Bilag til organisering af fælles fynske indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til organisering af fælles fynske indsatser"

Transkript

1 Bilag til rganisering af fælles fynske indsatser December 2019 Byregin Fyn Sagsnr. 19/21026 Nuværende rganisering af de fælles fynske indsatser Efter at Erhvervshus Fyn P/S g Erhvervshus Fyn S/I blev etableret, står en række mindre fælleskmmunale rganisatiner tilbage. Disse rganisatiner arbejder på frskellig vis, g uafhængigt af hinanden, med tværkmmunale vækst- g udviklingsindsatser på Fyn. Det er derfr blevet afdækket, m disse rganisatiner i højere grad kan tænkes sammen med Erhvervshus Fyn P/S. Det vil være i tråd med de fynske kmmunalbestyrelsers beslutning fra maj 2018, hvr Strategi FYN blev vedtaget. Strategi FYN er det strategiske grundlag fr de fælleskmmunale indsatser fr fremme af vækst g attraktivitet fr fynsk erhverv g bsætning. Strategien sætter retning fr de fælles fynske vækst- g udviklingsindsatser. Strategien udpeger gså en række indsatser, der skal realiseres gennem tværkmmunalt samarbejde. Indsatserne er delvist ufinansierede i denne strategiperide. Herudver indehlder Strategi FYN en ambitin m, at de fynske kmmuner g de fynske rganisatiners samarbejde skal samles g styrkes. Kmmunalbestyrelserne ønsker, at der etableres en ny mere simpel, dynamisk g fleksibel rganisatin. Den skal sikre, at Fyn får mest muligt ud af det tværkmmunale samarbejde. Herunder følger en beskrivelse af disse rganisatiner. Beskrivelsen indehlder en vurdering af, m det vil være hensigtsmæssigt at samle dem i én stærk fynsk knstruktin. Side 1 af 5

2 Ved vurderingen er der lagt vægt på fire kriterier: - Arbejder med fælleskmmunale vækst- g udviklingsinitiativer tæt på kmmunernes kernepgaver. - Kan bidrage til implementering af indsatser i Strategi FYN Kan indgå i en styringsstruktur under en bestyrelse med de fynske brgmestre. - Uafhængighed af ekstern finansiering. FilmFyn A/S FilmFyn er et aktieselskab ejet af en 9 fynske kmmuner, Finia Fnd g TV 2/DANMARK. Selskabet har 5 medarbejdere. Selskabets bestyrelse består af repræsentanter fra ejerne g Fynsk Erhverv. FilmFyn støtter g investerer i film, men prducerer ikke selv. FilmFyn skal stimulere udviklingen i msætning g arbejdspladser direkte eller indirekte knyttet til filmprduktin. Virksmheder sm filmstudier, kameraudlejning, udlejning af lys g lyd, redigeringsfaciliteter, filmarbejdere, håndværkere, hteller, catering sv. nyder gdt af selskabets investeringer. FilmFyn er primært finansieret af kmmunerne med et årligt bidrag på 25,00 kr. pr. indbygger. Men selskabet mdtager gså kulturmidler fra Kulturministeriet bevilliget af det tidligere Fyns Amt g udbetalt via Kulturregin Fyn. Selskabet havde ultim 2018 en egenkapital på ca. 22 mi. kr. FilmFyn er i høj grad afhængig af ikke-kmmunal finansiering. Selskabets aktiviteter synes ikke at være kmmunale kerneaktiviteter, uanset at indsatserne bidrager til væksten på Fyn. Derfr vurderes det ikke relevant at bringe selskabet i spil til en knslidering. Kulturregin Fyn Kulturregin Fyn er et samarbejde mellem 9 fynske kmmuner g Kulturministeriet. Kultursamarbejdet bygger på en målsætning m at styrke det fynske kulturliv at skabe en høj kunstnerisk g kulturel prfil på tværs af kmmunegrænserne at gøre de fynske kulturtilbud tilgængelige g attraktive gså fr nye målgrupper Med kulturaftalen løfter Kulturregin Fyn initiativer, sm den enkelte kmmune ikke ville kunne løfte alene. Disse initiativer skal ses sm et supplement til den enkelte kmmunes egen kulturindsats g plitik. Kultursamarbejdet skal således supplere de samlede kulturaktiviteter på Fyn g ikke erstatte lkale indsatser. Samarbejdet finansieres af årlige tilskud fra de fynske kmmuner på 8,00 kr. pr. indbygger samt af en række statslige tilskud. Side 2 af 5

3 Kulturregin Fyn løfter en kmmunal kernepgave. Men idet der er tale m en høj grad af statslig medfinansiering vurderes det ikke hensigtsmæssigt at inddrage rganisatinen i den videre knslidering. Byregin Fyn-sekretariatet Byregin Fyn-sekretariatet er et samarbejde mellem 9 fynske kmmuner. Sekretariatet har 3 medarbejdere, der frmelt er ansat i Odense Kmmune. Sekretariatet sekretariatsbetjener Brgmesterfrum g Kmmunaldirektørfrum, herunder gså interessevaretagelse, møder med fynske flketingsplitikere g udarbejdelse af den fælles fynske strategi. Sekretariatet finansieres af årlige tilskud fra de 9 kmmuner på 5,50 kr. pr. indbygger. De fælles midler er reserveret til drift af sekretariatet, afhldelse af knferencer, interessevaretagelse, analyser mv. Midler til større knkrete udviklingsaktiviteter anbefales af Brgmesterfrum Fyn med efterfølgende gdkendelse i de fynske byråd. Byregin Fyn-sekretariatet driver i dag en række af de fælles fynske indsatser. Sekretariatet er finansieret af kmmunerne g arbejder i en styringsstruktur underlagt de fynske brgmestre. Det er derfr helt plagt at inddrage sekretariatet i en ny struktur, der vil styrke de fynske vækstfremmeindsatser. Havørred Fyn Havørred Fyn er et samarbejde mellem de 10 fynske kmmuner. Ledelsen af prjektet varetages af en styregruppe med en repræsentant fra hver kmmune. Den daglige ledelse finder sted i Park g Natur i Odense Kmmune. Afdelingen fik prjektet verdraget sm led i strukturrefrmen, g fungerer dermed sm sekretariat fr prjektet. Af driftsmidlerne finansieres en fuldtidsmedarbejder. Herudver stiller Odense Kmmune diverse sekretariatsfunktiner til rådighed fr prjektet i frm af fx prjektledelse, bghlderi, jura, revisin mv. Samlet vurderes dette at udgøre ca. ½ årsværk. Organisatinens frmål er at understøtte et gdt rekreativt fiskeri efter havørreder langs kysten. Dette sker bl.a. ved at udsætte havørreder fr at understøtte sprtsfiskeriet, Restaurering af vandløb Markedsføring af havørredfiskeri Alt dette skulle gerne understøtte g styrke turisme-indsatserne på Fyn. Samarbejdets drift finansieres af de fynske kmmuner med et årligt tilskud på 8,60 kr. pr. indbygger. Havørred Fyns aktiviteter bidrager til den kmmunale turismeindsats g er dermed en del af den kmmunale kernepgave. Der vurderes derfr at være en række synergieffekter ved at inddrage rganisatinen i de øvrige fynske turismeindsatser. Side 3 af 5

4 Byg til Vækst Byg til vækst er en frening, hvr medlemmerne er de 10 fynske kmmuner. Freningen har 3 ansatte, der refererer til bestyrelsen, hvr bl.a. Regin Syddanmark, arbejdsmarkedets parter g freningens medlemmer er repræsenteret. Freningens frmål er at skabe et frum fr samarbejde mellem medlemmerne g andre private g ffentlige aktører. Parterne skal i fællesskab arbejde fr at sikre nyttiggørelse af større fynske anlægsarbejder i et jbskabelses- g vækstperspektiv. Hvedmålene er at sikre beskæftigelse til den fynske arbejdskraftreserve, at udvikle den bestående fynske arbejdsstyrke, at pkvalificere fynske virksmheder til at deltage i anlægsarbejder, samt at etablere et netværk, der skal sikre samarbejdet med byg til Væksts g medlemmernes væsentlige interessenter. Freningens medlemmer finansierer driften med et årligt kntingent på 4,20 kr. pr. indbygger. Byg til Vækst er en stærk aktør i de fynske erhvervsfremmeagendaer. Men freningens aktiviteter er på nuværende tidspunkt stærkt afhængige af en struktur med arbejdsmarkedets parter. Derfr vurderes det ikke på nuværende tidspunkt at være hensigtsmæssigt at inddrage Byg til Vækst i en knslidering. Hvis det senere bliver vurderet, at en samling med Erhvervshus Fyn P/S vil være frdelagtig, vil der blive frelagt en sag herm. Ge Fyn A/S Ge Fyn er et aktieselskab ejet af 10 kmmuner i det fynske. Ejerandelene er fastsat ud fra en vægtning af 50 % af areal g 50 af indbyggertal. Selskabet har t medarbejdere, der refererer til en bestyrelse bestående af direktører fra ejerkmmunerne. Selskabets frmål er at krdinere, udvikle g levere krt- g infrmatinsteknlgiske løsninger til ejerkmmunerne på et ikke kmmercielt grundlag. Ge Fyn arbejder tæt sammen med kmmunerne, mdrejningspunktet er dataanvendelse, primært gegrafiske dataanalyser g -visualiseringer. Ge Fyn krdinerer g understøtter ejerkmmunerne i datarelaterede driftspgaver g -prjekter. Herudver administrerer selskabet en dataplatfrm, der giver mulighed fr at se g udstille fælles datasæt i et webkrt g på en dataprtal til fri afbenyttelse fr kmmuner, brgere, freninger, virksmheder, uddannelsessteder, sv. Selskabets drift finansieres af et årligt tilskud fra ejerkmmunerne på 2 mi. kr. Tilskuddet frdeles blandt ejerkmmunerne efter kmmunernes ejerandele. Selskabet har ultim 2018 en egenkapital på ca. 10,7 mi. kr. Selskabets aktiviteter ligger fint i tråd med de kmmunale kernepgaver inden fr vækstfremme-aktiviteter. Derfr vurderes der at være en række synergieffekter mellem Ge Fyns aktiviteter g de øvrige aktiviteter i Erhvervshus Fyn P/S. Side 4 af 5

5 Samlet set vil det være hensigtsmæssigt at skabe et endnu tættere samarbejde mellem Erhvervshus Fyn P/S g Havørred Fyn, Ge Fyn A/S g Byregin Fyn-sekretariatet. Disse enheder arbejder alle med vækst- g udviklingsaktiviteter. En samling vil styrke de attraktive kmmunale agendaer indenfr bl.a. erhvervsfremme, vækst g udvikling. De fælles fynske rganisatiner har i afdækningsfasen rejst ngle pmærksmhedspunkter: Bekymring fr muligt tab af de faglige g kmmunale arbejdsmiljøer, sm man er gdt integreret i g glade fr at være en del af En klarere sammenhæng med g i den nye rganisering fasthldelse af faglig prfil g pgaveløsning Behv fr indfasningsprces Det er meget relevante punkter, der kræver pmærksmhed i den kmmende prces. Det verlades til kmmunaldirektørerne g direktøren fr Erhvervshus Fyn P/S at vurdere g beslutte, hvrdan samlingen gennemføres mest hensigtsmæssigt - gså med et blik fr den faglige integratin. Side 5 af 5

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE MELLEM STEVNS KOMMUNE OG STEVNS ERHVERVSRÅD. politik & borger

INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE MELLEM STEVNS KOMMUNE OG STEVNS ERHVERVSRÅD. politik & borger INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2019 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM STEVNS KOMMUNE OG STEVNS ERHVERVSRÅD plitik & brger INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalens parter g funktinsperide 2. Samarbejdsaftalens

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter Frivilligcenter Herning et lkalt videns- g kmpetencecenter Strategi 2018 2020 Gdkendt på bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Ajurført den 21. juni 2018 FRIVILLIGCENTER HERNING side 1 STRATEGI 2018-2020

Læs mere

Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats år

Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats år BALLERUP KOMMUNE Dat: 9. august 2018 Tlf. dir.: 2516 9407 E-mail: mrh@balk.dk Kntakt: Mette-Luise Rhde Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Ballerup Kmmunes strategi fr den sammenhængende ungeindsats 13-30 år INDLEDNING

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN Assens Kmmune, januar 2008 Assens Kmmune Miljø, Teknik g Plan Indre Ringvej 2 5560 Aarup Kmmissrium fr udarbejdelse af Kmmuneplan 2009 2021 fr Assens Kmmune

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004 Freningsgrundlag fr Freningen Favrskv Erhvervsråd Revideret 27. nvember 2004 Baggrund I løbet af 2006 har der været afhldt en række møder med de fem erhvervs-freninger i henhldsvis Hammel, Hadsten, Hvrslev,

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune

Kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-1-18 Kmmissrium fr Eliteidrætsrådet i Ballerup Kmmune Efter kmmunestyrelseslvens 17, stk. 4, kan kmmunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Notat Dato 16. august 2016 DGN. Side 1 af 6. Medarbejderdrevet handlinger som forandrer

Notat Dato 16. august 2016 DGN. Side 1 af 6. Medarbejderdrevet handlinger som forandrer Ntat Dat 16. august 2016 DGN Side 1 af 6 Medarbejderdrevet handlinger sm frandrer Indledning DS arbejder fr at skabe så gde arbejdsvilkår fr scialrådgivere sm muligt. Dette arbejde fregår på mange frskellige

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

UDVALGSSTRATEGI KFB-UDVALGET

UDVALGSSTRATEGI KFB-UDVALGET UDVALGSSTRATEGI 2019-22 KFB-UDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsfrmand Martin Lhse Udvalget arbejder fr at Kultur- g Fritidsliv, Turisme g Bsætning bliver styrket, g at vi gennem fællesskaber g dannelse kan

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet Udviklingsaftale 2019 fr Byråds- g Direktinssekretariatet Byrådets nye visin; Mennesker møder mennesker afspejler en stærk tiltr til fællesskabet g den styrke det giver, når fællesskaber bringes i spil

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 BYFORNYELSE 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Centralbibliteksledermøde Vejle Den 12. nvember 2015 Oplæg ved Helle Klind Mikkelsen LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 DAGSORDEN 1. Den nye fælles

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL Scialstyrelsen Vejledning til ansøgning m støtte fra ansøgningspuljen til frivillige rganisatiners uddeling af julehjælp FL 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 23. august 2018 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hofte og Knæ

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hofte og Knæ 15.03.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe - Hfte g Knæ Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Hfte g Knæ Dat g versin D. 15. marts 2017 versin 1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt af den natinale

Læs mere

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte 2016-2020 Nybrg - Danmarks Riges Hjerte Idékatalg Bsætningsstrategi Flere sammen m det gde liv i Nybrg Kmmune Indhld Indledning 3 Frslag målrettet tiltrækning g mdtagelse af tilflyttere 3 Direkte markedsføring

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Skanderbrg Kmmune g den flkeplysende virksmhed side

Læs mere

2018 vedtaget denne politik om samfundsansvar. Politikken revideres løbende og ved væsentlige ændringer, dog mindst en gang årligt.

2018 vedtaget denne politik om samfundsansvar. Politikken revideres løbende og ved væsentlige ændringer, dog mindst en gang årligt. Plitik Dkumentnavn Plitik fr samfundsansvar Ikrafttrædelse Bestyrelsen fr Velliv Freningen, har på møde den 24. ktber 2018 vedtaget denne plitik m samfundsansvar. Plitikken revideres løbende g ved væsentlige

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Plitik fr mødet med brgeren Plitik fr mødet med brgeren Visin Rebild Kmmune vægter nærdemkrati g brgertrivsel højt. Brgerinddragelse g en service verfr brgerne, der er kendetegnet ved kvalitet g rettidighed

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Understøtte det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi både udvikler det specialiserede behandling og det nære sundhedsvæsen

Understøtte det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi både udvikler det specialiserede behandling og det nære sundhedsvæsen Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Rammer g prces fr ny sundheds- g hspitalsplan Reginsrådet besluttede i frbindelse med

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland

Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland Versin 2.0 Claus Schmidt Nvember 2008 URS Handleplan 2009 www.senderjylland.dk Side 1 Indledning UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) blev reetableret i januar

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Understøtte det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi både udvikler det specialiserede behandling og det nære sundhedsvæsen

Understøtte det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi både udvikler det specialiserede behandling og det nære sundhedsvæsen Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Frslag til rammer g prces fr ny sundheds- g hspitalsplan Reginsrådet besluttede i frbindelse

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

PROCES OG RAMMEBESKRIVELSE: STRATEGI FOR ALMENE BOLIGER

PROCES OG RAMMEBESKRIVELSE: STRATEGI FOR ALMENE BOLIGER PROCES OG RAMMEBESKRIVELSE: STRATEGI FOR ALMENE BOLIGER RAMMESÆTNING OG FORMÅL MED EN STRATEGI Guldbrgsund Kmmunes samarbejde med de almene bligrganisatiner er psitivt, men begge parter efterlyser en retning

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Leder af driftsenheden på Fælleden.

Leder af driftsenheden på Fælleden. Leder af driftsenheden på Fælleden. Jb- g lederprfil Baggrund Skanderbrg Kmmune pfører aktuelt et nyt administratins- g idrætscenter på Fælleden nrd fr Skanderbrg. Det nye center skal fra nvember 2016

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Handleplan. Målstyringsaftale: A-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering:

Handleplan. Målstyringsaftale: A-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering: Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Der er fkus på: Udvikling i g niveauet fr ledigheden skal være mere psitiv end i resten af landsdel Vestjylland. Udviklingen i g niveauet fr langtidsledigheden

Læs mere

Teknikudvalget - Evaluering af udvalgspolitik til videregivelse til nyt udvalg Sagsid.: 17/14905

Teknikudvalget - Evaluering af udvalgspolitik til videregivelse til nyt udvalg Sagsid.: 17/14905 Klding Kmmune Sidenr. 1 - Evaluering af udvalgsplitik 2014-2017 til videregivelse til nyt udvalg Sagsid.: 17/14905 Resumé Udvalgets valgperide 2014-2017 lakker md enden. I den frbindelse beder By- g Udviklingsfrvaltningen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

NOTAT. Organisering af de kommunale ungeindsats. I dette notat præsenteres forslag til organisering af den kommunale ungeindsats

NOTAT. Organisering af de kommunale ungeindsats. I dette notat præsenteres forslag til organisering af den kommunale ungeindsats NOTAT Velfærdsfrvaltningen VF-Sekretariat 3. maj 2019 2017-002359-30 Organisering af de kmmunale ungeindsats I dette ntat præsenteres frslag til rganisering af den kmmunale ungeindsats i Køge Kmmune. Målet

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Herning-Ikast Landboforening og Ikast-Brande Kommune

Partnerskabsaftale mellem Herning-Ikast Landboforening og Ikast-Brande Kommune Partnerskabsaftale mellem Herning-Ikast Landbfrening g Ikast-Brande Kmmune ENDELIG AFTALE Den 17-5-2018. Nedenstående aftale er udarbejdet på baggrund af møder mellem SAGRO, repræsentanter fra Herning-Ikast

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG

TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG TME-UDVALG INDLEDNING Ved udvalgsfrmand Peter Bring-Larsen Guldbrgsund Kmmune arbejder ud fra kernepgaven. Vi skal styrke brgernes muligheder fr at mestre egen tilværelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Ideer til inspirationsrum

Ideer til inspirationsrum Ideer til inspiratinsrum Ideer til inspiratinsrum... 1 Vres mål med inspiratinsrum... 2 Jeres mål ved at udstille... 2 Ting I bør verveje... 2 Målgruppe... 2 Frmidlingsfrm... 2 Prjektbeskrivelse... 3 Prjektstatus...

Læs mere

Oversigt over større projekter i Kultur og Fritid 2010 2013

Oversigt over større projekter i Kultur og Fritid 2010 2013 Dat 5. december 2012 Dknr. 1017563-12 Oversigt ver større prjekter i Kultur g Fritid 2010 2013 Kultur g Fritid prjekter i 2010 Breddeidrætsprjektet Videre prces med harmniseringen af idrætshaller g paraplyrganisatinen

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Handleplan. Målstyringsaftale: Sygedagpenge og Jobafklaring. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering: Der er fokus på:

Handleplan. Målstyringsaftale: Sygedagpenge og Jobafklaring. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering: Der er fokus på: Handleplan Mål g resultatkrav Målstyringsaftale: Sygedagpenge g Jbafklaring Kernepgaverne Evaluering: Der er fkus på: Den gennemsnitlige varighed af hhv. sygedagpengeg jbafklaringsfrløb. Udviklingen i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Dato: Fra: LEAD/KSJ Til: Vedr.: Roskilde Kommune, byrådets vision Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Dato: Fra: LEAD/KSJ Til: Vedr.: Roskilde Kommune, byrådets vision Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! Dat: 2014-09-13 Fra: LEAD/KSJ Til: Vedr.: Rskilde Kmmune, byrådets visin 2018. Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1. Intr 2. Grundlaget g de nuværende styrkepsitiner: Mulighedernes Markedsplads

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Godkendelse af forslag til den fremadrettede antidopingindsats

Godkendelse af forslag til den fremadrettede antidopingindsats Punkt 9. Gdkendelse af frslag til den fremadrettede antidpingindsats 2018-009899 Sundheds- g Kulturfrvaltningen indstiller, at gdkender frslag til den fremadrettede antidpingindsats. Beslutning: Gdkendt.

Læs mere

Referat: Møde i Implementeringsgruppen for Forebyggelse under Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat: Møde i Implementeringsgruppen for Forebyggelse under Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Referat: Møde i Implementeringsgruppen fr Frebyggelse under Lkalt Samrdningsfrum fr mrådet, Sygehus Lillebælt Tidspunkt: Den 25.04 2019 kl. 13.30 15.00. Sted: Klding Sundhedscenter, Sygehusvej 6, 6000

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere