Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om godkendelse af vurderingen af Danmarks genopretnings- og resiliensplan. {SWD(2021) 154 final}

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om godkendelse af vurderingen af Danmarks genopretnings- og resiliensplan. {SWD(2021) 154 final}"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2021) 326 final 2021/0158 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om godkendelse af vurderingen af Danmarks genopretnings- og resiliensplan {SWD(2021) 154 final} DA DA

2 2021/0158 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om godkendelse af vurderingen af Danmarks genopretnings- og resiliensplan RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten 1, særlig artikel 20, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Covid-19-udbruddet har haft ødelæggende konsekvenser for Danmarks økonomi. I 2019 udgjorde Danmarks bruttonationalprodukt pr. indbygger (BNP pr. indbygger) 172 % af gennemsnittet for EU. Ifølge Kommissionens forårsprognose 2021 faldt Danmarks reale BNP med 2,7 % i 2020, mens det ventes at stige med 0,1 % i 2020 og 2021 samlet set. Forhold af mere varig karakter, som påvirker de økonomiske resultater på længere sigt, omfatter et velfungerende arbejdsmarked, en robust og eksportorienteret fremstillingssektor samt en veludviklet socialsektor. Selv om produktivitetsniveauet i den danske økonomi er blandt de højeste i EU, har produktivitetsvæksten været afdæmpet i en længere periode, navnlig i de dele af servicesektoren, der er orienteret mod hjemmemarkedet. I tider med demografiske og teknologiske forandringer er det stadig centralt for at skabe bæredygtig og inklusiv vækst i Danmark, at der sikres et udbud af arbejdskraft, og at manglen på arbejdskraft, især faglært arbejdskraft og IKT-specialister, afhjælpes. (2) Den 9. juli 2019 og den 20. juli 2020 rettede Rådet henstillinger til Danmark som led i det europæiske semester. Rådet henstillede navnlig, at Danmark skulle træffe alle nødvendige foranstaltninger til effektivt at imødegå pandemien, opnå en forsvarlig budgetstilling på mellemlang sigt, sikre en holdbar gæld og samtidig øge investeringerne. Det henstillede også, at Danmark skulle øge sundhedssystemets modstandsdygtighed. Det blev også henstillet til Danmark at fremrykke modne offentlige investeringsprojekter og tilskynde til private investeringer for at fremme den økonomiske genopretning. Rådet henstillede desuden til Danmark at målrette investeringer mod den grønne og den digitale omstilling, navnlig ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, bæredygtig transport samt forskning og innovation, bl.a. med det formål at udvide innovationsgrundlaget. Endelig henstillede Rådet, at Danmark skulle øge effektiviteten af tilsynet med bekæmpelse af hvidvask 1 EUT L 57 af , s. 17. DA 1 DA

3 og effektivt håndhæve reglerne for bekæmpelse af hvidvask. Kommissionen har vurderet fremskridtene med gennemførelsen af disse landespecifikke henstillinger på tidspunktet for indgivelsen af genopretnings- og resiliensplanen og har konstateret, at Danmark har gjort væsentlige fremskridt med henstillingen om at træffe alle nødvendige foranstaltninger til effektivt at imødegå pandemien, opnå en forsvarlig budgetstilling på mellemlang sigt, sikre en holdbar gæld og samtidig øge investeringerne. Danmark har gjort visse fremskridt med henstillingen om at øge sundhedssystemets modstandsdygtighed. Det samme gælder henstillingerne om at fremrykke modne offentlige investeringsprojekter og tilskynde til private investeringer for at fremme den økonomiske genopretning samt henstillingen om at målrette investeringer mod den grønne og den digitale omstilling, navnlig ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, bæredygtig transport samt forskning og innovation. Der er gjort visse fremskridt med hensyn til målet om at udvide innovationsgrundlaget. Kommissionen finder, at Danmark har gjort visse fremskridt med hensyn til at øge effektiviteten af tilsynet med bekæmpelse af hvidvask og effektivt håndhæve reglerne for bekæmpelse af hvidvask. (3) Den 30. april 2021 indgav Danmark sin nationale genopretnings- og resiliensplan til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) 2021/241. Det skete efter en høringsproces, der blev gennemført i overensstemmelse med de nationale retlige rammer, om som involverede lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter samt andre relevante interessenter. Det nationale ejerskab til genopretnings- og resiliensplanerne understøtter deres vellykkede gennemførelse og vedvarende virkning på nationalt plan og troværdigheden på europæisk plan. Kommissionen har i medfør af nævnte forordnings artikel 19 vurderet den danske genopretnings- og resiliensplans relevans, effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng i overensstemmelse med vurderingskriterierne i bilag V til forordningen. (4) Genopretnings- og resiliensplanerne bør forfølge de overordnede mål for genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er oprettet i henhold til forordning (EU) 2021/241, og for EU-genopretningsinstrumentet, som er oprettet i henhold til Rådets forordning (EU) 2020/2094 2, til støtte for genopretningen efter covid-19-krisen. De bør fremme Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved at bidrage til de seks søjler, der er nævnt i artikel 3 i forordning (EU) 2021/241. (5) Gennemførelsen af medlemsstaternes genopretnings- og resiliensplaner vil udgøre en koordineret investerings- og reformindsats i hele Unionen. Gennem en koordineret og samtidig gennemførelse af disse reformer og investeringer og gennemførelsen af grænseoverskridende projekter vil disse reformer og investeringer gensidigt styrke hinanden og skabe positive afsmittende virkninger i hele Unionen. Derfor vil ca. en tredjedel af facilitetens indvirkning på medlemsstaternes vækst og jobskabelse stamme fra afsmittende virkninger fra andre medlemsstater. Afbalanceret reaktion, som bidrager til de seks søjler (6) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra a), og afsnit 2.1 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 udgør Danmarks genopretnings- og resiliensplan i høj grad (A-rating) en omfattende og tilstrækkelig afbalanceret reaktion på den økonomiske og sociale 2 Rådets forordning (EU) 2020/2094 af 14. december 2020 om oprettelse af et EUgenopretningsinstrument til støtte for genopretningen efter covid-19-krisen (EUT L 433 I af , s. 2). DA 2 DA

4 situation og bidrager derved hensigtsmæssigt til alle seks søjler omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) 2021/241 under hensyntagen til Danmarks specifikke udfordringer og finansielle tildeling. (7) I henhold til artikel 3 i forordning (EU) 2021/241 omfatter facilitetens anvendelsesområde politikområder af europæisk relevans struktureret i seks søjler: a) grøn omstilling, b) digital omstilling, c) intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, herunder økonomisk samhørighed, beskæftigelse, produktivitet, konkurrenceevne, forskning, udvikling og innovation, og et velfungerende indre marked med stærke SMV'er, d) social og territorial samhørighed, e) sundhed og økonomisk, social og institutionel resiliens, med henblik på bl.a. at øge kriseberedskab og krisehåndteringskapacitet, og f) politikker for den kommende generation, børn og unge, såsom uddannelse og færdigheder. (8) Planen indeholder foranstaltninger, som bidrager til alle seks søjler, idet et betydeligt antal af komponenterne i planen dækker flere søjler på samme tid. En sådan fremgangsmåde bidrager til at sikre, at der tages behørigt hensyn til hver søjle på en sammenhængende måde. I lyset af de specifikke udfordringer, som Danmarks står over for, det særlige fokus på den grønne omstilling og på intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst såvel som den overordnede vægtning på tværs af søjlerne anses planen i høj grad at udgøre en omfattende og tilstrækkeligt afbalanceret reaktion på den økonomiske og sociale situation. (9) Genopretnings- og resiliensplanen udgør en afbalanceret, sammenhængende og ambitiøs reaktion på Danmarks udfordringer og bidrager effektivt til at håndtere de centrale udfordringer, der knytter sig til genopretningen og den fremtidige modstandsdygtighed, navnlig den grønne og den digitale omstilling, samtidig med at biodiversiteten øges. Ved at stimulere til vækst og jobskabelse og styrke sundhedssystemet ventes den at støtte et mere modstandsdygtigt og sammenhængende samfund. (10) Planen har et stærkt fokus på den grønne omstilling, idet energi- og klimarelaterede foranstaltninger indgår i fem ud af syv komponenter. Foranstaltningerne omfatter gennemførelse af en grøn skattereform samt fremme af investeringer inden for energieffektivisering, bæredygtig vejtransport, bæredygtigt landbrug og grøn forskning og udvikling. I planen tages der fat om digitaliseringsudfordringer på forskellige områder, f.eks. fastlæggelsen af en ny national digitaliseringsstrategi, støtte til små og mellemstore virksomheders (SMV) investeringer i digitalisering, udvidelse af bredbåndsdækningen i landområder og videreførelse af digitaliseringen af sundhedssektoren. Generelle skatteordninger forventes at fremme hurtigere grønne, digitale og forsknings- og udviklingsrelaterede investeringer, mens den grønne skattereform ventes at fremskynde den grønne omstilling. (11) Alle de foranstaltninger, der understøtter planens komponenter, dækker i vid udstrækning politikker, som bidrager til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og et velfungerende indre marked. Planen har et solidt fokus på FoU, idet mere end 17 % af de samlede udgifter er øremærket til grønne FoU-projekter. Investeringer i FoU ventes at smitte positivt af på produktiviteten. De bygge- og anlægsprojekter, der er beskrevet i planen, forventes at støtte SMV'er og lokale arbejdspladser, mens støtteordningen for SMV'ers digitale omstilling forventes at hjælpe dem med at håndtere hindringer for investering og ibrugtage nye og avancerede teknologier og e-handelsløsninger. Udvidelsen af dækningen med DA 3 DA

5 højhastighedsbredbånd i landområder, hvor der hidtil ikke har været en sådan dækning, kan bringe nye SMV'er ind i den digitale økonomi. Håndtering af alle eller en betydelig del af de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger (12) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra b), og afsnit 2.2 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 forventes genopretnings- og resiliensplanen at bidrage effektivt til at håndtere alle eller en betydelig del af de udfordringer (A-rating), der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger, herunder finansielle aspekter heraf, som er rettet til den pågældende medlemsstat, eller udfordringer identificeret i andre relevante dokumenter, som Kommissionen vedtager officielt inden for rammerne af det europæiske semester. (13) Planen indeholder et omfattende sæt gensidigt forstærkende reformer og investeringer, der bidrager til effektivt at håndtere alle eller en betydelig del af de økonomiske og sociale udfordringer, som er skitseret i de landespecifikke henstillinger, Rådet rettede til Danmark som led i de det europæiske semester 2019 og 2020, navnlig med hensyn til energi- og klimarelaterede investeringer samt digitale investeringer, sundhedssystemets modstandsdygtighed samt forskning og udvikling. (14) Det centrale mål for planen er at fremskynde den grønne omstilling. Et vigtigt reformtiltag er den grønne skattereform. I første fase omfatter den grønne skattereform et øget skattefradrag for investeringer med henblik for at skabe et incitament for virksomhederne til at fremrykke grønne investeringer, som forventes at fremme gennemførelsen af reformen. I anden fase, fra og med 2023, hæves energiafgifterne, som vil blive rettet mod CO2-indholdet af fossil energi, hvilket vil skabe incitament til at bruge ren energi og reducere drivhusgasudledningerne. Derudover indeholder planen komponenter, der specifikt vedrører energieffektivisering af husholdninger, industrien og offentlige bygninger, fremme af bæredygtige transportløsninger og finansiering til grønne forsknings- og udviklingsprojekter. (15) Planen indeholder adskillige generelle og målrettede foranstaltninger til at fremme den digitale omstilling. Afskrivningsordningerne under den grønne skattereform ventes også at generere betydelige digitale investeringer. Målrettede støtteordninger bør støtte SMV'ernes digitaliseringsindsats og bidrage til at udvide bredbåndsdækningen til landområder, hvor der ikke hidtil har været dækning. Danmarks nye digitaliseringsstrategi ventes at indebære væsentlige reformer for yderligere at styrke digitaliseringen i den offentlige forvaltning med fokus på interoperabilitet, hvilket vil give befolkningen og virksomhederne lettere adgang til den offentlige sektor. (16) Planen har et solidt fokus på FoU. Den indeholder finansiering til offentlig-private FoU-partnerskaber, der fokuserer på den grønne omstilling, samt til midlertidig forhøjelse af den generelle grænse for FoU-skattefradraget for at fremme sådanne investeringer. Disse foranstaltninger ventes endvidere at tilskynde flere virksomheder til at gennemføre FoU-aktiviteter, hvilket vil udvide innovationsgrundlaget. De grønne forskningspartnerskaber forventes at åbne nye muligheder for SMV'erne til at deltage i klimarelaterede FoU-aktiviteter og fremme udbredelsen af innovation. (17) Planen indeholder foranstaltninger, som ventes at øge sundhedssystemets modstandsdygtighed. Det omfatter infrastrukturstøtte og logistisk støtte til at garantere et lager af kritiske lægemidler samt krisehåndtering og overvågning af kritisk medicinsk udstyr. Øget digitalisering og brug af telemedicin kan sikre bedre og mere DA 4 DA

6 lige adgang til visse sundhedsydelser. Det covid-relaterede kliniske studie skal undersøge graden og varigheden af immunitet og søge at afdække, om der er forskel på vacciners effektivitet på tværs af befolkningsgrupper. (18) Henstillingerne vedrørende den umiddelbare finanspolitiske reaktion på pandemien kan anses for at falde uden for rammerne af Danmarks plan, skønt medlemsstaterne generelt har reageret hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt på det umiddelbare behov for at støtte økonomien gennem finanspolitiske foranstaltninger i 2020 og 2021, i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle undtagelsesklausul. Bidrag til vækstpotentiale, jobskabelse og økonomisk, social og institutionel resiliens (19) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra c), og afsnit 2.3 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 forventes genopretnings- og resiliensplanen at have stor indvirkning (A-rating) med hensyn til at styrke medlemsstatens vækstpotentiale, jobskabelse og økonomiske, sociale og institutionelle resiliens, bidrage til gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder gennem fremme af politikker for børn og unge, og afbøde covid-19-krisens økonomiske og sociale indvirkning, hvorved den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og konvergens i Unionen styrkes. (20) Simuleringer foretaget af Kommissionens tjenestegrene viser, at planen kan øge Danmarks BNP med mellem 0,4 og 0,6 % frem mod Planen indeholder en ambitiøs pakke af reformer og investeringer til at håndtere landets udfordringer og styrke dets økonomiske, institutionelle og sociale resiliens. De foreslåede foranstaltninger ventes at løfte Danmarks konkurrenceevne og produktivitet ved at støtte investeringer og fremme FoU, innovation og digitalisering. Overordnet set ventes gennemførelsen af planen at bidrage positivt til væksten i BNP og i beskæftigelsen på kort sigt og at styrke den potentielle produktion på mellemlang og lang sigt. (21) Gennemførelsen af planen ventes at bidrage til at opretholde en høj grad af social samhørighed gennem øget beskæftigelse i landområderne og ved at udvide de digitale tjenester. De vigtigste bidrag til vækst og beskæftigelse ventes at hidrøre fra fremskyndelsen af grønne og digitale investeringer, bygningsrenoveringer med henblik på energieffektivisering, investeringer i bæredygtige transport- og landbrugssektorer samt forskning og udvikling. Gennemførelsen af planen forventes også at bidrage til social samhørighed gennem foranstaltninger, der er målrettet mod sårbare grupper. Takket være den positive indvirkning på beskæftigelsen ventes planen også at bidrage til en bedre integration af personer på kanten af arbejdsmarkedet, herunder personer med lavere uddannelsesniveau, arbejdstagere med indvandrerbaggrund og personer med handicap. En af foranstaltningerne i planen har til formål at give sårbare grupper bedre og mere lige adgang til sundhedspleje gennem telemedicin. (22) Gennemførelsen af planen ventes at yde et positivt bidrag til Danmarks økonomiske, institutionelle og sociale resiliens. Den økonomiske resiliens styrkes navnlig med afskrivningsordningerne i den grønne skattereform til støtte for virksomheder, navnlig SMV'er, samt de digitale og FoU-relaterede investeringer. Planen forventes at øge den 3 Disse simuleringer afspejler NGEU's samlede indvirkning, hvilket også omfatter finansiering til REACT-EU og øget finansiering til Horisont Europa, InvestEU, Fonden for Retfærdig Omstilling, udvikling af landdistrikter og resceu. De omfatter ikke de mulige positive virkninger af strukturreformer, som kan være væsentlige. DA 5 DA

7 institutionelle modstandsdygtighed gennem foranstaltninger relateret til digitaliseringen af sundhedssystemet og logistisk støtte og infrastrukturstøtte til kritisk medicinsk udstyr såvel som gennem de reformer og investeringer i den offentlige forvaltning, der påtænkes som led i den nye digitaliseringsstrategi. Den sociale resiliens skal styrkes gennem foranstaltninger, som tager sigte på at øge styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed eller bidrage til øget beskæftigelse. Foranstaltningerne vil bidrage til gennemførelsen af handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev godkendt på topmødet i Porto den 7. maj 2021, og forventes at bidrage til at forbedre indikatorværdierne i den sociale resultattavle. Princippet om ikke at gøre væsentlig skade (23) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra d), og afsnit 2.4 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 forventes genopretnings- og resiliensplanen at sikre, at ingen foranstaltning (A-rating) til gennemførelse af reformer og investeringsprojekter i genopretnings- og resiliensplanen gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 4 (princippet om ikke at gøre væsentlig skade DNSH-princippet). (24) Danmark har i overensstemmelse med Europa-Kommissionens tekniske vejledning (EUT C 58 af 18. februar 2021, s. 1) påvist, at landets plan ikke gør væsentlig skade på noget miljømål. Dette gælder navnlig også komponenten vedrørende energieffektivisering, som fokuserer på udskiftning af olie- og gasfyr med elektriske varmepumper. Det gælder også bæredygtig transport, idet der kun bør ydes støtte til nul- eller lavemissions mobile aktiver inden for rammerne af forordning (EU) 2021/241. Bidrag til den grønne omstilling, herunder biodiversitet (25) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra e), og afsnit 2.5 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 indeholder genopretnings- og resiliensplanen foranstaltninger, der i høj grad (A-rating) bidrager til den grønne omstilling, herunder biodiversitet, eller til håndtering af de dermed forbundne udfordringer. Foranstaltningerne til støtte for klimamål omfatter et beløb, der svarer til 59 % af planens samlede tildeling, beregnet på grundlag af metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241. I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) 2021/241 stemmer genopretnings- og resiliensplanen overens med oplysningerne i den nationale energi- og klimaplan for Det primære fokus for førstnævnte plan er at fremskynde den grønne omstilling. Foranstaltningerne i planen stemmer overens med Danmarks nationale energi- og klimaplan for og rækker endog længere hvad angår ambitionsniveauet for energieffektiviseringer. De er også på linje med Danmarks overordnede målsætning om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 % i 2030 i forhold til 1990 samt om at blive klimaneutral senest i (26) Det største reforminitiativ i planen er den grønne skattereform, som vil fremskynde grønne investeringer og forhøje energiafgifterne fra 2023 med henblik på at reducere drivhusgasudledningerne. Komponenten omfatter foranstaltninger til at øge 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af , s. 13). DA 6 DA

8 energieffektiviteten i husholdninger, industrien og offentlige bygninger. Planen indeholder målrettede reformer og investeringer i transport- og landbrugssektorerne, som er de to sektorer i Danmark, der tegner sig for de største udledninger fra sektorer, der ikke er omfattet af emissionshandelssystemet. Komponenten "bæredygtig vejtransport" indeholder en reform med henblik på at ændre beskatningen og hæve skrotpræmien for ældre dieselbiler samt foranstaltninger til fremme af grøn transport og infrastruktur. Komponenten "grøn omstilling af landbruget og miljøet" indeholder en reform med henblik på udtagning af kulstofrig landbrugsjord til miljø- og klimaformål samt investeringer til bl.a. fremme af økologisk landbrug, innovation og oprensning af industrigrunde og forurenede grunde. (27) Opfyldelsen af Danmarks mål for reduktion af drivhusgasudledninger kræver ikke alene betydelige investeringer og reformer i hele økonomien, men også ny forskning og innovation. Komponenten "grøn forskning og udvikling" indeholder en midlertidig stigning i FoU-fradraget for alle virksomheder med henblik på at tilskynde til grøn innovation, mens de missionsbaserede FoU-partnerskaber vil fokusere på specifikke målsætninger om at afdække muligheder for reduktioner af drivhusgasudledningerne i den nærmeste fremtid. Et forskningsprojekt inden for CO2-opsamling og -lagring har til formål at undersøge muligheden for lagring af CO2 i udtømte olie- og gasfelter i Nordsøen, hvor der er mulighed for at lagre CO2 fra andre medlemsstater. Bidrag til den digitale omstilling (28) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra f), og afsnit 2.6 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 indeholder genopretnings- og resiliensplanen foranstaltninger, der i høj grad (A-rating) bidrager til den digitale omstilling eller til håndtering af de dermed forbundne udfordringer. Foranstaltningerne til støtte for de digitale mål tegner sig for 25 % af planens samlede tildeling, beregnet på grundlag af metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241. (29) Planen indeholder investeringer i digitaliseringen af virksomheder med henblik på navnlig at styrke SMV'ernes stilling i det digitale indre marked. Derudover indeholder den foranstaltninger til at øge digitaliseringen af landets offentlige forvaltning med henblik på at imødekomme nye behov hos befolkningen og virksomhederne i forbindelse med deres interaktion med den offentlige forvaltning. For at fremskynde den økonomiske genopretning og tilskynde virksomhederne til at investere i moderne, grøn og digital teknologi i lyset af den øgede afgift på CO2-udledninger indeholder planen også en række bredere afgiftsordninger, som ventes at generere betydelige private investeringer i digital teknologi. Gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger forventes at bidrage væsentligt til den digitale omstilling. (30) For at håndtere de udfordringer, der følger af den digitale omstilling, bør den digitale strategi omfatte foranstaltninger til at udvikle digitale færdigheder. Endelig indeholder planen for at sikre større sammenhæng også investeringer i udrulningen af bredbånd med meget høj hastighed i landområderne. Gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger forventes at bidrage væsentligt til at håndtere de udfordringer, der følger af den digitale omstilling. Varig indvirkning (31) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra g), og afsnit 2.7 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 forventes genopretnings- og resiliensplanen i høj grad (A-rating) at få varig indvirkning på Danmark. DA 7 DA

9 (32) Gennemførelsen af de påtænkte reformer og investeringer forventes at bevirke varige strukturelle ændringer i økonomien. Forøgelsen af energiafgifterne ventes sammen med den efterfølgende indførelse af en standardafgift på drivhusgasudledninger at bidrage til at fremskynde den grønne omstilling af økonomien gennem en permanent reduktion af drivhusgasudledninger. Andre foranstaltninger og investeringer støtter målet om grøn omstilling på sammenhængende og effektiv vis, navnlig ved at målrette finansieringen mod sektorer med de største drivhusgasudledninger (dvs. transport og landbrug) og samtidig øge energieffektiviteten. (33) De centrale reformer i planen forventes at blive videreført også efter De ambitiøse FoU-projekter i planen kan få positiv og langvarig indvirkning på opfyldelsen af klimamålene, navnlig de projekter, der er rettet mod bedre CO2- opsamling og -lagring. Bedre systemer til forvaltning af kritiske forsyninger i sundhedssektoren skal bidrage til sektorens modstandsdygtighed på længere sigt. Investeringerne på det digitale område og gennemførelsen af digitaliseringsstrategien forventes at have varig indvirkning som følge af den hurtigere digitale omstilling af landets offentlige forvaltning og SMV'er. Planens varige indvirkning kan også øges gennem synergier mellem planen og andre programmer, herunder programmer finansieret af samhørighedsfondene. Overvågning og gennemførelse (34) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra h), og afsnit 2,8 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 er de ordninger, der er foreslået i genopretnings- og resiliensplanen, herunder den påtænkte tidsplan og de påtænkte milepæle og mål samt de dertil knyttede indikatorer, tilstrækkelige (A-rating) med hensyn til at sikre en effektiv overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen. Ordningerne består af to kontrol- og revisionsniveauer: et på centralt plan, som supplerer de eksisterende kontrol- og revisionsmekanismer, og de gældende ordninger på decentralt plan. Finansministeriet er ansvarligt for koordineringen og for at sikre en forsvarlig og velfungerende revision og kontrol i forbindelse med gennemførelsen af genopretningsog resiliensplanen i ressortministerierne. (35) Milepælene og målene er klare og realistiske, og de foreslåede indikatorer for disse milepæle er relevante, acceptable og holdbare. Milepælene og målene i Danmarks plan udgør et velegnet system til overvågning af planens gennemførelse. De verifikationsmekanismer, den dataindsamling og de ansvarsområder, som Danmark har beskrevet, er tilstrækkeligt robuste til på passende vis at begrunde udbetalingsanmodningerne, når milepælene og målene vurderes at være nået. De specifikke oplysninger, der skal indsamles fra projekterne, vedrører endelige modtagere/støttemodtagere, kontrahenter og underkontrahenter. Indsamlingen af disse oplysninger vil bidrage til at opnå viden om eventuelle risici, navnlig med hensyn til "koncentration" og "omdømme". (36) Milepæle og mål er også relevante for de foranstaltninger, der er støtteberettigede efter forordningens artikel 17, stk. 2. De fortsatte retsvirkninger fremgår af artikel 24, stk. 3, samt samme artikels stykke 2, som foreskriver, at sådanne foranstaltninger også skal være ledsaget af opfyldelsen af milepæle og mål for at begrunde en udbetalingsanmodning. (37) Medlemsstaterne bør sikre, at finansiel støtte fra faciliteten kommunikeres og anerkendes i overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EU) 2021/241. Der kan DA 8 DA

10 anmodes om teknisk støtte gennem instrumentet for teknisk støtte med henblik på at bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af deres plan. Omkostninger (38) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra i), og afsnit 2.9 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 er begrundelsen i planen for genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger i moderat grad (B-rating) rimelig og plausibel, i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet og står mål med den forventede nationale økonomiske og sociale indvirkning. (39) Danmark har fremlagt udgiftsskøn for alle foranstaltningerne under planens syv komponenter. De giver et vist overblik over omkostningselementerne og omkostningsfaktorerne. I nogle tilfælde er de baseret på tilsvarende tidligere gennemførte politiske tiltag, forskning eller andre kilder. De største omkostningselementer er baseret på makroøkonomiske simuleringer. Nogle omkostningselementer ledsages af ufuldstændig dokumentation såsom kontrakter, enhedspriser eller antagelser. (40) Danmark har fremlagt udgiftsskøn for alle investeringsforanstaltninger i genopretnings- og resiliensplanen. Skønnet over de omkostninger, der er forbundet med de generelle skatteforanstaltninger såsom afskrivningsordningerne inden for rammerne af den grønne skattereform og FoU-fradraget, er foretaget ved hjælp af modeller. For investeringer, hvor der allerede tidligere er indført lignende foranstaltninger, f.eks. energieffektiviseringsforanstaltninger eller støtte til digitalisering af SMV'er, er udgiftsskønnene meget detaljerede, og det har været muligt klart at identificere den anvendte metode. I forbindelse med reformer, f.eks. den nye digitaliseringsstrategi, eller nye foranstaltninger, f.eks. missionsbaserede FoUprojekter, eller foranstaltninger, hvor der ikke findes lignende tidligere ordninger, er udgiftsskønnene mindre detaljerede. Endelig er de anslåede samlede omkostninger i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet og står mål med den forventede nationale økonomiske og sociale indvirkning. Beskyttelse af finansielle interesser (41) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra j), og afsnit 2.10 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 er de ordninger, der er foreslået i genopretnings- og resiliensplanen, tilstrækkelige (A-rating) til at forebygge, opdage og korrigere korruption, svig og interessekonflikter ved anvendelsen af midler ydet i henhold til nævnte forordning, og ordningerne forventes effektivt at forhindre dobbeltfinansiering inden for rammerne af nævnte forordning og andre EU-programmer. Dette berører ikke anvendelsen af andre instrumenter og værktøjer til at fremme og håndhæve overholdelsen af EU-retten, herunder til at forebygge, afsløre og korrigere korruption, svig og interessekonflikter og til at beskytte Unionens finanser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2092. (42) Planen ledsages af tilfredsstillende gennemførelsesforanstaltninger, herunder omfattende sikkerhedsforanstaltninger hvad angår kontrol og revision. Finansministeriet bør bære det overordnede ansvar for gennemførelsen af planen og bør optræde på vegne af de øvrige ministerier i forbindelse med planens operationelle og administrative aspekter. Kontoret for Revision og Tilsyn i Finansministeriet er DA 9 DA

11 ansvarligt for at foretage kontrol med ministeriernes forvaltning af økonomiske midler og dokumentationen for opfyldelsen af mål og milepæle. (43) Det fremgår af den danske genopretnings- og resiliensplan, at der findes procedurer til at sikre overholdelse af gældende EU-ret og national ret i forbindelse med gennemførelsen af alle foranstaltninger. Alt i alt er kontrolsystemet og andre relevante ordninger, herunder til indsamling og tilrådighedsstillelse af oplysninger om endelige modtagere, tilstrækkelige til at forebygge, opdage og korrigere korruption, svig og interessekonflikter ved anvendelsen af midler ydet i henhold til forordning (EU) 2021/241 samt til at forhindre dobbeltfinansiering inden for rammerne af nævnte forordning og andre EU-programmer. Hver af de ni ansvarlige ressortministerier, der skal inddrages i gennemførelsen af komponenterne, bør udstede en forvaltningserklæring vedrørende genopretnings- og resiliensplanen, idet Kontoret for Revision og Tilsyn står for kontrol og tilsyn. (44) Systemet til intern kontrol, der er beskrevet i Danmarks genopretnings- og resiliensplan, er baseret på robuste processer og strukturer, hvor roller og ansvar er klart defineret, og der sikres en passende adskillelse af relevante kontrolfunktioner. Kontrolsystemet og andre relevante ordninger, herunder indsamling og tilrådighedsstillelse af data om endelige modtagere, er passende. Danmark oplyser at ville anvende ARACHNE-systemet som supplement til de nationale systemer hvad angår visse krav i planen. Sammenhæng (45) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra k), og afsnit 2.11 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 indeholder planen i høj grad (A-rating) foranstaltninger til gennemførelsen af reformer og offentlige investeringsprojekter, der repræsenterer sammenhængende tiltag. (46) Planen er kendetegnet ved en overordnet vision om at anvende genopretningen som løftestang til at fremskynde den grønne og den digitale omstilling, og der er stor sammenhæng mellem komponenterne og de individuelle foranstaltninger. Reformerne og investeringer i hver komponent er forenelige og gensidigt forstærkende, og der er synergier og komplementaritet mellem komponenterne. Ingen foreslåede foranstaltninger under en komponent er i modstrid med eller undergraver effektiviteten af de øvrige foranstaltninger, og der er ikke konstateret nogen uoverensstemmelser eller modstrid mellem forskellige komponenter. Ligestilling (47) Planen indeholder foranstaltninger, som forventes at hjælpe Danmark med at håndtere udfordringer relateret til ligestilling mellem kønnene og lige muligheder for alle. Disse omfatter foranstaltninger til at fremme brugen af digitale løsninger i sundhedssektoren, f.eks. videokonsultation, som ventes at støtte sårbare gruppers adgang til sundhedsydelser. Der træffes også foranstaltninger til at sikre, at kønsbalancen og mangfoldigheden i forskerholdene indgår i den overordnede vurdering af ansøgninger til ordningen for grøn forskning og udvikling. Disse ligestillingshensyn ventes også at blive integreret i udformningen af den nye digitaliseringsstrategi. Selvevaluering af sikkerheden (48) Der er ikke blevet foretaget en selvevaluering, idet Danmark ikke fandt det relevant, jf. artikel 18, stk. 4, litra g), i forordning (EU) 2021/241. DA 10 DA

12 Høringsproces (49) De indledende stadier af Danmarks plan var kendetegnet ved omfattende høringer af arbejdsmarkedets parter og erhvervsorganisationer, i overensstemmelse med de nationale retlige rammer. Interessenterne blev hørt inden for rammerne af såkaldte "genstartteams" og "klimapartnerskaber" i planens forberedende faser. De foreslåede tiltag fra genstartsteamsene og klimapartnerskaberne indgår i regeringens initiativer, som efterfølgende blev vedtaget i Folketinget. (50) Det forhold, at de foranstaltninger, der skal finansieres gennem forordning (EU) 2021/241, indgår i finansloven og i adskillige brede politiske forlig, navnlig den grønne skattereform og foranstaltningerne vedrørende bæredygtig vejtransport, har skabt stor synlighed omkring projekterne blandt den politisk interesserede bredere befolkning. Det fremgår af planen, at Danmark har en klar hensigt om at overholde kravet om kommunikation som fastsat i forordningen. (51) For at sikre, at de relevante aktører tager ejerskab til foranstaltningerne, er det vigtigt at inddrage alle berørte lokale myndigheder og interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, under hele gennemførelsen af de investeringer og reformer, der er indeholdt i planen. Medlemsstaterne bør sikre, at finansiering fra faciliteten kommunikeres og anerkendes gennem en finansieringserklæring. Positiv vurdering (52) Eftersom Kommissionens vurdering af Danmarks genopretnings- og resiliensplan er positiv, idet det konkluderes, at planen på tilfredsstillende vis opfylder vurderingskriterierne i forordning (EU) 2021/241, bør denne afgørelse i henhold til nævnte forordnings artikel 20, stk. 2, fastsætte, hvilke reformer og investeringsprojekter der er nødvendige for gennemførelsen af planen, de relevante milepæle, mål og indikatorer samt det beløb, der stilles til rådighed fra Unionen i form af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte. Finansielt bidrag (53) De anslåede samlede omkostninger i Danmarks genopretnings- og resiliensplan udgør DKK, hvilket svarer til EUR på grundlag af ECB's referencekurs for EUR/DKK den 30. april Dette beløb vedrører udelukkende udgifter og omfatter derfor ikke det forventede provenu fra skattereformen i forbindelse med emissionsafgifterne for virksomheder, som Danmark skønner vil beløbe sig til DKK, hvilket svarer til EUR. Eftersom genopretnings- og resiliensplanen på tilfredsstillende vis opfylder vurderingskriterierne i forordning (EU) 2021/241, og da de anslåede samlede omkostninger i genopretnings- og resiliensplanen desuden beløber sig til mere end det maksimale finansielle bidrag, der er til rådighed for Danmark, bør det finansielle bidrag, der tildeles til Danmarks genopretnings- og resiliensplan, være lig med hele det maksimale finansielle bidrag, der er til rådighed for Danmark. (54) I henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 skal beregningen af det maksimale finansielle bidrag til Danmark ajourføres senest den 30. juni I overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 23, stk. 1, bør der stilles et beløb til rådighed for Danmark her og nu med henblik på indgåelse af en retlig forpligtelse senest den 31. december Hvis det er nødvendigt efter ajourføringen af de maksimale finansielle bidrag bør Rådet på forslag af Kommissionen uden unødigt DA 11 DA

13 ophold ændre denne afgørelse med henblik på at medtage det ajourførte maksimale finansielle bidrag. (55) Den støtte, der skal ydes, finansieres af Kommissionens låntagning på Unionens vegne, jf. artikel 5 i Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/ Støtten bør udbetales i trancher, når Danmark på tilfredsstillende vis har opfyldt de relevante milepæle og mål, som er udpeget i relation til gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. (56) Danmark har anmodet om forfinansiering på 13 % af det finansielle bidrag. Beløbet bør stilles til rådighed med forbehold af ikrafttrædelsen af og i overensstemmelse med den finansieringsaftale, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) 2021/241. (57) Denne afgørelse bør ikke berøre udfaldet af eventuelle sager vedrørende tildeling af EU-midler inden for rammerne af andre EU-programmer end forordning (EU) 2021/241 eller sager om forvridning af det indre markeds virkemåde, som indledes i henhold til navnlig traktatens artikel 107 og 108. Den fritager heller ikke medlemsstaterne for i henhold til traktatens artikel 108 at underrette Kommissionen om eventuel statsstøtte VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Godkendelse af vurderingen af genopretnings- og resiliensplanen Vurderingen af Danmarks genopretnings- og resiliensplan på grundlag af kriterierne i artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 godkendes. Reformerne og investeringsprojekterne i genopretnings- og resiliensplanen, ordningerne og tidsplanen for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, herunder de relevante milepæle og mål, de relevante indikatorer vedrørende opnåelsen af de planlagte milepæle og mål og ordningerne for Kommissionens fulde adgang til de underliggende relevante data er fastlagt i bilaget til denne afgørelse. Artikel 2 Finansielt bidrag 1. Unionen stiller et finansielt bidrag til rådighed for Danmark i form af ikketilbagebetalingspligtig støtte, som beløber sig til EUR 6. Et beløb på EUR stilles til rådighed med henblik på indgåelse af en retlig forpligtelse senest den 31. december Med forbehold for, at der i forbindelse med ajourføringen, jf. artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241, beregnes et beløb til Danmark, som svarer til eller overstiger dette beløb, stilles et yderligere beløb på EUR til rådighed med henblik på indgåelse af en retlig forpligtelse fra den 1. januar 2023 indtil den 31. december Kommissionen stiller Unionens finansielle bidrag til rådighed for Danmark i trancher i overensstemmelse med bilaget. Der stilles et beløb på EUR til rådighed i forfinansiering, svarende til 13 % af det finansielle bidrag. 5 6 EUT L 424 af , s. 1. Dette beløb svarer til den finansielle tildeling efter fradrag af Danmarks proportionelle andel af de udgifter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241, som beregnet efter metoden i nævnte forordnings artikel 11. DA 12 DA

14 Forfinansieringen og trancherne kan udbetales af Kommissionen i en eller flere rater. Raternes størrelse afhænger af de midler, der er til rådighed. 3. Forfinansieringen stilles til rådighed med forbehold af ikrafttrædelsen af og i overensstemmelse med den finansieringsaftale, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) 2021/241. Forfinansieringen udlignes ved at fratrække det tilsvarende beløb i udbetalingen af trancherne. 4. Tilrådighedsstillelsen af trancherne i overensstemmelse med finansieringsaftalen er betinget af, at der er midler til rådighed, og at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2021/241 har truffet en afgørelse om at Danmark på tilfredsstillende vis har opfyldt de relevante milepæle og mål, som er udpeget i relation til gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Med forbehold for ikrafttrædelsen af de retlige forpligtelser i stk. 1, skal milepæle og mål være opfyldt senest den 31. august 2026, for at udbetalingen kan foretages. Artikel 3 Adressat Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Danmark. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Rådets vegne Formand DA 13 DA

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2018

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2018 COM(2018) 404 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2018 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2019 COM(2019) 504 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2019 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 9291/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) 9235/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ECOFIN 368 UEM 117 SOC 346 EMPL 261 COMPET 363 ENV 463

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt DA DA 2016/0358 (NLE) Forslag

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0482/3. Ændringsforslag. Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0482/3. Ændringsforslag. Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen 10.1.2019 A8-0482/3 3 Betragtning 13 a (ny) (13a) InvestEU-programmet bør sætte de borgere og lokalsamfund, der ønsker at investere i et mere bæredygtigt og kulstoffattigt samfund, herunder energiomstilling,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

10157/19 top/aan/clf 1 LIFE 1.C - ECOMP 1.A

10157/19 top/aan/clf 1 LIFE 1.C - ECOMP 1.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juli 2019 (OR. en) 10157/19 ECOFIN 612 UEM 215 SOC 464 EMPL 353 COMPET 493 ENV 583 EDUC 299 RECH 332 ENER 336 JAI 693 FSTR 115 REGIO 151 NOTE fra: til:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0461/169. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0461/169. Ændringsforslag 9.1.2019 A8-0461/169 169 Betragtning 2 (2) På EU-plan tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker til at udpege nationale reformprioriteter og overvåge deres gennemførelse.

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

10881/10 lv/nlk/am 1 DG G I

10881/10 lv/nlk/am 1 DG G I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juni 2010 (11.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 NOTE fra: til: Vedr.: Økofinrådet Det

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 320/8 Den Europæiske Unions Tidende 17.11.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1078/2012 af 16. november 2012 om en fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der skal anvendes af jernbanevirksomheder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Finlands nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Finlands nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 275 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Finlands konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14182/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 1017 BUDGET 37 SAN 379 SOC

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.3.2017 COM(2017) 136 final 2017/0060 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2015/0009(COD) 6.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Budgetudvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/678/EU om tilladelse til Den Italienske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2018) 1650 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2018) 1650 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. marts 2018 (OR. en) 7421/18 FISC 152 ECOFIN 278 DIGIT 49 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. marts 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.11.2013 2013/0241(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af beslutning 2008/713/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Det Forenede Kongerige

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af beslutning 2008/713/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Det Forenede Kongerige EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.11.2017 COM(2017) 801 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af beslutning 2008/713/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Det Forenede

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2018 SWD(2018) 87 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag om ændring af direktiv 2004/37/EF

Læs mere

9263/15 aan/aan/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 aan/aan/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9263/15 UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184 RECH 175 ENER 218 JAI 380 EMPL 239 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2018 COM(2018) 55 final 2018/0021 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

7586/10 la/ub/bh/la/fh/an 1 DG G LIMITE DA

7586/10 la/ub/bh/la/fh/an 1 DG G LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. marts 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2017 COM(2017) 543 final 2017/0233 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/232/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0314 (NLE) 13064/16 FISC 148 FORSLAG fra: modtaget: 7. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 10083/16 ECOFIN 590 UEM 248 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Tidl. dok. nr.: 13348/15

Læs mere

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 1 Punkt 2, led 4 tackle udfordringer vedrørende balancen mellem arbejds- og privatliv og den kønsbestemte forskel i løn og pension; tackle den kønsbestemte forskel i løn og pension

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

6571/18 KHO/ks DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2018 (OR. en) 6571/18. Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE)

6571/18 KHO/ks DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2018 (OR. en) 6571/18. Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE) 6571/18 FISC 77 ECOFIN 181 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE) 6058/18 FISC 53 ECOFIN 97 FORSLAG fra: modtaget: 9. februar 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.10.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 om supplerende bestemmelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.5.2012 2011/0299(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX COM(2018) 398 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR Styrkelse af centrale programmer for EU'S konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR Styrkelse af centrale programmer for EU'S konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+ Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0320 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2019 COM(2019) 320 final ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019 Styrkelse af centrale programmer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 COM(2018) 264 final Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/0009(COD) 3.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2017 C(2017) 6560 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 3.10.2017 om gennemførelsen af bestemmelserne i Schengengrænsekodeksen om midlertidig genindførelse af grænsekontrol

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

5601/19 clf 1 ECOMP 1A

5601/19 clf 1 ECOMP 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. januar 2019 (OR. en) 5601/19 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5095/19 Vedr.: ECOFIN 51

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF og gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) 10549/19 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. juni 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENER 386 CLIMA 190 COMPET 545 RECH 381 AGRI 340 ENV

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2017 COM(2017) 746 final 2017/0331 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 1.2.2017 2016/0275(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetudvalget

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 530 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal DA

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

9249/15 pfw/bbi/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9249/15 pfw/bbi/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9249/15 UEM 186 ECOFIN 391 SOC 354 COMPET 266 ENV 348 EDUC 172 RECH 163 ENER 205 JAI 368 EMPL 227 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere