DANMARKS NATIONALBANK 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS NATIONALBANK 12."

Transkript

1 ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 12. OKTOBER 2021 NR. 25 Nationalbankens guld et historisk overblik Nationalbanken har af historiske årsager en guldbeholdning Tidligere var guldet en vigtig del af valutareserven. I dag udgør det kun en lille del af valutareserven. Guldbeholdningen består mest af guldbarrer Guldbarrerne kan sælges eller belånes på det internationale guldmarked, hvis der opstår behov for at skaffe valuta til at forsvare kronekursen. Det meste guld er i uden landske centralbanker Hovedparten af guldet opbevares sikkert i Bank of England, og der er også lidt i USA i Federal Reserve Bank of New York. Resten er i Danmark. Læs mere Læs mere Læs mere

2 2 Nationalbanken skal ifølge nationalbankloven have en guldbeholdning. Ved udgangen af 2020 var beholdningen på ca. 66,5 tons guld med en markedsværdi på 24,5 mia. kr. Guld spillede tidligere en vigtig rolle i såvel kontantsystemet som penge- og valutapolitikken mere generelt. Men det er efterhånden mange år siden, og ved udgangen af 2020 tegnede guld sig kun for en beskeden del (5,6 pct.) af værdien af Nationalbankens valutareserve. 1 I dag består valutareserven primært af indskud i udenlandske banker og af obligationer i euro, som hurtigt kan sælges eller belånes, hvis der er behov for valuta til at forsvare kronekursen med. Geografisk placering af Nationalbankens guldbeholdning Pct Figur USA Storbritannien Canada Schweiz København Mange andre centralbanker har ligesom Nationalbanken af historiske årsager en guldbeholdning. Nationalbankens guldbeholdning udgjorde ved udgangen af 2020 kun 0,2 pct. af den samlede globale guldbeholdning på omkring tons hos centralbanker og andre monetære myndigheder. Det skønnes, at centralbanker mv. ved udgangen af 2019 ejede 18 pct. af den samlede mængde udvundne guld i hele verden på omkring tons. 2 Anm.: Ultimo året undtagen 1951 (marts), 1956 (september) og 1969 (juni). USA: Federal Reserve Bank of New York (inkl. gulddeposits i Bank for International Settlements (BIS) med lokation i New York). Storbritannien: Bank of England (inkl. gulddeposits i BIS med lokation i London). Canada: Bank of Canada. Schweiz: Schweizerische Nationalbank. For 1950, 1951 og 1969 henregnes en beskeden placering af guld hos Den Internationale Valutafond (IMF) til USA. Kilde: Nationalbankens papirarkiv på Rigsarkivet og internt materiale i Danmarks Nationalbank. Nationalbankens guldbeholdning består i dag primært af omkring guldbarrer, som opbevares under sikre forhold hos to udenlandske centralbanker, Bank of England og Federal Reserve Bank of New York. Hovedparten af Nationalbankens guldbeholdning har siden begyndelsen af 1950 erne været opbevaret i udlandet, se figur 1. Denne analyse ser nærmere på følgende forhold: Den historiske baggrund for Nationalbankens guldbeholdning og den rolle, som guld spillede i de internationale valutasamarbejder, som Danmark har deltaget i Bestemmelserne om guld i nationalbankloven Indholdet af guldbeholdningen, udviklingen i dens størrelse og den geografiske opbevaring af guldet over tid Forhold omkring regnskabsføring, kontrol og revision af guldbeholdningen. Informationerne i analysen stammer fra offentliggjorte publikationer, historisk kildemateriale fra Nationalbankens papirarkiv på Rigsarkivet og internt materiale i Nationalbanken. I lighed med andre virksomheder har Nationalbanken kun bevaret baggrundsmateriale for bl.a. årsregnskaber i et vist antal år tilbage i tiden. Visse historiske oplysninger om guldbeholdningen kan derfor kun spores i Nationalbankens arkiv, hvis de findes i andre dele af Nationalbankens forretningsområder, som det efter skiftende tiders kassationsovervejelser er fundet relevant at bevare materiale fra. 1 Se Danmarks Nationalbank, Årsrapport 2020, side 24, 33, 45 og Se IMF, International Financial Statistics og siden How much gold has been mined? på World Gold Council s hjemmeside (link).

3 3 Guldstandarden Under den såkaldte klassiske guldstandard i den sidste del af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet baserede mange lande deres pengesystemer på guld. Det betød, at mønterne havde et bestemt indhold af guld, og at sedler frit kunne omveksles til guldmønter hos centralbanken efter officielt fastsatte omregningsforhold (en guldmøntfod). 3 Danmark skiftede fra et sølv- til et guldbaseret pengesystem med møntloven af 1873, som også betød overgang fra rigsdaler til kroner som pengeenhed (møntenhed). De nye kronemønter havde et bestemt guldindhold, og pengesedler lydende på kroner kunne frit indløses mod guldmønter hos Nationalbanken. Skiftet i pengesystemet betød således, at hovedparten af Nationalbankens valutareserve kom til at bestå af guld (eller fordringer knyttet til guld) mod tidligere sølv. 4 Den klassiske guldstandard sikrede faste valutakurser mellem de lande, som deltog i systemet, se boks 1. Der var ikke tale om et system, som blev koordineret af en international organisation eller lignende. Et land tilsluttede sig normalt guldstandarden ved at forpligte sig selv til at udstede pengesedler, som frit kunne indløses mod guld, og ved samtidig at tillade fri bevægelighed af guld og kapital på tværs af landegrænserne. De skandinaviske lande hørte til blandt undtagelserne fra mønsteret med, at et land ensidigt tilsluttede sig guldstandarden. I den første halvdel af 1870 erne indgik Norge, Sverige og Danmark aftaler om en skandinavisk møntunion. Aftalerne indeholdt fælles standarder for guldindholdet i landenes hovedmønter, og fra midten af 1870 erne havde en dansk, en svensk og en norsk Sådan gav guldstandarden faste valutakurser Boks 1 Guldstandarden sikrede faste valutakurser mellem de lande, som deltog i systemet. I 1875 blev den danske krone eksempelvis udmøntet med et indhold af 0,4032 gram fint guld, mens et britisk pund indeholdt 7,3224 gram fint guld. Det gav et værdiforhold mellem de to landes mønter på 7,3224/0,4032 = 18,16 kr. pr. pund. Valutakursen mellem kroner og pund svingede tæt omkring dette forhold den såkaldte møntparitet. Valutakursen svarede dog ikke altid helt til møntpariteten, men det skyldtes omkostninger til udmøntning, forsikring og transport af guldet. Hvis valutakursen afveg for meget fra møntpariteten, kunne det betale sig at købe den billige af de to valutaer og få den omsmeltet og udmøntet i den dyre af de to valutaer. krone samme guldindhold. Disse guldmønter kunne cirkulere frit i de tre lande som lovligt betalingsmiddel. Det var en del af spillereglerne for guldstandarden 5, at den midlertidigt kunne suspenderes i nødstilfælde, men at der efterfølgende skulle vendes tilbage til den. Det internationale guldfodssystem blev suspenderet, da 1. Verdenskrig brød ud i 1914, og Nationalbanken blev i den forbindelse fritaget fra forpligtelsen til at indløse sine sedler mod guldmønt. I 1927 vendte Danmark tilbage til guldstandarden med samme guldindhold i en krone som i Nationalbanken blev dog kun forpligtet til at omveksle sedler mod guld for beløb svarende til 3 Guldstandarden er tidligere beskrevet i en række af Nationalbankens publikationer, bl.a. Bie, Ulrik og Astrid Henneberg Pedersen (1999), Guldets rolle i det monetære system, Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, vol. 38(3), side 17-32; Abildgren, Kim (2004), A chronology of Denmark s exchange-rate policy , Danmarks Nationalbank Working Papers, nr. 12, april; og Abildgren, Kim (2018), Danmarks Nationalbank , Rosendahls. 5 Se fx McKinnon, Ronald I. (1993), The Rules of the Game: International Money in Historical Perspectives, Journal of Economic Literature, vol. 31(1), side 1-44; Bordo, Michael D. og Finn E. Kydland (1995), The Gold Standard As a Rule: An Essay in Exploration, Explorations in Economic History, vol. 32(4), side ; og Bordo, Michael D. og Hugh Rockoff (1996), The Gold Standard as a Good Housekeeping Seal of Approval, Journal of Economic History, vol. 56(2), side Se Abildgren, Kim (2016), 175 years of financial risks and returns in central banking, Danmarks Nationalbank Working Papers, nr. 103, januar.

4 4 værdien af en eller flere hele guldbarrer (en guldbarrefod). 6 I forbindelse med den økonomiske krise i begyndelsen af 1930 erne brød det internationale guldstandardsystem sammen. Storbritannien forlod guldstandarden i september Kort derefter gjorde Danmark det samme, og Nationalbankens pligt til at indløse sine udstedte pengesedler mod guld blev ophævet. Herefter har guld ikke spillet nogen rolle i forhold til seddelsystemet i Danmark. Guld og Bretton Woods-systemet Den Internationale Valutafond (IMF) blev oprettet i 1944, og den fik som en af sine opgaver at administrere det nye internationale valutakurssystem, som blev etableret efter 2. Verdenskrig. Det fik navnet Bretton Woods-systemet efter byen, hvor aftalen blev indgået. Bretton Woods-systemet var et fastkurssystem, som sigtede mod at undgå de konkurrerende devalueringer, som havde kendetegnet krisepolitikken i 1930 erne. I Bretton Woods-systemet holdt de deltagende lande en fast valutakurs i forhold til dollaren inden for et snævert udsvingsbånd. Dollaren var så defineret i forhold til guld, men det var kun centralbanker og lignende monetære myndigheder, som kunne konvertere dollar til guld hos det amerikanske finansministerium til den officielle paritet (35 dollar pr. ounce guld 7 ). Danmark blev medlem af IMF i 1946 og blev også en del af Bretton Woods-systemet. Som led i medlemskabet skulle den danske stat indbetale en vis mængde guld til IMF som en del af Danmarks kvote i IMF s kapitalgrundlag. 8 I årtierne efter 2. Verdenskrig var der også fokus på at få afviklet de kvantitative handelsrestriktioner og bilaterale betalingsaftaler, som havde karakteriseret den internationale økonomi i 1930 erne og krigsårene. Her spillede guld en rolle som betalingsinstrument i Den Europæiske Betalingsunion (European Payment Union, EPU), der blev oprettet i 1950 som et multilateralt betalings- og kreditsystem til afregning af handelsmæssige ubalancer mellem en række vesteuropæiske lande (herunder Danmark). EPU eksisterede frem til 1958, hvor de fleste EPU-lande (inkl. Danmark) gjorde deres valutaer konvertible igen, dvs. frit omvekslelige med andre valutaer, herunder dollar. 9 Bretton Woods-systemet kom i stigende grad under pres i løbet af 1960 erne, hvor mængden af kortfristede dollarfordringer voksede i forhold til USA s guldreserver. Der opstod større forskelle mellem guldprisen på det private marked og den officielle paritet, som det ikke lykkedes at eliminere trods koordinerede interventioner i guldmarkedet fra en række centralbankers side. Bretton Woods-systemet brød sammen i begyndelsen af 1970 erne, hvor USA ophævede guldindløseligheden af dollar. Det betød en gradvis overgang til flydende kurser mellem hovedvalutaerne og et ophør af guldets centrale rolle i det internationale monetære system. I den anden halvdel af 1970 erne afskaffedes kravet om, at 25 pct. af et lands kvote ved medlemskab af IMF skulle indbetales i guld. Endvidere blev det i 1976 besluttet, at en del af IMF s guldbeholdning skulle tilbagesælges til medlemslandene til den officielt bogførte pris, som lå væsentlig under markedsprisen Det var i overensstemmelse med anbefalingerne fra den internationale konference om genetablering af guldstandarden, som blev afholdt i Genova i Tanken var, at en guldbarrefod ville reducere behovet for monetært guld sammenlignet med en guldmøntfod. Ud fra samme hensyn var det også blandt anbefalingerne fra Genova-konferencen, at centralbanker i mindre lande i højere grad burde holde deres reserver i valutaer, som kunne konverteres til guld, frem for at have guld direkte i valutareserven (en guldvekselstandard). De guldbesparende anbefalinger fra Genova-konferencen sigtede mod at undgå, at fremtidige indkomststigninger i kombination med en begrænset guldproduktion på verdensplan skulle skabe mangel på likviditet i det internationale monetære system. 7 Guldmængder måles traditionelt i troy ounces. 1 troy ounce er defineret som 31, gram fint guld. 1 kg fint guld svarer dermed ca. til 32, troy ounces, se siden The Troy Ounce på London Bullion Market Associations hjemmeside (link). 8 Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1946, side 26; og Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1949, side Se Mikkelsen, Richard (1999), Marshall-hjælpen. Den Europæiske Betalingsunion, Danmarks Nationalbank. 10 En anden del af IMF s guldbeholdning skulle sælges ved auktioner, og den realiserede kursgevinst skulle anvendes til fordel for udviklingslande, se Mogensen, Katrine Graabæk (2007), IMFs fremtidige finansiering, Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, vol. 46(2), side 77-91; Andersen, Bodil Nyboe og Henning Holten (1978), Udviklingen i det internationale valutasystem siden 1945, Nationaløkonomisk Tidsskrift, vol. 116, side 6-22; og side i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1976.

5 5 Guld indgik efter 1970 erne stadig i mange centralbankers valutareserver og blev fx anvendt ved visse transaktioner mellem centralbankerne i det europæiske valutasamarbejde (se nedenfor) men guldets andel af reserverne blev mindre over tid. Guld og europæisk valutasamarbejde Guld var oprindeligt blandt de valutaaktiver, der kunne bruges til at afregne interventionskreditter inden for det europæiske valutasamarbejde, som blev etableret i begyndelsen af 1970 erne, og som fik navnet valutaslangen. Danske kroner deltog også i dette samarbejde. Afregningen skete dog efter en guldpris, som lå betydeligt under markedsprisen for guld, hvilket gjorde medlemslandene uvillige til at anvende guld ved tilbagebetaling af interventionskredit. Derfor udgik guld i midten af 1970 erne af puljen af valutaer til afregning af interventionskreditter. 11 I 1979 blev det europæiske valutasamarbejde EMS/ ERM etableret, og her var det obligatorisk for de deltagende landes centralbanker herunder Nationalbanken at deponere 20 pct. af deres guldbe- holdning og 20 pct. af deres dollarbeholdning i Den Europæiske Fond for Monetært Samarbejde (EFMS). Til gengæld modtog centralbankerne en fordring i ecu 12 på EFMS, som kunne anvendes til afregning af interventionskreditter inden for valutasamarbejdet. 13 Gulddeponeringerne blev justeret hvert kvartal (gennem rullende spot- og terminsforretninger), så de løbende svarede til 20 pct. af guldbeholdningerne. Ejerskabet af guldet forblev hos de deponerende centralbanker. I 1994 overtog Det Europæiske Monetære Institut (EMI) de opgaver, som hidtil var blevet varetaget af EFMS, herunder opgaven med at udstede fordringer i ecu på baggrund af gulddeponeringerne. 14 Da Den Europæiske Centralbank (ECB) blev oprettet i midten af 1998, overtog den administrationen af deponeringsordningen. Ordningen blev afviklet ved udgangen af året, hvor EMS/ERM blev afløst af ERM2, og euroen blev indført. 15 Ved indførelsen af euroen i begyndelsen af 1999 skulle de deltagende landes centralbanker overføre en del af deres valutareserver til ECB pct. af overførslerne kom til at bestå af guld 17, og ved alle udvidelserne af euroområdet siden 1999 er der blevet overført guld fra de nationale centralbanker til ECB som led i valutareserveoverførslerne 18. Hvis Danmark 11 Se Hoffmeyer, Erik (1992), The International Monetary System: An Essay in Interpretation, Amsterdam: North-Holland, side European Currency Unit. Ecu var en valutakurv sammensat af faste mængder af hver af EF-landenes valutaer. 13 Se side og i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab Se side 94 i EMI, Annual Report Se side 108 i ECB, Annual Report Størrelsen af de enkelte centralbankers overførsler skulle i henhold til artikel 30 i ESCB-statutten (Protokol om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank) baseres på fordelingsnøglen for indbetaling af kapital til ECB. ESCB-statutten fastlagde ikke noget om, hvilken valuta der skulle overføres i, men det blev i en retningslinje fra ECB af 3. november 1998 fastlagt til at være dollar, yen og guld, se Guideline of the European Central Bank of 3 November 1998 as amended by the Guideline of 16 November 2000 on the composition, valuation and modalities for the initial transfer of foreign-reserve assets, and the denomination and remuneration of equivalent claims (ECB/2000/15). 17 Se side 74 og 129 i ECB, Annual Report 1998; og side i ECB, Annual Report Grækenland i 2001, Slovenien i 2007, Cypern og Malta i 2008, Slovakiet i 2009, Estland i 2011, Letland i 2014 og Litauen i 2015, se side 189 og 191 i ECB, Annual Report 2001; side 218 i ECB, Annual Report 2007; side 224 i ECB, Annual Report 2008; side 210 i ECB, Annual Report 2009; side 180 i ECB, Annual Report 2011; side 29 i ECB, Annual Accounts 2014; og side A28 i ECB, Annual Accounts 2015.

6 6 havde valgt at tilslutte sig euroen ved folkeafstemningen i september 2000, så skulle Nationalbanken ligeledes have overført guld til ECB. 19 Aftale mellem europæiske centralbanker om guldsalg I slutningen af 1980 erne og i 1990 erne solgte en række centralbanker ud af deres guldbeholdninger, mens andre annoncerede planer herom. 20 Det lagde et nedadgående pres på guldpriserne og skabte i lyset af centralbankernes store guldbeholdninger usikkerhed på guldmarkedet. For at skabe gennemsigtighed og dæmpe usikkerheden annoncerede ECB og 14 andre europæiske centralbanker 21 i 1999 en aftale om at koordinere deres planer om salg af guld fra valutareserverne. 22 Nationalbanken deltog ikke i aftalen. Aftalen om koordinering af salgsplaner blev fornyet i 2004, 2009 og Aftalen fra 2014 havde deltagelse af ECB og 21 andre centralbanker 23, og den udløb i I forbindelse med udløbet annoncerede parterne, at de ikke længere så behov for afta- len, da guldmarkedet havde udviklet sig betydeligt siden Samtidig bekræftede aftaleparterne, at de stadig anså guld for at være et vigtigt valutareserveaktiv. Endvidere blev det nævnt, at ingen af dem havde aktuelle planer om at foretage væsentlige guldsalg, og at centralbanker og andre officielle institutioner nu generelt var blevet nettokøbere af guld. En nylig analyse fra ECB 24 bekræfter, at centralbanker og andre officielle institutioner det seneste årti er blevet nettokøbere af guld. Det skyldes primært institutioner i vækstøkonomier. Udviklingen angives at afspejle de lave eller negative nominelle renter og diversifikationsgevinsterne ved at have guld gennem en spredning af porteføljen. Gevinsten kan opstå, hvis guldprisen har en tendens til at udvikle sig anderledes end prisen på andre aktiver som fx aktier og obligationer, herunder hvis guld har karakter af sikker havn i perioder med volatilitet på de finansielle markeder. 25 Nationalbanken har tidligere i forskellige studier belyst diversifikationsgevinsterne ved at have guld i sin valutareserve gennem en spredning af markedsrisikoen på porteføljen Se side 27 i Bie, Ulrik og Astrid Henneberg Pedersen (1999), Guldets rolle i det monetære system, Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, vol. 38(3), side 17-32; side 60 i Kjeldsen, Kristian (2000), ECB s ejerforhold og reserver, Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, vol. 39(1), side 57-64; og side 296 i Økonomiministeriet og Finansministeriet (2000), Danmark og euroen, Schultz. 20 Se side i Bie, Ulrik og Astrid Henneberg Pedersen (1999), Guldets rolle i det monetære system, Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, vol. 38(3), side Oesterreichische Nationalbank, Banque Nationale de Belgique, Finlands Bank, Banque de France, Deutsche Bundesbank, Central Bank of Ireland, Banca d Italia, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal, Banco de España, Sveriges Riksbank, Schweizerische Nationalbank og Bank of England, se pressemeddelelsen Joint statement on gold fra ECB, 26. september Chitu, Livia, Joaquim Gomes og Rolf Pauli (2019), Trends in central banks foreign currency reserves and the case of the ECB, ECB Economic Bulletin, issue 7, side Se Jensen, Thomas Krabbe og Christian Stampe Sørensen (2010), Stigningen i prisen på guld i de seneste år, Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, vol. 49(1), side Se side 115 i Hansen, Ib og Christian Ølgaard (2000), Nationalbankens risikostyring, Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, vol. 39(2), side ; og side og 79 i Danmarks Nationalbank (2003), Finansiel styring i Danmarks Nationalbank. 22 Se også side 4-5 i Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Finlands Bank, Sveriges Riksbank og Swiss National Bank, se pressemeddelelsen As market matures central banks conclude that a formal gold agreement is no longer necessary fra ECB, 26. juli 2019.

7 7 Guld og nationalbankloven Da nationalbankloven blev udarbejdet i den første del af 1930 erne, regnede man stadig med, at Danmark skulle tilbage til guldstandarden. Derfor blev det indskrevet i nationalbankloven af 1936, at Nationalbanken skulle have en guldbeholdning, og på pengesedlerne i 1936-serien var der stadig påtrykt teksten Nationalbankens sedler indløses med guld efter gældende lov. 27 I nationalbanklovens 10 fremgår det, at Nationalbanken som sikkerhed for de udstedte sedler skal eje en guldfond, der som udgangspunkt skal dække mindst 25 pct. af seddelomløbet, se boks 2. Nationalbankens repræsentantskab kan efter lovens 13 med samtykke fra den kgl. bankkommissær (erhvervsministeren) give dispensation fra kravet om gulddækning af seddelomløbet. Dispensationen er givet siden september , og den er et fast punkt på dagsordenen på de kvartalsvise møder i Nationalbankens repræsentantskab. Bestemmelserne om gulddækning af Nationalbankens sedler er i vore dage kun af historisk interesse. 29 Den mangeårige praksis med dispensation fra kravet om gulddækning af seddelomløbet har fungeret gnidningsfrit. Det har endnu ikke været relevant i forhold til Nationalbankens formål om at bidrage til stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system at øge guldbeholdningen eller reducere seddelomløbet med henvisning til seddeldækningsbestemmelserne. De sidste egentlige transaktioner i Nationalbankens guldbeholdning skete i slutningen af 1970 erne. Beholdningen spillede dog som nævnt en rolle i forbindelse med det europæiske valutasamarbejde EMS/ERM frem til 1999, som den danske fastkurspolitik var forankret i, og hvis Danmark havde valgt at tilslutte sig euroen ved folkeafstemningen i 2000, skulle Nationalbanken have overført guld til ECB. Men derefter fik guldet Uddrag fra lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank Uddrag fra 10: Guldfonden skal mindst svare til 25 pct. af de udgivne sedlers samlede beløb. Den kan bestå af: Boks 2 a. guld, være sig i mønt eller barrer, som enten beror i bankens værge eller af banken er overgivet Den kgl. Mønt til udmøntning eller omsmeltning. b. guld, som under behørig sikring er deponeret i udlandet eller er under transport i, til eller fra udlandet. Sådant guld må dog ikke medregnes, når bankens frie rådighed derover er begrænset, og ingen sinde for et større beløb end 5 pct. af de udgivne sedlers samlede beløb. For indtil 5 pct. af seddelomløbet kan rentefri nettotilgodehavender på anfordring i udenlandske seddelbanker, der er godkendt i så henseende af Den Kgl. Bankkommissær, dog træde i stedet for guld. Gengivelse af 13: Under særlige forhold kan repræsentantskabet med samtykke af ministeren for handel, industri og søfart for et tidsrum af indtil 3 måneder ad gangen fravige de fastsatte funderingsregler. Beslutning herom skal tiltrædes af mindst 2/3 af samtlige repræsentantskabets medlemmer. Det påhviler banken, så snart ske kan, at genoprette de normale funderingsforhold. karakter af en ren anlægsbeholdning i valutareserven, som ikke blev forvaltet investeringsmæssigt aktivt, men som stort set blev holdt konstant i fysiske mængder. 30 Der har været en lang tradition for at anvende guld som et valutareserveaktiv, og mange andre centralbanker råder i lighed med Nationalbanken af historiske årsager over en guldbeholdning som en del af valutareserven. 27 Se side 157 i Abildgren, Kim (2018), Danmarks Nationalbank , Rosendahls. 28 Se side 58 i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab Se side 31 i Christensen, Bent (1985), Nationalbanken og forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 30 Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2001, side 102; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2002, side 105; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2003, side 107; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2004, side 107; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2005, side 104; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2006, side 106; og side 44 i Danmarks Nationalbank (2003), Finansiel styring i Danmarks Nationalbank.

8 8 Indholdet af Nationalbankens guldbeholdning Nationalbankens guldbeholdning var på omkring 66,5 tons ved udgangen af Hovedparten af beholdningen bestod af guldbarrer, som blev opbevaret i depoter hos Bank of England i London og Federal Reserve Bank of New York. Kun en mindre del af beholdningen (omkring 1,8 tons) blev opbevaret i Nationalbanken i København. Det drejer sig om tre guldbarrer og en beholdning af historiske guldmønter. Den ene af de tre guldbarrer er den, som fra 2007 til 2020 var udstillet for offentligheden i en delvist åben glasmontre i Nationalbankens bygning i Havnegade De to andre guldbarrer er dem, som blev fundet i den villa (Rydhave) på Strandvejen i København, hvor den forhenværende tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark, dr. Best, boede under besættelsen af Danmark under 2. Verdenskrig. 32 De to guldbarrer blev deponeret i Nationalbanken i juli 1945 af den efterfølgende beboer i Rydhave (admiral Holt). Guldbarrerne var begge stemplet år Senere blev guldbarrerne overdraget af de allierede til Kommissarius for konfiskation af tysk og japansk ejendom 33, som solgte dem til Nationalbanken i maj Under guldmøntfoden før 1. Verdenskrig skulle Nationalbanken som tidligere nævnt omveksle sedler til guldmønter, og guldmønter var derfor dengang en central del af guldbeholdningen. I Nationalbankens guldbeholdning indgår stadig en del gamle 10- og 20-kroneguldmønter produceret af Den Kgl. Mønt under guldstandarden. Mange af disse skandinaviske guldmønter har aldrig været i cirkulation. Der er dermed ikke tale om mønter i traditionel forstand men snarere om halvfabrikata i guld (guld i en anden form end barrer). Offentligheden havde fra 2008 og en årrække frem mulighed for at købe disse guldmønter via Den Kgl. Mønts hjemmeside til en pris, som tog udgangspunkt i den aktuelle guldværdi. Salgspriserne blev derfor justeret løbende ved ændringer i guldprisen. 34 Når Den Kgl. Mønt købte guldmønter fra Nationalbankens valutareserve med henblik på salg til offentligheden, skete det i et antal med en samlet vægt svarende til en hel guldbarre. Nationalbanken købte så en erstatningsguldbarre til valutareserven af nogenlunde samme vægt som mønterne til gulddepotet i Bank of England. Beholdningen af monetært guld blev dermed ikke mængdemæssigt påvirket af Den Kgl. Mønts møntsalg. I guldbeholdningen indgår også en del vestindiske guldmønter. Det har baggrund i den danske involvering i pengevæsenet på De Vestindiske Øer i begyndelsen af 1900-tallet. 35 Den Dansk-Vestindiske Nationalbank blev oprettet ved lov af 29. marts 1904 for at skabe et stabilt pengevæsen på De Vestindiske Øer og fremme øernes økonomiske udvikling. Danmarks Nationalbank, Privatbanken, Den Danske Landmandsbank og Københavns Handelsbank indskød hver en fjerdedel af aktiekapitalen. Den Dansk-Vestindiske Nationalbank fik eneret på at udstede sedler på øerne for en 30-årig periode og skulle derudover også drive detailbankvirksomhed. 10 pct. af bankens nettoudbytte skulle afleveres i afgift til den danske stat. Møntenheden for de udstedte sedler var franc (delelig i 100 bit), og sedlerne kunne omveksles til danske kroner (i skandinavisk guldmønt) i et fast ombytningsforhold ved bankens kontor i København. Samtidig med loven om Den Dansk-Vestindiske Nationalbank blev der gennemført en møntlov for De Vestindiske Øer af 29. marts Hovedmønterne blev 20 og 50 franc i guld, og mønterne blev fremstillet af Den Kgl. Mønt i København. 31 Se side i Danmarks Nationalbank (2017), Nationalbankens bygning. 32 Se Andersen, Lisbeth og Steffen Linvald (red.) (1979), Københavns hvornår skete det, Politikens Forlag, side Se lov nr. 132 om konfiskation af tysk og japansk ejendom af 30. marts Se siden Salg af gamle guldmønter på Den Kgl. Mønts hjemmeside den 8. april 2008 (link) og Den Kgl. Mønt, Møntkatalog 2013, side Se side 20 i Abildgren, Kim (2018), Danmarks Nationalbank , Rosendahls; Begtrup, Jens Worm (2010), Den Dansk-vestindiske Nationalbank , Erhvervshistorisk årbog, vol. 59, side ; og Wilcke, J. (1930), Sølv- og guldmøntfod , Gads Forlag, side

9 9 Udviklingen i guldbeholdningens størrelse Udviklingen i Nationalbankens guldbeholdning siden midten af 1930 erne er vist i figur 2. Nedgangen i guldbeholdningen fra 1939 til 1945 afspejler primært guldsalg i forbindelse med betalinger vedrørende Danmarks udenlandske gæld: Under 2. Verdenskrig havde det danske gesandtskab i USA ifølge amerikansk lovgivning dispositionsret over Nationalbankens guldbeholdning i New York, og der blev i krigsårene solgt guld fra Nationalbankens depot i USA til at dække rentebetalinger på statens dollargæld. 36 I årene bidrog salg af guld til teknisk brug (fx hos tandlæger) isoleret set til en beskeden reduktion af guldbeholdningen. 37 Det skal ses på baggrund af, at Nationalbanken havde anmodet Handelsministeriet om at ophæve adgangen til fri import af guld til teknisk brug. Anmodningen skyldtes frygt for, at der ad denne vej kunne komme et pres mod danske kroner under en eventuel valutakrise. I stedet kunne der så erhverves guld til teknisk brug hos Nationalbanken. I 1950 erne og 1960 erne skyldes en del af bevægelserne i guldbeholdningen transaktioner med det amerikanske finansministerium (US Treasury) inden for Bretton Woods-systemet, se figur 3. I 1950 erne købte Danmark en del guld hos US Treasury. I 1969 solgte Danmark en stor mængde guld på godt 22 tons for at øge den umiddelbart likvide del af valutareserven i forbindelse med en international valutakrise. 38 Nationalbankens guldbeholdning Figur 2 Tons Anm.: Ultimo året. Kilde: Mordhorst, Kirsten (1968), Dansk pengehistorie. Bilag, Danmarks Nationalbank; Danmarks Nationalbank (2003), Finansiel styring i Danmarks Nationalbank; og diverse udgaver af Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab og Danmarks Nationalbank, Årsrapport. En anden del af bevægelserne i guldbeholdningen skyldes transaktioner med Den Internationale Valutafond (IMF). I 1947 indbetalte Danmark omkring 5 tons guld til IMF som en del af Danmarks kvote som led i medlemskabet. 39 Der blev indbetalt yderligere guld til IMF knyttet til kvoten og efterfølgende forhøjelser heraf i , , og Der var også andre typer transaktioner med IMF. Eksempelvis indbetalte Nationalbanken guld til IMF 36 Se Mordhorst, Kirsten (1968), Dansk pengehistorie. Bilag, Danmarks Nationalbank, side 113; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1940, side 4; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1941, side 3; og Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1945, side 6 og 13. Nogle af disse guldsalg kunne først bogføres i Nationalbankens regnskab i Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1937, side 13; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1938, side 10; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1939, side 10; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1940, side 9; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1941, side 8; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1942, side 10; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1943, side 8; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1944, side 7; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1945, side 13; og Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1946, side Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1946, side 26-27; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1947, side 21; og IMF, Annual Report 1947, side Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1949, side 9 og Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1959, side Se side 19 og 42 i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1965; og side 21 og i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab Se side i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab Se side 21 i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1969.

10 10 i 1971 i forbindelse med tilbagebetaling af et tidligere dansk træk på fonden 44, og IMF solgte guld til Danmark mod kroner i og i tilknytning til andre landes træk på IMF. Desuden tilbagesolgte IMF i årene omkring 6,9 tons guld til Danmark. 47 Danmarks nettokøb af guld hos US Treasury Tons Figur 3 Stigningen i Nationalbankens guldbeholdning i årene fra den sidste del af 1980 erne og frem til begyndelsen af 2000 erne afspejler renteindtægter fra Nationalbankens udlån og lån i årene , se nedenfor. Renten på guldudlån blev betalt i guld, og guldrenterne blev enten solgt eller gik til en forøgelse af guldbeholdningen. 48 Siden begyndelsen af 2000 erne har Nationalbankens guldbeholdning stort set været uændret. Udlån af guld Anm.: Køb til den officielle paritet under Bretton Woods på 35 dollar pr. troy ounce fint guld omfatter kvartal. Kilde: Beregnet på baggrund af pressemeddelelser fra United States Department of the Treasury (United States net monetary gold transactions with foreign countries). Afkastet af en guldbeholdning består som udgangspunkt af eventuelle kursgevinster som følge af stigninger i guldprisen. I midten af 1980 erne opstod der et internationalt marked for udlån af guld i London, og i 1987 begyndte Nationalbanken at udlåne guld fra sit depot i Bank of England til banker med høj kreditværdighed for også at få et løbende renteafkast af guldbeholdningen. 49 På det internationale marked for guldudlån kan centralbanker udlåne guld i fx 3 eller 6 måneder til kom- mercielle banker. De kommercielle banker videreudlåner guldet, fx til mineselskaber, der ønsker at sikre sig mod fremtidige prisfald på guld. Hvis et mineselskab eksempelvis i maj ønsker at sikre sig mod prisfald på guld fra minedriften i den kommende august måned, kan selskabet i maj vælge at låne guld fra en kommerciel bank i 3 måneder mod at betale en rente. Mineselskabet sælger i maj det lånte guld på spotmarkedet og leverer guld tilbage til den kommercielle bank i august (guld fra minedriften i august). Herved har mineselskabet i realiteten opnået at få solgt guldet fra 44 Se side 23 i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab Se side 41 i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab Se side 34 i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab Se side i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1976; side i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1977; side i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1978; side 49 i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1979; og side 87 i IMF, Annual Report Se side 26 og 28 i Bie, Ulrik og Astrid Henneberg Pedersen (1999), Guldets rolle i det monetære system, Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, vol. 38(3), side 17-32; Danmarks Nationalbank (2003), Finansiel styring i Danmarks Nationalbank, side 120; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2003, side 107; og Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2004, side Se boks 1 på side 28 i Bie, Ulrik og Astrid Henneberg Pedersen (1999), Guldets rolle i det monetære system, Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, vol. 38(3), side

11 11 minedriften i august til maj måneds guldpris. Det kan for nogle mineselskaber også være en attraktiv fremgangsmåde til at opnå kortfristet finansiering. Ved udlån af guld flyttes guldbarrerne ikke nødvendigvis fysisk (hvis låntageren ikke har haft behov for at sælge eller anvende de lånte guldbarrer). Det er heller ikke nødvendigvis de samme guldbarrer, som udlåneren får tilbage ved låneperiodens udløb, blot guldbarrer af samme type og kvalitet. Det er almindeligt, at den præcise mængde guld, som udlånes, kan afvige lidt fra den mængde guld, som tilbageleveres ved låneperiodens udløb. Her er markedspraksis, at forskellen afregnes som et køb eller salg af guld. 50 Derfor kan udlånstransaktioner føre til mindre udsving i en guldbeholdning. Udlån af guld på standardvilkår kræver, at der er tale om guldbarrer af en standardiseret type (såkaldte London-leverbare guldbarrer), og guldmønter kan ikke udlånes. Som beskrevet foregik der mange transaktioner mellem Nationalbanken og US Treasury i Bretton Woods-perioden, og i midten af 1980 erne var hovedparten af Nationalbankens guldbeholdning placeret i depot hos Federal Reserve Bank i New York. For at Nationalbanken kunne drage fordel af det nye internationale marked for guldudlån i London i et væsentligt omfang, måtte guldet flyttes fra depotet i New York til depotet i London. Guldbarrerne i Nationalbankens beholdning i New York var såkaldte US melts-barrer støbt af US Mint for US Treasury med større variation i den individuelle barres vægt end tilladt efter London-leverbarstandarden. Derfor var der behov for at omsmelte guldbarrerne, hvis de skulle kunne udlånes på standardiserede vilkår i London. Omsmeltningen foregik over en årrække i forbindelse med udlånstransaktioner, hvor der blev udlånt guldbarrer fra Nationalbankens depot i New York mod levering af London-leverbare guldbarrer i Nationalbankens depot i Bank of England ved låneperiodens udløb (såkaldte location swap -udlån med kvalitetsmæssig upgrading ). Omkostningerne ved denne ændring af guldbeholdningen betød alt andet lige en lavere nettorenteindtægt fra guldudlånene, end det ville være tilfældet, hvis der havde været tale om udlån af London-leverbare guldbarrer på standardvilkår fra et depot i London. Efter en årrække befandt hovedparten af Nationalbankens guldbeholdning sig i London som London-leverbare guldbarrer. 51 En lille del af guldbeholdningen var dog fortsat placeret i depot hos Federal Reserve Bank i New York. Ved at beholde depotet i New York havde Nationalbanken muligheden for også at kunne indgå aftaler om udlån af guld i London med tilbagelevering i New York. I 2002 omsmeltede Nationalbanken en større beholdning af guldmønter og et mindre antal ikke-standardiserede guldbarrer fra guldbeholdningen i København til standardiserede guldbarrer. De omsmeltede guldbarrer blev flyttet til London, så de kunne udlånes eller belånes i det internationale guldmarked. Guldmønterne havde Nationalbanken købt af Norges Bank i 1997, se boks Nationalbanken begyndte som nævnt at udlåne guld fra sit depot i Bank of England i I slutningen af 1990 erne og begyndelsen af 2000 erne var store dele af beholdningen udlånt, se figur 4. Nationalbanken stoppede med at udlåne guld i løbet af Renterne på guldudlån var da blevet så lave, at indtægterne ikke længere stod mål med administrationsomkostninger og den (begrænsede) kreditrisiko ved udlånene Se World Gold Council (2019), A Central Banker s Guide to Gold as a Reserve Asset, august, side Se side 27 i Bie, Ulrik og Astrid Henneberg Pedersen (1999), Guldets rolle i det monetære system, Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, vol. 38(3), side Se side 59 i Norges Bank, Beretning og regnskap 1997; og side 105 i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab Der blev ikke foretaget guldudlån af betydning i 2004, se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2004, side Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2005, side 104; og side 120 i Danmarks Nationalbank (2003), Finansiel styring i Danmarks Nationalbank.

12 12 Køb og omsmeltning af skandinaviske guldmønter fra Norges Bank Boks 3 Den Skandinaviske Møntunion indebar, at danske, svenske og norske kroner fra midten af 1870 erne havde samme guldindhold og kunne cirkulere frit i de tre lande som lovligt betalingsmiddel. I anden halvdel af 1990 erne havde Norges Bank stadig en stor mængde danske guldmønter fra møntunionen i sin guldbeholdning. Guldmønterne var i sin tid blevet udstedt af Den Kgl. Mønt, som Nationalbanken i 1975 havde overtaget fra staten, og mønterne var i princippet stadig lovligt betalingsmiddel i Danmark. Norges Bank henvendte sig til Danmarks Nationalbank omkring guldmønterne i forbin delse med en omlægning af sin guldbeholdning. Resultatet af henvendelsen blev, at Nationalbanken i oktober 1997 fik leveret mønter fra Norges Bank med et guldindhold på ca. 1,6 tons fint guld mod at levere guldbarrer med tilsvarende vægt til Norges Banks gulddepot i Bank of England. Nationalbanken overvejede at sælge ud af guldmønterne fra Norges Bank for at realisere en evt. numismatisk merværdi, dvs. merværdi i forhold til den rene guldværdi på grund af interesse for mønter blandt møntsamlere. Efter en undersøgelse blev det vurderet, at risiciene ved et salg var for store i forhold til de forventede nettoindtægter. Der var ikke tale om mønter af særlig numismatisk værdi, så salgspriserne lå ikke meget over guldværdien af mønterne. Efter at have rådført sig med Nationalmuseet valgte Nationalbanken i 2002 at få omsmeltet guldmønterne fra Norges Bank sammen med 13 ikke-standardiserede guldbarrer fra Nationalbankens guldbeholdning i København. Det hele blev omsmeltet til 1,7 tons standardiserede guldbarrer (London- leverbare), som herefter blev lagt i depotet i Bank of England, så de kunne udlånes eller belånes på det internationale guldmarked. Nationalbankens udlån af guld Figur 4 Tons Anm.: Ultimo året undtagen 1988 (november), 1991 (oktober), 1992 (september) og 1993 (marts). Kilde: Diverse udgaver af Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab; Nationalbankens papirarkiv på Rigsarkivet; og internt materiale i Danmarks Nationalbank.

13 13 Geografisk placering af guldbeholdningen Den fysiske opbevaring af Nationalbankens guld afgøres bl.a. ud fra hensyn til sikkerhed, omkostninger og logistik. Sidstnævnte inkluderer hensynet til at kunne sælge eller belåne guldet på det internationale guldmarked, hvis der skulle være behov for at skaffe fremmed valuta til forsvar af kronekursen. Af Nationalbankens guldbeholdning på omkring 66,5 tons ved udgangen af 2020 var 0,4 tons placeret i depot hos Federal Reserve Bank of New York, 64.4 tons i depot hos Bank of England, og de resterende 1,8 tons i Danmarks Nationalbank i København. Den geografiske lokation af guldbeholdningen har varieret gennem tiden. I den sidste del af 1930 erne var guldbeholdningen placeret i København, se figur 5. I løbet af 1939 og begyndelsen af 1940 blev en stor del af guldet flyttet til den amerikanske centralbank i New York. 55 Transporten af guldet skete i dybeste hemmelighed i en række sendinger over Sverige og Norge. Det skyldtes frygt for, at Tyskland skulle besætte Danmark, og forlydender om, at de tyskbesatte landes centralbanker var blevet frarøvet deres guldreserver. Der blev sendt i alt 19,6 tons 56 af Nationalbankens guld til USA umiddelbart før besættelsen. Det svarede til omkring 40 pct. af Nationalbankens samlede guldbeholdning ved udgangen af Efter krigen blev det meste af Nationalbankens guld i udlandet flyttet tilbage til København. I kølvandet på udbruddet af Koreakrigen i 1950 blev den internationale situation igen anspændt, og i 1951 blev Andel af Nationalbankens guldbeholdning placeret i udlandet Pct Figur 5 Anm.: Ultimo året undtagen 1938 (februar) og 1991 (august). Observationerne for årene og er inter poleret. Kilde: Nationalbankens papirarkiv på Rigsarkivet og internt materiale i Danmarks Nationalbank. det besluttet atter at flytte en stor del af guldbeholdningen i København til udlandet. Der blev flyttet 5,4 tons guld fra København til Nationalbankens nye gulddepot i London. Endvidere blev der flyttet 13,8 tons guld fra København til London dette guld havde Nationalbanken solgt til BIS og Banque de France med levering i London mod dollar. For dollarprovenuet købte Nationalbanken guldbarrer af Federal Reserve Bank of New York og BIS til levering i Nati Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1945, side 13; side 27 i Bie, Ulrik og Astrid Henneberg Pedersen (1999), Guldets rolle i det monetære system, Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, vol. 38(3), side 17-32; og side 70 i Abildgren, Kim (2018), Danmarks Nationalbank , Rosendahls. Flytningen af guldet til USA op til den tyske besættelse af Danmark er på basis af bl.a. arkivmateriale fra Nationalbanken behandlet på side i Lidegaard, Bo (2003), Overleveren , bind 4 i Due-Nielsen, Carsten, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen (red.), Danmarks udenrigspolitiske historie, Gyldendal; og Denta, Henrik (2015), Guld og bedrag, Gads Forlag. 56 De 19,6 tons guld svarede til en bogført værdi på omkring 47 mio. kr. opgjort i henhold til kronens guldværdi i møntloven af 1873 (1 kg fint guld = kr.). Markedsværdien af guldet var betydelig større. Den officielle amerikanske guldpris var i 1939 på 35 dollar pr. troy ounce guld, hvilket opgjort ved dollarkursen i midten af 1939 (4,795 kr. pr. dollar) svarede til en markedspris på ca kr. pr. kg fint guld, se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab Markedsværdien af de 19,6 tons guld var således omkring 106 mio. kr.

14 14 onalbankens gulddepot i Federal Reserve Bank of New York og et nyoprettet depot i Bank of Canada i Ottawa. Efter disse transaktioner og efter en række yderligere transaktioner mellem Nationalbankens guld- og dollarreserver i den første del af 1951 var hovedparten af Nationalbankens guldbeholdning placeret i USA. I midten af 1980 erne var størstedelen af Nationalbankens guldbeholdning stadig placeret i USA. Efter at Nationalbanken i 1987 begyndte at udlåne guld i det internationale guldmarked i London, blev det meste af guldbeholdningen over en årrække som nævnt flyttet til Bank of England. Siden 2002 har Nationalbanken opbevaret omkring 0,5 pct. af guldbeholdningen hos Federal Reserve Bank of New York, omkring 97 pct. af guldbeholdningen hos Bank of England i London, og de resterende omkring 2,5 pct. i København. Der har i det seneste årti været øget fokus på placeringen af centralbankernes guldbeholdninger. I 2013 besluttede den tyske centralbank (Deutsche Bundesbank) at halvdelen af bankens guldbeholdning skulle være placeret i Frankfurt 57, og centralbanker i visse andre lande (bl.a. i Holland 58, Polen 59 og Østrig 60 ) har ligeledes hjemtaget guld de senere år. Nationalbanken indledte i 2010 en undersøgelse af forskellige aspekter ved at hjemtage Nationalbankens guld. Ud fra en vurdering af de sikkerheds- og omkostningsmæssige forhold ved at transportere guldet hjem og opbevare det i Danmark har Nationalbanken besluttet, at der ikke aktuelt skal ændres ved guldets geografiske placering. Den nuværende geografiske placering gør det også lettere at sælge eller belåne guldet på det internationale guldmarked, hvis der skulle være behov for at skaffe fremmed valuta til forsvar af kronekursen. Guld i årsregnskabet I Nationalbankens årsregnskab er guldbeholdningen siden 1988 blevet opført på balancen til markedsværdien ultimo året. 61 Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på guld indregnes i årsregnskabets resultatopgørelse. Som følge heraf kan udsving i guldprisen isoleret set medføre betydelige udsving i Nationalbankens regnskabsmæssige resultat. I forbindelse med eventuelle overførsler af Nationalbankens overskud til staten er der siden 2015 blevet taget særskilt hensyn til udsvingene i guldprisen, idet resultatgrundlaget for overførslerne baseres på regnskabsresultater eksklusive kursreguleringer på guld. 62 Det er værd at bemærke en række særlige forhold omkring behandlingen af guld i Nationalbankens årsregnskaber før 1988: Værdien af det guld, som Nationalbanken ved udgangen af årene havde deponeret i Den Europæiske Fond for Monetært Samarbejde (EFMS) og senere Det Europæiske Monetære Institut (EMI) indgik ikke i aktivposten guld i Nationalbankens årsregnskab De modtagne ecu-fordringer var en del af aktivposten Europæiske valutaenheder (ECU) og senere Fordringer på Det Europæiske Monetære Institut. Fra 1979 til 1987 blev guld værdifast efter samme princip som i EFMS, dvs. gennemsnittet af den i London noterede guldpris i de seneste 6 måneder, dog højst prisen den næstsidste børsdag i året. 63 Dette værdiansættelsesprincip resulterede i, at guldbeholdningen i årene blev værdiansat til prisen den næstsidste børsdag og dermed i praksis til markedsværdi Se pressemeddelelsen Bundesbank plans to relocate part of its gold reserves fra Deutsche Bundesbank den 16. januar 2013 og pressemeddelelsen Bundesbank completes gold transfer ahead of schedule fra Deutsche Bundesbank den 23. august Se side 126 i De Nederlandsche Bank, Annual report Se pressemeddelelse Narodowy Bank Polski has completed the operation of bringing gold to Poland fra Narodowy Bank Polski den 25. november Se Oesterreichische Nationalbank (2018), Gold storage policy of the Oesterreichische Nationalbank. 61 Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1988, side 46; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1998, side 114; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2013, side 36-37; og Danmarks Nationalbank, Årsrapport 2020, side 41 og Se Danmarks Nationalbank, Årsrapport 2015, side Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1988, side 46; og Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1979, side Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1983, side 102; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1984, side 97; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1985, side 113; Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1986, side 91; og Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1987, side 95.

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE 6.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 187/17 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 21. juni 2013 om de nærmere vilkår for omfordelinger af Den Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale

Læs mere

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 28.5, og

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 28.5, og 11.1.2019 L 9/183 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/45 af 29. november 2018 om de nærmere vilkår for omfordeling af Den Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker

Læs mere

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L 2001D0913 DA 01.01.2009 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 6. december 2001 om udstedelse

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

IMF og Nationalbankens balance

IMF og Nationalbankens balance 53 IMF og Nationalbankens balance Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen Den Internationale Valutafond, IMF, har til hovedsigte at forebygge kriser i det internationale monetære system. Institutionen

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 16/10 22.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 8. december 2008 Mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16.

Læs mere

Guldets rolle i det monetære system

Guldets rolle i det monetære system 17 Guldets rolle i det monetære system Ulrik Bie og Astrid Henneberg Pedersen, Sekretariatet RESUMÉ Guldets storhedstid i det monetære system varede fra 1870'erne til første verdenskrigs udbrud. I denne

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort.

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort. 28 Valutareserven Peter Kjær Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING Valutareserven består først og fremmest af Nationalbankens beholdning af udenlandske obligationer og bankindskud. Den giver Nationalbanken

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.3.2006 C 73/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 690 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2004 (udarbejdet

Læs mere

Valutareserven og styring af risiko under krisen

Valutareserven og styring af risiko under krisen Valutareserven og styring af risiko under krisen Præsentation til Den Danske Finansanalytikerforening 25. april 2012 Søren Schrøder, Kapitalmarkedsafdelingen Agenda Udviklingen i valutareserven Resultatet

Læs mere

$SSHQGLNV,0)VÃUROOH. 1) Bordo, M. og James, H. (2000) "The International Monetary Fund: It s Present Role in Historical Perspective.

$SSHQGLNV,0)VÃUROOH. 1) Bordo, M. og James, H. (2000) The International Monetary Fund: It s Present Role in Historical Perspective. $SSHQGLNV,0)VÃUROOH,QGOHGQLQJ Den Internationale Valutafond (IMF) blev etableret i december 1945 for at skabe et samarbejde om det globale valutasystem. Som led i dette samarbejde er IMF s rolle at overvåge

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

1. Hvis en US dollar koster 0,6300 euro og et britisk pund koster 1,9798 dollar, hvad koster da et pund målt i euro?

1. Hvis en US dollar koster 0,6300 euro og et britisk pund koster 1,9798 dollar, hvad koster da et pund målt i euro? MAKROøkonomi Kapitel 5 Valuta Vejledende besvarelse Opgave 1 1. Hvis en US dollar koster 0,6300 euro og et britisk pund koster 1,9798 dollar, hvad koster da et pund målt i euro? 1 GBP = 0,6300 1,9798 =

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER. 2005: marts Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004

OFFENTLIGE FINANSER. 2005: marts Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004 OFFENTLIGE FINANSER 2005:10 30. marts 2005 Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004 Nettogælden faldt 7 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Der har i seneste kvartal

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

50 år med Kvartalsoversigten

50 år med Kvartalsoversigten 107 50 år med Kvartalsoversigten Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Nationalbankens Kvartalsoversigt er et centralt instrument for Nationalbankens kommunikation af penge- og

Læs mere

Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU

Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU 79 Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU Niels C. Andersen, Juridisk Sektion, og Niels Bartholdy, Internationalt Kontor INDLEDNING I tilfælde af, at det ved folkeafstemningen 28.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 8.

DANMARKS NATIONALBANK 8. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 8. DECEMBER 2017 NR. 24 Danske husholdninger fravælger kontantbetalinger Mange danskere lever i stort omfang kontantfrit, og det må forventes, at endnu flere vil gøre det

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.3.2006 C 73/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Hovedpunkter for statsgældspolitikken

Hovedpunkter for statsgældspolitikken 7 Hovedpunkter for statsgældspolitikken Det danske statspapirmarked var velfungerende i 212. Efterspørgslen efter danske statspapirer var høj, og renterne var historisk lave. Det afspejlede Danmarks AAA-kreditvurdering,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 148/56 Den Europæiske Unions Tidende 2.6.2006 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. maj 2006 om ændring af afgørelse ECB/2001/16 af 6. december 2001 om fordelingen af

Læs mere

Pengepolitikken i Danmark

Pengepolitikken i Danmark UNDERVISNINGSSÆT 3: PENGEPOLITIK Pengepolitikken i Danmark Har du tænkt over, hvorfor eurokursen har været stort set den samme, hver gang du har været på ferie i et euroland? År efter år? Det er slet ikke

Læs mere

Indførelsen af den nye seddelserie

Indførelsen af den nye seddelserie 17 Indførelsen af den nye seddelserie af Ulrik H. Bie, Sekretariatet UDVIKLINGEN I DET SAMLEDE SEDDELOMLØB Seddelomløbet udgjorde ved udgangen af januar 2000 37,4 mia.kr. Heraf udgjorde 1000-kronesedlen

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:26 3. november Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) 1.

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:26 3. november Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) 1. STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2008:26 3. november 2008 Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) Resumé: Samlet set opfyldte de 27 EU-lande ØMU-kriterierne for både det

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

LEDELSENS BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2010

LEDELSENS BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2010 LEDELSENS BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 1 HOVEDAKTIVITETER 2 MÅL OG OPGAVER 3 VIGTIGSTE RESURSER, RISICI OG PROCESSER ECB'S CORPORATE GOVERNANCE MEDLEMMER AF DIREKTIONEN MEDARBEJDERE ECB 207 INVESTERINGSAKTIVITETER

Læs mere

KVIKGUIDE. til eurosedlernes sikkerhedselementer. www.euro.ecb.eu. Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 ECB-DA

KVIKGUIDE. til eurosedlernes sikkerhedselementer. www.euro.ecb.eu. Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 ECB-DA KVIKGUIDE til eurosedlernes sikkerhedselementer ECB-DA Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 www.euro.ecb.eu INDLEDNING Kender du eurosedlernes sikker hedselementer? I denne guide kan

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 45 Offentligt Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande JANUAR 2009 2009 TIL DET POLITISK ØKONOMISKE UDVALG OG FINANSUDVALGET Den 14.

Læs mere

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1.

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1. 6. Lektion. Dansk penge- og valutakurspolitik omkring 1914-1939 set i et internationalt perspektiv. (Pensum: Sv. Aage Hansen, Økonomisk vækst i Danmark II, pp. 14-21 og Jan Tore Klovland, Monetary policy

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Nationalbankens finansielle mellemværender med Den Internationale Valutafond, IMF

Nationalbankens finansielle mellemværender med Den Internationale Valutafond, IMF 67 Nationalbankens finansielle mellemværender med Den Internationale Valutafond, IMF Thomas Krabbe Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING Efter en årrække

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE L 247/38 Den Europæiske Unions Tidende 18.9.2013 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2013 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om Den Europæiske Centralbanks statistiske

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA. Ændringsforslag. Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA. Ændringsforslag. Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen 24.4.2017 A8-0160/1 1 Henvisning 4 a (ny) - der henviser til det usædvanlige i, at Revisionsrettens revisionserklæring er opdelt i to dele, nemlig i a) en revision af regnskabernes rigtighed og b) en revision

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008.

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. 18. december 2008 J.nr. 53-73 Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

COVIDIEN VII (DENMARK) ApS

COVIDIEN VII (DENMARK) ApS COVIDIEN VII (DENMARK) ApS Arne Jacobsens Allé 17, 7 2300 København S Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/03/2016

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 31.10.2003 L 283/81 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 23. oktober 2003 om de deltagende medlemsstaters transaktioner med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutater

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2018: december 2018

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2018: december 2018 STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:18 21. december 2018 Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 3. kvt. 2018 Resumé: Den offentlige finansielle nettogæld blev

Læs mere

LEDELSENS BERETNING FOR REGNSKABSÅRET ECBs aktiviteter i 2006 er beskrevet nærmere i de relevante kapitler i Årsberetningen.

LEDELSENS BERETNING FOR REGNSKABSÅRET ECBs aktiviteter i 2006 er beskrevet nærmere i de relevante kapitler i Årsberetningen. LEDELSENS BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 1 HOVEDAKTIVITETER ECBs aktiviteter i er beskrevet nærmere i de relevante kapitler i en. 2 MÅL OG OPGAVER ECBs mål og opgaver er beskrevet i statutten for ESCB (artikel

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.10.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 276/21 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 27. september

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Tabeltillæg D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

Danmarks Nationalbank. Tabeltillæg D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K Danmarks Nationalbank Tabeltillæg 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 2 NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel Aktiver Mio.kr. Guld på udlandet Fordringer Fordringer på Det Europæiske

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

3 Bankens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion.

3 Bankens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion. LOV OM DANMARKS NATIONALBANK Formål 1 Danmarks Nationalbank, der ved denne lovs ikrafttræden, jfr. 33, overtager Nationalbanken i Kjøbenhavn, har som landets centralbank til opgave i overensstemmelse med

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Stigningen i prisen på guld i de seneste år

Stigningen i prisen på guld i de seneste år 51 Stigningen i prisen på guld i de seneste år Thomas Krabbe Jensen og Christian Stampe Sørensen, Kapitalmarkedsafdelingen INTRODUKTION Under den finansielle krise i 27-9 steg guld betydeligt i værdi,

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere