Budget Overslag Overslag Overslag 2025 Bruttoanlægsudgifter (1. behandlingsforslag) 149,397 95,801 97,227 97, ,652.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Overslag Overslag Overslag 2025 Bruttoanlægsudgifter (1. behandlingsforslag) 149,397 95,801 97,227 97, ,652."

Transkript

1

2

3

4

5 Område Udvalg Budget Bruttoanlægsudgifter (1. behandlingsforslag) 149,397 95,801 97,227 97, ,652 Sum Bemærkning Anlægsramme (1. behandlingsforslag) 147,397 84,961 90,227 90, ,812 Ændringsforslag - anlægsprojekter: 32,043 43,063 11,230 11,500 97,836 Sindal Undervisningssted - Tagrenovering BFU 4,482 0,000 0,000 0,000 4,482 Hjørringskolens K2 klasser - etabl. af nye lokaler BFU 3,000 8,000 0,000 0,000 11,000 SHI tilskud til "Det blå frirum" BFU 2,495 0,000 0,000 0,000 2,495 ICV etablering af svømmehal - anlægstilskud BFU 20,750 20, mio. kr. inkl. moms Vandhuset - nye omklædningsfaciliteter BFU 4,000 4,813 0,000 0,000 8,813 Investeringspulje haller - bedre udnyttelse eks. Faciliteter BFU 3,000 3,000 6,000 Forlængelse af Tørholmsvej TMU 1,000 4,000 6,700 0,000 11,700 Sikring af klint mellem Lønstrup og Harerenden TMU 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 Marint indvendingsfelt TMU 0,500 1,000 0,000 0,000 1,500 Handicaptoilet TMU 0,120 0,000 0,000 0,000 0,120 Hjørring midtby - skateranlæg TMU 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Cykelstibro - jernbanen Halvorsmindevej TMU 4,500 4,500 heraf 2,250 mio. kr. fra staten Udarbejdelse af cykelsti-rapport TMU 0,500 0,500 Cykelsti på Kystvejen i Hirtshals TMU 1,125 1,125 Ombygning af Smedegården, afledt af ændret anvendelse SÆH 0,000 0,000 3,030 0,000 3,030 Minilund - Lundgården, særlig skærmet afdeling SÆH 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 El-ladestandere til Syge- og hjemmeplejen SÆH 1,571 0,000 0,000 0,000 1,571 Understøttelse af nye faciliteter til Syge- og hjemmeplejen i Hirtshals SÆH 1,000 1,000 Bidrag til udviklingsselskabet Green Port North ØKU 2,250 1,500 1,500 1,500 6,750 CKUV - erstatning pavilloner ØKU 10,000 10,000 Finansiering/ændret periodisering: -50,072-7,881-16,337-15,807-90,097 Tilskud fra staten til cykelstibro-projekt TMU -2,250-2,250 Omlægninger på det specialiserede socialområde SÆH -1,500-1,500-0,030 0,000-3,030 Finansiering af ombygning Smedegården, afledt ændret anvendelse Områdefornyelser/Turismefremme ØKU -0,625-0,500-1,125 Finansiering via anlægsbuffer ØKU -2,197-25,631-16,307-25,807-69,942 Finansiering via ekstra låneadgang ØKU -13,000-13,000 CKUV pavilloner ØKU -10,000 10,000 0,000 Hjørring Musisk Skole BFU -22,750 12,750 10,000 0,000 Nyt Vendelbocenter, Sindal - servicerarealer SÆH -7,000 7,000 0,000 Fremrykket betaling til bidrag til Green Port North ØKU -0,750-0,750 Ændringsforslag - anlæg i alt -18,029 35,182-5,107-4,307 7,739 Anlægsramme (budgetaftale) 129, ,143 85,120 85, ,551 Bruttoanlægsudgifter (budgetaftale) 133, ,983 92,120 92, ,641 Ændringsforslag - drift Minimumsnormeringer - hurtigere indfasning BFU 1,000 2,000 3,000 Tilpasning reduktionspulje - finansiering minimumsnormeringer ØKU -3,000-3,000 Velfærdsalliance med DBU BFU 0,188 0,188 0,188 0,376 0,940 I 2025 er der også afsat penge til betaling i 2026 Finansiering velfærdsalliance fra folkeoplysningsområdet BFU -0,188-0,188-0,188-0,376-0,940 Ændringsforslag - drift i alt 1,000-1,000 0,000 0,000 0,000 Udisponerede anlægsmidler (1. behandlingsforslag) 15,197 25,631 26,307 45, ,942 Udisponerede anlægsmidler (budgetaftale) 0,000 0,000 10,000 20,000 30,000 5

6 (i kr.) Budget Bruttoanlægsudgifter Anlægsramme i 2022-niveau Sum Bemærkninger Økonomiudvalget Anlægsbuffer Puljen disponeres ved kommende budgetlægninger. Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt Hjørring Kommune har et bredt udsnit af grunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen til bolig- og erhvervsformål samt sommerhus. Forventningen er, at der årligt kan realiseres Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv en netto indtægt på 2,000 mio. kr. Udgiftsbudgettet frigives løbende til nye byggemodningsprojekter mv. Slotvedgård Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotvej Gård i Sindal, hvor man har købt gården. Købet afdrages over 10 år. Aftalen udløber i Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på kultur-bygninger. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning. Områdefornyelser/Turismefremme Puljen skal anvendes til indsatser rettet mod en forbedret turisme-oplevelse af hele Hjørring Kommune. Dette således dækkende både kystområderne, men ligeledes indlandsturismen Puljen er ved budgetaftalen for reduceret i 2022 og 2023 til finansiering af cykelsti på Kystvejen i Hirtshals. Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger og selvejende institutioner Energibesparende foranstaltninger består af en pulje på 6,000 mio. kr. målrettet kommunale bygninger og selvejende institutioner. Beløbet indgår i kommunens låneforudsætning. Vedligeholdelse administrationsbygninger Vedligeholdelsespulje til administrationsbygninger, da Rådhuset nu har nået en alder, hvor der vil være behov for en løbende vedligeholdelse på et niveau, som ikke kan rummes inden for driftsrammen. Medfinansiering vestkystudviklingsplan Udviklingsplanen for Vestkysten er de 11 vestkystkommuners fælles vision og plan for udvikling af Danmarks vestkyst, som en af Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. Planen indeholder en lang række tiltag for at opnå denne vision. Et tiltag, der skal arbejdes med i de kommende år, er at implementere et wayfinding koncept, der skal være med til at skabe en sammenhængende infrastruktur langs vestkysten og fremhæve de lokale særkender. Et andet tiltag er udvikling af de stærke feriesteder. Her arbejder Hjørring Kommune sammen med Jammerbugt Kommune om realisering af indsatser fra den strategiske og fysiske udviklingsplan for Blokhus-Løkken. IT-investeringspulje Investeringspulje til løbende sikring af en tidssvarende, velfungerende og robust IT-platform, herunder til understøtning af nye arbejdsformer efter Covid-krisen. Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel ønsker at erstatte eksisterende (nye og gamle) pavilloner på 540 m2 med et nybyggeri i mursten på 500 m2. Det vil koste 10,000 mio. kr. til bygninger. Ydelsen på et 25-årigt lån vil kunne finansieres via lejebesparelse på den nye pavillon. Herudover vil der være en restbesparelse på ca. 0,020 mio. kr. årligt til Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med økonomiudvalgets bygningskonti. Opførelse af parkeringsplads er udført i 2020, hvor der blev fremrykket 1,000 mio. kr. fra B2021.Projektet er udskudt til 2025, og udvides til et nybyggeri erstatningsbyggeri for begge pavilloner. Formålet med udvidelsen er at tilvejebringe en langsigtet løsning, hvor en nuværende og utidssvarende bygning erstattes af nybyggeri. Dette medfører, at der er en samlet anlægsbevilling på 20,000 mio. kr. til projektet. For yderligere information om projektet henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møder den 12. april, punkt 2 og 10. maj 2021, punkt 2. Dronningensgade - provenu, pulje til decentralt brug En pulje til anvendelse udenfor Hjørring By. Puljen skal anvendes til udviklingsaktiviteter, der ikke umiddelbart kan finansieres af andre puljer og midler. Parterne aftaler løbende den konkrete anvendelse med udgangspunkt i en ligelig fordeling af midlerne mellem områdebyerne, landsbyer og landdistrikter. Dronningensgade - provenu, Bymidtestrategi Anvendes til færdiggørelse af Hjørring Bymidte, gerne via realisering af bymidteprojektet i samarbejde med Hjørring Vand. Fritidshus, Løkken Løkken Moleleje er byens blå bymidte. Molelejet skal styrkes som knudepunkt for et urbant liv med fokus på oplevelser, der knyttes til havet og stranden. Stedet skal rumme fortid og Naturmødet - NaTour hele året Samlet anlægsudgift Tilskud fra Nordea Fonden Bidrag til udviklingsselskabet Green Port North Betaling til Green Port North i Investeringsoversigt for årene Budgetaftale fremtid, erhverv og fritidsliv, kystfiskeri og rekreative oplevelser. NaTour hele året er et projekt under det årlige naturmøde, som afholdes i Hirtshals, hvor der er fokus på naturen. Projektet skal være med til at udvide rækkevidden og netværket, ved at etablere en mobil formidlingsplatform. Nordea Fonden har givet tilsagn om at støtte projektet økonomisk over en 3 årig periode ( ) med 1,000 mio. kr. årligt, under forudsætning af, at Hjørring Kommune medfinansierer 0,500 mio. kr. pr. år i samme periode. Bidrag til udviklingsselskabet Green Port North jf. byrådets beslutning den 24. juni 2021 om godkendelse af samarbejdsorganisation mellem Hjørring Kommune og Hirtshals Havn. Alle parter bidrager med 1,500 mio. kr. årligt i en femårig periode fra medio Der afsættes 2,250 mio. kr. i 2022, hvoraf 0,750 mio. kr. fremrykkes til betaling i

7 (i kr.) Budget Investeringsoversigt for årene Budgetaftale Sum Bemærkninger Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Vedligeholdelsesramme Ældreområdet Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme. Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes der en vedligeholdelsesramme. Træningsområdet - reinvestering i udstyr Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsområdet. Tandplejen - reinvestering i udstyr Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr. Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne løbende vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen. Investeringsramme IT Ved at afsætte midler til investeringer og reinvesteringer i digitale løsninger er det muligt at sikre udvikling af både nye og eksisterende digitaliseringsløsninger som eksempelvis omsorgssystemet CURA. Omlægninger på det specialiserede socialområde Puljen i 2022 og 2023 omprioriteres til ombygning af Smedegården i forbindelse med flytning af dagtilbudsområdet fra Georg Jensens Vej til Smedegården. For at understøtte Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets investeringsstrategi, videreføres puljen fra 2024 afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet. Nyt Vendelbocenter i Sindal Boliger Serviceareal og Aktivitetscenter mm * Servicearealtilskud på 96 boliger a' kr Udbud af nødkaldssystem Ombygning af Smedegården Minilund - Lundgården El-ladestandere til Syge- og hjemmeplejen Understøttelse af nye faciliteter til Syge- og hjemmeplejen i Hirtshals Understøttelse af nye faciliteter til Syge- og hjemmeplejen i Hirtshals Byrådets besluttede den 19. december 2018, at der skal anlægges et nyt ældrecenter i Sindal som erstatning for ældrecenter Vendelbocentret. Forvaltningen har lavet et prisoverslag på etablering af det nye ældrecenter, der tidligst forventes klar til ibrugtagning primo Ved trykprøvning af budget var der en uændret forventning til den samlede anlægssum. Derimod er der brug for en ændret fordeling mellem den kommunale og den beboerfinansierede del af anlægsudgiften. Det medfører, at den kommunale del opskrives med 10,000 mio. kr., idet der ikke er låneadgang til servicedelen. På grund af ændret byggelovgivning siden 2016, skal der udarbejdes brandstrategier/brandplaner for alle ældrecentre. Derfor tænkes en ny tilbygning inkl. kontor sammen med brandstrategien/brandplanen for Lynggården. Forvaltningen har, efter SÆH-udvalgsmødet 26. august, vurderet at udbuddet af nødkald kan udskydes fra 2021 til 2022, fordi der i forbindelse med forlængelsen er investeret i udstyr. Som en del af Byrådets beslutning om at flytte dagtilbudsområdet til Smedegården (SÆH Kategori B, BY 26. maj 2021) er det forudsat, at der skal ske en ombygning af Smedegården med henblik på en funktionel og hensigtsmæssig fysisk ramme omkring dagtilbudsområdet. Ses i sammenhæng med opsparede henlæggelser til Omlægninger på det specialiserede socialområde. For at imødekomme behovet for særligt skærmede plejeboliger er der afsat 1,0 mio. kr. i 2022 til at anlægge en særligt skærmet afdeling på Ældrecenter Lundgården, kaldet Minilund, bestående af tre eksisterende plejeboliger. Anlægsinvesteringen er en forudsætning for at kompenserende driftsbesparelse vedr. hjemtagning af plejeopgave kan gennemføres. Syge- og hjemmeplejen står overfor at skulle skifte 100 biler i I tråd med Strategisk Energiplan 2.0, vedtaget af Byrådet i december 2020, foreslår Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, at der skiftes til elbiler. For at sikre den nødvendige elleverance til opladning af bilerne er der afsat 1,571 mio. kr. i

8 (i kr.) Budget Investeringsoversigt for årene Budgetaftale Sum Bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget Byforskønnelse - nedrivningspulje Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværende proces med forskønnelse af yderområder. Bygværker Består af broer, underføringer under veje og parkeringspladser i etager mv. Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud. Buffer til akut opståede udfordringer som følge af klimahændelser Puljen benyttes til udbedringer ifm. regnhændelser, eller andre hændelser. en evt. restpulje fordeles sidst på året til kommunens arbejde med energipakke 2 til koordinerede energiprojekter. Sti-/ Cykelsti projekter En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov. Belysning / Signalanlæg Bevillingen skal sikre at signalanlæggene og belysning løbende holdes på et tidssvarende niveau. Vejprojekter / Infrastruktur Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere. Kystbeskyttelse Pulje til sandfodringsprojekter langs kysten i samarbejde med grundejerforeninger i forholdet 1:1 med private bidrag. Områdefornyelser/Turismefremme Puljen er flyttet fra Økonomiudvalget til anvendelse som dels en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken og dels som en pulje til at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og lokalbefolkningen. Pulje til løsning af mindre trafikale udfordringer og ønsker Der opstår løbende udfordringer vedrørende trafikken. Eksempelvis trafikafvikling, kødannelser, uhensigtsmæssige krydsninger, trafikale konsekvenser af nye boligområder eller virksomheder og lignende. Ved at have en mindre pulje bliver der væsentlig bedre muligheder for at løse disse problemstillinger hurtigt og mere effektivt. Trafiksikkerhed og parkering ved Park Vendia Der etableres flere parkeringspladser tættere på aktiviteterne for at mindske den uhensigtsmæssige parkering. Herudover etableres bump og krydsningspunkt på Thomas Morilds Vej for 500 at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter Projekt gl. Vrå skole Med fraflytningen af den nuværende skole i Vrå, bliver et område på knap m2 ledig. Der skal ske en borgerinddragelse omkring den fremtidige anvendelse og udnyttelse af dette 500 område. Sti mellem Sindal Station og nyt plejecenter Der afsættes 1,000 mio. kr. til etablering af stiforbindelse for gående mellem Sindal Station og det nye plejecenter i Sindal, så der er let og sikker adgang for besøgende til plejecentret fra toget. Forlængelse af Tørholmsvej Tørholmsvej forlænges til Ringvejen for at sikre en god trafikbetjening på de eksisterende veje, samt en god trafikbetjening for de kommende boligområder. Administrationen har fået foretaget en tilstandsvurdering af det eksisterende kystbeskyttelsesanlæg ud på en meter lang strækning ud for Lønstrup. Konklusionen på Sikring af klint mellem Lønstrup og Harerenden tilstandsvurderingen er, at der er et behov for at foretage afhjælpende tiltag i forhold til en ca. 300 meter strækning, hvor der i øjeblikket er fare for større skred i klinten, der vil ramme 500 stiforløbet imellem Lønstrup og Harerenden. Der afsættes midler i anlægsbudgettet til at gennemføre afhjælpende foranstaltninger i forhold til at reducere risikoen for farlige skred på denne strækning. Marint indvendingsfelt Der er behov for at tilvejebringe et nyt marint indvindingsfelt, således efterspørgslen efter sand til kystbeskyttelsesformål kan imødekommes. Der afsættes midler i anlægsbudgettet til at gennemføre en VVM redegørelse, som grundlag til at søge om tilladelse til et nyt marint indvindingsfelt. Handicaptoilet Administrationen har modtaget en henvendelse fra Dansk Handicap Forbund omkring en landsdækkende indsats for at øge tilgængeligheden til handicap-toiletter. Konkret i de 20 største 120 kommuner. Der er afsat 0,120 mio. kr. i Hjørring midtby - skateranlæg Forsinkelsesbassinet ved Den gamle politigård i Hjørring er ikke nødvendigt for at kunne gennemføre midtby-projektet. Dette betyder at arealet ved den Gl. Politigård kan disponeres til andet formål. Der arbejdes på en helhedsløsning for Mammutpladsen, Jernbanegade og den Gl. Politigård, således at der skabes en god sammenhæng mellem Teater Vendsyssel, Den musiske skole, samt nye elementer i form af det synlige vand og mindre pladsdannelser/åndehuller. Der gives mere plads til beplantning og vand på mammutpladsen. De nedlagte parkeringspladser på Mammutpladsen bliver genetableret som grøn parkeringsplads på den Gamle politigård. De ny pladsdannelser på Mammutpladsen skal tiltrække og fastholde de unge, gerne i området ved Teateret og Musisk Skole. I denne forbindelse indtænkes benyttelse af skatere/løbehjul. Helhedsplan og bro over jernbanen v/halvorsmindev Broen på Halvorsmindevej er smal og oversigten så dårlig, at de bløde trafikanter nemt bliver klemt, og der opstår farlige situationer på broen. Der hægtes separate broer på siden til Heraf tilskud fra staten bløde trafikanter. Midlerne er afsat under forudsætning af, at der bevilges 2,250 mio. kr. fra den statslige cykelstipulje Cykelsti på kystvejen i Hirtshals Der etableres cykelsti på kystvejen i Hirtshals. Udarbejdelse af cykelsti-rapport Der afsættes 0,500 mio. kr. i 2022 til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, der kan danne baggrund for udarbejdelse af en prioriteringsplan for cykelstiprojekter i Hjørring Kommune. 8

9 (i kr.) Budget Investeringsoversigt for årene Budgetaftale Sum Bemærkninger Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Fællespulje, skoler Der er afsat budget til fælles anlægspuljer på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter, herunder Fællespulje, Hjørring Hallerne større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. I forbindelse med Covid-19 er det besluttet (By 28. maj 2020) at fremrykke anlæg fra hhv. Fællespulje, dagtilbud og 2022 til 2020, og der er derfor reduceret budget på skoleområdet i Medfinansieringspulje Puljen dækker medfinansiering bredt indenfor fritidsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg. Musisk Skole Børnehus i Hjørring Øst Sindal Undervisningssted - Tagrenovering Byrådet vedtog i marts 2019 at etablere et nyt byggeri på Jernbanegade samt Banegårdspladsen 2 i Hjørring til erstatning for Hjørring Musiske Skoles nuværende faciliteter i Dronningensgade. Ved budgetaftalen flyttes de afsatte midler til 2023 og Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavepladser på grund af et stigende børnetal. På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 15. maj 2017 blev det anbefalet, at der arbejdes med et nyt børnehus i 2020 med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det oprindelige projekt til nyt børnehus i Hjørring by, kan ikke dække behovet for pladser i forhold til det stigende børnetal i område øst. Projektet er oprindeligt beregnet til 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. For at kunne dække pasningsbehovet i området, skal projektet øges med yderligere 65 børnehavepladser. Desuden ønskes specialbørnehaven Viben flyttet til det nye børnehus med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp. På BY 24. juni 2020 blev der givet en ekstrabevilling på 4,750 mio. kr. til pælefundering ved den nye daginstitution. Denne bevillinger er indarbejdet ved trykprøvningen af investeringsoversigten. Budgettet til nyt børnehus i Hjørring by øges til samlet 44,750 mio. kr., hvoraf de 30,000 mio. kr. var afsat i 2019, 2020 og Sindal Undervisningssted har problemer med vandindtrængen og Team Anlæg og Bygherrerådgivning er blevet opmærksomme på, at der er anvendt præfabrikerede tagkasetter på 2 hovedbygninger samt pyramidetaget over musiklokalet på Sindal Undervisningssted. Tidligere var tagkasetterne sammenbygget imellem det flade tag på mellembygningen og det skrå tag på hovedbygningerne (fra 1992). Det ændrede man på, da man renoverede mellembygningens tag og lavede det ventileret og af den årsag var det nødvendigt at bryde sammenbygningen. Det har betydet, at det vand der tidligere fordelte sig fra hovedbygningens skrå tag ud i det flade tag på mellembygningen, nu ledes ind i klasselokaler. Tagkonstruktionen på Sindal Undervisningssted, med en alder på ca. 28 år burde have mange års levetid endnu, men anvendelsen af uventileret parralleltagskonstruktion af træ, på sådanne steder, hvor den ikke egner sig, resulterer nu i massive fugtproblemer og nedbrud af tagkonstruktionen og bør derfor udskiftes. Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede på møde den 16/8-21, at der skal arbejdes på at etablere paptag i forbindelse med tagrenoveringen. Hjørringskolens K2 klasser - etabl. af nye lokaler K2 klasserne undervises i pavillonen Højenehuset beliggende mellem Højene Undervisningssted og Højenehallen. Pavillonen blev i 2006 godkendt som børnehave, men er ikke godkendt til nuværende formål. Hvis bygningen skal godkendes til det aktuelle brug, skal den renoveres og opgraderes, så den kan imødekomme forskrifterne jf. gældende bygningsreglement. Hjørring Kommunes interne bygherrerådgivning vurderer ikke, at det hverken er rentabelt eller muligt at kunne bringe bygningen energi- og brandmæssigt op til nugældende krav ved en renovering, hvilket er nødvendigt for at få en permanent byggetilladelse på bygningen. På den baggrund er der anslået en anlægsramme for en ny bygning til K2 klasserne. Ved en eventuel genhusning i byggeperioden, må man påregne udgifter til nødvendige tilretninger i enhver anden midlertidig bygning. For at anslå en udgift hertil, skal man kende den konkrete placering. Tilskud til "Det blå frirum", SHI SHI ønsker at etablere et multisportsområde ved Højene Hallen. Projektet dækker et areal på ca m2. Multiområdet er tænkt som et aktivitetssted, der er åbent og tilgængeligt for alle, med udgangspunkt i: Offentlig adgang for alle, hvilket vil sige et åbent område Brugsret til SHI i foreningens primære brugstid (kl hverdage og weekender efter behov). Brugsret til Nordvestskolen til specifikke aktiviteter, men tillige resten af arealets tilbud (kl hverdage). Etablering af nyt motionstilbud med betalingskrav, dog udbudt til bred offentlighed i form af udendørs padeltennis. Idrætscenter Vendsyssel - tilskud til svømmehal Idrætscenter Vendsyssel opfører et nyt svømmecenter i forbindelse med det nuværende idrætscenter til en samlet pris på 110,0 mio. kr.. Med etableringen af et svømmecenter vil Idrætscenter Vendsyssel være et multicenter, der kan være med til at styrke og udvikle Vrå som et attraktivt bosætningsområde og dermed være med til at skabe yderligere udvikling i den sydlige del af kommunen. Der er afsat anlægstilskud på 25,0 mio. kr. ekskl. moms. Tilskuddet er en forudsætning om, at der ikke skal ydes yderligere driftstilskud til ICV. Udover anlægstilskuddet er parterne enige om, at der vederlagsfrit kan overdrages kommunal jord til byggeriet. Vandhuset - nye omklædningsfaciliteter Investeringspulje, selvejende haller Vandhuset er meget pressede på omklædningsfaciliteter, hvilket ofte omtales af de nuværende brugere af Vandhuset. De nuværende omklædningsforhold både begrænser adgang for brugere med særlige behov, men giver i øvrigt en mindre brugertilfredshed for de fleste offentlige brugere. Især er det tilfældet i forhold til de begrænsede badefaciliteter. En oprustning af omklædningsfaciliteter vil give Vandhuset et kvalitetsløft. Prisoverslaget er en del af et skitseforslag for udbygning af Vandhuset mod nord, etape 1. Der afsættes 6,000 mio. kr. i til investeringer, der understøtter at der skabes øget aktivitet i idrætsfaciliteterne i Hjørring Kommune. Derfor afsættes der 3,0 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023, der skal understøtte den igangværende proces og skabe mulighed for, at de selvejende haller kan realisere tiltag, der understøtter formålet om mere aktivitet i hallerne. Midlerne anvendes til investeringer, der øger fleksibiliteten indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer. 9

10 Budgetopgørelse Budgetaftale 22. september 2021 Vedt. Budget 2021 Budget I mio. kr. A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , , ,1 Generelle tilskud m.v., heraf , , , , ,7 - Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner 16 (foreløbigt tal) -11,0-13,0 0,0 0,0 0,0 - Forventet indtægtsløft afledt af demografi 0,0-15,0-30,0-45,0 Indtægter i alt , , , , ,9 Driftsudgifter Økonomiudvalget, heraf 581,6 594,9 580,5 540,8 497,1 - Grundbudgettering Voksenhandicap 0,0 20,7 32,1 33,4 - Bufferpulje 25,0 25,0 25,0 25,0 - Reduktionsmål 0,0-30,0-80,0-125,0 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.191, , , , ,1 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.504, , , , ,7 Teknik- og Miljøudvalget 147,8 150,3 150,2 150,2 150,2 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1.090, , , , ,4 Løn- og prisreserver 0,0 87,8 195,6 306,4 Driftsudgifter i alt 4.515, , , , ,9 Driftsresultat før finansiering -295,8-163,8-109,2-135,0-162,0 Renter mv. 2,5 3,2 3,4 4,2 4,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -293,3-160,7-105,8-130,7-157,8 * Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum) -110,5-81,9-24,5-45,8-71,4 Anlægsudgifter Trykprøvet anlægsramme - på tværs af udvalg, heraf 175,1 129,4 120,1 85,1 85,9 - Anlægsbuffer 14,0 0,0 0,0 10,0 20,0 Løn- og prisreserver 0,0 0,0 4,9 5,1 5,1 Anlægsudgifter i alt 175,1 129,4 125,0 90,2 91,0 Resultat af det skattefinans. område -118,2-31,3 19,2-40,5-66,7 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Resultat af forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0-0,1-0,2 C. RESULTAT I ALT (A+B) -118,2-31,3 19,3-40,6-67,0 FINANSIERINGSOVERSIGT Ændring af likvide midler Resultat i alt -118,2-31,3 19,3-40,6-67,0 *** Øvrige finansforskydninger 52,4-0,7 3,5 28,6 1,4 Afdrag på lån (langfristet gæld) 95,1 93,7 96,3 99,9 101,3 Optagne lån (langfristet gæld) -51,0-48,0-30,0-30,0-30,0 Sum Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug) -21,6 13,8 89,1 57,9 5,7 166,5 Likviditetstab ved statens overtagelse af opkrævning ejendomsskat 0,0 0,0 28,0 0,0 Forventet nedbringelse af drifts- og anlægsrul (tilpasset). Anlæg 60 mio. kr. og drift 20 mio. kr. Nedgang drift jævnt fordelt 50,0 15,0 10,0 5,0 Alene 10 mio. kr. af bufferpuljen på 25 mio. kr. disponeres til forbrug. -15,0-15,0-15,0-15,0 Indfrielse af kortfristede likviditetslån (Gennemføres i oktober 2021) 74,6 Likviditetsmæssig bundlinje 48,8 89,1 80,9-4,3 214,5 ** Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (- =negativ likviditet) 401,4 331,8 262,8 177,8 139,5 Serviceramme i mio. kr. lig sigtepunkt 3.203,9 Skatteforudsætninger: Udskrivningsprocent 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 Grundskyldspromille 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Kirkeskat 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 Noter: * Det driftsmæssige råderum viser driftsresultatet modregnet den faste afdragsbyrde på gælden. Byrådets målsætning for det driftsmæssige råderum er 70,0 mio. kr., således at der fortsat sikres medfinansiering af et fornuftigt anlægsprogram uden brug af likviditet. ** Likviditeten ved årets udgang i 2021 er fastlagt ud fra en lineær fremskrivning af den aktuelle kurve korrigeret for den forventede udvikling i anlægsforbruget og regulering af indtægtsgrundlag til staten. Udviklingen i likviditeten er fortsat forbundet med stor usikkerhed afledt af Covid-19. Byrådets målsætning for den gennemsnitlige likviditet er fortsat 130,0 mio. kr. *** I budget 2024 er der afsat 25,8 mio. kr. til indfrielse af gamle lån vedrørende Smedegården og Vendelbocentret. 10

11 Ændringsoversigt - Budgetaftale (i hele mio. kr.) Budget Sum Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 2, Budget ( "-" = likviditetsforbedring) 30,8 54,9 63,0 10,0 158,8 Drift jf. oversigt ændringsforslag 1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg jf. oversigt ændringsforslag -18,0 35,2-5,1-4,3 7,7 Ændringer i alt -17,0 34,2-5,1-4,3 7,7 Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse, Budgetaftale ( "-" =likviditetsforbedring) 13,8 89,1 57,9 5,7 166,5 11

Budget Ændringsforslag fra Liste V, C, O og Ivan Leth

Budget Ændringsforslag fra Liste V, C, O og Ivan Leth Budget 2020-2023 - Ændringsforslag fra Liste V, C, O og Ivan Leth 21. oktober 2019 Alle tal i 1.000 kr. Ved indtastning, skal der minus "-" foran alle beløb, som øger kommunens indtægter eller reducerer

Læs mere

Budgetopgørelse 6 Budgetaftale A, C og F, inkl. administrative ændringsforslag

Budgetopgørelse 6 Budgetaftale A, C og F, inkl. administrative ændringsforslag Budgetopgørelse 6 Budgetaftale A, C og F, inkl. administrative ændringsforslag Vedt. Budget 2018 Budget 2019 2020 2021 2022 I mio. kr. A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -2.908,3-2.925,7-2.985,2-3.066,1-3.126,4

Læs mere

Budgetopgørelse 6 A 2. behandling

Budgetopgørelse 6 A 2. behandling Budgetopgørelse 6 A 2. behandling 4. oktober 2017 1.000 kr. Vedt. Budget 2017 Budget 2018 2019 2020 2021 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -2.827.071-2.908.251-2.929.517-3.018.574-3.114.928

Læs mere

Budget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag

Budget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2019-2022 anlæg Teknik- og Miljø Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2018-2021 Anlæg 2018-2021 senere Helhedsindsats i Hirtshals 3.000 2.500 0 0 0 Byforskønnelse generel

Læs mere

Budgetopgørelse 5 Budgetforlig 13. september 2017 Bilag 1 1.000 kr. Vedt. Budget 2017 Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -2.827.071-2.908.251-2.929.517-3.018.574-3.114.928

Læs mere

Budgetopgørelse 5 Budgetforlig

Budgetopgørelse 5 Budgetforlig opgørelse 5 forlig 13. september 2017 Bilag 1 1.000 kr. Vedt. 2017 2019 2020 2021 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -2.827.071-2.908.251-2.929.517-3.018.574-3.114.928 Generelle tilskud

Læs mere

BILAG 1 Budget 2019-2022 - virkning af ændringsforslag 26. september 2018 Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Udvalg Reduktionsnr. Tekst Sum Bemærkninger Bundlinje i budgetopgørelse 3

Læs mere

Budget Bind 1. Budget. Mål og indsatser. Indledning Generelle budgetforudsætninger Budgetaftale og budgetopgørelse Generelle bemærkninger

Budget Bind 1. Budget. Mål og indsatser. Indledning Generelle budgetforudsætninger Budgetaftale og budgetopgørelse Generelle bemærkninger Budget 2019 Bind 1 Indledning Generelle budgetforudsætninger Budgetaftale og budgetopgørelse Generelle bemærkninger Budget Mål og indsatser Hjørring Kommune November 2018 HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2019-2022

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

Budget Borgmesterens budgetforslag.

Budget Borgmesterens budgetforslag. 7. september 2017 Budget 2018-2021 Borgmesterens budgetforslag. Budgetforslaget er udarbejdet med sigte på: - Få driftsmæssige justeringer i respekt for dels implementeringen af de allerede vedtagne ændringer

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Samlet oversigt over trykprøvning og forslag til nye investeringer - Anlæg I ALT

Samlet oversigt over trykprøvning og forslag til nye investeringer - Anlæg I ALT Kapitel 5 Samlet oversigt over trykprøvning og forslag til nye investeringer - Anlæg Økonomisk oversigt 2020 2021 2022 2023 I ALT 6,880 28,880-13,920 9,070 Trykprøvning af eksisterende Investeringsoversigt,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget 1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Orienteringsmøde om Budget 2019

Orienteringsmøde om Budget 2019 Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

b) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale

b) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale Hjørring Kommune 15. marts 2017 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2016 Rulning fra 2015 til 2016 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den

Læs mere

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr. Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb tidligere 2018 2019 2020 2021 alt U 45.113 64.004 56.005 49.659 49.659 11.987 276.427-14.800-42.364 0 0 0 0-57.164 Miljø- og Teknikudvalget U 7.010 35.750 14.323 3.388 3.388 11.987 75.846 Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål

Læs mere

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn

Læs mere

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016 Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300

Læs mere

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten ) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Anlægsopfølgning, ØK2 2016

Anlægsopfølgning, ØK2 2016 Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger Forbrug pr. 30/6 regnskab Halvårs regnskab vedtaget Udvalget i alt. -8,000-6,838-14,838-8,150-12,639 4,292 2,199-1.689 002977 Bygm. Rugvænget, Sindal

Læs mere