er dog placeret lidt længere væk (17m) end normalt fra dette. Til gengæld fandtes der rigtigt mange gruber med keramik omkring huset, der derfor muligvis kunne tolkes som pottemagerværksted måske som efterfølger eller forløber til K6. Hus K7 og K8 har ikke stået samtidigt, og K16, der generelt er dateret til ældre jernalder, kan godt være et udhus til K7, men ligger for tæt på K8 til at kunne være samtidigt med dette. Til gengæld kunne udhus K14, der også er nævnt som muligt udhus til K9, høre til hus K8, eller for den sags skyld også K7. Huse fra jernalder Husene fra ældre jernalder markeret med mørkegrønt, og jernalder generelt med lysegrønt Af mere usikkert daterede huse var Hus K6 og K16, der begge typologisk kunne henføres til ældre jernalder. K16 kan, som forslået, være et udhus til K7, medens K6 ikke umiddelbart kunne knyttes til andre huse, og derfor tolkes som enten et forrådshus, eller en produktionsbygning. Mindst daterbare var de tre udhuse K5, K14 og K18, der alle umiddelbart blev tidsfæstet til jernalder. K14 og K18 tolkes som udhuse K18 uden sikker tilknytning, og K14 som muligt udhus til K7, K8 eller K9. Den mest specielle konstruktion var K5, der bestod af en halvcirkulær grøft, samt et par stolpehuller placeret umiddelbart vest herfor. En umiddelbar tolkning kunne være at konstruktionen havr været en form for læ-afskærmning, men mod det taler at åbningen vender mod vest, der, i hvert fald i vore dage, er den mest fremherskende vindretning. Da der heller ikke fandtes noget videre daterende i konstruktionen, må dens funktion og alder indtil videre stå hen i det uvisse. 12

13 Gården Nordvang Gården Nordvang tegnet ind efter orto Den grønne streg er det levende hegn omkring frugthaven. Som det ses af oversigtstegningen, lå det meste af gården udenfor undersøgelsesområdet, da der her efter nedrivningen i 1981 var blevet plantet et levende hegn, der skulle bibeholdes. Vi var således kun lidt inde i den oprindelige frugthave, og påtraf kartoffelkælderen, en ajlebeholder og en delvist nedgravet mødding sidstnævnte indeholdt en del husholdningsaffald, plasticposer mv. Hjulsporene, der ses syd for møddingen er ældre end denne (og sandsynligvis også ældre end gården), og kunne i søgegrøfterne følges nordpå ud af undersøgelsesområdet. Den er sandsynligvis en forløber for Hjerting Byvej. 13

14 Gennemgang af de enkelte konstruktioner K1 Treskibet langhus. Mindst 12 m langt og 3m bredt (mål mellem tagbærende stolper). Vestlig afslutning lå udenfor undersøgelsesområdet. Ingen vægstolper bevaret, men til gengæld var der en mulig, 5cm dyb kulturlagsrest (A243) midt i huset. Der blev taget floteringsprøver fra alle tagbærende stolper, samt kulturlaget. Skåret X5, der blev fundet i ét af stolpehullerne, havde en lille afsats til hals, som det kendes fra yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder. Der fandtes blandt makrofossilmaterialet kun en lille rugkerne (P004), der var egnet til C-14 datering, hvorfor det blev fravalgt for huset. Type: Langhus Plan: T4, 1310, 1410 Anlæg: TB stolper: A468, A248, A251, A245, A242, A244, A240, A238 Kulturlag: A243 Prøver: P001-P009 Fund: X2, X5 Datering: Yngre bronzealder, eller ældre førromersk jernalder ud fra hustypologi og keramik. 14

15 K2 Treskibet langhus. Omkring 15,5 m langt og 6m bredt, med indtrukne døre. Vestlig afslutning lidt usikker, da vægstolperne her ikke var bevarede. Der blev taget floteringsprøver fra alle tagbærende stolper, hvoraf tre blev erklæret eventuelt egnet til C-14 (de to på trækul, og den tredje på et forkullet korn, der muligvis var for lille til C-14) Der blev fundet keramik i en indgangsstolpe, samt to tagbærende stolper og en vægstolpe i sydsiden alle ukarakteristiske sideskår, men hertil kom et nærmest komplet lerkar (X1), der fandtes i én af de nordlige vægstolper. Lerkarret havde lige rand, med hakker / indtryk i toppen, samt en omløbende ring af fingerindtryk ca 4 cm under randen. En række sideskår med indtryk af græs og korn formodes at høre til karret. I anlægget fandtes endvidere randskår med lige afsat rand fra et andet kar. Type: Langhus Plan: 1213 Anlæg: TB stolper: A464, A463, A080, A462, A562, A081, A084, A460, A458, A459, A089, A092 Indgangsstolper: A085 og A086 I syd, og A082 og A083 I nord. Vægstolper: A128, A565, A680, A564, A617, A457, A563, A466 og A467. Prøver: P031-P042 Fund: X1, X4, X6, X8 og X10 Datering: Ældre førromersk jernalder eller yngre bronzealder ud fra hustypologi og keramik 15

16 K3 Treskibet langhus. Cirka 9,3 m, (formodet 11,6m vægge manglede) langt og 5,2m bredt. Der blev taget floteringsprøver fra alle tagbærende stolper. I anlæggene A676 og A679, der tolkes som erstatning for, eller ældre fase af det østligste sæt tagbærende stolper, fandtes skårene efter et lerkar med afsats til x-formet hank, små riller indridset med en form for kam (ca 2 cm bred) eller lignende og en omløbende svagt buet rille mellem indridsningerne og den uornementerede overdel. De fleste skår fandtes i det sydlige stolpehul (X7) men et enkelt skår lå i det nordlige (X9). To prøver af forkullet trækul fra el (P23 og P28, samt et stykket forkullet byg (P29) blev sendt til C-14 datering. Der fandtes kun forkullede bygkorn i ét anlæg (A036). Resultaterne fra C-14 forelå ikke ved beretningens afslutning. Type: Langhus Plan: 1112 Anlæg: TB stolper: A017, A036, A015, A039, A010, A045, A002, A004 Indgangsstolper: A072 og A073 I syd, og A041 og A042 I nord. Prøver: P019-P021, P023, P026-P030 Fund: X7 og X9 Datering: Yngre førromersk jernalder ud fra hustypologi og keramik. 16

17 K4 Treskibet langhus. Omkring 10,5 m langt og 5,6m bredt, med rester af væggrøft, samt eksterne vægstolper i vestenden af huset. Østlig afslutning lidt usikker, da vægstolperne her ikke var bevarede. Der blev taget floteringsprøver fra alle tagbærende stolper. Disse indeholdte ingen forkullede korn, og kun meget lidt trækul, hvorfor de var uegnede til C-14. Type: Langhus Plan: 1111, 1112 Anlæg: TB stolper: A022, A056, A019, A029, A018, A032, A015, A038 Indgangsstolper: A060 i syd, og A675 og A677 I nord. Væggrøft: A066, vægstolper: A680, A023, A026 Eksterne vægstolper: A067, A065, A682, A679, A027, A678. Prøver: P010-P017 Datering: Ældre førromersk jernalder ud fra hustypologi (vægstolper udenfor væggrøft). 17

18 K5 Atypisk, toskibet udhus 6,2m langt (Ø-V) og 4,4 m bredt, bestående af en halvcirkulær væggrøft i øst (A593), flankeret af to potentielle vægstolper på ydersiden (A591 og A605). Mod vest ender væggrøften i et 34 cm dybt stolpehul i nord (A592), medens den flader ud i syd. Væggrøften er 2-15 cm dyb. Vest for væggrøften er der to potentielle stolper, en 30 cm dyb centralt placeret tagbærende (A595), og en 31 cm dyb formodet vægstolpe (A594). Centralt placeret indenfor halvkredsvæggen er endnu en formodet tagbærende stolpe, A600. Denne var dog meget forstyrret af dyregange, og dermed lidt usikker. Der kan alternativt være tale om en halvcirkulær læmur. Det underlige er at den vender mod vest, og i vore dage kommer vinden nærmest altid fra vest. Der blev fundet keramik ukarakteristiske sideskår af jernalderkarakter - i væggrøften, samt den vestligste tagbærende. Der blev taget floteringsprøver fra alle stolper, bortset fra de to ydre vægstolper, samt for hver løbende meter af væggrøften. To at prøverne (P050 og P052) var begrænset egnet til C-14 analyse. Type: Udhus Plan: 1412, 1512 Anlæg: TB stolper: A595, A600. Væggrøft: A593. Vægstolper: A594, A591 og A605 Fund: X017 og X021 Prøver: P049-P050 og P052-P055 Datering: Jernalder muligvis ældre - ud fra keramik. 18

19 K6 Udhus, 10m langt (Ø-V) og 5,2m bredt. Huset består af 3 sæt tagbærende stolper, samt 4 kraftige vægstolper i vestenden og 5 mindre vægstolper i østenden. Der kunne ikke konstateres spor efter vægstolper på langsiderne, men da de østlige stolper var ned til 2 cm dybe, kan eventuelle stolper langs langsiden sagtens være blevet bortpløjede. To af stolperne fra den kraftige vestgavl var gravet ned i den keramikholdige grube A582-1, hvorfor fundene fra de to stolpehuller A752 og A582-2 (X026 og X027) ikke med sikkerhed kan knyttes til huset. Disse indeholdt hhv et sideskår, samt en hel karbund, medens de tre andre fundførende anlæg i huset indeholdte dele af yderligere en bund, samt nogle ukarakteristiske sideskår. Det var ikke umiddelbart muligt at refitte keramik fra huset med keramik fra anlægget A582-1, der lå mellem A752 og A582-2, men da keramikken fra alle anlæg var af jernalderkarakter, kan det ikke afvises at gruberne har hørt til huset. Gruben A582-1, der skæres af stolpehul A752 fra K06, indeholder et randskår, der typologisk må placeres i det midterste del af den førromerske jernalder, hvorfor huset tidligst kan være fra yngre førromersk jernalder. Hvis gruberne hører til huset, kan dette muligvis tolkes som et forrådshus, eller et hus der har været anvendt til keramikproduktion. Det er ikke utænkeligt at det kan have haft flere forskellige funktioner. Der blev taget floteringsprøver fra alle tagbærende stolper, men kun én af makrofossilprøverne (P062) var egnet (og to (P063 og P064) begrænset egnet) til C-14 datering. Type: Udhus Plan: 1513 Anlæg: TB stolper: A578, A581, A382, A569, A373, A377. Vægstolper: A577, A579, A752, A582-2, A594, A376, A375, A372, A753 Fund: X026-X027, X029-X031 19

20 Prøver: P061-P065 Datering: Ældre jernalder, muligvis yngre førromersk, ud fra hustypologi og keramik. K7 Treskibet langhus, 9,6 m langt og 3,7m bredt (anslået 12m langt og 5,5m bredt, men vægstolper mangler), med 4 sæt tagbærende stolper, og ingen spor efter hverken indgang eller vægge. I ét af stolpehullerne efter de tagbærende stolper (A177) blev der fundet to randskår med let facetteret rand, (X35) der placerer huset i yngre førromersk jernalder eller ældre romertid. Der blev taget floteringsprøver fra alle tagbærende stolper. Fem af disse (P070-P074) indeholdt forkullede korn (byg), og heraf udvalgtes tre (P071, P073 og P074) til C-14 datering. Type: Langhus Plan: 1414 Anlæg: TB stolper: A172, A174, A177, A178, A183, A184, A195, A186 Fund: X035 og X036 Prøver: P067-P074 Datering: Yngre førromersk jernalder / ældre romersk jernalder ud fra hustypologi og keramik 20

21 K8 Treskibet langhus. Anslået 18,5m langt (ud fra afstand fra TB til indgangsstolper) og 5,5m bredt. Huset bestod af 8 sæt tagbærende stoler, hvor den sydvestligste ikke kunne genfindes grundet større afgravning i dette område, og den nordøstligste var taget af en agerrejn. Huset havde endvidere bevarede indgangspartier i både nord- og sydsiden. Der var sket udskiftning af en enkelt af indgangsstolperne i nordsiden (A141 med A736), samt af en tagbærende umiddelbart indenfor indgangen i nordsiden (A693 udskiftet med A139). I østenden fandtes en mulig skillevæg, bestående af A146, A147 og A148. Aller østligst i huset, omtrent midt imellem de sidste to tagbærende stolper, lå anlæg A152, hvis funktion er ukendt, men som indeholdte randskår, der mindede rigtigt meget om dem fra den tagbærende stolpe A527, hvorfor de formodes at være samtidige. Dateringsmæssigt kunne skårene godt være fra yngre førromersk jernalder. Der blev taget floteringsprøver fra alle tagbærende stolper. Rapporten for det kursoriske gennemsyn af makrofossilprøverne fra huset anbefaler en egentlig arkæobotanisk undersøgelse af huset. Det blev dog prioriteret i første omgang at få C-14 dateret en række af husene. Heriblandt dog også hus K8. Ti af prøverne fra huset (P076, P078-P080, P082-P087) indeholdt forkullede korn (byg), og her udvalgtes tre (P082, P084, P085) til C-14 datering. Type: Langhus Plan: 1414, 1415 Anlæg: TB stolper: A135, A539, A138, A527, A693 (udskiftet med A139), A521, A696, A518, A149, A226, A151, A507 Indgangsstolper: A140-A141 (udskiftet med A736) (nord), A525, A711 (syd) Fund: X38, X42-48, X54-55, X59 Prøver: P075-P087 Datering: Yngre førromersk jernalder / ældre romertid ud fra hustypologi og keramik 21

22 K9 Treskibet langhus. 12,5m langt, og 4,9m bredt i vestenden og 4,3m bredt i østenden. Huset var konstrueret lidt atypisk, idet dørstolperne var skråtstillede i forhold til vægforløbet, hvilket betød at vestenden har været ca. 60 cm bredere end østenden. Der var to vægstolper bevaret i østeneden (A349 og A348), der dog muligvis også godt kan have været indgangsstolper. I så tilfælde kan der måske være tale om et mindre udhus, bestående af de tre østligste sæt stolper, der sidenhen er blevet udvidet mod vest med de to sidste sæt, og hvor det midterste sæt er blevet udskiftet, hvilket kan forklare de ekstra brede stolpehuller. Der blev taget floteringsprøver fra alle tagbærende stolper. Syv af disse (P088-P090, P092, P094-P095 og P097) erklæredes eventuelt egnede til C-14 datering grundet indhold af trækul. Der var dog ingen forkullede frø i prøverne. Type: Langhus Plan: 1513, 1514, 1614 Anlæg: TB stolper: A363, A367, A390, A361, A354, A355, A351, A356, A346, A358. Indgangsstolper: A389, A391, A360, A359. Vægstolper I Ø / mulige indgangsstolper: A349 og A348. Fund: Der blev ikke gjort nogen fund fra selve huset, men X053 fandtes i et stolpehul, der lå mellem det vestligste stolpesæt. Prøver: P088-P097 Datering: Førromersk jernalder ud fra hustypologi. Kan dog muligvis være yngre førromersk, da den har visse lighedstræk (de skråtstillede døre) med K12. 22

23 K10 Treskibet langhus. Ca 10m langt (NØ-SV), og 4,7m bredt. Centralt, midtfor mod SØ er der et sæt indgangsstolper. Huset skiller sig ud fra alle andre huse på pladsen ved sin NØ-SV lige orientering. Den nordvestlogste tagbærende stolpe kunne ikke genfindes, men da resten er fra 36 til 10 cm dybe, kan den være blevet bortgravet/pløjet. Der blev taget floteringsprøver fra alle tagbærende stolper. Der blev fundet keramik i fire af stolpehullerne efter tagbærende stolper, heriblandt et større randfragment med kraftig facetteret rand (X57), der må henføres til den yngre del af førromersk jernalder. Et hankeskår (x61) var mere x-formet end båndformet, og må også henføres til samme periode. Et andet randskår, X62 var stadigvæk fortykket, men havde mere rundede kanter, og rækker lidt bagud i tid. Én af makrofossiprøverne (P098) erklæredes måske egnet til C-14 datering. Type: Langhus Plan: 1612 Anlæg: TB stolper: A705, A706, A704, A640, A703, A637, A608. Indgangsstolper: A389, A391, A360, A359. Indgangsstolper: A636 og A639. Fund: X057, X058, X061 og X062. Prøver: P098-P104 Datering: Yngre førromersk jernalder ud fra keramik og hustypologi 23

24 K11 Hegn, 20 meter langt, forsvandt mod vest udenfor undersøgelsesområdet. Består af 7 stolper, sat med 2-3 meters mellemrum. Der blev taget makrofossilprøver af de 5 vestligste stolpehuller. Hegnet har ikke været samtidigt med hus K13, da én af stolperne står midt i dettes sydlige døråbning, men kan godt have været samtidigt med stakladen K20 Der blev fundet lidt keramik i ét af stolpehullerne, hvor tre af skårene kan refittes til et større fragment med en omløbende rille / markeret hals (som af oversiden af en negl, hvor håndryggen har vendt ind mod karet. Tre af makrofossilprøverne (P108-P110) indholdt lidt trækul, og erklæredes derfor eventuelt egnede til C-14. Type: Hegn Plan: 1611, 1712 Anlæg: A702, A701, A700, A647, A651, A666, A671. Fund: X060 Prøver: P106-P110 Datering: Yngre førromersk jernalder, grundet beliggenheden i forhold til K12 keramikken kan bredt dateres til jernalder. 24

25 K12 Treskibet langhus. Ca 18m langt (NV-SØ), og 4,8-5,2m bredt bredest i øst. Umiddelbart øst for indgangsstolperne er der placeret en skillevæg, markeret med to stolper. To af de tagbærende, samt én af skillevægsstolperne bærer tegn på udskiftning. Der blev taget floteringsprøver fra alle tagbærende stolper. Der blev fundet keramik i 9 af de 12 tagbærende stolper, samt i stolpehullet efter den ene indgangsstolpe i syd. I én af de tagbærende fandtes skår fra toppen af et kar med rundet overdel og opadbøjet rand (X70). I et af stolpehullerne umiddelbart vest for indgangen fandtes et fragment af en ildbuk (X73), hvilket også fandtes i ét af stolpehullerne i østenden (X78) hertil kommer lidt tyndt, sort glittet godt og beklasket gods. Huset har, ligesom hus K9 skråtstillede indgangsstolper, hvilket er et atypisk særtræk, der må betyde en vis samtidighed; så de to huse enten har ligget der samtidigt, eller efterfulgt hinanden. Modsat hus K9 vender den smalle ende her mod vest. Fem af makrofossilprøverne (P118-P120, P122, P124) blev vurderet eventuelt egent til C-14. Type: Langhus Plan: 1612 Anlæg: TB stolper: A610, A612, A413, A414, A712 (udskiftet med A406), A412, A399, A408, A396, A396 (udskiftet med A684), A392, A394. Indgangsstolper - syd: A685, A410, nord: A405, A404, skillevæg: A409, A407 (udskiftet med A743). Fund: X068-X071, X073, X075-X079, X084. Prøver: P118-P129 25

26 Datering: Yngre Førromersk jernalder ud fra hustypologi og keramik. K13 Treskibet langhus. Ca 11m langt (NV-SØ), og 5m bredt. Umiddelbart øst for indgangsstolperne har der muligvis været placeret en skillevæg, markeret med én stolpe, placeret midt mellem de tagbærende. Mod nord er der to sæt indgangsstolper,hvilket tyder på en udskiftning af dørpartiet, medens der mod syd kun er ét sæt. Syddørens placering i forhold til hegnsstolperne i hegn 11, gør at de to ikke kan have været samtidige. Stolperne fra stakladen K20 skærer stolpehullerne i husets vestende, hvorfor K20 må være yngre end K13. Der blev taget floteringsprøver fra fire af de tagbærende stolper, da husets tolkning har ændret sig i efterbearbejdningsfasen. Der blev fundet keramik i én af de tagbærende stolper, samt i stolpehullet efter skillevægsstolpen. Begge stolpehuller indeholdt randskår med fortykket rand, der mindede så meget om hinanden, at de godt kunne være fra det samme kar, hvilket er med til at bekræfte stolpehullernes samtidighed. En enkelt makrofossilprøve indeholdt små kornkerne af emmer/spelt og rug, men de er muligvis for små til datering. Type: Langhus Plan: 1712, 1713 Anlæg: TB stolper: A650, A644, A654, A659, A713. A421, A427, A614. Indgangsstolper - syd: A665, A667, nord: A661, A662 og A660 og A417, skillevæg: A664 Fund: X067, X074 26

27 Prøver: P113-P115, P117 Datering: Yngre Førromersk jernalder ud fra hustypologi, hvilket keramikken også understøtter. K14 Udhus, 6,6m langt (Ø-V) og 3,1m bredt. Der er ikke bevaret rester af væg- eller dørkonstruktioner. Tolkes grundet størrelse som udhus. Der blev fundet keramik - ukarakteristiske sideskår af jernalderkarakter - i to af stolpehullerne. Ud fra orienteringen kunne den godt være udhus til Hus K8 Tre af makrofossilprøverne (P ) indeholdt forkullede bygkorn, og disse udvalgtes til C-14 dateringer. Type: Udhus Plan: 1514 Anlæg: TB stolper: A545, A549, A544, A541, A529, A531 Fund: X94 og X98 Prøver: P130-P135 Datering: Jernalder ud fra hustypologi og keramik. 27

28 K15 Udhus / staklade; 3,3m langt (Ø-V) og 2,4m bredt. Huset kunne ud fra sin orientering, og placering indenfor hegn K17 formodes at være udhus / staklade til det nordfor liggende hus K12 Der blev fundet keramik i alle stolpehullerne. Tre af skårene fra A283 kan sammensættes til et større fragment af en skål eller åbent kar, medens et af skårene fra A285 er et skulderskår fra et større kar, med svage omløbende riller, som lavet med en negl, hvor håndryggen har vendt ind mod karret. Makrofossilprøverne indeholdt forkullede kornfragmenter, der dog var for dårlige til C-14 datering. Type: Udhus Plan: 1713 Anlæg: TB stolper: A289, A291, A285, A283 Fund: X85, X92 X95 og X101 Prøver: P136-P139 Datering: Yngre førromersk jernalder, grundet beliggenheden i forhold til K12. Understøttes af hustypologi og keramik, der siger ældre jernalder. 28

29 K16 Udhus / staklade, 3,8m langt (Ø-V) og 3m bredt Huset har stået i mindst to faser, da alle stolper, bortset fra den sydøstligste på et tidspunkt er blevet udskiftet. Ved udskiftningen af det vestligste sæt stolper er denne del af bygningen blevet rykket lidt mod syd. Der blev fundet keramik i tre af stolpehullerne. I A534 fandtes et randskår med fortykket rand muligvis fra en skål, og i A542/543 fandtes tynde, fintmagrede og sortglittede sideskår, der tyder på en datering til ældre jernalder. Da stakladen ligger oven i både K8 og K14, kan den ikke være samtidige med disse, men måske ses som et udhus til enten K7 eller K9. Tre af makrofossilprøverne indeholdt forkullet korn, hvoraf ét bygkorn fra P141 blev udvalgt til C-14 datering. Type: Udhus Plan: 1514 Anlæg: TB stolper: 297, A308, A299, A302, A745, A303 Fund: X93, X99 og X100 Prøver: P140-P143 Datering: Ældre jernalder 29

30 K17 Hegn, sat af dobbeltstolper, 11 meter langt NV-SØ, og 7m langt NØ-SV. Afsluttes mod nordvest ved østgavlen af hus K13, og mod nord stopper det 2,7m fra hus K12, som der dog ikke har noget bevaret vægforløb, hvorfor hegnet godt kan have stødt op mod huset. Hegnet omkranser samtidigt stakladen K15, som godt kan have været samtidigt med hegnet. Hegnet tolkes som hørende til Hus K12, i en fase, der er samtidig med hus K13 og K15, og er muligvis genanvendt under fase 2 af gården. Der blev fundet enkelte ukarakteristiske, fintmagrede sideskår af jernalderkarakter i fem af stolpehullerne. Der blev ikke taget makrofossilprøver af hegnet. Type: Hegn Plan: 1713 Anlæg: (Mulig indgang): A428, A757, A674, A430, A756, A755. Hegn: A431, A432, A267, A266, A268, A270, A269, A272, A271, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280. Fund: X078-X090, x096 Datering: Yngre førromersk jernalder, grundet beliggenheden i forhold til K12 30

31 K18 Udhus, 6,4m langt (Ø-V) og 3,1m bredt (målt mellem tagbærende, da vægstolperne ikke var bevarede). Huset består af 3 sæt tagbærende stolper. Der blev fundet et enkelt ukarakteristisk sideskår (X102) i et af stolpehullerne (A297). Der blev ikke taget makrofossilprøver af huset. Type: Udhus Plan: 1714 Anlæg: TB stolper: 297, A308, A299, A302, A745, A303 Fund: X102 Datering: Jernalder ud fra hustypologi. 31

32 K19 med nærliggende grubekompleks Udhus, 5,6m langt (Ø-V) og 2,7m bredt (målt mellem tagbærende, da vægstolperne ikke var bevarede). Huset består af 3 sæt tagbærende stolper, samt en centralt placeret kogestensgrube (A334) i østenden af huset. Der blev fundet keramik i et par af stolpehullerne, heraf et randskår (X107) med udadbøjet, svagt facetteret rundet rand, muligvis fra midten af førromersk jernalder. Et lignende randskår (om end ikke nødvendigvis fra samme kar) fandtes i gruben A334 inde i huset (X117). Syd, og øst for huset lå en større samling gruber, hvoraf en del indeholdt keramik (A312, A313, A315, A319, A320, A323, hvilket muligvis kan knyttes til husets funktion. Hvis man sammenligner keramikken, både indbyrdes mellem gruberne, og mellem gruberne og huset, så virker den til at være meget ensartet, med en samlet datering til yngre førromersk jernalder / overgangen til ældre romersk jernalder. Keramikken fra A323 var i udtryk en anelse ældre end det fra A312 (kun svagt facetterede rande), hvilket stemmer meget godt overéns med stratigrafien mellem de to gruber. Gruben A319 indeholder både en stor kop, eller lille kar med X-formet hank, en kar / skålside med X-formet hank, samt en sortglittet, X-formet hank, hvilket daterer gruben til slutningen af førromersk jernalder / overgangen til romersk jernalder. Da K19 indeholder samme type keramik som gruberne, må huset enten anses som enten værende nedlagt samtidigt med disse, eller opført umiddelbar efter grubernes funktion er ophørt. Huset kan på denne baggrund tolkes som et muligt pottemagerværksted, eller forrådskammer. Der blev ikke taget makrofossilprøver af huset, men derimod to (P144 og P145) fra grube A312 og A313 syd for huset. Begge indholdt en del korn; Byg, avnklædt byg, rug, Spergula arvensis, Persicaria lapathifolia/maculosa, Poaceae, Carex sp. / Byg, Polygonaceae, Poaceae, Et forkullet korn fra hver vil blive C-14 dateret. 32

33 Type: Udhus Plan: 1614 Anlæg: TB stolper: A311, A338, A335, A336, A331, A340. Hertil komme kogestensgruben A334, der lå meget centralt placeret mellem de to østligste sæt tagbærende stolper Fund: X103, X107, X117 Datering: Yngre førromersk jernalder ud fra hustypologi og keramik K20 Udhus / staklade; 3 m langt (Ø-V) og 3m bredt. Huset kunne ud fra sin orientering, og placering indenfor hegn K11 formodes at være udhus / staklade til det nordfor liggende hus K12. Der blev taget én makrofossilprøve fra huset, da det oprindeligt blev tolket som del af hus K13. Der blev fundet keramik i ét af stolpehullerne, nemlig et svagt facetteret randskår, med udadbøjet rand. Den ene makrofossilprøve indeholdte forkullede korn af emmer/spelt og rug. Type: Staklade Plan: 1612 Anlæg: TB stolper: A649, A643, A653, A658 Fund: X66 33

34 Prøver: P116 Datering: Yngre førromersk jernalder ud fra konstruktion, fund og beliggenhed Kulturlag A79 Kulturlaget lå umiddelbart syd for østenden af hus K3, og blev snittet med krydsbalk. Laget var op til 34 cm dybt, forholdsvist fladbundet, dog med enkelte fordybninger. Det nederste lag var mørkebrunt / gråbrunt, og var overlejret af et mørkebrunt / sort, askeholdigt lag. Der blev taget makrofossilprøver fra de to nederste lag i anlægget, og i det askeholdige lag blev der fundet rester af forkullet byg. I kulturlaget fandtes en flintskraber, lavet på et grimt stykke flint, samt 4 sideskår af jernalderkarakter. Det er ud fra anlæggets konstruktion og indhold ikke umiddelbart muligt at erkende hvad der har foregået på stedet. Snit 1 i Kulturlag A079 set fra V Plan: T2, 1112, 1212 Makrofossilprøver: P057, P058 Fund: X19 og X20 34

35 Fremtidigt arbejde Når resultaterne for makrofossilanalyserne foreligger, bør den kronologiske tolkning holdes op mod de naturvidenskabelige resultater, og eventuelt revurderes derefter. Hvid der på et tidspunkt skal bygges på området vest for undersøgelsesområdet (det ligger i dag han som grønt område), bør dette som minimum forundersøges arkæologisk. Steen Thrane Frydenlund Jensen, Ribe, den 21/ Anlægsliste Findes digitalt i MapInfo. Tolkede oldtidsanlæg er omtalt under de enkelte K-numre Fundliste FundNr ANr K-nr Datering Beskrivelse X001 A128 K2 bronze- eller jernalder 1 muligt bundskår X001 A128 K2 bronze- eller jernalder 29 sideskår med beklaskning og ornamentik bestående af hak og streger X001 A128 K2 bronze- eller jernalder 16 sideskår X001 A128 K2 førromersk, ældre (per. 1) 1 sideskår med fingerindtryk X001 A128 K2 førromersk, ældre (per. 1) 10 randskår, hvoraf de to har lige afsat rand, og de resterende 8 af dem har hakker i toppen af randen, og et omløbende bælte af fingerindtryk ca 4 cm fra randen. X002 A243 K1 jernalder, ældre Flintafslag. X002 A243 K1 jernalder, ældre 1 bundskår X002 A243 K1 jernalder, ældre 22 sideskår X003 A111 jernalder, ældre 9 sideskår X004 A458 K2 jernalder, ældre 1 sideskår X005 A468 K1 førromersk, uvis per. 1 sideskår - større karside med lille afsats til hals i toppen X006 A082 K2 jernalder, ældre 1 sideskår, varmeskadet - den oprindelige overflade er forsvundet X007 A676 K3 jernalder, ældre 6 ornamenterede sideskår, der formodes at oprinde fra mindst to forskellige kar X008 A467 K2 jernalder, ældre 3 sideskår X009 A679 K3 jernalder, ældre 1 sideskår X010 A081 K2 jernalder, ældre Sideskår af beklasket keramik - måske forrådskår, omend kun ca 8-10mm i tykkelse. X011 A054 jernalder, ældre 9 sideskår X012 A094 jernalder, ældre 1 sideskår fra kogestensgrube X012 A094 jernalder, ældre 1 bundskårr fra kogestensgrube X013 A213 jernalder, ældre 4 sideskårr fra kogegrube X014 A683 jernalder, ældre 1 halvt fragment af en tenvægt (genbrugt sideskår?) 35

36 FundNr ANr K-nr Datering Beskrivelse X014 A683 jernalder, ældre 5 randskår X014 A683 jernalder, ældre 65 sideskår X015 A161 jernalder, ældre 1 ornamenteret randskår X016 A227 jernalder, ældre 2 sideskår X017 A595 K5 jernalder, ældre 2 oramenterede sideskår X018 A165 stenalder 1 flintafslag X018 A165 jernalder, ældre 2 sideskår X019 A079 stenalder Flintskraber med retouche X020 A079 jernalder 4 sideskår X021 A593 K5 jernalder 10 sideskår X022 A574 jernalder, ældre 7 sideskår X023 A575 jernalder, ældre 1 sideskår X023 A575 jernalder, ældre 5 bundskår X024 A576 jernalder, ældre 4 brændte lerklumper X024 A576 jernalder, ældre 4 sideskår X025 A582-1 førromersk, ældre (per. 1) 1 randskår af fortykket rand, og 1 med lige afsat, rundet rand. - Formodentligvis fra den midterste del af den førromerske jernalder. X025 A582-1 jernalder, ældre 8 sideskår X025 A582-1 jernalder, ældre 3 bundskår X025 A582-1 jernalder, ældre 13 sideskår X026 A582-2 K6 jernalder, ældre 8 sideskår X026 A582-2 K6 jernalder, ældre 5 bundskår - kan refittes til komplet bund, som nogle af de mindre sideskår muligvis også godt kan høre sammen med. X027 A582 K6 jernalder, ældre 1 sideskår - let beklasket / ru yderside. X028 A582 jernalder, ældre 12 sideskår X028 A582 jernalder, ældre 1 randskår X029 A569 K6 jernalder, ældre 4 sideskår X029 A569 K6 jernalder, ældre 4 bundskår - kan refittes til dele af en bund. X030 A377 K6 jernalder, ældre 4 sideskår X031 A382 K6 jernalder, ældre 1 sideskår X032 A556 jernalder, ældre 5 sideskår og 1 randskår. X033 A692 jernalder, ældre 1 sideskår X034 A186 jernalder, ældre 2 sideskår, hvoraf det ene har kam ornamentik X035 A177 K7 overgang førrom./ældre rom. (per. 3B). 2 randskår med let facetteret rand X036 A189 K7 jernalder, ældre 5 sideskår X037 A203 jernalder, ældre 5 sideskår og 1 randskår X038 A139 K8 førromersk eller æ. romersk jernalder 1 randskår, fortykket rand, glat sort gods. X038 A139 K8 jernalder, ældre 3 sideskår, hvoraf 1 er med madskorpe X039 A210 jernalder, ældre 3 sideskår 36

37 FundNr ANr K-nr Datering Beskrivelse X039 A210 jernalder, ældre 6 randskår X040 A130 jernalder, ældre 5 sideskår X041 A513 jernalder, ældre 2 sideskår X041 A513 jernalder, ældre 3 bundskår X042 A146 jernalder, ældre 1 sideskår X043 A226 K8 jernalder, ældre 8 sideskår X044 A527 K8 jernalder, ældre 1 sideskår X045 A135 K8 jernalder, ældre 1 sideskår X046 A539 K8 jernalder, ældre 6 sideskår 5 randskår fra samme kar - sortglittet, fortykket, let facetteret rand. Minder rigtigt meget om randskårene i X048 X047 A527 K8 førromersk eller æ. romersk jernalder X047 A527 K8 jernalder, ældre 5 sideskår førromersk eller æ. X048 A152 romersk jernalder 4 randskår - minder rigtigt meget om randskårene i X047 X048 A152 jernalder, ældre 1 sideskår X049 A493 jernalder, ældre 2 sideskår X049 A493 jernalder, ældre 1 bundskår X050 A709 jernalder, ældre 7 sideskår X051 A492 jernalder, ældre 3 bundskår X052 A710 bronze- eller jernalder 1 sideskår, beklasket X053 A366 jernalder, ældre 4 sideskår af sort, glattet 4-5mm tykt gods. To skår kan refittes, men resten virker være fra samme kar. X054 A525 K8 ældre romersk jernalder 1 randskår med stærkt facetteret, fortykket, udadgående rand. X055 A522 K8 jernalder, ældre 2 sideskår X057 A706 K10 jernalder, ældre 2 sideskår X057 A706 K10 førromersk eller æ. romersk jernalder 2 randskår, med kraftig, facetteret rand. Skårene kan refittes. X058 A703 jernalder, ældre 1 sideskår X059 A711 K8 jernalder, ældre 4 sideskår 4 sideskår. Tre af skårene kan refittes til et større fragment med en omløbende rille / markeret hals (som af oversiden af en negl, hvor håndryggen har vendt ind mod karet. X060 A671 K11 jernalder, ældre førromersk eller æ. X061 A637 K10 romersk jernalder 1 hankeskår. Svagt x-formet. X061 A637 K10 jernalder, ældre 2 sideskår X062 A639 K10 jernalder, ældre X063 A608 K10 jernalder, ældre 2 sideskår X064 A646 mellemneolitisk 13 sideskår X065 A648 jernalder, ældre 1 sideskår X066 A649 K20 jernalder, ældre 1 randskår 1 randskår - let fortykket på indersiden - rundede kanter - muligvis fra en skål. 37

38 FundNr ANr K-nr Datering Beskrivelse 3 randskår med fortykket rand på ydersiden. Minder meget om randskåret i X74, og tolkes som en del af X067 A421 K13 jernalder, ældre samme kar. X067 A421 K13 jernalder, ældre 5 bundskår X067 A421 K13 jernalder, ældre 9 sideskår, hvoraf de tre kunne refittes til et større stykke. Flere af dem kan godt stamme fra samme kar som randskårene, der igen minder meget om randskåret i X074 X068 A413 K12 jernalder, ældre 1 sideskår X069 A414 K12 jernalder, ældre 3 sideskår X070 A712 K12 jernalder, ældre 1 sideskår. Kan refittes med randskår fra samme anlæg. Danner toppen af et kar med rundet overdel og opadbøjet rand. X070 A712 K12 førromersk, yngre (per. 3A) 1 randskår. Kan refittes med sideskår fra samme anlæg. Danner toppen af et kar med rundet overdel og opadbøjet rand. Minder meget om randskåret i X76 X071 A399 K12 jernalder, ældre 1 bundskår X072 A634 jernalder, ældre 3 randskår fra grube X072 A634 jernalder, ældre 4 sideskår fra grube X072 A634 jernalder, ældre 2 hankskår fra grube X072 A634 jernalder, ældre 16 sideskår fra grube X073 A417 K12 jernalder, ældre 3 sideskår X073 A417 K12 jernalder, ældre 1 fragment af en ildbuk X074 A664 K13 jernalder, ældre 5 sideskår X074 A664 K13 jernalder, ældre 1 rundbuet karside med fortykket rand. Randen er magen til den i X067, omend de to stykke ikke umiddelbart kan refittes. X075 A410 K12 jernalder, ældre 1 sideskår X076 A412 K12 førromersk, yngre (per. 3A) 1 randskår med kraftig, udadbøjet rand. Minder meget om randskåret i X70 X076 A412 K12 jernalder, ældre 3 sideskår. De to kan refittes. X077 A408 K12 jernalder, ældre 2 sideskår, beklasket X078 A396 K12 jernalder, ældre 1 fragment ildbuk X079 A935 K12 jernalder, ældre 3 randskår med let fortykket rand. - Kan refittes til ét skår - del af mindre halvkugleformet kar. X079 A935 K12 jernalder, ældre 1 afslidt skår med friske brud i modsatte side X079 A935 K12 jernalder, ældre 7 sideskår - mindst 3 kan refittes til siden af et større kar med glat overdel og ru / sandpåklasket underdel. X079 A935 K12 jernalder, ældre 3 bundskår X080 A385 jernalder, ældre 2 bundskår X080 A385 jernalder, ældre 9 randskår X080 A385 jernalder, ældre 210 sideskår X081 A398 jernalder, ældre 3 sideskår X082 A714 jernalder, ældre 1 sideskår X083 A387 jernalder, ældre 3 sideskår 38

39 FundNr ANr K-nr Datering Beskrivelse X084 A394 K12 jernalder, ældre 1 sideskår X085 A289 K15 jernalder, ældre 1 sideskår X086 A288 jernalder, ældre 1 bundskår X086 A288 jernalder, ældre 44 sideskår X087 A273 K17 jernalder, ældre 1 sideskår X088 A275 K17 jernalder, ældre 1 sideskår X089 A269 K17 jernalder, ældre 1 sideskår X090 A274 K17 jernalder, ældre 1 sideskår X091 A716 jernalder, ældre 1 sideskår X092 A285 K15 jernalder, ældre 6 sideskår, hvoraf et er et skulderskår fra et større kar, med svage omløbende riller, som lavet med en negl, hvor håndryggen har vendt ind mod karret X093 A534 K16 jernalder, ældre 1 randskår med fortykket rand - muligvis fra en skål. X093 A534 K16 jernalder, ældre 2 sideskår X094 A545 K14 jernalder, ældre 1 bundskår X095 A283 K15 jernalder, ældre 2 randskår, der sammen med ét af sideskårende fra udgør et større fragment af en skål eller åbent kar. af ældre jernalderkarakter. X095 A283 K15 jernalder, ældre 3 sideskår X096 A280 K17 jernalder, ældre 5 sideskår X097 A284 jernalder, ældre 5 sideskår X098 A549 K14 jernalder, ældre 1 sideskår X099 A542/543 K16 jernalder, ældre 5 sideskår. - Tynde fintmagrede og sortglittede. X100 A530 K16 jernalder, ældre 1 sideskår X101 A291 K15 jernalder, ældre 1 sideskår X102 A297 K18 jernalder, ældre 1 sideskår X103 A311 K19 jernalder, ældre 1 sideskår overgang førrom./ældre 5 randskår, heraf ét med rester af omløbende bånd med X104 A313 Grube rom. (per. 3B). fingerindtryk X104 A313 Grube jernalder, ældre 18 sideskår X105 A312 Grube jernalder, ældre 23 randskår, både stærkt og mindre facetterede fra krukker og ufacetterede fra en skål og et fad. De fleste facetterede randskår stammer fra det samme kar. X105 A312 Grube jernalder, ældre 1 randskår, sekundært brændt X105 A312 Grube jernalder, ældre 3 sideskår, sekundært brændt X105 A312 Grube jernalder, ældre 1 låg X105 A312 Grube jernalder, ældre 2 sideskår med stregornamentik X105 A312 Grube jernalder, ældre 6 skår af den samme karbund X105 A312 Grube jernalder, ældre 186 sideskår X105 A312 Grube jernalder, ældre Randskår med facetteret rand - fundet ved forundersøgelsen X106 A315 overgang førrom./ældre rom. (per. 3B). 7 sideskår X106 A315 overgang førrom./ældre 1 hankeskår, stærkt X-formet 39

40 FundNr ANr K-nr Datering Beskrivelse rom. (per. 3B). førromersk, mellem (per. 1 randskår med udadbøjet, svagt facetteret rundet rand. X107 A331 K19 2) Samme randtype som i X107 X108 A485 jernalder, ældre 2 sideskår X109 A484 jernalder, ældre 1 sideskår X110 A322 jernalder, ældre 1 bundskår X110 A322 jernalder, ældre 21 sideskår X111 A473 jernalder, ældre 1 sideskår X112 A470 jernalder, ældre 1 hankeskår X112 A470 jernalder, ældre 1 sideskår X113 A477 jernalder, ældre 1 randskår X113 A477 jernalder, ældre 1 sideskår X113 A477 jernalder, ældre 1 bundskår X114 A445 jernalder, ældre 3 sideskår X115 A316 jernalder, ældre 1 sideskår X116 A320 jernalder, ældre 4 sideskår X116 A320 jernalder, ældre 1 randskår - samme randtype som X107 X117 A334 K19 jernalder, ældre 1 sideskår med skorpe på indersiden X117 A334 K19 jernalder, ældre 1 sideskår med skorpe på indersiden X117 A334 K19 jernalder, ældre 1 randskår X117 A334 K19 jernalder, ældre 23 sideskår X118 A319 overgang førrom./ældre rom. (per. 3B). 3 hankeskår fra grube. Alle tre var kraftigt X-formede, men ikke profilerede. X118 A319 jernalder, ældre 13 bundskår fra grube X118 A319 jernalder, ældre 1 halvt kar med rand, bund og hank fra grube X118 A319 jernalder, ældre 1 stort randskår med hank fra grube X118 A319 jernalder, ældre 17 randskår fra grube. Randene er fortykkede og har fra ingen til svag profilering. X118 A319 jernalder, ældre 102 sideskår fra grube Tegningsliste T-nr Tegningstype Indhold Målestok T1 Profiltegning A002, A004, A010, A128 1:20 T2 Profiltegning A079, A165, A312, A313 1:20 T3 Profiltegning A135, A139, A693 1:20 T4 Skitsetegning Skitsetegning med snit af hus K Plantegning 1: Plantegning 1: Plantegning K4 1: Plantegning K3, K4 1: Plantegning 1: Plantegning 1: Plantegning 1:50 40

41 T-nr Tegningstype Indhold Målestok 1213 Plantegning K2 1: Plantegning K1 1: Plantegning 1: Plantegning 1: Plantegning 1: Plantegning K1 1: Plantegning K5 1: Plantegning K7, K8 1: Plantegning K7, K8 1: Plantegning 1: Plantegning K5 1: b Plantegning 1: Plantegning K6, K9 1: Plantegning K8, K9, K14, K16 1: Plantegning K8 1: Plantegning 1: Plantegning K11 1: Plantegning K10, K12, K20 1: Plantegning K12 1: Plantegning K9, K19 1: Plantegning 1: Plantegning K11, K13 1: Plantegning K13, K15, K17 1: Plantegning K18 1: Plantegning 1:50 Fotoliste FotoNr Beskrivelse Fotograf Dato DB001 Søgegrøft med kogestensgrube A753 STJ DB002 Søgegrøft med kogestensgrube A095 STJ DB003 Kogestensgrube A095 STJ DB004 Oversigtsbillede af området med søgegrøft STJ DB005 Kogegrube A753 STJ DB006 Kogegrube A763 i søgegrøft G6 STJ DB007 Anlæg A764 i søgegrøft G6 STJ DB008 Søgegrøft G6 med markerede anlæg STJ DB009 Søgegrøft G6 med markerede anlæg STJ DB010 Søgegrøft G6 med vejspor STJ DB011 Udvidet søgegrøft G6 med vejspor STJ DB012 Udvidet søgegrøft med kogestensgrube og anlæg STJ

42 FotoNr Beskrivelse Fotograf Dato DB013 Udvidet søgegrøft med kogestensgrube og anlæg STJ DB014 Udvidet søgegrøft med kogestensgrube og anlæg STJ DB015 Foto af oplagringsplads med boliger i baggrunden STJ DB016 Udvidet søgegrøft med kogestensgruber STJ DB017 Moderne silo STJ DB018 Arbejdsfoto STJ Db019 Oversigtstegning med A nr for anlæg STJ Db020 A091 STJ Db021 A091 STJ DB022 Profilfoto af A002 KBW DB023 Profilfoto af A002 KBW DB024 Overfladefoto af kogestensgrube A626 STJ DB025 Oversigtstegning med A nr for anlæg STJ DB026 Profilfoto af kogestensgrube A626 STJ DB027 Profilfoto af kogestensgrube A626 STJ DB028 Arbejdsfoto STJ DB029 Arbejdsfoto STJ DB030 Profilfoto af kogestensgrube A98 STJ DB031 Profilfoto af kogestensgrube A98 STJ DB032 Oversigtstegning med A nr for anlæg STJ DB033 Profilfoto af kogestensgrube A97 STJ DB034 Profilfoto af kogestensgrube A97 STJ DB035 Oversigtstegning med A nr for anlæg STJ DB036 Profilfoto af kogestensgrube A96 STJ DB037 Profilfoto af kogestensgrube A96 STJ DB038 Oversigtstegning med A nr for anlæg STJ DB039 Profilfoto af kogestensgrube A95 STJ DB040 Oversigtstegning med A nr for anlæg STJ DB041 Overfladefoto af kogestensgrube A94 STJ DB042 Overfladefoto af kogestensgrube A94 STJ DB043 Profilfoto af kogestensgrube A94 STJ DB044 Profilfoto af kogestensgrube A94 STJ DB045 Oversigtstegning med A nr for anlæg STJ DB046 Profilfoto af grube A165 STJ DB047 Profilfoto af grube A165 STJ DB048 Profilfoto af stolpehullerne A606 (tv) og væggrøft A593 (tv) KBW DB049 Profilfoto af stolpehullerne A606 (tv) og væggrøft A593 (tv) KBW DB050 Arbejdsfoto STJ DB051 Arbejdsfoto STJ DB052 Overfladefoto af kulturlag A79 STJ

SJM 647 Marbækparken I, matr. 5b, Hjerting by, Skast Herred, Guldager Sogn, tidl. Ribe Amt, Stednr , SLKS jour. nr. 17/00908, FF:

SJM 647 Marbækparken I, matr. 5b, Hjerting by, Skast Herred, Guldager Sogn, tidl. Ribe Amt, Stednr , SLKS jour. nr. 17/00908, FF: Udgravningsberetning SJM 647 I k24 SJM 647 Marbækparken I, matr. 5b, Hjerting by, Skast Herred, Guldager Sogn, tidl. Ribe Amt, Stednr 190506-325, SLKS jour. nr. 17/00908, FF: 226804. Beretning for forundersøgelse

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

SJM 590, Oddesundvej 30, matr. nr. 40, Gjesing By, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr , FF nr SLKS jour. nr. 16/04626.

SJM 590, Oddesundvej 30, matr. nr. 40, Gjesing By, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr , FF nr SLKS jour. nr. 16/04626. Udgravningsberetning SJM 590 k21 SJM 590, Oddesundvej 30, matr. nr. 40, Gjesing By, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 223422. SLKS jour. nr. 16/04626. Beretning for udgravning

Læs mere

ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr

ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr. 140706. Beretning for undersøgelsen af betydningsfulde fortidsminder i form af bebyggelsesspor forud for nedlægning af elkabel

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

SJM 568 Jedsted Klostervej 23, Jedsted By, matr. nr. 8a, Vilslev sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 568 Jedsted Klostervej 23, Jedsted By, matr. nr. 8a, Vilslev sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr Udgravningsberetning SJM 568 Jedsted Klostervej 23, Jedsted By, matr. nr. 8a, Vilslev sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190207-51. FF nr. 222784. SJM 568 K2 Beretning for mindre forundersøgelse forud

Læs mere

SJM 596 Østre Industri I+II, Tjæreborg By, matr. nr. 20n, Tjæreborg sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 596 Østre Industri I+II, Tjæreborg By, matr. nr. 20n, Tjæreborg sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr Udgravningsberetning SJM 596 k3 SJM 596 Østre Industri I+II, Tjæreborg By, matr. nr. 20n, Tjæreborg sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Stednr. 190513-120. FF nr. 224056. Beretning for to mindre forundersøgelser

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Rapport for større forundersøgelse forud for byggemodning af Svinholdvej,Vinding.

Rapport for større forundersøgelse forud for byggemodning af Svinholdvej,Vinding. Rapport for større forundersøgelse forud for byggemodning af Svinholdvej,Vinding. Journalnummer: Sted: 170507 Lokalitetsnummer: 170507-71 KS j.nr. 2015-7.24.02/VKH-0016 Matr. nr.: 5a og 11a Ejerlav: Vinding

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

Udgravningsberetning SJM 647 II

Udgravningsberetning SJM 647 II Udgravningsberetning SJM 647 II SJM 647 Marbækparken II, Hjerting by matrikel nr. 5b, Guldager sogn, Skast Herred, tidl. Ribe Amt, Stednr. 190506-325, SLKS Jour. nr.: 17/00908, FF: 226804. Beretning for

Læs mere

Udgravningsberetning ASR 2423 K1

Udgravningsberetning ASR 2423 K1 Udgravningsberetning ASR 2423 K1 ASR 2423 AVK Plast, tidl. Ripladan, Øster Vedstedvej 26A, matr. 58ø, Øster Vedsted by, Ribe Domkirke Landsogn, Ribe herred, Ribe Amt, Stednr 190407-32, FF nr. 142700. Beretning

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984

SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984 Udgravningsberetning SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr 170812-159 (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984 Beretning for udvidet arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning. SJM

Læs mere

Beretning for arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning - udført af Christina Dömeland for Holbæk Museum juni 2006

Beretning for arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning - udført af Christina Dömeland for Holbæk Museum juni 2006 mho 2006019 Vestre Hovvej Stednr. 03.07.12 Svinninge sogn Tuse herred Vestsjællands amt Beretning for arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning - udført af Christina Dömeland for Holbæk Museum juni

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Arkæologisk udgravning Beretning HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Tidl. Vejle Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Haldrup By Ejerlav Sted-SBnr.: 160512-101 KUAS: 2010-7.24.02/HOM-0014 Fig. 1. Kort over det

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup Forundersøgelsesrapport MOE 00368 Drastrup Af arkæolog Trine Fristed Jensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 2v, Drastrup By, Essenbæk Sogn, Sønderhald

Læs mere

AMK BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr cm kort: 1412 IV NØ.

AMK BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr cm kort: 1412 IV NØ. AMK 1993025 BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ. RESUME. Undersøgelse af stolpehuller, gruber og to opfyldte lavninger. En af affaldsgruberne

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Beretning for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Beretning VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt KUAS j.nr. 2009-7.24.02/VMÅ-0008

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3 Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 00084 Enghøj 7, etape 3 Af arkæolog Lotte Bach Christensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ah, Helsted

Læs mere

FHM 5178 Erslevvej, Nr.Galten, Hadsten. Matr. nr. 20a, Galten By, Nr.Galten, Faurskov Kommune Beretning

FHM 5178 Erslevvej, Nr.Galten, Hadsten. Matr. nr. 20a, Galten By, Nr.Galten, Faurskov Kommune Beretning FHM 578 Erslevvej, Nr.Galten, Hadsten. Matr. nr. 20a, Galten By, Nr.Galten, Faurskov Kommune Beretning Prøvegravning og udgravning af,25 ha ved Nr.Galten i Faurskov Kommune. På kortet er udgravningsområdet

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3

Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3 Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3 Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matrikel

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

MKH 1804 Sottrup gård, Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.Nr. 69.

MKH 1804 Sottrup gård, Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.Nr. 69. MKH 1804 Sottrup gård, Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.05.07. Sb.Nr. 69. Udført på vegne af Museet på Koldinghus I forbindelse med lokalisering af den nedlagte Højrup

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

HOL20635 Ausumgaard, Vejrum sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 81.

HOL20635 Ausumgaard, Vejrum sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 81. , Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.05.15. Sb.nr. 81. Kampagne: 11-01-2012 KUAS nr. 2011-7.24.02/HOL-0012 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi,

Læs mere

FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby. Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr

FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby. Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr. 2123-1539 Prøvegravning af 2,4 ha stort område i forbindelse med Århus Kommunes Lp 813 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Viby

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

Beretning For undersøgelse af Journalnr.: SIM 3/2009 Sb nr. 207 KUAS j.nr.: /SIM-0018

Beretning For undersøgelse af Journalnr.: SIM 3/2009 Sb nr. 207 KUAS j.nr.: /SIM-0018 Beretning For undersøgelse af Journalnr.: SIM 3/2009 Sb nr. 207 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: Skærskovvej Matr. nr.: 14c Ejerlav: Funder By Sogn: Funder Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Fig. 1. Oversigtplan

Læs mere

ARV 62 Ho Bugt vej 1. Burgård, Billum matr. 5h, Billum sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr , lokalitets nr.

ARV 62 Ho Bugt vej 1. Burgård, Billum matr. 5h, Billum sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr , lokalitets nr. ARV 62 Ho Bugt vej 1 Burgård, Billum matr. 5h, Billum sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 85 Beretning for forundersøgelse i forbindelse med etablering

Læs mere

Udgravningsberetning RSM j.nr Rindumgård Midt vejtracé øst

Udgravningsberetning RSM j.nr Rindumgård Midt vejtracé øst Udgravningsberetning RSM j.nr. 10.076 Rindumgård Midt vejtracé øst Arbejdsbillede, genafgravning af tracé fra 2010. Højt grundvandsspejl og overfladevand. Foto: Torben Egeberg. Udgravningsberetning, udarbejdet

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

VSM09621, Domdalsgård, Finderup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , 154 KUAS j.nr.: /VSM-0022

VSM09621, Domdalsgård, Finderup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , 154 KUAS j.nr.: /VSM-0022 VSM09621, Domdalsgård, Finderup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130804-149, 154 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/VSM-0022 1 Rapport for prøvegravning forud for planlagt anlæggelse af stald Udført af Sanne Boddum

Læs mere

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr DKM 20.775 Barslev - Prøvegravningsrapport Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr. 110607-177 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af minkhaller på ca. 1 ha ved Barslev

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

Nielstrup-Ulse SMV 8194

Nielstrup-Ulse SMV 8194 Forsknings- & formidlingsafdelingen Afdeling for arkæologi Slotsruinen 1 4760 Vordingborg + 45 55 37 25 54 ark@museerne.dk museerne.dk/arkæologi Prøvegravningsrapport Nielstrup-Ulse SMV 8194 Udarbejdet

Læs mere

KROPPEDAL. TAK 1494 Haraldsminde 2, Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt. Stednr (KUAS j.nr /TAK-0016).

KROPPEDAL. TAK 1494 Haraldsminde 2, Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt. Stednr (KUAS j.nr /TAK-0016). KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Arkæologi TAK 1494 Haraldsminde 2, Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt. Stednr. 020206-27 (KUAS j.nr. 2010-7.24.02/TAK-0016). Beretning om

Læs mere

HEM 4967 Regionshospital, Gødstrup, Snejbjerg Sogn

HEM 4967 Regionshospital, Gødstrup, Snejbjerg Sogn HEM 4967 Regionshospital, Gødstrup, Snejbjerg Sogn Fig. 1 Oversigtsplan Delrapport 1 forundersøgelse mark 2, 3 og dele af mark 4 Herning Museum Astrid Skou Hansen 9. maj 2011 Indledning I perioden 3. 30.

Læs mere

ÅLEKISTEBRO GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

ÅLEKISTEBRO GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejerne af Ålekistevej, Mogens Kruse Petersen og Lisbeth Schou Pedersen,

Læs mere

VSM Romlund Syd, Romlund sogn, Nørlyng herred, Viborg amt

VSM Romlund Syd, Romlund sogn, Nørlyng herred, Viborg amt VSM 10565 Romlund Syd, Romlund sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130811-109 1 Notat for prøvegravning forud for udstykning af 4 grunde og byggeri af et enfamiliehus Udført af Mikkel Kieldsen & Lars Agersnap

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Vindinge Østergård Syd Etape III, Vindinge sogn

Vindinge Østergård Syd Etape III, Vindinge sogn Kulturhistorisk rapport Arkæologisk undersøgelse af Vindinge Østergård Syd Etape III, Vindinge sogn J.nr. ROM 2908 Stednr. 02.05.12-33 Vindinge Østergård Syd Etp. III Bebyggelse, grøfter, hegn Yngre romersk

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport HOM 2269, Mariendal, etape 1 Tidl. Vejle Amt, Tyrsting Herred, Voerladegård Sogn, Gantrup By, matrikelnr.: 4k og 9f Sted-SBnr.: 160411-120 KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0001

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

Bygherrerapport SMS 974A. Hostrup Strand. Udgravning af hustomter fra dolktid og ældre bronzealder.

Bygherrerapport SMS 974A. Hostrup Strand. Udgravning af hustomter fra dolktid og ældre bronzealder. Bygherrerapport Hostrup Strand Udgravning af hustomter fra dolktid og ældre bronzealder. Sagsinfo SMS 974A Hostrup Strand Stednr. 13.10.04 sb. Lem sogn Rødding herred Viborg amt Udgravningsleder Inge Kjær

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248.

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248. , Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.08.04. Sb.nr. 48. Kampagne: 13-01-011 KUAS nr. Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn og undergrund

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport HOM2898, Meldrupvej 14 Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Meldrup By Ejerlav, matrikelnr.: 5a Sted-SBnr.: 160512-111 KUAS: 2012-7.24.02/HOM-0005

Læs mere

MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.09. Kampagne: 26-09-2017 KUAS nr. - Mindre forundersøgelse forud for jordvarmeanlæg nær Pedersborg Kirke og voldanlæg

Læs mere

OBM 6148, Heftebjerggård, Flemløse sogn, Båg Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 6148, Heftebjerggård, Flemløse sogn, Båg Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 6148, Heftebjerggård, Flemløse sogn, Båg Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr. 451, 2014 Indledning 3 Udgravningens forhistorie.. 3 Udgravningens

Læs mere

ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr Sb.nr. 82.

ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr Sb.nr. 82. ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr. 10.07.10. Sb.nr. 82. Kampagne: 14-04-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/NJM-0013 Beretning for større arkæologisk

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR 2003-2122-0691 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 NÆM 2004:131 Alfehøjvej II Prøvegravningsrapport Kalkerup By, Fensmark Sogn, Tybjerg herred, Storstrøms Amt

Læs mere

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.08. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af spredte gruber og kogestensgruber fra yngre førromersk jernalder per. IIIa

Læs mere

FREDBOGÅ RD GIM PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FREDBOGÅ RD GIM PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FREDBOGÅ RD PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FREDBOGÅ RD PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejerne af Fredbogård, Holtvej 40 i Græsted,

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE00482 Langvang II

Forundersøgelsesrapport MOE00482 Langvang II Forundersøgelsesrapport MOE00482 Langvang II Af arkæolog cand.mag. Liv Stidsing Reher- Langberg Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 536a/541a, Randers

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen Forundersøgelsesrapport MOE 00768 Søringen Af arkæolog Cand.mag. Liv Stidsing Reher- Langberg Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 13ae, Udbyover By,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Hobro N - Hadsund Tracé-udgravning med fund domineret af bebyggelsesspor fra bronzealderen og den ældre jernalder J.nr. ÅHM 6316 Februar 2014 Ved

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af hus med forsænket gulv ved Kathøj

Kulturhistorisk rapport for udgravning af hus med forsænket gulv ved Kathøj Journalnummer: SIM 38/2011 Sted: Kathøj SB Stednummer: 13.03.07. Kulturstyrelsens j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0003 Kulturhistorisk rapport for udgravning af hus med forsænket gulv ved Kathøj Matr. nr.:4e Ejerlav:

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Journalnummer: SIM 603/2012 Sted: Purhusvej SB Stednummer: 160105-286 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:22b og 60v Ejerlav: Hårup by Sogn:

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018 VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-384 KUAS j. nr.: 2008-7.24.02/VSM-0018 1 Beretning for udgravning forud for byggemodning Udført af Kamilla Fiedler Terkildsen

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr DKM 20.713 Gulfælgård Prøvegravning Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 180208-232 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for skovrejsning omkring ejendommen Stokholmvej 1, Sahl.

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Udgravningsberetning. Indholdsfortegnelse ASR 2423II K3

Udgravningsberetning. Indholdsfortegnelse ASR 2423II K3 Udgravningsberetning ASR 2423II K3 ASR 2423II AVK Plast, tidl. Ripladan, Øster Vedsted by, matr. 58ø, Ribe Domkirke Landsogn, Ribe herred, Ribe amt, Ribe Amt, Stednr 190407-32, FF nr. 142700. Beretning

Læs mere

VSM 100G, Spangsbjerg, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg Amt KUAS j.nr.: Ingen

VSM 100G, Spangsbjerg, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg Amt KUAS j.nr.: Ingen VSM 100G, Spangsbjerg, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg Amt KUAS j.nr.: Ingen 130801-104 og -197 (areal) 1 Beretning fra udgravning af bebyggelsesspor fra y. jernalder samt et fyldskifte fra sen y.

Læs mere