Forslag til, Lov om realkreditinstitutter., Fremsat den 13. marts 1970 af boligministeren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til, Lov om realkreditinstitutter., Fremsat den 13. marts 1970 af boligministeren."

Transkript

1 Forslag til, Lov om realkreditinstitutter., Fremsat den 13. marts 1970 af boligministeren. Institutterne,, 1. Denne lov gælder for realkreditinstitut:ter, der af boligministeren godkendes til at yde lån mod pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af obligationer. 2. Instituttets navn og vedtægter skal godkendes1 af boligministeren. Vedtægtsændringer kræver ligeledes boligministerens godkendelse. Boligministeren kan dog, bestemme, åt vedtægtsændringer, som er en følge af ændringer i loven eller af forskrifter udfærdiget i medfør af loven, optages i vedtægterne uden den foreskrevne vedtagelse og godkendelse. 3. Godkendte institutter er eheberettigede til at anvende betegnelsen kreditforening, kreditkasse, hypotekforening, hypotekkasse, realkreditinstitut, realkreditfond, reallånefond eller betegnelser, der må sidestilles hermed. Kreditforeningen af kommuner i Danmark og den 'i henhold til lov nr. 278 af 7. juli 1960 oprettede Dansk Landbrugs Realkreditfond kan dog fortsat benytte disse betegnelser. ; 4. Sammenlægning eller deling af realkreditinstitutter kan ske med boligministerens godkendelse. Beslutning herom træffes af de pågældende institutters øverste myndighed med samme flertal som i de enkelte foreningers vedtægter kræves til beslutning om instituttets opløsning. 홢 Boligmih. 7.k.j. nr 홢. Stk. 2. Ved sammenlægning overgår de pågældende institutters aktiver og passiver til det ved sammenlægningen opståede institut. Ledelsen. 5. Beslutning om instituttets vedtægter, om godkendelse af årsregnskabet, om instituttets opløsning og om andre forhold, som efter lovgivningen eller vedtægterne kræver den øverste myndigheds godkendelse, kan henlægges til en generalforsamling, et delegeretmøde, et repræsentantskab eller et lignende organ som instituttets øverste myndighed. Er bestemmelse herom ikke truffet, er instituttéts bestyrelse den øverste myndighed. Stk. 2. Den overordnede ledelse af instituttets anliggender varetages af bestyrelsen, hvis medlemmer vælges eller udpeges for et bestemt åremål. Bestyrelsen skal sørge for, at instituttets virksomhed tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt i overensstemmelse med denne lov og regler fastsat i medfør af lovén samt instituttets vedtægter. 6. I institutter, der er medlemsforeninger af låntagere, skal obligationsejerne have adgang til at vælge mindst % af medlemmerne af bestyrelsen. I andre institutter skal låntagerne have adgang til at vælge mindst % af medlemmerne af bestyrelsen. Stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke have andre lønnede hverv i instituttet.

2 3271 F om realkreditinstitutter. ' Deres vederlag fastsættes i vedtægterne efter boligministerens nærmere bestemmelse. Efter det fyldte 70. år kan de kun fungere, indtil regnskabet for det pågældende regnskabsår er godkendt. 7. Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage instituttets daglige virksomhed. Direktionen skal lede denne virksomhed på forsvarlig måde i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver herom og herunder i de enkelte lånesager sikre en betryggende værdiansættelse og låneudmåling. Dispositioner, der efter instituttets forhold er af usædvanlig art eller størrelse, skal forelægges bestyrelsen. Stk. 2. Direktører, fastansat personale samt andre, der udfører lønnede hverv for instituttet, skal søge deres afsked fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år. Efter indstilling fra bestyrelsen kan boligministeren dog i ganske særlige tilfælde godkende en forlængelse af funktionstiden for et kortere tidsrum. 8. Boligministeren drager omsorg for tilsynet med, at instituttet overholder bestemmelserne i loven,: regler udfærdiget i medfør af loven og instituttets vedtægter, herunder at instituttets lånegrænser overholdes, og at hensynet til obligationernes sikkerhed tilbørligt iagttages. Er instituttet et aktieselskab, påses, at tillige bestemmelserne i aktieselskabslovgivningen overholdes. Stk. 2. Instituttet skal på forlangende meddele boligministeren enhver oplysning om instituttets forhold. Stk. 3. Udgifterne ved tilsynet, der opføres på finansloven, afholdes af institutterne i forhold til deres restgæld. Långivningen. 9. Instituttets udlånsadgang, herunder udlånsområdets udstrækning, fastsættes i vedtægterne. Stk. 2. I ejendomme, der tilhører staten eller kommuner, kan lån kun ydes, når ejendommen anvendes til helårsbeboelse, plejehjem, daginstitutioner for børn og unge, hvortil der ydes tilskud efter lov om børneog ungdomsforsorg, eller til el-, gas-, varmeeller vandværker. Det samme gælder ejen- domme, der tilhører selskaber, selvejende institutioner el. lign., når stat eller kommune gennem repræsentation i ledelsen, gennem hel eller delvis dækning af driftsunderskud, gennem ydelse af lån eller på anden måde har væsentlig indflydelse på ejendommens anvendelse eller drift. Boligministeren kan dog bestemme, at lån kan ydes i ejendomme, der anvendes til nærmere afgrænsede almennyttige formål. 10. Med de i stk. 2-3 nævnte undtagelser må et lån med tillæg af foranstående behæftelser ikke overstige en lånegrænse på 40 pet. af ejendommens værdi. Stk. 2. Lån til opførelse af ejendomme til helårsbeboelse, herunder kollegier for unge under uddannelse og plejehjem, samt til daginstitutioner for børn og unge med tilskud efter lov om børne- og ungdomsforsorg samt andre sociale og kulturelle institutioner, som efter boligministerens bestemmelse sidestilles hermed, kan ydes inden for en lånegrænse på 75 pet. Denne lånegrænse kan dog forhøjes, såfremt den del af lånet, der får sikkerhed efter 75 pet., foruden panteret tillige sikres ved stats- eller kommunegaranti eller anden uomtvistelig god sikkerhed efter boligministerens nærmere bestemmelse. For lån til opførelse af almennyttigt boligbyggeri, jfr. lov om boligbyggeri, og byggeri med socialt eller kulturelt formål, som opføres af selskaber eller.selvejende institutioner, kan lånegrænsen forhøjes til 90 pet. og for lån til opførelse af privat boligbyggeri til 80 pqt. Stk. 3. Lån til om- og tilbygning af udlejningsejendomme til helårsbeboelse med henblik på at forøge antallet af lejligheder og boligarealet samt moderniseringer, af sådanne ejendomme kan ydes inden for en lånegrænse på 75 pet. Værdien af forbedringerne skal udgøre mindst 25 pet. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse, og lånet kan højst udgøre 75 pct. af den værdiforøgelse, forbedringen har tilført ejendommen. Stk. 4. Lån mod 1. prioritet skal med tillæg af foranstående behæftelser have sikkerhed inden for 2/3 af ejendommens værdi. 11 Lånegrænsen beregnes i forhold til en af instituttet foretagen eller godkendt vurdering af pantets værdi. Lånet udmåles

3 3273 F om realkreditinstitutter under hensyntagen til lånets rentefod, amortisationstid og øvrige vilkår samt karakteren, af foranstående lån og andre behæftelser. Nærmere regler om låneudmåling og vurdering fastsættes af boligministeren. 12. Lån i industrielle og dermed beslægtede ejendomme ydes på grundlag af værdien af ejendommens grund og bygninger. Det kan dog i vedtægterne bestemmes, at værdien af medpantsatte maskiner og andet tilbehør medtages: ved vurdering og belåning af sådanne ejendomme. Lånegrænsen beregnes da på grundlag af vurderingssummen for ejendommens grund med tilhørende bygninger og maskiner m. v., der er almindeligt anvendelige, med tillæg af halvdelen af vurderingssummen for maskiner m. v., der alene er anvendelige i virksomheder,, som, den i ejendommen drevne. Ved beregningen af lånegrænsen kan vurderingssummen for cle særlige maskiner m. v. ikke medregnes med højere beløb end halvdelen af den uden dette beløb ansatte værdi af ejendommen. 13. Inden for den i 10, stk. 1, nævnte lånegrænse på 40, pot. kan amortisationstiden for lån højst andrage: a. 40 år for lån til opførelse af udlejningsejendomme til helårsbeboelse samt kollegier, plejehjem, daginstitutioner og andre sociale og kulturelle institutioner, jfr. 10, stk., 2 b. 30 år for lån til opførelse af parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder til helårsbeboelse til brug for ejeren eller med salg for øje c. 30 år for lån til landbrugs- og skovbrugsejendomme d. 20 år for lån til opførelse af kontor- og forretningsejendomme, hoteller, ejendomme til industri, håndværk, gartneri, frugtplantager og fiskeri e. 20 år for lån til forbedring af udlejningsejendomme til helårsbeboelse, jfr. 10, stk. 3 f. 10 år for lån til andre formål, herunder ejendomme til midlertidig, beboelse (sommerhuse) Stk. 2. Amortisationstiden for den del af et lån i en industriel eller dermed beslægtet ejendom, som ydes på grundlag af værdien af de særlige maskiner m. v., jfr. 12, kan højst,andrage 10 år. 14. I det omfang lån ikke har sikkerhed inden for en lånegrænse på 40 pet., jfr. reglerne i 10, stk. 2-3, kan amortisationstiden højst andrage: a. 30 år for lån til opførelse af udlejningsejendomme til helårsbeboelse samt kollegier, plejehjem, daginstitutioner og andre sociale og kulturelle institutioner, jfr. 10, stk. 2 b. 20 år for lån til opførelse af parcel- og. rækkehuse og ejerlejligheder til helårsbeboelse til brug for ejeren eller med salg for øje. c. 20 år for lån til forbedring af udlejningsejendomme til helårsbeboelse, jfr. 10, stk Amortisationen af lån med længere amortisationstid end 10 år må ikke forløbe langsommere end amortisationen af et annuitetslån med lige store halvårlige terminsydelser. :. 홢, Stk. 2. Et lån kan deles i to eller flere lån med forskellig amortisation, når den samlede amortisation ikke bliver mindre end for et annuitetslån med den i 13 og 14 angivne amortisationstid for det pågældende låneformål. ;. Stk. 3. Lån efter 13 og. 14 kan ydes, som ét samlet lån, når amortisationen ikke forløber langsommere, end at afdragene til enhver tid har samme størrelse som for særskilt ydede lån. 16. Lån efter reglerne for ejendomme til helårsbeboelse kan ikke. ydes i ejendomme, hvis bygninger ikke opfylder bygningslovgivningens krav til sådanne ejendomme, ikke agtes anvendt til helårsbeboelse eller er opført på en grund, hvor helårsbeboelse ikke er tilladt. Stk. 2. Overgår en ejendom inden 2 år efter lånets udbetaling til en anvendelse, der ville have medført en lavere lånegrænse eller kortere amortisationstid end den, hvortil lånet er ydet, forfalder lånet til indfrielse. I pantebrevet skal optages bestemmelse herom samt om, at låntager skal underrette instituttet om ændret benyttelse.

4 3275 F. t. 1. om realkreditinstitutter Stk. 3. Boligministeren fastsætter nærmere regler om lånegrænser og amortisationstider for lån i ejendomme, der anvendes til flere formål. 17. Lån, der ydes på andre vilkår end som serie- eller annuitetslån, skal godkendes af boligministeren. Det samme gælder lån, der ydes på sådanne vilkår, at balancen mellem pantebrevets pålydende og det til pantebrevet svarende obligationsbeløb fraviges. Godkendelse kan meddeles serie vis. Lån med amortisation til overkurs må ikke ydes. Stk. 2. Ethvert lånetilbud skal være ledsaget af oplysninger til bedømmelse af lånets effektive rente.. Obligationerne. 18. Et institut kan udstede ustemplede obligationer lydende på navn eller ihændehaver. Overdragelse af de udstedte obligationer er ligeledes stempelfri. 19. Boligministeren kan godkende, at institutter samarbejder med det formål at udstede fælles obligationer. Beslutning herom træffes; af de pågældende institutters øverste myndighed. 20. De i en serie cirkulerende obligationer skal være dækket af låntagernes pantebreve til et beløb, der mindst svarer til obligationernes pålydende værdi, med mindre andet ved en series åbning er godkendt efter 17, stk Er der ikke ved en series åbning truffet anden bestemmelse, sker amortisationen af obligationerne ved udtrækning. 22. Obligationer kan kun udstedes som betalbare i dansk mønt, med mindre andet godkendes af boligministeren. Reserver. 23. Instituttets forpligtelser skal 홢 foruden gennem pantesikkerheden i de belånte ejendomme 홢 være sikret efter reg-; lerne i stk Stk. 2. I institutter, hvor låntagerne er solidarisk ansvarlige for instituttets forpligtelser, omfatter den enkelte låntagers solidariske ansvar et beløb, der for lån mod 1. prioritet svarer til 2/3 af lånets hovedstol, og for lån mod sekundær prioritet til hele lånets hovedstol. For lån mod L prioritet hæfter låntagerne alene med deres pantsatte ejendomme for det i 1. punktum nævnte beløb. Til fyldestgørelse af det solidariske ansvar opkræves der ekstraordinære bidrag til instituttets reserver, såfremt disse ikke har den i loven eller vedtægterne fastsatte s t ø r r e l s e.. Stk. 3. Reserverne for lån mod 1. prioritet skal i de i stk. 2 nævnte institutter til enhver tid udgøre mindst 2 y2 pet. af pantebrevenes restgæld. Stk. 4. Reserverne for lån mod sekundær prioritet skal i de i stk. 2 nævnte institutter til enhver tid udgøre mindst 5 pot. af pantebrevenes restgæld. ^ Stk. 5. I institutter, hvor låntagerne ikke er solidarisk ansvarlige for instituttets forpligtelser, skal garantikapital og reserver for lån mod 1. prioritet til enhver tid udgøre mindst 5 pet. af pantebrevenes restgæld. Stk. 6. I institutter, hvor låntagerne ikke er solidarisk ansvarlige for instituttets forpligtelser, skal garantikapital og reserver for lån mod sekundær prioritet til enhver tid udgøre mindst 10 pet. af pantebrevenes restgæld. Stk. 7. Ved opgørelsen af et instituts forpligtelser efter stk. 3-6 bortses fra lån, der er sikret ved stats- eller kommunegaranti eller anden uomtvistelig god sikkerhed, jfr. 10, stk. 2. ; 24. Begrænses det solidariske ansvar ved lånenes inddeling i serier til den enkelte serie, skal seriens reserver sammen med en I forholdsmæssig andel i instituttets fælles reserver opfylde kravene i 23, stk. 3 og 4. Stk. 2. I vedtægterne fastsættes regler om låntagernes frigørelse fra det solidariske ansvar ved hel eller delvis indfrielse af lånet. Regnskab og revision. 25. Regnskabsaflæggelse skal ske under nøje hensyn til tilstedeværende værdier og forpligtelser. Det reviderede og godkendte årsregnskab skal i en. af boligministeren godkendt form offentliggøres i et eller flere dagblade.

5 3277' F. 홢 t. 1. om realkreditinstitutter^ 3278 Stk. 2. Instituttets regnskaber m. v. revideres 홢 efter retningslinjer, der fastsættes af boligministeren 홢 af en statsautoriseret revisor, som udpeges af instituttets øverste myndighed. Revisors bemærkninger indføres i en revisionsprotokol. : ssærlige besiemmdset e r. 26. Efter forhandling med handelsministeren kan boligministeren 홢 når forholdene taler derfor, herunder at instituttet råder over en passende kapital 홢 tillade, at der gøres følgende afvigelser fra gældende lovbestemmelser: 1. Uanset bestemmelserne i lov om banker kan direktører, vicedirektører og underdirektører i en bank have sæde i instituttets bestyrelse eller repræsentantskab. 2. Uanset bestemmelserne i lov om sparekasser kan direktører i en sparekasse have sæde i instituttets bestyrelse eller repræsentantskab. 27. Såfremt ledelsen ikke overholder bestemmelserne i denne lov eller instituttets vedtægter, eller den efter boligministerens skøn væsentligt tilsidesætter hensynet til obligationernes sikkerhed, kan boligministeren suspendere stempelbegunstigelsen, dog således at de allerede i omløb værende obligationer også fremtidig kan overdrages og transporteres uden brug af stemplet papir. Stk 2. Under samme betingelser kan boligministeren bestemme, at instituttet skal træde i likvidation. Såfremt instituttet er et aktieselskab, overgår de handelsminiteren ved aktieselskabslovgivningen tillagte beføjelser i henseende til likvidation til boligministeren. 28. Boligministeren kan godkende, at lovens bestemmelser fraviges, i det omfang det er påkrævet i forbindelse med långivning på Færøerne. lkrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. 29. Denne lov, der ikke gælder for Grønland, træder i kraft den Stk. 2. Indtil udgangen af 1970 kan lån dog, uanset bestemmelserne om lånegrænser og amortisationstider, ydes efter de før lovens ikrafttræden gældende regler, så- fremt låntageren ejede ejendommen 홢 eller for så vidt angår lejet grund havde lejekontrakt, den 9. december 1969 og godtgør, at han inden dette tidspunkt i henhold til bygningslovgivningen havde ansøgt om byggetilladelse eller foretaget anmeldelse af byggearbejdet til kommunalbestyrelsen eller amtsrådet. Det samme gælder for låntagere i kommuner, hvor byggetilladelse eller anmeldelse ikke kræves, såfremt låntageren godtgør, at byggeriet var påbegyndt før den nævnte dato., Stk. 3. Hvor tilsagn om statsgaranti for lån efter lov om boligbyggeri gives inden udgangen af marts måned 1971 kan lånegrænsen på 90 pet. i 10, stk. 2, sidste punktum, forhøjes til 92 pet., og hvor tilsagn gives i tiden fra 1. april 1971 til 31. marts pet. af ejendommens værdi. Stk. 4. Følgende bestemmelser ophæves: Lov om kreditforeninger, jfr. lovbekendtgørelse nr. 139 af 15. april 1957 som ændret ved lov nr. 349 af 19. december 1958, lov nr. 169 af 29. maj 1959, lov nr. 144 af 25. april 1962 og lov nr. 139 af 14. april Lov om hypotekforeninger, nr. 197 af 4. juni Den ved kgl. resolution af 1. marts 1797 stadfæstede fundats og konvention for Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn. Lov om et lånefond for kortfristede prioritetslån nr. 151 af 30. marts 1946 som ændret ved lov nr. 263 af 14. juni Bestemmelserne i 6, stk. 2, sidste punktum, om aldersgrænse gælder ikke for de før denne lovs ikrafttræden valgte medlemmer af repræsentantskab, tilsynsråd, styrelse eller bestyrelse. For sådanne medlemmer finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 2. Bestemmelserne i 7, stk. 2, 1. punktum, gælder ikke for direktører, fastansat personale eller andre, der udfører lønnede hverv for instituttet, når disse er ansat før 1. januar Stk. 3. Det kan i vedtægterne bestemmes, at kreditforeningsrepræsentanter, der véd lovens ikrafttræden foretager indstilling i lånesager, og som ved første valg til bestyrelse i henhold til denne lov indvælges i et instituts bestyrelse, kan fortsætte med den låneindstillende virksomhed i indtil 15 år, regnet fra lovens ikrafttræden. Bestyrelsen

6 3279 F. t. 1. om realkreditinstitutter i et sådant institut skal dog sammensættes således, at % af medlemmerne straks skal være uden indstillingsret. Efter 5 år skal halvdelen og efter 10 år % være uden indstillingsret. Stk. 4. Medlemmer af et instituts bestyrelse, som i henhold til stk. 3 bevarer den låneindstillende virksomhed, kan ikke deltage i afgørelsen af lånesager. Stk. 5. Det kan i vedtægterne bestemmes, at kravet til reserver i 23, stk. 3 og 4, først skal være fuldt opfyldt senest 10 år efter lovens ikrafttræden. Reserverne for lån mod 1. prioritet skal dog straks ved lovens ikrafttræden udgøre mindst 1% pet. af pantebrevenes restgæld og den resterende del af reservefondsdækningen på 2 Y2 pet. af restgælden skal tilvejebringes med mindst 0,1 pet. om året. For lån mod sekundær prioritet skal reserverne straks udgøre mindst 3 pet., og den resterende dei af reservefondsdækningen på 5 pet. skal *. tilvejebringes med mindst 0,2 pet. om året.

7 3281 Tillæg A. (206). Folketingsåret F om realkreditinstitutter. - Bemærkninger til lovforslaget. ;,, Almindelige bemærkninger. Forslaget afløser kreditforeningsloven af 1936 med senere ændringer, hypotekforeniligsloven, af 1964 samt kap. II i lov om boligbyggéri,, som indeholder regleme om reallånefondene for boligbyggeri m. v. Loven af 30. marts 1946 om et lånefond for kortfristede' prioritetslån foreslås ligeledes ophævet. Denne fond blev oprettet med det formål at yde midlertidige prioritetslån i perioder, hvor vilkårene for optagelse af kredit- og hypotekforeningslån som følge af svigtende kurser på disse foreningers obligationer midlertidigt skønnes at være ugunstige. Fonden er aldrig trådt i virksomhed, og de formål, som fonden skulle varetage, kan efter forslaget tilgodeses med låneformer under de almindelige realkreditinstitutter. Det lovforslag om sammenlægning af kredit- og hypotekforeninger m. v., som regeringen fremsatte i folketinget den 28. november 1969 (lovforslag nr. 61), forudsættes gennemført for at give adgang til hurtigst mulig gennemførelse af påtænkte sammenlægninger og etablering af samarbejde om anvendelse af fællesobligationer. Nærværende lovforslag indeholder tilsvarende bestemmelser om, adgang til sammenlægning og samarbejde om fællesobligationer. Fusionsloven foreslås derfor ophævet, når nærværende lovforslag er gennemført, og loven er trådt i kraft. De forslag om ændrede lånegrænser og løbetider for kredit- og hypotekforeningslån, som er indeholdt i de lovforslag, som regeringen fremsatte i folketinget den 9. december 1969, er optaget i nærværende lovforslag, hvorfor.disse forslag kan bortfalde med gennemførelsen af forslaget. Det samme gælder det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af boligloven for så vidt angår ændringerne i lovens kap. II om reallånefondene. Derimod opretholdes lov nr. 278 af 7. juli 1960 om et finansieringsinstitut for landbrug m. v. (Dansk Landbrugs Realkreditfond). Med den sidstnævnte begrænsning vil forslagets gennemførelse betyde, at den spredte lovgivning om den organiserede realkredit samles i een lov. Obligationsudstedende institutter, der ikke kan betegnes som realkreditinstitutter 홢 Finansieringsinstituttet for industri og håndværk og Danmarks, Skibskreditfond 홢 berøres ikke af forslaget. Forslaget er udarbejdet på grundlag af den be-. tænkning, som Realkreditkommissionen af Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbov.lovforslag). afgav den 18. december 1969 (betærurning nr. 552), redegørelsen af november 1969, fra udvalget vedr. obligationsmarkedets forhold (betænkning nr. 541) samt de ovenfor nævnte lovforslag (numrene 61, 79, 80 og 81). Forslaget adskiller sig fra de gældende kredit- og hypotekforeningslove ved alene at fastsætte rammerne fpr realkreditinstitutternes virksomhed, medens det 홢 som tilfældet allerede nu er for,,rpallåner fondene overlades til de enkelte institutters vedtægter at udfylde rammerne med detaljerede regler om institutternes virksomhed. I det følgende gennemgås lovforslagets hovedprincipper. 1. Realkredittens struktur. Den danske realkredit er organiseret som et lagdelt system: Kreditforeningerne, som blev oprettet i 2. halvdel af 1800-tallet, yder lån imod 1. prioritets panteret, normalt inden for en lånegrænse på 60 pet. af ejendommens værdi og normalt i alle arter af ejendomme. Kreditforeningerne er andelsforeninger, oprettet og ledet af låntagerne. Hypotekforeningerne, som blev oprettet omkring århundredskiftet, yder lån imod sekundær panteret, normalt inden for en lånegrænse på 75 pet. af værdien og stort set også i alle arter af ejendomme. Også hypotekforeningerne er debitorstyrede andelsforeninger. ' Reallånefondene for boligbyggeri, som blev oprettet i 1959, yder lån imod sekundær panteret inden for samme almindelige lånegrænse som hypotekforeningerne 홢 75 pet. af værdien 홢 men kan yde større lån mod supplerende sikkerhed (statsgaranti m. v.). Fondene,, som afløste statslånene til boligbyggeri, kan kun yde lån til opførelse og modernisering af boligejendomme og institutionsbyggeri samt i begrænset omfang til kontor- og forretningsejendomme. I modsætning til kredit- og hypotekforeningerne er fondene ikke oprettet af låntagerne, men i det væsentlige af de forskellige grupper af banker. Om ; den historiske udvikling af realkreditinstitutterne kan i øvrigt henvises til Realkreditkommissionens betænkning, kap. 1 (side 20-30). I Realla-editkommissionen har der været enighed om, at en forenkling af det. gældende system er ønskelig. Det har været den overvejende opfattelse, at et system med enhedsprioritering

8 3283 :,.,... F om realkreditinstitutter. «.. 홢 3284 ville være at foretrække, men der har ikke kunnet opnås enighed i kommissionen om at stille forslag herom. Dette hænger navnlig sammen med, at kommissionen ikke har ment at kunne se bort fra den nuværende historisk betingede, institutionelle ög organisatoriske opbygning af 'realkreditinstitutterne. Derimod har kommissionen tilsluttet sig et forslag fra kredit- og hypotekforeningerne om at forenkle systemet ved at etablere en tolagsordning. Forslaget gär ud på, at kreditog : hypotekforeningerne sluttes sammen til institutter, som yder lån mod 11. prioritets panteret, og at reallånefohdene opretholdes som institutter, der yder lån imod sekundær panteret. Om enkeltheder i forslaget kan henvises til Realkreditkommissionens betænkning, kap. 1 (side ) samt bemærkningerne til lovforslaget om sammenlægning af kredit- og hypotekforeninger m. v. (lovforslag nr. 61). Til kredit- og hypotekforeningernes forslag var knyttet visse forudsætninger, bl. a. med hensyn til fastsættelsen af den almindelige,, maksimale' lånegrænse for 1. prioritetslån. I. Realkreditkommissionen opnåedes enighed om at foreslå denne grænse fastsat til 662/3 pet. af ejendommens. værdi imod de nugældende grænser på 60 pct. for kreditforeningslån og 75 pct, - for ; hypotekforeningslån. 5 af de 6 hypotekforeninger har i skrivelse af 26. januar 1970 til. folketingets udvalg vedr. realkredit m. v. tilkendegivet, at med rege-' ringens forslag ; om at dele långivningen i 홢 almindelig realkredit" inden for en lånegrænse på 40 pet. og 홢 særlig realkredit" (de foran omtalte "lovforslag numrene 79, 80. og 81) er forudsætningerne for sainmenlægningsforslaget. ikke længere. til stede. Selvom disse forslag ikke tager stilling til, hvilke lånegrænser der bør fastsættes for lån mod 1. prioritet og mod sekundær prioritet, mener de 5 hypotekforeninger, at forslagets gennemførelse må befrygtes at ville medføre, at hele den del af långivningen* der ligger over 40 pet. af vurderingssuinmen, efterhånden vil blive overtaget af reallånefondene. i Den 6. hypotekforening deler ikke denne opfattelse, men går fortsat ind for det forslag, der er indeholdt i Realkreditkom-, missionens betænkning. I stedet har de 5 hypotekforeninger foreslået, at tolagsordningen opretholdes, men at hypotekforeningerne i stedet for at slutte sig sammen med kreditforeningerne som 1. prioritetsinstitutter godkendes som institutter, der yder lån, imod sekundær panteret efter lignende regler som reallånefondene. -1 Regeringen har orienteret, sig om 'kreditfore,-'. ningernes og reallånefondenes stilling til de 5 hypotekforeningers nye forslag og har fået oplyst, at man i princippet er indforstået hermed, og at der forhandles om de nærmere enkeltheder. Det er regeringens opfattelse, at det for låntagerne vil være mest hensigtsmæssigt, at hele belåningen af én ejendom kan finde sted i et enkelt realkreditinstitut; Et. sådant énhedsprioriterings-, system udelukker ikke, at långivningen kan opdeles i 2 eller flere lån efter sikkerhedshensyn, hvorfor obligationskøberries ønsker om at kunne få obligationer med 1., og sekundær prioritets sikkerhed stadig vil kunne imødekommes. Det fremgår imidlertid af Realkreditkommissionens betænkning, at. den overvejende del af de bestående realkreditinstitutter : ikke mener at kunne give tilslutning til et sådant system. Endvidere har kommissionen som en væsentlig betragtning fremhævet, at. en eventuel indførelse af enhedsprioriteririg omfattende reallånefòndene mål, forudsætte, at fondenes organisation og virkeform ændrés således, at den eksisterende tilknytning til bankvæsenet begrænses eller bortfalder, idet fondene ellers ville komme til at indtage en dominerende stilling inden for hele den organiserede real-* kredit (betænkningen side 38). Regeringen må på denne baggrund være betællkelig. ved på indeværende tidspunkt at foreslå et enhedsprioriteringssystem gennemført, men man : mener, at de institutter, som er modstandere af systemet, fortsat bør overveje: deres holdning, og regeringen vil virke for, at der efterhånden kan skabes en bredere forståelse for ønsket om at få, dette system gennemført.,, / Forslaget går herefter ud på følgende: Kreditog; hypotekforeningslovenes bestemmelser om, at' sådanne.foreninger kun kan oprettes ved lov, foreslås afløst af en bestemmelse, hvorefter oprettelse af realkreditinstitutter. kan godkendes administrativt af boligministeren. Dette svarer til de gælderide bestemmelser i lov om boligbyggeri om reallånefondene. Hvad enten løsningen på hypotekforeningernes placering bliver, at de sluttes sammen med kreditforeningerne som 1. prioritetsinstitutter eller godkendes som institutter til sekundær långivning, er det regeringens hensigt indtil videre at følge de bestående kreditog hypotekforeningers ønske om. at blive stående ved en tolagsordning, således at man indtil videre kun agter at godkende institutter,, som enten yder lån imod 1. prioritet eller imod sekun-, dær prioritet. Efter forslaget holdes imidlertid muligheden åben for senere at godkende at institutter yder enhedsprioritering.

9 3285 F. t.' 1. om realkreditinstitutter Om de hensyn, der i'øvrigt agtes lagt'til grund véd godkendelsen af institutter inden for de to prioritetslag, henvises til punkt 3 nedenfor samt til bemærkningerne til lovforslagets Realkreditinstitutternes ledelse. ; ; 1 ' I samtlige institutter, hvad enten de er debitorstyrede, kreditorstyrede éller selvejende institutioner, genfinder man som et fælles træk, at ledelsen er delt i 3 led: en generalforsamling eller et' lignende organ, en bestyrelse eller lignende samt en direktion. r overensstemmelse med Realkreditkommissionens forslag foréslås det overladt til vedtægterne, om det enkelte institut ønsker en sådan tredeling 'af ledelsen, eller om en ledelse, der alene består af en bestyrelse og en direktion, findes marè hensigtsmæssig. I hypotekforeningerne og reallånefondene er det udelukket, at bestyrelsesmedleinmeriíe kan have andre lønnede hverv i instituttet. I de fleste kreditforeninger, deltager bestyrelsesmedlemmerne (repræsentanterne) derimod desuden som enkeltpersoner i behandlingen af de enkelte lånesager ved at afgive indstilling til direktionen om 'lånenes størrelse og Ofte også ved at deltage i. panteeftersyii indenfor deres distrikt. ' ' 홢 " '! : I overensstemmelse med indstillingen fra Réalkreditkommissionens flertal går forslaget ud på at ændre kreditforeningernes system således, at det kommer til at svare til 'det system, som hypotekforeningerne og reallånefoiïdenè' har. Realkreditkommissionen 1har : foreslået kreditforeningernes nugældende ordning afviklet over en periode på indtil 15 år. Selv om regeringen finder denne afviklingsperiode meget lang, mener man, at vægten må. lægges på at få princippet slåét fast, medens det er1 mindre væsentligt, hvor hurtigt princippet bliver ført ud i livet. Man har derfor kunnet tiltræde kommissionens forslag til ordningens af vikling. Realkreditkommissionen har endvidere peget på muligheden af, at der i débitorstyrede foreninger gives obligationsejerne adgang til repræsentatiòn i bestyrelsen og omvendt i kreditorstyrede foreninger, samt at der i de realkreditinstitutter, som er selvejende institutioner, gives adgang til repræsentation for såvel låntagere som obligationsejere. Dette forslag må ses som et udtryk for, at realkreditinstitutterne ikke længere <alene kan betragtes som varetagere,af en bestemt gruppes interesser. Institutternes formidling af byggeriets finansiering m.v.; må :.: betragtes som en: samfundsopgave, og samfundets interesse i,, at denne opgave varetages på den bedst mulige måde, bør bl. a. manifestere sig i, at de interesserede grupi1 pers synspunkter kan komme til orde i institutternes bestyrelser. Efter regeringens opfattelse bør disse synspunkter understreges kraftigere end foreslået 'åf kommissionen, og forslaget går ud på, at man i de debitorstyredé foreninger' giver: obligationsejerne krav på at besætte en fjerdedel af bestyrelsespladserne og omvendt i de institutter j der er kreditorstyrede eller organiseret som selvejende institutioner. 3. Udlånsadgangen. For kredit- og hypotekforeningerne gælder, at den enkelte forenings udlånsadgang 홢 : såvel det geografiske udlånsområde som arten af de ej giidomme, hvori der kan gives lån 홢 or fastsat i selve loven, medens dette spørgsmål for reallåne-, fondene er, overladt til fastsættelse i: vedtægterne. Efter forslaget skal spørgsmålet for samtlige realkreditinstitutter fastsættes ' i vedtægterne, som. skal godkendes, af boligministeren.. ' Hvad angår de enkelte institutters geografiske udlånsområde' vil der ved; godkendelsen blive sørget. for 홢 overensstemmelse med den kommunestruktur, som gennemføres ved kommunalreformen. Den for adskillige kredit-i og ; hypotekforeninger anvendte 7.sondring mellem købstadfòreninger og landforeninger, som har aktualiseret behovet for en revision af realkreditlovgivningell; vil således bortfalde. Endvidere, er det hensigten at sørge for en rimelig dækning af lånemulighederne i de forskellige landsdele, herunder 홢 at der så vidt muligt i overalt bliver, adgang for låntagerne til at søge lån.i to institutter., Efter kredit- og hypotekforeningernes oprindelige forslag til sammenlægnifiger,. måtte man regne med godkendelse af ca. elleve 1. prioritetsinstitut-: ter, nemlig i Jylland to omfattende hele landsdelen og tre, med mindre udlånsområder og på. øerne en med udlånsadgang, overalt og fire med begrænsede udlånsområder. Hertil kommer Den : industrielle Kreditforening, som yder lån i industriejendomme over hele landet. Som sekundære prioritetsinstitutter måtte man regne med godkendelse af de hidtidige reallånefonde. 홢!. Følger man ved godkendelsen de fem hypotekforeningers nye forslag om at. virke som sekundære prioritetsinstitutter på linje med reallånefondene, bliver antallet af 1. prioritetsinstitutter-, formentlig nogenlunde uændret, medens' antallet af sekundære institutter antagelig vil blive forø-, get med, to-tre institutter. Det bemærkes herved, at

10 3287 F om realkreditinstitutter., 3288 hypotekforeningerne påtænker at gennemføre sammenlægninger til et mindre antal institutter. Det må endvidere tages i betragtning, at en del af institutterne både i Jylland og på øerne agter at indgå et samarbejde om anvendelse af fællesobligationer, og der er grund til at antage, at et sådant samarbejde efterhånden vil udvikle sig til egentlige sammenslutninger, hvorved antallet af realkreditinstitutter yderligere begrænses. Hvad angår de enkelte realkreditinstitutters udlånsadgang efter panternes art synes der heller ikke at være grund til i selve loven at give forskrifter herom. Generelle for samtlige institutter gældende bestemmelser om dette spørgsmål er foreslået optaget i de regler om lånegrænser og løbetider, som omtales nedenfor i punkt 4 og 5. Ved godkendelsen af de enkelte institutters vedtægter vil ønsker om at begrænse et instituts långivning til bestemte arter af ejendomme (f. eks. industriejendomme eller landbrugsejendomme) kunne imødekommes. Endvidere kan der inden for områder, hvor der findes mere end to institutter,. kunne opstå spørgsmål om at kræve visse begrænsninger i udlånsadgangen, men i princippet bør der inden for de i loven fastsatte generelle grænser være fri udlånsadgang for de enkelte institutter. Endelig er det forudsat, at de særlige begrænsninger med hensyn til panternes art og lånenes størrelse, som de to husmandslueditforeninger for tiden er undergivet, bortfalder. 4. Lånegrænser. Forslaget indeholder to sæt lånegrænser for realkreditlån, nemlig dels efter lånenes pantesikkerhed (a), dels efter låneformålet (b). a. Efter de gældende regler er lånegrænse)! for lån mod 1. prioritets panteret normalt 60 pet. af værdien (kreditforeningslån) og for lån mod sekundær panteret normalt 75 pot. (bortset fra lån mod særlig supplerende sikkerhed). Realkreditkommissionen har foreslået den maksimale lånegrænse for lån mod 1. prioritet forhøjet til 662/2 pot., medens lånegrænsen på 75 pet. er foreslået fastholdt som den almindelige maksimale lånegrænse for lån mod sekundær prioritet. Kommissionens forslag bygger på kredit- og hypotekforeningernes oprindelige forslag, hvorefter lån mod 1. prioritets panteret skal ydes af de sammènsluttede kredit- og hypotekforeninger. Hypotekforeningernes nye forslag om at opgive disse sammenlægninger og, i stedet godkende hypotekforeningerne som sekundære prioritetsin- stitutter på linje med reallånefondene har til for-, udsætning, at den nugældende 60 pct.s lånegrænse for 1. prioritetslån ikke forhøjes. I forslaget er indsat realkreditkommissionens forslag til maksimale lånegrænser. Realkreditkommissiòneri. har foreslået særlige 홢 lavere 홢 lånegrænser for nærmere angivne grupper af ejendomme (landbrugsejendomme m. v., industriejendomme og sommerhuse), medens meningerne har været delte om, hvilken lånegrænse der bør fastsættes for kontor- og butiksejendomme. Behovet for særlige lånegrænser efter pantesikkerheden for disse grupper af ejendomme bortfalder ved de nedenfor under b. omtalte lånegrænser, fastsat efter låneforlllålet., b. Endvidere indfører forslaget særlige lånegrænser, som er fastsat under hensyn til låneformålet. I denne henseende er forslaget i overensstemmelse med de 3 lovforslag, som, regeringen fremsatte i folketinget den 9. december Om begrundelsen for disse særlige lånegrænser henvises til det nedenfor citerede uddrag af de almindelige bemærkninger til forslag til lov om ænd.ring, af lov om boligbyggeri (lovforslag nr. 81): 홢 I juni 1969 nedsatte økonomiministeren et embedsmandsudvalg, som skulle overveje, hvilke foranstaltninger der,, kan træffes for mere varigt at opnå en bedre balance på obligationsmarkedet end hidtil. Baggrunden, for udvalgets nedsættelse var det stærkt stigende renteniveau og de hermed forbundne store kursfald for obligationerne, som atter måtte ses på baggrund af de senere års store tilgang af nye obligationer. Det nedsatte udvalg fremkom herefter i november 1969 med en redegørelse vedrørende obligationsmarkedets forhold (betænkning nr. 541), hvori obligationsmarkedets problemer gennemgås, og hvori der er skitseret en ordning, som sigter på at muliggøre en nedsættelse af obligationsrenten og at fremme opsparingen i samfundet. Udvalgets skitse går ud på, at lånegrænsen for de obligationsudstedende, institutters lån skal nedsættes, og at løbetiden for institutternes lån skal afkortes. De skitserede lånegrænser og løbetider tænkes, efter redegørelsen grupperet omkring én opdeling af belåningen i 홢 almindelige realkreditlån" og 홢 særlige realkreditlån". Lån af den førstnævnte art skal der som hidtil være almindelig adgang til at opnå, men lånegrænsen kan ikke overstige 40 pet. af den belånte ejendoms værdi mod hidtil 75 pet., og lånenes løbetider nedsættes væsentligt. ;,Særlige, -realkreditlån" skal kun kunne opnås i

11 3289 F. t. 1. om realkreditinstitutter nyt boligbyggeri samt i visse former for institutionsbyggeri (og i byggeri til landbrugsformål), og lånegrænsen går op til '75-90 pet. af pantets værdi, medens løbetiden skal være højst 20 år (15 år i parcelhusbyggeri m. v.). Derimod er det ikke i redegørelsen foreslået at ændre vilkårene for lån, hvor lånemidlerne fremskaffes på ånden måde end ved obligationsudstedelse. Regeringen har overvejet de fremsatte forslag og er enig i, at der er behov for en nedsættelse af løbetider og lånegrænser for institutternes lån som led i bestræbelserne på at opnå en bedre balance på obligationsmarkedet. Imidlertid finder regeringen tillige, at forslagene i redegørelsen på en række punkter bør modificeres for at modvirke for. voldsomme øjeblikkelige virknmger i skærpende retning på byggeriet og dermed på beskæftigelsen og forsyningen med boliger og andet byggeri, hvilket ikke mindst kan ramme økonomisk svagt stillede befolkningsgrupper. Regeringen har i sine overvejelser også lagt vægt på, at den udvikling på lånemarkedet, som redegørelsens forslag tager sigte på at imødegå, kun delvis har sin årsag i selve byggeriet og byg- "gefinansieringen. En del af årsagerne ligger i àlmindelige samfundsøkonomiske forhold omkring forbrug og opsparing." Det blev endvidere i bemærkningerne anført, 홢 at det under nyordningen er tanken, at kommunernes adgang til at finansiere byggeri på det almindelige realkreditmarked skal begrænses stærkt". Ud fra dette synspunkt er i lovfòrslaget optaget be- 'stemmelser, der fastsætter, til hvilke formål staten, kommuner, selskaber og selvejende institutioner, hvis ledelse og drift staten eller kommunerne hår sikret sig væsentlig indflydelse på, kan optage realkreditlån. Efter de hensyn, som ligger til grund for. sondringen mellem almindelig og særlig realkredit, er det nødvendigt, at de enkelte realkreditinstitutter følger ensartede principper for vurdering og låneudmåling. Det er derfor foreslået, at nærmere bestemmelser om disse spørgsmål skal fastsættes af boligministeren. 5. Lånenes løbetider. Med hensyn til løbetider er forslaget i overensstemmelse med de ovenfor omtalte lovforslag nr.e 79, 80 og 81 om ændring af kredit- og hypotekforeningslovenè samt lov om boligbyggeri. De gældende maksimale løbetider (normalt 60 år for kreditforeningslån, 50 år for hypotekforeningslån og år for reallånefondslån) foreslås væsentligt nedsat, jfr. de foran citerede bemærkninger til lovforslag nr. 81. De maksimale løbetider er forskellige for 홢 almindelig realkredit" og 홢 særlig realkredit", og inden for disse grupper er løbetiderne varieret efter låneformål. 6. Udlånsvillcårene i øvrigt. Forslaget går ud på, at vilkårene for de sædvanligt anvendte låneformer 홢 annuitetslån og serielån 홢 frit kan fastsættes af institutterne. Dette indebærer bl. a., at de endnu gældende begrænsninger i kredit- og hypotekforeningernes adgang til at fastsætte de nominelle rentesatser på lån og obligationer bortfalder. Sådanne begrænsninger gælder ikke for reallånefondene. I Realkreditkommissionens betænkning gennemgås en række særlige låneformer 홢 kontaritlån, trappelån, lån med periodisk rentetilpasning, indekslån m.v. 홢 som -hidtil ikke eller kun i begrænset omfang har været anvendt i dansk realkredit. Efter forslaget skal sådanne låneformer, der omtales nærmere i bemærkningerne til 17, kurine anvendes med boligministerens godkendelse. Det er regeringens opfattelse, at der ér behov for at få den teoretiske argumentation for og imod sådanne låneformer efterprøvet i praksis. De nu almindeligt anvendte låneformer er i høj grad bestemt af ønskerne hos de dominerende grupper af låntagere og obligationskøbere. Man kan næppe afvise, at der 홢 evt. kun på begrænsede områder - kan være behov for andre låneformer, som i højere grad imødekommer ønskerne hos visse grupper af låntagere og obligationskøbere. Regeringen finder det ønskeligt, at sådanne forsøg bliver iværksat, og man vil være lydhør over for forslag fra realkreditinstitutterne i så henseende. Den adgang for realkreditinstitutterne til at yde forhåndslån, som blev indført i 1939, foreslås ophævet, jfr. bemærkningerne til Obligationerne; Efter forslaget opretholdes de gældende: regler, hvorefter godkendte realkreditinstitutter kan udstede ustemplede kasseobligationer, ligesom transporter på de udstedte obligationer er stempelfri. Endvidere opretholdes adgangen til, at realkreditinstitutterne kan indgå i et samarbejde om anvendelse af fællesobligationer. Formålet hermed er dels at skabe et bredere grundlag for afsætningen af obligationerne, dels at begrænse antallet af obligationstyper. I de foran under punkt 1 omtalte strukturæn-

12 3291 F om realkreditinstitutter.,3292 dringej; indgår, et sådant; samarbejde, som et væsentligt led, idet et antal realkreditinstitutter såvel i Jylland som på øerne; har til hensigt at etablere et sådant samarbejde, hvorved antallet af realkreditinstitutter set med obliglttionskøbernes øjne reduceres væsentligt. ;, 8. Realkreditinstitutternes reserver. 홢 Efter forslaget opretholdes det hidtidige princip, hvorefter der stilles mindre krav om reserver i institutter; hvor låntagerne hæfter solidarisk for instituttets, forpligtelser, end i institutter uden sådan solidarisk hæftelse. - Hidtil har kredit- og hypotekforeningerne i det væsentlige selv kunnet bestemme, i hvilken takt de foreskrevne reserver skulle opbygges. For reallåneforidene gælder derimod, at den: foreskrevne sikkerhed straks.,og til enhver tid skal være til stede. Efter forslaget: gennemføres dette princip generelt, jfr. nærmere bemærkningerne til 23. Lovforslagets gennemførelse vil i en overgangsperiode medføre en vis : forøgelse af boligministeriets administration. Realkreditinstitutterne skal have godkendt nye vedtægter på den ; nye lovs grundlag, ligesom der skal- godkendes samarbejdsregler for de institutter, der indgår i samarbejde om ; anvendelse af fællesobligationer. Der skal udarbejdes fælles regler med hensyn til vudering og låneudniåling, og også på en række andre punkter vil overgangen til den nye lovgivning kræve boligministeriets medvirken. : Heller ikke på længere sigt kan man se bort ira, at tilsynet med realkreditinstitutterne vil medføre øget administration; i Tilsynet med, at de fastsatte lånegrænser og løbetider overholdes, vil blive mere omfattende med gennemførelsen af lovforslagets sondring 'mellem 홢 almindelig" og "særlig"" formålsbestemt realkredit. Den forestående omlægning af udlånsområderne med mindst to institutter inden for hvert område vil kræve nøje indseende med, at konkurrencen mellem institutterne ikke får uheldige virkninger. Hertil kommer, at en omlægning af den måde, hvorpå, tilsynet udøves, må forudses. Hidtil er tilsynet, blevet udøvet som særlige hverv af dertil.udpegede tjenestemænd i boligministeriet. I for- 홢 bindelse med den igangværende reorganisation af tjenestemændenes særlige hverv forudsættes den nugældende tilsynsordning omlagt, eventuelt således, at tilsynet fremtidig udøves som et,led i boligministeriets almindelige arbejdsopgaver. Da udgifterne ved tilsynet som hidtil forud- sættes ;refunderet af realkreditinstitutterne, jfr. forslagets 8, stk. 3, vil forslagets gennemførelse ikke medføre øgede udgifter for statskassen., - Bemærkninger til'de enkelte bestemmelser. Til 1.. Efter gældende bestemmelser kan kredit- og hypotekforeninger kun oprettes ved lov, medens boligreallånef ondene er: oprettet med boligministerens godkendelse i henhold til lov om boligbyggeri. Efter forslaget er det i alle tilfælde,over,- ladt til boligministeren at godkende oprettelsen a,f, realkreditinstitutter. Som _ omtalt i de almindelige bemærkninger forudsættes det, at.o ministeren i sine overvejelser over, om godkendelse bør meddeles, vil kunne inddrage hensyn, der går ud over en rent formel konstatering af, om lovens bestemmelser m. v. er 9V9rholdt,..!, Ministeren må således også gennem sin godkendelsespraksis kunne påse, at de hensyn til en forenkling og strukturrationalisering af realkreditten, som loven bl. à. tilsigter, ikke forflygtiges, herunder, at institutternes udlånsadgang, udlånsområder og.obligationsudstedelse m. v. rationelt kan, indpasses i det i samlede mønster. Kravet om godkendelse, gælder også de bestående realkreditinstitutter, hvis lovgrundlag ophæves ved dette forslags gennemførelse, jfr. forslagets 29, og ved, gennemførelsen af det samtidig fremsatte forslag om ændring af lov om boligbygg(jrj. I Dette gælder dog ikke Dansk Landbrugs Realkreditfond, hvis lovgrundlag opretholdes. Obligationsudstededende institutter, der ik,ke,,: kan betegnes som realkreditinstitutter 홢 Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk og Danmarks Skibskreditfond r홢 berøres ikke af forslaget. ; ; Bestemmelsen udelukker ikke 홢 lige så lidt som den; gældende lovgivning 홢 at der uden,boligministerens godkendelse kan oprettes institutter til belåning af fast. ejendom, men sådanne institutter vil, da de ikke er omfattet af loven, ikke nyde de begunstigelser, og, rettigheder, herunder navnlig 홢stempelbegunstigelsen" i forslagets 18, som tillægges godkendte, institutter. : Til 2. Bestemmelserne i 1. og 2. punktum, svarer til gældende lovgivnings. bestemmelser med den ændring, at det overlades, til boligministeren at godkende navne på realkreditinstitutter,,,,- et spørgsmål, der hidtil for kredit- og, hypotekfore- -ningernes vedkommende har været et lovgivningsanliggende., Ændringen er en fkonsekvens 'af

13 3293..I F oni realkreditinstitutter forslagets 1, hvorefter det er boligministeren, der godkender realkreditinstitutters oprettelse. 홢! Af praktiske grunde foreslås det i 3. punktum, at rene konsekvensændringer kan gennemføres i vedtægterne udén overholdelse af den sædvanlige vedtagelses-og stadfæstelsesprocedure. Til 3. Bestemmelsen svarer i princippet til 4,,stk. 1, i hypotekforeningsloven, 4, stk. 2, i kreditforeningsloven og 4, stk. 3, i lov om boligbyggeri. : '; ' 홢홢 Til 4. I bestemmelsens stk. 1 overlades spørgsmålet om sammenlægning af flere foreninger til boligministerens godkendelse. Dette er en konsekvens af forslagets 1, og bestemmelsen' svarer til gældende hypotekforenirigslovs 1, stk.' 2 og 3. Stk. 2 om aktivers og passivers overgang ved sammenlægning af 2 eller flere foreninger svarer, til hypotekforeningslovens 29, stk. 6, 1. punktum. Til 5. " Som omtalt i de almindelige bemærkninger genfinder man i samtlige realkreditinstitutter, hvadenten de ' er debitorstyrede, kreditorstyrede eller organiserede som selvejende institutioner som et fælles træk i den organisatoriske opbygning, at ledelsen af foreningerne er delt i 3 led: en generalforsamling eller lign., der har den øverste besluttende myndighed i visse nærmere afgrænsede spørgsmål, en bestyrelse eller lign., der har den overordnede ledelse, og en direktion, der varetager den daglige ledelse. Medens det for kreditforeningerne (lovens 5, stk. 1) er lovmæssigt bestemt, at den øverste myndighed udøves af en generalforsamling, er det for hypotekforeningernes og reallånefondénes vedkommende overladt til vedtægtsfastsættelse at bestemme, hvilken forsamling der skal have denne myndighed. Forslagets stk. 1 følger realkreditkòmmissio- ' nens indstilling (betænkningens kap. 2, pkt. 14), hvoréfter man finder det ubetænkeligt, at den regel, der allerede gælder for hypotekforeningerne og reallånefondéne, generelt indføres for samtlige realkreditinstitutter. Af praktiske grunde ér lovforslaget formuleret således, at bestyrelsen ér den øverste myndighed, når 'intet andet er bestemt i vedtægterne. De nærmere regler om møde- og stemmeret, om indkaldelse og beslutningsdygtighed og om eventuelle habilitetskrav m. v. forudsættes fastlagt i vedtægterne. Der stilles -ikke 홢 krav om, at, obligationsejerne i medlemsforehingérne' af låntagere' eller tilsvarende låntagerne i andre foreninger får en indflydelse i instituttets øverste organ. Eventuelle bestemmelser herom, forudsættes henskudt, til fastsættelse i vedtægterne. Derimod foreslås en sådan medindflydelse gennemført i bestyrelsen, jfr. 6, stk. 1, og bemærkningerne hertil.! I overensstemmelse : med realkreditkommissionens ; indstilling, jfr. betænkningens kap. 2, pkt. 16, foreslås det i stk. 2, 'at den overordnede ledelse af instituttets anliggender varetages af. en bestyrelse. Hvorledes denne bestyrelse skal vælges eller udpeges (direkte eller indirekte medlems- :valg i; distrikter, generalforsamlinger, delegeretforsamlinger, hel eller delvis selvsupplering eller andet) er under hensyn til de enkelte.institutters forhold overladt til bestemmelse. Î': vedtægterne. Bog vil det ikke,-,- såfremt et institut fortsat hår valgte repræsentanter som- låneindstillende i vedtægterne kunne bestemmes, at det overlades dissé at vælge bestyrelsen. 홢 - Ved, udformningen af vedtægternes bestemmelser om bestyrelsen bør der åbnes mulighed for, at denne kan få en alsidig sammensætning. Der bør således være adgang, til at vælge personer også uden for instituttets kreds som medlemmer af bestyrelsen, 'hvorved institutterne får mulighed 'for at inddrage en sagkundskab på specielle områder, som vil kunne være af betydning for deres virke., 1 Nærmere regler om bestyrelsens funktioner 'og funktionstid, habilitetskrav m.w forudsættes henskudt til vedtægtsfastsættelse. Bestemmelsen i stk. 2, sammenholdt med: forslagets 7, fremhæver i modsætning til de gældende bestemmelser i kreditog hypotekforeningslovene bestyrelsens overordnede ledelse i forhold til direktionen. Til 6. De gældende regler giver enten'slet ikke eller kun i meget begrænset omfang mulighed for, at begge de interesserede grupper (obligationsejere og låntagere) kan' blive direkte repræsenteret i bestyrelsen. Som omtalt i de almindelige bemærkninger er det i ' realkreditkommissionens betænkning (kap. 2, punkterne 16, 17 og 18) stillet i forslag, at der generelt åbnes adgang for, at de nævnte gruppér får mulighed for en indflydelse i bestyrelsen. I lovforslagets stk. 1 er det gjort til et krav, at obligationsejerne i de debitorstyrede; foreninger ',og omvendt låntagerne i andre foreninger skal have adgang til at vælge mindst % af medlemmerne af bestyrelsen. Regler, der tilgodeser forslagets be-

14 3295 F. t. 1. om realkreditinstitutter stemmelser, forudsættes optaget i institutternes vedtægter. Med en enkelt undtagelse har medlemmerne af kreditforeningernes repræsentantskab (bestyrelse) udover at deltage i foreningernes ledelse tillige den funktion at afgive indstilling til direktionen om udmåling af lånene i ejendomme indenfor repræsentanternes'distrikt. I hypotekforeningerne har man derimod med n enkelt modifikation altid opretholdt en klar adskillelse mellem styrelsesfunktionen og indstillingsretten. Medlemmerne af hypotekforeningernes tilsynsråd, der svarer til kreditforeningernes repræsentantskab, fører således tilsyn med ledelsen, men har intet at gøre med låneudmålingen, som er et direktionsanliggendé. I realkreditkommissionens betænkning er i kap. 2, pkt. 15, rejst en række principielle betænkeligheder ved det nuværende system i kreditforeningerne, og kommissionens flertal går ind for, at dé 2 sæt funktioner klart adskilles, således at medlemmerne af en forenings ledelse alene udøver ledelsesfunktioner, men ikke som enkeltpersoner deltager i behandlingen af de enkelte lånesager gennem låneindstillingsret, ved udøvelse áf panteeftersyn og. lign. Flertallet i kommissionen går saledes ind for en ordning, som svarer til hypotekforeningslovens 10, stk. 1, sidste punktum, hvorefter medlemmer af tilsynsrådet ikke må have andre lønnede hverv inden for foreningen. Stk. 2, 1. punktum, følger indstillingen fra kommissionens flertal. Om forslag til en overgangsordning for de nuværende medlémmer af kreditforeningernes repræsentantskaber henvises til 30, stk. 3, og bemærkningerne hertil. Stk. 2, 2. punktum, giver boligministeren adgang til at sikre, at bestyrelsesmedlemmers vederlag fastsættés efter ensartede kriterier. Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer i stk., 2, sidste punktum, er en skærpelse i forhold til de gældende regler, hvorefter medlemmer af de organer, der udøver styrelsesfunktioner, kan fungere indtil det fyldte 75. år. Der henvises til overgangsreglen i forslagets 30, stk. L Til 7. Stk. 1 forudsætter, at nærmere regler om direktionens kompetence optages i vedtægterne. Samtidig overlades det til den enkelte forening selv at fastsætte antallet af direktionens medlemmer. Dette svarer til dét gældende system i hypotekforeningerne og i reallånefondene, medens det i kreditforèningslovens 8, stk. 1, er bestemt, at direktionen skal bestå af mindst. 2 medlemmer. Af stk. 1 fremgår tillige 홢 jfr. også bemærkningerne til 5 홢 at direktionen handler på bestyrelsens vegne; Når forslaget ikke på dette punkt opretholder gældénde luedit- og hypotekforeningslovgiynings klare adskillelse mellem bestyrelsens og direktionens funktioner, har dette sammenhæng med, at forslagets 6, stk. 2, udelukker bestyrelsesmedlemmerne fra deltagelse i enhver form for administrativ virksomhed i foreningen. Tidligere tiders begrundelse for at silue direktionens uafhængighed overfor bestyrelsen er hermed faldet bort, og det forekommer naturligt generelt at indføre det system, som allerede kendes i reallånefondene, og som i øvrigt svarer til det almindeligt gældende i foreninger, institutioner, selskaber m. v. Bestemmelsen i stk. 1, sidste punktum, er ny i forhold til gældende lovgivning. Nærmere regler om ansættelse og afskedigelse af direktører og om habilitetskrav, m. v. fastsættes i vedtægterne. Stk. 2 svarer med redaktionelle ændringer til 10, stk. 2, i kreditforeningsloven og hypotekforeningsloven samt hertil svarende bestemmelser i reallånefondenes vedtægter. I forhold til gældende lov, medtager bestemmelsen dog kreditforeningernes vurderingsmænd, for hvilke der i dag gælder en aldersgrænse på 75 år., Til 8. Bestemmelsen svarer til principperne i 8, :stk. 1 og 2, i boligloven og 12 og 13 i kreditforeningsloven og hypotekforeningsloven, idet det dog overlades til boligministeren at bestemme, under hvilke former tilsynet skal udøves. Til Forslagets stk. I overlader afgrænsningen af den enkelte forenings udlånsadgang 홢 såvel det geografiske udlånsområde som arten af de ejendomme, hvori der kan gives lån 홢 til fastsættelse i vedtægterne, jfr; de almindelige bemærkninger samt bemærkningerne til 1. Forslagets stk. 2 bygger på den redegørelse og de forslag, som er fremsat af udvalget vedrørende. obligationsmarkedets forhold (betænkningens kap. IV). Medens staten traditionelt ikke optræder som låntager i realkreditinstitutterne, har kommunerne i løbet af 1960'erne i stedse stigende grad søgt at dække deres finansieringsbehov ved låntagning i realkreditinstitutterne imod sikkerhed i kommunale ejendomme. Når det i stk. 2, 1. punktum, foreslås at udelukke stat og kommuner fra at optage lån i realkreditinstitutter bortset fra lån til boliger, visse sociale institu-

15 3297 Tillæg A. (207). - Folketingsåret F om realkreditinstitutter. tionér samt offentlige værker, er formålet at forøge navnlig kommunernes selvfinansieringsgrad og samtidig hermed aflaste obligationsmarkedet. ' Da det ofte er tilfældigt og beroende på lokale traditioner, om nye bygninger og anlæg opføres og drives af kommunerne, eller Oll, de opføres og drives som selvejende institutioner, hvis ledelse og drift staten eller kommunerne, i varierende omfang har sikret sig indflydelse på, er der i. stk. 2, 2. punktum, foreslået en lignende begrænsning i sådanne selvejende institutioners adgang til at optage realkreditlån.. : I stk. 2, sidste punktum, er der indrømmet boligministeren en adgang til at fravige, den almindelige regel, når ejendommene tjener nærmere bestemte almennyttige formål. Man har herved taget i 'betragtning, at offentlige og selvejende, institutioner, der tjener sådanne formål, i finansie-,ringsmæssig henseende frembyder et meget uensartet billede. Til 10. Forslaget følger den i de almindelige bemærkninger til lovforslaget omtalte skitse til opdeling af de obligationsudstedende institutters långivning i 홢almindelig realkredit", der kan gå op til en lånegrænse på- 40 pct., af ejendommens værdi, og i 홢særlig realkredit", som kun kan ydes i nyopførte ejendomme til bestemte, nærmere áfgrænsede formål og. til dækning af finansiering,af omfattende moderniseringer af ældre beboelsesejendomme til udleje (samt til landbrugsformål). 홢Særlige realkreditlån" kan ydes op til en lånegrænse på,75 pet. (for landbrugsejendomme m. v. henvises til, bemærlrningerlle" nedenfor) 홢 en lånegrænse,, der svarer til den i dag gældende for hypotekforeningerne og boligreallanefondene. I forslagets stk. 2 er medtaget en bestemmelse om, at lånegrænsen på 75 pct. kan forhøjes i det.omfang, der ydes stats- eller kommunegaranti for lånene, ligesom lånegrænsen kan forhøjes, når der stilles anden uomtvistelig god sikkerhed efter boligministerens nærmere bestemmelse» Forslagets bestemmelser om forhøjede lånegrænser svarer til det samtidig fremsatte lovforslag til ændring af boligloven for så vidt angår sidstnævnte forslags bestemmelser om :'de lånegrænser, som statsgarantien kan gå op, til. Når en. bestemmelse,om forhøjede lånegrænser er medtaget, skyldes det, at boliglovens kap., II, der afgiver hjemmel for at forhøje, låiiegrænserne, mod supplerende sikkerhed,1 ophæves samtidig med gennemførelsen af dette lovforslag. Den gældende lånegrænse. med statsgaranti, m. v. til almennyttigt byggeri og til socialt, og,. kulturelt 207 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). institutionsbyggeri foreslås nedsat fra 94 til 90 pot. I en overgangstid foreslås der dog, anvendt lånegrænser på 92 og 91 pet.,.,jfr., forslagets 29, stk. 3. For statsgaranti til privat udlejningsbyggeri foreslås lånegrænsen tilsvarende nedsat fra 85 pet. til 80 pet. Adgangen til forhøjet lånegrænse mod særlig sikkerhed har. navnlig fundet vid anvendelse inden for parcelhusbyggeriet,, hvor belåningen mod. forsikringsgaranti efter gældende regler kan gå op til en lånegrænse på 85 pot. Denne adgang til forhøjet lånegrænse for ejendomme til brug, for ejeren foreslås ligeledes nedsat til 80 -pct., I de tilfælde, hvor ombygninger efter forslagets stk. 3 fortsat kan finansieres op til en lånegrænse på 75 pot., d.v.s. beboelsesejendomme, til.udlejning m. v., foreslås det at kræve, at der, skal være tale oml ombygningsarbejder af et vist omfang, ; som kan antages at medføre væsentlige forbedringer i ejendommen, eller et øget antal lejligheder. Det er derfor foreskrevet, at værdien, af forbedringerne skal udgøre mindst 25, pot. af bygningernes værdi inden forbedringernes gennemførelse. Lån i landbrugsejendomme m. v,. udover en lånegrænse på 40 pot. vil alene kunne ydes af den i henhold til særlig lov oprettede Dansk Landbrugs Realkreditfond, og i det væsentlige kun når for-.målet: er opførelse og modernisering af bygninger eller formidling af generationsskifter. I stk. 4 foreslås som sikkerhedsgrænse for lån, der ydes mod 1. prioritets panteret, en maksimal lånegrænse på 2/3. Der henvises herom nærmere til de almindelige bemærkninger. Til 11. Bestemmelsen om, at pantets værdi skal danne grundlag for långivningen, indebærer, at den gældende ordning,,-. kreditforeningslovens, 28,,stk. 1, hypotekforeningslovens 28, stk. 2, og boliglovens 7,, stk. 3 홢 hvorefter realkreditinstitutter kan yde lån mod pant i ejendomme, der agtes bebygget, når der gennem bankgaranti eller lign. stilles sikkerhed for,, at lånet vil blive indfriet eller nedbragt, hvis den projekterede bebyggelse ikke gennemføres, bprtfalder. Adgangen,, til at yde de såkaldte,forhåndslå,n blev indført i 1939 og havde til formål at give bygherrerne mulighed for at sikre sig imod kursfald i byggeperioden. Først i de senere år har systemet vundet almindelig udbredelse,, men er snarest blevet benyttet imod den oprindelige hensigt, idet de byggelångivende banker i perio-

16 3299 F. t. 1. om realkreditinstitutter der med stram likviditet har stillet krav om optagelse af forhåndslån til finansiering af byggeriets opførelse for derved at aflaste de almindelige byggelånsengagementer. Hertil kommer, at finansiering med forhåndslån er ret bekostelig sammenlignet med de sædvanligt anvendte finansieringsformer, idet forhåndslånet fuldt ud skal forrentes og afdrages, medens der af en sædvanlig byggelånskonto kun skal betales rente og provision af den faktisk udnyttede del, hvorfor der skal indtræde et ganske betydeligt kursfald under byggeperioden for, at optagelse af forhåndslån skal være en økonomisk fordelagtig finansieringsform. Forslaget om afskaffelse af forhåndslån er i overensstemmelse med indstillingen fra et flertal i realkreditkommissionen, jfr. betænkningens kap. 8, pkt. 12. Adgangen for realkreditinstitutterne til at give tilbud om nye forhåndslån har i øvrigt reelt været stoppet siden 26. marts 1969 i henhold til aftaler mellem Nationalbanken og realkreditinstitutterne. Medens vurderingsforretningens værdiansættelse i den gældende kredit- og hypotelçforeningslovgivning har den funktion at danne grundlag for beregningen af overgrænsen for foreningernes låneudmåling, er det i 1. punktum foreslået at overlade til instituttet (bestyrelsen/direktionen) at fastsætte den værdi, som skal danne overgrænse for låneudmålingen. Dels er det alligevel nødvendigt, at bestyrelsen/direktionen udøver sit eget selvstændige skøn over ejendommens værdi, dels er det bestyrelsen/direktionen, som alene har ansvaret for låneudmålingen. Man har derfor anset det for mest hensigtsmæssigt og betryggende, at det fremtidig bliver disse organers værdiansættelse, som lægges til grund. Til 12. Efter gældende kreditforeningslov kan lån i industrielle ejendomme ydes efter 2 sæt regler. Efter lovens 19, stk. 4, må lån i industrielle ejendomme højst udmåles med 50 pet. af vurderingssummen, i hvilken der foruden grund og bygninger kan medregnes almindeligt anvendelige maskiner samt halvdelen af værdisummen for særlige maskiner. Dog kan vurderingssummen for de særlige maskiner ikke medregnes med højere beløb end ejendommens værdi uden dette tilbehør. Lån efter denne regel 홢 for hvilken der er fastsat skærpede regler med hensyn til løbetid og reservefondsdannelse 홢 ydes alene af Kreditforeningen for industrielle Ejendomme. De øvrige kreditforeninger, der giver industri- lån, yder alene lån efter lovens 32, i henhold til hvilken kravet om afkortning af løbetiden og forøgelse af reservefondsbidraget bortfalder. Til gengæld nedsættes lånegrænsen til 40 pct 홢 og der kan i lånegrundlaget alene medregnes værdien af jord og bygninger. Med den foreslåede nedsættelse af lånegrænsen for lån i industrielle ejendomme til 40 pet., jfr. forslagets 10, finder man det med en enkelt modifikation ufornødent at opretholde de særlige byrdefuldere vilkår for lån, der i belåningsgrundlaget inddrager maskiner. Af hensyn til, at det typisk på grund af den tekniske udvikling vil være forbundet med stor usikkerhed 'at vurdere værdien af specialmaskiner, har man dog i 13, stk. 2, foreslået, at amortisationstiden for den del af et lån, der ydes på grundlag af de særlige maskiner, højst kan andrage 10 år. I øvrigt opretholder forslaget sondringen mellem lån, der alene ydes på grundlag af værdien af jord og bygninger, og lån, der medtager værdien af maskiner og andet tilbehør. Lån af den sidste kategori kan kun ydes efter bestemmelse herom i vedtægterne. Det forudsættes herved, at boligministeren kan gøre godkendelsen af sådanne vedtægtsbestemmelser betinget af, at der indføres særlige krav til institutternes.vurdering og værdiansættelse. < Til 13 og 14. : Som nævnt i de almindelige bemærkninger foreslås de gældende maksimale løbetider for realkreditlån væsentligt nedsat, således at der herigennem opnås en øget opsparing i byggeriet. 13 angiver løbetiderne for 홢 almindelige realkreditlån", jfr. 10, stk. 1, og 14 løbetiderne fot 홢 særlige realkreditlån", jfr. 10, stk Inden for disse grupper er løbetiderne varieret efter låneformål. Løbetiderne for lån, der mod supplerende sikkerhed ydes med forhøjet lånegrænse, jfr. 10, stk. 2, er som for lån, der ydes uden supplerende sikkerhed. Om bestemmelsen i 13, stk. 2, henvises til bemærkningerne til 12. Til 15. Krav om, at restgælden ved lange lån (med mere end 10 års løbetid) ikke må være for stor i den sidste del af lånets løbetid, er indeholdt i kreditforeningslovens 24, stk. 1, og hypotekforeningslovens 24, stk. 1 og 3. Tilsvarende krav er ikke indeholdt i boligloven. I stk. 1 foreslås det gældende princip i kreditforeningsloven og hypotekforeningsloven opret-

17 3301 F. t. 1. om,realkred.itiiistitutter holdt, dog at kravet udformes således, at afviklingen, ikke må være langsommere end for et annuitetslån med fast halvårlig ydelse. Da det ikke frembyder vanskeligheder at indrette amortisationen efter denne regel, er den gældende adgang; for boligministeriet til at godkende fravigelser herfra, foreslået ophævipt.., Stk. 2 og 3 er mere teknisk betonede regler, der er nødvendiggjort af den differentiering af løbetiderne, der er foreslået indført i forslagets 13 og 14. Bestemmelsen i stk. 3 udelukker eksempelvis, at et 30-årigt lån kan berigtiges ved udlevering af lige dele 20-årige og 40-årige obligationer. Til 16. I stk., 1 er angivet kriterierne for afgrænsningen af helårsbeboelse over for midlertidig beboelse (sommerhuse). Adgangen til at opnå lån i en ejendom er afhængig, af, hvilken lånekategori ejendommen henføres til. Med bestemmelsen i stk. 2 ønsker man, at de hensyn, der ligger bag denne opdeling efter låneformål, også bliver tilgodeset, hvor en ejendom efter låneoptagelsen overgår til en anvendelse, der medfører en lavere lånegrænse eller kortere amortisationstid., I stk. 3 er indeholdt en hjemmel for boligministeren til at udfærdige nærmere retningslinjer for, hvorledes långivningen skal ske, når en ejendom anvendes til flere formål. Til 17. Annuitetslån er den altdominerende amortisationsform i dansk realkredit. Kendetegnet for annuitetslån er, at låntager gennem hele lånets løbetid betaler lige store terminsydelser omfattende rente og afdrag. Sådanne lån ydes af samtlige kredit- og hypotekforeninger og af de 3 boligfonde. I de fleste foreninger er denne amortisationsform også den eneste mulighed, der står låntageren åben. Det spørgsmål kan rejses, om systemet med den uforanderlige ydelse gennem lånets løbetid under vor tids økonomiske forhold fortsat bør bevare sin dominans inden for realkreditten, eller om der ikke bør åbnes mulighed for en tilpasning efter udviklingen, hvorved andre og mere smidige låneformer end annuitetslån kan komme på tale. Serielån kendetegnes ved, at lånet afvikles med lige store halvårlige afdrag, og da kun restgælden forrentes, er terminsydelserne faldende gennem lånets løbetid. Denne låneform anvendes stort set alene af Dansk Landbrugs Realkreditfond. Efter forslagets stk. 1 og 2 skal lån, der ydes på andre vilkår end som serie- eller annuitetslån, samt lån, hvorved balancen mellem pantebrevets pålydende og det til pantebrevet svarende obligationsbeløb fraviges 홢 jfr. forslagets 20 홢 godkendes af boligministeren. Nedenfor er angivet eksempler på sådanne låneformer, der er omtalt i realkreditkommissionens betænkning, og som hidtil ikke eller kun i begrænset omfang har været anvendt i dansk realkredit. Ved trappelån (betænkningens kap. 6, pkt. 15), som benyttes af Danmarks Skibskreditfond, inddeles en series obligationer i på forhånd fastlagte aldersgrupper, således at obligationernes udtrækningstidspunkt på forhånd er kendt. Også for låntagerne frembyder denne låneform visse fordele bl. a. ved, at afdragenes fordeling; over lånenes løbetid kan aftales friere end under de traditionelle låneformer. Ved lån med periodisk rentetilpasning (betænkningens kap. 7, pkt ) tilpasses renten med korte mellemrum de til enhver tid gældende markedsrentevilkår i modsætning til de nu anvendte låneformer, hvor rentevilkårene for hele lånets løbetid fastlægges efter markedsrenten på tidspunktet for lånets optagelse, uden at der i praksis er større mulighed for at ændre renten i takt med den almindelige udvikling. En mere omfattende tilpasning ikke blot af renten, men af lånevilkårene i det hele taget, i overensstemmelse ined den almindelige økonomiske udvikling vil kunne opnås f. eks. ved anvendelse af indeksregulerede lån (betænkningens kap. 7, pkt. 16). Også ydelse af de såkaldte kontantlån (betænkningens kap. 7, pkt. 10), hvor lånet effektueres i obligationer, som giver låntager de fordelagtigste vilkår (som regel lavrentede), og hvor pantebrevet udstedes med en hovedstol svarende til obligationernes provenu og til en ydelse, som kan forrente og afdrage obligationsbeløbet, vil kræve boligministerens godkendelse. Ved lån, hvor obligationerne udtrækkes til overkurs, er formålet at begrænse kurstabet, idet låntager til gengæld påtager sig at tilbagebetale et beløb, som muliggør indfrielsen af obligationerne til overkurs ved udtrækning. Da denne låneform kun har haft en meget begrænset udbredelse og ikke synes at frembyde fordele (jfr. realkreditkommissionens betænkning, kap. 6, pkt. 16), og da man af hensyn til obligationsmarkedet må, være interesseret i at begrænse antallet af låneformer, er der i sidste punktum stillet for- ',

18 3303 F. t. 1. om realkreclitinstit'utter slag om, at amortisation til overkurs ikke mere kan finde sted., < Stk. 2 svarer til de gældende bestemmelser i kreditforeningslovens 24, stk. 4, hypotekforeningslovens 20, stk. 5, og tilsvarende bestemmelser i reallånefondenes vedtægter. : Kravet i kreditförenirígslovens 20, stk. 1, og i hypotekforeningslovehs 홢 20, stk. 4, om at lån kun må ydes efter foranstående lån af offentlige midler m. v., kan ofte virke urimeligt for låntagere, der kan blive tvunget- til at indfri ældre private lån, som er ydet på fordelagtige vilkår. Bestemmelsen: er derfor foreslået ophævet, idet det forudsættes, at institutterne efter et konkret skøn afgør,, om vilkårene for foranstående' lån er af -en sådan karakter, at det er forsvarligt, at' respektere dem. Der henvises i denne forbindelse tillige til forslagets 11, hvorefter der ved låneudmålingen skal tages hensyn til vilkårene for foranstående Jån. 홢 Til Medens reallånefondene siden deres oprettelse selv har kunnet bestemme rentesatserne på lån og obligationer, gælder endnu visse begrænsninger : for kredit- og hypotekforeningerne. Kreditforeningerne skal, således have boligministeriet tilladelse til at udstede obligationer med; højere rentefod end, 5 pot,, og boligministeriet kan, forlange udstedelsen af sådanne obligationer standset. Hypotekforeningerne har siden 1964 selv kunnet fastsætte obligationernes rentesats, men boligministeriet, kan forlange udstedelsen, af højrentede obligationer standset. Selv om hypotekforeningerne og reallånefondene hidtil ikke har benyttet sig af deres friere stilling, til at udstede obligationer med højere rentesatser end godkendt for kreditforeningerne (for tiden 7 pet.), foreslås de nævnte begrænsninger for kredit- og hypotekforeningerne, ophævet. Det foreslås endvidere, at de gældende begrænsninger i kredit- og hypotekforeningernes adgang til selv at bestemme, om lånene skal kunne gøres inkonvertible ( 24, stk. 2 i kreditforeningsloven og hypotekforeningsloven), «bortfalder. : '- " - = 홢 ; ' I -i:- Til : I. I..- : Bestemmelsen svarer til de gældende regler i kreditforeningslovens 30, stk. 1" hypotekforeningslovens 4, stk. 2, samt boliglovens 5, stk. 1.' Til 19. : - Bestemmelsen svarer til 3 i kreditforeningsloven og hypotekforeningsloven og til 5, stk. 2, i lov om boligbyggeri. 홢. Til 20. 홢홢홢홢 Kravet om, at i der skal være balance-mellem pantebreve og obligationer svarer til principperne i den gældende lovgivning for realkreditinstitutterne. Bestemmelsens sidste led:, hvorefter der kan ske fravigelse af balanceforholdet i, forbindelse med godkendelse efter forslagets 17, stk. 1, tager eksempelvis sigte på muligheden for ydelse af kontantlån og lån med periodisk rentetilpasning. : Adgangen til at fravige balanceforholdet er ikke ny' for så vidt angår ydelse af kontantlån. Derimod må som noget nyt fremhæves, at det ved lån med periodisk rentetilpasnihg kan vise sig nødvendigt i begrænset omfang at åbne adgang for tilvejebringelse af udlånsmidler ved samlede :obligationsemissioner. Låneformen forudsætter nemlig, at der ved lånenes periodiske ombytning er sikkerhed for, at der kan skaffes erstatnmgslan, og det kan efter omstændighe- derne vise sig nødvendigt, at det pågældende institut påtager sig denne opgave. ; ' 홢홢 Til 21.' 홢 Der er ikke med bestemmelsen tilsigtet at foreslå begrænsninger i realkreditinstitutternes adgang til selv at bestemme, om obligationerne skal afvikles véd udtrækning eller ved opkøb. Forslaget svarer således i princippet til 24, stk. 4, i kreditforeningsloven og hypotekforeningsloven. Til 22. Bestemmelsen svarer til. 24, stk. 3, sidste punktum, i kreditforeningsloven. og hypotekforeningsloven. Til 23. De gældende krav, om reservefonds og anden sikkerhedsstillelse for realkreditinstitutternes forpligtelser er væsensforskellige for på den ene side kredit- og hypotekforeningerne og på den anden side reallånefondene... ; I kredit- og hypotekforeningerne, : som i bygger på medlemmernes solidariske hæftelse, sker tilvejebringelsen af reservefonds alene.gennem opkrævning og indskud af lialvårlige, bidrag, samt af renteindtægter af de opsamlede: midler 홢 altsammen efter fradrag af foreningernes administrationsomkostninger. Som følge heraf sker reservefondsdannelsen meget langsomt, og de af lovgivningen forudsatte mindstereserver, opnås i lange serier først efter et meget: langt åremå1. I perioder med stærkt voksende lånetilgang vil de samlede reserver endvidere vise en relativt faldende tendens, idet den nye lånemasses bidrag til reserverne er yderst beskedent og påvirker for-

19 3305. F. t.1. om realkreditinstitutter. ' 3306 holdet mellem den samlede lånemasse, og: de samlede. reserver; i nedadgående retning. I reallåne-, fondene stilles der derimod,, krav om, at der straks og til enhver tid, skal være et nærmere. angivet forhold mellem restgælden ^og sikkerhedsstillelsen, som dels forefindes som garantikapitaler fra de medvirkende banker og dels som. op-. sparet overskud.; :., *; : - I overensstemmelse med det princip, som ligger til grund for reallånefondenes sikkerhedskrav, stilles der forslag om, at også de debitorstyrede foreninger til enhver tid skal råde over nærmere angivne reserver. For institutter med solidarisk låntagerhæftelse foreslås, at der, ' når lån ydes mod 1. prioritets panteret, altid skal forefindes reserver eller anden sikkerhed svarende til mindst 2 Y.2, pet. af den samlede restgæld, og når lån ydes mod sekundær prioritet 5 pet. af restgælden. I institutter uden solidarisk låntagerhæftelse foreslås de tilsvarende la-av fastsat til 5 pet. ved lån imod 1. prioritets panteret og 10 pet. ved lån imod sekundær prioritet. For reallånefondene er disse krav opfyldt efter de gældende statutbestemmelser, medens dette ikke er tilfældet for nogle af foreningerne med solidarisk låntagerhæftelse. For disse er i 30, stk. 5, foreslået en overgangsperiode, inden kravet skal være opfyldt i fuld udstrækning. Der kan i øvrigt peges på den mulighed, at institutterne i en overgangsperiode søger tegnet en garantikapital i forsikringsselskaber til supplement af de reserver, foreningerne opbygger på basis af indskud, løbende bidrag og renteindtægter. Til 24. Bestemmelsen i stk. 1 om det solidariske ansvars udstrækning, hvor ansvaret begrænses til at omfatte en enkelt serie, er en konsekvens af forslagets 23. = Stk. 2 svarer til princippet i 23 i kreditforeningsloven og hypotekforeningsloven. Til 25. Stk. 1 svarer til princippet i 27 i kreditforeningsloven og hypotekforeningsloven, idet man dog, har fundet det ufornødent i lovteksten at specificere regler for regnskabsaflæggelsen. Bestemmelsen om, at det reviderede og godkendte årsregnskab skal offentliggøres i et eller flere dagblade, er ny i forhold til gældende lovgivning. Efter kreditforeningslovens 16 skal revisionen foretages af mindst 2 revisorer. Boligministeriet har ret til at udnævne 1 af disse, medens re- præsentantskabet udnævner de øvrige. Efter hypotekforeningslovens 16 foretages revisionen fra, mindst 2 af tilsynsrådet, valgte revisorer.- Efter, stk. 2 stilles alene krav om, at regnskaber m. v. skal revideres af en statsautoriseret revisor, som udpeges af instituttets øverste myndighed. De. nærmere, retningslinjer, for revisionens. foretagelse foreslås fastsat af boligministeren. Til 26. : '. Bestemmelsen svarer til princippet i 4, stk. 2, i lov om boligbyggeri. Til 27. Bestemmelsen svarer til boliglovens 8, stk. 3 og 4 og princippet i 15 i kreditforeningsloven og hypotekforeningsloven. Til 28. Bestemmelsen svarer til 30, stk. 3, i kreditforeningsloven. Til 29. Det foreslås, at loven træder i kraft den Samtidig foreslås det dog, at bestemmelserne om nedsat lånegrænse og løbetid får virkning fra regeringens fremsættelse den 9. december 1969 af de 3 lovforslag til ændring af kreditforeningsloven, hypotekforeningsloven og lov om boligbyggeri 홢. jfr. de almindelige bemærkninger. Bestemmelsen er bl. a. udformet således, at der inden denne dato skal være søgt om byggetilladelse eller sket anmeldelse til kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, for at belåning ; efter de hidtidige regler kan opnås. For den forholdsvis ringe del af byggeriet, der ikke omfattes af byggelovgivningens bestemmelser om byggetilladelse eller anmeldelse, foreslås det at lade tidspunktet for påbegyndelse være afgørende for, hvilken belåning der kan opnås. Med disse overgangsregler undgås det, at lovforslaget bringer forstyrrelse i finansieringsplanerne for byggeri, der er i gang eller umiddelbart foran påbegyndelse ved lovforslagets fremsættelse. Nye lån efter nugældende regler kan ifølge forslaget kun ydes indtil udgangén af Herved kan långivning efter de hidtidige regler bringes til ophør inden for en rimelig tid. Efter forslagets 10, stk. 2, nedsættes lånegrænsen for statsgaranti til almennyttigt byggeri fra 94 til 90 pet. I stk. 3 er som en overgangsregel foreslået lånegrænser på 92 pet. og 91 pet. Der henvises herom nærmere til det samtidig med nærværende lovforslag fremsatte ændringsforslag til boligloven.

Realkreditrådets vedtægter

Realkreditrådets vedtægter 21. januar 2019, FIDA-1002796370-193-v1 Realkreditrådets vedtægter 1. Formål 1.1 Realkreditrådet har til formål at fremme realkreditinstitutternes virksomhed og at varetage deres fælles interesser. 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Kattegatcentrets Driftsfond

V E D T Æ G T E R. for. Kattegatcentrets Driftsfond V E D T Æ G T E R for Kattegatcentrets Driftsfond 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Kattegatcentrets Driftsfond. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Fondens formål er: 2.01.01

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

1) Navn og hjemsted Institutionens navn er Ilskov Hallen. Ilskov Hallen er en selvejende institution med hjemsted i Herning Kommune.

1) Navn og hjemsted Institutionens navn er Ilskov Hallen. Ilskov Hallen er en selvejende institution med hjemsted i Herning Kommune. Gamle vedtægter 1) Ilskov Hallen er en selvejende institution 2) Institutionens navn er Ilskov Hallen Nye vedtægter 1) Navn og hjemsted Institutionens navn er Ilskov Hallen. Ilskov Hallen er en selvejende

Læs mere

F U L D S T Æ N D I G E F O R S L A G

F U L D S T Æ N D I G E F O R S L A G Kredit G/17/5 F U L D S T Æ N D I G E F O R S L A G Gældende Forslag 1. Navn Selskabets navn er BRFkredit a/s. Selskabets navn er BRFkredit a/s. Selskabets binavne er Jyske Realkredit a/s og Jyske Kredit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark.

Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. 2 Revideret på bestyrelsesmøde den 8. juni 2017 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder møder 4-5 gange om

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Horisonten S/I (fond) 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Horisonten S/I er en uafhængig og selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 15. januar 2014.

Læs mere

UDKAST. VEDTÆGT for Design Society (fond) 1 Fondens navn og hjemsted

UDKAST. VEDTÆGT for Design Society (fond) 1 Fondens navn og hjemsted UDKAST VEDTÆGT for Design Society (fond) Stk. 1. Fondens navn er Design Society (fond). 1 Fondens navn og hjemsted Stk. 2. Fonden er stiftet af Erhvervs- og Vækstministeriet, Dansk Design Center (fond),

Læs mere

VEDTÆGTER for FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL

VEDTÆGTER for FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL VEDTÆGTER for FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL - 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Foreningen Roskilde Festival. 1.02 Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Vedtægter

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Vedtægter Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Vedtægter Gældende fra 16. juni 2015 Vedtægter for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Navn og formål Selskabets kapital og aktier 1 3 Selskabets navn er Nordea Kredit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

FUNDATS FOR. Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens navn er Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

FUNDATS FOR. Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens navn er Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. FUNDATS FOR Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN 1. Navn, hjemsted og stiftelse. Fondens navn er Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. Fonden er stiftet den 26. september

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR

V E D T Æ G T E R FOR V E D T Æ G T E R FOR 20. november 2018 Side 1 af 9 Navn 1 1.1. Selskabets navn er. Selskabets binavn er BRFkredit a/s. Formål 2 2. Selskabets formål er at drive realkreditvirksomhed og anden virksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016 Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. CVR-nr. 63 96 58 12 Side 2 1. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Orange Makers

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Orange Makers V E D T Æ G T E R for Foreningen Orange Makers 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Foreningen Orange Makers. 1.02 Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til

Læs mere

Vedtægter for LEF NET A/S

Vedtægter for LEF NET A/S Vedtægter for LEF NET A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LEF NET A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune. 2 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 og efter forhandling med

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGRI NORD

VEDTÆGTER FOR AGRI NORD VEDTÆGTER 2018 VEDTÆGTER FOR AGRI NORD Navn og hjemsted Medlemskontingent 1 Foreningens navn er AGRI NORD med adresse: Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV. Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægt. Vedtægt for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Indhold

Vedtægt. Vedtægt for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Indhold Pensionskassen for Farmakonomer April 2016 Vedtægt Vedtægt for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer 10 49 68 37 Indhold Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn 2 2. Pensionskassens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden.

FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden. 20.MAJ 2015 J.NR. 20963 EH/HJ FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN 1. Navn, hjemsted og stiftelse. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for fonden NEWCO SCENEN. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for fonden NEWCO SCENEN. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for fonden NEWCO SCENEN Navn og hjemsted 1. NEWCO SCENEN er en fond, hvis hjemsted er Holstebro Kommune. Formål 2 Fondens formål er at eje, udleje og drive ejendommen NEWCO SCENEN, beliggende

Læs mere

Vedtægt for Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme

Vedtægt for Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme Vedtægt for Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2. Fonden er stiftet

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

DISfonden. I henhold til de hidtidige vedtægters pkt. 12 har bestyrelsen godkendt, at vedtægterne fremover skal have følgende ordlyd: VEDTÆGTER FOR

DISfonden. I henhold til de hidtidige vedtægters pkt. 12 har bestyrelsen godkendt, at vedtægterne fremover skal have følgende ordlyd: VEDTÆGTER FOR DISfonden DISfonden blev under navnet Danmarks Internationale Studenterkomité stiftet den 26. marts 1946 af studenterorganisationer og foreninger samt lærerkræfter ved de højere læreanstalter i Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRÆSTED VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRÆSTED VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRÆSTED VANDVÆRK A.m.b.A MARTS 2011 VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Græsted Vandværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Græsted. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1. Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter.

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 24 Spørgsmål 12 Offentligt Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/173345 Folketingets Finansudvalg har i skrivelse af 3. januar 2006 ad

Læs mere

MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND

MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND J.nr. 16-21139 V E D T Æ G T E R for MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND 1. Navn, hjemsted og stifter: Stk. 1. Fondens navn er: Musikteatret-Holstebro Fond. Stk. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

STIFTELSESDOKUMENT FOR NY HOLMEGAARD FONDEN

STIFTELSESDOKUMENT FOR NY HOLMEGAARD FONDEN STIFTELSESDOKUMENT FOR NY HOLMEGAARD FONDEN Side 1 af 8 Undertegnede [NN] har den [00.00] 2018 stiftet NY HOLMEGAARD FONDEN på grundlag af nedenstående vedtægt. NY HOLMEGAARD FONDEN har som grundkapital

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter af 17. december 2018 for Forhandlingsfællesskabet

Vedtægter af 17. december 2018 for Forhandlingsfællesskabet 18-0173.32 Vedtægter af 17. december 2018 for Forhandlingsfællesskabet 18-0173.32 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Forhandlingsfællesskabet... 3 1 Formål og opgaver... 3 2 Medlemmer... 3 3 Forhandlingsret...

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Fonden Art Center Aalborg - MonAA

V E D T Æ G T E R. for. Fonden Art Center Aalborg - MonAA UDKAST 09. marts 2018 V E D T Æ G T E R for Fonden Art Center Aalborg - MonAA 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Fonden Art Center Aalborg - MonAA. Fonden er en erhvervsdrivende fond. 1.02 Fondens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægt. for. ansættelse af og administration af en stilling som gade- og ungdomspræst med funktion i Aalborg

Vedtægt. for. ansættelse af og administration af en stilling som gade- og ungdomspræst med funktion i Aalborg Vedtægt for samarbejde mellem Budolfi, Hans Egede, Hasseris, Margrethe, Sankt Markus, Vejgaard, Vesterkær, Vor Frelser og Vor Frue sognes menighedsråd i Budolfi provsti i Aalborg stift i medfør af Kapitel

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Huset Venture Nordjylland

Vedtægter for den selvejende institution. Huset Venture Nordjylland Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture Nordjylland Indholdsfortegnelse: 1. Institutionens navn og hjemsted... 3 2. Formål... 3 3. Bestyrelsen... 4 4. Bestyrelsens opgaver... 4 5. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

BILAG 5. Forretningsorden. Side 1

BILAG 5. Forretningsorden. Side 1 BILAG 5 Forretningsorden Side 1 14. oktober2019 FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSE INDSAMLING PÅ TVÆRS I/S Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konstituering...3 2. Mødeafholdelse...3 3. Dagsorden...3 4. Afvikling

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Vedtægter. for den almene administrationsorganisation. Domea.dk

Vedtægter. for den almene administrationsorganisation. Domea.dk Vedtægter for den almene administrationsorganisation Domea.dk Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Domea.dk. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Høje-Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Osteoporoseforeningen / Landsforeningen mod Knogleskørhed

VEDTÆGTER. for. Osteoporoseforeningen / Landsforeningen mod Knogleskørhed VEDTÆGTER for Osteoporoseforeningen / Landsforeningen mod Knogleskørhed Vedtaget på repræsentantskabets ordinære møde den 26. maj 1998 og med ændringsforslag vedtaget på senere repræsentantskabsmøder -

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Vandværk

Vedtægter for Blovstrød Vandværk Vedtægter for Blovstrød Vandværk 1 Selskabet, der er stiftet den 15. juni 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Blovstrød Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Allerød Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Nordea Bank-fonden

VEDTÆGTER Nordea Bank-fonden VEDTÆGTER Nordea Bank-fonden Vedtægter for Nordea Bank-fonden 1 Fondens navn er Nordea Bank-fonden. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 3 Fonden er stiftet i 1957 af Privatbanken i Kjøbenhavn Aktieselskab.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Vedtægter

A.P. Møller - Mærsk A/S. Vedtægter A.P. Møller - Mærsk A/S Vedtægter Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. I. Almindelige bestemmelser Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Rytmisk Musik Esbjerg

Vedtægter. for. Fonden Rytmisk Musik Esbjerg Vedtægter for Fonden Rytmisk Musik Esbjerg 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Fonden Rytmisk Musik Esbjerg. Fonden er en erhvervsdrivende fond. 1.02 Fondens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER N ordea -1~onden (Nord-fonden)

VEDTÆGTER N ordea -1~onden (Nord-fonden) VEDTÆGTER N ordea -1~onden (Nord-fonden) Vedtægter for Nordea-fonden (Nord -fonden) 1 Fondens navn er Nordea-fonden (Nord-fonden). 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 3 Stk. 1. Fonden er stiftet

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aveny-T Fonden. UDKAST TIL ÆNDRINGER AF PUNKT 6.1 og 8.1

VEDTÆGTER. for. Aveny-T Fonden. UDKAST TIL ÆNDRINGER AF PUNKT 6.1 og 8.1 VEDTÆGTER for Aveny-T Fonden UDKAST TIL ÆNDRINGER AF PUNKT 6.1 og 8.1 1 Navn, hjemsted og stifter 1.1 Fondens navn er Aveny-T Fonden. Fondens binavn er Aveny Teatret ERF. 1.2 Fondens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSSELSKABET VOLLERUP STRANDS VANDVÆRK

VEDTÆGTER ANDELSSELSKABET VOLLERUP STRANDS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VOLLERUP STRANDS VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet den 18. december 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Vollerup Strands Vandværk. 1 Selskabet har hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere