Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Jasminvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Jasminvej"

Transkript

1 Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Jasminvej Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens Distrikt Vest - Jasminvej Jasminvej Næstved VR- eller P-nummer: Dato for tilsynet: Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

2 1. Relevante oplysninger Oplysninger om plejeenheden Distrikt Vest Jasminvej rummer 24 omsorgsboliger orgere visiteres hertil ligesom til hjemmeplejen orgere på Jasminvej kan både være somatiske, psykiatriske borgere eller borgere med nedsat kognitiv funktionsevne Den daglige ledelse varetages af teamleder Susan Lykke og distriktschefs Elisabeth Kjær Johansen Personale gruppen består af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, social-og sundhedshjælpere og et fast afløser korps Jasminvej har tæt samarbejde med Næstved kommunes fysioterapeuter og ergoterapeuter fra Distrikt Fuglebjerg Medarbejderne på plejeenheden har faste vagter fordelt imellem kl 07 og 23. Fra kl. 23 til 07 kunne borgeren tilkalde hjælp fra hjemmeplejen, eller var visiteret til planlagte besøg Om tilsynet Der blev gennemgået 3 borgerjournaler Der blev interviewet 3 borgere Der blev foretaget interview med ledelsen o distriktschefs Elisabeth Kjær Johannesen o teamleder Susan Lykke Der blev foretaget interview med 3 medarbejdere o to social-og sundhedsassistenter og en ergoterapeut fsluttende opsamling på tilsynet blev givet til distriktschefs Elisabeth Kjær Johannesen og teamleder Susan Lykke Tilsynet blev foretaget af tilsynskonsulent nne Marie Glennung og tilsynskonsulent nne Sophie Laage 2

3 2. Vurdering og sammenfatning Konklusion efter partshøring Styrelsen for patientsikkerhed har i partshøringsperioden modtaget ændringer til de faktuelle forhold. De er skrevet ind i rapporten, men giver ikke anledning til ændringer i vurderingen efter tilsyn. Styrelsen afslutter dermed tilsynet. Samlet vurdering efter tilsynsbesøg Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget vurderet, at plejeenheden indplaceres i kategorien: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet Det er styrelsens samlede vurdering, at der i plejeenheden ingen problemer er af betydning for den fornødne kvalitet. Styrelsen har vurderet, at der ingen problemer er af betydning for den fornødne kvalitet, idet det ved tilsynet blev vurderet, at alle målepunkter var e. På baggrund af tilsynet fremstod plejeenheden velorganiseret med relevante procedurer, og personalet havde stor viden i forhold til plejeenhedens kerneopgaver. Den social- og plejefaglige dokumentation fremstod systematisk og overskuelig i journalsystemet, bidrog til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for den enkelte borger. På baggrund af interview samt gennemgang af den social-og plejefaglige dokumentation fandt styrelsen, at der i plejeenheden ingen problemer var af betydning for den fornødne kvalitet. Nedenstående er en tematisk fremstilling af baggrunden for den samlede vurdering: 1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død 3

4 Styrelsen har fundet, at alle målepunkter under dette tema var. I vurderingen er der lagt vægt på, at der ved journalgennemgang var grundige og udførlige beskrivelser af borgernes vaner og ønsker. orgerne gav ved samtale udtryk for at opleve selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv. Ved interview med ledelse og medarbejdere fremgik det, at der blev afholdt indflytningssamtaler med udgangspunkt i generelle oplysninger og borgerens egne fortællinger om det som var væsentligt for hverdagen.. Plejeenheden arbejdede med beboerdemokrati, hvilket blandt andet foregik igennem to årlige husmøder og to årlige husråd. Det er styrelsens vurdering, at plejeenheden tog individuelle hensyn og imødekom borgerens individuelle ønsker. Medarbejdere og ledelse redegjorde for, hvordan de arbejdede fokuseret med at sikre borgerne værdighed i den sidste tid og ved livets afslutning. Eksempelvis var borgernes ønsker til livets afslutning dokumenteret, og medarbejderne havde stor viden om emnet. Plejeenheden havde ved behov et samarbejde med vågetjenesten. orgerne gav ligeledes ved interview udtryk for, at de oplevede tryghed ved at tale med medarbejderne om livets afslutning. 2. orgernes trivsel og relationer Styrelsen har fundet, at alle målepunkter under dette tema var. I vurderingen er der lagt vægt på, at borgerne ved interview fortalte, at de oplevede at få den hjælp, de selv ønskede, og at det også blev respekteret, hvis de ikke ønskede at deltage i arrangementer og træning. orgerne gav udtryk for, at de oplevede, at der var en god tone og adfærd på plejeenheden, og at den enkeltes ønsker og behov blev respekteret. Plejeenheden havde fokus på det gode hverdagsliv hvor aktivitetskonsulenten fra aktivitetscenteret Marskgården var tovholder for forskellige aktiviteter i huset, og plejeenheden havde egen bus i Distrikt Vest til udflugter ud af huset. Der var endvidere frivillige tilknyttet plejeenheden, som arrangerede forskellige aktiviteter. Det er styrelsens vurdering, at plejeenheden understøttede den enkelte borgers trivsel og relationer til pårørende og det omgivende samfund. Der blev ved tilsynet ikke foretaget interview med pårørende, da der ikke var pårørende tilstede ved tilsynet, hvorfor dette er noteret som u under punkt Målgrupper og metoder Styrelsen har fundet, at alle målepunkter under dette tema var. Ved interview med ledelse og medarbejdere fremgik det, at plejeenheden arbejdede systematisk med faglige arbejdsmetoder og arbejdsgange. Plejeenheden arbejdede systematisk med, at der i hverdagen blev observeret og fulgt op på tegn på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand. landt andet blev der afholdt tværfaglige MET møder hver anden uge og medarbejderne triagerede i pleje-og omsorgssystemet ved behov. Visitator deltog en 4

5 gang om måneden i MET møderne. Plejeenheden benyttede mulighed for sparring og vejledning personalet imellem og kunne desuden sparre med kommunens demens konsulent, diætister samt ensomhedskonsulenter ved behov. Medarbejderne udtrykte ved interview, at de havde kompetencer til at være med til at motivere borgerne og dermed også forebygge magtanvendelse. Der var blandt andet tværfaglige konferencer hver måned samt morgen- og formiddagsmøder dagligt. Det er styrelsens vurdering, at plejeenheden arbejdede systematisk med opsporing af forandringer i borgernes funktions- og helbredstilstand. Plejeenheden havde kontaktpersonordning, hvilket var med til at sikre kontinuitet i plejen af borgerne. Det er styrelsens vurdering, at plejeenheden benyttede relevante faglige metoder og arbejdsgange for, at sikre den fornødne kvalitet i hjælp, omsorg og pleje i plejeenheden. Der blev ved tilsynet ikke interviewet borgere med kognitive funktionsnedsættelser, hvorfor dette er noteret som u under punkt 3.1. Der var ved tilsynet ikke borgere, hvor der blev arbejdet med forebyggelse af magtanvendelse, hvorfor det ligeledes er noteret som u i afsnit Organisation, ledelse og kompetencer Styrelsen har fundet, at målepunktet under dette tema var. I vurderingen er der lagt vægt på, at det i interview med ledelse fremgik, at medarbejderne havde de nødvendige kompetencer til at varetage plejeenhedens kerneopgaver. Plejeenheden havde eget afløserkorps, og der blev ikke benyttet eksterne vikarer. lle nye medarbejdere gennemgik et fast introduktionsprogram på to uger,og alle medarbejder havde adgang til at dokumentere i pleje-og omsorgssystemet. Plejeenheden havde udviklet en struktureret arbejdsplan over plejeenhedens rutinemæssige opgaver, som afløserne fik, når de var på vagt. Der var overlap imellem alle vagter, således at viden og informationer blev delt mellem relevante medarbejdere og på tværs af døgnet.ved eventuel sygdom,forsøgte medarbejderne selv at dække vagter, og alle arbejdede på tværs af vagterne for at skabe bedre kontinuitet for borgerene. Det er styrelsens vurdering, at plejeenhedens organisering understøttede plejeenhedens kerneopgaver, og at der var en tydelighed omkring medarbejdernes ansvars- og kompetenceforhold samt klar ledelse, som fremstod som rollemodel for medarbejderne. 5. Procedurer og dokumentation Styrelsen har fundet, at målepunktet under dette tema var. I vurderingen er der lagt vægt på, at det ved journalgennemgang fremgik, at der var klare beskrivelser af borgernes ressourcer og begrænsninger, borgernes behov for hjælp samt borgernes mål for hjælpen. lle medarbejdere og vikarer havde adgang til dokumentationssystemet, og hver morgen blev borgerne gennemgået i omsorgsjournalen. lle 5

6 medarbejderne havde IPD på vagterne til at dokumentere og i efteråret 2019 skulle alle social-og sundhedsassistenter på supplerende undervisning i pleje-og omsorgssystemet. Det er styrelsens vurdering, at plejeenhedens dokumentationspraksis understøttede en sammenhængende social- og plejefaglig indsats. 6. ktiviteter og rehabilitering Styrelsen har fundet, at alle målepunkter under dette tema var. I vurderingen er der lagt vægt på, at det ved interview med ledelse og medarbejdere fremgik, at plejeenheden arbejdede tværfagligt, og at der var mulighed for, at borgerne kunne deltage i aktiviteter. Der var et konstruktivt og tæt samarbejde med kommunens fysioterapeuter og ergoterapeuter, som kom fast i huset flere gange om ugen. Plejeenheden havde tværfaglige konferencer med fysioterapeuten og ergoterapeuten et par gange om måneden, og der var fokus på målsætning for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte. Det er styrelsens vurdering, at plejeenheden arbejdede med rehabilitering og træning til borgere, så disse fik mulighed for at forbedre funktionsevnen, samt at plejeenheden inddrog borgeren til at deltage i meningsfulde aktiviteter. Der var på plejeenheden ikke borgere visiteret til tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb jævnfør 83a, hvorfor det er noteret som u i afsnit

7 3. Fund ved tilsynet Tema 1: Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder en værdig død 1.1 orgernes selvbestemmelse og livskvalitet D E t borgeren oplever selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv t ledelsen kan redegøre for plejeenhedens arbejde med at bevare og fremme de enkelte borgeres livsudfoldelse, herunder selvbestemmelse, medindflydelse og livskvalitet t medarbejdernes beskrivelse af praksis afspejler, at de arbejder med at bevare og fremme borgernes selvbestemmelse og medindflydelse samt inddrager dem i det omfang, det er muligt t der er beskrivelser af borgernes vaner og ønsker t selvbestemmelse og værdighed bliver understøttet af tone, adfærd og kultur i plejeenheden 1.2 Pleje af borgere ved livets afslutning t borgeren oplever tryghed ved at tale med medarbejderne om borgerens ønsker til livets afslutning 1. t ledelsen kan redegøre for, hvordan borgerens ønsker til livets afslutning bliver indhentet og om muligt imødekommet 7

8 2. t ledelsen kan redegøre for, at medarbejderne har de fornødne kompetencer i forhold til pleje af borgere ved livets afslutning 1. t relevante medarbejdere kan redegøre for udførelse af pleje af borgere ved livets afslutning 2. t medarbejdere kan redegøre for, hvordan de fremfinder borgernes ønsker til livets afslutning Tema 2: orgernes trivsel og relationer 2.1 orgernes trivsel og relationer 1. t borgeren - så vidt muligt - oplever at få hjælp til at kunne leve det liv, som borgeren ønsker 2. t pårørende oplever at blive inddraget, og at der bliver lyttet til dem i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov D 1. t ledelsen kan redegøre for plejeenhedens arbejde med at understøtte borgernes trivsel 2. t ledelsen kan redegøre for, at plejeenheden understøtter borgernes relationer, herunder inddragelse af og samarbejde med pårørende, samt borgernes deltagelse i det omgivende samfund, hvis borgerne ønsker det 1. t medarbejdernes beskrivelse af praksis afspejler, at de inddrager borgerne og tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker for udførelsen af omsorgen og plejen 2. t medarbejderne kan redegøre for, hvordan de understøtter borgernes tilknytning til deres eventuelle pårørende og det omgivende samfund t eventuelle aftaler indgået med de pårørende eller nære relationer er dokumenteret 8

9 Tema 3: Målgrupper og metoder 3.1 orgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller misbrug t borgeren med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug og eventuelt pårørende oplever, at den hjælp, omsorg og pleje, borgeren modtager, tager højde for borgerens særlige behov t ledelsen kan redegøre for, hvilke faglige metoder og arbejdsgange plejeenheden anvender til at tilrettelægge hjælp, omsorg og pleje til borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug efter borgernes særlige behov t medarbejderne kender og anvender de ovennævnte metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje af borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug D t der hos borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug forefindes beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje af borgeren i relevante situationer E Det afspejles i tone, adfærd og kultur at borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug modtager hjælp, omsorg og pleje, der tager højde for deres begrænsninger. 3.2 Forebyggelse af magtanvendelse t ledelsen kan redegøre for, hvilke metoder og arbejdsgange plejeenheden inddrager i deres indsats for at understøtte, at magtanvendelse så vidt muligt undgås t medarbejderne kender og anvender plejeenhedens faglige metoder og arbejdsgange for forebyggelse af magtanvendelse t der hos borgere, hvor det er relevant, er en beskrivelse af, hvilke faglige metoder og arbejdsgange der hos den konkrete borger kan blive anvendt til at forebygge magtanvendelse 9

10 3.3 Fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand D t borgeren og eventuelt pårørende oplever, at medarbejderne er opmærksomme på ændringer i borgerens sædvanlige tilstand t ledelsen kan redegøre for, hvordan plejeenheden arbejder systematisk med opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne samt helbredstilstand, herunder brug af arbejdsgange, faglige metoder og redskaber t medarbejderne kender og arbejder systematisk med opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne samt helbredstilstand, herunder brug af arbejdsgange, faglige metoder og redskaber t ændringer i borgerens fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning her på fremgår af dokumentationen 3.4 Forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred hos borgere D t borgeren og eventuelt pårørende oplever, at hjælp, omsorg og pleje til borgeren er rettet mod forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne t ledelsen kan gøre rede for plejeenhedens arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje til borgere i risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne t medarbejderne kender og følger ledelsens fastlagte arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje til borgere i risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne t social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne er beskrevet 10

11 Tema 4: Organisation, ledelse og kompetencer 4.1 Organisation, ledelse og kompetencer.1 t ledelsen kan redegøre for, hvordan plejeenhedens organisering understøtter plejeenhedens kerneopgaver.2 t ledelsen kan redegøre for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at varetage plejeenhedens kerneopgaver, herunder hvordan der bliver arbejdet med rekruttering og introduktion af nye medarbejdere.3 t ledelsen kan redegøre for ansvars- og opgavefordeling blandt medarbejderne, herunder for elever/studerende samt vikarer t medarbejderne kender og følger ansvars- og opgavefordelingen Tema 5: Procedurer og dokumentation 5.1 Plejeenhedens dokumentationspraksis.1 t ledelsen har fastlagt en praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, herunder hvornår, hvor og hvordan der skal dokumenteres, samt hvordan viden bliver delt mellem medarbejderne.2 t ledelsen kan redegøre for, hvordan dokumentationspraksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglig indsatser t medarbejderne kender og anvender plejeenhedens praksis for den social- og plejefaglige dokumentation.1 t borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet i forhold til egenomsorg, praktiske opgaver, mobilitet, mentale funktioner, samfundsliv og generelle oplysninger.2 t borgerens behov for hjælp, omsorg og pleje er afdækket, og at afledte social- og plejefaglige indsatser er beskrevet 11

12 .3 t borgerens mål for personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb er dokumenteret.4 t afvigelser fra de social- og plejefaglige indsatser er dokumenterede Tema 6: ktiviteter og rehabilitering 6.1 orgere med behov for rehabiliteringsforløb efter 83a og hjælp med rehabiliterende sigte efter t borgeren og eventuelt pårørende oplever, at de bliver inddraget i at fastsætte mål for rehabiliteringsforløbet ( 83a) 2. t borgeren og eventuelt pårørende oplever, at de i vidst mulig omfang bliver inddraget i at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte ( 83) 1. t ledelsen kan redegøre for, hvordan plejeenheden arbejder med at tilrettelæggehelhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgernes egne mål ( 83a) 2. t ledelsen kan redegøre for målfastsættelsen for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte ( 83) t medarbejderne kender og følger ledelsens arbejdsgange for gennemførelsen af helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgerens egne mål, samt arbejdsgangene for målfastsættelsen for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte ( 83a og 83) D D1. t der ved opstart af rehabiliteringsforløb er dokumenteret en individuel og konkret vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens ressourcer, ønsker, behov og egne mål ( 83a) D2. t der er opsat individuelle mål og en tidsramme for rehabiliteringsforløbet ( 83a) D3. t der ved afslutning af rehabiliteringsforløb er dokumenteret en beskrivelse af borgerens funktionsevne( 83a) D4. t der er fastsat mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte ( 83) 12

13 6.2 orgere med behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter 86 D t borgeren og eventuelt pårørende oplever, at de færdigheder, borgeren har brug for i sine daglige gøremål er en del af genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløbet t ledelsen kan redegøre for, hvordan genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb bliver tilrettelagt og udført helhedsorienteret og tværfagligt, herunder at der bliver sat mål for de enkelte borgeres forløb t medarbejderne kan redegøre for målene for genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene hos relevante borgere, og hvordan de - hos disse borgere - inddrager træningselementer og -aktiviteter i den daglige hjælp, pleje og omsorg D1. t der ved genoptræning og vedligeholdelsestræning er dokumenteret et formål med borgerens forløb D2. t ændringer i forhold til borgerens forløb løbende er dokumenteret 6.3 Tilbud om aktiviteter til borgere 1. t borgeren og eventuelt pårørende har haft en samtale med medarbejdere i plejeenheden om, hvilke aktiviteter der er meningsfulde for dem 2. t borgeren oplever at have mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter t ledelsen kan redegøre for, hvordan borgere tilknyttet plejeenheden og eventuelt pårørende bliver inddraget i og motiveres til at deltage i aktiviteter, der er meningsfulde for den enkelte borger 1. t medarbejderne kender borgernes ønsker og behov for deltagelse i meningsfulde aktiviteter 2. t medarbejderne har fokus på, at borgerne bliver understøttet i deres evne til selv at udføre meningsfulde aktiviteter 13

14 4. egrundelse for tilsynet I satspuljeaftalen for blev der indgået en aftale om, at Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 skal føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder efter servicelovens i en forsøgsperiode på fire år 1. Formålet med tilsynet er at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet samt vurdere om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne kvalitet. Formålet er også at bidrage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte plejeenheder. I bekendtgørelsen 2 er der fastlagt følgende seks temaer, som tilsynet skal omfatte i forhold til at afdække den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats: Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død Trivsel og relationer Målgrupper og metoder Organisation, ledelse og kompetencer Procedurer og dokumentation ktiviteter og rehabilitering På baggrund af de seks temaer, er der udarbejdet 12 målepunkter, som repræsenterer vigtige risikotemaer i forhold til at vurdere den fornødne kvalitet. Tilsynet er et organisationstilsyn. Det vil sige, at det er plejeenheden, der er genstand for tilsynet. Eventuelle fejl og mangler bliver anskuet ud fra et organisatorisk synspunkt. Uddybning af målepunkter samt referencer ligger på styrelsens hjemmeside på dette link: ekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018 om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med ældreplejen 14

15 5. Vurdering af plejeenheden På baggrund af tilsynet kategoriseres plejeenhederne i følgende kategorier: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet Styrelsens kategorisering sker på baggrund af en samlet vurdering af den fornødne kvalitet med konkret afsæt i de målepunkter, der er gennemgået. Der er i vurderingen lagt vægt på både e og ue målepunkter. Styrelsens vurdering er baseret på de forhold, der var til stede ved det aktuelle tilsyn herunder eksempelvis i forbindelse med de gennemførte interviews med borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse samt de foretagne stikprøver af borgeres omsorgsjournaler. Styrelsen for Patientsikkerhed har forskellige sanktionsmuligheder afhængigt af kategoriseringen for den enkelte plejeenhed. Hvis der konstateres mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet, har styrelsen mulighed for at reagere ved at give en henstilling til plejeenheden om eksempelvis at udarbejde og fremsende en handleplan for, hvordan plejeenheden vil følge op på ue målepunkter. Hvis der konstateres større problemer af betydning for den fornødne kvalitet, får plejeenheden et påbud om at opfylde et eller flere krav. Hvis der konstateres kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet, gives der påbud om, at plejeenheden helt eller delvist skal indstille virksomheden. Hvis styrelsen bliver opmærksom på mangler efter sundhedsloven eller anden lovgivning, kan styrelsen give informationen videre til de relevante tilsynsmyndigheder. 15

Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk

Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Vurdering Tilsynsrapport Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Øresundsvej 52 3050 Humlebæk VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Tølløse Tølløsevej 46 4340 Tølløse VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde

Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde Vurdering Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lokalcentret Kristiansminde Margrethekær 2-12 4000 Roskilde VR- eller P-nummer:

Læs mere

Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter

Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter Vurdering Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 OPP Tølløse Plejecenter Sønderstrupvej 26 4340 Tølløse VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej

Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej Vurdering Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Sydvestvej Sydvestvej 10 2600 Glostrup VR- eller P-nummer: 1013330049

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev

Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Egevangsvej 1 5540 Ullerslev

Læs mere

Tilsynsrapport. Langeskov hjemmepleje. Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej Langeskov

Tilsynsrapport. Langeskov hjemmepleje. Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej Langeskov Vurdering Tilsynsrapport Langeskov hjemmepleje Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej 6 5550 Langeskov VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport. Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter. Mergeltoften Nivå

Tilsynsrapport. Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter. Mergeltoften Nivå Vurdering Tilsynsrapport Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter Risikobaseret og planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter Mergeltoften 8 2990 Nivå

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Svinninge yparken 2 4520 Svinninge VR- eller P-nummer: 1003297280 ato

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum Centret Favrskov kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum Centret Favrskov kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum entret Favrskov kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Voldum entret Toftevej 1 8370 Hadsten VR- eller P-nummer: 1013349149 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Ældre Leve Bo Søparken, Frederikshavn kommune

Tilsynsrapport Ældre Leve Bo Søparken, Frederikshavn kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældre Leve o Søparken, Frederikshavn kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældre Leve o Søparken, Søparken 3 9900 Frederikshavn VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken

Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken Vurdering Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vest - Fugleparken Nattergalevej 1 4250 Fuglebjerg VR- eller P-nummer: 1015434437

Læs mere

Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering

Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering Vurdering Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 HTSH team - rehabilitering Gammel Vindingevej 10 4000 Roskilde VR- eller P-nummer:

Læs mere

Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV

Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Vurdering Tilsynsrapport Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Dalumvej 95 5250 Odense SV VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup

Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Elim Villagade 2 Kolding Kommune 6580 Vamdrup VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården

Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården Vurdering Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Omsorgscenter Solgården M P Jensens Vej 4 3550 Slangerup VR- eller P-nummer: 1011109175

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport TRASBO A/S

Ældretilsynet Tilsynsrapport TRASBO A/S Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport TRSO /S Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 TRSO /S Jernager 9 4050 Skibby VR- eller P-nummer: 1002330762 Dato for tilsynet: 27-06-2019 Tilsynet

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport HAV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport HAV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport HV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 HV-FJORD PLEJEHJEM Vesterhavsgade 164 7680 Thyborøn VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave

Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Krogstenshave Krogstens lle 47 2650 Hvidovre VR- eller P-nummer: 1003268027

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejecenter Langgadehus

Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejecenter Langgadehus Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejecenter Langgadehus Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Langgadehus Valby Langgade 97 2500 Valby VR- eller P-nummer: 1006874354

Læs mere

Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4

Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Vurdering Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Klausdalsbrovej 213 2860 Søborg VR- eller P-nummer: 1020061533

Læs mere

Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter

Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter Vurdering Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ørestad Plejecenter sger Jorns llé 5 2300 København S VR- eller P-nummer: 1017914908

Læs mere

Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger Aalborg kommune

Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger Aalborg kommune Vurdering Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Toftehaven Plejehjemsboliger Toftegårdsvej 3 9381 Sulsted P-nummer:

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne Boruphøj

Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne Boruphøj Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne oruphøj Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejeboligerne oruphøj Jernhøj 1 4140 orup VR- eller P-nummer: 1018340298 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Vurdering Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Hovedgaden 60 4295 Stenlille VR-

Læs mere

Den selvejende institution Hareskovbo

Den selvejende institution Hareskovbo Vurdering Tilsynsrapport Den selvejende institution Hareskovbo Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Den selvejende institution Hareskovbo c/o dvokaterne rup & Hvidt,

Læs mere

Tilsynsrapport. Sektion Christiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg. Sanddalsparken 16, st Svendborg

Tilsynsrapport. Sektion Christiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg. Sanddalsparken 16, st Svendborg Vurdering Tilsynsrapport Sektion hristiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sektion hristiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg Sanddalsparken

Læs mere

Tilsynsrapport Herlevgaard Center

Tilsynsrapport Herlevgaard Center Vurdering Tilsynsrapport Herlevgaard enter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Herlevgaard enter Herlevgårdsvej 3 2730 Herlev VR- eller P-nummer: 1003265727 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEBAKKEN

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEBAKKEN Vurdering Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEKKEN Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PLEJEHJEMMET PORSEKKEN Nybøllevej 11 2765 Smørum VR- eller P-nummer: 1003269801 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-Brande kommune

Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-Brande kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-rande kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rolighedsparken Rolighedsvej 1 7430 Ikast VR- eller P-nummer: 1003346605

Læs mere

Tilsynsrapport OK-Centret Prinsesse Benedikte

Tilsynsrapport OK-Centret Prinsesse Benedikte Vurdering Tilsynsrapport OK-entret Prinsesse enedikte Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 OK-entret Prinsesse enedikte c/o OK-Fonden, Sankt Nikolaj Vej 4-6 1953 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune Vurdering Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Lindegårdsvej 3 7400 Herning VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Egecentret

Tilsynsrapport Egecentret Vurdering Tilsynsrapport Egecentret Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Egecentret Fægangen 1 4180 Sorø VR- eller P-nummer: 1017220515 Dato for tilsynet: 16-10-2018

Læs mere

Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 Albertslund

Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 Albertslund Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 lbertslund Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 lbertslund VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars

Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars Vurdering Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecentret, Nylars Rønnevej 106 3720 akirkeby VR- eller P-nummer: 1003308246 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Lillevang plejecenter

Tilsynsrapport Lillevang plejecenter Vurdering Tilsynsrapport Lillevang plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lillevang plejecenter Lillevænget 1 3520 Farum VR- eller P-nummer: 1007522009 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet

Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Skanselyet Skanselyet 1 3400 Hillerød VR- eller P-nummer: 1004632089 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune

Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel,

Læs mere

Tilsynsrapport Bistrupvang

Tilsynsrapport Bistrupvang Vurdering Tilsynsrapport istrupvang Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 istrupvang istrup yvej 6 3460 irkerød VR- eller P-nummer: 1017730246 Dato for tilsynet: 18-10-2018

Læs mere

Tilsynsrapport Rosengården Brønderslev kommune

Tilsynsrapport Rosengården Brønderslev kommune Vurdering Tilsynsrapport Rosengården rønderslev kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rosengården Voldgade 69 9740 Jerslev J VR- eller P-nummer: 1003376804 Dato

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service

Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 DLS Service grovej 1 4800 Nykøbing F VR- eller P-nummer: 1001286968 Dato for tilsynet: 25-06-2019

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Hasle Toftelunden 3 3790 Hasle VR- eller P-nummer: Dato for tilsynet: 26. marts 2019 Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Vurdering Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Tokesvej 3 4180 Sorø VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Plejeboligerne Center Vest Holstebro kommune

Tilsynsrapport Plejeboligerne Center Vest Holstebro kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejeboligerne enter Vest Holstebro kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejeboligerne enter Vest Kirkebyvej 9 6990 Ulfborg VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Slottet, De Gamles By Bygning S

Tilsynsrapport Slottet, De Gamles By Bygning S Vurdering Tilsynsrapport Slottet, De Gamles y ygning S Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Slottet, De Gamles y ygning S gnes Henningsens Vej 7, 4 2200 København N VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskabet Krogholmgård

Tilsynsrapport Bofællesskabet Krogholmgård Vurdering Tilsynsrapport ofællesskabet Krogholmgård Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 ofællesskabet Krogholmgård Krogholmgårdsvej 1 2950 Vedbæk VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Omsorgscenter Bakkebo

Tilsynsrapport Omsorgscenter Bakkebo Vurdering Tilsynsrapport Omsorgscenter akkebo Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Omsorgscenter akkebo Østre lle 30 3250 Gilleleje VR- eller P-nummer: 1012193803 ato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Tingbjerghjemmet

Tilsynsrapport Tingbjerghjemmet Vurdering Tilsynsrapport Tingbjerghjemmet Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Tingbjerghjemmet Midtfløjene 1 2700 rønshøj VR- eller P-nummer: 1006536485 Dato for tilsynet:

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vintersbølle Vintersbølle Strand 1 4760 Vordingborg VR- eller P-nummer: 1003307044

Læs mere

Tilsynsrapport Højstruphave

Tilsynsrapport Højstruphave Vurdering Tilsynsrapport Højstruphave Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Højstruphave Højstrupparken 81 2665 Vallensbæk Strand VR- eller P-nummer:

Læs mere

Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune

Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Kirkealle

Læs mere

Tilsynsrapport DEN SELVEJ INSTITUTION KOL- LEKTIVHUSET ANTVORSKOV

Tilsynsrapport DEN SELVEJ INSTITUTION KOL- LEKTIVHUSET ANTVORSKOV Vurdering Tilsynsrapport DEN SELVEJ INSTITUTION KOL- LEKTIVHUSET NTVORSKOV Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 DEN SELVEJ INSTITUTION KOLLEKTIVHUSET NTVORSKOV ntvorskov lle 1 4200

Læs mere

Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng

Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng Vurdering Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Integrerede Pleje Syd Høng Odinsvej 20 4270 Høng VR- eller P-nummer: 1003293455 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjemmeplejen Bramdrupdam, Kolding Kommune. Kirsebærvej Kolding

Tilsynsrapport. Hjemmeplejen Bramdrupdam, Kolding Kommune. Kirsebærvej Kolding Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen ramdrupdam, Kolding Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen ramdrupdam, Kolding Kommune Kirsebærvej 4 6000 Kolding

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Søvang

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Søvang Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Søvang Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vest - Søvang Søvænget 43 4171 Glumsø VR- eller P-nummer: 1023446843 Dato

Læs mere

Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst

Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Spangsbjerg

Læs mere

Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole

Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole hristian s lle 95 2800 Kongens

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport 2019 Bælum Ældrecenter Rebild kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport 2019 Bælum Ældrecenter Rebild kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport 2019 ælum Ældrecenter Rebild kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 ælum Ældrecenter Møllevangen 1 9574 ælum VR- eller P-nummer: 1003382633

Læs mere

Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed

Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Vurdering Tilsynsrapport Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Rønnebærparken 1 4983 Dannemare

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Vallensbæk Stationstorv 6 2665 Vallensbæk Strand VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Verdishave

Tilsynsrapport Verdishave Vurdering Tilsynsrapport Verdishave Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Verdishave Tartinisvej 31 2450 København SV VR- eller P-nummer: 1003256560 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune

Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Holmbohjemmet Klostervej 39 6950 Ringkøbing VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien

Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien Vurdering Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lokalcenter Møllestien Grønnegade 8 8000 arhus VR- eller P-nummer: 1016630515

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig Aalborg kommune

Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig Aalborg kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Elmely Plejehjemsbolig Lindholmsvej 24 9400 Nørresundby VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Team Lykkeseje

Tilsynsrapport Team Lykkeseje Hvis styrelsen bliver opmærksom på mangler efter sundhedsloven eller anden lovgivning, kan styrelsen give informationen videre til de relevante tilsynsmyndigheder. Vurdering Tilsynsrapport Team Lykkeseje

Læs mere

Tilsynsrapport Tingstedet

Tilsynsrapport Tingstedet Vurdering Tilsynsrapport Tingstedet Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Tingstedet Vedskøllevej 1 4681 Herfølge VR- eller P-nummer: 1006554808 Dato for tilsynet: 18-03-2019 Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus

Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Tagenshus Falhøj 1 2770 Kastrup VR- eller P-nummer: 1016842830 Dato

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen Svalehøjvej 6 3650

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven

Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Rosenhaven ybjergvej 11 2740 Skovlunde VR- eller P-nummer: 1003260543

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 3140 Ålsgårde CVR- eller P-nummer: 1009296693

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Ældrecenter Gildhøjhjemmet

Ældretilsynet Tilsynsrapport Ældrecenter Gildhøjhjemmet Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Ældrecenter Gildhøjhjemmet Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Gildhøjhjemmet røndby Møllevej 25 2605 røndby VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården

Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården Vurdering Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Trongårdsbakken 1-3 3210 Vejby VR- eller P-nummer: 1003279259 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger

Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger Vurdering Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5 2000 Frederiksberg VR- eller P-nummer: 1010496019

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Marskgården

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Marskgården Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vest - Marskgården Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vest - Marskgården Marskvej 20 4700 Næstved VR- eller P-nummer: 1003303438

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør. Klostermosevej Helsingør

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør. Klostermosevej Helsingør Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør Klostermosevej 101 3000 Helsingør VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune

Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune Vurdering Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Nedergården Plejecenter Kirkegade 1 7171 Uldum VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecenter Fjordparken, Aalborg kommune. Fjordparken Hals

Tilsynsrapport. Plejecenter Fjordparken, Aalborg kommune. Fjordparken Hals Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Fjordparken, alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Fjordparken, alborg kommune Fjordparken 2 9370 Hals

Læs mere

Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet

Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet Vurdering Tilsynsrapport Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Den selvejende Institution Ellen

Læs mere

Tilsynsrapport Rosenborgcentret

Tilsynsrapport Rosenborgcentret Vurdering Tilsynsrapport Rosenborgcentret Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rosenborgcentret Rosengade 1 1309 København K VR- eller P-nummer: 1017825433 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport. KONGSBJERGHJEMMET Maj Reinholdts Bakke 27 Kolding Kommune 6640 Lunderskov

Tilsynsrapport. KONGSBJERGHJEMMET Maj Reinholdts Bakke 27 Kolding Kommune 6640 Lunderskov Vurdering Tilsynsrapport KONGSJERGHJEMMET Maj 2019 Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 KONGSJERGHJEMMET Maj 2019 Reinholdts akke 27 Kolding Kommune 6640 Lunderskov VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken

Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Solbakken Ole Hansens Vej 10 4100 Ringsted VR- eller P-nummer: 1004354521

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune

Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Solgården ggersundvej 31 9690 Fjerritslev P-nummer:

Læs mere

Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg,

Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg, Vurdering Tilsynsrapport Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg, Vejen Kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe,

Læs mere

Tilsynsrapport Ældre Levebo Abildparken Frederikshavn kommune

Tilsynsrapport Ældre Levebo Abildparken Frederikshavn kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældre Levebo bildparken Frederikshavn kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældre Levebo bildparken bildvej 12 9900 Frederikshavn VR- eller P-nummer:

Læs mere

Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia

Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Vurdering Tilsynsrapport Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Tingvejen 31 7000 Fredericia

Læs mere

Tilsynsrapport Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport Dorthe Mariehjemmet Vurdering Tilsynsrapport Dorthe Mariehjemmet Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Dorthe Mariehjemmet Rødovrevej 325 2610 Rødovre VR- eller P-nummer: 1003256973 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj. Favrskov kommune. Jagtvej Hammel

Tilsynsrapport. Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj. Favrskov kommune. Jagtvej Hammel Vurdering Tilsynsrapport Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj Favrskov kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj Jagtvej 4 8450 Hammel

Læs mere

Tilsynsrapport. Team Møllecentret - Ældre & Sundhed. Mølle Allé Nakskov

Tilsynsrapport. Team Møllecentret - Ældre & Sundhed. Mølle Allé Nakskov Vurdering Tilsynsrapport Team Møllecentret - Ældre & Sundhed Planlagt risikobaseret tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Team Møllecentret - Ældre & Sundhed Mølle llé 5 4900 Nakskov VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øster

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øster Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øster Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Øster Horsedammen 42 2605 røndby VR- eller P-nummer: 1003261708 Dato for tilsynet: 12-02-2019

Læs mere

Tilsynsrapport Lille Glasvej, Odense

Tilsynsrapport Lille Glasvej, Odense Vurdering Tilsynsrapport Lille Glasvej, Odense Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lille Glasvej, Odense Kanslergade 8 5000 Odense VR- eller P-nummer: 1003315411 Dato for tilsynet:

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport

Ældretilsynet Tilsynsrapport Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport 3 - ftengruppen Nord Odense kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 3 - ftengruppen Nord Odense kommune Lavsenvænget 8 5200 Odense V VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune

Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune Vurdering Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Vorup Plejehjem øsbrovej 70 8940 Randers SV P-nummer: 1019242281 Dato for

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport Vibedal Thisted kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport Vibedal Thisted kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport Vibedal Thisted kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Vibedal Vibedalvej 1 7700 Thisted VR- eller P-nummer: 1003372548 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen - Assens Syd

Tilsynsrapport Hjemmeplejen - Assens Syd Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen - ssens Syd Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen - ssens Syd Odensevej 29, 1 5610 ssens VR- eller P-nummer: 1017161373

Læs mere

Tilsynsrapport. Helenehusene og SK. Helenehusene. Skerrisvej Nørre Alslev. Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87

Tilsynsrapport. Helenehusene og SK. Helenehusene. Skerrisvej Nørre Alslev. Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Vurdering Tilsynsrapport Helenehusene og SK. Helenehusene Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Helenehusene og SK. Helenehusene Skerrisvej 22-24 4840 Nørre lslev VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune

Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune Vurdering Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Kløvermarken Solsikkevej 43 7752 Snedsted P-nummer: 1003371723 Dato for tilsynet:

Læs mere

Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune

Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport

Ældretilsynet Tilsynsrapport Ældretilsynet Tilsynsrapport Rehabiliteringscenter Vigerslevhus Reaktivt tilsyn, 2019 Tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rehabiliteringscenter Vigerslevhus Vigerslevvej 180 2500 Valby VR-

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Team Midt, Søllested

Ældretilsynet Tilsynsrapport Team Midt, Søllested Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Team Midt, Søllested Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Team Midt, Søllested nlægsvej 4 4920 Søllested VR- eller P-nummer: 1023012363 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Jebjerg Ældrecenter Skive kommune

Tilsynsrapport Jebjerg Ældrecenter Skive kommune Vurdering Tilsynsrapport Jebjerg Ældrecenter Skive kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Jebjerg Ældrecenter Søndergade 20 7870 Roslev P-nummer: 1003371437 Dato

Læs mere