Om Folkemaalsundersøgelserne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Folkemaalsundersøgelserne."

Transkript

1 Om Folkemaalsundersøgelserne. Efter et Foredrag ved det historiske Stævne i Soro den 14. Juni Af Marius Kristensen. T Sorø Amt er der god Grund til at have Opmærksomheden henvendt paa Folkemaalet. Her i Sorø er den Mand født og ligger begravet, som forst gjorde et større Arbejde til Oplysning om de danske Folkemaal: CHR. MOLBECH (f. 8. Oktober 1783, d. 23. Juni 1857). Her har hans Fader virket, og her levede hans Enke efter hans Død, ligesom ogsaa hans bekendte Søn ligger begravet her. Det var i 50-Aars Alderen, at han begyndte at udgive Dansk Dialect-Lexikon, in d eholdende Ord, U d try k og T alem aad er fra den danske Almues Tungem aal i R igets fo rsk ie llig e L andskaber og Egne, fo rsaav id t som de ere frem m ede for S k riftsp ro g et og alm indelig Sprogbrug, med F o rk larin g og O plysninger. I Sommeren 1841 kunde han, efter otte Aars Arbejde, afslutte dette

2 4 M arius K ristensen : Vterk. Det var, i Forbigaaende bemærket, næsten nøjagtig samtidigt med Begyndelsen af Ivar Aasens store Arbejde med det n o rsk e Folkesprog. Allerede tidligere, i Fortalen til P. FOEKSOMS Om Sam linger af danske L andskabsord, og om Sæder, Skikke, Levem aade, E genheder og O vertro hos den jydske Almue i R ibe-e gnen (1S20), havde Molbech betonet Dialektordbøgers Nødvendighed. Molbech drives til Arbejdet med Folkemaalene af flere Bevæggrunde. Han har den kulturhistoriske Sans, som gør, at en saadan Ordbog for ham ikke blot bliver et sprogligt Forraadskammer, men at ogsaa Folkeskikke og Folkelege, Gilder og Hoitider, Huusliv, Maaftider og Madskik, gamle Vedtægter, Myther og Overtro, national Dragt og Klædningsstykker, Huusbygning og Redskaber, og flere Gienstande, som tilhøre Folkelivets efterhaanden ved en stivrkt fremskyndet Kultur indsvindende Kreds, maa indgaae i det vedkommende Idioticum og Dialect- Lexikon, for saavidt som alle disse Gienstande ved egne Benævnelser, Formeler og Talemaader frembyde Sammenhæng med Sproget... Dialect-Ordbøger blive derfor historiske Giem mesteder, ikke alene for det Ordforraad, som Sproget, mangengang ved Uagtsomhed eller Uheld, ligesom taber eller lader ligge paa dets Vei til Forfinelse og stilistisk Udvikling, men ogsaa for mangen historisk og ethnographisk Omstændighed, der, uden Optegnelse i rette Øjeblik, maaske allerede var tabt for den næste Generation, ligesom for enhver efterfølgende. Men selv om, som dette viser, Molbechs Sans for den kulturhistoriske Værdi af saadanne Optegnelser, var særdeles levende, saa manglede han ingenlunde

3 ( ) in F o I kem n a I su n flersøyelseii. Forstaaelse for det rent sproglige. Ogsaa af sproglige Grunde drives han til at søge den Rigdom, der kan findes i de levende Folkemaal. Han forstaar, at Skriftsproget endnu fra denne Kilde kan hente Fornyelse, idet Folkemaalene rummer et Ordforraad. som paa vigtige Punkter kan udfylde det. Han nævner en hel Række Folkeord, som han synes er værdige til at optages til almindelig Brug. Og endelig har Molbech, klarere end mange senere, set. at selve Folkemaalene kan være af den største Betydning for at udfinde, hvorledes det danske Sprog oprindelig har lydt. Han er snarest tilbøjelig til at nære overdrevne Forestillinger om Folkemaalenes Ælde, men de seneste Aars Undersøgelser gør os mere tilbøjelige til at give ham Ret i at se forhistoriske Forhold spejle sig i Maalforskellene, end man før har været villig til at indrømme. I Molbechs Hjem er der da al Grund til at begynde en Fremstilling af Folkemaalsarbejdet med en Tak til denne flittige og udholdende Elsker af det danske Modersmaal i alle dets Former. Men Sorø har flere Fortjenester af dette Arbejde. Det var en Soraner, Hr. Boghandler Svegård, som gav Anledning til Udgivelsen af den første større sammenhængende Lydskrifttekst i et dansk Folkemaal, idet han indsendte O. L. GRØNBORGS Opte g n else r paa V endelbom aal til Universitetsjubiheets danske Samfund. Den Mand, som nu bor i Molbechs Hus, Dr. Ussing, har paa mere end én Maade søgt at holde Husets Tradition i Ære, og bl. a. været en trofast Medarbejder i Folkemaalsundersøgelsen, og det er ham og Adjunkt Ohrt, særlig den sidstnævnte, som har foranlediget den fonografiske Undersøgelse af Sydslesvigsk, som nu er begyndt.

4 6 M arius Kristensen : Soro Amt har saaledes gode Overleveringer at bygge paa, men ikke desto mindre er den stærkeste Anledning til at bringe Sagen paa Bane, den, at Sorø Amt trænger til at gennemarbejdes jo tor jo hellere. Ja dette gadder egentlig hele Sjadland. Ser vi paa de indsendte Bidrag til Molbechs Ordbog, finder vi f. Ex. 12 fra Fyn, men kun 8 fra Sjtelland, og af disse er 5 fra Præsto Amt, in g en fra Kobenhavns og Soro Amter. I Skattegraveren blev i sin Tid trykt en Del Lydskrifttexter; in g en af disse er fra Sjælland. Til Oplysning om den jyske Halvos Maal foreligger der en Mængde trykte og haandskrevne Bidrag. Ligesaa for Bornholm. For Fyn og Falster har vi betydelige Ordsamlinger (utrykte), men Sjælland er ogsaa her ntest Lolland den daarligst stillede Landsdel. Hertil kommer endda, at Sjælland endnu mere end de andre Landsdele er udsat for at miste sine Ejendommeligheder, og dette gælder ganske sandigt de to Amter langs den store Landevej, Kobenhavns og Soro Amter. Det er da paa a lle rh ø je ste Tid, at der gøres noget her. Den Undersøgelse af Danmarks Folkemaal, som Foreningen Danmarks Folkeminder4, gennem et sau - ligt Udvalg har ladet foretage siden 1909, har til Formaal paa alle Maader at fremskaffe Oplysninger om den danske Almues Tale og hvad dermed staar i Forbindelse. Den virker paa flere Maader, men dens Hensigt er overalt den samme. Udvalget soger at fremme Folkeinaalsstudier, hvor de end drives indenfor det danske Sprogomraade (dog ikke i Skaane og Halland, hvor disse Interesser varetages af Landsmaalsforeningen i Lund). Det er derfor i god Overensstemmelse med Formaalet,

5 O ni Folkem a alsun der stigel-sen. 7 at Udvalget har erhvervet sig fyldige Beskrivelser af jy sk e Maal. Det har sikret sig en Afskrift af en fyldig Behandling af et midtvestjysk Maal, har støttet Udarbejdelsen af en stor Sproglære over Morsingbomaal og Lydskrifter i Ominersyssels Maal, ligesom det har Lofte om andre jyske Bidrag. Undersøgelsen af Husumegnens danske Sprog er der ogsaa den bedste Grund til at foretage, da det her gælder at redde det mest mulige af et af de mærkeligste danske Maal, inden det helt drukner i den plattyske Folkebolge, som skyller hen over det. Men i en særlig Grad har Udvalget haft sine Ojne vendt mod Ømaalene. Jysk og Bornholmsk har baade med Hensyn til Sproglære og Ordforraad faaet en Behandling, som gør det forsvarligt, naar ikke særlige Omstændigheder kommer til, at lade dem ligge lidt til en Side. Til dels paa Grund af tilfældige Omstændigheder begyndte ganske vist den planmæssige Undersøgelse indenfor jysk Omraade paa Als, men det var nærmest som Generalstabens Opmaaling af en Basislinie, for at prøve Maaden inden for mere kendte Dele af Sproget, inden den blev overfort til andre Dele. Og da den gav godt Udbytte, saa blev den fra 1910 fort over til de sydfynske Øer. For Ømaalenes Vedkommende er der da ogsaa Grund til at arbejde, mens Arbejdet k a n udføres. Arbejdet her blev tvedelt, idet der samtidig blev begyndt i Sydøst og Sydvest. I Dansk Folkemindesamling opbevares Fr. L. GRUNDTVIGS store falsterske Ordsamling, som var tilvejebragt ovre i Amerika ved Samarbejde med en sikkert huskende falstersk Bondesøn. Denne store Ordsamling blev taget op til Gennemgang, Udfyldning, Lydskrivning

6 8 M arius Kristensen : og Bearbejdelse, og don er stadig under Arbejde. Det er Adjunkt Anker Jensen i Aalborg, der har dette Arbejde under Hænder, og Udvalget haaber, at han i Lobet al nogle Aar ikke blot vil have gonnemgaaet Grundtvigs Stof, men ogsaa udarbejdet en fyldig falstersk Lyd- og Bøjningslære. I Sydvest gik vi, som oven for omtalt, ud fra Als, altsaa en 0 indenfor det jyske Sprogomraade. bl. a. for at se, o in vi her havde Mellemformer mellem Fastlandssproget og Ømaalene. Det viste sig, at Øen er rent jysk, men alligevel gav Arbejdet her, særlig med liensyn til Tonegangen, en god Forberedelse til de næste Aars Arbejde paa de sydfynske Øer, Æro og Langeland. Arbejdet paa disse og de mindre sydfynske Øer (og Homeland) har givet et betydeligt Udbytte. Ligesom det fra Als hjemførte Stof blev bearbejdet til en fyldig grammattisk Fremstilling og over 1000 Ordsedler (benyttede i Tilhugget til Fejlbergs Ordbog), saaledes foreligger nu udarbejdede Sproglærer for Æro og Horne, ubearbejdet Stof til Sproglære for de andre Øer, og flere Tusinde Ordsedler, let overskuelige i alfabetisk Orden. Som Hjælpemidler til Undersøgelsen er ogsaa udarbejdet en trykt Spørgebog og en haandskrevet Samling Særord (i flere Eksemplarer). Desuden er der erhvervet to vestfynske og en sydfynsk Ordsamling, hver paa 1000 til 5000 Ordsedler (den betydeligste er Dyrlæge P. Jensens fra Kværndrup) og en grammattisk Fremstilling af et vestfynsk Maal, ligesom vi haaber at faa udarbejdet endnu en saadan i Forbindelse med en stor Ordsamling. For Ostfynskens Vedkommende er der ogsaa Haab om, at der kan blive gjort noget af Enkeltpersoner, saa for Fyns og de sydfynske Øers Vedkommende er vi nu naaet

7 O m 1 'o I kem a n Isn n (lersøy elsen. 9 saa vidt, at vi kan vente med at forts^ette den systematiske Undersøgelse, til der viser sig særlig gunstige Forhold. Selvfølgelig vil vi dog her, ligesom i Jylland, med Glæde gribe enhver Lejlighed til at vinde Medarbejdere, og søge at udfylde, hvor der viser sig Mulighed. Men nu maa vor Opmærksomhed i en særlig Grad vendes mod de to mest forsomte Oer, Sjælland og Laaland. Vi er begyndt at faa fat i Vestsjælland. Derfra ejer Udvalget tre smaa Ordsamlinger og et Par Ordlisten', og en Undersøgelse af Sproget paa Storebælt-O'erne kan vist regnes for mvr forestaaende. Ved at begynde fra den Side faar vi Forbindelse med de allerede foretagne Undersøgelser. Men vi maa have Ilalen op af Vandet og ind paa det faste Land. Og h e r maa da i fø rs te Iùvkke Medlem m erne af H istorisk Samfund for Sorø Amt væ re vore Hjadpere. De kan hjælpe os paa forskellig Vis. Naar en Undersøger kommer, kan hans Arbejde lettes paa mange Maader, øg især vil det lette Arbejdet, om han bliver mødt med Forstaaelse og Tillid. Det kan nok mangen Gang være sært for en ældre Mand (og ikke mindst for en ældre Kvinde), naar saadan et yngre Menneske begynder at anbringe en Del Papir paa Bordet og saa tager fat paa et Krydsforhør. Og jo mindre Forskellen er mellem Folkemaalet og Skriftsproget, des mindre er man tilbøjelig til at tro, at Folkesproget betyder noget. Det er ikke tilfældigt, at de fleste Folkemaalsgranskere har været fra Jylland og Bornholm. Men naar ældre Folk tænker sig om, vil de alligevel, ogsaa paa Sjadland, mindes ikke saa faa ejendommelige Ord og Udtryk, som endnu var gængse i deres Ungdom, men nu

8 10 Ma ri as K risten sen : natten ikke bruges mere, og de vil ogsaa huske, at man fur sagde han og hun om mange Ting, som man nu siger den om, og ligeledes, at de gamle havde en anden Udtale af mange Ord. Dersom de Æ ldre her vil være forstaaende Hjælpere, kander reddes meget endnu. Der er ikke mange, som kan udfylde Udvalgets Spørgeliste enkelte flinke Skolelærere har dog gjort det udmærket, men blot de, der ved noget om gammel Tale, vil melde sig 02: vise U dholdenhed overfor den trættende Udspørgen, saa er det ogsaa godt. Og de Unge maa hjælpe til med at overbevise de Gamle om, at det ikke er Meningen at gøre Nar ad det gamle. Det er Kærlighed til det gamle, og ikke Foragt for det, som driver Arbejdet. Medens Spørgelisten med dens Lydskrift som sagt rimeligvis vil være for vanskelig for de fleste at give sig i Lag med, er der sikkert ikke saa faa ældre, der har Tid til noget saadant, og ikke mindst ældre indfødte Skolelæ rere, som vil kunne give Undersøgelsen en uvurderlig Ilaandsrækning ved at benytte Udvalgets Seddelblokke. Kan der komme mange af disse hjem i udfyldt Tilstand, saa vokser Stoffet til dot Værk, der staar som Udvalgets store Fremtidsmaal: O rdbogen over de danske Ømaal. Nu ligger Espersens og Holms bornholmske Ordbog fierdigtrykt med en udmærket Sproglære som Indledning. Feilbergs vældige 4-Binds Værk vil til Sommeren 1914 være færdig udgivet. Det meste store Arbejde i den Retning bør være Ordbogen over Ømaalene. Vi har gode Forarbejder for Falsters, Fyns og Sydøernes og Sejerøs Vedkommende. Vi mangler saadanne for Sjælland og Laalland. Her kan mange hjælpe til, og her bor de af Historisk

9 O in Folkcinaa Isn h (lersøy elsen. Il Samfunds Medlemmer, der kan hjælpe, ikke holde sig tilbage. Lad mig tage et Par Eksempler paa saadanne Ordsedler, udfyldte af en Lægmand, der forstod den Kunst at finde det mærkelige; de vil vise, at det er ikke uoverkommeligt at skrive en saadan Seddel: stjærnegal. vred for Alvor, ravgal, yderlig vred, gal i Stornen. Han blev i Dag stjærnegal, da han ikke maatte faa mere Brændevin. Stjært, en En Mand, der soger at indynde sig hos en anden, især en tjenende over for Herren. Han gaar og stjærter for ham. Han har altid vairet en Stjært. Nærmest et nedsadtende Udtryk. Det er let nok at paavise formelle Mangler ved saadanne Ordsedler, men Indholdet er fortræffeligt, og Formen kan ethvert Menneske, som har lært, hvad han skal, lave om paa. Havde vi blot mange saadanne Sedler for Sjællandskens Vedkommende, saa var Vejen til Ordbogen godt banet. Dersom der da inden for Aarbogcns Læsekreds er nogen, som har lidt god Tid en Aftægtsmand, en ældre Kone, en gammel Leerer, eller hvem det nu kan være, og som ikke kan holde ud at læse de lange Vinteraftener, saa er her en god Gærning at gøre. Blok-

10 12 M a ri an K r is t ensen : bøgerne kan enhver faa ved Henvendelse til Dansk Folkemindesamling (Det kgl. Bibliotek, København) eller mig (Askov pr. Vejen), direkte eller gennem Dr. II. Ussing, Soro. Der er ingen Grund til at spare paa Papiret; man maa hellere skrive for meget end for lidt: det kan godt va>re, at det, man næsten regnede for overflødigt, kan lede ind paa ny Spor. Og hver Ting paa ny Seddel! Og skulde nogen have Lyst til det, saa var det ogsaa en fortjenstfuld Gauming at gennemgaa en dansk Ordbog og skrive Kon (han, hun, det, den) ved Navneordene, saa vi fik at vide om de gamle sagde han eller hun til Skovl og Spade, Hakke og Rive, Okse og Sav, G aard og Mark: eller om de gamle sagde gak og sta t i Stedet for gaa og staa; eller om de sagde Lyvned i Stedet for Lyn eller andet Sligt. Eller blot det at slaa en Streg gennem de Ord, som de gamle ikke brugte (og saa helst tilføje, hvad de vilde have sagt i Stedet). Eller nogen kunde give Oplysning om, hvad alle Rummene i Gaarden hed, hvad Redskaberne og hver Del af dem blev kaldt, og kan der tilføjes en Tegning med Henvisningstal, er det saa meget bedre, selv om Tegningen er alt andet end kunstnerisk udfort. Ligesaa Oplysninger om Gildeskik, om Maltgoring, om Ilorberedning, Tjærekob, Mad, Klæder, Børn og Leg osv. Alt saadant har Værdi, og bliver det ikke reddet nu, saa vil det gaa tabt i en mer Fremtid. Brygning og Bagning, Spinden og Væven og alt saadant forsvinder jo mere og mere, ja er mange Steder allerede forsvundet. De gamle, som endnu kan huske det alt sammen, maa fortadle derom, mens Tid er. Ligesaa om de vandrende Haandvtvrkere og meget andet.

11 O ni 1: 'olkeni a a Is it n ti er sø gel sen. 13 Det er den almindelige Opfattelse, at netop det sjadlandske Folkesprog har dannet Grundlaget for det danske Rigssprog. Saa meget større Anledning er der til at redde for Efterverdenen all, hvad der kan oplyses om dette sjællandske Almuesmaal. Det cr Sjællands og Sjællændernes Sag det gadder, og de kan ikke være bekendt at komme til at staa til Skamme for de øvrige Landsdeles Befolkning i Kivrligheden til deres eget. Derfor lyder nu Opfordringen til dem saa stærkt som muligt: Tag fat paa Arbejdet, hellere i Dag end i Morgen! Og ikke mindst her, i M olbeehs Amt.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

VE O FABRIKANT S. CHR. BRANDT" JORDEFÆRD DEN 2. JANUAR 1906 I ST. KNUDS KIRKE

VE O FABRIKANT S. CHR. BRANDT JORDEFÆRD DEN 2. JANUAR 1906 I ST. KNUDS KIRKE VE O FABRIKANT S. CHR. BRANDT" JORDEFÆRD DEN 2. JANUAR 1906 I ST. KNUDS KIRKE MILO SKE BOGTRYKKERI - ODENSE S taar paa Vejene og ser til og spørger om de gamle Stier, hvor den gode Vej mon være, og vandrer

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et specialbibliotek med værker, der er en

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Breve fra Knud Nielsen

Breve fra Knud Nielsen I august 1914 brød Første Verdenskrig ud. I godt fire år kom Europa til at stå i flammer. 30.000 unge mænd fra Nordslesvig, der dengang var en del af Tyskland, blev indkaldt som soldat. Af dem faldt ca.

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

En Statsministers Endeligt

En Statsministers Endeligt Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ark No 39/1887. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 39/1887. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af Avertissementet om de 2 ledige Fripladser ved Vejle Latin- og Realskole er der indkommet 7 Ansøgninger nemlig fra (24,85) Peter Bertelsen Søn af Værtshusholderinde

Læs mere

folkemaal og folkeminder.

folkemaal og folkeminder. Om Optegnelse af folkemaal og folkeminder. Ved Henrik lhsing. Det Foredrag om Folkemaatsundersøgelserne, som Dr. Marius Kristensen holdt ved det historiske Stævne i Sorø 1913, og som blev trykt i det historiske

Læs mere

Alle Mand i Gang med at dige

Alle Mand i Gang med at dige Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

FREDERIK VILHELM HEGELS

FREDERIK VILHELM HEGELS VED UNIVERSITETSBOGHANDLER, ETATSRAAD FREDERIK VILHELM HEGELS JORDEFÆRD, AF Jakob Paulli. Tryktsom Manuskript. KJØBENHAVN. F R. B AG G E S BOGTRYKKERI. 1888. VED UNIVERSITETSBOGHANDLER, ETATSRAAD FREDERIK

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 6/1874 Vejle den 19 Oktbr 1874. Da jeg er forhindret fra i morgen at være tilstede i Byraadets Møde, men jeg dog kunde ønske, at min Mening om et nyt Apotheks Anlæg heri Byen, hvorom der formentligen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen/Dispensationer fra Bygningslovgivningen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 9. november 1905 2) Byrådsmødet den 23. november 1905

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Mindegudstjenesten i Askov

Mindegudstjenesten i Askov Kolding Folkeblad - Mandag den 23. December 1918 Mindegudstjenesten i Askov. ------- Det Møde, hvormed Askov Højskole plejer at indlede Juleferien, fik i Aar en dybt alvorlig og bevæget Karakter. Det blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LAURITS CHRISTIAN APPELS

LAURITS CHRISTIAN APPELS VED BOGHANDLER, CAND. PHIL. LAURITS CHRISTIAN APPELS JORDEFÆRD DEN 19DE SEPTEMBER 1 8 9 3. AF J. C. HOLCK, SOGNEPRÆST TIL VOR FRELSERS KIRKE. TBYKT SOM MANUSKRIPT. Trykt hos J. D. Qvist & Komp. (A. Larsen).

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Lærlinge Spørgsmaalet Lærlingebevægelsen. Krav til Lærlingelovens Revision. Svend og Lærling. Udgivet af Lærlingenes Landsforbund i Danmark. Paa Lærlingenes Landsforbunds 2, Kongres i København i Paasken

Læs mere

Fortælling fra Reformationstiden vil maaske huske det Sted, hvor. brugte specielt til Sorg, i alt Fald i de højere Kredse, var den lange,

Fortælling fra Reformationstiden vil maaske huske det Sted, hvor. brugte specielt til Sorg, i alt Fald i de højere Kredse, var den lange, Skørter paa Hovedet. Af H. K. Kristensen. De, der har læst Carit Etlars i sin Tid saa be* kendte Roman:»Viben Peter«en Fortælling fra Reformationstiden vil maaske huske det Sted, hvor Drengen Maes Frents

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

NAVNET SLAGELSE. Ounnar Knudsen*).

NAVNET SLAGELSE. Ounnar Knudsen*). NAVNET SLAGELSE Af Ounnar Knudsen*). or at forstaa Navnet Slagelse maa vi have fat paa de gamle Skriftformer. Det viser sig da, at Slagelse i Middelalderen blev skrevet Slagløse, men at Efterleddet i Tidens

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I sin Tid, da VandaLerne kom, da var de fæle at møde. Kong Geiserik plyndre d det gamle Rom og lagde det fuldstændig Øde.

I sin Tid, da VandaLerne kom, da var de fæle at møde. Kong Geiserik plyndre d det gamle Rom og lagde det fuldstændig Øde. ~,,~.L-... _. l Udgivet af DANSKE STATSBANER S ommer en 1948 ~. I sin Tid, da VandaLerne kom, da var de fæle at møde. Kong Geiserik plyndre d det gamle Rom og lagde det fuldstændig Øde. Men Geiserik, der

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

Opgave 2: Levevilkår på landet.

Opgave 2: Levevilkår på landet. Opgave 2: Levevilkår på landet. Opgaveformulering: Med udgangspunkt i oplysninger fra mindst to fremstillinger om perioden skal du gøre rede for levevilkårene på landet i Danmark i perioden o. 1850-1900.

Læs mere

Kredse. Styrelsen nedsætter et snævrere Udvalg til at varetage Foreningens Tarv.

Kredse. Styrelsen nedsætter et snævrere Udvalg til at varetage Foreningens Tarv. Udvidet Højskolegjerning paa Askov Folkehøjskole. Medens det næppe for Øjeblikket vil lade sig gjøre at gjennemføre Grundtvigs Tanke om Højskolen i Soer, synes den Drøftelse af Sagen, der i Sommer har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere