Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 14 Offentligt 12. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet) - Politisk enighed KOM(2009) 29 2) Anvendelse af særlige nationale anti-momssvig-regler, der afviger fra EUs fælles momsregler - Politisk enighed KOM(2010) 175 3) Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Vurdering af effektive tiltag foretaget af Litauen og Rumænien - Rådskonklusioner KOM(2010) 495 4) Opfølgning på det uformelle økonomi- og finansministermøde den 30. september 1. oktober Orientering/status 5) Forberedelse af G20 finansministermøde den oktober Forberedelse af fælles EU-holdning (Terms of References) 6) Rapport om effektivitet og efficiens i de offentlige udgifter til tertiær uddannelse i EU-medlemslandene - Rådskonklusioner 7) Rapport om finanspolitiske rammer gennemgang af foregangslande - Orientering 8) Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den oktober 2010 a) i) Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde mv.

2 2 - Rapport til Det Europæiske Råd KOM(2010) 254 ii) Skat på finansielle transaktioner - Rapport til Det Europæiske Råd b)forberedelse af G20-topmøde den november Forberedelse af fælles EU-holdning (Terms of References) 9) Orientering om en ny EU-struktur for finansielt tilsyn - Fremskridtsrapport 10) (FF) Rapport fra Taskforcen vedr. styrket økonomisk samarbejde - Orientering/status 11) Ændringer i EU's vedtægter for tjenestemænd og EU's finansforordning som følge af etableringen af Den Fælles Udenrigstjeneste - Vedtagelse KOM(2010) 85, KOM(2010) ) Eventuelt 13) Siden sidst

3 3 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende dagsordenspunkter, som skønnes at vedrøre Erhvervsudvalgets ansvarsområde: 4) Opfølgning på det uformelle økonomi- og finansministermøde den 30. september 1. oktober Orientering/status 5) Forberedelse af G20 finansministermøde den oktober Forberedelse af fælles EU-holdning (Terms of References) 8) Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den oktober 2010 a) i) Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde mv. - Rapport til Det Europæiske Råd KOM(2010) 254 ii) Skat på finansielle transaktioner - Rapport til Det Europæiske Råd b)forberedelse af G20-topmøde den november Forberedelse af fælles EU-holdning (Terms of References) 9) Orientering om en ny EU-struktur for finansielt tilsyn - Fremskridtsrapport

4 4 Dagsordenspunkt 4: Opfølgning på det uformelle økonomi- og finansministermøde den 30. september 1. oktober 2010 Resumé På ECOFIN den 19. oktober 2010 ventes en opfølgning på det uformelle ministermøde den 30. september 1. oktober Der ventes en kort drøftelse, hvor man ventes at behandle de emner fra det uformelle ministermøde, som måtte give anledning til opfølgning. Baggrund og indhold IASB governance På det uformelle ministermøde var styring af IASB (International Accounting Standards Board) på dagsordenen. Der var en drøftelse af valget af ny formand for IASB. Det ventes, at sagen afklares i løbet af efteråret Styrkelse af det økonomisk-politiske samarbejde i EU Kommissionen har den 29. september 2010 fremlagt en række forslag til styrket økonomisk samarbejde i EU. Kommissionen orienterede på det uformelle ministermøde om, at forslagene nu foreligger. Behandling af Kommissionens forslag på ECOFIN ventes først at ske efter Det Europæiske Råds møde den oktober 2010, hvor Taskforcens rapport ventes drøftet. Europa 2020-strategien Der var en drøftelse af Europa 2020-strategien med særligt fokus på den videre proces for de nationale reformprogrammer og behovet for fremskyndelse af strukturelle reformer i EU-landene. Status og udsigter for den økonomiske og finansielle situation Ministrene havde en drøftelse af status og udsigter for den økonomiske og finansielle situation i EU, herunder mulige risici i forhold til vækstudviklingen og de finansielle markeder. Den økonomiske genopretning i EU-landene foregår, om end den stadig er skrøbelig, i et hurtigere tempo end tidligere skøn har peget på. Kommissionen offentliggjorde i september et vækstskøn på 1,8 pct. for 2010 i EU-27, hvilket er en opjustering på 0,8 pct. i forhold til vækstskønnet i Kommissionens forårsprognose Forberedelse af efterårsmødet i IMF På det uformelle ministermøde forberedte ministrene EU s input til årsmødet i IMF oktober IMF er midt i en reformproces, hvor stemmevægt og repræsentation i IMF skal tilpasses landenes vægt i verdensøkonomien og deres kapacitet til at understøtte IMF s arbejde. Det er forventningen, at der vil kunne opnås enighed om en samlet reformpakke i forbindelse med årsmødet. Finansielle sager Ministrene drøftede indførelsen af nye kapital- og likviditetskrav for banker (Basel III). Der var desuden en orientering om implementeringen af den nye tilsynsstruktur i EU, således at den kan være operationel fra I forlængelse af drøftelsen på ECOFIN 7. september var der også en drøftelse af rammer for afgifter på den finansielle sektor og afviklingsfonde, hvor fokus særligt var på at sikre lige kon-

5 5 kurrencevilkår og undgå dobbeltbeskatning. Der var desuden en drøftelse af beskatning af den finansielle sektor, herunder muligheden for indførelsen af en finansiel transaktionsskat. Regulering af kreditvurderingsbureauer var også genstand for drøftelse. Hjemmelsgrundlag Nærhedsprincippet Europa-Parlamentets udtalelser Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Statsfinansielle konsekvenser Samfundsøkonomiske konsekvenser Høring Sagen har ikke været sendt i høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Holdning Dansk holdning Regeringen støtter, at der sker en opfølgning på drøftelserne på det uformelle ministermøde. Andre landes holdning Alle EU-lande ventes at kunne støtte, at der sker en opfølgning på drøftelserne på det uformelle ministermøde.

6 6 Dagsordenspunkt 5: Forberedelse af G20 finansministermøde den oktober 2010 Resumé ECOFIN ventes at drøfte det kommende G20-møde for finansministre og centralbankchefer den oktober Fokus for drøftelsen ventes især at være på implementeringen af G20-landenes fælles ramme for stærk, bæredygtig og balanceret vækst, herunder enighed om udformningen af landespecifikke anbefalinger til de enkelte G20-lande. Desuden ventes en drøftelse af status for reformerne af den finansielle regulering, styrkelse af de globale finansielle sikkerhedsnet, herunder især IMF s låneinstrumenter, og reformer af IMF. ECOFIN ventes at nå til enighed om fælles EU-holdning (Terms of Reference) til G20-mødet. Baggrund og indhold På det kommende ECOFIN ventes en drøftelse af EU s fælles holdning (Terms of Reference) til det kommende G20 finansministermøde den oktober. Drøftelserne på G20-finansministermødet og i ECOFIN ventes at koncentrere sig om forberedelserne af G20-topmødet i Seoul, Korea den november, hvor især implementeringen af den fælles ramme for stærk, bæredygtig og balanceret vækst ventes at være i fokus. Endvidere ventes en drøftelse af reformer af den finansielle regulering og sikring af tilstrækkelige og effektive globale finansielle sikkerhedsnet, herunder styrkelse af især IMF s udlånsfaciliteter. Udkast til fælles EU-holdning (Terms of Reference) foreligger endnu ikke. G20 s rammer for stærk, bæredygtig og balanceret vækst G20 nåede på topmødet i Pittsburgh i september 2009 til enighed om lanceringen af de fælles rammer for stærk, bæredygtig og balanceret vækst. 1 Formålet med rammen er at styrke koordineringen og overvågningen af landenes økonomiske politikker, herunder vurdere om landenes finans-, penge- og strukturpolitikker er i overensstemmelse med målet om et balanceret globalt vækstforløb. Efterfølgende har G20 finansministrene i november 2009 iværksat en fælles evalueringsproces 2, som skal sikre fremskridt i forhold til målene i de fælles rammer. På G20-topmødet den juni i Canada nåede G20-landene til enighed om første fase i den fælles ramme i form af generelle og overordnede politikanbefalinger til de grupper af lande, som står over for samme økonomiske udfordringer. Konkret nåede G20-landene til enighed om følgende: De højest udviklede lande bør generelt iværksætte vækstvenlige konsolideringsplaner for de offentlige finanser i overensstemmelse med de respektive landes finanspolitiske udfordringer, herunder generelt halvere de offentlige budgetunderskud i 2013 og stabilisere eller reducere gældskvoterne i Lande med betydelige finanspolitiske udfordringer bør øge konsolideringstempoet. 1 Framework for Strong, Sustainable, and Balanced Growth. 2 G20 Mutual Assessment Process (MAP)

7 7 De højest udviklede lande med betalingsbalanceunderskud bør tage initiativer til styrkelse af den indenlandske opsparing samtidig med at markederne holdes åbne og konkurrenceevnen forbedres. Lande med betalingsbalanceoverskud bør gennemføre reformer, som styrker de sociale sikkerhedsnet, reducerer økonomiens afhængighed af udenlandsk efterspørgsel og som styrker den indenlandske efterspørgsel. På G20-mødet for finansministre og centralbankchefer den oktober ventes en drøftelse af næste fase i implementeringen af den fælles G20-ramme frem mod G20-topmødet, herunder konkretisering af de generelle anbefalinger og udarbejdelse af mere landespecifikke anbefalinger til de enkelte G20-medlemmer. På baggrund af opdaterede input fra de enkelte lande med opdaterede informationer om gennemførte og planlagte initiativer, ventes IMF at udfærdige en rapport til finansministermødet. Det er uklart i hvor høj grad IMF vil bidrage til de enkelte landespecifikke anbefalinger. EU-landene bidragede i foråret til G20 s evalueringsproces med fælles input fra EU og euroområdet. Desuden leverede de seks EU-lande, der er selvstændige medlemmer af G20, egne input til IMF s analyser. I det fælles EU-bidrag lagde man særlig vægt på vigtigheden af EU s rammer og regler i Stabilitets- og Vækstpagten, herunder de vedtagne henstillinger til de europæiske G20-lande med angivelse af de konkrete konsolideringskrav og tidsfrister for korrektion af de uforholdsmæssigt store underskud på de offentlige finanser. Fra EU s side har man generelt lagt vægt på, at G20-samarbejdet og dets aftaler og anbefalinger bør være i overensstemmelse med de EU-aftaler og -beslutninger, som er truffet på basis af Stabilitets- og Vækstpagten. Finansiel regulering G20 ventes at gøre status over fremskridtene i arbejdet med den række initiativer inden for finansiel regulering, der var enighed om på G20-topmødet i Washington i Aktuelt arbejdes der i regi af Basel-komitéen for Banktilsyn og i Financial Stability Board (FSB) med styrkelse af kravene til bankernes kapital og likviditet. Den 26. juli 2010 blev der i Basel-komitéen opnået enighed om centrale elementer i et sæt nye standarder vedr. kapital og likviditet (det såkaldte Basel III-regelsæt), som efterfølgende blev bekræftet den 12. september 2010 af komitéens bestyrelse af centralbankchefer og tilsynsdirektører fra komitéens medlemslande. Standarderne forventes endeligt vedtaget i Basel-komitéen i november 2010, således at G20 kan tilslutte sig de nye standarder på mødet i Sydkorea den november Derefter vil standarderne skulle udmøntes i regler i de enkelte lande og i EU-lovgivning. Indfasningen er planlagt til at ske over en længere årrække. I de kommende måneder ventes der på G20-plan desuden at blive arbejdet videre med vurderingen af, i hvilket omfang landene har gennemført de meget overordnede anbefalinger fra FSB vedrørende principper for aflønning i den finansielle sektor, herunder sikring af overensstemmelse mellem aflønning og forsvarlig risikostyring.

8 8 Finansministeriet er ikke bekendt med, at beskatning af den finansielle sektor, herunder skatter på finansielle transaktioner, skulle være på dagsordenen for G20- møderne i oktober og november. Globale finansielle sikkerhedsnet G20-finansministrene ventes at drøfte behovet for yderligere styrkelse af de globale finansielle sikkerhedsnet, herunder af IMF s lånefaciliteter. Formålet hermed er at sikre, at især mellemindkomstlandene bliver bedre i stand til at håndtere pludselige skift i kapitalstrømme og valutareservelikviditet som følge af en forværring af den økonomiske og finansielle situation. Et centralt spørgsmål er bl.a. om IMF s låne- og forsikringsfaciliteter bør styrkes og gøres mere attraktive, så færre lande føler sig nødsaget til at opbygge betydelige valutareserver. IMF har i lyset af de igangværende drøftelser i G20 allerede gennemført flere tilpasninger af sine lånefaciliteter. Blandt andet har man truffet beslutning om, at gøre den i 2009 oprettede forebyggende facilitet, Flexible Credit Line (FCL), mere attraktiv for landene. Man har blandt andet fjernet den generelle grænse for størrelsen af lån under faciliteten og man har øget lånenes varighed under faciliteten. Endvidere har man oprettet en ny forebyggende lånefacilitet, Precautionary Credit Line (PCL) for lande, som pga. svagere resultater med gennemførelse af sund økonomisk politik, ikke er kvalificeret til lån via FCL. Både styrkelsen af FCL og oprettelsen af PCL vurderes at styrke de globale finansielle sikkerhedsnet. Reform af IMF Det kan ikke udelukkes, at G20 finansministrene også vil drøfte reformer af IMF, herunder en kvote- og stemmereform og en række andre styringsreformer til styrkelse af IMF s effektivitet og repræsentativitet. På IMF s årsmøde i oktober 2009 nåede man til enighed om, at fremskynde gennemførelsen af reformerne til januar Reformdrøftelserne i IMF er i den afsluttende fase, og der arbejdes intensivt for at samle flertal for en samlet reformpakke på IMF s årsmøde den oktober. Reformpakken kan foruden en kvote- og stemmereform omfatte en aftale om størrelse og sammensætning af IMF s bestyrelse, styrkelse af IMF s ministerielle komite (IMFC) samt ændring af reglerne for flertalsbeslutninger i IMF for at undgå små blokerende mindretal. Også spørgsmålet om udpegelse af den administrerende direktør for IMF og præsidenten for Verdensbanken på baggrund af kvalifikationer frem for nationalitet kan blive drøftet som led i den samlede reformpakke. Især spørgsmålet om IMF-bestyrelsens størrelse og sammensætning er blevet et centralt tema i IMF-reformerne, efter at USA i august valgte at blokere for den resolution, som skulle sikre videreførelsen af den nuværende IMF-bestyrelse på 24 medlemmer. Blokeringen har øget presset for en snarlig reformaftale. Såfremt man ikke når til enighed om en reformaftale inden 1. november, vil bestyrelsen som udgangspunkt blive reduceret fra 24 til 20 medlemmer. USA og en række

9 9 emerging market lande ønsker, at emerging market landenes repræsentation i IMF s bestyrelse styrkes, og finder især at en række europæisk dominerede valgkredse bør give plads til nogle af de emerging market lande, som indgår i disse valgkredse, men som ikke aktuelt har adgang til en plads i bestyrelsen. Et centralt element i en løsning vil kunne være øget anvendelse af rotation, så alle lande i de respektive valgkredse skiftes til at have en plads i bestyrelsen, svarende til gældende praksis i den nordisk-baltiske valgkreds, som Danmark er en del af. Hjemmelsgrundlag Nærhedsprincippet Ikke relevant Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har ikke været hørt om sagen. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Sagen har ikke konsekvenser for dansk ret. Statsfinansielle konsekvenser Sagen har ikke statsfinansielle konsekvenser for Danmark. Samfundsøkonomiske konsekvenser Sagen har ikke direkte samfundsøkonomiske konsekvenser i Danmark. Overordnet ventes G20-arbejdet som helhed at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser, i det omfang det understøtter global økonomisk vækst og finansiel stabilitet. Høring Sagen har ikke været i høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. EU s forberedelse af G20 finansministermødet den juni 2010 blev forelagt Europaudvalget til orientering den 12. maj 2010 forud for rådsmødet (ECOFIN) den 18. maj Holdning Regeringens holdning Regeringen kan generelt støtte en drøftelse i ECOFIN af de nævnte temaer og forventes at kunne støtte de fælles EU-holdninger (Terms of Reference). Regeringen lægger vægt på en grundig forberedelse i EU af fælles input og holdninger til G20-landenes øgede økonomisk-politiske og finansielle samarbejde, idet der især lægges stor vægt på, at den øgede overvågning og koordinering af de økonomiske og finansielle politikker i G20 ikke bør ske på bekostning af de eksi-

10 10 sterende drøftelser af den globale økonomiske og makrofinansielle overvågning, som i videst muligt omfang bør forankres i IMF, hvor alle lande er repræsenteret. Regeringen lægger desuden stor vægt på, at gennemførelsen af initiativerne i G20 er i overensstemmelse med EU s gældende økonomisk-politiske rammer og beslutninger, herunder for så vidt angår G20-landenes koordinering af finanspolitiske konsolideringsstrategier og implementeringen af G20-rammen for stærk, bæredygtig og balanceret vækst. For så vidt angår Basel-komitéens udspil til styrkede kapital- og likviditetsregler støttes fra dansk side generelt intentionen med de nye regler, men forslagene indeholder imidlertid elementer, der kan blive en udfordring for dansk realkredit, herunder navnlig strammere definition af likviditet, der ikke tager hensyn til den høje likviditet af danske realkreditobligationer. Regeringen arbejder aktuelt for at de nye regler, herunder implementeringen heraf i EU, tager hensyn til dansk realkredit. Andre landes holdninger Der vurderes at kunne opnås enighed i ECOFIN om fælles EU-holdninger (Terms of Reference) forud for G20-finansministermødet.

11 11 Dagsordenspunkt 8ai: Forberedelse af DER den oktober 2010 Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde mv. Resumé På det kommende ECOFIN ventes en drøftelse af afviklingsfonde og af den finansielle sektors bidrag til finansiering af omkostninger ved finansielle kriser med henblik på forberedelse af kommende drøftelser i Det Europæiske Råd og i G20. KOM(2010) 254 Baggrund Bankafgifter og afviklingsfonde blev behandlet på Det Europæiske Råd og i G20 i juni. Der er ikke i G20 opbakning til at skabe afviklingsfonde baseret på bankafgifter, men i DER var der i juni enighed om, at medlemsstaterne som en del af en troværdig kriseløsningsramme bør indføre ordninger med afgifter og skatter for de finansielle institutioner for at sikre en retfærdig fordeling af byrderne og indføre incitamenter til at dæmme op for systemiske risici. Baggrunden for drøftelserne var en overordnet meddelelse fra Kommissionen af 26. maj Kommissionen støtter opbygningen af afviklingsfonde, der finansieres af finansielle institutioner i kraft af en afgift, og forud for at en evt. krise opstår (ex ante finansiering). Kommissionen har ikke stillet forslag om en konkret model, men ventes at fremlægge en mere konkret meddelelse i løbet af oktober forud for DER mhp. at fremlægge egentlige forslag i Sideløbende hermed har en embedsmandsgruppe arbejdet videre med overvejelser om bankskatter og har udarbejdet en foreløbig rapport om sagen. Flere medlemslande har allerede indført eller er i færd med at indføre bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde eller lignende men med meget forskellig indretning. Sagen har været drøftet på ECOFIN d. 7. september, og Kommissionen har i den forbindelse (og på baggrund af den store variation i de enkelte landes ordninger og planer) opfordret til øget koordination for at understøtte lige konkurrencevilkår og undgå dobbeltbeskatning, ligesom Kommissionen konkret anbefaler, at en skattebase tager udgangspunkt i bankernes passiver ekskl. forsikrede indskud og egenkapital. ECOFIN ventes på det kommende møde at drøfte en kort rapport om sagen som bidrag til Det Europæiske Råd den oktober Indhold ECOFIN ventes i sin rapport at redegøre for, at der endnu ikke er enighed om det præcise formål med en bankafgift samt om, hvorvidt bankafgiften skal anvendes til opbygningen af en separat fond eller indgå direkte i de offentlige budgetter. Omvendt er der bevægelse i retning af større konsensus om en mulig skattebase og hvilke finansielle virksomheder, der vil kunne være omfattet. Rapporten noterer sig, at flere medlemslande allerede har indført eller er i færd med at indføre bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde eller lignende, herunder Sverige, UK, Tyskland, Frankrig, Ungarn og Belgien. Der er store variatio-

12 12 ner mellem landene mht. de konkrete modeller på flere områder, herunder vedr. bl.a. skattebase (og rate), geografisk afgrænsning (dvs. om landene beskatter datterselskaber og filialer i hhv. indland og udland) og om der oprettes en egentlig fond med dertil hørende afviklingsmyndigheder, eller om indtægterne indføres i det generelle offentlige budget. Rapporten understreger på den baggrund, at der aktuelt er stort behov for koordinering for at understøtte lige konkurrencevilkår og for at undgå dobbeltbeskatning. Sidstnævnte er aktuelt, idet f.eks. UK valgt at beskatte både moderselskaber, datterselskaber/filialer i UK samt datterselskaber/filialer af britiske banker i andre lande. Frankrig lægger op til at beskatte moderselskaber, datterselskaber i Frankrig samt datterselskaber/filialer af franske banker i andre lande. Konsekvensen af den ukoordinerede tilgang er, at f.eks. en fransk filial i UK, vil skulle betale afgift både til Frankrig og til UK, mens en fransk filial i Sverige kun skal betale afgift i Frankrig. Problemet er tilsyneladende løst ved en bilateral aftale mellem UK og Frankrig, men ulempen er, at der potentielt skal indgås mange sådanne aftaler, hvilket vil være administrativt tungt. Andre lande, f.eks. Sverige og Tyskland, har valgt at lade beskatningen være bestemt af tilsynsansvaret, hvorved dobbeltbeskatningsproblemet kan undgås. Rapporten lægger også vægt på, at der på mellemlang sigt bør fokuseres på mere konkrete overvejelser om, hvorledes et troværdigt afviklingsregime, som er formålet med bankafgifterne, indrettes. Kommissionen lagde i sin meddelelse i foråret op til at midlerne kun skulle bruges til egentlig afvikling, dvs. efter det er konstateret, at en bank ikke er levedygtig. Embedsmandsarbejdsgruppen har imidlertid lagt op til, at det også bør overvejes nærmere om der vil kunne være situationer, hvor man skal kunne bruge midlerne i forbindelse med tidlig indgriben. F.eks. således at de kritiske elementer af en nødlidende bank videreføres, og at midlerne vil kunne bruges hertil i det omfang, der ikke kan skaffes tilstrækkelige ressourcer ved at inddrage aktionærernes aktiekapital og de uforsikrede indskyderes tilgodehavender. Tidlig indgriben kan medvirke til at reducere de samfundsmæssige omkostninger betragteligt, især ved store, systemisk vigtige institutioner. Rapporten lægger endelig vægt på, at bankafgifter på længere sigt indgår i samlet system af aftaler og regler om krisehåndtering og afvikling, i forhold til statsstøtteregler, indskydergarantiordninger mv. Der er allerede forud for drøftelserne af bankafgifter iværksat et arbejde med sådanne rammer, hvor Kommissionen planlægger at fremlægge yderligere overvejelser og udspil i efteråret 2010 og foråret I det videre arbejde med spørgsmålet om bankafgifter vil der derudover skulle tages stilling til følgende spørgsmål, som imidlertid ikke ventes behandlet i ECO- FIN s rapport til DER. Offentligt budget eller separat fond: Kommissionen foretrækker at skabe egentlige uafhængige fonde for at undgå mulige procykliske effekter som følge

13 13 af, at medlemslandene ellers vil skulle trække ressourcer ud af de offentlige budgetter på et tidspunkt, hvor disse også potentielt vil være under pres, som det er set i den aktuelle situation. Andre finder det mere hensigtsmæssigt at indtægterne indgår på de offentlige budgetter, eventuelt på en særskilt konto, og der henvises til, at det ikke vil være et problem at finansiere omkostninger ved finansielle kriser, hvis finanspolitikken i øvrigt er holdbar og troværdig. Nationale fonde, netværk af fonde eller en europæisk fond: Kommissionen ønsker på lang sigt en fælles europæisk fond, der er øremærket finansielle kriser, men foreslår for nu nationale fonde i form af et netværk af fonde. Det har ikke været tydeliggjort hvad der forstås med netværket. Ex ante eller ex post finansiering: Kommissionen finder, at passende finansiering skal sikres før en aktuel krise, såkaldt ex ante finansiering. Da det ikke vil være muligt at kende behovet for finansiering på forhånd, kan der imidlertid fortsat være brug for også ex post finansiering. I den forbindelse er det også relevant at overveje størrelsen på fonden. Nogle finder, at fondene fremover skal træde i stedet for offentlige penge, men hvis bruttoudgifterne ved den nuværende krise skulle have været dækket, skulle fondene have været i størrelsesordenen pct. af BNP. Dette er ikke hensigtsmæssigt. En anden mulighed er at sigte efter, at sektoren mindst betaler nettoomkostningerne ved interventioner. Disse omkostninger kan imidlertid først endeligt opgøres på et relativt sent tidspunkt (efter salg af opkøbte statslige aktiver, ophør af garantier mv.), hvorfor der alligevel kan være brug for offentlig mellemfinansiering. Hjemmelsgrundlag Nærhedsprincippet Europa-Parlamentets udtalelser Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Den forventede ECOFIN-rapport har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser. Det bemærkes, at Folketinget 1. juni 2010 vedtog lov om en frivillig afviklingsordning for håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter udløbet af den generelle statsgarantiordning d. 30. september Lovens formål er en kontrolleret afvikling af kriseramte institutter, finansieret af de finansielle virksomheder. Denne model kan sammenlignes med Kommissionens forslag om etablering af afviklingsfonde.

14 14 Loven indebærer, at tab i et nødlidende institut under afvikling som udgangspunkt dækkes af aktionærer m.v. og ikke-forsikrede indskydere 3. Hvis der opstår yderligere tab under afviklingen, er resten af sektoren, gennem den nyoprettede afviklingsafdeling under Indskydergarantifonden, forpligtiget til at dække tab via indeståelser på i første omgang 3,2 mia.kr. Ved behov for yderligere finansiering vil der kunne optages lån i markedet ultimativt på baggrund af en statsgaranti, og ex post vil eventuelle tab over tid blive finansieret af sektoren. Finansieringen af den nyoprettede afviklingsafdeling er en spejling af den gældende finansiering af Indskydergarantifonden. Der er i bemærkningerne til loven gjort opmærksom på, at finansieringen alene er en midlertidig finansiering, eftersom Kommissionen i relation til arbejdet med revision af Indskydergarantidirektivet arbejder på en harmonisering af finansieringen. Statsfinansielle konsekvenser Eventuelle statsfinansielle konsekvenser vil afhænge af de konkrete forslag. Udgangspunktet er både i den danske model og i Kommissionens forslag at omkostninger ved finansielle kriser skal afholdes af den finansielle sektor. I det omfang afviklingsfonde mindsker behovet for offentlig finansiering i finansielle krisesituationer, bl.a. som følge af at behovet for afviklinger reduceres, vil de have positive statsfinansielle konsekvenser. Samfundsøkonomiske konsekvenser Eventuelle samfundsøkonomiske konsekvenser vil afhænge af de konkrete forslag. I det omfang afviklingsfonde kan bidrage til at reducere sandsynligheden for finansielle kriser vil de have gavnlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Høring ECOFIN-rapporten har ikke været i ekstern høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse af 26. maj 2010 er forelagt Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg den 4. juni 2010 i forbindelse med forelæggelsen af dagsordenen for mødet i ECOFIN d. 8. juni Holdning Foreløbig dansk holdning Regeringen kan støtte den forventede ECOFIN-rapport. Regeringen støtter fælles EU-regler for afviklingsfonde med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår. Regeringen støtter, at initiativer relateret til finansiering fra den finansielle sektor og afviklingsfonde så vidt muligt også koordineres globalt. 3 Indskud, der ikke dækkes af indskydergarantien, er f.eks. indskud, der overstiger garantibeløbet i indskydergarantiordningen på kr.

15 15 Regeringen arbejder for, at den finansielle sektor skal bære nettoomkostningerne ved finansielle kriser. Den finansielle sektor i Danmark har som led i bankpakken fra 2008 og kreditpakken fra 2009 bidraget væsentligt til dækning af offentlige udgifter og risici forbundet med den finansielle krise, og dette princip er ligeledes gældende for håndteringen af nødlidende pengeinstitutioner efter 30. september 2010, jf. lovrevisionen vedtaget 1. juni Regeringen finder, at det bør undersøges nærmere, om finansieringen af afviklingsfonde kan være risikobaseret, således at der tages højde for det enkelte instituts potentielle systemiske virkning på den finansielle stabilitet. Regeringen finder, at en afviklingsfond skal indrettes, således at virksomhedernes ledelse, aktionærer og usikrede kreditorer m.v. bærer deres del af risikoen, således at etableringen af en afviklingsfond ikke i sig selv tilskynder til overdreven risikotagning. Regeringen vil arbejde for fleksibilitet mht. den konkrete indretning af landenes ordninger, så f.eks. den danske ordning vil kunne rummes inden for en evt. fælles EU-ramme. Regeringen finder det f.eks. hensigtsmæssigt, at et kommende EU initiativ giver mulighed for både ex ante og ex post finansiering, og at fordele og ulemper ved begge finansieringsmuligheder undersøges nærmere. Regeringen støtter, at der udarbejdes regler for, hvornår en afviklingsfond kan træde til med finansiering, herunder f.eks. at mulighederne for private overtagelser vurderes at være udtømte. Regeringen lægger vægt på styrket regulering i form af styrkede kapitalkrav, regnskabsstandarder mv., der sigter på at øge bæredygtigheden for de finansielle institutioner i dårlige tider, og dermed at mindske behovet for fremtidige afviklinger og interventioner. En afviklingsfond bør være et supplement til denne nye regulering. Samspillet mellem en styrket regulering og etablering af afviklingsfonde bør overvejes nøje. Andre landes holdning Der ventes generel støtte til den forventede ECOFIN-rapport. En række lande har eller er i færd med at øge beskatningen af den finansielle sektor. Det gælder UK, Frankrig, Tyskland, Sverige, Ungarn og Belgien. Det kan imidlertid konstateres, at der er betydelige variationer mellem de forskellige landes ordninger, og det ventes derfor ikke muligt at opnå enighed om én europæisk model for alle lande.

16 16 Dagsordenspunkt 8aii: Forberedelse af DER den oktober 2020 Skat på finansielle transaktioner Resumé Det belgiske formandskab ønsker at fortsætte drøftelsen i ECOFIN af en finansiel transaktionsskat, og sagen er sat på dagsordenen for det kommende møde evt. sammen med en drøftelse af andre former for beskatning af den finansielle sektor. Der ventes fortsat ikke at kunne skabes enighed om sagen, og der ventes på den baggrund lagt op til, at ECOFIN informerer Det Europæiske Råd om, at ECOFIN vil vende tilbage til sagen igen i foråret 2011 på basis af yderligere analyser. KOM(2010) 549 Baggrund Det belgiske formandskab har lagt op til en fortsat drøftelse i ECOFIN af mulighederne for indførelsen af en skat på finansielle transaktioner (en variation af den såkaldte Tobin-skat) evt. sammen med en drøftelse af andre former for beskatning af den finansielle sektor. Der er i nogle EU-lande en interesse for en finansiel transaktionsskat, bl.a. afspejlet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i december 2009 og juni 2010, hvor det bl.a. fremgår, at en global finansiel transaktionsskat skal undersøges og udvikles videre. Kommissionen har den 7. oktober offentliggjort en meddelelse om beskatning af den finansielle sektor, som må ventes at indgå i drøftelsen på det kommende ECOFIN. Kommissionen udtaler støtte til en øget beskatning af den finansielle sektor og indeholder overordnede vurderinger i relation til dels skatter på finansielle transaktioner og dels skatter på finansiel aktivitet (lønsumsafgifter og lignende). Kommissionen finder overordnet, at der på EU-niveau er størst potentiale for skatter på finansiel aktivitet. Drøftelsen af finansielle transaktionsskatter på det kommende møde ventes at afspejle drøftelsen på ECOFIN den 7. september 2010, hvor der ikke var enighed om sagen. Der ventes således heller ikke på det kommende møde at kunne skabes enighed om en finansiel transaktionsskat, eller blive truffet beslutninger om konkrete elementer af en sådan skat. Der ventes på den baggrund lagt op til, at ECO- FIN informerer Det Europæiske Råd om, at ECOFIN vil vende tilbage til sagen igen i foråret 2011 på baggrund af yderligere input fra bl.a. Kommissionen og EU s arbejdsgruppe om skattepolitik ( Taxation Policy Group ). For så vidt angår fonde til bankafvikling finansieret af afgifter på finansielle virksomheder, henvises til separat dagsordenspunkt. Indhold Skat på finansielle transaktioner

17 17 Tanken med en finansiel transaktionsskat skulle bl.a. være at begrænse uønsket eller overdreven spekulation, og dermed bidrage til finansiel stabilitet, og at opnå finansiering til specifikke (internationale) formål. Det er imidlertid ikke i praksis muligt at definere og identificere hvilke finansielle transaktioner, der er spekulative frem for ikke-spekulative, eller som i øvrigt umiddelbart kan siges at være samfundsøkonomisk uønskede. Det er heller ikke muligt at definere, hvornår finansielle transaktioner antager et overdrevent omfang og hvad det rette omfang i givet fald skal være. Hvis en skat på finansielle transaktioner kan håndhæves, vil den derfor komme til at omfatte alle transaktioner, herunder også transaktioner med positive samfundsøkonomiske effekter foretaget af ikkefinansielle virksomheder og borgere f.eks. som led i at spare op, rejse kapital, værne mod risici, eksportere m.v. Selv små transaktionsskatter vil kunne nedsætte omsætning, effektivitet og likviditet på de finansielle markeder. I sidste ende vil det øge omkostningerne for virksomheder og forbrugere i de lande, der håndhæver skatten, herunder især påvirke virksomhedernes mulighed for at skaffe kapital og afdække risici negativt. Dermed risikerer en finansiel transaktionsskat reelt at føre til mindre velfærd og større ustabilitet på de finansielle markeder. Hvis f.eks. skattebasen er valutahandel, vil skatten i sidste ende øge omkostninger for international handel og vil ramme forbrugere, virksomheder og lande, der er særligt afhængige af at udveksle varer og tjenesteydelser på det internationale marked. Det gælder små, åbne økonomier som Danmark, men også udviklingslande. Hvis basen er mere bredt defineret som finansielle transaktioner, vil det især ramme virksomheders finansiering og risikoafdækning, herunder ikke-finansielle virksomheder. Desuden kan en bredt defineret skattebase være vanskelig at implementere på grund af visse finansielle aktivers karakteristika. Kommissionen har den 7. oktober offentliggjort en meddelelse om beskatning af den finansielle sektor. I forhold til skatter på finansielle transaktioner udtaler Kommissionen overordnet principiel støtte til en global finansiel transaktionsskat for at øge den finansielle sektors bidrag til de offentlige finanser og skaffe finansiering til at opfylde internationale forpligtelser vedr. især klima og udviklingsbistand. Kommissionens meddelelse oplister dog en række af ovennævnte ulemper som konkrete udfordringer ved udformningen heraf, herunder de negative effekter på markedernes effektivitet og finansiel stabilitet. Kommissionen lægger især vægt på, at en finansiel transaktionsskat som følge af den høje mobilitet af finansielle transaktioner bør opkræves i alle finansielle centre både inden for og uden for EU for at undgå risikoen for omgåelse ved at transaktionerne flyttes til skattely, hvor skatten ikke håndhæves. Kommissionen påpeger desuden, at provenuet ved en finansiel transaktionsskat sandsynligvis vil være koncentreret i de relativt få finansielle centre, hvor en stor del af transaktionerne finder sted. Kommissionen anfører, at man kunne overveje at indføre en finansiel transaktionsskat alene i EU, men Kommissionen understreger i den forbindelse de risici, der vil være forbundet hermed. Kommis-

18 18 sionen erklærer sig interesseret i at arbejde for en finansiel transaktionsskat på globalt niveau, særligt i G20. Også IMF har i en rapport til G20 i juni 2010 foretaget en vurdering af finansielle transaktionsskatter. IMF finder det ikke hensigtsmæssigt med en finansiel transaktionsskat med tilsvarende begrundelser som nævnt ovenfor. IMF nævner endvidere, at en skat på finansielle transaktioner alt andet lige vil give incitamenter til større koncentration på de finansielle markeder, hvilket er i modsætning til det aktuelle arbejde med finansiel regulering i øvrigt, hvor man tværtimod søger at reducere koncentrationen på de finansielle markeder af hensyn til finansiel stabilitet. En finansiel transaktionsskat kan have en sådan effekt fordi en sådan skat vil kumulere med antallet af transaktioner, således at en konkret finansiel tjenesteydelse vil fordyres, jo flere transaktioner, der kræves for at producere den. Således kan en sådan skat give de finansielle virksomheder incitamenter til at flytte så mange transaktionsled som muligt fra markedet - hvor transaktionen beskattes - til internt i en virksomhed, hvor transaktionen ikke beskattes. Det bemærkes endeligt, at Den Europæiske Centralbank (ECB) bl.a. i forbindelse med drøftelserne på ECOFIN den 7. september 2010 har udtrykt stærk skepsis over for en finansiel transaktionsskat og vurderer, at en evt. ensidig indførelse heraf i EU vil være skadelig for de finansielle markeder i EU. Skat på finansiel aktivitet (lønsumsafgifter o.l.) Som en anden mulig form for beskatning af den finansielle sektor anbefaler Kommissionen i sin meddelelse af 7. oktober 2010, at man indenfor EU arbejder videre med en såkaldt finansiel aktivitetsskat (også omtalt som en FAT Financial Activities Tax). Der er tale om en skat på en base, der søger at afspejle merværdien i den finansielle sektor i stedet for en skat på de enkelte transaktioner, og eftersom den ikke påvirker priserne på den enkelte finansielle transaktion, vil den derfor heller ikke have samme ulemper for markedets effektivitet som en finansiel transaktionsskat. En aktivitetsskat kan på grund af sit fokus på merværdien også ses som en slags erstatnings-moms, idet der af tekniske grunde ikke kan opkræves normal moms på finansielle tjenesteydelser. En sådan aktivitetsskat kan dermed bidrage til at mindske den positive særbehandling af den finansielle sektor, som aktuelt er indbygget i en række EU-landes moms-systemer. I Kommissionens meddelelse ses på en aktivitetsskat, der opkræves på summen af lønsum og overskud, men også andre modeller nævnes. En sådan aktivitetsskat svarer i store træk til den allerede eksisterende danske lønsumsafgift på den finansielle sektor, som imidlertid kun har lønsummen (og ikke overskud) som beregningsgrundlag. Også Frankrig og Italien opererer allerede med variationer af sådanne aktivitetsskatter.kommissionen finder overordnet, at der på EU-niveau er størst potentiale for skatter på finansiel aktivitet. IMF fremhævede ligeledes i sin rapport til G20, at en sådan finansiel aktivitetsskat vil være et langt bedre instrument end en finansiel transaktionsskat i forhold til at skabe et givent skatteprovenu.

19 19 Hjemmelsgrundlag Nærhedsprincippet Europa-Parlamentets udtalelser Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Statsfinansielle konsekvenser Drøftelsen har ikke i sig selv statsfinansielle konsekvenser. Eventuelle statsfinansielle konsekvenser vil i givet fald afhænge af eventuelle konkrete forslag. Samfundsøkonomiske konsekvenser Drøftelsen har ikke i sig selv samfundsøkonomiske konsekvenser. Eventuelle samfundsøkonomiske konsekvenser vil i givet fald afhænge af eventuelle konkrete forslag. Høring Sagen har ikke været i ekstern høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen blev forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 30. august 2010 i forbindelse med forelæggelsen af dagsordenen for ECOFIN den 7. september Holdning Foreløbig dansk holdning Regeringen finder at der er en række væsentlige problemer med at indføre en skat på finansielle transaktioner (Tobin-skatter o.l.), i lighed med de problemer, som påpeges af IMF, og de udfordringer, som også Kommissionen fremfører. En skat vil ikke kun ramme finansielle virksomheder, men vil bredt ramme alle aktørers brug af de finansielle markeder, og selv en lille skat på finansielle transaktioner kan således nedsætte volumen og likviditet på de finansielle markeder til skade for virksomheder, borgere, investorer o.l. En finansiel transaktionsskat synes dermed heller ikke at være det rette instrument til at påvirke adfærden i den finansielle sektor og øge finansiel stabilitet, hvilket i stedet bør adresseres gennem de aktuelle initiativer vedr. styrket finansiel regulering et arbejde regeringen i øvrigt generelt støtter. Desuden vil det som også Kommissionen peger på være svært at undgå, at en finansiel transaktionsskat medfører, at finansielle transaktioner flytter til lande, som ikke gennemfører og håndhæver skatten, med mindre der er tale om en glo-

20 20 bal aftale, der omfatter alle verdens lande - herunder også skattely - og en global skat omfattende alle verdens lande virker aktuelt urealistisk. Regeringen finder det desuden generelt ikke hensigtsmæssigt at øremærke konkrete skatter til konkrete udgiftsformål, som det foreslås med en finansiel transaktionsskat. Prioriteringen af et konkret udgiftsområde bør således generelt ske uafhængigt af det konkrete provenu ved udvalgte skatteinstrumenter, ligesom man generelt ikke bør vælge specifikke skatteinstrumenter ud fra konkrete udgiftsmæssige prioriteringer. Med mindre der kan findes en holdbar løsning på ovennævnte problemer, er regeringen på den baggrund skeptisk over for en skat på finansielle transaktioner (Tobin-skatter o.l.). Regeringen er dog indforstået med, at sagen undersøges nærmere. Regeringen finder, at i det omfang lande ønsker at øge bidraget fra den finansielle sektor til de offentlige finanser, kan det gøres mere hensigtsmæssigt gennem f.eks. en beskatning baseret på den samlede lønsum o.l. i den finansielle sektor (i stil med den danske lønsumsafgift på den finansielle sektor), som også IMF og Kommissionen foreslår. Regeringen kan generelt støtte overvejelser om at indføre en sådan skat svarende til den danske lønsumsafgift også i de øvrige EU-lande. Dette vil alt andet lige desuden gøre konkurrencen mellem banker i Danmark og andre EU-lande mere lige. Andre landes holdning Der er i nogle EU-lande en interesse for at arbejde videre med spørgsmålet om at indføre en finansiel transaktionsskat, mens et større antal lande er skeptiske. Landepositionerne vedr. en finansiel aktivitetsskat kendes ikke nærmere.

21 21 Dagsordenspunkt 8b: Forberedelse af DER den oktober 2010 Forberedelse af G20-topmøde den november 2010 Resumé Der ventes en drøftelse af ECOFIN s bidrag til Det Europæiske Råds forberedelse af G20- topmødet den november Drøftelsen ventes at tage udgangspunkt i en ventet fælles EU-holdning (Terms of Reference) til G20-mødet for finansministre og centralbankchefer den oktober Baggrund og indhold På det kommende ECOFIN ventes en drøftelse af input til Det Europæiske Råds (DER) forberedelse af G20-topmødet den november 2010 i Seoul, Korea. Drøftelsen i ECOFIN ventes at tage udgangspunkt i en ventet kommende fælles EU-holdning (Terms of Reference) til G20-finansministermødet den oktober. ECOFIN s bidrag til DER i form af fælles EU ToR og eventuelle rådskonklusioner ventes at fokusere på implementeringen af den fælles G20-ramme for stærk, bæredygtig og balanceret vækst, reformer af den finansielle regulering, sikring af tilstrækkelige og effektive globale finansielle sikkerhedsnet, herunder styrkelse af især IMF s udlånsfaciliteter, samt reformer af IMF. Der henvises til dagsordenspunktet vedr. ECOFIN s forberedelse af G20 finansministermødet den oktober Hjemmelsgrundlag Nærhedsprincippet Ikke relevant Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har ikke været hørt om sagen. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Sagen har ikke konsekvenser for dansk ret. Statsfinansielle konsekvenser Sagen har ikke statsfinansielle konsekvenser for Danmark. Samfundsøkonomiske konsekvenser Sagen har ikke direkte samfundsøkonomiske konsekvenser i Danmark. Overordnet ventes G20-arbejdet som helhed at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser, i det omfang det understøtter global økonomisk vækst og finansiel stabilitet. Høring Sagen har ikke været i høring.

22 22 Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Holdning Regeringens holdning Regeringen kan generelt støtte en drøftelse i ECOFIN af forberedelsen af Det Europæiske Råds forberedelse af G20-topmødet den november i Seoul. Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet vedr. ECOFIN s forberedelse af G20 finansministermødet den oktober Andre landes holdninger Der vurderes at kunne opnås enighed om ECOFIN s input til Det Europæiske Råds forberedelse af G20-topmødet i Seoul i form af fælles EU-holdninger (Terms of Reference) og eventuelle rådskonklusioner.

23 23 Dagsordenspunkt 9: Orientering om en ny EU-struktur for finansielt tilsyn Resumé ECOFIN ventes på sit kommende møde at orientere sig om den praktiske implementering af formandskabets kompromis med Europa-Parlamentet om en ny EU-struktur for det finansielle tilsyn. Baggrund og indhold Det belgiske EU-formandskab har i september indgået et kompromis med Europa-Parlamentet om en samlet pakke af forslag, der etablerer en ny struktur for det finansielle tilsyn i EU. Pakken af forslag omfatter etableringen af tre nye EUtilsynsmyndigheder for hhv. banker (EBA), værdipapirer/markeder (ESMA) og forsikring/pension (EIOPA), et europæisk råd for systemisk risiko (ESRB) samt et omnibusdirektiv, der tilretter de eksisterende finansielle direktiver mhp. at tildele de nye EU-organer konkrete beføjelser i den finansielle regulering. Der var enighed om det konkrete kompromis på ECOFIN den 7. september 2010, og Europa-Parlamentet stemte sagen igennem på plenarforsamlingen den 22. september Sagen ventes formelt vedtaget i Rådet i nærmeste fremtid. Etableringen af den nye tilsynsstruktur pr. 1. januar 2011 vil bl.a. få konkret betydning for ECOFIN, som bl.a. vil blive holdt tæt orienteret om ESRB s advarsler og anbefalinger, og ligeledes vil blive involveret i opfølgningen herpå. Det vil også være op til ECOFIN (på eget initiativ eller efter anmodning fra bl.a. ESRB eller de nye EU-tilsynsmyndigheder) at afgøre, om der er tale om en krise, der berettiger brugen af de nye EU-tilsynsmyndigheders krisebeføjelser, ligesom ECOFIN efter anmodning fra en medlemsstat vil kunne ophæve konkrete beslutninger fra EUtilsynsmyndighederne, hvis de vurderes at pålægge landene fiskale byrder. Af hensyn til den nødvendige tid til rekruttering, ventes de tre nye EUtilsynsmyndigheders direktører og formænd først at kunne udpeges et stykke inde i Det er fastsat i forordningsteksten, at Kommissionen for den mellemliggende periode udpeger en midlertidig direktør for hver myndighed. Den midlertidige direktør vil kun beskæftige sig med budgetmæssige og organisatoriske forhold. For så vidt angår formændene ventes lagt op til, at hver myndigheds tilsynsråd (det besluttende organ, der primært består af direktørerne fra de nationale tilsynsmyndigheder fra alle 27 EU-lande) vælger en stedfortrædende formand blandt tilsynsrådets medlemmer, som i den mellemliggende tid også vil skulle fungere som formand. Den endelige formand vil være formand på fuldtid og ikke samtidig kunne være direktør i et nationalt tilsyn. Som følge af ekstra opgaver, som de tre nye EU-tilsynsmyndigheder er blevet tildelt som led i kompromiset med Europa-Parlamentet, ventes Kommissionen fremadrettet at arbejde for en større bemanding af EU-tilsynsmyndighederne 4 end oprindeligt foreslået og vedtaget. Dette spørgsmål ventes ikke at være til drøftelse 4 I størrelsesordenen yderligere 6 ansatte pr. myndighed i tillæg til de hidtidige ansatte pr. myndighed.

24 24 på det kommende ECOFIN, men ventes at indgå i den ordinære EUbudgetproces. For det nærmere indhold af de enkelte elementer i tilsynspakken henvises der i øvrigt til samlenotater oversendt i forbindelse med Folketingets Europaudvalgs møder hhv. 16. oktober 2009, 27. november 2009, 9. april 2010, og 9. juli 2010 samt den skriftlige orientering til Folketingets Europaudvalg af 6. september Hjemmelsgrundlag Ikke relevant Nærhedsprincippet Ikke relevant Europa-Parlamentets udtalelser Ikke relevant Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant Statsfinansielle konsekvenser Ikke relevant Samfundsøkonomiske konsekvenser Ikke relevant Høring Ikke relevant Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen vedr. ESRB er forelagt Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg den 16. oktober Sagen vedr. de tre nye EU-tilsynsmyndigheder (EBA, ESMA og EIOPA) er forelagt Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg den 27. november Sagen om omnibusdirektivet blev forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 9. april Status på forhandlingssituationen med Europa-Parlamentet vedr. alle ovenstående blev forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering d. 9. juli Folketingets Europaudvalg blev desuden orienteret skriftligt om det belgiske formandskabs kompromis med Europa- Parlamentet om den samlede pakke vedr. finansielt tilsyn den 6. september 2010, forud for ECOFIN den 7. september Holdning Foreløbig dansk holdning Danmark vil tage den forventede praktiske implementering af tilsynspakken til efterretning. Andre landes holdning

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Revideret udgave af Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. juni 2016, pkt. 14: nationale produktivitetsog konkurrenceevneråd

Revideret udgave af Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. juni 2016, pkt. 14: nationale produktivitetsog konkurrenceevneråd Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3475 - økofin Bilag 2 Offentligt 10. juni 2016 Revideret udgave af Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. juni 2016, pkt. 14: nationale produktivitetsog konkurrenceevneråd

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) 17. maj 2019

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) 17. maj 2019 Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 216 Offentligt 7. maj 2019 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) 17. maj 2019 1) Forslag om punktafgiftspakke KOM(2018)346, KOM(2018)349 og KOM (2018)341 2)

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde almindelige anliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde almindelige anliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3560 - almindelige anliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-12981 Center for Europa og Nordamerika Den 5. september 2017 Rådsmøde (almindelige anliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Notat. Reformer af Den Internationale Valutafond (IMF) 3. december 2010

Notat. Reformer af Den Internationale Valutafond (IMF) 3. december 2010 Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 31 Offentligt Notat 3. december 2010 Reformer af Den Internationale Valutafond (IMF) IMF s bestyrelse er nået til enighed om en af IMF. Reformen

Læs mere

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt Økonomi- og Indenrigsministeriet International økonomi Dato: 11.06.12 Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 1) Energibeskatningsdirektivet

Læs mere

1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter til sociale overførsler og uddannelse - Rådskonklusioner

1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter til sociale overførsler og uddannelse - Rådskonklusioner 30. april 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 14. maj 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 14. maj 2008 1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter

Læs mere

for kreditinstitutter, COM (2013) 520

for kreditinstitutter, COM (2013) 520 EU- specialudvalget Att.: Helene Gyldenløve EU-mail (EU.mail@ftnet.dk) Høring over forslag til forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, COM (2013) 520 Finansrådet vil gerne takke

Læs mere

Skriftlig forelæggelse af dagsordenen for ECOFIN 14. juni 2019

Skriftlig forelæggelse af dagsordenen for ECOFIN 14. juni 2019 Europaudvalget 2019 Rådsmøde 3699 - økofin Bilag 3 Offentligt 11. juni 2019 Skriftlig forelæggelse af dagsordenen for ECOFIN 14. juni 2019 Denne skriftlige forelæggelse vedrører sagerne på ECOFIN 14. juni

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Europaudvalget, Finansudvalget 2005 2638 - Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 9 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 9 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 9 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Forslag til EU-direktiv om beskatning

Læs mere

Resumé vedrørende anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Resumé vedrørende anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer Finanstilsynet 25. juni 2010 J.nr. 1911-0056 /mos Resumé vedrørende anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1. Indledning Anordningen sætter den danske

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Notat. Skatteudvalget L 99 Bilag 9 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund

Notat. Skatteudvalget L 99 Bilag 9 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund Skatteudvalget 2015-16 L 99 Bilag 9 Offentligt Notat 26. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning om etablering af et arbejdsprogram

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. January 17 17/00328-1 bni-dep Kommissionens forslag til ændring af direktivet om genopretning

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0398 Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. september 2018 18/04868-30 Indhold Bemyndigelsesforordningen: Forslag til ændring af Rådets forordning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talepapir Det talte ord gælder A1 Anledning: Samråd i SAU 6. november 2014

Læs mere

EU s mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM) ventes at bidrage til programmet med 22,5 mia. euro.

EU s mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM) ventes at bidrage til programmet med 22,5 mia. euro. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Notat 28. november 2010 Låneprogram til Irland ydelsen af et EU-lånebidrag gennem den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING Denne gang handler MWBe Updated - Bank og finansiering om et forslag til et EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber MWB UPDATED

Læs mere

Samlenotat vedrørende dop 5 - Rådsmødet (GAC) den

Samlenotat vedrørende dop 5 - Rådsmødet (GAC) den Det Udenrigspolitiske Nævn 2018-19 UPN Alm.del - Bilag 133 Offentligt 31.01.2019 Samlenotat vedrørende dop 5 - Rådsmødet (GAC) den 19.02.19 Dagsordenspunkt 5: Kommissionens refleksionspapir vedr. et bæredygtigt

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 206 Offentligt 5. maj 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter,

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt DA DA 2016/0358 (NLE) Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2013 Kommissionens forslag til direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 25 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg. Fremsendelse af grundnotat

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 25 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg. Fremsendelse af grundnotat Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 25 Offentligt j.nr. 05/133003 Dato : 8. november 2006 Til Folketingets Skatteudvalg Fremsendelse af grundnotat Hermed fremsendes grundnotat vedrørende Kommissionens

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2019 Rådsmøde 3713 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Dato 5. september 2019 Rådsmøde (energi) den 24. september 2019 Dagsorden Side

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Addendum til Danmarks Nationale Reformprogram Danmarks indmeldinger under Konkurrenceevnepagten

Addendum til Danmarks Nationale Reformprogram Danmarks indmeldinger under Konkurrenceevnepagten Addendum til Danmarks Nationale Reformprogram Danmarks indmeldinger under Konkurrenceevnepagten I lyset af de betydelige økonomiske udfordringer, som de europæiske lande står overfor, blev der indgået

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016 1. december 2016 F5 På dagsordenen for ECOFIN 6.

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 13. november 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 13. november 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3198 - økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 13. november

Læs mere

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Europaudvalget 2018-19 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt EU-note Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-Kommissionen vil styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds

Læs mere

Europaudvalget 2017 (Omtryk Revideret version) Rådsmøde Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 (Omtryk Revideret version) Rådsmøde Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 (Omtryk - 28-04-2017 - Revideret version) Rådsmøde 3534 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-31 Center for Europa og Nordamerika Den 25. april 2017

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i forvaltningskomitéen for frugt og grønt den 21. november Med venlig hilsen

Forslaget forventes sat til afstemning i forvaltningskomitéen for frugt og grønt den 21. november Med venlig hilsen Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. november 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat og grundnotat om Kommissionens forventede forslag om gennemførselsforordning

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 9291/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

BANKPAKKE IV. 1) Udvidet medgiftsordning. 2) Statslig garanti ved fusioner. 3) Bidragsfinansiering af indskydergarantifonden

BANKPAKKE IV. 1) Udvidet medgiftsordning. 2) Statslig garanti ved fusioner. 3) Bidragsfinansiering af indskydergarantifonden 29. august 2011 BANKPAKKE IV Den 25. august blev der mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance indgået aftale om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 530 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal DA

Læs mere